Az as időszak civil áldozatainak forrásfeltárása a szerbiai levéltárakban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az as időszak civil áldozatainak forrásfeltárása a szerbiai levéltárakban"

Átírás

1 1 Mezei Zsuzsanna Az as időszak civil áldozatainak forrásfeltárása a szerbiai levéltárakban A kutatási időrendi ismertetése. Majdnem 7 évtized elmúltával még mindig ott tartunk, hogy nem rendelkezünk akár hozzávetőleges adatokkal sem a második világháború és azt követő évek térségünkre vonatkozó civil áldozatainak számáról. Még mindig folyik a számháború arról, hogy a megszállók és a velük együttműködők hány embernek az életét ontották ki, habár erről a korszakról már több tucat könyvet írtak, film is készült a sajkás vidéki razziáról, a háború után egy külön bizottság foglalkozott ennek a felderítésével, de újból és újból felmerül ez a téma, sokszor éppen a pillanatnyi politikai helyzet hozza elő őket. Még rosszabb a helyzet az 1944 októberétől 1948-ig terjedő időszakkal. Különösen kevés információval rendelkeztünk arról, hogy a megszállók visszavonulás után a bevonuló partizánok által kialakított új hatalmi rendszer hány civil áldozatot követelt. Mindez évtizedekig tabu témának számított. Néhány egyéni kutatástól eltekintve, elsősorban gondolok itt Dr Aleksandar Kasaš 1 és Mészáros Sándor 2 és a magyarországi A. Sajti Enikő 3 történészek munkájára és a helytörténészekre. A teljesség igénye nélkül szólhatunk Matuska Márton publicista, Teleki Júlia, a bezdáni Balla testvérek, Mozjes Antal, Csorba Béla, Szloboda János munkájáról, akik egy-egy helység ös áldozatainak névsorát próbálták összeállítani, azonban ebben a témában állami szinten nem történt előrelépés egészen a 2000-ig. Ennek egyik fő oka az a tévhit, hogy az említett korszakban készült dokumentumok megsemmisültek vagy egyáltalán nem is készültek kimutatások, összeírások az 1944 őszén lezajlott kivégzésekről ben a Vajdasági Tartományi Képviselőház indítványozására megalakult a Tartományi Igazságfeltáró Bizottság (népszerű nevén Ankét Bizottság). "A Bizottság alapfeladata, hogy összeállítsa az 1941 és 1945 között ártatlanul meghurcolt, megkínzott és kivégzett vajdasági polgárok névsorát és megállapítsa az atrocitások elkövetőinek kilétét." 4 A Bizottságnak, de a Vajdasági Képviselőháznak is az első és legfontosabb döntése az volt, hogy" 1 Kasaš, Aleksandar: Mađari u Vojvodini Újvidék, 1996, Filozofski fakultet u Novom Sadu Odsek za istorij 2 Mészáros Sándor Holttá nyilvánítva I. Budapest, 1995, Hatodik Síp Alapítvány 3 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken , Napvilág Kiadó, Dr Pál Tibor: Az igatság útján, A Tartományi Igazságfeltáró Bizottság munkájáról, kutatásairól az közötti eseményekről,

2 2 nincs kollektív bűn, csak egyéni". Sajnos ezt a döntést tíz év múlva felülírta az aktuális politikai vezetés, gondolok itt az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és kárpótlásáról szóló törvényre és e körül kialakult vitára. Vitathatatlan az Ankét Bizottság szerepe, csak sajnos a munkát objektív okok miatt nem fejezték be. A Bizottság egy kilenc kötetes tanulmánydokumentum-névsor kötetet állított össze, azonban pénzhiányra hivatkozva csak tíz példányban jelent meg a könyv és 120 CD lemezen. Így ez az összefoglaló munka szinte elérhetetlen a kutatók és az érdeklődők számára. A vízválasztó év a kutatásokban a 2009-es. A szerbiai kormány ekkor próbálta először intézményesíteni e kor dokumentumainak kutatását július 9-én döntést hozott egy bizottság létrehozásáról, melynek a hivatalos neve: Állami Bizottság az szeptember 12. után kivégzettek tömegsírjainak feltárásáról és megjelöléséről (népszerű neve a Sírfeltáró Bizottság). Ez a bizottság, ahogy a megnevezésében is utal, csak a 1944-es őszi események, vagyis az új rezsim katonai-rendőri alakulatai által kivégzett áldozatok összeírásával, és a tömegsírok feltárásával, exhumálással foglalkozik Szerbia szerte. A kezdeti, legfőképpen pénzelési gondok miatt, mára már teljes erőbevetéssel kutat a szerbiai levéltárakban, írja össze az áldozatok neveit, és működtet egy nyilvános honlapot, 5 melyen megtekinthetők az eddig összeírt áldozatoknak a neve az eddig fellelhető adatokkal együtt. Közben október 12-én Szerbia és Magyarország államfői megegyeztek a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság felállításában. A bizottság tevékenységének középpontjában a II. világháború és az azt követő időszak ( ) áll, foglalkozik mind a magyar közigazgatás szerb és zsidó, mind a jugoszláv kommunista hatóságok magyar áldozataival. 6 E két bizottság felállításával és annak a szerb kormányhatározatnak köszönve, mely feloldotta a BIA (Biztonsági-információs Ügynökség) dokumentumok titkosságát, megteremtődött a kutatás minden feltétele, vagyis majdnem minden. Magyar- Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata több mint egy év múlva ült össze először, és határozta meg a kutatási alapelveket. Kidolgozta a munkatervet, de anyagiak hiányában a tényleges munka csak 2011 végén indult be. A Szerb Tagozat első alakuló ülése 2011 márciusában volt, a következőre 2012 májusában került sor, szintén anyagiakra hivatkozott ez a tagozat is, habár a szerb tudományos élet érdektelenségét sem lehet kizárni. A következő lényeges mozzanat, amikor január 4-én Srđan Cvetković kezdeményezésére, aki a Sírfeltáró Bizottság titkára, a Vajdasági Képviselőház elnöke Egeresi Sándor összehívott egy ülést, melyen felvetették az Állami Bizottság Vajdasági Albizottságának felállításást. Sajnos erre nem került sor, ami a vajdasági kutatatások szempontjából eléggé kedvezpőtlen helyzetet teremtett, mert Vajdaságban sajnos specifikus események is történtek, gondolok itt pl.a csúrogi, zsablyai, mozsori tömeges kivégzésekre és kitelepítésekre, a /alapelvek

3 3 német lakosság gyűjtőtáborba való hurcolására, és arra a tényre, hogy a tömeges likvidálások nem ideológiai alapon, hanem sokszor nemzeti alapon történtek. Még egy lényeges szakmai kérdést kellett tisztázni, hogy megkezdődjön az érdemi feltáró munka. Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatában a kutatással kapcsolatban két ellentétes vélemény alakult ki. Az egyik szerint, amelyet a többnyire a magyarországi bizottsági tagok képviseltek: a kutatást teljesen az elejétől kell kezdeni, minden eddigi eredményt mellőzve. A másik vélemény szerint, a már eddig elvégzett kutatást és a folyamatban levő kutatásokat, főleg a Sírfeltáró Bizottság kutatói csoportjával összehangolva, és egymás között adatcserével lehetne megkönnyíteni és felgyorsítani. Végül is az utóbbi vélemény kerekedett felül, és 2011december végén az Akadémiai Bizottság Szerb tagozata, a Szerbia Kormánya által alapított Sírfeltáró Bizottság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (a magyar érdekek képviseletében) együttműködési megállapodást kötött. Most már elhárultak az akadályok feltárási munka elől. Itt kell megemlíteni azt a kutatói munkát, melyet a Vajdasági Levéltárban 2009 derekától kezdtem meg igazgatói engedéllyel, még mielőtt bármelyik bizottság megalakult volna. Az első eredményekről a Zentán megrendezett Impériumváltás a Vajdaságban című szakmai konferencián számoltam be.( A konferencián elhangzott előadások megjelentek könyv formájában is 7 ) A konferenciára készülve derült ki, hogy a levéltárunkban sokkal több adat létezik az 1944-es őszi eseményekről, mint az feltételezhető volt. Már akkor meg lehetett állapítani, hogy a partizán, később a kommunista hatalom nagyon is pontos kimutatást vezetett a hatalomváltás idejében lezajlott eseményekről. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a többi levéltárra is, legyen szó szerbiai (belgrádi) levéltárakról vagy a vajdasági regionális levéltárakról. Mit kutatni és hol? Forrásismertetés Felmerül a kérdés, hogy mit kell kutatni, melyik fondok azok, melyben használható információk vannak a címben említett időszakról, és főleg az áldozatokról. Igaz a címben 1941-től 48-ig terjedő időszakot jelöltem meg, mert a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság ezt az intervallumot jelölte meg, a kutatási területe viszont csak Vajdaság. A Szerb Kormány által felállított bizottság szeptember 12-e után Szerbia teljes területén megtörtén tömeges és egyéni kivégzésekkel foglalkozik, akiket bírósági ítélettel vagy anélkül végeztek ki. Az es időszak már régóta áll a kutatók, történészek érdeklődési körében. Sok könyv, film, dokumentumfilm készült e témával 7 Berta Tibor Biernacki Karol Fodor István: szerk. Impériumváltás a Vajdaságban (1944)/Promena Imperije u Vojvodini 1944 godine. Szeged Zenta, 2010, Csongrád Megyei Levéltár és a Zentai Történelmi Levéltár

4 4 kapcsolatban. Emléktáblákat emeltek az áldozatoknak, azonban az 1944 szeptembere után történt eseményekről kevés megbízható információ volt. A kutatás elsődleges feladata kijelölni azokat a fondokat, amelyekben adatok találhatók a címben megjelölt időszakról. Az 1974-ben Jugoszláviában megjelent levéltári módszertani utasítás szerint Vajdaságban a levéltári anyagot három főcsoportba sorolják: A. Állami szervek, intézmények, szervezetek és egyéb közfeladatot ellátó szervek iratai B. Családi és személyi fondok C. Gyűjtemények Ezeket az elveket követve a zentai Történelmi Levéltár és a Csongrád Megyei Levéltár a vajdasági levéltári munkatársak segítségével elkészítettek egy fondjegyzéket a Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása tanulmányozásához. 8 Ebben a kötetben 4 belgrádi, 10 vajdasági és egy vajdasági múzeum kb. 760 fondja van feltüntetve több mint ifm anyaggal, melyek forrásul szolgálhatnak az 1941 és közötti időszak civil áldozatainak összeírásához és a történelmi tények feltárásához. Az "A" főfondcsoportba tartoznak a kutatásra kijelölt fondok legnagyobb része, ezen belül: 1. Közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek iratai, melyek az 1941 és 45 közötti és az utáni időszakra vonatkoznak. Ezek a népfelszabadító bizottságok, különböző szintű népbizottság, a kataszteri hivatal, vagyonkezelőség és hadikárokat megállapító bizottságok munkájáról begyűjtött iratok. Külön kell szólni a Megszállók és Támogatóik Bűntetteit Kivizsgáló Bizottság munkájáról, amelyik vajdasági, köztársasági és állami szinten működött. Mind a három szint levéltári anyaga a kutatás részét képezi, de legtöbb adatot a vajdasági bizottság munkájából visszamaradt dokumentumaiból kaphat a kutató. 2. A jogszolgáltatás szervei: kerületi és járás bíróságok és ügyészségek iratai között és után 3. Katonai szervek, szervezetek és intézmények: Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgatásra vonatkozó fondok, katonai állomások, városparancsnokságok, szerémségi katonai alakulatok, a katonai bíróságok különböző szintjeinek fondjai tartoznak ebbe az alcsoportba. 4. Társadalmi-politikaiszervezetek, társulatok és testületek. Itt különösen az akkori pártdokumentumokat (kommunista szövetség) tömörítő fondok érdekesek, itt is a legalacsonyabb szervezeti egységektől egészen a vajdasági és köztársasági szintig, a 8 Fodor István szerk.:fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgatásához / Spisak fondova za proučavanje vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju, Zenta-Szeged, 2012, Zentai Történelmi Levéltár és a Csongrád Megyei Levéltár

5 5 hadirokkantakat tömörítő szervezetek, egyesületek és a vöröskereszt iratai. Néhány levéltárban érdemes egy-két munkásmozgalmi és hozzá hasonló gyűjteménybe is betekinteni, de ezek a kutatás későbbi fázisába tervezhetők. Néhány szót szólnék még az egyházi és az állami anyakönyvekről. Ezekben is sok információt lehet találni az áldozatokról. Volt, amikor a helyi plébános lejegyezte a kivégzettek névsorát (pl. Kabolban), vagy a hozzátartozók íratták be az elhalálozás tényét. Dr. Mészáros Sándor történész ezzel a módszerrel kutatta fel az áldozatok neveit, és készítette el kétkötetes könyvét. 9 Igaz ez nagyon időigényes munka, de el kell végezni, mert itt találhatók meg azok az adatok, amelyek más forrásokban elég hiányosak vagy pontatlanok. Gondolok itt a születési dátumra, a szülők nevére. Az elhalálozás dátuma nem mindig egyezik meg a tényleges dátummal, és az elhalálozás igazi okát sem mindig írták be az anyakönyvekbe. A kataszteri ügyosztályok iratait is érdemes átnézni, mert ezekben benne vannak a tulajdonváltozásról szóló bejegyzések, és így is eljuthatunk az áldozatok neveihez, akiket kivégeztek és még vagyonelkobzással is büntette őket a hatalom. Amint az előbb felsoroltakból látszik rengeteg fondban található anyag arról az időszakról, melyre a címben megjelölt kutatás kiterjed. Az eddig átnézett anyagban különösen fontos iratokra leltek a levéltár munkatársai, amelyekről eddig csak néhány kutató tudott. Ezek közül ki kell emelni az un. Likvidáltak könyvét, vagyis a bírósági ítélet nélkül kivégzettek könyvét, melyben a kivégzésről szóló parancs kiadójaként és az ítélet végrehajtójaként az OZNA-t (Népvédelmi osztály) jelölték meg. Ezek a könyvek a Vajdasági Levéltárban 183-as számmal jelölt Megszállók és Támogatóik Bűntetteit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság fondjában találhatók. Szerbiai Levéltárában a Biztonsági-információs Ügynökség (BIA) iratai között is fellelhetők ezek a könyvek. A háborús bűnösöknek és népellenségeknek nyilvánított egyének regiszterében is bejegyezték azt, ha valakit bírósági ítélettel halálra ítéltek vagy ítélet nélkül végeztek ki. A vajdasági bizottság személyi kartonokat készített a likvidáltakról (Presuđeni) és a bírósági ítéletekkel elítéltekről, ezek között vannak a halálra ítéltek is. Sok helységben a helységparancsnokságok állították össze a kivégzettek névsorát egy szigorúan bizalmas kormányrendelet felszólítására 1945 derekán (sajnos a kormányrendeletet eddig nem találtuk meg, csak a rá való hivatkozásokat), több esetben csak néhány hónapra a történtek 9 Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Budapest, 1995, Hatodik Síp Alapítvány Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva II. / Budapest, 2000, Határon Túli Magyarok Hivatala

6 6 után, és csak a minimális adatokkal, de ugyanúgy készültek nagyon alapos listák is, ahol minden lényeges adatot feltüntettek, pl. a zentai névsor, ahol még a vallási hovatartozást is felírták. Fontos információt hordoznak a járásbíróságok iratai a vagyonelkobzásról és annak okairól. A járásbíróságokon a bírósági eljárás során való holttá nyilvánítás is sok hasznos adattal szolgálhat, mert az indoklás részben sokszor részletesen leírják az elhalálozás (kivégzés) módját és idejét. A kutatás és a kutatói hozzáférés problémája. Az említett fondjegyzékben feltüntetet fondok mind kutathatók a szerbiai állampolgárok számára, külföldi kutatók kutatómunkáját az 1994-ben megjelent Törvény a kultúrjavak védelméről 10 szabályozza, ennek is a 95. szakasza, amely a vajdasági levéltárak esetében a Tartományi Művelődési Titkárságot, a szerbiai levéltárak esetében pedig a Szerbiai Művelődésügyi Minisztériumot jelöli meg a kutatási engedélyek kiadására. A bizottsági tagok számára, elsősorban az Akadémiai Vegyes bizottság tagjai számára egy külön engedély létezik, mellyel az összes levéltárban kutathatnak. Különösen felgyorsultak a kutatások, amikor a Szerbiai Kormány / es számú határozatával feloldotta a titkosítást mindazon aktákról, amelyek az szeptember 12-e utáni kivégzésekre vonatkoznak. Ezek az iratok mindeddig a BIA (Bezbebednosnoinformaciona agencija) birtokában voltak a Belügyminisztériumban. Ezeknek az iratoknak az átadása még mindig folyamatban van, habár rendezetlen állapotban van az átadott anyag, a bizottsági tagok számára kutatható. Kutatási eredmények feldolgozása és nyilvánossá tétele Sok előkészület után kimondhatjuk, hogy jelenleg mind a két bizottságban folyamatos a kutatás, az adatcsere és a feltárt eredmények nyilvánosságra hozása. Először az Állami Bizottság az szeptember 12. után kivégzettek tömegsírjainak feltárásáról és megjelöléséről készített egy adatbázist, melyet az eddig elvégzett kutatás eredményeivel töltenek fel a munkatársak. Az áldozatok személyi adatain kívül a források is fel vannak tüntetve, méghozzá levéltári források, forrásjegyzékek (ebben a témában megjelent könyvek, megemlékezések, szakmunkák, melyeknek adatai fel lettek használva az adatbázisban), a túlélők, hozzátartozók vallomásai, de feltölthető mindenféle dokumentum, ami a kivégzettre vonatkozik. Az adatbázisban jelenleg több mint név szerepel, ebből kb Vajdaságból. Újból kihangsúlyozom: az adatbázisban nemcsak a bírósági ítélettel kivégzettek nevei szerepelnek, hanem a bírósági ítélettel halálra ítéltek és mindazok, akik a különböző gyűjtőtáborokban haltak meg a nem megfelelő életkörülmények miatt. Ugyanerre az adatbázisra épül a magyar nyelvű adatbázis, mely Dr. Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet igazgatója, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke és Dr. Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2011.május Zakon o kulturnim dobrama. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, sz.

7 7 ei határozata értelmében a kutatások és a gyűjtés feladatainak közvetlen ellátására, az általa alapított, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (a továbbiakban Intézet) honlapján található. Ez az adatbázis a vajdasági áldozatok adatait tartalmazza, egyelőre csak az 1944 őszétől 1948-ig, de a későbbiekben az es időszak áldozatainak a nevei is be fognak kerülni. A Vegyes bizottság Szerb Tagozata csak most dolgozik a saját honlapjának kidolgozásán és a Sírfeltáró bizottság adatbázisának kibővítésén az közötti polgári áldozatok neveivel. Ha a jelenlegi állapotokat értékeljük, megállapíthatjuk, hogy minden szinten beindult a kutatás, a közvélemény tudomásul vette, és figyelemmel kíséri a munkát. A sajtóvisszhangja elég nagy, a szerb sajtóban a Sírfeltáró bizottság munkájáról számolnak be. Helyszíni jelentések voltak a zaječari körzetben Boljevci községben az első exhumálásról. A vajdasági magyar sajtó de, a magyarországi is figyelemmel kíséri ennek a projektnek a megvalósítását. Több tudományos konferenciát is szerveztek az utóbbi időben erre témára, azonban Vajdaságban eddig még nem jutottak el addig a kutatások, hogy bármelyik tömegsírt feltárják, sőt egy tömegsír katalógus elkészítése is csak a tervek között szerepel. Sok még a tennivaló. Többek között magyarországi kutatókat is be kellene vonni a munkába, akik a magyarországi levéltárakban kutatnának. Dr. Sajti Enikő foglalkozik a magyarországi forrásokkal, de utána kellene nézni vannak-e még más levéltárakban is a témára vonatkozó dokumentumok, és esetleg szükség lenne-e újabb kutatásokra, tudományos munkákra. Mivel sok katolikus pap is áldozatul esett, a magyarországi katolikus egyháznak is tudnia kellett a papságnak és híveinek meghurcoltatásáról, kivégzéséről. A titkosszolgálat is valószínűleg rendelkezett adatokkal. Abban az esetben, ha már történtek ebben a témakörben kutatások, egyesíteni kellene azokat a Vajdaságban folyó kutatásokkal, esetleg a legfontosabb dokumentumok digitalizálásával és egységesítésével a két kutatást közelebb hozhatnánk egymáshoz. Van itt még egy lényeges kérdés: ami a kutatókra vonatkozik. A most működő vajdasági kutatócsoport majdnem mindegyike levéltáros, akik a saját levéltárukban kutatnak, de a történészek körében nincs érdeklődés e téma iránt. Belgrádban van egy lelkes fiatal történészcsoport, akik külön-külön egy-egy témakörben kutatnak, pl. Dr. Srđan Cvetković 11 a kommunizmus áldozatait kutatja, két könyve is megjelent ebben a témakörben, Zoran Janjetović 12 a német kissebség kérdésével foglalkozik, ebbe a témakörbe beletartoznak az 1944 végén a német lakosság számára létrehozott gyűjtőtáborok is. Az Akadémiai Vegyes Bizottság Szerb Tagozatának tagjainak többsége történész, de egy-két 11 Dr Srđan Cvetković: Između srpa i črkića Represija u Srbiji (Institut za savremenu istoriju, 2006), Između srpa i čekića 2 politička represija u Srbiji (Službeni glasnik 2011) 12 Dr Zoran Janjetović: Between Hitler and Tito. The Disapearance of the Vojvodina Germans, Belgrade (izdanje autora) 2000 (2nd ed. 2005), Nemci u Vojvodini, Beograd (Institut za noviju istoriju Srbije) 2009.

8 8 kivételével eddig egyik se kapcsolódott be igazából a kutatásokba. Fiatal történészeket kellene bekapcsolni, akiknek a diplomamunkájuk, vagy szakdolgozatuk épülne erre a témára. A kutatások még eltarthatnak néhány évig, rengeteg az irat, amit át kell nézni, fel kell dolgozni, azonban azt már leszögezhetjük, hogy a legfontosabb az, megindult egy folyamat, melyet már leállítani nem lehet, (lassítani igen), de előbb vagy utóbb a történelemnek ez a része is beépül a köztudatba, bekerül a tankönyvekbe. A kutatás nemzetközi visszhangja is elég jó. A szomszédos országok hasonló bizottságaival a Sírfeltáró bizottság kapcsolatba lépett, és tervbe vettek egy közös nagy projekt megvalósítását, 13 egy egységes adatbázis létrehozását a horvátországi, szlovéniai és a szerbiai áldozatok neveivel. A kutatással egy időben a Szerb Kormány két törvényt is megszavazott, az egyik az áldozatok rehabilitációjára vonatkozik, a másik a vagyon visszaszármaztatásra és kárpótlásra. Mindkettő esetében támaszkodni lehet az eddigi kutatási eredményekre. Összegezés Az as időszak történelmi tényeinek tisztázására létrehozott bizottságok munkája e térségben az utóbbi idők egyik legjelentősebb vállalkozása, mert mindaddig még nem tisztázódnak a múltbéli események, addig mindig kiinduló pontjai lehetnek különböző konfliktusoknak. A múltat le kell tisztázni, a halottakat el kell temetni mind két oldalon, igazságot kell szolgáltatni nekik, ez az egyik feltétele a történelmi megbékélésnek e soknemzetiségű vidéken. 13

A délvidéki áldozatok adatbázisa mint történeti forrás (1944 derekától 1948-ig)

A délvidéki áldozatok adatbázisa mint történeti forrás (1944 derekától 1948-ig) Mezei Zsuzsanna A délvidéki áldozatok adatbázisa mint történeti forrás (1944 derekától 1948-ig) 2000-ben a Tartományi Igazságtételi Bizottság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összeírja az 1941 és 1948

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Bibliográfia Felhasznált irodalom A katonai bíróság ítéletei. Szabad Vajdaság, II. évf. 1945. április 4. 75. sz. 2. A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918 1947.

Részletesebben

- A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk.

- A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk. - A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk., 2010 - A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok

Részletesebben

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán?

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán? Matuska Márton Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán? Csakugyan elérkezett a várva várt alkalom, s elkezdődik az 1944 végén, 1945 elején a Délvidéken lezajlott magyarirtás történetének tudományos feltárása?

Részletesebben

Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban

Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban Fodor István, fılevéltáros Történelmi Levéltár, Zenta Genealógiai kutatások lehetısége a Vajdaságban A vajdasági közlevéltárak hálózata A vajdasági közlevéltárak rendszerének alapjait a Vajdaság Autonom

Részletesebben

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Mezey Zsuzsanna Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Munkámban több célt tűztem ki. Először, remélem sikerül eloszlatni azt a tévhitet, hogy az atrocitásokról nem készültek

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

A SANU ELNÖKSÉGE VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK

A SANU ELNÖKSÉGE VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK SZERB TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA (SANU) TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLY TITKÁR 11000 BEOGRAD, Knez Mihailova 35. Telefon: 011/2636-948 A SANU ELNÖKSÉGE VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK Tárgy: A SANU és az MTA

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. Horvát területek emberveszteségei a második világháború alatt

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. Horvát területek emberveszteségei a második világháború alatt FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL Horvát területek emberveszteségei a második világháború alatt A zágrábi Horvát Történeti Intézet tudományos munkatársa Vladimir Geiger több éves

Részletesebben

RENDSZERVÁLTÁS A VAJDASÁGBAN 1944/45-BEN A VAJDASÁGI LEVÉLTÁR FONDJAINAK TÜKRÉBEN

RENDSZERVÁLTÁS A VAJDASÁGBAN 1944/45-BEN A VAJDASÁGI LEVÉLTÁR FONDJAINAK TÜKRÉBEN MEZEI ZSUZSANNA RENDSZERVÁLTÁS A VAJDASÁGBAN 1944/45-BEN A VAJDASÁGI LEVÉLTÁR FONDJAINAK TÜKRÉBEN BEVEZETŐ Az 1944-45-ös rendszerváltás témájára a Vajdasági Levéltár nyolc fondját választották ki a levéltár

Részletesebben

REHABILITÁLÁST ÉS KÁRPÓTLÁST

REHABILITÁLÁST ÉS KÁRPÓTLÁST Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot" (Petőfi Sándor) REHABILITÁCIÓ Bozóki Antal ügyvéd, Űjvidék REHABILITÁLÁST ÉS KÁRPÓTLÁST Javaslat a rehabilitálásról (erkölcsi, politikai, jogi és vagyoni

Részletesebben

Rendszerváltás a Vajdaságban 1944/45-ben a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében

Rendszerváltás a Vajdaságban 1944/45-ben a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében Mezey Zsuzsanna Rendszerváltás a Vajdaságban 1944/45-ben a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében Bevezető Az 1944-45-ös rendszerváltás témájára a Vajdasági Levéltár nyolc fondját választották ki a levéltár

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Tóth Karolina, abszolvens hallgató Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Belügyi irányzat VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁS - JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, HELYZETKÉP, TÁVLATOK Bevezető A dolgozat fő témája a vajdasági

Részletesebben

Rendszerváltás a Vajdaságban 1944-1945-ben, a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében 88

Rendszerváltás a Vajdaságban 1944-1945-ben, a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében 88 Mezei Zsuzsanna Rendszerváltás a Vajdaságban 1944-1945-ben, a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében 88 Bevezető Az 1944-1945-ös rendszerváltás témájára a Vajdasági Levéltár nyolc fondját választották

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Függelék Forráshelyek

Függelék Forráshelyek Függelék Köszönettel tartozom mindazoknak, akik munkám során tanácsaikkal segítettek, akik elolvasták és bírálták a kéziratot a Teleki László Intézetben szervezett vitán. Úgyszintén köszönet illeti Kovács

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

LIMES 2009.3 TUDOMÁNYOS SZEMLE DÉLVIDÉK 1941 1944. II. TATABÁNYA

LIMES 2009.3 TUDOMÁNYOS SZEMLE DÉLVIDÉK 1941 1944. II. TATABÁNYA LIMES 2009.3 TUDOMÁNYOS SZEMLE DÉLVIDÉK 1941 1944. II. TATABÁNYA TARTALOM Délvidék 1941 1944. Szerkesztette: Seres Attila 2009/3. szám II. rész 1944 még hidegebb napjai A. Sajti Enikő: Hány magyar áldozata

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

A Sajti Enikő A vajdasági hely történetírás és a magyarok elleni megtorlások a Délvidéken.

A Sajti Enikő A vajdasági hely történetírás és a magyarok elleni megtorlások a Délvidéken. A Sajti Enikő A vajdasági hely történetírás és a magyarok elleni megtorlások a Délvidéken. A 90-es években megjelent vajdasági magyar munkák főként a halotti anyakönyvek forrásbázisára és a visszaemlékezések

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

Határtalan Európa. Helyi és regionális szerb ifjúsági munka és aktivizmus: kapcsolatok kialakítása Magyarországgal

Határtalan Európa. Helyi és regionális szerb ifjúsági munka és aktivizmus: kapcsolatok kialakítása Magyarországgal VAJDASÁGI IFJÚSÁGI FÓRUM VOJVOĐANSKI OMLADINSKI FORUM YOUTH FORUM OF VOJVODINA BORDERLESS EUR Határtalan Európa Helyi és regionális szerb ifjúsági munka és aktivizmus: kapcsolatok kialakítása Magyarországgal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról

A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben őrzött állami anyakönyvek kutatásáról 2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.), amely

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20.

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATBÁZISOK Kónya Zsuzsanna AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATTÁRAK Családfákból (kutatóink által gyűjtött családfák egyesítéséből) Anyakönyv (kutatóink által végzett anyakönyvi

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Važnanapomena: Fontos megjegyzés:

Važnanapomena: Fontos megjegyzés: Važnanapomena:Prevodovogpropisa, odnosno akta sasrpskogjezika na mađarski_jezik, omogućilajemisijaorganizacijezaevropskubezbednost i saradnju u RepubliciSrbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) saciljem da

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2011. január 24. 7.42 HírTV - KÜLPOLITIKAI PERCEK

2011. január 24. 7.42 HírTV - KÜLPOLITIKAI PERCEK 2011. január 24. 7.42 HírTV - KÜLPOLITIKAI PERCEK Műsorvezető: Varga Szilveszter Mv.: - Köszöntöm a stúdióban Glatz Ferencet aki éppen pénteken vagy szombaton járt Szerbiában és találkozott a szerbiai

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ajugoszláv partizánok 1944 tavaszán

Ajugoszláv partizánok 1944 tavaszán A délvidéki megtorlás magyar áldozatai Ajugoszláv partizánok 1944 tavaszán már Szerbia jelentõs részét felszabadították, szeptember 6- án a Vörös Hadsereg átlépte a román szerb határt, és a partizánegységekkel

Részletesebben

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations

A. Sajti Enikő. Ecclesiastical Sources of Partisan Retaliations A. Sajti E.: EGYHÁZI FORRÁSOK... LÉTÜNK 2010/3. 11 26. 94(497.11) 194 :2-283 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER A. Sajti Enikő SZTE, BTK, Történeti Intézet, Szeged sajti@hist.u-szeged.hu Egyházi források a partizán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Hunyady László Nyíregyháza 2013. szeptember 26-27. AZ EGYESÜLETRŐL 2011. januárjában alakult

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Matuska Márton Számvetés Az 1944 végén, 1945 elején lezajlott vérengzések kutatása eredményének időszaki összegzése

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám:

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: Pályázati adatlap Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: (A pályáztató szervezet tölti ki!) Kedvezményezett: Partnerek: 7624 Pécs,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató

A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató A Magyar Köztársaság Földmérési és Távérzékelési Intézete, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5 képviseletében Dr. Mihály Szabolcs főigazgató és Ukrajna UA-EUPOS nevű nemzeti EUPOS rendszere képviseletében Kostiantyn

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

Újratárgyalja a restitúciós bizottság a Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét

Újratárgyalja a restitúciós bizottság a Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét Újratárgyalja a restitúciós bizottság a Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét 2016. 04. 20. Az egyházi ingatlanok 25 éves történetét mutatja be az az angol nyelvű kiadvány, amelyet

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben