Kosztolányi Dezső Gimnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kosztolányi Dezső Gimnázium"

Átírás

1 Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út Tel./Fax: OM azonosító: Honlap: Ének-zene KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM Heti óraszám Éves óraszám Érettségi felkészítés heti óraszáma Érettségi felkészítés éves óraszáma 2013.

2 5 8. évfolyam Az ének-zene tantárgy specifikus fejlesztési feladatainak teljesítésével célzott anyagválasztásával egyidejűleg hozzájárul az általános nevelési célok megvalósításához is. Az erkölcsi nevelésben jelentős részt vállalunk az erkölcsi tudatosság formálása és a tanulók erkölcsi cselekvésének színvonalának emelésével. A szocializációnak ezen megjelenési formájával illeszkedhet szűkebb és tágabb társadalmi környezetének normarendszeréhez. Az erkölcsi tudatosság tartalmának része a felelősségérzet, valamint a közösség tagjainak támogatása, segítése, amelynek az indítéka önzetlenségből ered. A zenei reprodukciós tevékenység tanári irányításával igyekszünk elérni az önkritikai és kritikai érzék fejlesztését. Ez a társas kultúra részét képezi, amelyben a véleménynyilvánítás a köz, a közösség érdekét szolgálja. Ebben már a demokrácia gyakorlásának tágabb elvei is érvényesülnek. A közösségi érzés elsajátításának kiváló színtere intézményünkben az iskolai kórusmunka, melyet külön a felsőtagozatos és külön a gimnazista korosztály részére működtetünk. Vannak közös fellépési alkalmak is. Iskolánk hagyományába beágyazódott karácsonyi koncert és gála műsor rendszeres fellépési lehetőséget biztosít a kórusok részére, valamint rendszeresen járunk a kerület idősek otthonaiba, valamint gyermekkórházakba karácsonyi, farsangi műsorral. Ezzel növeljük a tanulók empátiás készségét, szociális érzékenységét. Az ének-zene órákon jelentős mértékben hozzájárulunk a nemzeti azonosságtudat pozitív alakításához, amelyet a zenei eszközök a magyar nép- és műzenei anyag érzelmi feldolgozásával érünk el. Helyes pedagógiai irányítással törekszünk a nemzeti azonosságtudat alakítására, mely magába foglalja az állampolgári tudatosság formálását is. A művészi nyelv használatával művészi kommunikációs modellt kínálunk az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikációhoz. A különböző kommunikációs formák érvényesítéséhez nélkülözhetetlen digitális eszközök használatával ének órán is ösztönözzük a tanulókat ezek önálló, hasznos felhasználására. Az ének-zene tanításának tartalmával és módszereivel sugalljuk a kíváncsiságot, a nyitottságot, az élethosszig tartó tanulásra való igényt. Reprodukció Az alsó tagozatban a fő aktivitásra épülő zenei tevékenység formája az éneklés volt. Ott a játékdalok, dalos játékok és a mozgással, tánccal kísért gyermek- és népdalok elsajátítása során fejlődött az éneklési készség. Az énekes, táncos tevékenységek az öröm forrásai váltak. Eközben sajátították el a helyes hangképzés, a tiszta éneklés készségét, s jutottak hozzá alapvető és a későbbi tanulmányok alapját képező zenei ismeretekhez. Mindemellett a különböző iskolákból különböző zenei tudással és készségekkel érkeznek intézményünkbe a atnulók. A felső tagozat ének-zenetanításának egyik fontos feladata az éneklési készség fejlesztése, a változó korban lévő tanulók hangi változásának (mutálásának) és az énekhang ebből következő minőségének figyelembe vételével. A mutálás azonban nem lehet akadálya a kevésbé felszabadult éneklés mozgással, tánccal történő kísérésének. A beszűkült és beszürkült hangterjedelmen belül kíméletes énekeltetéssel az érzelmi kifejezés gazdagítására törekszünk, hogy lassan képessé váljanak saját hangfekvésük felismerésére, megtalálására. Az éneklés anyagának kiválasztásánál előnyben részesítjük a magyar népzenei anyagot, amely a történelmi múlt ősi rétegeitől az újabb kori népzenei értékek széles skálájával ismerteti meg a tanulókat. A dalkincs gondos válogatása tanári segítséggel gondolkodásra, szempontok keresésére ösztönzi a korosztályt (pl. történeti rétegek, földrajzi tájegységek, ünnepek, közösségi alkalmak). A szomszédos vagy távolabbi népek népzenéjének anyaga szintén összehasonlítási alapul szolgál. A népdalok éneklésének legfőbb céljának a spontán éneklést, a népdalokban foglalt érzelmi üzenetekre való fogékonyság kialakítását tartjuk. A zenei, zeneelméleti ismeretek (a szakterminológia hangsorok, zenei formák, formai elemek, tempójelzések stb.) elsajátításának alapjául csak olyan mértékig szolgálhatnak, hogy a népdalok ne veszítsék el frisességüket, és ne váljanak az elemzés unalmas áldozatává. 2

3 A népdalok elsajátítása leggyakrabban hallás után történik, amelyhez az elsajátítást követően társul a zenei anyag kottaképe. Ennek olvasását akár hangonként, akár felismerő kottakép segítségével már a gyakran hangoztatott éneklés során beépülő belső hallás előhívásával valósítjuk meg. Az énekes anyag frissességének megőrzését szolgálják a generatív próbálkozások, amelyek továbbfejlődve készségekké válnak. A generativitás működtetéséhez a népzenei anyag nyelvezete adja a zenei alapanyagot, de ehhez a belső hallás aktiválására van szükség. A műzenei vokális és hangzó anyag tanítása, hallgatása stiláris különbségek felfedeztetéséhez, és a többszólamú éneklés fejlesztéséhez adnak természetes anyagot. Ezekből a példákból a zenetörténet felé rendszeres kitekintéssel keltjük fel tanulóink érdeklődését. Zenehallgatás Még inkább segítik a zenetörténeti szemlélet alakítását a zenei befogadás anyagát képező műzenei szemelvények. Az 5 7. osztályokban a hallgatott zenei anyaggal nem követünk még kronológiai sorrendet. Az időbeli sorrend összeállítása külön feladat a 8., majd a gimnáziumi osztályokban. A hangszeres és vokális műzene megismertetésével gazdagítjuk a tanulók érzelmi skáláját, gondolati tartalmait. Arra igyekszünk ráébreszteni a zenehallgató tanulókat, hogy a gesztusok, karakterek, jellegek, hangulatok, melyekre a komoly zenében lelnek, mind róluk szólnak., abban reménykedve, hogy az empátiás képesség kifejlesztésével saját érzéseiknek, érzelmeiknek a zenébe való belevetítése is megtörténhet. A tanulók érzéseiket nemcsak verbális csatornán jelenítik meg. A vizualitás igen sok lehetőséget kínál (rajzban, festésben), de a többi művészeti terület is bőségesen szolgál analógiákkal. A éves korosztály intellektuálisan is elég érett ahhoz, hogy a zene stiláris különbségeit irányítással felfedezze, továbbá, hogy különböző társművészetekkel, valamint a történelemmel és az irodalommal való zenei kapcsolato(ka)t értékesnek/érdekesnek találja, s a különböző területeken kibontott művészeti tartalmakat egymásra vonatkoztassa, ezért nem csak ének órán, hanem vizuális kultúra, de a történelem és irodalom órákon is rendszeresen utalunk, rávilágítunk hangzóanyaggal, képek, szobrok, épületek bemutatásával is a művészetek és a történelem időbeni párhuzamára, kapcsolatára. A korosztály fogékony saját szubkultúrája iránt a zenében is. Ennek az igénynek a kielégítésére szolgálnak zenepedagógiánk populáris zenei ajánlatai, amelyek épp úgy, mint az értékes műzene, hordoz(hat)nak értékeket és kapcsolatokat, akár filozófikus tartalmakkal is. Megtanulhatnak különbséget tenni értékes és kevésbé értékes zene között. Alakom ez az érvelés fejlesztésére is. A zeneirodalom, a zeneművészet egésze iránti érdeklődés felébresztésének és elevenen tartásának eszköze, hogy ösztönözzük a tanulókat dokumentumok, infokommunikációs technológiával (IKT) hozzáférhető zenével kapcsolatos tartalmak (zeneszerző élete, pop-sztár működési területe stb.) felkutatására, gyűjtésére, rendszerezésére. Az osztályoknak igyekszünk lehetőséget biztosítani korosztályuk által előadott ifjúsági koncertek, nekik szóló operaelőadások, baltt-előadások megtekintésére. Ebben a korosztályban dominanciát élveznek az énekelhetőség határán lévő zenei aktivitásra ösztönző népdalok és műzenei dallamok, valamint, hogy elegendő műzenei alapot kapjanak ahhoz, hogy a zeneirodalom kiválogatott remekeinek emberi (érzelmi, gondolati, morális) üzeneteit okulásul, saját életük iránytűjeként tekintsék. 3

4 5.évfolyam Zenei reprodukció I. Éneklés 16 óra Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. A hangterjedelem bővítése (a e ). Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (lásd 1 2. o.), az aktuális tevékenységre irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. Zeneművek műfajának, jellegének, karakterének megkülönböztetése a zenehallgatás gyakorlása során. Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. A többszólamú éneklés fejlesztése. Hangszínhallás. Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal Magyar nyelv és irodalom: éneklése). verbális kifejezőkészség Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy fejlesztése. Béni Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. Történelem, társadalmi és Más népek dalai, a műzene tonális zenei nyelvének megismerése segítve. állampolgári ismeretek: Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. magyar történeti énekek és a Többszólamúság: kánonok (15 20 szemelvény a fenti témakörből). magyar történelem A dalanyag tiszta, kifejező, stílusos éneklése, kiscsoportos és egyéni előadásmódban. párhuzamai. Erkölcstan: mű (szöveg) értelmezése erkölcsi szempontok alapján. Dráma és tánc: népdalnéptánc, hangszeres népzene, a tánc funkciója. Kulcs/ Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, Himnusz, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 4 óra Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. Énekes rögtönzés dinamikai változásokkal. A kérdés és felelet. Népzenei stílusban visszatérő forma és variációk kitalálása. A rögtönzés fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 2/4, ¾, 4/4-es ütem, dúr-moll, pentaton dallami fordulatok. Kürtmenet. Ritmus, metrum: Magyar nyelv és irodalom: Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel (szinkópa, pontozott ritmusok), mondatszerkezetek: kérdés verssorok ritmizálása, osztinátó. és felelet, versek ritmusa, Páros és páratlan metrumok váltakozásának megéreztetése mozgásos szótagszáma, verssorok gyakorlatokkal. ritmizálása. Matematika: absztrakt Dallami improvizáció: gondolkodás fejlesztése. Adott ritmus motívumra dallamvariációk dúr és moll pentachord, pentaton dallam, Vizuális kultúra: önkifejezés, 4

5 dúdolással, lalázva, szolmizálva. Zenei forma alkotás: Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy- és nyolcütemes egységekben. Megismert ütemfajták használata. Kulcs/ érzelmek kifejezése többféle eszközzel. Dráma és tánc: stilizált tánclépések. Hatnyolcad, dúr, moll, kürtmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, szekvencia. Zenei reprodukció III. Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 5 óra Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről, és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő kottaolvasás és belső hallás segítségével. Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés tudatosítás gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: váltakozó ütem ritmikai elemek: nyújtott és éles ritmus Dallami és harmóniaelemek: felső ré és mi hangok, a dúr és moll hangsorok, pentaton a hármashangzat hangzása (megismertetés szintjén). Hangközök: tiszta prím, oktáv, kvart és kvint. Hangsorok: kulcsok, abszolút hangnevek (megismertetés szintjén). Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések, dinamikai jelek és értelmezésük. Ütemfajták, ritmikai elemek megkülönböztetése és reprodukálásuk egyszerűbb ritmusgyakorlatokban. éles és nyújtott ritmus; dúr és moll, pentaton hangsor; Kulcs/ hangközök: tiszta prím, oktáv, kvart és kvint; kulcsok (violin, basszius), abszolút hangnevek; parlando, rubato, tempo giusto Magyar nyelv és irodalom: jelek és jelrendszerek ismerete. Vizuális kultúra: vizuális jelek és jelzések használata. Matematika: számsorok, törtek. Zenei befogadás I. Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra Koncentrált figyelem zenehallgatás közben, fejlett hangszínhallás, ismeretek hangszerekről. Többszólamú hallás készsége, valamint fejlődő formaérzék. A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása. Az éneklés és a generatív tevékenységek kiegészítik a befogadói kompetenciák fejlesztését Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. Magyar nyelv és irodalom: Hangszínhallás és többszólamú halláskészség fejlesztése: szövegértés, értelmezés. énekes hangfajok megkülönböztetése (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus), Dráma és tánc: tánctételek a 5

6 kamaraegyüttesek hangzásának megkülönböztetése, összetételük megállapítása. Formaérzék fejlesztése: da Capo-s forma, triós forma, rondó forma, variációs forma. Más többszólamú készségek: többszólamú zenei szövet felismerése, hangszerelés különbözőségeinek megállapítása A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja és formája). A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása: klasszikus szimfonikus zenekari, ütő és népi hangszerek (duda, tekerő, cimbalom, citera). A különböző zenei formák felismerése és elemzése szemléltetéssel. Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. Kulcs/ nép- és műzenében. Vizuális kultúra: népművészeti motívumok összehasonlítása. Hangköz, formai egység (dallamfordulat, motívum, periódus, 2 és 3 tagú forma [da Capo], variáció, triós forma és rondó forma). Zenei befogadás II. Zenehallgatás 7 óra Egyes tanult hangszercsoportokat felismerik. A zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni, érzelmekkel, hangulatokkal párosítani. A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Hangverseny-látogatásra nevelés. Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek meghallgatása. Magyar nyelv és irodalom: Más népek zenéje, világzene, nemzetiségi zenei hagyományaink megismerése. magyar történelmi énekek, Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válogatva: irodalmi párhuzamok. vokális művek (reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus körből) (magyar műdal és Vörösmarty, Kölcsey) vallásos ének). Történelem, társadalmi és hangszeres művek hangszerek, hangszercsoportok, népi hangszerek állampolgári ismeretek: A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának történelmi korok, erősítése (motiválás hangverseny-látogatásra). korstílusok. Erkölcstan: zeneművek erkölcsi tartalma, üzenete, emberi érzések széles skálája (szeretet, gyűlölet, hűség, igazság, elválás, hősiesség stb.). Dráma és tánc: Reneszánsz táncok, táncformák, zenés játék, Vizuális kultúra: Művészettörténeti stíluskorszakok. Népművészeti stílusok. Kulcs/ Reneszánsz tánc, madrigál, dal, menüett, szvit, concerto, oratórium, kantáta A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus Az énekes anyagból 40 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Többszólamú éneklés. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött metrum-, ritmus-, formaérzékük és 6

7 végén dallami invenciójuk. A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni (tempó, karakter, hangulatok sokfélesége, jelleg, hangszín, dinamika, tonalitás, formai megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 15 alkotás) megismerték. Ajánlott zenehallgatási anyag A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. Magyar népzene, más európai népek zenéje felvételről (pl. orosz, ír, skót, spanyol). Táncok a Vietórisz kódexből Purcell, H.: Dido és Aeneas (Belinda I. felv., II. felv.: Boszorkány-duett, Visszhang-kórus, III. fv.: Matróztánc, Didó búcsúja és záró kórus Purcell, H.: Artúr király (King Arthur), Shepherd, shepherd leave decoying, Fairest isle Händel, G. F.: Tűzijáték szvit, Vízi zene Haydn: J. szimfóniái közül: D-dúr ( Az Óra ); Esz-dúr ( Üstdobpergés ); G-dúr ( Üstdobütés ); D-dúr ( Londoni ); fisz-moll ( Búcsú ); G-dúr ( Oxfordi ), és továbbiak Mozart, W. A.: Egy kis éji zene III. tétel (triós forma) Mozart, W. A.: A-dúr Hegedűverseny, K III. tétel Mozart, W. A.: A varázsfuvola (Die Zauberflöte részletek Beethoven, L.van: D-dúr hegedűverseny, III. tétel Beethoven, L.van: G-dúr, vagy c-moll Zongoraverseny, Egmont nyitány Schumann, R.: Gyermekjelenetek (Kinderszenen), op. 15, a-moll Zongoraverseny, III. t. Liszt Ferenc: Magyar fantázia, Haláltánc Bizet, G.: Carmen Az utcagyerekek kórusa ( részlet az I. felvonásból) Bartók B.: Kilenc kis zongoradarab, Báli szigetén, Délszlávos Kodály Z.: Magyar népzene sorozatból balladák, Kórusművek (Szép könyörgés, Felszállott a páva, Huszt, további mások) Sztravinszkij, I.: Petruska, Pulcinella, - részletek Britten B.: Variációk és fúga egy Purcell-témára op. 34 Ligeti Gy.: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire Kurtág Gy.: Bornemissza Péter mondásai 7

8 Tárgyi feltételek Szaktanterem pianínóval vagy zongorával Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz Megfelelő terem a kórusmunkához Ötvonalas tábla Mágneses tábla Ritmushangszerek Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók Számítógép internetkapcsolattal Hangtár, hozzáférhető hanganyag 8

9 6. évfolyam Zenei reprodukció I. Éneklés 16 óra Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. A hangterjedelem bővítése (a e ). Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (lásd 1 2. o.), az aktuális tevékenységre irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. Zeneművek műfajának, jellegének, karakterének megkülönböztetése a zenehallgatás gyakorlása során. Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. A többszólamú éneklés fejlesztése. Hangszínhallás. Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal Magyar nyelv és irodalom: éneklése). verbális kifejezőkészség Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az es fejlesztése. szabadságharc dalai. Történelem, társadalmi és Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy állampolgári ismeretek: Béni Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. magyar történeti énekek és Más népek dalai, a műzene tonális zenei nyelvének megismerése segítve. a magyar történelem Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. párhuzamai. Többszólamúság: kánonok (15 20 szemelvény a fenti témakörből). Erkölcstan: mű (szöveg) A dalanyag tiszta, kifejező, stílusos éneklése, kiscsoportos és egyéni előadásmódban. értelmezése erkölcsi szempontok alapján. Dráma és tánc: népdalnéptánc, hangszeres népzene, a tánc funkciója. Kulcs/ Régi és új stílusú népdalok, históriás ének, kuruc kori dal, Himnusz, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének, a cappella. Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 4 óra Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. Énekes rögtönzés dinamikai változásokkal. A kérdés és felelet. Népzenei stílusban visszatérő forma és variációk kitalálása. A rögtönzés fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok. Kürtmenet. Ritmus, metrum: Magyar nyelv és irodalom: Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel (szinkópa, pontozott ritmusok), mondatszerkezetek: kérdés verssorok ritmizálása, osztinátó. és felelet, versek ritmusa, 6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának szótagszáma, verssorok megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. ritmizálása. Matematika: absztrakt Dallami improvizáció: gondolkodás fejlesztése. Adott ritmus motívumra dallamvariációk dúr és moll pentachordokkal, dúdolással, Vizuális kultúra: 9

10 lalázva, szolmizálva. Zenei forma alkotás: Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy- és nyolcütemes egységekben. Megismert ütemfajták használata. Kulcs/ önkifejezés, érzelmek kifejezése többféle eszközzel. Dráma és tánc: stilizált tánclépések. Hatnyolcad, dúr, moll, kürtmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, szekvencia. Zenei reprodukció III. Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 6 óra Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről, és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a felismerő kottaolvasás és belső hallás segítségével. Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés tudatosítás gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. Ritmikai elemek, metrum: új ütemfajták: 6/8, felütés, csonka ütem, ritmikai elemek: kis éles és kis nyújtott ritmus. Dallami és harmóniaelemek: és módosító jelek használata következményeik: fi, szi,dí, rí további belépő hangok felső ré és mi hangok, a dúr és moll hangsorok, vezetőhang, a hármashangzat hangzása (megismertetés szintjén). Hangközök: kis és nagy terc, kis szekund, nagy szekund Hangsorok: kulcsok, abszolút hangnevek (megismertetés szintjén). Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések, dinamikai jelek és értelmezésük. Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és reprodukálásuk egyszerűbb ritmusgyakorlatokban. Kulcs/ 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, éles és kis nyújtott ritmus; fi, szi, dí, rí vezetőhang, dúr és moll hangsor; hangközök: kis és nagy terc, kis és nagy szekund tiszta kvart és kvint; hármashangzat, kulcsok (violin, basszius), abszolút hangnevek; allegro, allegretto, andante, adagio; forte, mezzoforte, piano, pianissimo. Magyar nyelv és irodalom: jelek és jelrendszerek ismerete. Vizuális kultúra: vizuális jelek és jelzések használata. Matematika: számsorok, törtek. Zenei befogadás I. Befogadói kompetenciák fejlesztése 7 óra Koncentrált figyelem zenehallgatás közben, fejlett hangszínhallás, ismeretek hangszerekről. Többszólamú hallás készsége, valamint fejlődő formaérzék. A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása. Az éneklés és a generatív tevékenységek kiegészítik a befogadói kompetenciák fejlesztését 10

11 Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. Hangszínhallás és többszólamú halláskészség fejlesztése: énekes hangfajok megkülönböztetése (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus), kamaraegyüttesek hangzásának megkülönböztetése, összetételük megállapítása. Formaérzék fejlesztése: da Capo-s forma, triós forma, rondó forma, variációs forma. Más többszólamú készségek: többszólamú zenei szövet felismerése, hangszerelés különbözőségeinek megállapítása A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja és formája). A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása: klasszikus szimfonikus zenekari, ütő és népi hangszerek (duda, tekerő, cimbalom, citera). A különböző zenei formák felismerése és elemzése szemléltetéssel. Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. Kulcs/ Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, értelmezés. Dráma és tánc: tánctételek a nép- és műzenében. Vizuális kultúra: népművészeti motívumok összehasonlítása. Hangköz, formai egység (dallamfordulat, motívum, periódus, 2 és 3 tagú forma [da Capo], variáció, triós forma és rondó forma). Zenei befogadás II. 7 Zenehallgatás óra Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Hangverseny-látogatásra nevelés. Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek meghallgatása. Más népek zenéje, világzene, nemzetiségi zenei hagyományaink megismerése. Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válogatva: vokális művek (első sorban bécsi klasszikus körből) (magyar műdal és vallásos ének). hangszeres művek szerenád, szimfónia tétel (triós forma, rondó forma), hangszeres művek (variáció, versenymű), daljáték/operarészletek. A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése (motiválás hangverseny-látogatásra). Magyar nyelv és irodalom: magyar történelmi énekek, irodalmi párhuzamok. Balassi, Csokonai, Kölcsey) Nyelvújítás- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: történelmi korok, korstílusok. Erkölcstan: zeneművek erkölcsi tartalma, üzenete, emberi érzések széles skálája (szeretet, gyűlölet, hűség, igazság, elválás, hősiesség stb.). Dráma és tánc: Reneszánsz táncok, táncformák, zenés játék, opera cselekménye. Vizuális kultúra: Művészettörténeti stíluskorszakok. Népművészeti stílusok. 11

12 Kulcs/ A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Ajánlott zenehallgatási anyag Ének-zene Reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, szvit, concerto, oratórium, kantáta, szerenád, versenymű, szimfónia. Az énekes anyagból 40 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Többszólamú éneklés. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami invenciójuk. A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni (tempó, karakter, hangulatok sokfélesége, jelleg, hangszín, dinamika, tonalitás, formai megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 15 alkotás) megismerték. A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. Magyar népzene, más európai népek zenéje felvételről (pl. orosz, ír, skót, spanyol). Táncok a Vietórisz kódexből Purcell, H.: Dido és Aeneas (Belinda I. felv., II. felv.: Boszorkány-duett, Visszhang-kórus, III. fv.: Matróztánc, Didó búcsúja és záró kórus Purcell, H.: Artúr király (King Arthur), Shepherd, shepherd leave decoying, Fairest isle Händel, G. F.: Tűzijáték szvit, Vízi zene Haydn: J. szimfóniái közül: D-dúr ( Az Óra ); Esz-dúr ( Üstdobpergés ); G-dúr ( Üstdobütés ); D-dúr ( Londoni ); fisz-moll ( Búcsú ); G-dúr ( Oxfordi ), és továbbiak Mozart, W. A.: Egy kis éji zene III. tétel (triós forma) Mozart, W. A.: A-dúr Hegedűverseny, K III. tétel Mozart, W. A.: A varázsfuvola (Die Zauberflöte részletek Beethoven, L.van: D-dúr hegedűverseny, III. tétel Beethoven, L.van: G-dúr, vagy c-moll Zongoraverseny, Egmont nyitány Schumann, R.: Gyermekjelenetek (Kinderszenen), op. 15, a-moll Zongoraverseny, III. t. Liszt Ferenc: Magyar fantázia, Haláltánc Bizet, G.: Carmen Az utcagyerekek kórusa ( részlet az I. felvonásból) Bartók B.: Kilenc kis zongoradarab, Báli szigetén, Délszlávos Kodály Z.: Magyar népzene sorozatból balladák, Kórusművek (Szép könyörgés, Felszállott a páva, Huszt, további mások) Sztravinszkij, I.: Petruska, Pulcinella, - részletek Britten B.: Variációk és fúga egy Purcell-témára op

13 Ligeti Gy.: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire Kurtág Gy.: Bornemissza Péter mondásai Tárgyi feltételek Szaktanterem pianínóval vagy zongorával Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz Megfelelő terem a kórusmunkához Ötvonalas tábla Mágneses tábla Ritmushangszerek Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók Számítógép internetkapcsolattal Hangtár, hozzáférhető hanganyag 13

14 7. évfolyam Zenei reprodukció I. Éneklés 13 óra A hangterjedelem bővítése (a e ). Az éneklés helyes szokásainak további alakítása, az aktuális tevékenységre irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. Zeneművek műfajának jellegének, karakterének megkülönböztetése a zenehallgatás gyakorlása során. Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. A többszólamú éneklés fejlesztése. Hangszínhallás. A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból válogatott szemelvények: magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni hangi fejlődésére (mutálás). Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. táncnóta, szerelmi dal). Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más földrészek népzenéje, afroamerikai népzene). Zongorakíséretes dalok. Népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. Többszólamúság: kánonok. Példák a populáris zenéből. A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a barokk és a romantika korából. A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés. Kulcs/ Magyar nyelv és irodalom: verbális kifejezőkészség fejlesztése, versmegzenésítések irodalmi alapja. Idegen nyelvek: más népek dalai eredeti nyelven. Táncnóta, egyéb élethelyzetekhez kapcsolódó népdalok, verbunkos, romantikus dal, Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 4 óra Ritmus- és dallamvariálási készség, formaérzék. Zenei kérdés és felelet népzenei stílusban. Visszatérő forma, és variációk kitalálása. A rögtönzés fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok. Kürtmenet. A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés: megkezdett ritmus vagy dallam komponálása rögtönzött folytatással. Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakorlatok alkotása Matematika: absztrakt és reprodukálása. gondolkodás fejlesztése. Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése. Vizuális kultúra: önkifejezés, Ritmus, metrum: érzelmek kifejezése többféle különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója eszközzel. (hangsúlyok, pl. keringő) ritmusimprovizáció afrikai dobon, csörgők, teakfa, ill. a felsoroltakat pótló 14

15 hangszerekkel/eszközökkel, szinkópálás. Dallam: hétfokú hangsorok. Kulcs/ Rögtönzés, ritmusvariációk Ének-zene Zenei reprodukció III. Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 4 óra Az elsajátított alapkészségek biztosítják a ritmikai és dallami elemek felismerését kottaképről. Az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok énekes reprodukciója a felismerő kottaolvasás és belső hallás segítségével. További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján. Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés tudatosítás gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: a változó ütem lüktetésének felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. Ritmikai elemek: - 3/8 Dallamok dinamikája: feszültség és oldás megfigyelése. Hangközök: kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén), tiszta oktáv és prím. Kulcs// Matematika: törtek. 3/8-os ütem, feszültség és oldás, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim, tiszta oktáv és prím. Zenei befogadás I. Befogadói kompetenciák fejlesztése A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása. Éneklés és a generatív tevékenységek egészítik ki a befogadói kompetenciák fejlesztését. Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok Monotematika (=egytémájúság) és egy-egy zenei ötlet, gondolat kibontása a barokk és romantikus zenében. A klasszikus szonáta forma megfigyelése. A kelet-európai népek népzenéje. Nemzeti jelleg a romantika zenéjében. A romantikus opera. Műzene és népzene eltérő hangszer-használata, eltérések megfigyelése. A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. A zenei forma és szerkesztés azonosítása a hallgatott zeneművekben. A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek. Művek keletkezésének körülményei: kor, kortársak, a szerzők életútja, szakmai konkrétumok a művekről. Ismerkedés a partitúrával. Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása. Ösztönzés önálló ismeretszerző tevékenységre: önálló gyűjtések, kutatások (zenei 15 5 óra Magyar nyelv és irodalom: középkori világi költészet, nemzeti romantika, romantikus vers, szövegelemzés. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zeneirodalmi alkotások történelmi és művészettörténeti összefüggései. Idegen nyelvek: énekes művek eredeti nyelven. Erkölcstan: műalkotások erkölcsi üzenete (szabadságharc, szabadságvágy, szabadulás,

16 példa és ismeretanyag). Összefüggések keresése a zenei stíluskorszakok és történelmi események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. Kulcs/ szenvedély, vétkesség, megbocsátás). Vizuális kultúra: művészettörténeti és zenetörténeti stíluskorszakok találkozása és hasonló stílusirányzatok születése. (romantika). Monotematika (=egytémájúság), szonátaforma, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. Zenei befogadás II. Zenehallgatás 10 óra A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésével. A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a tanulók érdeklődését erősítve, törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Zenehallgatóvá, hangverseny-látogatásra nevelés. Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válogatva: a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, madrigál, genfi zsoltár(ok), barokk zene: kantáta és oratórium, szvit, concerto, concerto grosso részletek, bécsi klasszicizmus: oratórium részlet, vonósnégyes, szonáta, versenymű, szimfónia a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény, balett, a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. A meghallgatott szemelvények felismerése. A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szerepének felhasználásával). Kulcs/ A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Ajánlott zenehallgatási anyag Magyar nyelv és irodalom: romantikus és kortárs költészet, szövegelemzés. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zeneirodalmi alkotások történelmi kapcsolata. Reformáció. Mária Terézia művészetpártolása Vizuális kultúra: művészettörténeti stíluskorszakok és stílusirányzatok ismerete. Trubadúr ének, madrigál, zsoltárok, oratórium, kantáta, concerto, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; kamarazene Az énekes anyagból 30 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek, kifejezően. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődik a kreativitás, zenei fantázia ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Nyitottak egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 20 alkotás) megismerték, a hallott műveket jellemző részleteik alapján felismerik. A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán, afrikai országok). 16

17 Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei. Genfi zsoltárok Arcadelt,J.: Az édes-fehér hattyú (Il bianco e dolce cigno) Bach, J.S.: 2. Brandenburgi verseny, BWV vagy 3. tétel Bach, J.S.:, János passió részletek Händel, G. F.: Messiás (Messiah), HWV 56: Részletek: For unto us a child is born, Halleluja Haydn, J.: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 Részletek: Szüreti kórus és valamely ária Beethoven, L. van: III. (Eroica) Szimfónia, IV. tétel Schubert, F.: Die Schöne Müllerin v. Der Wegweiser dalciklusból vagy más(ok) az 550-ből Mendelssohn, F.B: Éliás oratórium, részletek Schumann, R: A két gránátos dal Chopin F.: művekből választás: mazurka, polonaise, prelüd, etüd, scherzo Erkel F.: Hunyadi László nyitány és/vagy más részlet(ek) Liszt F.: Les Préludes Verdi, G.: Don Carlos, Aida, Otello, Traviata operák közül részletek Williams, J.: Filmzenék pl. Csillagok háborúja, Harry Potter Webber, A.L. valamely művének részlete (pl. Jézus Krisztus szupersztár) Bock, Jerry: Hegedűs a háztetőn részlet Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés színpadi művének részlete, pl. István, a király részletek Tárgyi feltételek Szaktanterem pianínóval vagy zongorával Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz Megfelelő terem a kórusmunkához Ötvonalas tábla Mágneses tábla Ritmushangszerek Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók Számítógép internetkapcsolattal Hangtár, hozzáférhető hanganyag 17

18 8. évfolyam Zenei reprodukció I. Éneklés 13 óra A hangterjedelem bővítése (a e ). Az éneklés helyes szokásainak további alakítása, az aktuális tevékenységre irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. Zeneművek műfajának jellegének, karakterének megkülönböztetése a zenehallgatás gyakorlása során. Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. A többszólamú éneklés fejlesztése. Hangszínhallás. A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból válogatott szemelvények: magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni hangi fejlődésére (mutálás). Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves). Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más földrészek népzenéje, afroamerikai népzene). Zongorakíséretes dalok. Népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. Többszólamúság: kánonok. Példák a populáris zenéből. A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészletek a barokk és a romantika korából. A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés. Kulcs/ Keserves, búcsúzó, táncnóta, egyéb élethelyzetekhez kapcsolódó népdalok Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Magyar nyelv és irodalom: verbális kifejezőkészség fejlesztése, versmegzenésítések irodalmi alapja. Idegen nyelvek: más népek dalai eredeti nyelven. 4 óra Ritmus- és dallamvariálási készség, formaérzék. Zenei kérdés és felelet népzenei stílusban. Visszatérő forma, és variációk kitalálása. A rögtönzés fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok. Kürtmenet. A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés: megkezdett ritmus vagy dallam komponálása rögtönzött folytatással. Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakorlatok alkotása és reprodukálása. Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése. Ritmus, metrum: különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója (hangsúlyok, pl. keringő, tangó, habanera vagy a swing egyenetlen nyolcadhangjai), ritmusimprovizáció afrikai dobon, csörgők, teakfa, ill. a felsoroltakat pótló Matematika: absztrakt gondolkodás fejlesztése. Vizuális kultúra: önkifejezés, érzelmek kifejezése többféle eszközzel. 18

19 hangszerekkel/eszközökkel, szinkópálás. Dallam: hétfokú hangsorok. Kulcs/ Rögtönzés, ritmusvariációk, augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem. Zenei reprodukció III. Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 4 óra Az elsajátított alapkészségek biztosítják a ritmikai és dallami elemek felismerését kottaképről. Az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok énekes reprodukciója a felismerő kottaolvasás és belső hallás segítségével. További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján. Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés tudatosítás gyakorlás/alkalmazás Matematika: törtek. hármas egységében: a változó ütem lüktetésének felismerése, fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. Ritmikai elemek, metrum: ütemfajták: 5/8, 7/8. Dallamok dinamikája: feszültség és oldás megfigyelése. Hangközök: kis és nagy szext, kis és nagy szeptim, nóna, decima (megismerés szintjén), tiszta oktáv és prím. Kulcs// 5/8, 7/8, feszültség és oldás, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim, nóna és decima Zenei befogadás I. Befogadói kompetenciák fejlesztése A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása. Éneklés és a generatív tevékenységek egészítik ki a befogadói kompetenciák fejlesztését. Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód. A kelet-európai népek népzenéje. A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. Műzene és népzene eltérő hangszer-használata, eltérések megfigyelése. A konszonancia és disszonancia elkülönítése, megkülönböztetése. Impresszionizmus a festészetben és a zenében. A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. A zenei forma és szerkesztés azonosítása a hallgatott zeneművekben. A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek. Művek keletkezésének körülményei: kor, kortársak, a szerzők életútja, szakmai konkrétumok a művekről. Ismerkedés a partitúrával óra Magyar nyelv és irodalom: középkori világi költészet, nemzeti romantika, romantikus vers, szövegelemzés. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zeneirodalmi alkotások történelmi és művészettörténeti összefüggései. Idegen nyelvek: énekes művek eredeti nyelven. Erkölcstan: műalkotások erkölcsi üzenete ( szenvedély, vétkesség, megbocsátás).

20 Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása. Ösztönzés önálló ismeretszerző tevékenységre: önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). Összefüggések keresése a zenei stíluskorszakok és történelmi események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. Kulcs/ Vizuális kultúra: művészettörténeti és zenetörténeti stíluskorszakok találkozása és hasonló stílusirányzatok születése. ( impresszionizmus, neoklasszicizmus, konstruktivizmus stb.). Homofónia, polifónia, monotematika (=egytémájúság), szonátaforma, konszonancia, disszonancia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, neoklasszicizmus, populáris zene. Zenei befogadás II. Zenehallgatás 10 óra A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésével. A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a tanulók érdeklődését erősítve, törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Zenehallgatóvá, hangverseny-látogatásra nevelés. Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válogatva: a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, madrigál, genfi zsoltár(ok), barokk zene: kantáta és oratórium, szvit, concerto, concerto grosso részletek, bécsi klasszicizmus: oratórium részlet, vonósnégyes, szonáta, versenymű, szimfónia, a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény, balett, a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, modern balett, musical, jazz és a rock születése, kortárs zene: 1960-tól napjainkig. A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. A meghallgatott szemelvények felismerése. Zenetörténeti korszakok, műfajok és formák, időrendbe foglalása. A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szerepének felhasználásával). Kulcs/ A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Magyar nyelv és irodalom: romantikus és kortárs költészet, szövegelemzés. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zeneirodalmi alkotások történelmi kapcsolata. Reformáció. Mária Terézia művészetpártolása Vizuális kultúra: művészettörténeti stíluskorszakok és stílusirányzatok ismerete. Trubadúr ének, madrigál, zsoltárok, oratórium, kantáta, concerto, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, musical, jazz, rock. Az énekes anyagból 30 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek, kifejezően. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődik a kreativitás, zenei fantázia ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Nyitottak egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 20 alkotás) megismerték, a hallott műveket jellemző részleteik alapján felismerik. 20

21 Ajánlott zenehallgatási anyag A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán, afrikai országok). Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei. Genfi zsoltárok Arcadelt,J.: Az édes-fehér hattyú (Il bianco e dolce cigno) Bach, J.S.: 2. Brandenburgi verseny, BWV vagy 3. tétel Bach, J.S.:, János passió részletek Händel, G. F.: Messiás (Messiah), HWV 56: Részletek: For unto us a child is born, Halleluja Haydn, J.: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 Részletek: Szüreti kórus és valamely ária Beethoven, L. van: III. (Eroica) Szimfónia, IV. tétel Schubert, F.: Die Schöne Müllerin v. Der Wegweiser dalciklusból vagy más(ok) az 550-ből Mendelssohn, F.B: Éliás oratórium, részletek Schumann, R: A két gránátos dal Chopin F.: művekből választás: mazurka, polonaise, prelüd, etüd, scherzo Erkel F.: Hunyadi László nyitány és/vagy más részlet(ek) Liszt F.: Les Préludes Verdi, G.: Don Carlos, Aida, Otello, Traviata operák közül részletek Debussy, C.: zongoraművekből: részlet a Gyermekkuckóból, vagy Tűzijáték, Harangszó a lombokon át, Kertek esőben, Elsüllyedt katedrális, Holdfény stb. Ravel, M.: Bolero Bartók B.: Concerto, BB 123 IV. tétel Megszakított közjáték, Részlet a Cantata Profana-ból Kodály Z.: Székelyfonó Görög Ilona balladája, a nevezetes kórusok közül (pl.150., 114. genfi zsoltár) Sztravinszkij, I.: Tavaszi áldozat (Sacre du Printemps) részletek Honegger, A.: II. (Vonós) Szimfónia III. tétel. Penderecki, K.: Hirosima emlékezete Emerson Lake Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition) Williams, J.: Filmzenék pl. Csillagok háborúja, Harry Potter Webber, A.L. valamely művének részlete (pl. Jézus Krisztus szupersztár) Bock, Jerry: Hegedűs a háztetőn részlet Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés színpadi művének részlete, pl. István, a király részletek 21

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat Ének-zene Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2.

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene Nyolcosztályos gimnázium 5 8. évfolyam

Helyi tanterv Ének-zene Nyolcosztályos gimnázium 5 8. évfolyam Helyi tanterv Ének-zene Nyolcosztályos gimnázium 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Tankönyv:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE A változat 5-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola. Ének-zene. Helyi tanterv. Évi óraszám: 36. Érvénybe lép: szeptemberében felmenő rendszerben

Vámbéry Ármin Általános Iskola. Ének-zene. Helyi tanterv. Évi óraszám: 36. Érvénybe lép: szeptemberében felmenő rendszerben Vámbéry Ármin Általános Iskola Ének-zene Helyi tanterv Évi óraszám: 36 Érvénybe lép: 2013. szeptemberében felmenő rendszerben ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV ÉNEK-ZENE KERETTANTERV A VÁLTOZAT ALAPJÁN 5-8. OSZTÁLY A kerettanterv célja, tartalma, követelmény-rendszere: Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók számára A változat

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók számára A változat ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók számára A változat Ének-zene 5-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 5 8. évfolyam Készült az - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának

Részletesebben

ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam)

ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam) ÉNEK ZENE (5 8. évfolyam) 708 Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Ének - zene 5-8. évfolyam. Célok, feladatok

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Ének - zene 5-8. évfolyam. Célok, feladatok ÉNEK -ZENE Célok, feladatok 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és megértéséhez. 3. Olyan általánosan

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam

Ének-zene 5. évfolyam Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV

ÉNEK-ZENE KERETTANTERV ÉNEK-ZENE KERETTANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. osztály

ÉNEK-ZENE. 5 8. osztály ÉNEK-ZENE A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. A változat CÉLOK ÉS FELADATOK

ÉNEK-ZENE 5 8. A változat CÉLOK ÉS FELADATOK ÉNEK-ZENE 5 8. A változat CÉLOK ÉS FELADATOK 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva vezessen az út az egyetemes zene megismeréséhez és megértéséhez.

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva

Részletesebben

A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene 5 8. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. mellékletében kiadott ének-zene tantárgyi kerettanterv (A-változata)

Részletesebben

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A tantárgy fejlesztési céljai a következők:

ÉNEK-ZENE. A tantárgy fejlesztési céljai a következők: ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

Nyolc évfolyamos gimnázium évfolyam ÉNEK-ZENE

Nyolc évfolyamos gimnázium évfolyam ÉNEK-ZENE Helyi tanterv - ének-zene 8 évfolyamos gimnázium A változat Nyolc évfolyamos gimnázium 5 10. évfolyam ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Ének-zene 7. évfolyam

Ének-zene 7. évfolyam Ének-zene 7. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

2013. Ének - Zene TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 5 8. évfolyamra

2013. Ének - Zene TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 5 8. évfolyamra 2013. Ének - Zene TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.12.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.12.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.12.1. alapján 5-8. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. osztály A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az ének-zene tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Bögös Attila Kerekes Rita

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály EGRI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Malomárok utca 1. Tel/Fax: 06-36-412 464 E-MAIL: BALASSI@BALASSI-EGER.SULINET.HU ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály Összeállította: Nagyné Gátsik Andrea

Részletesebben

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

KÉSZSÉG TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI ÉNEK-ZENE

KÉSZSÉG TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI ÉNEK-ZENE KÉSZSÉG TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI TARTALOMJEGYZÉK: Készség tantárgyak helyi tantervei 1 ÉNEK-ZENE 1 HELYI TANTERV A HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7-10. ÉVFOLYAMÁRA 1 HELYI TANTERV A NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 9-10.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene 11. évfolyam. Az ének-zene tantárgy a 11 12. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.12.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.12.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.12.1. alapján 7-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. Helyi tantervi A) változat 5-8. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE. Helyi tantervi A) változat 5-8. évfolyama számára ÉNEK-ZENE Helyi tantervi A) változat 5-8. évfolyama számára A tankönyvek kiválasztásának elvei A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a képességfejlesztésen alapuló

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatosztályos gimnáziumi helyi tanterv ÉNEK-ZENE OM:028375

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatosztályos gimnáziumi helyi tanterv ÉNEK-ZENE OM:028375 OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely(Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 11. Telefon: (66)515-578 email: psg@mezobereny.hu

Részletesebben

Helyi tanterv. Ének - zene évfolyam

Helyi tanterv. Ének - zene évfolyam Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár Helyi tanterv Ének - zene Hat évfolyamos gimnázium 7-12. évfolyam HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK 6 évfolyamos gimnázium Évfolyam: 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL. Művészetek

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL. Művészetek A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE ÉNEK-ZENÉBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

ÉNEK-ZENE 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Ének-zene 9. évfolyam. 9. évfolyam 1 37. Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

Ének-zene 9. évfolyam. 9. évfolyam 1 37. Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Ének-zene 9. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 9. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV. 9-10. évfolyam

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV. 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene,

Részletesebben

Heti óraszám évfolyam

Heti óraszám évfolyam Helyi tanterv Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára és a nyolcosztályos gimnáziumok 9 10. évfolyama számára Heti óraszám 9 10. évfolyam ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám 1 1 Éves

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 406 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 8. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 8. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 8. osztály 2016/2017. tanév Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához című tankönyve alapján Kecskeméti Corvin Mátyás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

ÉNEK ZENE TANMENET. A pedagógus neve. Mócsánné Nagy Ágnes. Jókai Mór Református Általános Iskola. ÉVFOLYAM 5.a. HELYSZÍN Níregyháza, Színház u. 3.

ÉNEK ZENE TANMENET. A pedagógus neve. Mócsánné Nagy Ágnes. Jókai Mór Református Általános Iskola. ÉVFOLYAM 5.a. HELYSZÍN Níregyháza, Színház u. 3. ÉNEK ZENE TANMENET A pedagógus neve A pedagógus szakja Az iskola neve Mócsánné Nagy Ágnes magyar nyelv és irodalom ének-zene Jókai Mór Református Általános Iskola ÉVFOLYAM 5.a HELYSZÍN Níregyháza, Színház

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben