Tárgy: Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Melléklet: 1 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Melléklet: 1 db"

Átírás

1

2 SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt.sz.: U-3237/2013 Témafelelős: Virág Olga Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Melléklet: 1 db Az emberi erőforrások minisztere által kihirdetett 2/2012. (VI.5.) EMMI 1 rendelet alapján, amely a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének részletes szabályairól szól, a 2011-ben összeállított Közoktatási esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv után elkészült Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja is, amelyet elfogadásra javaslunk. A Helyi Esélyegyenlőségi Program összeállításában a Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot összeállító szakértő, Polyák Teréz működött közre. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Helyi Esélyegyenlőségi Program - hivatkozott rendelet által előírt adatok összegyűjtését követő - megállapításait és javaslatait. 1. Szentesen az Ebtv. által védett esélyegyenlőségi csoportok helyzetében azonnali beavatkozást igénylő probléma nincs. A település vezetése és lakossága a jelen lehetőségek szerint figyelembe veszi az esélyegyenlőségi szempontokat. 2. Nincs olyan adatgyűjtési rendszer és adatbázis, amely egységesen kezelné a védett esélyegyenlőségi csoportokra vonatkozó adatokat/ információkat. Az intézményeknél, önkormányzatnál tárolt adatok így nem érnek össze, nehézkesen hozzáférhetők, sok időt vesz igénybe a törvényben előírt szükséges adattartalom összegyűjtése. Mivel a jövőben egy személy felelőssége lesz az adatkezelés ebben a tekintetben, proaktív lépésként egy egységes adatbázis összeállítása javasolt. 3. Az akadálymentesítés területén (mozgás, hallás, látásfogyatékkal élők esetében) az infrastruktúra hiányos és a szemléletformálás is elmarad az Európai Uniós elvárásoktól. Javaslatok: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása után összeállított fejlesztési koncepciókba kerüljön be a védett csoportokra vonatkozó szempontsor és vegyék figyelembe a nevezett csoportok érdekeit. Ez egyrészt a helyi lakosok életminőségének javítását és társadalmi befogadási esélyük növekedését teszi lehetővé, másrészt forrásokat hozhat a városnak a település infrastrukturális és gazdaságfejlesztéséhez. A forrásoptimalizálás érdekében komplex településfejlesztési programokat kidolgozó munkacsoport létrehozása javasolt, amely összehangolja a pályázati konstrukciókat és már a tervezéstől a szinergia és fenntarthatóság biztosítására törekszik. 1 A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről, a jogszabályi elvárásokról és szakmai háttérről az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.), valamint annak módosításai rendelkeznek. Módosítás: 321/2011 (XII.27.) Kormányrendelet Hatályos: 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet

3 Az akadálymentesítés érdekében fejlesztések szükségesek, amelyek pályázati forrásokból valósulhatnak meg. Célszerű a szemléletformálás érdekében a településvezetésnek a civil szervezetekkel és a helyi médiával összehangoltan működni. Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:.../2013. (I.25.) Tárgy: Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. A mellékletben foglalt Szentes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja című dokumentumot megtárgyalta és a benne foglalt megállapításokkal egyetért, a javaslatokat elfogadja. 2. A Program végrehajtásával Szentes Város Önkormányzata Alpolgármesterét bízza meg. Felelős: Szentes Város Önkormányzata Alpolgármestere Határidő: a hivatkozott dokumentumban foglaltak szerint A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Alpolgármestere 2. Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3. Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, január 7. Szűcs Lajos alpolgármester 2

4 SZENTES HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

5 Tartalom Bevezetés...3 Jogszabályi háttér...3 Helyzetelemzés A település általános bemutatása Demográfiai helyzet...7 A Szentesen élő nemzeti kisebbségek helyzete Gazdasági helyzet Ágazati szerkezet...12 Mezőgazdaság...13 Kiskereskedelem, vendéglátás...14 Turizmus Települési infrastruktúra...18 Lakáshelyzet Munkanélküliség alakulása...20 Közfoglalkoztatás Szentesen Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szentesen Közoktatás Óvodák...39 Általános iskolák...39 Középfokú oktatási intézmények Civil aktivitás Szentesen Helyzetelemzés megállapításai...49 Esélyegyenlőségi intézkedési terv...51 Kockázatelemzés...62 Megvalósítás...64 Monitoring és nyilvánosság...64 Konzultáció és visszacsatolás...65 Mellékletek... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

6 Bevezetés Szentes Város nem rendelkezik átfogó, a teljes lakosságot és közöttük a védett csoportokat érintő esélyegyenlőségi programmal. Az esélyegyenlőségi szempontokat vizsgáló eddigi elemzések inkább szakmaspecifikusak voltak, átfogó kép megfogalmazására most először kerül sor. A képviselőtestület határozata alapján 2012-ben minden hozzáférhető adat és információ felhasználásával, a törvényi előírások betartása mellett készült el a település Helyi Esélyegyenlőségi Programja. A helyzetelemzés meglapítja a problémákat, az intézkedési terv a következő öt évre meghatározza a védett társadalmi csoportok vonatkozásában az érdekükben körvonalazódó fejlesztési célokat, szükséges intézkedéseket. A megvalósíthatóság és fenntarthatóság céljai okán a fejlesztési elképzelések mellé a Helyi Esélyegyenlőségi Program a lehetséges forrást is megjelöli, előkészítve ezzel a haza és Európai Uniós pályázatokban való részvételt az önkormányzat, a településen lévő gazdasági szereplők, intézmények, civil szervezetek és nem utolsó sorban a nemzeti kisebbségek és más védett esélyegyenlőségi csoportok számára. Jogszabályi háttér A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről, a jogszabályi elvárásokról és szakmai háttérről az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.), valamint annak módosításai rendelkeznek Módosítás: 321/2011 (XII.27.) Kormányrendelet Hatályos: az emberi erőforrások minisztere által kihirdetett 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet, amely a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének részletes szabályairól szól. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.), valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXXVII. törvény értelmében minden helyi önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi program összhangjáról. A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 3

7 rendelkezik. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 64/A. -a kimondja, hogy a november 1-jét követően meghirdetett pályázatokra vonatkozik az a jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 64/B. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. (2) bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével. (2) A helyzetelemzésben a Korm. rendelet 4. -a szerinti szempontrendszer alapján a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi problémák vizsgálatához további a helyi sajátosságok bemutatását segítő tartalmi elemeket is meghatározhat. 2. (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. -ának megfelelő, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint. (2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket. (3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseire. (4) Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét. Egyéb irányadó jogszabályok évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4

8 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok évi támogatásáról 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról évi CXXVI. törvény egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 62/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 5

9 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CLXXXVIII. törvény. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését szakmailag támogatta: Polyák Teréz esélyegyenlőségi szaktanácsadó. 6

10 Helyzetelemzés 1.1. A település általános bemutatása Szentes város - Csongrád megye harmadik legnépesebb települése - Magyarország dél-alföldi régiójában, a Tisza és a Hármas-Körös által közrefogva helyezkedik el a Kurca-folyó két oldalán, amely hosszában szeli át. Szentest és térségét közúton Kecskemétről az M5, ill. 5-ös, majd a 451-es úton, Gyula felől Békéscsaba Orosháza Nagymágocs - Szentes útvonalon, Nagyváradról Biharkeresztes Berettyóújfalu Mezőberény Gyomaendrőd - Szarvas, Szolnok felől a 441-es és a 442-es útvonalon, Szeged és Hódmezővásárhely felől a 45-ös főúton célszerű megközelíteni. Vasúton minden irányból könnyen elérhető a Szentesi Vasútállomás (Budapest, Szeged, Orosháza), ahonnan tovább lehet vonatozni a kistérség többi településére. Szentes hajóval is elérhető. A Szentes Hajóállomás alkalmas kirándulóhajók, motorcsónakok és evezősök kikötésére. Szentes felől a kikötő megközelíthető közútról a 45-ös és a 451-es főutakról Demográfiai helyzet Csongrád megyében január 1-jei 419 ezer fős népességét a természetes népmozgalmi folyamatok az év első hat hónapjában tovább csökkentették. Az előzetes adatok szerint az élve születések és a halálozások száma is emelkedett az előző év azonos időszakához képest, az előbbi nagyjából 7, az utóbbi mintegy 5%-kal. Az 1662 születés és az 3008 halálozás különbözeteként kialakuló 1346 fős fogyás csaknem 3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A természetes fogyás népességre vetített 6,4 -es megyei értéke változatlanul rosszabb, mint a 4,7 -es országos átlag. Összehasonlító adatok A Szentesi kistérség nyolc településből áll, közülük Szentes a legnagyobb lélekszámú és területű, a nyolc település közül az egyetlen város. Lélekszáma 2011-ben már nem éri el a harmincezer főt. A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy a népességszám folyamatosan csökken. 7

11 Szentesi kistérség népességi adatok 1 Név Jogállás Népesség (fő) Terület (km 2 ) Népsűrűség (fő/km 2 ) Árpádhalom Község Derekegyház Község Eperjes Község Fábiánsebestyén Község Nagymágocs Község Nagytőke Község Szegvár Község Szentes Város Szentes közigazgatási területe 353 km 2. A település népsűrűsége a 2008-as KSH adatok szerint 86 fő / km 2. A be- és elvándorlás a kistérségben településenként változó mértékű. Szentes vonatkozásban mintegy 1500 főt meghaladó volt a népességcsökkenés között a KSH adatai szerint. Szentesen a népesség fogyása az elmúlt három évtizedben mind az országos átlagot, mind a Csongrád megyeit meghaladó mértékű volt. A népességveszteség egyrészt természetes fogyásból, azaz a halálozásoknál kevesebb születésből, másrészt a népesség elvándorlásából ered. Szentesen a Polgármesteri Hivatal adatai szerint a döntő tényező a születések elmaradása a halálozástól, a vándorlási veszteség az elmúlt három évtized népesség fogyásának kevesebb, mint egytizedét okozta. 2 Elvándorlás (fő) Lakónépesség az év végén NEV Árpádhalom Derekegyház Eperjes Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytőke Szegvár Szentes Összesen Szentesi kistérség települései, Az önkormányzati nyilvántartás alapján 2012-es adatok szerint a lakónépesség fő volt. 1 Forrás: SZOCIR: Szociális ágazati információs rendszer - kistérségi modul Forrás : Klonkai László: Felsőfokú oktatás lehetősége Szentesen (tanulmány)

12 Míg Szentes lakossága 2008-ban fő volt, 2011-ben már csak fő az állandó népesség a települési adatszolgáltatás szerint. Az elmúlt tíz évben a település lakossága közel tizenháromezer fővel lett kevesebb (12751 fős a veszteség között). Odavándorlás (fő) NEV Árpádhalom Derekegyház Eperjes Fábiánsebestyén Nagymágocs Nagytőke Szegvár Szentes Összesen Lakónépesség az év végén Szentesi kistérség települései, A népességmozgás tekintetében megállapítható, hogy a kistérségből között 1535 fő költözött el és 1255 fő költözött be. Szentesről közel ezer fő kereste másutt a boldogulást. Az 1980-as években Szentes népessége 1500 fővel, az 1990-es években 1600 fővel, a 2000-es évek első évtizedében pedig 2500 fővel csökkent, ami azt jelenti, hogy Szentes az utóbbi három évtizedben elveszítette lakosságának 16%-át, vagyis 5600 lakosát. Szentesen a népesség korcsoportonkénti megoszlása: DEMOGRÁFIAI MUTATÓK Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma Állandó népességből a 3-5 évesek száma Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességszám változása december (- / +) Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis és 2011-es KEH-KET adatok A népességcsökkenés betudható a születésszám lassú csökkenésének, az elvándorlásnak és a halálozási arányok növekedésének. 9

13 Állandó lakosság 0-2 évesek 0-14 évesek évesek Adatok Népességfogyás érvényessége Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő összesen 2012-ben jan. 1-jén jan. 1-jén Népességfogyás mértéke korcsoportonként -122 fő -153 fő fő Az önkormányzati adatszolgáltatás szerint a település lakossága az elmúlt évben 275 fővel lett kevesebb a 2011-ben számítottnál. Mivel a jelek szerint nem a születések számának drasztikus csökkenése az ok, csak az elvándorlás okozhatja a nagyarányú fogyást. Korcsoporti megoszlás Adat évesek évesek évesek 16 évesek 17 évesek érvényessége Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő jan. 1-jén jan. 1-jén jan. 1-jén jan. 1-jén jan. 1-jén az utóbbi 30 év népességveszteségének 54%-a vándorlási veszteségből származik, a Szentest elhagyók száma több mint 3 és félezer fővel meghaladta az odaköltözőkét, vagyis Szentes népességmegtartó képessége nem kielégítő. 3 A Szentesen élő nemzeti kisebbségek helyzete A településen két nagyobb lélekszámú nemzeti kisebbség él, romák és görögök 4. Mindkettő rendelkezik saját kisebbségi önkormányzattal. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat becslései alapján a hivatalos nyilvántartásokban szereplőnél számottevően magasabb a romák aránya a lakónépességen belül, csak az identitásukat nem vállalják. A 2001-es választások idején romának vallotta magát 201 fő, a görögök 38-an voltak a nyilvántartás szerint. A korcsoportos megoszlást tekintve megállapítható, hogy míg az időskorúak közül alacsony, addig az aktív korúak közül már magasabb, a fiatalkorúak között pedig még magasabb a romák becsült aránya. A roma népesség számának becslésében a nehézséget okoz az is, hogy sok a vegyes házasság, sokan elköltöztek a szegregált lakóterületről és a város számos utcájában a nem roma többséggel együtt élnek, ami viszont egyértelműen arra utal, hogy jellemzően nem merülnek fel problémák a romák és nem romák együttélésében. A 2009-ben rögzített Integrált Városfejlesztési Stratégia adatai szerint Szentesen a lakások egynegyede alacsony komfortfokozatú. A szegregációval veszélyeztetett területeket ld: a táblázatban: Szegregációval veszélyeztetett területek 5 Lakosok fő) Közöttük a 14 év alattiak aránya HHH (fő) HHH (fő) 3 Forrás : Klonkai László: Felsőfokú oktatás lehetősége szentesen c. tanulmány Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat Elnök: Horeftosz Konstantin Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér

14 Köztársaság út - Cseuz Béla u. Kurca 398 fő 23,6% 4 fő 4,26%- Kossuth Lajos u. - Bocskai u fő 18,2 %- 1 fő 3% Dr.Brusznyai Árpád sétány - névtelen u Arany János u. Szűrszabó Nagy Imre 157 fő 20,4%- 4 fő 12,5%- u. - Rákóczi Ferenc u Kossuth L.u. - Mátyás király út - Kátai 240 fő 20,8% 2 fő - u. - Villogó u. - Daru u. - Somogyi Béla u Kurca - városhatár Rákóczi Ferenc u. 510 fő 16,9%- 2 fő 2,3% - Leiningen Károly u Dózsa György u. - városhatár - vasúti 1049 fő 20,7%- 5 fő 2,3% pálya - Damjanich János u Apponyi tér - névtelen u. - Deák Ferenc u. - Kossuth Lajos u ,3% - - Az aktív korúak (15-59 évesek) 40,2% -a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel a jelzett településrészeken. Közöttük 16,3%-nak legfeljebb általános iskolai végzettsége van. A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyilvántartása alapján összesen 289 cigány család él (1339 fő) ezekben az utcákban. A cigány lakosság aránya 2008-ban Szentesen 3%. Külterületen a 2011-es nyilvántartás szerint összesen 2571 fő élt, közöttük a 3-5 éves gyermekek 82-en voltak. Az, hogy volt-e közöttük óvodába nem járó kisgyermek, nem ismert pontosan. A beóvodázási felelősök kinevezésével (TÁMOP ) a beóvodázási rend változott, az intézményvezetők még nagyobb gondot fordítottak a 3 éves korban történő beóvodázásra, mint addig. A lakosság széles körű felvilágosítása és a szülők ösztönzése a korai életévekben történő beóvodázásra, a már fent említett kommunikációs kampány egyik részeleme volt. A 2011/12-es tanévben a külterületen élők között 164 fő, az általános iskolai korosztályhoz tartozó gyermek. A decemberi statisztikai adatok alapján megállapítható volt, hogy 31 gyermek nem járt óvodába azok között, akik a 3 életévüket már betöltötték. Az 5 éves gyermekek beóvodázása teljes körű Gazdasági helyzet Szentes, gazdaságilag Csongrád megye harmadik legfejlettebb városa. A település mezőgazdasága és innovatív ipari hagyományai biztosítják a település számára ezt az eredményt. Szentes, Magyarország egyik átlag fejlettségű déli területén, Csongrád megyében fekszik. Sem a Szentesi kistérség, sem a település sem hátrányos helyzetű. Szentes a megyei harmadik legnagyobb városa, így a környező kistelepülésekhez képest magas a vállalkozások száma. Ágazati szerkezet Az egyszemélyes vállalkozások száma nem ismert pontosan. Legnagyobb számban az 1-9 főt foglalkoztató kisvállalkozások vannak. A vállalkozásoknak 1,68%-a főt foglalkoztató kis 5 Forrás: KEH-KET_

15 cég. Mindösszesen 12 vállalkozás foglalkoztat fő közötti létszámot. Olyan nagyvállalat, amelynél 250 főt meghaladja az alkalmazottak száma, a településen csupán három van. Mintegy 1064 vállalkozás esetébe nem rendelkezik az önkormányzat a foglalkoztatottsági adatokkal. A működő vállalkozások megoszlása a gazdasági szerkezet szerint 6 foglalkoztatott nélküli na. 1-9 főt foglalkoztató főt foglalkoztató főt foglalkoztató 12 legalább 250 főt foglalkoztató 3 ismeretlen létszámot foglalkoztató ÖSSZESEN működő vállalkozás *Forrás: https://teir.vati.hu Terület statisztikai adatok i állapot szerint mutatja a REGISZTRÁLT vállalkozásokat A vállalkozások valamivel több, mint fele, 56,5% mezőgazdaságiban működik, egyötöde az iparban (20,61%). A működő, adófizető cégek 23,31%-a dolgozik a szolgáltatóiparban. A vállalkozások megoszlása a nemzetgazdasági ágak között 7 mezőgazdaság 56,08% ipar 20,61% szolgáltatások 23,31% ÖSSZESEN 100,00% **Forrás: 2011.évről benyújtott HIPA bevallások Szentes Város és a kistérség gazdasági struktúrája a kilencvenes évektől kezdődően fokozatosan alakult át. Jelenleg Szentes gazdaságát főként a kis- és középvállalkozások megléte jellemzi. A vállalakozások elsősorban a szolgáltató szektorban működnek. A kereskedelmi vállalkozások megléte a jellemzőbb. Magas a gazdasági szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások száma, amelyek viszont nem termelnek jelentős árbevételt. Az iparűzési adó, a város bevétele szempontjából a feldolgozó ipar súlya a legnagyobb, ezt a kereskedelem és javítás ágazat követi, a mezőgazdasági vállalkozások éves árbevételi szintje nagyságrendileg csak a harmadik. A feldolgozóiparon belül a gép, berendezés, a villamos gép és az optikai műszergyártás árbevétele némileg meglepő módon jelentősebb, mint az élelmiszeriparé. Az ezredfordulót követően az élelmiszeripar, a könnyű elektronikai ipar, illetve az információtechnológia erősödése jellemzi a várost, jelentősebb képviselői a Hungerit ZRt, a Legrand ZRt., illetve a MetalCom ZRt. Új ipari tevékenységet égetési-segédeszköz gyártást indított az elmúlt évtized során a HK Ceram Kft. A helyi adottságok alapján jelentős mezőgazdasági termelés regionálisan is ismert vállalakozásai az Árpád Agrár ZRt., a Pankotai Agrár ZRt, a Terracoop ZRt., illetve a Délkertész ZRt. A város gazdasága nem foglalkoztat sok diplomást. 8 A 2012-es évben a Munkaügyi Kirendeltség adatai szerint 7 fő kapott vállalkozóvá válási támogatást. 6 Forrás : Önkormányzati adatszolgáltatás. Az adatok a 2011.december 31-i állapotot rögzítik. 7 Forrás : Önkormányzati adatszolgáltatás. Az adatok a 2011.december 31-i állapotot rögzítik. 8 Forrás : Klonkai László: Felsőfokú oktatás lehetősége szentesen c. tanulmány

16 Mezőgazdaság Szentesen a mezőgazdálkodással foglalkozó lakosság jelentős részének az ágazat már nem biztosít megélhetést, csak jövedelem-kiegészítésként szolgál. A 2011-s évben Szentesen 1306 őstermelői igazolványt váltottak ki illetve érvényesítettek. ezek között 299 db volt közös őstermelői igazolvány. A településen összesen 111 db családi gazdaság került bejegyzésre. A településen múlt század óta nagy hagyományai vannak az árutermelési célú zöldségtermesztésnek, tehát a melegfóliás kerti, konyhakerti és szántóföldi kertészetnek, hiszen a gyorsan melegedő talaj, a hévízforrások megléte, kedvező az intenzív kertgazdálkodás számára. A mezőgazdasági szektor átalakulásának köszönhetően azonban jelentős mértékben csökkent - főként a nyomott átvételi árak miatt - a fóliás hajtatás és zöldségtermesztés jövedelmezősége és így eltartó képessége is. A városi őstermelők körében is az országosan általános, alacsony állattartási szint a jellemző, illetve jelentős állatlétszám növelés nem is várható a jövőben. Nemzetgazdasági ág jelölése Mezőgazdaság A.01 Ágazat jelölése Ágazat megnevezése db Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Erdőgazdálkodás Halászat halgazdálkodás 2 Feldolgozóipar C 10 Élelmiszergyártás Italgyártás 6 12 Dohánytermék gyártása 0 13 Textília gyártása 4 14 Ruházati termék gyártása Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 0 16 Fafeldolgozás, fonottáru gyártása 6 17 Papír, papírtermék gyártása 2 18 Nyomdai és geyéb sokszorosíytási tevékenység 2 19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 1 20 Vegyi anyag, termék gyártása 0 21 Gyógyszergyártás 0 22 Gumi-, műanyagtermék gyártása 2 23 Nemesfém ásványi termék gyártása 6 24 Fémalapanyag gyártása 6 25 Fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezések gyártása 4 28 Gép, gépi berendezés gyártása Közúti jármű gyártása 0 30 Egyéb jármű gyártása 1 31 Bútorgyártás 7 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 4 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 18 13

17 Nemzetgazdasági ág jelölése Ágazat jelölése Ágazat megnevezése db Építőipar F 41 Épületek építése Egyéb építmény építése Speciális szaképítés 145 Szolgáltatás I 55 Szálláshely szolgáltatás Vendéglátás 104 N 77 Kölcsönzés, operatív lízing Munkaerőpiaci szolgáltatás 0 79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Biztonsági nyomozó tevékenyés Építményüzemeltetés, zöldterület kezelés Adminisztratív, kiegászítő egyéb üzleti szolgáltatás 44 S 94 Érdekképviselet Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása Egyéb személyi szolgáltatás Szentesen működő vállalkozások gazdasági ágak szerinti bontásban (2012) Kiskereskedelem, vendéglátás A kiskereskedelmi vállalkozások száma között 1442 db. A város funkcióellátottsága szempontjából fontos, hogy nyolc gyógyszertár is működik a településen. Megfigyelhető, hogy és között jelentős mértékben csökkent a kiskereskedelmi vállalkozások száma a városban. Profiljukat tekintve bevásárlóközpontban folytat kereskedelmi tevékenységet 6 db, üzletben 1344, míg vásáron vagy piacon 23 vállalkozás üzemel. Üzleten kívüli kereskedelmet folytat 9 db vállalkozás, mozgóbolt útján értékesít 3 db. Csomagküldő kereskedelem, üzleten kívüli kereskedelem 6 cégnél van, tiszta profilú csomagküldő kereskedelem 8 db. Kereskedelmi ügynöki tevékenységet folytat 11, közterületi értékesítést 10 vállalkozás, közülük 1 db csak minden év december ig üzemel. Egyéb kereskedelmi profillal működik 98 kiskereskedelmi cég. A törölt vállalkozások száma jelentős, 2009 és 2012 között 457 kereskedelmi céllal alapított vállalkozást szüntettek meg Szentesen. Az elmúlt négy évben a kiskereskedelmi céllal alapított egyéni vállalkozások/cégek csaknem egyharmada megszűnt (31,69%). Kiskereskedelmi vállalkozások számának csökkenése Nyilvántartott vállalkozások száma db 2009 évben 35 db 2010 évben 150 db 2011 évben 142 db Törölve 2012 évben 130 db évben törölve összesen: 457 db 14

18 A diagram az elmúlt négy év törölt vállalkozásainak számát és arányát mutatja. A legnagyobb számban a 2010-es évben szűntek meg vállalkozások (150 db). A jelen év vonatkozásban a tendencia már csökkenő mértékűnek mutatkozik, viszont idén is töröltek a nyilvántartásból a vállalkozó kérésére mintegy 130 egyéni vállalkozást, céget a kereskedelmi egységek üzemeltetői közül. A városban három postahivatal és hét bank működik. Üzlet Település ALLIANZ Szentes Szabadság tér 4. CIB Szentes Petőfi Sándor u. 1. Erste Szentes Kossuth L. utca K&H Szentes Kossuth Lajos utca 17/a. OTP Szentes Kossuth u. 26. RAIFFEISEN Szentes Kossuth Lajos utca 13. UniCredit Szentes Kossuth u. 8. A városban öt üzemanyagtöltő állomás van és több jelentős európai autómárka javítása megoldható helyi szervizekben. Esélyegyenlőségi szempontból a munkahelyteremtés és a vállalkozásalapítás segítése, az összehangolt település és humán erőforrásfejlesztési koncepciók kialakítása és végrehajtása jelenthet előrelépést, kiemelt figyelemmel kezelve ezen fejlesztések tekintetében az esélyegyenlőségi kockázatot viselő védett csoportok helyzetét. 15

19 Turizmus 9 A város elmúlt évben összeállított turisztikai koncepciója az alábbi profilt állapította meg: Erősségek Jelentős termálvízkincs, gyógyvízminősítéssel Szentes a Magyar Fürdővárosok Szövetségének és a Dél-alföldi Termál Klaszternek is tagja Strandfürdővel rendelkezik A Nemzet Sportvárosa, a Birkózás városa, elismert sport hírnév Dinamikusan fejlődő sportágak, magyar-, Európa- és világbajnokok, tehetségek Sportcsarnokkal rendelkezik Komplex kiegészítő programkínálat: városnézés idegenvezetővel, múzeumok, lovaglás, természeti látnivalók, gazdag rendezvény-paletta, regionálisan látogatott nagyrendezvények 7 ha-s természetvédelmi terület (Széchenyi-liget) a városközpontban modern futópályával, várost átszelő bioremediált Kurca Impozáns városközpont, felújított műemléki épületek 500 férőhelyes, minden igényt kielégítő Konferencia és Kulturális Központ Színvonalas és gazdag kulturális élet Hagyományőrzés, kézműves mesterségek összegyűjtése a Művészetek Házában M5 autópálya közelsége (elkészült a csongrádi elkerülő út), határátkelők közelsége(vízummentesség Szerbiában) Szentes-Csongrád kerékpárút (EuroVelo-ba illeszkedik) Színvonalas lovasbázisok, fejlett lovaskultúra Gasztronómiai hagyományok, a hungarikumok városa Turisztikai adottságok tudatos összehangolása (programcsomagok) Nagyvállalatok külkapcsolatai Fejlett agrárkultúra Virágzó testvérvárosi kapcsolatok Kitűnő természeti adottságok, halban és apróvadban gazdag területek Fejlődő kistérség Turisztikai vonzerők sokszínűsége Javuló marketing Javuló városi kommunikáció Gyengeségek Nincs meghatározva egy kiemelt, országos vonzerővel rendelkező attrakció Időjárástól független, költési lehetőséget és tartózkodási időt növelő attrakciók hiánya A városnak nincs szállodája Kevés a minőségi szálláshelykínálat Fedett uszoda hiánya Sportturizmust támogató infrastruktúra hiányosságai, a meglévő infrastruktúra elavultsága Jelentős különbségek a szolgáltatások színvonalában Szezonalitás Tourinform iroda hiánya Összehangolt marketing nehézségei (a városnak nincs arculati kézikönyve) Turisztikai táblarendszer hiányosságai a látnivalóknál Aktív túraútvonal hiánya Tőke és forráshiány Szakmai együttműködés hiánya a turisztikában érdekelt vállalkozások között Alacsony népességmegtartó erő, a képzett szakemberek elvándorlása A vállalkozói ismeretek alacsony szintje a turizmusban Az idegen nyelvek ismeretének alacsony szintje Kevés parkolóhely 9 Forrás: Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 16

20 Lehetőségek A gazdasági válság hatására a belföldi turizmus népszerűsége nő Az egészségturizmus (gyógyturizmus), azon belül a (sport)rekreáció, Szentes a sportot kedvelő és művelő fiatalok városa Az egészség (gyógyvíz) és a sport (aktív életmód) ötvözésével létrejövő turisztikai termék regionális és országos viszonylatban is egyedülálló Életmódváltás, a szabadidő növekedésével a turizmus felértékelődése Egészség,- és környezettudatosság terjedése Fejlesztések iránti igény és szándék a Sportközpontnál, sportegyesületeknél Sportrendezvényekre szervezett sportturizmus fellendítése edzőtáborok (infrastrukturális háttér javításával) Városi sportdiplomáciai testület kialakítása Az idegenforgalmi kapacitás decentralizációja (fejlődő kistérség), többnapos programcsomagok kiajánlása Országos szintre emelhető nagyrendezvények (Télbúcsúztató Karnevál, Testvérvárosok Fesztiválja, Zene-Világ-Zene, Lecsófesztivál, Térfesztivál és Borünnep) Minőségi szálláshelyfejlesztésnél állandó töltöttség az előzőek révén A város adottságainak megfelelő turizmusformák támogatása a fejlesztési programokban Területfejlesztési támogatások az idegenforgalom fejlesztésére Kkv-k, nonprofit szervezetek, civilek előretörése a pályázati rendszerben Erősödő civil szerepvállalás a turizmusban A Tisza nemzetközi vízi úttá nyilvánítása (vízi turizmus, sporthorgászat, természet- és környezetvédelem fejlesztése Veszélyek Negatív trendek a turizmusban Önerő hiánya a fejlesztésekhez Csökkenő turizmusfejlesztési támogatások Az infrastrukturális fejlesztések lelassulása, elmaradása A tőkehiány állandósul, befektetők érdeklődésének csökkenése A népességmegtartó erő további csökkenése, a szakemberek elvándorlásának folytatódása A környezet állapota romlik A közbiztonság romlása Fizetőképes kereslet alacsony szintje A megközelíthetőség romlása Tömegturizmus hatása az élhető városra A Gyógyfürdő területileg behatárolt A Termál-tó aktív turisztikai hasznosítása rossz vízminősége miatt nehézkes Turisztikai fejlesztési prioritások Szentesen Sport- és egészségturizmus/gyógyturizmus ötvözése, fejlesztése, egyedi termék kialakítás, ezen belül kiemelt jelentőséggel az edzőtábor turizmus 2. Infrastruktúra fejlesztése 3. Aktív turizmus fejlesztése 4. Kulturális turizmus fejlesztése Az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe vevő turizmusfejlesztési elemek a munkahelyteremtés és foglalkoztatás, illetve az akadálymentes szállás- és vendéglátóhelyek, 10 Forrás: Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 17

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSÉBEN A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TERÜLETI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS Pap Zoltán TÁMOP 3.1.10-11/1-2012-0001

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSÉBEN A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TERÜLETI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS Márkus Róbert Zsolt TÁMOP

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben