5.23 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.23 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára"

Átírás

1 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára 5.23 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára A tankönyvek kiválasztása A művzeti nevel nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a képességfejleszten alapuló művzeti nevelhez nem feltétlenül szükséges a hagyományos tankönyvi forma. Tankönyvválasztás esetén a tankönyv segíti az egységes alapokra épülő differenciálást, mert lehetővé teszi, hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődi ütemükkel összhangban tanulhassanak. A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább egy kiindulópont, a benne szereplő ismeretanyag más csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, kiegzíthető, pedagógiai céljai más feladatokon keresztül is megvalósíthatók. A tankönyvek kiváltképp az alsóbb évfolyamokon inspiráló képeket, feladatokat, játékokat tartalmaznak. A feldolgozást segítő képek, feladatok, játékok segítik a fejlesztt, mert az életkori sajátosságoknak megfelelnek. A képeket kiegzítő szöveges rzek fontos jellemzője, a jól tagolt, érthető megfogalmazás. A tankönyvben szereplő esetleges ismeret jellegű tudáselemek (pl. művek címe, alkotók, évszámok) nem uralják a tananyagot. A tankönyv sok lehetőséget biztosít a tanulói tevékenységre, ösztönöz az önálló tanulói ismeretszerzre, így szolgálva a helyi tantervben foglalt sajátos feladatok teljesítét. A személyiségfejleszt a legkülönbözőbb képességek fejleszte más-más ismeretanyagon, tevékenységen keresztül egy komplex művzeti program keretében valósítható meg leginkább. Ez szemléletváltozást feltételez, amelyhez a tankönyv segítséget nyújthat, hangsúlyozni kell azonban, hogy a hatékony tanári tevékenységet semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az iskolában kiváltképp a művzetek tanításával nem egyszerűen ismeretek átadása folyik. Célok, feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az énekl a zenél örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréhez, megértéhez élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérét segíti a kiválasztott repertoár. Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat a zenehallgatás során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei világban. Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklt zenélt szorgalmazza, tradicionális népzenén igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejleszt a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók rzben az iskolában, rzben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, ezáltal ösztönzi őket énekkarokban házi zenélben való aktív rzvételre. Az iskolai ének-zene óra a pozitív zenei élmények gyakorlati tapasztalatok megszerzére való. Az ének-zene tanítása során a fejleszti célok nem válnak szét élesen órakeretre, tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. Minden órán sor kerül éneklre, folyik a növendékek zenei generatív kzségének fejleszte, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás a befogadói 938

2 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára kompetenciák fejleszte. A fejleszti célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztre építve, komplex módon jelennek meg. Tárgyi feltételek Szaktanterem pianínóval vagy zongorával Megfelelő terem a kórusmunkához Ötvonalas tábla Ritmushangszerek Jó minőségű CD- DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók Számítógép internetkapcsolattal Hangtár, hozzáférhető hanganyag. A tanulók értékele Az értékeli céloktól típusoktól függ, hogy milyen alapelvek alapján értékelünk. A művzeti területeken különösen nagy hangsúlyt kap a formáló, motiváló (formatív) értékel, hisz ennek segítségével biztosítható az alkotás örömének megőrze, továbbá ez feltételezi a saját teljesítményekhez viszonyított egyéni továbblép lehetőségét. Ennek érdekében, különösen az adott terület szubjektivitását gyakran túlhangsúlyozó nézőpontok ellensúlyozására különösen fontos, hogy a szaktanár törekedjen a tárgyszerű értékelre. A viszonylagos tárgyszerűség feltétele, hogy az adott munkát (teljesítményt) jól meghatározott szempontok szerint kell megvizsgálni, a teljesítmény erősségeit gyengéit meg kell nevezni, valamint az utóbbiak javításához szükséges teendőket ismertetni kell. A fentiekből következik, hogy a művzetek esetében különösen fontos értékeli mód a szóbeli értékel, azaz kiváltképp az alkotó munka esetében folyamatos egyéni korrekció szükséges, az eltérő egyéni képességek kzségek figyelembevételével. Kizárólag a megfelelő értékeli eljárások gyakorlásával lehet sikeres az adott műveltségterület szempontjából oly fontos képességfejlesztő stratégia. 939

3 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára Tematikai egység/ Fejleszti Zenei reprodukció Énekl cél Előzetes tudás Órakeret 12 óra (+1) Az alsó tagozatban megismert népzenei műzenei szemelvények ismerete. Az énekli generatív kzségek korosztálynak megfelelő szintje, az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. További feltéte-személyilek szaktanár Tárgyi: zongora Énekli kzség fejleszte a korábban elsajátított dalkincs ismétlével A tematikai egység nevelijedelem: bővítével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével (hangterfejleszti céljai a-e, tiszta énekl). Kifejező stílusos éneklre való törekv kialakítása. Ismeretek/fejleszti követelmények Magyar népzene: válogatás régi rétegű új stílusú népdalokból (10 magyar népdal énekle). Gregorián zenei szemelvények. Magyar történeti énekek XVI- XVII sz. énekek, 1848-as dalok Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc- Kölcsey Ferenc: Himnusz, énekle fejből. Más népek dalai, a műzene tonális funkciós zenei nyelvének megismerét segítve. Zongorakíséretes dalok: különböző zenei stílusból. Többszólamúság: kánonok, könynyű reneszánsz társas dalok rzletei A dalanyag tiszta, kifejező, stílusos énekle, kiscsoportos egyéni előadásmódban. Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Egyéni csoportos ének. Szemléltet. Gyakorlás. Énekl Gyűjtőmunka. Gyűjtőmunka Szóbeli előadás Kapcsolódási pontok Erkölcstan: mű (szöveg) értelmeze erkölcsi szempontok. alapján. Dráma tánc: Népdal-néptánc, hangszeres népzene, a tánc funkciója. Tanulói tevékenység Taneszközök Magyar nyelv Tankönyv irodalom: verbális kifejezőkzség fejleszte. Zongora Kották Történelem, társadalmi ál- kísérethezlampolgári ismeretek: magyar történeti énekek a magyar történelem párhuzamai. 940

4 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára Kulcsfogalmak/ fogalmak Régi új stílusú népdal, gregorián ének, 1848-as dal, Himnusz, dal mint műfaj, munkadal duett, kórusmű, társas ének, a cappella., népszokások, jeles napok dalai, regöl, Gergely-járás, Szent György- nap, farsang, népzenegyűjt A hangerő dinamikai jelzei decrescendo, crescendo. Magyar népdalok előadásmódja:parlando, Rubato, Tempo giusto Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei reprodukció Generatív (önállóanórakeret /vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 6 óra Egy- többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel ritmus osztinátó. Zenei kérd-felelet alkotása ritmussal dallammal. Énekes rögtönz dinamikai változásokkal. Személyi: szaktanár Tárgyi: kotta vonalas, mozgásos gyakorlatokhoz megfelelő tér A tematikai egység A kérd felelet viszonyában a funkció érzet fejleszte. nevelifejleszti Visszatérő forma variáció alkotásának fejleszte. A céljai rögtönz fejleszte a következő zenei ismeretek felhasz- nálásával: pontozott ritmusok, dúr-moll dallami fordulatok Ismeretek/fejleszti követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Tanulói tevékenység Kapcsolódási pontok Taneszközök 941

5 Ritmus, metrum: Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel - (szinkópa, pontozott ritmusok), verssorok ritmizálása, osztinátó. 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának megéreztete mozgásos gyakorlatokkal. Dallami improvizáció: Adott ritmus motívumra dallamvariációk dúr moll pentachordokkal, dúdolással, lalázva, szolmizálva. Egyszerű, stilizált tánclépekből lépsor kombinálása régi korok zenéjéhez. Tercpárhuzamok szerkeszte dúr moll dallami fordulatokhoz. Zenei forma alkotás: Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). Kérd-felelet játékok funkciós környezetben, négy nyolcütemes egységekben. Változatos ritmusképletek használata. Dallami harmóniai rögtönz, a tanult zenei formák alkalmazásával. fogal-dúr, moll, zenei periódus, visszatérő forma, dallami variáció Kulcsfogalmak/ mak Egyéni csoportos ének. Irányított improvizáció.. Gyakorlás. Megfigyel. Azonosítás. Ének Tánc Páros gyakorlatok. Feladatmegoldás. Feladatmegoldás Megfigyel Improvizáció Magyar nyelv irodalom: mondatszerkezetek: kérd felelet, versek ritmusa, szótagszáma, verssorok ritmizálása. Matematika: absztrakt gondolkodás fejleszte. Tankönyv Zongora Vizuális kultúra: önkifejez, érzelmek kifejeze többféle eszközzel. Dráma tánc: stilizált tánclépek. Ritmushangszerek Tematikai egység/ Fejleszti cél Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismere- Órakeret 6 óra (+1) 942

6 Előzetes tudás További feltételek tek Az alsó tagozatban az éneklsel a generatív tevékenységekkel megszerzett egyre gazdagodó ritmikai, metrikai dallami ismeretek. A tanult ritmikai dallami elemek felismere kézjelről, betűkottáról, hangjegyről azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. Személyi: szaktanár Tárgyi: kottavonalas tábla A tematikai egység nevelifejleszti céljai követelmé- Ismeretek/fejleszti nyek Zeneelméleti ismeretek bővíte az előkzít - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. Ritmikai elemek, metrum: ritmikai elemek: kis éles kis nyújtott ritmus,, fermáta Dallami harmóniaelemek: belépő hangok - felső ré mi hangok, lá dó pentaton-lá dó hexachord hangsorok a dúr moll hangsorok, dallamfordulatok, hétfokú hangsorok: d-d, l-l ig Hangközök: t4, t5, t8,ismétl, gyakorlás-jártasság szintjén Hangnemek: abszolút hangnevek (megismertet További ritmikai, metrikai dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejleszte. Előkzítt követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könynyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő kottaolvasás a fejlődő belső hallás segítségével. Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Egyéni csoportos gyakorlatok. Énekl. Irányított megfigyel Értelmez. Elemz. Szemléltet. Megfigyel. Azonosítás. Gyakorlás. Tudatosítás. Énekl Analízis szintézis Kérdve kifejt. Feladatmegoldás. Kottaolvasás Megfigyel Kapcsolódási pontok Vizuális kultúra: vizuális jelek jelzek használata. Megfelelő hangnemben olvasás, reprodukció Magyar nyelv irodalom: jelek jelrendszerek ismerete. Matematika: számsorok, törtek. Tanulói tevékenység Taneszközök Tankönyv Kottafüzet Zongora 943

7 szintjén), zenei ábécé Zenei előadásra vonatkozó jelzek: tempójelzek dinamikai jelek. Ütemfajták, ritmikai elemek megkülönböztete egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. A belépő dallami harmóniai elemek csoportos énekle. Az abszolút felismere, tempó dinamikai jelek értelmeze. Kulcsfogalmak/ fogalmak kis éles kis nyújtott ritmus, fermáta, dúr moll hangsor, abszolút hangnevek, violin- basszuskulcs, allegro, allegretto, andante, adagio, forte, mezzoforte, piano, pianissimo,, zenei ábécé, lá dó pentaton Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei befogadás Befogadói kompetenciákórakeret fejleszte 6 óra Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, többszólamú hallás kzsége, valamint fejlődő formaérzék. Ismeretek hangszerekről. Személyi: Szaktanár Tárgyi: Vonalas tábla,, CD lejátszó, DVD-lejátszó, megfelelő tér dramatizáláshoz, rajzi eszközök A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befoga- kompetenciák fejlesztéhez kapcsolódó tevékenységeken A tematikai egység neveli-dófejleszti céljai keresztül, az éneklsel a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált hallási kzség zenei memória által. Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyíte. Hangszínhallás többszólamú hallás kzség fejleszte: Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Egyéni csoportos gyakorlatok. Ismeretek/fejleszti követelmények Tanulói tevékenység Énekl Kottaolvasás Megfigyel Analízis, szintézis 944 Kapcsolódási pontok Dráma tánc: tánctételek a Taneszközök énekes hangfajok megkü- Éneklegyéni csoportos. Magyar nyelv Tankönyv irodalom: szövegért, értel- CD mez. Kottafüzet Zongora

8 Más többszólamú kzségek: egyszerű basszusmenet követe, énekes reprodukciója, többszólamú zenei szövet felismere (belső szólam), hangszerel. A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegzítő ismeretek: a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a szöveg jelente; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő rzei, a megismert zeneművek műfaja formája). A hangszerek megkülönböztete azonosítása a következő szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei népi hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). Szemléltetsel a különböző zenei formák felismere, elemze. Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző életével, a művek műfajával formájával kapcsolatban. Tudatosítás. lönböztete (szoprán, Értelmez. mezzo, alt, tenor, bariton, Kérdve kifejt. basszus), kamarazene. Elemz. Formaérzék fejleszte: Szemléltet. visszatéres kéttagú forma, Megfigyel. rondó forma, variációs forma. Azonosítás Gyűjtőmunkaegyéni csoportos Projektmunka. Memorizálás Értelmez, véleményez nép- műzenében. 945

9 Ének-zene az 5-8. évfolyam számára Kulcsfogalmak/ fogalmak Hangköz, hangsor, formai egység (dallamfordulat, frázis, zenei mondat, dal forma, variációs forma, rondó forma, koráldallam), népi hangszer. Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek A tematikai egység nevelifejleszti céljai Ismeretek/fejleszti követelmények Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek meghallgatása, ezek művzi szintű adaptációi mai autentikus előadóktól. Zenei befogadás Zenehallgatás Órakeret 6 óra (+1) Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni zenei kifejezekkel is meg tudják nevezni. Személyi: szaktanár Tárgyi: CD lejátszó, DVD-lejátszó, megfelelő tér dramatizáláshoz, rajzi eszközök. A népzene tárházából a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődét erősítve törekv a zeneirodalom remekműveinek megismertetére. Hangverseny-látogatásra nevel. Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Egyéni csoportos gyakorlatok. Énekl, Értelmez. Kérdve kifejt. Más népek zenéje, világzenei feldolgozások Elemz. nemzetiségeink zenei hagyományainak megismere. Szemléltet. Megfigyel. Reneszánsz kórusdalok, Azonosítás. barokk szemelvények. Tudatosítás. Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom Gyűjtőmunkaegyéni cso- széles spektrumából válogatva: portos vokális művek, Projektmunka. tevé- Tanulói kenység Énekl Analízis szintézis Memorizálás Más népek dalainak összehasonlítása Gyűjtőmunka Csoportos tevékenységek Kapcsolódási pontok Taneszközök Magyar nyelv Tankönyv irodalom: magyar történelmi CD énekek, irodalmi Zenei párhuzamok. DVD-k. Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: történelmi korstílu- korok, sok. Erkölcstan: zeneművek erkölcsi tartalma, üzenete, viselkedi normák. Dráma tánc: Reneszánsz táncok, táncformák, zen játék, ope- 946

10 hangszeres művek szimfónia tétel (rondó forma), hangszeres művek (variáció, versenymű), A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismere. A művek megismerén, elemzén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősíte (pl. hangversenylátogatás motivációs szerepének felhasználásával). Kulcsfogalmak/ fogalmak ra cselekménye. Vizuális kultúra: művzettörténeti stíluskorszakok. Gregorián ének, reneszánsz tánc oratórium, dal, barokk zene, concerto, divertimento, versenymű népi zenekar, népi hangszerek: citera, cimbalom, duda, tekerő. Csembaló, orgona, trombita, oboa. Fúga Az énekes anyagból 20 dalt zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan kifejezően csoportban egyénileg is. Többszólamú énekl. A generatív kzségfejleszt eredményeként továbbfejlődött tonális funkciós érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük dallami kzségük. A fejleszt várt A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkzít után a tanult eredményei az év-zenefolyamos ciklus anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák. végén Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, tonalitás, formai megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy rzét megismerték. Bartók: Este a székelyeknél Népi hangszerek Duda Aki dudás akar lenni (ének) Népdalfeldolgozások Zenehallgatási anyag Bárdos: Összegyűltek, összegyűltek az izsapi lányok Bárdos: Régi táncdal Kodály: Kállai kettős Gregorián ének Madrigálok 947

11 Barokk zene Vivaldi: A négy évszakból A tavasz első tétele Farkas Ferenc feldolgozása: Apor Lázár tánca Bach: C-dúr prelúdium fúga orgonára Bach: Már nyugosznak a völgyek Bach: V. Brandenburgi verseny I. tétel (rzlet) Händel: Győzelmi dal a Júdás Makkabeus c. oratóriumból Händel: Halleluja a Messiás c. oratóriumból Händel: Tűzi játék-szvit IV. tétel Lassus: Visszhang Bartók Béla: Erdő, erdő, erdő Bartók Béla: Csillagok, csillagok Magyar népzene, más európai népek zenéje felvételről (pl. orosz, ír, skót, spanyol) Aki dudás akar lenni mnd. Apor Lázár tánca a XVII. századból Csillagok, csillagok magyar nd Erdő, erdő,de magas magyar nd. Járdányi Pál feldolgozása Erdő, erdő, erdő magyar nd Erdő mélyen A szamóca finn nd. Lukin László fordítása Édes rózsám Régi táncdal Dr. Vargha Károly verse Érik a szőlő magyar nd. Felülről fúj magyar nd. Fénylő,győztes Handel:Győzelmi kórus A Júdás Makkabeus c. oratoriumból G-dúr menüett dallama Bach Gregorián dallamok: Alleluja; Győri kanász a dombon magyar nd. Hídló végén magyar nd Hull a szilva magyar nd. János bácsi francia népdalkánon Énekes anyag Jertek, jertek kánon ismeretlen francia szerző Jöjj már! Tavaszkánon Byrd Mar nyugosznak a völgyek koráldallam Kerényi György verse Megöltek egy legényt magyar nd. Megrakják a tüzet magyar nd. Megyen már a magyar nd. Nem vagyok én senkinek sem adósa magyar nd. Nézz csak a réten szét kánon Bárdos Lajos Horváth Ádám Összegyűltek magyar nd. Palestrina-dallamok: Évszakköszöntő Rossa Ernő verse Viva, viva la Musica Praetorius Zöld erdőben magyar nd. Zöld fű közt árva kék ibolyácska Ismeretlen szerző Zöld levél román nd. 948

12 Ének-zene 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejleszti cél Zenei reprodukció Énekl Előzetes tudás További feltételek Órakeret 12 óra (+1) Az alsó tagozatban megismert népzenei műzenei szemelvények ismerete. Az énekli generatív kzségek korosztálynak megfelelő szintje, az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. Személyi: szaktanár Tárgyi: zongora, ritmushangszerek. Énekli kzség fejleszte a korábban elsajátított dalkincs ismétlével bővítével az életkor adta hangi A tematikai egység nevelifejleszti céljai lehetőségek figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e, tiszta énekl). Kifejező stílusos éneklre való törekv kialakítása. követelmé- Ismeretek/fejleszti nyek Magyar népzene: válogatás régi rétegű új stílusú népdalokból (10 magyar népdal énekle). Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, nemzeti énekeink, Egressy Béni- Vörösmarty Mihály: Szózat énekle fejből. Más népek dalai, a műzene tonális funkciós zenei nyelvének megismerét segítve. Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus más zenei stílusból. Többszólamúság: kánonok, könynyű reneszánsz társas dalok rzletei (10 szemelvény a fenti témakörökből). A dalanyag tiszta, kifejező, stílusos énekle, kiscsoportos egyéni előadásmódban. Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Egyéni csoportos ének. Szemléltet. Gyakorlás. Tanulói tevékenység Énekl Gyűjtőmunka. Versenytanulói előadás. Gyűjtőmunka Szóbeli előadás Tánc Kapcsolódási pontok Erkölcstan: mű (szöveg) értelmeze erkölcsi szempontok. alapján. Dráma tánc: Népdal-néptánc, hangszeres népzene, a tánc funkciója. Tan- eszközök Magyar nyelv Tankönyv irodalom: verbális kifejezőkzség fejleszte. Zongora Kották Történelem, társadalmi ál- kísérethezlampolgári ismeretek: magyar történeti énekek a magyar történelem párhuzamai. 949

13 Kulcsfogalmak/ fogalmak Régi új stílusú népdal,, históriás ének, kuruc kori dal, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének, a cappella. Népies műdal, verbunkos zene Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei reprodukció Generatív (önállóan /vagyórakeret csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 6 óra Egy- többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel ritmus osztinátó. Zenei kérd-felelet alkotása ritmussal dallammal. Énekes rögtönz dinamikai változásokkal. Személyi: szaktanár Tárgyi: kotta vonalas mágneses tábla, mozgásos gyakorlatokhoz megfelelő tér A kérd felelet viszonyában a funkció érzet fejleszte. Visszatérő A tematikai egység forma variáció alkotásának fejleszte. A rögtönz fejleszte a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felüt, dúr- neveli-fejleszti céljai moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. Ismeretek/fejleszti követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Tanulói tevékenység Kapcsolódási pontok Tan- eszközök 950

14 Ritmus, metrum: Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel - (szinkópa, pontozott ritmusok), verssorok ritmizálása, osztinátó. 3/8, 6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának megéreztete mozgásos gyakorlatokkal. Egyszerű, stilizált tánclépekből lépsor kombinálása régi korok zenéjéhez. Dallami improvizáció: Adott ritmusmotívumra dallamvariációk dúr moll pentachordokkal, dúdolással, lalázva, szolmizálva. Tercpárhuzamok szerkeszte dúr moll dallami fordulatokhoz. Harmónia: Zárlati harmóniák (Domináns-Tonika) megfigyele, énekes reprodukciója dúdolással. Zenei forma alkotás: Kérd-felelet játékok funkciós környezetben, négy nyolcütemes egységekben. Zenei forma alkotása viszszatérő elemekkel (rondó, variáció, periódus). Változatos ritmusképletek használata. Dallami harmóniai rögtönz, a tanult zenei formák alkalmazásával. Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, fogal- dallami variáció, szekvencia, domináns, tonika funkció, díszít, kánon, szonátaforma, klasszikus periódus Kulcsfogalmak/ mak Egyéni csoportos ének. Irányított improvizáció. Gyakorlás. Megfigyel. Azonosítás. Énekl Páros gyakorlatok. Feladatmegoldás. Improvizáció Tánc Mozgásos gyakorlatok Megfigyel Analízisszintézis Funkcióstonális ének Játék Alkotás vizuális technikák használata Improvizáció Magyar nyelv irodalom: mondatszerkezetek: kérd felelet, versek ritmusa, szótagszáma, verssorok ritmizálása. Matematika: absztrakt gondolkodás fejleszte. Vizuális kultúra: önkifejez, érzelmek kifejeze többféle eszközzel. Tankönyv Zongora Dráma tánc: stilizált tánclépek. Ritmushangszerek Tematikai egység/ Fejleszti cél Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Órakeret 951

15 Előzetes tudás További feltételek Az alsó tagozatban az éneklsel a generatív tevékenységekkel megszerzett egyre gazdagodó ritmikai, metrikai dallami ismeretek. A tanult ritmikai dallami elemek felismere kézjelről, betűkottáról, hangjegyről azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. Személyi: szaktanár Tárgyi. kottavonalas tábla 6 óra(+1) A tematikai egység nevelifejleszti céljai követelmé- Ismeretek/fejleszti nyek Zeneelméleti ismeretek bővíte az előkzít - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: 6/8, 3/8, felüt, csonka ütem, ritmikai elemek: triola. Dallami harmóniaelemek: belépő hangok :fi, szi, di, ta a dúr moll hangsorok ( ré sor, mi sor, szó sor, vezetőhang, kromatikus dallamfordulatok, a hármashangzat hangzása Hangközök: kis nagy szekund, kis nagy terc. Hangnemek: További ritmikai, metrikai dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejleszte. Előkzítt követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő kottaolvasás a fejlődő belső hallás segítségével. Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Egyéni csoportos gyakorlatok. Énekl, Értelmez. Elemz. Szemléltet. Megfigyel. Azonosítás. Gyakorlás. Feladat- megoldás. Tudatosítás. Énekl Azonosítás Kifejt Gyakorlás Írás Kapcsolódási pontok Magyar nyelv irodalom: jelek jelrendszerek ismerete. Kérdve kifejt. Kottaolvasás Memorizálás Analízisszintézis Megfigyel Vizuális kultúra: vizuális jelek jelzek használata. Tanulói tevékenység Taneszközök Matematika: számsorok, törtek. Tankönyv Kottafüzet Zongora Ritmus- Hangsz e-rek 952

16 abszolút hangnevek kulcsok előjegyzek 2 #-ig, 2 b- ig (megismer szintjén). Feloldójel szerepe C-dúr, F-dúr, G-dúr, D-dúr, Bé-dúr a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g- moll Zenei előadásra vonatkozó jelzek: tempójelzek dinamikai jelek.:moderató, Andante, Allegro, Adaggio, Tranquillo, Allegretto Ütemfajták, felüt, ritmikai elemek megkülönböztete egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. A belépő dallami harmóniai elemek csoportos énekle. Az abszolút felismere, tempó dinamikai jelek értelmeze. Kulcsfogalmak/ fogalmak 6/8, 3/8, felüt, csonka ütem, triola, kisszinkópa, fi, szi, dúr moll hangsor, vezetőhang, kromatika, kis nagy szekund, kis nagy terc, abszolút hangnevek, violin- basszuskulcs, hármashangzat, allegro, allegretto, andante, adagio, forte, mezzoforte, piano, pianissimo. Leszállítójel, a-moll, d-moll, e-moll C-dúr, F-dúr, D-dúr, Bé-dúr, h- moll, g-moll,feloldójel, kereszt, bé,tempójelzek: Moderato, Andante, Allegro Allegretto, Adagio, Tranquillo Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei befogadás Befogadói kompeten-órakereciák fejleszte 6 óra Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, többszólamú hallás kzsége, valamint fejlődő formaérzék. Ismeretek hangszerekről. Személyi: Szaktanár Tárgyi: Vonalas tábla, mágneses tábla, CD lejátszó, DVD-lejátszó, megfelelő tér dramatizáláshoz, rajzi eszközök, internet. 953

17 A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói kompetenciák fejlesztéhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az éneklsel a generatív tevé- A tematikai egység nevelifejleszti céljai kenységekkel fejlesztett differenciált hallási kzség zenei memória által. Ismeretek/fejleszti követelmények Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyíte. Hangszínhallás többszólamú hallás kzség fejleszte: énekes hangfajok megkülönböztete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus), kamarazene. Formaérzék fejleszte: visszatéres kéttagú forma, triós forma, szonátaforma szerenád, variációs forma. Más többszólamú kzségek: egyszerű basszusmenet követe, énekes reprodukciója, többszólamú zenei szövet felismere (belső szólam), hangszerel. A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegzítő ismeretek: a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a szöveg jelente; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő rzei, a megismert zeneművek műfaja formája). A hangszerek megkülönböztete azonosítása a következő szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Éneklegyéni csoportos. Egyéni csoportos gyakorlatok. Értelmez. Elemz. Azonosítás Tudatosítás. csoportos 954 Énekl Gyakorlás Elemz Írás Fogalomtár használata Kérdve kifejt. Szemléltet. Megfigyel. Gyűjtőmunkaegyéni Projektmunka. Memorizálás Gyűjtőmunka Kapcsolódási pontok Tanulói tevékenység Taneszközök Magyar nyelv Tankönyv irodalom: CD szövegért, Zenekalauz értelmez. sorozat Dráma Kottafüzet tánc: tánctételek a nép műzené- Zongora ben.

18 Szemléltetsel a különböző zenei formák felismere, elemze. Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző életével, a művek műfajával formájával kapcsolatban. Kulcsfogalmak/ fogalmak Hangköz, formai egység (dallamfordulat, frázis, zenei mondat, dal, forma, variációs forma, triós forma szonátaforma, szimfónia, lant, harsona szimfonikus zenekar hangszerei. Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek A tematikai egység nevelifejleszti céljai Ismeretek/fejleszti követelmények Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek meghallgatása, ezek művzi szintű adaptációi mai autentikus előadóktól. Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Egyéni csoportos gyakorlatok. Énekl, Értelmez. Zenei befogadás Zenehallgatás Órakeret 6 óra (+1) Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni zenei kifejezekkel is meg tudják nevezni. Személyi: szaktanár Tárgyi: CD lejátszó, DVD-lejátszó, megfelelő tér dramatizáláshoz, rajzi eszközök. A népzene tárházából a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődét erősítve törekv a zeneirodalom remekműveinek megismertetére. Hangverseny-látogatásra nevel. Kérdve kifejt. Más népek zenéje, világzenei feldolgozások Elemz. nemzetiségeink zenei hagyományainak megismere. Szemléltet. tevé- Tanulói kenység Kapcsolódási pontok Taneszközök Énekl Magyar nyelv Tankönyv Megfigyel irodalom: magyar történelmi CD Befogadás énekek, irodalmi Zenei Véleményalkotás párhuzamok. DVD-k. Párhuzamok Történelem, társadalmi ál- kerese lampolgári ismeretek: történelmi Gyűjtőmunka korok, korstílusok. Koncertlátogatás Erkölcstan: ze- 955

19 vokális művek, hangszeres művek szerenád, divertimento, szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres művek (variáció szimfónia), daljáték/operarzletek. A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismere. Kulcsfogalmak/ fogalmak A művek megismerén, elemzén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősíte (pl. hangversenylátogatás motivációs szerepének felhasználásával). Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék Megfigyel. Azonosítás. fejlesztéhez a bécsi klasszika zeneirodalmából a kuruc kor ze- Gyűjtőmunka- Tudatosítás. néjéből, Kodály-Bartók egyéni csoportos zenéje. Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom Projektmunka. széles spektrumából válogatva: neművek erkölcsi tartalma, üzenete, viselkedi normák. Dráma tánc: Reneszánsz táncok, táncformák, zen játék, opera cselekménye. Vizuális kultúra: művzettörténeti stíluskorszakok. dal, népies dal daljáték, menüett, szvit, szerenád, divertimento, históriás ének, versenymű, oratórium, szimfónia, verbunkos, kuruc dal, harsona, lant, Haydn, Mozart, Beethoven, Kodály: Mátrai képek, Bakfark Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén Az énekes anyagból 20 dalt zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan kifejezően csoportban egyénileg is. Többszólamú énekl. A generatív kzségfejleszt A fejleszt várt eredményei az eredményeként továbbfejlődött tonális funkciós érzetük, évfolyamos ciklus végén metrum-, ritmus-, formaérzékük dallami kzségük. A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkzít után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 956

20 szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, tonalitás, formai megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy rzét (min. 10 alkotás) megismerték. Zenehallgatási anyag Kodály: Fölszállott a páva Kodály: Mátrai képek Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája (Farkas Ferenc feldolgozása Haydn: G-dúr szimfónia, No 94. ( Üst dobüt ) II. (Andante) Haydn: Évszakok I. rz, No 2. (Tavasz-kórus) Haydn: Évszakok III. rz, No 3. (Szüreti kórus, rzlet, Vadászkórus, rzlet) Haydn: G-dúr vonósnégyes Op. 76. No. 1. III. (Menuetto Presto) Mozart: Kis éji zene Mozart Papageno Papagena duettje II. felv. (No 21.) Énekes anyag Ablakomba, ablakomba m. nd. A jó lovas katonának m. nd. A Vidrócki híres nyája m. nd. Csínom Palkó, Csínom Jankó kuruc dal Drága lányka (Szerenád) Haydn (Závodszky Zoltán ford.) Ellopták szívemet XVIII. sz. P. Horváth Ádám Elmegyek, elmegyek,el is van vágyásom m. nd. Énekeljünk, énekeljünk m. nd. Erdő mélyén, esti csendben 957 Mozart: Varázsfuvola: Sarastro F-dúr ári á ja (No 10. II. felv.) Mozart: Varázsfuvola: Az éj királynôjének áriája (No 14. II. felv.) Beethoven: Török induló (Athén romjai Kísérőzene Op No 4.) Beethoven : III. szimfónia, IV. tétel (Esz-dúr, Op. 55. IV. Finale Allegro molto, rzlet) Beethoven: VII. szimfónia, IV. Allegro con brio, rzlet (A-dúr Op. 92.) Magyar népzene, más európai népek zenéje felvételről (pl. orosz, ír, skót, spanyol). (Csalogány az erdőn) Haydn (Kerényi György ford.) Ez elmúlt gonosz időket beszélem Egervár viadaláról való ének Hej, Rákóczi, Bercsényi kuruc dal. Hej, rozmaring, rozmaring m. nd. Hess páva, hess páva (Császárné pávája) m. nd. Hopp ide tisztán m. nd Jaj, de beteg vagyok m. nd. János bácsi dudáljon kend m. nd. Két tyúkom tavalyi m. nd.

21 Madárka, madárka m. nd. Már Vidrócki emelgeti a bankót m. nd. Mily földön túli Tamino áriája Mozart Varázsfuvola Mily szép ez, mily tiszta (Bűvös csengetytyű) Mozart Varázsfuvola Ó, jertek, énekeljünk angol kánon (Kerényi György verse) Oragna figa taxafa Mozart első dallama Osiris, Isis, itt e párnak (Sarastro áriája) Mozart Varázsfuvola Ősszel érik babám m. nd Repülj madár, repülj m. nd. Sej, a tari réten m. nd.. Sej, besoroztak m. nd.. Sok szép országba (A mormotás fiú dala) Beethoven (Goethe verse) Summáját írom (Egri históriának summája) Tinódi Lantos Sebestyén Szép május, jöjj (Vágyódás a tavasz után) Mozart (Závodszky Zoltán ford.) Te álomszuszék, ébredj angol kánon Te vagy a legény (Tyukodi-nóta) kuruc dal Tisza partján mandulafa m. nd. Törökbársony süvegem kuruc dal. 958

22 Ének-zene 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei reprodukció Énekl Órakeret 12 óra (+1) Biztos énekli kzség, kifejező stílusos előadás csoportosan. Személyi: szaktanár Tárgyi: megfelelő tér mozgáshoz, mágneses tábla, vonalas tábla. A dalkincs ismétle folyamatos bővíte: többféle zenetörténeti stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más A tematikai egység neveli-népefejleszti céljai válogatott néhány példával. Az énekhang további képze egy- dalai, kiegzítve a magyar populáris zene műfajaiból többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődére (mutálás). Ismeretek/fejleszti követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Tanulói tevékenység Kapcsolódási pontok Taneszközök 959

23 Magyar népzene az Egyéni életkornak megfelelő csoportos csoportokból válogatva ének. (pl. táncnóta, szerelmi Gyűjtőmunka. dal, búcsúzó dal, keserves). Régi új stílusú népdalok nulói Verseny- ta- előadás. Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más földrzek népzenéje, afroamerikai népzene). Zongorakíséretes dalok, népdalok. feldolgozásai is. Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társas dalok rövid rzletei, romantikus dalok, zeneművekhez kapcsolódó témák, dallamok. Példák a populáris zenéből. A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- témarzletek a barokk, a klasszika a romantika korából. A fenti zenei példák énekle közben az életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta intonáció helyes hangképz (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező énekl. Kulcsfogalmak/ fogalmak Szemléltet. Gyakorlás. Projekt- munka Énekl Magyar nyelv Tankönyv Gyűjtőmunka irodalom: verbális Zongora kifejezőkzség Hangképz fejleszte, versmegzenítek Videofelvételek CD Zenekalauz Dramatizálás irodalmi alapja. Kórusének Idegen nyelvek: más népek dalai eredeti nyelven. Társas dal, keserves, népdal romantikus dal, táncnóta, népies műdal, ária, chanson, populáris dal, kánon, rokon más népek dalai, népdalfeldolgozás 960

24 Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei reprodukció Generatív (önállóan Órakeret /vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 6 óra Ritmus- dallamvariálási kzség, tonális funkciós érzet, fejlődő formaérzék, többszólamú alapkzségek. Személyi: szaktanár Tárgyi: ritmushangszerek, vonalas tábla A kialakított kzségek továbbfejleszte. Generatív képességfejleszt komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejlesz- A tematikai egység nevelifejleszti céljai t harmóniai példák szemléltetével, egyszerűbb példák (harmóniai vázak) alkotásával. Ismeretek/fejleszti követelmények Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakorlatok alkotása reprodukálása. Skálák hangzatok szerkeszte hangzásának megfigyele. Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai ritmikai jellemzőinek megfigyele, reprodukciója (hangsúlyok, pl. keringő, mazurka, polonéz, menüett, verbunkos, habanera vagy a swing egyenetlen nyolcadhangjai), ritmusimprovizáció. Dallam: hétfokú hangsorok: párhuzamos moll blues skála megismertete. Harmónia: különböző skálák hangjaiból szerkesztett hangzatok, kipró- Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Egyéni csoportos ének. Irányított improvizáció. Csoportos egyéni tánc. Gyakorlás. Páros gyakorlatok. Feladatmegoldás. Alkotásimprovizáció. Mozgásos ritmizálások Tánc Improvizáció Énekl Memorizálás Írás Felismerő kottaolvasás Hangszeres bemutatások olyan tanulótól, aki tud gitározni Csoportos ének Kapcsolódási pontok Tanulói tevékenység Taneszközök Matematika: Tankönyv absztrakt gondolkodás fejleszte. Ritmushangszerek Vizuális kultúra: Zongora önkifejez, érzelmek kifejeze többféle eszközzel. 961

25 bálása éneklsel, csoportosan. Komponálás rögtönz öszszekapcsolása: adott dallamhoz rögtönzött egyszerű harmónia kíséret, adott harmónia kísérethez rögtönzött dallamalkotás, dallamkomponálás megadott paraméterekkel (hangkzlet, metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. kérd felelet rögtönz, téma komponálás variáció képze, egy ritmikai ötlet organikus továbbszöve). Tanult szerkezetek felhasználása: periódus, kupolás szerkezet (kvintel-fel, le) Kulcsfogalmak/ fogalmak Komponálás Improvizáció Rögtönz, ritmusvariációk, blues skála, szubdomináns funkció, augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem. Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek A tematikai egység nevelifejleszti céljai Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Ritmikai, metrikai dallami alapkzségek: a tanult ritmikai dallami elemek felismere kottaképről azok alkalmazásának újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. Személyi: szaktanár Tárgyi: vonalas tábla További ritmikai, metrikai dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejleszte. Előkzítt követően rövid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejleszte. Felismerő kottaolvasási képesség fejleszte egy-egy meghallgatott zenemű kottaképének követe alapján. Órakeret 6 óra (+1) 962

26 követelmé- Ismeretek/fejleszti nyek Zeneelméleti ismeretek bővíte az előkzít tudatosítás gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó ütemmutató felismere, fejlőd a felismerő kottaolvasás terjedelmében sebességében. Ritmikai elemek, metrum: ütemfajták:2/4, 4/4, 3/4, 4/8, 3/8, 6/8,2/2. Dallami harmóniaelemek: harmóniai feszültség oldás megfigyele. Ereszkedő dallamvonal (népdal), kupolás szerkezet, kvintel. B-dúr g-moll, D-dúr h-moll Hangközök: kis nagy szext, kis nagy szeptim (megismer szintjén). Kulcsfogalmak/ fogalmak Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Énekl, Beszélget..Értelmez. Elemz. Szemléltet. Gyakorlás. Tudatosítás. Énekl Mozgásos ritmizálás Kapcsolódási pontok Egyéni csoportos gyakorlatok. kifej- Kérdve t. Feladatmegoldás. Megfigyel Memorizálás Analízisszintézis Feladatmegoldások Matematika: törtek. Tanulói tevékenység Taneszközök Zongora Ritmus- Tankönyv Kottafüzet hangszerek változó ütemmutató, ütemfajták:2/4, 4/4, 3/4, 4/8, 3/8, 6/8,2/2 harmóniai feszültség oldás, kis nagy szext, kis nagy szeptim. Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei befogadás Befogadói kompetenci-órakereák fejleszte 6 óra A megszerzett énekli generatív kzségek szintjével, valamint az átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. Személyi: szaktanár Tárgyi: vonalas tábla, mágneses tábla, CD lejátszó, DVD-lejátszó, megfelelő tér dramatizáláshoz, rajzi eszközök, internet. A tematikai egység nevelifejleszti céljai Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejleszte. 963

27 A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok Szerkeszti formai ismeretek: homofon polifon szerkesztmód, egytémájúság egy-egy zenei ötlet kibontása a romantikus zenében ( variáció) dúr-moll változatok, műfaji jellegzetességek: szonáta, etűd, ballada, polonéz, mazurka stb. Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzenéje, a költzethez, irodalomhoz, népzenéhez, történelemhez, hagyományokhoz fűződő jellegzetességek. A népdalfeldolgozás módjai Bartók Kodály művzetében: Háry, Székelyfonó, kórusművek, Műzene népzene megkülönböztete hangszerek megfigyelével különös tekintettel a romantikus zene kedvelt hangszereire ( zongora, szimfonikus zenekar hangszerei ). A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyele a következő szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, tipikus harmóniai fordulatok, alapritmus más érdekes ritmikai elemek, hangszerel, improvizáció, dallami díszít, különleges előadói megoldások. A zenei forma szerkezet azonosítása a hallgatott zeneművekben. A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegzítő ismeretek: Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Alapvető ismeretek, a mű keletkezé- Éneklegyéni csoportos. Egyéni csoportos gyakorlatok. Értelmez. Elemz. Azonosítás. Tudatosítás. csoportos Projekt- munka Tanulói követelmé- Ismeretek/fejleszti nyek tevékenység Énekl Kérdve kifejt. Megfigyel. Szemléltet. Gyűjtőmunkaegyéni Megfigyel Gyűjtőmunka Azonosításokmegkülönböztetek Memorizálás Önálló ismeretszerz más forrásokból Véleményalk otás Kapcsolódási pontok Taneszközök Rendszerez Magyar nyelv Tankönyv irodalom: középkori világi CD Zenekalauz költzet, nemzeti romantika, sorozat romantikus vers, Kottafüzet szövegelemz. Zongora Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: zeneirodalmi alkotások történelmi kapcsolata. Idegen nyelvek: énekes művek eredeti nyelven. Erkölcstan: műalkotások erkölcsi üzenete. Vizuális kultúra: művzettörténeti stíluskorszakok stílusirányzatok. 964

28 sének körülményeiről, zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról formájáról. Ismerked a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kottakép). Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztete, bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönz, önálló gyűjtek, kutatások (zenei példa ismeretanyag) Összefüggek bemutatása a zenei stíluskorszakok történelmi események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. Kulcsfogalmak/ fogalmak Homofónia, polifónia, egytémájúság, népi többszólamúság,, romantikus zene, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás Zenei befogadás Zenehallgatás Órakeret 6 óra (+1) A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélének értelmezének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek rzleteinek felismere. A tematikai egység nevelifejleszti céljai rendszerezével. Zenehallgatóvá A befogadói kompetencia erősíte az ismeretek kronológiai nevel. Ismeretek/fejleszti követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák tevé- Tanulói kenység Kapcsolódási pontok Taneszközök 965

29 barokk zene: kantáta oratórium szvit, concerto, concerto grosso rzletek bővíte, bécsi klasszicizmus: oratórium rzlet, vonósnégyes, versenymű, szimfónia művek bővíte, a romantika zenéje: romantikus dal, operarzlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény, balett, Magyar romantikus, zeneszerzők: Liszt, Erkel, a 20. század zenéjéből Bartók Kodály munkáinak megismerének bővíte: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, kamarazene. A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismere. A meghallgatott szemelvények felismere. Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok formák rend- Megfigyel. Azonosítás Tudatosítás. Az énekes anyaghoz Egyéni kapcsolódó szemelvények meghallgatása, gyakorlatok. csoportos zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom Énekl, széles spektrumából Értelmez. válogatva: Kérdve kifejt. a középkor a reneszánsz zenéje műveinek bővíte: gregorián Elemz. trubadúr ének, madrigál bővíte, Szemléltet. Gyűjtőmunkaegyéni csoportos Projektmunka Befogadás Énekl Megfigyel Rendszerez Véleményalkotás Vizuális technikák Dramatizálás Magyar nyelv irodalom: romantikus kortárs költzet, szövegelemz. Történelem, társadalmi állampolgári ismeretek: zeneirodalmi alkotások történelmi kapcsolata. Vizuális kultúra: művzettörténeti stíluskorszakok stílusirányzatok ismerete. Tankönyv CD Kottafüzet Zongora Zenei DVD-k 966

30 szerezett ismerete. A művek megismerén, elemzén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősíte (pl. hangversenylátogatás motivációs szerepének felhasználásával). Kulcsfogalmak/ fogalmak Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, szvit ismétl szintjén romantikus dal, operarzlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény, balett, ballada, dalciklus, divertimentó, impromtu, mazurka, népies műdal, polonéz, polka, rapszódia, requiem, virtuóz, táncjáték, kamarazene Liszt, Erkel, Bánk bán, Hunyadi, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Verdi, Wagner, Muszorgszkij, Smetana, Az énekes anyagból dalt zenei szemelvényt (egyszólamú többszólamú anyag) emlékezetből énekelnek kifejezően stílusosan csoportban. A generatív kzségfejleszt eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami kzségeik, többszólamú harmonikus hallásuk, formaérzékük. A fejleszt várt eredményei a két Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkzítt követően a évfolyamos ciklus megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva végén olvassák. Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 20 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző rzleteik alapján felismerik. Zenehallgatás Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, 3. tétel Joseph Haydn: Évszakok Szüreti kórus Haydn: Üstdob üt szimfónia II tételhaydn: Évszakok-Tavasz- kórus Haydn: D-dúr vonósnégyes III tétel Vivaldi: A négy évszak-tavasz Beethoven: D-dúr hegedűverseny I tétel 967

31 Ludwig van Beethoven: VI. (Pastorale) szimfónia, I. tétel Mozart: Varázsfuvola-Mily szép ez Schubert: A-dúr zongoraötös IV tétel Mendelssohn: Szent Iván éji álom-nyitány Mendelssohn: Hegedűverseny I tétel Chopin: Forradalmi etűd Chopin: G-moll mazurka Frederic Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1 Verdi: Aida-Rabszolgák kórusa, Radames románca Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok-walther versenydala Muszorgszkij: Egy kiállítás képei (rzletek) Csajkovszki: 1812-nyitány (rzletek) Smetana: Hazám szimfónikus költemény-moldva Kodály: Háry János Brahms: V magyar tánc Erkel Ferenc: Hunyadi László-Meghalt a cselszövő, Palotás Erkel: Bánk bán-keserű bordal, Hazám, hazám Liszt Ferenc: XV Magyar Rapszódia Liszt: Les Preludes (rzlet) Liszt: Mazeppa 968

32 Ének-zene 8. évfolyam Ének-zene 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei reprodukció Énekl Órakeret 12 óra(+1) Biztos énekli kzség, kifejező stílusos előadás csoportosan. Személyi : szaktanár Tárgyi: megfelelő tér mozgáshoz, mágneses tábla, vonalas tábla. Ismeretek/fejleszti követelmények Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves). Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más földrzek népzenéje, népzene). afroamerikai Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társas dalok rövid rzletei. Példák a populáris zenéből. A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- témarzletek a század zenéjéből Pedagógiai eljárások, módszerek, munkaszervezi formák Egyéni csoportos ének. Gyűjtőmunka. Verseny- tanulói előadás. Szemléltet. Gyakorlás. A dalkincs ismétle folyamatos bővíte: többféle zenetörténeti stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek da- kiegzítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott né- A tematikai egység neve-laili-fejleszti céljai hány példával. Az énekhang további képze egy- többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődére (mutálás). Tanulói tevékenység Énekl Gyűjtőmunka Hangképz Dramatizálás Verseny Kórusének Kapcsolódási pontok Magyar nyelv irodalom: verbális kifejezőkzség vers- fejleszte, megzenítek irodalmi alapja. Idegen nyelvek: más népek dalai eredeti nyelven. Taneszközök Tankönyv Zongora CD Zenekalauz 969

33 Ének-zene 8. évfolyam A fenti zenei példák énekle közben az életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta intonáció helyes hangképz (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező énekl. Kulcsfogalmak/ fogalmak Társas dal, népdal, komponált dal, új stílusú népdal, régi stílusú népdal előadásmódja, népdalfeldolgozás, más népek dalai Tematikai egység/ Fejleszti cél Előzetes tudás További feltételek Zenei reprodukció Generatív (önállóan /vagyórakeret csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 6 óra Ritmus- dallamvariálási kzség, tonális funkciós érzet, fejlődő formaérzék, többszólamú alapkzségek. Személyi: szaktanár Tárgyi: ritmushangszerek, vonalas tábla, mágneses tábla. A kialakított kzségek továbbfejleszte. Generatív képességfej- komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejleszt A tematikai egység neve-lesztéli-fejleszti céljai harmóniai példák szemléltetével, egyszerűbb példák (harmóniai vázak) alkotásával. kö- Ismeretek/fejleszti vetelmények Skálák hangzatok szerkeszte hangzásának megfigyele. Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai ritmikai jellemzőinek megfigyele, repro- Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- szervezi formák Tanulói tevékenység Különböző metrikájú Egyéni csoportos ének. vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakorlatok alkotása Irányított improvizáció. reprodukálása. Csoportos egyéni tánc. Páros gyakorlatok. Gyakorlás. Feladatmegoldás Mozgásos ritmizálások Tánc Improvizáció Énekl Memorizálás Írás Felismerő kottaolvasás Hangszeres 970 Kapcsolódási pontok Vizuális kultúra: önkifejez, érzelmek kifejeze többféle eszközzel. Taneszközök Matematika: Tankönyv absztrakt gondolkodás fej- Ritmushangleszte. szerek Zongora

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat Ének-zene Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2.

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene Nyolcosztályos gimnázium 5 8. évfolyam

Helyi tanterv Ének-zene Nyolcosztályos gimnázium 5 8. évfolyam Helyi tanterv Ének-zene Nyolcosztályos gimnázium 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Tankönyv:

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola. Ének-zene. Helyi tanterv. Évi óraszám: 36. Érvénybe lép: szeptemberében felmenő rendszerben

Vámbéry Ármin Általános Iskola. Ének-zene. Helyi tanterv. Évi óraszám: 36. Érvénybe lép: szeptemberében felmenő rendszerben Vámbéry Ármin Általános Iskola Ének-zene Helyi tanterv Évi óraszám: 36 Érvénybe lép: 2013. szeptemberében felmenő rendszerben ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV ÉNEK-ZENE KERETTANTERV A VÁLTOZAT ALAPJÁN 5-8. OSZTÁLY A kerettanterv célja, tartalma, követelmény-rendszere: Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 5 8. évfolyam Készült az - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók számára A változat

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók számára A változat ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók számára A változat Ének-zene 5-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Ének - zene 5-8. évfolyam. Célok, feladatok

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Ének - zene 5-8. évfolyam. Célok, feladatok ÉNEK -ZENE Célok, feladatok 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és megértéséhez. 3. Olyan általánosan

Részletesebben

ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam)

ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam) ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam) 708 Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. Helyi tantervi A) változat 5-8. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE. Helyi tantervi A) változat 5-8. évfolyama számára ÉNEK-ZENE Helyi tantervi A) változat 5-8. évfolyama számára A tankönyvek kiválasztásának elvei A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a képességfejlesztésen alapuló

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam

Ének-zene 5. évfolyam Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. osztály

ÉNEK-ZENE. 5 8. osztály ÉNEK-ZENE A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene 5 8. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. mellékletében kiadott ének-zene tantárgyi kerettanterv (A-változata)

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL. Művészetek

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL. Művészetek A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. A változat CÉLOK ÉS FELADATOK

ÉNEK-ZENE 5 8. A változat CÉLOK ÉS FELADATOK ÉNEK-ZENE 5 8. A változat CÉLOK ÉS FELADATOK 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és megértéséhez.

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV ÉNEK-ZENE KERETTANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

2013. Ének - Zene TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 5 8. évfolyamra

2013. Ének - Zene TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 5 8. évfolyamra 2013. Ének - Zene TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A tantárgy fejlesztési céljai a következők:

ÉNEK-ZENE. A tantárgy fejlesztési céljai a következők: ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

Nyolc évfolyamos gimnázium évfolyam ÉNEK-ZENE

Nyolc évfolyamos gimnázium évfolyam ÉNEK-ZENE Helyi tanterv - ének-zene 8 évfolyamos gimnázium A változat Nyolc évfolyamos gimnázium 5 10. évfolyam ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

Helyi tanterv. Ének - zene évfolyam

Helyi tanterv. Ének - zene évfolyam Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár Helyi tanterv Ének - zene Hat évfolyamos gimnázium 7-12. évfolyam HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK 6 évfolyamos gimnázium Évfolyam: 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. osztály A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály EGRI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Malomárok utca 1. Tel/Fax: 06-36-412 464 E-MAIL: BALASSI@BALASSI-EGER.SULINET.HU ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály Összeállította: Nagyné Gátsik Andrea

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az ének-zene tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Bögös Attila Kerekes Rita

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

ÉNEK-ZENE 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.12.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.12.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.12.1. alapján 5-8. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Ének-zene KÉPZÉSI

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

Ének-zene 7. évfolyam

Ének-zene 7. évfolyam Ének-zene 7. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV. 9-10. évfolyam

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV. 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene 11. évfolyam. Az ének-zene tantárgy a 11 12. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 5. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 5. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 5. osztály 2016/2017. tanév Mozaik Kiadó Muzsikáló nagyvilág Ének-zene 5. tankönyve alapján Kecskeméti

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14 Ének-zene 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 36 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés 14 Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatosztályos gimnáziumi helyi tanterv ÉNEK-ZENE OM:028375

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatosztályos gimnáziumi helyi tanterv ÉNEK-ZENE OM:028375 OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely(Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 11. Telefon: (66)515-578 email: psg@mezobereny.hu

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Ének-zene 1. tétel A bolhási kertek alatt Ut queant laxis Fejtse ki a dallamhoz tartozó zenetörténeti vonatkozásokat! 2. tétel A nagy bécsi kaszárnyára Moniot d Arras: Nyári

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET HETI 2 ÓRA ÉVES 72 ÓRA Óraszám I. JELES NAPOK, ÜNNEPEK 1-2. ERKEL KÖLCSEY: HIMNUSZ ROUGET DE L'ISLE: LA MARSEIL- LAISE Ism. A himnuszok

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben