Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek A BOCI Tours Utazásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1224 Budapest, Tátra utca 18.; Eng. szám: U ; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott; telefonszám: ; faxszám: ; honlap:www.bocitours.hu; cím: adószám: ) (továbbiakban: BOCI Tours) az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI.28) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános szerződési feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény utazási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni. I. Az utazási szerződés létrejötte 1. Az utat, utazást megrendelő személy (továbbiakban: Utas) utazását írásban vagy szóban a BOCI Toursnál, továbbá bármely, a BOCI Tours útjai értékesítésére szerződést kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a BOCI Tours nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó díjat megfizeti. Az utazási szerződés részét képezi a foglalás visszaigazolása az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait, a BOCI Tours eljárási díját, illetőleg a szervezési költséget és az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges járulékos szolgáltatások díjait és a részvételi díj teljes összegét a BOCI Tours az utazási szerződésben tünteti fel. 2. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a BOCI Tours - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, a BOCI Tours a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését. 3. A BOCI Tours nyomtatott szóróanyagában található információk, a lefoglalt utazás leírása és az on-line megrendelés, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés részét képezik mind a nyomtatott szóróanyagokban, és a honlapon található, ill. egyéb utazási ajánlatokra (pl.: akciós-, last minute ajánlatok stb.) vonatkozó szerződéskötés esetén. 4. Ha nem az Utas személyesen, hanem harmadik személy foglalja le az utat, a BOCI Tours nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik. II. Az Utas jogai és kötelezettségei 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő részvételi díj kifizetése a BOCI Tours útmutatásai alapján. 1

2 2. Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észlelés után írásban kell közölni a BOCI Tours képviselőjével. Utólagos reklamációkat a BOCI Tours nem vesz figyelembe. 3. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint az idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Abban az esetben, ha a találkozás időpontját az Utas nem tartja be, úgy az ebből eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli. 4. Az Utas és a BOCI Tours a szerződések teljesítése során különösen a rövid határidős megrendelések esetén kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról - különös tekintettel az Utas telefonos elérhetőségére- egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. 5. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, illetve ezek ellenértékére sem tarthat igényt. 6. Az autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 30 perccel kell. Amennyiben az Utas elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 15 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. A BOCI Tours a befizetett összeget nem téríti vissza. A további utazás megoldása az Utas kizárólagos felelőssége, és annak költségeit az Utas viseli. Autóbuszos társas útra személyenként maximum 23 kg csomag hozható. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az utastérbe felhozott kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság). 7. A hajóutakkal illetve komp utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, illetve komptársaság utazási feltételei a BOCI Tourssal kötött utazási szerződés részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok, az útvonal és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért a BOCI Tours felelősséget nem vállal. Az utazáshoz szükséges adatok hibás megadásából eredő többletköltséget az Utas viseli. A BOCI Tours minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti. III. A BOCI Tours jogai és kötelezettségei 1.A BOCI Tours az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utasnak átadni az alábbiak szerint: - A BOCI Tours az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumokat az indulás előtt legkorábban 2 héttel elküldi az Utas által megadott címre. Az utazással kapcsolatos úti okmányokat, a repülőjegyet, vouchereket Utasaink ben vagy fax útján történő továbbítással kapják meg, egyéni kérés esetén postai úton vagy személyesen a BOCI Toursnál előzetes egyeztetés után, vehetik át. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles a BOCI Toursnál bejelenteni. 2. A BOCI Tours fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háború, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. 2

3 3. A BOCI Tours fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen. 4. A BOCI Tours fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő. Az ettől eltérő létszámot a BOCI Tours megrendeléskor jelzi. 5. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén a BOCI Tours 10 EUR vagy ennek megfelelő Ft összeg - foglalási díjat szed, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. A BOCI Tours a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast a jelentkezéskor. 6. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. A BOCI Tours fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások időpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja. 7. A BOCI Tours a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. 8. A BOCI Tours az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók. 9. Amennyiben a BOCI Tours más utazási irodák programját viszontértékesíti, ebben az esetben a programszervező iroda utazási feltételei érvényesek. Az esetleges észrevételek vagy panaszok kezelése, illetve kárügyintézés a programszervező feladata. A csoport indulásához szükséges minimum létszámot a programtájékoztató vagy a szervező iroda utazási szerződése tartalmazza. 10. A BOCI Tours fenntartja a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát. IV. Fizetési feltételek 1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget köteles fizetni. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ilyen módon lefoglalt helyeket a BOCI Tours más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30 nap. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a BOCI Tours külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a BOCI Tours úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 nappal kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni. 2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket a BOCI Tours nem fogadja el. 3. Az euróban is közzétett részvételi díjak esetében választható az un. euró alapú szerződéskötés, amely esetben a részvételi díj az un. Forint alapú szerződéskötéstől eltérően nem forintban, hanem euróban kerül rögzítésre. 4. Az euróban meghatározott díjakat az Utas nemcsak euróban, hanem, választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Amennyiben az Utas az euróban meghatározott díj forintban történő kiegyenlítését választja, akkor a fizetendő euro összegnek megfelelő forint összeg 3

4 kiszámítása, ill. a befizetett forint összeg jóváírása a Budapest Bank fizetés napján érvényes napi valuta eladási árfolyamának alkalmazásával történik. A forintban meghatározott díj euróban történő kiegyenlítése esetén a fizetendő forint összegnek megfelelő euro összeg kiszámítása, ill. a befizetett euro összeg jóváírása a Budapest Bank fizetés napján érvényes napi valuta vételi árfolyamának alkalmazásával történik. Amennyiben az euróban meghatározott díjat a BOCI Toursnak valamely okból (pl. szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie az Utas részére, akkor a BOCI Tours a visszafizetést euróban teljesíti, akár euróban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben az Utas a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró euro összeg a Budapest Bank visszafizetés napján érvényes napi valuta vételi árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra. V. Lemondási feltételek 1.A BOCI Tours jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) az indulást megelőző 21. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat. 2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a BOCI Toursnak bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást az indulást megelőző naptól kell kezdeni): Az utazás megkezdése előtt: napig a részvételi díj 10 %-a, de forint alapú szerződés esetében legalább 15000,- Ft, euro alapú szerződés esetében legalább 50,- euro. 44. naptól a 25. napig a részvételi díj 40 %-a, 24. naptól a 8. napig a részvételi díj 70 %-a, 7. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 90 %-a. 3. Az utazástól történő bármely fél általi elállás esetén a BOCI Tours a részvételi díjat, ill. annak visszajáró részét banki átutalással 3 munkanapon belül fizeti vissza. VI. Módosítási feltételek 1. A megrendelés módosítása esetében 5000,- Ft/fő vagy 20 EU/fő módosítási díjat kell fizetni. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén módosítás csak a légitársaság egyedi elbírálása alapján lehetséges, melynek díja a légitársaság által aktuálisan meghatározott összeg. 60 napon belüli időpont- vagy szállodaváltoztatás esetén viszont a jelen Általános Szerződési Feltételek lemondási feltételei lépnek életbe. 2. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult. VII. Az árak tartalma 1. Repülőjegy oda-vissza utazásra (A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó.); 2. Transzfer: repülőtér szálloda - repülőtér között, ha repülős útról van szó; és amennyiben a jelentkezési lapon ez másképp nem szerepel. 4

5 3. A programban feltüntetett szolgáltatások: a. Szállásköltség (szállodai szoba: 2 ágyas, 1 ágyas, apartmanok: stúdió, 3-4 ágyas apartman, vonaton: hátradönthető ülések, hajón: 2 ágyas kabin a megrendelés alapján). b. Étkezés (megrendelés alapján): reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + svédasztalos, a'la carte, menü vacsora; teljes panzió: reggeli + svédasztalos, a'la carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint. Az italokat az alapárak sehol sem foglalják magukban (hacsak az ismertetés másképp nem tájékoztat például az all inclusive szállodák). c. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján. d. Telepített magyar nyelvű képviselő. Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot a helyi jogszabályoknak megfelelően. 4. Gyerekkedvezmények repülőjegynél: 2 éves korig a repülőjegy ingyenes. A 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön hely biztosítva. VIII. Fakultatív programok 1. A fakultatív kirándulások lehetőségéről a nyomtatott szóróanyag ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat egyes esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, valutában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő illetve a helyszíni utazási iroda ad részletes felvilágosítást. 2. Egyes utazások esetén a fakultatív kirándulásokat a BOCI Tours szervezi. Ebben az esetben a fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a BOCI Tours irodájában történik. A fakultatív programokkal kapcsolatos reklamáció esetén a BOCI Tourshoz kell fordulni. 3. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. Ha a BOCI Tours által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem a BOCI Tours közreműködője, úgy a BOCI Tours semmilyen reklamációt nem fogad el. IX. Légi szállítás 1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor hatályos szabályok az irányadóak. 2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a BOCI Tours fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát. Az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. 3. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten - a BOCI Tours minél gyorsabban az Utas tudomására hozza. 4. Diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződéskötéskor kapnak. A BOCI Tours minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Módosítás, lemondás a légitársaságok feltételei alapján nem lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a BOCI Tours nem jogosult a szállítást megoldani. Ezen esetekben a reklamációt a légitársasághoz kell intézni, a BOCI Tours reklamációkat nem fogad el. 5

6 5. A légi (repülős) utazások során az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért a BOCI Tourst felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani. X. Szállodák és elszállásolás 1. A BOCI Tours jogosult a megnevezett szállodától eltérni (szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az Utast elszállásolni. Továbbá nem áll módjában a szállodától függő, a nyomtatott szóróanyagban nem szereplő igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba). 2. Akciós útjaink ajánlatai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a nyomtatott szóróanyagban lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek. XI. Hibás teljesítés 1. A BOCI Tours helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. 2. A BOCI Tours nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. 3. A BOCI Tours az Utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. 4. Ha az Utas a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a BOCI Tours helyi képviselőjénél. Amennyiben a szavatossági igény a szálloda szolgáltatásaival kapcsolatos, az Utas köteles a kifogásait elsődlegesen a szálloda vezetésével közölni (pl. szobacsere iránti igény, takarítással, légkondicionálóval kapcsolatos problémák stb.). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az Utasra hárul. 5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles a BOCI Toursnak eljuttatni. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt panaszok elismerését. 6. A panasz jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és a BOCI Tours mentesül a kártérítési kötelezettség alól. 7. Az időben benyújtott panaszbejelentésre a BOCI Tours 30 napon belül válaszol. 8. Az Utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - adjuk meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utast terhelik. 9. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a BOCI Tours felelősséget nem vállal. 10. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 6

7 XII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. A BOCI Tours köteles az utazási szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a BOCI Tours a lemondásnál meghatározott igényét érvényesíti. XIII. Biztosítás 1. A BOCI Tours köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. 2. Az utazásképtelenségre vonatkozó (un. sztornó) biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető. A biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, utazási biztosítás vonatkozásában az utazás szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg - de mindkét esetben legkorábban, a biztosítási díjnak a BOCI Tours vagy megbízottja felé történő megfizetését követően - kezdődik meg. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás díja a részvételi díj 5 %-a. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok benyújtását követően, a jogalap fennállása esetén a bánatpénz összegét azaz 20 % - de minimum Ft / fő - önrészesedés levonásával visszatéríti. 3.A BOCI Tours weboldalán és az értékesítő utazási irodákban közzéteszi utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit. Ezzel biztosítja, hogy azt az Utas előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon. 4. A BOCI Tours vagyoni biztosítékát az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.,(székhely: 1082 Budapest Baross u.1,) nyújtja. A vagyoni biztosíték területi hatálya a BOCI Tours által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma: UKB-659/2014, összege: , Ft ([Ötmillió, forint) Vagyoni biztosíték érvényessége: , mely a 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 10 (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet. XIV. Jogviták rendezése 1. A BOCI Tours kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság (1525 Budapest, Pf.: 223) eljárásának. Az alkalmazandó jog a magyar jog. 2. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A -a értelmében a BOCI Tours tájékoztatja a fogyasztónak minősülő utasokat arról, hogy a panaszügyintézés helye a 1224 Budapest, Tátra u.18, kizárólag telefonos egyeztetés után, melynek levelezési címe:1224 Budapest, Tátra u.18. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi címen: faxon: számon vagy telefonon a

8 telefonszámon. 3. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény szerint a fogyasztónak minősülő utas a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a BOCI Toursnál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. 4. A BOCI Tours székhelye szerint illetékes Békéltető Testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait az évi CLV. törvény 18-37/A - ai tartalmazzák. 5. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a fővárosi központi címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1052 Budapest, Városház u. 7. Az egyéb információk megtalálhatók a honlapon. 6. A BOCI Tours a nyomtatott szóróanyagokban foglaltak illetve a honlap változtatásának jogát fenntartja. XV. Engedélyező, nyilvántartást vezető hatóság megnevezése, elérhetősége, vagyoni biztosíték: Engedélyező, nyilvántartást vezető hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal; elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39; Központi telefonszám: , Vagyoni biztosíték:xiii/4. pontban részletezve Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az utazási szerződés alapjául szolgáló nyomtatott szóróanyagot, honlapot, és az azokban az általam megrendelt utazási szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan található leírást és tájékoztatást, árakat, figyelemfelhívást az utazási szolgáltatás(ok) megrendelését, illetve az utazási szerződés megkötését megelőzően átvettem, megtekintettem, tartalmukat részletesen megismertem, azokat megértettem és elfogadtam... Dátum.. Utas 8

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Általános Szerződési Feltételek I. A Tempo Tours Utazási Iroda, 4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja u. 45. (Fenntartó: Fortuna Sportmarketing és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 4200,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1124 Budapest, Deres u. 12., Telefon: 06-30-2973482,

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013.

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33. Tel: 344-66-66/, Fax: 344-55-54) IKIM- engedélyszám: R-1942/1999 Adószám: 12510324-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-689935

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -aival, illetve

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015.02.23 tól Amely létrejött az West Tour Holiday Utazási Iroda Egyéni Cég. székhely és ahol a szolgáltatás történik:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015.02.23 tól Amely létrejött az West Tour Holiday Utazási Iroda Egyéni Cég. székhely és ahol a szolgáltatás történik: UTAZÁSI SZERZŐDÉS Érvényes: 2015.02.23 tól Amely létrejött az West Tour Holiday Utazási Iroda Egyéni Cég. székhely és ahol a szolgáltatás történik: 1095 Budapest, Gát út 21 Fsz.1;. Tel.: 06/1-577-9129,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1.) Angkor Tours Utazási Iroda Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság Székhely:

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 % Utazási feltételek 1. A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint IRODA) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: 11595421-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-005672, engedélyszám:

Részletesebben

SÍELÉS - Jelentkezési lap

SÍELÉS - Jelentkezési lap SÍELÉS - Jelentkezési lap Munkaszám: Elszámolás: Személyi adatok Utas neve: Születési idô: év hó nap Pontos címe: E-mail címe: Állampolgársága: Telefonszáma: Faxszám: Szem. ig. szám: Útlevélszám: Foglalkozása:

Részletesebben

téli szállásajánlatok 2013 / 2014

téli szállásajánlatok 2013 / 2014 téli szállásajánlatok 2013 / 2014 RAVASCLETTO ravasclettosi.hu SAPPADA sappadasi.hu PIANCAVALLO piancavallosi.hu BEMUTATKOZÓ A Sítanoda csapata egy mosolygós, profi csapat, aki segít Neked és családodnak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Tartalom. Általános információk

Tartalom. Általános információk Tartalom Általános információk Ariadne fonala, elérhetőségeink 4 Kedvezmények, egyéb tudnivalók 5 Hasznos tudnivalók, gyakori kérdések 6 Kiegészítő információk 7 Utazási szerződés 8 Városlátogatások anglia

Részletesebben

Jelentkezési lap 2015

Jelentkezési lap 2015 Jelentkezési lap 2015 KATEDRA travel utazási iroda 1061 Budapest, Anker köz 1-3.; Tel.: 7000-137; Fax: 269-9500 travel@katedra.hu, www.travel.katedra.hu Nyilvántartási szám: U/000177/2002 Munkaszám: Elszámolás:

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben