ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 78/2015. (IV. 29.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város évi Sportkoncepciójáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 78/2015. (IV. 29.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015-2020. évi Sportkoncepciójáról"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) Fax: (42) Web: K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2015. (IV. 29.) számú h a t á r o z a t a Újfehértó Város évi Sportkoncepciójáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET Újfehértó Város évi Sportkoncepcióját a melléklet szerint elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Nagy Sándor polgármester Dr. Szűcs Andrea jegyző A határozatról értesül: 1./ Polgármesteri Hivatal (Jegyzői Titkárság) 2./Irattár

2 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ú J F E H É R T Ó VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

3 Bevezetés Magyarország Alaptörvénye alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőkre vonatkozóan a következőket: XVI. cikk (1) Mindenkinek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő." E jogok érvényesülését szolgálja - többek között - a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testnevelés és a sport fontos szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi - fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az önkormányzatnak kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogatni szeretne minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják, valamint a versenysport által tovább öregbítik a város jó hírnevét a sportolók eredményességével, kimagasló teljesítményeivel. Cél, hogy az ország a sportolókon keresztül is megismerje Újfehértó városát, a város nevéhez minél több sikeres sportesemény, jeles eredmény és pozitív üzenetet közvetítő információ kapcsolódhasson. Újfehértó város megfelelő jelentőséget kíván tulajdonítani a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekek a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék életüket. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet azért, hogy a település lakói e jogukat minél szélesebb körben érvényesíthessék közötti évekre vonatkozó Sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján, a gazdasági és jogszabályi lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a város sportéletének jövőképét. A megvalósítás stratégiáját és a megvalósításhoz szükséges

4 feladatokat, hogy az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva - természetesen figyelemmel az önkormányzat számára előírt jogszabályokra és kötelezettségekre - a város minden polgára részére kiszámítható önkormányzati szerepvállalást határozzon meg a város sportéletének valamennyi területén. A sportkoncepció szabályozási keretei A sportkoncepciónak igazodnia kell a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia " alapelveihez, az abban megfogalmazott célokhoz, irányelvekhez. A koncepciónak meg kell felelnie a mindenkor aktuális jogszabályi környezetnek is. Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. A sporttal kapcsolatos szakmai kereteket a sportról szóló évi I. törvény (továbbiakban: Sport tv. ) rögzíti. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a sport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az egészséges életmód kialakítását. A Sport tv a a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait rögzíti, mely szerint a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit." Az Mötv. 13. (1) bekezdése megfogalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a sport, ifjúsági ügyek ellátását.

5 A települési önkormányzat az előző bekezdésekben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló évi CXC törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. A fenti jogszabályok alapján került meghatározásra a sporthoz kapcsolódó kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok köre, melyek az alábbiak: Kötelező önkormányzati feladatok: - a sportolás és a rendszeres testedzés támogatása; - sport, ifjúsági sport, idősügyi sport - tömegsport rendezvények szervezése; - óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek fejlesztése; - játszó és sportudvarok fejlesztése; - a tulajdonában álló sportlétesítmény kihasználásának növelése; - a szabadidősport támogatása. Önként vállat önkormányzati feladatok: - az utánpótlás-nevelés helyi feltételeinek kialakítása, fejlesztése; - az iskolán kívüli, önszerveződő diáksport tevékenységek feltételeinek megvalósítása, fejlesztése.

6 Óvodai és iskolai testnevelés 1. Óvodai testnevelés és mozgásfejlesztés Óvodáskorú gyermekünknek életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a sportolás által. A mozgáskoordináció javulásával együtt nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes fejlődésére is. Az óvodába járó gyermekek számára a szervezett mozgási, sportolási lehetőség az óvodai nevelés keretein belül biztosított, ennek formái a játék és a mozgás. A városban működő 3 önkormányzati tagóvodából 1 tagóvoda korszerű tornateremmel rendelkezik. Az óvodákban minden nap van a gyermekeknek frissítő torna, heti egy alkalommal testnevelés foglalkozás. Az óvodapedagógusok a gyermekek életkori sajátosságára építve az egész nevelési év folyamán igyekeznek minden lehetőséget kihasználni teremben és a szabad levegőn a játékos, spontán mozgásra. Az óvodák modern, biztonságos szabadtéri játékokkal rendelkeznek, így tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatók a külső helyszíni foglalkozások. Az óvodai testnevelés szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó sportolás megalapozására. Hagyománnyá vált versenysport programok az óvodákban: Oviváltó Micimackó családi váltóverseny Erkel-Váltó Kerékpáros ügyességi versenyek a Napsugár és a központi óvoda KRESZ-pályáján

7 Kisiskolások ügyességi versenye a Napsugár Óvodában Tömegsport rendezvények az óvodákban: A kihívás napján szülőkkel együtt szervezett gimnasztika, futás, kötélhúzás, sportjátékok, sorverseny Nyuszi-futás Családi délután keretében családi váltóverseny, ovi futóbajnokság a Lengyel Laura Óvodában Szánkótúra Erdei séta 2. Iskolai testnevelés és sport A mozgásszegény életmód a szakemberek szerint a XXI. század egyik legnagyobb népegészségügyi problémája. Az iskolai testnevelési órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon kell elérni, hogy a gyermekeknek felnőtt korukban is legyen igényük az egészséges életmódhoz szükséges mozgástevékenységre, kialakuljon náluk az aktív mozgás iránt való igény, a sport szeretete beépüljön a személyiségükbe. A köznevelés területén belül biztosítani kell, hogy az egészséges életmódra nevelés, a testnevelés és diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében szeptember 1-jétől elindult felmenő rendszerben az 1., 5. és 9. évfolyamokon a mindennapos testnevelés bevezetése. A városban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott oktatási intézmények rendelkeznek tornateremmel, mégsem kielégítő mindenhol a létesítmények nagysága így szükséges más helyszínek bevonása is, ami jelen helyzetben még megoldható. A felmenő rendszer végén, a tornatermek alacsony száma miatt, alternatív lehetőséget kell kidolgozni az iskoláknak, hogy milyen mozgásformákat, helyszíneket tudnak a későbbiekben a diákok számára biztosítani. Az iskolai testnevelés szoros összefüggésben áll az utánpótlás nevelésének hatékonyságával is, ezért a diáksport szervezése kapcsán egyértelmű felelősséget-, feladatot- és munkamegosztást

8 szükséges kialakítani az önkormányzat, az oktatási intézmények és egyéb sportegyesületek között. A tanórán kívüli testnevelésnek, illetve sportnak keretet adnak, adhatnak a nevelési-oktatási intézményekben létrejött Iskolai Sportkörök. A foglalkozásokon elsősorban a különböző korcsoportok között szerveznek házibajnokságokat, többféle sportágban. A tömegsport foglalkozáson résztvevők közül választják ki leginkább a testnevelők azokat a tehetséges tanulókat, akik a kerületi diákolimpiai versenyeken képviselik az intézményt. Fontos feladat az iskolai sport támogatása, hiszen ez alapot jelent a versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézményében nagy népszerűségnek örvend az asztalitenisz. Szünetekben a gyerekek megrohamozzák az asztalokat és csengőig játszanak. A játék szeretetének és a kitartásnak köszönhetően, a megyei diákolimpia asztalitenisz döntőjében, a csapatversenyben szép eredményeket értek el az iskolát képviselő diákok. Egyéni küzdelemben Kovács László nyert, így ő képviselte az iskolát és megyénket az országos döntőben. A Farsangi Kupán a focisták is rendszeresen remekelnek. Márciusban és áprilisban az atlétikáé a főszerep. A téli alapozásnak köszönhetően sorra nyerik a gyerekek a körzeti, megyei versenyeket, bejutottak az országos döntőbe is ahol szép eredményeket értek el. Az év utolsó hónapjaiban sem unatkoznak a testnevelők. Országos versenyen vesznek részt a Dobd a kosárba program keretében osztályos tanulók. Gyermeknap keretein belül, házi bajnokságokat szerveznek, amelyen óriási küzdelmek zajlanak. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézmény évi sporteredményeit a koncepció 1. mellékelte tartalmazza.

9 Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményében minden évben szerveznek kispályás labdarúgó házibajnokságot, labdarúgó Nyuszi Kupát, Teremlabdarúgó Bazár Kupát. Az Egészség nap keretében valamennyi alsós osztály, az uszodában játékos foglalkozásokon keresztül megismerkedhet az úszás alapjaival. Az összevont iskola csapatának tagjaként részt vesznek a labdarúgó Diákolimpia teremlabdarúgó körzeti bajnokságán, a Mezei Futó Diákolimpia körzeti, megyei, országos döntő versenyein és az Atlétika Több próba Diákolimpia körzeti, megyei versenyein. A Gyermek Nap keretében a felső tagozat valamennyi osztálya végig küzdi a terem atlétika akadály pályáját. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézmény évi sporteredményeit a koncepció 2. mellékelte tartalmazza. Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola gyermekei által igénybevett sportágak a következők: labdajátékok (futball, kosár, kézi), atlétika, úszás és lovaglás. Ebben az évben vettek részt először játékos sportversenyen alsó tagozatos gyermek (2-4. évfolyamosokkal), akik Tiszavasváriban a megyei döntőn eredményesen szerepeltek. A gyerekeknek az elmúlt 2 évben TÁMOP-os pályázat segítségével lovaglásra volt lehetőségük a helyi lovardában. Minden évben diákjaik sikeresen részt vesznek az Oltalom Kupa, Szent Imre Kupa, Mezei Futóverseny, Megyei Mezei Futóverseny, Szent György Kupa megmérettetéseken. Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola évi. sporteredményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

10 Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda városunk minden futball-mérkőzés felhívásának eleget tesz. Így jutnak el minden évben az Oltalom-kupára, a középiskola által szervezett Keresztény-kupára, valamint az állami fenntartású iskolák Mikulás és farsangi futball-kupájára. A gyerekeknek rendszeresen szerveznek sorversenyeket is. Iskolájukban hagyománnyá vált a Mikulás és a farsangi sorverseny az alsó és a felső tagozatban egyaránt. Ezeken a sorversenyeken minden osztály képviselteti magát. Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda évi sporteredményeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. Gyógytestnevelés A gyógytestnevelés fogalma: A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt

11 differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos illetve a szakorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Sajnos a tanulók egyre nagyobb része egészségügyi problémái miatt könnyített, illetve gyógytestnevelésre szorul. Testnevelésből történő felmentésre, illetve gyógytestnevelésre szakorvosi javaslatot követően az iskolát ellátó orvos jogosult küldeni a gyermeket. Főleg mozgásszervi elváltozások, tartáshibák, gerincferdülés, lúdtalp, túlsúly, asztma miatt javasolja az orvos a gyógytestnevelésben történő részvételt. A gyógytestnevelésben a meglévő problémák kezelésén túl a prevenció is rendkívül fontos. Akik idejében ebben az ellátási formában részesülnek, azok körében javulás, vagy legalább állapotmegőrzés érhető el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény Újfehértói telephelyként működő Szakszolgálat dolgozói látják el városunkban a gyógytestnevelési feladatokat. 4. KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola A törvényben meghatározott öt testnevelés óra már csak a két negyedik osztályban van. A 9. a 10. és a 11. évfolyamok öt testnevelés órája kötelezően beépített az órarendbe, tánccal. A gyerekek mozgás koordinációján ez meg is látszik. Erősebbek, gyorsabbak és határozottabbak lettek. A testnevelés órákon több idő jut az emelt óraszám miatt játékra, önkifejezésre. Ezáltal fokozottabb a gyerekek személyiségének fejlesztése, koordinálása. A prevenció az órákon belül történik, differenciált mozgások formájában. Tömegsport: Szeptemberben a fiú - lány labdarúgás, diszkosz és gerelyhajítás a népszerűbb sportág a gyerekek körében. Megrendezésre került a helyi általános iskolák részére az őszi kispályás labdarúgótorna. Tervük a következő évben a kupán résztvevő csapatok számának növelése, a környező települések iskoláinak meghívásával (Téglás, Hajdúhadház, Bököny, Geszteréd). November hónapban labdarúgással, kosárlabdázással foglalkoztak a gyerekek délutánonként. December hónapban a teremben közkívánatra asztalitenisz mérkőzéseket játszottak december 1 -jén rendezték meg az immár hagyományos Kolping-Labdarúgó Kupát.

12 A KOSZISZ-napok keretében történő rendezvényükön több mint kettőszáz gyereket láttak vendégül. Helyszínül a város H2O Szabadidő Csarnokát választották. Az iskola e neves vetélkedőre a hozzájuk közel lévő katolikus gimnáziumok labdarúgó csapatait is meghívta. Nevezetesen, a Szent Imre Gimnázium, a Szent József Gimnázium, és a Szent Bazil Gimnázium labdarúgóit. Így a négy középiskola fiai csatázhattak a gólokért, a pontokért. Januári hónapban síelni, szánkózni járnak gyerekeikkel. Egy napos kirándulásokat hajtanak végre vagy Sátoraljaújhelyen vagy a Bükkben. A gyerekek, síznek, szánkóznak és korcsolyázhatnak is. Rekreációs tevékenységük egyre nagyobb tömeget mozgat meg, nem csak télen, de tavasszal illetve ősszel is túrázank. Vannak gyalog- és bicikli túráik is. Terveik között szerepel a következő évben, az egész várost átfogó gyalog és kerékpár túra szervezése.

13 Újfehértó szabadidősport helyzete A szabadidősport fogalma alatt olyan fizikai tevékenységet értünk, amely hozzájárul a minőségi élet megteremtéséhez, és amelyet az egyén (fogyasztó) a rendelkezésére álló szabadidőben végez. A tevékenység célja sokrétű, magában foglalja a játékot, a szórakozást, a sikerélmény elérését, a kondíció és alak javítását. Emellett lehetőséget ad a személyiség fejlesztésére (csapatszellem, siker és kudarc kezelése) és alapvető feltétele egészségünk hosszú távú megőrzésének is. A rendszeresen sportoló egyén a hasznokat egyértelműen érzi rövid (jobb közérzet, fittség, stressz könnyebb kezelése, jobb izomzat) és hosszú (szív és érrendszeri, idegrendszeri, mozgásszervi megbetegedések valószínűségének csökkenése) távon egyaránt. Az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlen a rendszeres sporttevékenység, fizikai aktivitás, ehhez szükség van olyan egyesületekre, klubokra, melyek szakemberek segítségével lehetőséget biztosítanak az emberek széles rétegei számára, hogy megtalálják a számukra megfelelő mozgásformát és infrastruktúrát. Napjaink embere mozgásszegény életformát folytat, hiányzik a rendszeres sportolás, szegényes a szabadidő aktív eltöltésének kultúrája. Sportolási lehetőségek Újfehértón: THERMÁRIUM Városi Tanuszoda és Sportcsarnok városképi és sportszakmai szempontból egyaránt meghatározó jelentőségű épület Újfehértón. A létesítmény a sportolási lehetőségek széles skáláját kínálja a lakosok számára. A Sportcsarnokunkban a legkedveltebb szabadidősport az ismerősökből, barátokból összeállt csapatok hobbiszerű labdarúgása (pl. Aranyláb SE). A csarnok a futsal bajnokságnak is helyet biztosít, melyen az Újfehértó Sportegyesület is részt vesz. A mindennapos testnevelés bevezetése hosszútávon az oktatási intézményekben problémákat vetett fel, mivel egy időben több osztálynak is kell testnevelés órát tartani, ezért a csarnokban délelőtt és kora délután spotfoglalkozások vannak a diákok részére. A délután az egyesületi edzéseknek, este az amatőr csoportoknak biztosít helyet a csarnok. Az önkormányzat szervezésében röplabda oktatásra is lehetőség nyílik, továbbá májusától igény és edző jelentkezése esetén folyamatosan bevezetésre kerülnek minden korosztály számára nem versenyszerű edzések kosárlabda,- kézilabda, - ritmikus sportgimnasztika, - fitness, - zumba- fitball- aerobic, tánc- mazsorettgyógytorna, karate, cselgáncs, tai chi, birkózás sportágakban. Az épület hagyománnyá vált

14 óvodai és iskolai sport rendezvényeknek is otthont ad. A létesítményben Fallabda pálya is található. A squash vagy fallabda teniszben használatoshoz hasonló ütőkkel és gumilabdával, erre a célra kialakított teremben játszott sportág. Általában két játékos játssza, de páros mérkőzések esetén négyen vannak a pályán. A dinamikus, játékos mozgásforma mögött hatékony zsírégetés rejlik. A fallabdázás növeli a vér oxigénellátását, javítja a szervezet keringését és erősíti a szívet, valamint a tüdőt. E sportág játékos mivolta miatt jelentős szerepet kap a mindennapi stressz csökkentésben és a pozitív energiák feltöltésében. Nem mellékes, hogy javítja a mozgáskoordinációt is. A fallabda nagy előnye az egyszerűsége: mindössze egy pályára, egy jó ütőre és egy megfelelő partnerre van szükség, és máris garantált az önfeledt szórakozás. A bowling olyan bábujáték, amit a 19. század óta játszanak, idősek, fiatalok egyaránt. A 10 bábuval játszott bowling Amerikában született, első szabályait 1895 környékén rögzítették. A bábujáték hamar átterjedt Európára is, ma már nincs olyan ország és város, ahol ne lennének bowlingpályák,

15 ahol a játékot egyénileg és csoportosan is lehet játszani. Az első szabályok a bowling pályára vonatkozóan mai napig érvényben vannak. A létesítmény kondicionáló teremmel is rendelkezik, ahol mindenki egyéniségének, adottságainak megfelelően megtalálja a megfelelő mozgásformát. A cél a mozgásra buzdítás, amit kellemes környezetben, a vendég önmaga, vagy szakember által irányított edzéssel valósíthat meg. Városunk lakossága büszke arra, hogy lehetőség van helyi szinten az úszásra, és úszás tanulásra melyet a Városi Tanuszoda úszómedencéjében illetve tanmedencéjében végezhet. Az úszás, mint mozgásos tevékenység, igen sokrétűen fejti ki pozitív egészségügyi hatását az emberi szervezetre. Az úszás hatására kedvező biológiai változások jönnek létre, ideg-, izom-, csontrendszer, valamint az egyéb szervek, szervrendszerek funkcionális tulajdonságaiban. A mozgás közegének, a víznek már önmagában is frissítő, élénkítő hatása van. Fokozza a vérkeringést, javítja az erek tónusát, élénkíti a vegetatív reakciókat tavaszától 18 éves korig ingyenes gyúgyúszásra van lehetőségük azoknak, akiknek a megfelelő szakorvos kiadja a gyúgyúszási javaslatot. Az uszodában lehetőség van heti két alkalommal vízi tornára is. Az úszás és vízi-torna kortól,- nemtől függetlenül mindenki számára egy olyan mozgásforma, mely hatékonyan javítja az ízületek mozgékonyságát, elősegíti a jó fizikai állapot fenntartását, egyben erősít és pihentet.

16 A vízben végzett mozgás pozitív hatása: erősíti, fejleszti az izmokat, lazítja az ízületet, így azok nem merevednek meg, nem fájnak, a rendszeresen megmozgatott ízületek megőrzik erejüket és mozgékonyságukat, így később jelentkeznek bennük az öregedéssel járó tünetek: az elhasználódás és a kopás, fokozza a tüdő befogadóképességét, így a légzés mélyebb lesz, több oxigén jut el az életfontosságú szervekhez, erősíti a szívet, így hatékonyabban tud dolgozni, ezek következtében javul az erőnlét, állóképesség, azaz a fizikai-szellemi teljesítőképesség és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, elégeti az energiát, így segít az elhízás megelőzésében és leküzdésében, javul a nyirokkeringés, gyorsul az anyagcsere, és a méregtelenítés, a vese működése is kedvezően változik, görcsoldó hatású, a víz folyamatosan hűti és lazítja az izmokat, ezáltal a sérülés és az izomláz kialakulásának esélye igen alacsony, a vízben minden ember a szárazföldi testsúlyának csak a 3,6%-át nyomja, tehát sokkal kevesebb súly nehezedik az ízületeire, alkalmas az önfegyelem és az akaraterő fejlesztésére. Az Uszodánkban jacuzzi és szauna is várja a felfrissülni, pihenni vágyókat!

17 A szaunázás alapvető pozitív egészségügyi hatása köztudottan a méregtelenítés. A szaunázás az immunrendszert is nagyobb terhelésnek teszi ki, ezáltal erősíti azt, továbbá a fokozott vérkeringés edzi a szívet. Mindezek mellett a rendszeres szaunázás jó hatással van a bőrre, és segít a korunk népbetegségének számító stressz hatékony levezetésében. Vendégeket szakképzett szaunamester várja, aki a szaunázáshoz kapcsolódó egészségügyi, történeti és gyakorlati kérdésekre is választ ad, segítséget nyújt a szauna használatához, ismerteti a szaunázáshoz szükséges eszközöket és azok rendeltetésszerű használatát, továbbá a szaunázáshoz kapcsolódó aromaolajokat és azok elegyítésének szabályait A jacuzzi segít a vérkeringési- és anyagcsere-zavarok, valamint a mozgásszervi panaszok enyhítésében. Használatával megelőzhető a cellulitisz, csökkenthető a stressz, az izmok feszültsége. A jacuzzi rendszeres igénybevételével általános állapot javulás figyelhető meg. A kellemesen pezsgő meleg víz biztosítja a szellemi és érzelmi felfrissülést. A Nonprofit Közösségi - Szolgáltató Házban (volt kollégium épülete) egészségmegőrző szoba került kialakításra, ahol gerinctorna, jóga, tánc aerobic foglalkozásokat tarthatnak csoportok, egyesületek. Az udvaron található futópálya várja a futni vágyó és a futni szerető embereket. A focipálya óvodáknak, iskoláknak, baráti társaságoknak sportrendezvényekhez, versenyekhez biztosít szabadtéri helyszínt. A szabadidősport egyik, a családok által közkedvelt formája a kerékpározás. Az elmúlt időszakban településünkön megnőtt a kerékpárutakon a kerékpárosok száma. A minden évben

18 megrendezésre kerülő Autómentes Világnap alkalmából egyre nagyobb létszámú csapat indul városi kerékpár túrára. Újfehértó Kisrét, Sport- és Szabadidő Parkban 2db 40 m x 40 m es teniszpálya, horgászatra alkalmas víztározó, és sportpálya várja a lakosságot.

19 Korábban Újfehértón élt sportolók, versenyzők, edzők és a nem újfehértói egyesület színeiben jelenleg városunkban élő sportolóink 1.) Az Újfehértón született Szegedi Károly a 8. osztály befejezését követően a fővárosban élő rokonok csábításának engedve Budapestre költözött. A sporttal, közelebbről a vízi sporttal, azon belül is a kajakozással és a kenuzással szakmunkásképzős idejének első esztendejében került kapcsolatba től előbb a Budapesti Építők, majd egészen 1978-ig a Budapesti Honvéd kenusa volt. A kenu sportág ötszörös magyar bajnokára, a világbajnokság második és a montreáli olimpia hatodik helyezettjére mai napig büszkék lehetünk. Emlékét Újfehértón a róla elnevezett kitűntetés a Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj őrzi. 2.) Takács Mihály pályafutását 1990-ben kezdte az Újfehértói Sportegyesület játékosaként. Labdarúgás területén tehetsége hamar megmutatkozott, ezért től az újfehértói ifi csapat edzője volt. Irányítása alatt az ifi csapat az első években a bajnokság győztese lett. Takács Mihály a későbbiekben egyre komolyabb felkéréseket kapott NB 1-es klub edzője, a megyei szinten játszó Felcsút SE igazolt játékosa volt. Felcsúti évei alatt, az U7-től a felnőtt NB2-es csapat másodedzői feladatáig, minden korosztály edzőjeként tevékenykedett től a mai napig a Miniszterelnök sporttanácsadója, 2014 évtől pedig a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia főigazgatói munkájának irányítására kérték fel. 3.) Zilai Sándor a romboló könyökösök és térdesek avatott szakértője komoly eredménylistát tudhat maga mögött, 160 mérkőzéséből mindössze 8 pontozásos vereséget számlál, győzelmeinek nagy részét KO-val aratta. Megszerezte a muay-thai WPKC világbajnoki, a WKF Európa-bajnoki övét, többszörös magyar bajnok, Észak-Amerika

20 bajnoka, állt a világranglista 6. helyén, többszörös K-1 szuper fight-győztes, négyszeres utcai harc bajnok. 4) Aranyos Gergő a Debreceni Vívóklub (DHSE-PMD) igazolt versenyzője ben iratkozott be a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A kötelező tanórákon kívül nagy érdeklődést mutatott a sport felé. Egyik alkalommal, amikor ellátogatott egy vívó testnevelési órára tudta, hogy megtalálta, amit keresett, és attól a perctől kezdve ki se lehetett venni a pengét a kezéből. Eleinte csak erőnléti és technikai edzésekre járt, majd részt vett az Egyetemi és Házibajnokságon, ahol szép helyezéseket ért el. Edzője Serra Solt meglátta benne a tehetséget, folyamatosan támogatta, és elvitte a Magyar válogató mérkőzésre, ahol jó eredménnyel zárt. Ezt követően még keményebb munkára fogta a fiatal tehetséget, aki azóta számos versenyen, világkupán, válogatón mérettette már meg magát. 5.) DÁVID SC Az újfehértói Morvai Pál a Nyíregyházán működő DÁVID SC Sakk Szakosztály vezetője. A szakosztály évben alakult. Morvai Pál az egyesületben heti két alkalommal oktatást tart Nyíregyházán és Magyon. Tervei között szerepel Újfehértón diákok körében népszerűsíteni a sakkjátékot. Célja, hogy a meglévő tudásra alapozva, a felnőttek bevonásával újfehértói csapat legyen a megyében. A sakkszakosztály vezető lánya Morvai Renáta általános iskola 3. évfolyamos kora óta sakkozik. Több évben a megyei ifjúsági versenyen 1. helyezést ért el. A sakk szakosztályban, mint vendégjátékos játszik az újfehértói Békési János, aki szintén kiemelkedő sakkozó. Morvai Pál 2015-ben megszervezett megye kupa Morvai Renáta Tokaj kupán I. helyezést ért el 4 fős csapatversenyen veretlenül tábladíjas lett. lányok között.

21 Sportegyesületek, sportszervezetek A helyi sportegyesületek versenyzőiről, csapatairól, összességében a sportegyesületekről elmondható, hogy: - többségében sikeresek, sok hasznot hoznak a város megítélése szempontjából, - szűkös költségvetéssel dolgoznak - de mindezek ellenére versenyzési lehetőségük biztosított - nagyon kevés egyesületnek van jelentős szponzori háttere, - kevés pénz folyik be különböző pályázati forrásokból és a SZJA 1 %-ból, - hiányoznak a főállású - profi - sportvezetők, - kevés egyesületnek van számottevő vagyona, Újfehértón tevékenykedő sportemberek, sportegyesületek: Az alábbiakban a felhívásunkra adatokat, eredményeket, beszámolókat szolgáltató településünkön működő sportegyesületek, sportemberek bemutatásra kerül sor. Csukrán Mihály Újfehértó élő legendája, alig van egyéni sportág, amiben ne próbálta volna ki tehetségét ig folyamatosan, aktívan sportolt. A messze földön ismert sportoló és tömegsportszervező az alábbi eredményekkel büszkélkedhet:

22 - 40 évig aktívan sportolt és közben 32 éve napjainkig szervezi a tömegsport versenyeket, tanítja több sportágban a gyerekeket, - szkander versenyágban magyar bajnok, - a Vasas ökölvívó csapatával magyar bajnokságot, ezüstérmet és bronzérmet is nyert, -700 alkalommal futotta le a maratoni távot, - az eltelt 40 év alatt összesen mintegy 400 ezer km-t futott. Ez a távolság tízszer éri körbe a földet, - három GUINNESS rekordot tart - és nem utolsó sorban 126-szoros véradó. Hosszú Ferenc Tanulmányait 1994-ben Újfehértón, a Vasvári Pál Általános Iskolában kezdte, majd ezt követően az Inczédi György Szakközépiskolában folytatta. Már fiatal korában elkezdett a küzdő sporttal foglalkozni, mivel édesapja is boxoló volt így otthon kezdte el őt tanítani. A legelső versenye 1998-ban volt. Ezután kezdődött a pályafutása igazán. Serdülő korosztályos magyar bajnok lett Kick-bokszból, ezután kipróbálta magát az ökölvívásban és ott is magyar bajnok lett serdülő korosztályban. Középiskolás korában a Kick-Boksz-ban válogatott kerettagjaként szerepelt, első nemzetközi sikerét 2008-ban szerezte Bulgáriában Európa- Bajnokságon 3. helyezett lett 81-kg-ban 34-versenyzőből. Közben elkezdett a Boksz-al is

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2017 (Elfogadta a Képviselő-testület /2013. (II. 27.) ök. számú határozatával) BEVEZETÉS Magyarország

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Ügyintéző: Kovács Zsuzsa Tárgy: Szentes Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata Mell: 1 db Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/32-13 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/32-13 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19.-ei ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1.

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1. TARTALOMJEGYZÉK T Á J É K O Z T A T Ó A S Z O L N O K I S P O R T C E N T R U M K H T. U T Á N P Ó T L Á S N E V E L É S S Z A K M A I T E V É K E N Y S É G É R Ő L.............. 3. A T L É T I K A...................................................................................

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2014. ÉVI SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalomjegyzék Aerobik és Cheerleader Szakosztály... 3 Asztalitenisz Szakosztály... 5 Atlétika Szakosztály... 8 Erőnlét-és Fitnesz

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2013. ÉVI SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalomjegyzék: Aerobik és Cheerleader Szakosztály 3. oldal Asztalitenisz Szakosztály 5. oldal Atlétikai Szakosztály 5. oldal Falmászó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 3 ATLÉTIKA 5 EVEZÉS 7 JUDO 12 KAJAK-KENU 16 LEÁNY KOSÁRLABDA 18 FIÚ KOSÁRLABDA 19 ÚSZÁS 23 RÖPLABDA

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2008-2012) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés: Miért van szükség sportkoncepcióra?...5 2. A testnevelés és sport helyzetének, környezetének áttekintése...9 3. A sport

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

Röplabdasport fejlesztési koncepció

Röplabdasport fejlesztési koncepció Röplabdasport fejlesztési koncepció 2013 1 RÖPLABDASPORT FEJLESZTÉSI TERVE a Nyugat Balatoni régióban, Gyenediáson és környékén Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont Terem-

Részletesebben