Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a évi C. számú törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak. A vállalkozás 2008.december 08-án alakult/kezdte meg a tevékenységét. A cégbírósági bejegyzés száma: A cég székhelye: 9400 Sopron, Trefort tér 1.. Adószáma: A társaság jegyzett tőkéje: 500 ezer Ft. A vállalkozás tulajdonosai: - 2 fő belföldi magánszemély A vállalkozás fő tevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása/közhasznú főtevékenység A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés: A 2009-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló A változatú mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást A változatú összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el. Az eszközök és források értékelése Az értékelési elvek, eljárások nem változtak. - Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe. - A tárgyi eszközök bekerülési értéken áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A befektetett eszközök összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az értékcsökkenés lineáris elszámolása megegyezik a társasági adó törvény szerinti mértékkel. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével. - Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. - Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. - Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett. 1

2 A MÉRLEG A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon e Ft. ESZKÖZÖK Az eszközök szerkezete és változásai (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése - - II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések és járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - - 2

3 B FORGÓESZKÖZÖK( sorok) I. KÉSZLETEK (28-33 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek - - II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben Követelések egyéb rész. visz. Lévő váll.szemben Váltókövetelések Egyéb követelések - - II. ÉRTÉKPAPIROK (41-44 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékp. - - IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTIV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat Halasztott ráfordítások - - E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ( sorok) A befektetett eszközök A vállalkozás befektetett eszközeit kizárólag tárgyi eszközök alkotják, melynek összetételét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyi eszközök adatai A Kft. az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti. A forgóeszközök A forgóeszközök állománya 267ezer Ft, amelyből 0 ezer Ft a követelések egyenlege. 3

4 Pénzeszközök: Pénztár záróállománya: 7 e Ft Bankszámla záróállománya: 260 e Ft FORRÁSOK A források szerkezete és változásai (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév D. SAJÁT TÖKE (54-61 sorok) I. JEGYZETT TÖKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE (-) - - III. TÖKETARTALÉK - - IV. EREDMÉNYTARTALÉK - - V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK (63-65 sorok) - - F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Hátrasorolt köt. Egyéb részesedési visz. lévő váll Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. (72-79) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós köt. egyéb rész. visz.lévő vállakozással sz Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - - III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Kötelezettség áruszállításból és szolg.ból Váltótartozások Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben Rövid lej. köt. egyéb rész.visz. lévő váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZIV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93 ) - - F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

5 Saját tőke A vállalkozás saját tőkéje 424 ezer Ft. Jegyzett tőke Záróértéke a mérleg fordulónapján Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 500 e Ft. 0 e Ft. Eredménytartalék Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege 452 ezer Ft. Mérleg szerinti eredmény A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye -528 ezer Ft. Céltartalékok Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek: a vállalkozásnak nincs hosszlejáratú kötelezettsége A rövid lejáratú kötelezettségek Év végi záró állománya 775 e Ft. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el. A vállalkozás eredménykimutatásának főbb adatai (adatok ezer forintban) Megnevezés Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke - - III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegü ráfordítások V. Személyi jellegü ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások - 1 A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY - - E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

6 A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai A vállalkozás 270e Ft bérköltséget létszám évben 1 fő volt. fizetett ki a tárgyidőszakban. Az átlagos állományi A társasági adó alapját módosító tételek: A társasági adó alapját növelő tételek: - növelő tétel nincs A társasági adó alapját csökkentő tételek: - nem lett figyelembe véve Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök x 100 0% 78% Összes eszköz Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Saját tőke 83% 35% Mérleg főösszege Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x % 0% Saját tőke Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x % 65% Mérleg főösszeg Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke x 100 0% 45% Befektetett eszközök 6

7 Likviditási mutató = Forgóeszközök x % 34% Rövid lejáratú kötelezettségek Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény x100 39% 0% Eszközök összesen Tájékoztató adatok: A társaság a tárgyévben 85 e Ft vissza nem térítendő juttatást, adományt kapott magánszemélyektől. Közhasznúsági jelentést a 2.számú melléklet tartalmazza. A beszámoló elkészítéséért felelős személy Kiss Árpádné regisztrált könyvelő, regisztrációs száma: Sopron, május 25. Kiss Eszter 7

8 sorszám Megnevezés Immat.javak Ingatlanok Egyéb Műszaki berendezések Tárgyi berendezések, gépek, eszközök felszerelések, járművek összesen 1 Halmozott nyitó bruttó érték 2009.január 1. járművek 2 Tárgyévi beszerzés 3 Egyéb tárgyévi növekedések 704 e 180e 101e 985e 4 Tárgyévi értékesítés 5 Tárgyévi selejtezés 6 Egyéb tárgyévi csökkenés 7 Bruttó érték 2009.december 31. ( ) 8 Nyitó halmozott értékcsökkenés január e 180e 101e 985e 9 Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 19e 10 Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés 19e 15e 53e 8

9 11 Tárgyévi átsorolás miatti amortizáció csökkenése 12 Tárgyévi átsorolás miatti amortizáció növekedés 13 Amortizáció egyéb tárgyévi csökkenései 14 Halmozott értékcsökkenés 2009.december 31. ( ) 15 Záró nettó érték december 31. (7-14) 19e 15e 19e 53e 685e 165e 82e 932e 9

10 Közhasznúsági jelentés Tudás- Vár Nonprofit Kft 2009.évi tevékenységéről Közhasznúsági fokozat : közhasznú Cégjegyzékszáma : Társasági szerződés kelte: Székhely : 9400.Sopron, Trefort tér 1. Telephely : 9400.Sopron, Hőflányi u Nonprofit Kft tevékenységéről beszámoló: A Tudás-Vár Nonprofit Kft fenntartása alatt működő Tudás-Vár Családi Napközi 2008 évben került megalapításra. Közhasznúvá minősítése a társaság bejegyzésével együtt, 2008.december 19-én megtörtént. A Társaság célja az angol nyelvű családi napközi fenntartása, működtetése. Ennek körében a családi napköziben nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkozás angol nyelven. Ellátási területe Sopron és környéke. A szülők térítési díjat fizetnek a gyermekek napközbeni ellátásáért. Az állami költségvetésből normatívát a vállalkozás 2009 évben nem kapott, erre pályázni 2010 évben volt csak lehetőség. A családi napközi a térítési díjból, magánszemélyek által folyósított adományból, illetve az alapítók által folyósított vagyoni hozzájárulásból működött 2009.évben. Ezeket a bevételeket tárgyi eszközök beszerzésére, személyi bérkifizetésre használta fel a Kft. 2.Bevételek: Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól támogatást nem kapott. Közhasznú alaptevékenységéből a bevétel 163 e Ft, magánszemélyektől kapott adomány 850 e Ft, kapott kamat 15 e Ft. 1

11 3. Mérleghez kapcsolódó adatok: A Kft 932 e Ft befektetett eszközzel rendelkezik, mely kizárólag tárgyi eszközökből áll. Követelése 0 e Ft, rövid lejáratú kötelezettsége 775e Ft. Kötelezettség tartalmazza a januárban esedékes béreket, közterheket, a tagok által folyósított rövid lejáratú kölcsön összegét. A vállalkozásnak szállítói tartozás nincs. 4. Eredménykimutatás 2009.év Bevételek: Kiadások: Közh.alaptev.bevétele : 163 e Ft Ag.jellegű ráford.: 963 e Ft Egyéb bevétel : 850 e Ft Szem.jellegű ráf. : 354 e Ft -ebből kapott adomány : 850 e Ft Écs. : 238 e Ft pü.műv.bevétele : 15 e Ft Egyéb ráford. : 1 e Ft Közhasznú tev. bevétele : e Ft Ráford.összesen : e Ft Vállalkozási tev.bev. : 0 e Ft Váll.tev.ráford. : 0 e Ft 2009.év veszteségét eszközök beszerzése, a vállalkozás indításával kapcsolatos költségek adják nagyobb részben. A reklámmal megismertetéssel kapcsolatos költségek is a 2009 év eredményét rontották. Bérköltség csak a működési engedély megszerzése után, a családi napközi nyitása után jelentkezik 2009 második félévében. Első félévben az ügyvezető önkéntes szerződés alapján végezte tevékenységét. Felügyelő bizottsági tagok díjazásban, tiszteletdíjban nem részesültek. Tárgyévi egyszerűsített éves beszámoló a közhasznú jelentéshez csatolva. Sopron, május 25. Kiss Eszter ügyvezető 1

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 12. 31-i Éves beszámolójához I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben