Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK. Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK. Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül."

Átírás

1

2

3 Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül. FRONT 2012

4 Copyright FRONT 2012 Külön köszönet Marschalkó Lajos unokájának és dédunokájának, hogy megôrizték és rendelkezésünkre bocsátották a versek kéziratait. Szerkesztette: Dobszay Károly FRONT

5 MARSCHALKÓ LAJOS, AZ ISMERETLEN KÖLTÔ. Néhány évvel ezelôtt nagy meglepetésben volt részem. A sors ugyanis összehozott Marschalkó Lajos dédunokájával, akinek létezésérôl addig fogalmam sem volt. Nos, ez a dédunoka elújságolta, hogy birtokában van Marschalkó Lajos emigrációs évei alatt sajátkezûleg írott versesfüzete, amely több mint hatvan, javarészt még sohasem publikált verset tartalmaz és amelynek létezésérôl addig szintén nem tudott senki. A dédunoka azt is elmesélte, hogy ezt a versesfüzetet az ô édesapja tehát Marschalkó Lajos unokája találta meg a szerzô hagyatékai között és neki köszönhetô, hogy megôrizte, és így fennmaradt az utókor számára. Külön érdekesség, hogy a füzet szintén tartalmazza Marschalkó ifjúkori verseit is, amelyek még a múlt század húszas éveiben születtek. Az ifjúkori versek közül három meg is jelent 1926-ban a Vollay Ferenc összeállításában, Debrecenben kiadott: Nagymagyarországért! (Legszebb hazafias költemények gyûjteménye ) címû kötetben. Az ismeretes volt, hogy Marschalkó Lajos emigrációs évei alatt írásai mellett verseket is publikált, de ezek száma nagyon csekély volt, és legtöbbjük Mátray Lajos írói álnév alatt látott napvilágot, fôleg a negyvenes évek második felében különbözô emigrációs lapokban. Késôbb, az ötvenes évektôl kezdve aztán saját neve alatt is megjelentetett még néhány verset, de összességében ezek a nyomtatásban megjelent versei még egy vékony kötetet sem töltöttek volna meg. Írói szerénysége miatt Marschalkó Lajos sohasem nevezte magát költônek. Egyetlen írói szenvedélye magyarságszolgálatában merült ki. Féltette és óvta fajtáját, és mindhalálig annak hû szolgája maradt. Változatos élete során tucatnyi könyvet írt, amelyek javarésze az emigrációban látott napvilágot. Lírai alkotásai szinte teljesen ismeretlenek. De ahány verset írt, az jó volt, s bizonyították, hogy szerzôjük minden harc és fajtája érdekében megvívott kemény küzdelem ellenére is: lelke mélyén lírai alkat volt. Ezt bizonyítják novellái, történelmi karcolatai és elsôsorban költeményei. Az általa írt versekkel kapcsolatban csak egyetlen egyszer nyilatkozott meg nyilvánosan, mégpedig a Hídfô Könyvtár áprilisi számában a Két vers története címû írásában: Mindig is szerencsétlen dolognak tartottam, ha az író saját irományaival foglalkozik a nyilvánosság elôtt. De hát engedtessék meg nekem, hogy személyes kérdésben kijelentsem: nem vagyok költô, még csak poéta sem. Az 7

6 íróasztal fióknak szánt verseimet nem vagyok hajlandó megjelentetni. De hát, aki életében írt vezércikktôl a sertés-vásár jelentésekig és a vízállás rovatig mindent, talán annyit megengedhet magának, hogy félkézzel verseket is írjon, s utána megállapítsa, hogy szüleményei»nem ütik meg a mértéket«s ekként eltegye ôket valamiféle papírhalom aljára. Most sem a költôi»nagyság«, csupán az igazság érdekében szeretném elmondani két vers történetét, amely úgy érzem valahogy hozzátartozik a huszonkét éves emigrációhoz. A naptár 1948-at mutatott, s a német házigazda rozzant rádióján keresztül hallgattuk mindazt, ami Mindszenty hercegprímás körül történt Magyarországon karácsony éjjelén fogta el az ÁVH. A regensburgi kis református gyülekezet ott, élen Szilassy Bélával és családjával, velünk együtt protestáns hittel imádkozott Magyarország hercegprímásáért, akire tudtuk, hogy mi vár. Noha a Horthy-korszaknak egyetlen komoly öröksége volt a Pannonhalma és Debrecen között vert szivárványhíd, talán odahaza és idekint, a hontalanságban, magyar protestánsok még sohasem érezték át ilyen mélyen és megrázóan a két nagy keresztény felekezet összetartozását, az Úr Jézus Krisztusban. Elvégre a budapesti ÁVH terroristái elôtt most Ugrin és Tomory utóda mondotta Luther hitvallását:»itt állok, másként nem tehetek«. Miközben az úgynevezett világsajtóban ezúttal tombolt a felháborodás, és Nyugat, de talán maga a keresztény világ is elôször látta meg a Mindszentyügy véres tüzénél a bolsevizmus sátáni arcát, néhány nap múlva a picike bajor falu még picikébb szobájába, Bach a. Donauba levelet hozott a posta. A New York-i Magyar Irodalmi Kör fôtitkára, Balogh Lajos írta. Tartalma lényegében ez volt, vagy legelábbis ez lehetett, ha nem csal az egyre romló emlékezet.»február másodikán irodalmi est lesz New Yorkban. Meg akarjuk mutatni, hogy a magyar írók és szellemi emberek nem háborús bûnösök. Írj verset a Prímásról, és küldd el azonnal repülôpostával. Az irodalmi estén Bodán Margit fogja szavalni a versedet. Bizonyára ismered Budapestrôl.«Hát bizony Margit asszonyt nem Budapestrôl ismertem, hanem még Debrecenbôl, mint a Csokonai Színház rajongott primadonnáját, akire újságíró-süvölvény korunkban szent tisztelettel néztünk fel. Néhány óra múlva, midôn a Bezugscheinra kapott picinyke tûzhelybôl kihunyt a Thurn-Taxis hercegek erdejében sajátkezûleg levágott fahasáb parázsa, készen lett a vers. (...) A New York-i Magyar Irodalmi Kör február 27-én tartotta meg kultúrdélutánját, amelyen tulajdonképpen a Németországban hányódó 8

7 magyar írók alkotásait mutatta be. Nyirô József, Wass Albert, Pohárnok Jenô, Ölvedy János, Flórián Tibor, Somody István írásai szerepeltek a programon.»a fogoly bíborost«bodán Margit adta elô. Mikor legalábbis így írták akkor fekete csipkébôl szôtt díszmagyarjában megjelent a több mint ezer fônyi amerikai magyar közönség elôtt, már maga az is robbanó siker volt. És Margit asszony, valamint»a fogoly bíboros«rímein keresztül összetalálkozott az öreg amerikás magyarság és a Németországban, Ausztriában élô DP-k (Displaced Person = hontalan menekült) serege és odaát mindjárt megértették, hogy bizony az itteni hazátlanok nem»fasiszta gyilkosok«mint azt szívesen hirdették Göndör, sôt Nagy Ferencék is, hanem éppen olyan nemzethû és Krisztus-hívô magyarok, mint ôk. Akkor még nem hittük, de»a fogoly bíboros«, amelyet nyomban teljes terjedelmében közölt a Katolikus Magyarok Vasárnapja, kisebb méretû frontáttörés lett. Az itteni írók számára az est jövedelmébôl akkor indultak el az elsô Care-paketek (segély-csomagok), de akkor indultak el a berlini légihídés a sztálini támadás árnyékában nyomorgó DP-k felé az elsô assurance-ok (igéretek) százai is. Nem a Bach-i szobácskában íródott vers, hanem Mindszenty prímás óriásra nôtt szellemárnya nyitotta meg az utat a kivándorlóhajók, az IRO (International Refugee Organization = Nemzetközi Menekült Szervezet) és ma már sok boldog Cadillac-tulajdonos elsô ócska autója felé. Egy-két éven belül a vers furcsa utakat járt meg. Elôször két amerikai zuglap közölte le, mint ismeretlen szerzô versét. S a szerzô, Mátray Lajos, aki szintén én voltam, nem szólt. Azután egyszer a Hungarista Mozgalom kitûnô lapjának második oldalán merült fel, ugyancsak mint ismeretlen szerzô verse. Egyszer Dél-Amerikában, máskor valamelyik ausztráliai lapban, vagy európai litografált kiadványban találkoztam újra és újra a verssel. Mindig is óvakodva vigyáztam arra, hogy a tollamból kiszaladt írások ne kerüljenek haza. És»A fogoly bíboros«mégiscsak hazajutott. Ki tudja, hogyan? Én nem tudom. Mikor a szovjetek leverték a magyar szabadságharcot, egyszer csak a New-York-i Szabad Magyarságban, amelyet Somody István szerkesztett, újra megjelent»a fogoly bíboros«. A címe ugyanaz volt. Az alcíme pedig, hogy Rákosi Mátyás börtöneiben kézrôl kézre járt a vers, amelyet betanult sok-sok fogoly, és a kommunizmus rabjai éjszakánként suttogva tanították egymást a versre, amelyet az élô magyar költôk legnagyobbja Mécs László írt. Nyomban írtam Somody István kollégámnak és szerkesztômnek: Pista! Nem emlékszel rá, hogy valahol a Bodensee mellett ebbôl a versbôl kaptad Te 9

8 is az elsô Care-paketeket? De meg ne merd említeni, hogy a szerzô Mátray- Marschalkó Lajos volt! S az a körülmény, hogy a vers a maga egészében a szerzô számára is tökéletesként hangzott, de ritmusában és rímeiben goromba hibák voltak, világosan mutatta, hogy ezt»fejbôl«diktálták tollba a Szabad Magyarságnak. Valaki hazament, vagy»lebukott«, innen Nyugatról elvitte a betanult verset, továbbadta a cellatársaknak, akik közül valaki ismét visszahozta, mint Mécs László költeményét. Azóta több börtönviselt magyar is igazolta, hogy a verset mint Mécs László költeményét adták szájról szájra Rákosi magyar rabjai. Legutóbb aztán az angliai Boldogasszony Népében találkoztam újra»a fogoly bíboros«két versszakával. Úgy látszik, a lap szerkesztô-kiadója, Ispánki Béla angliai fôlelkész is áldozatául esett a sorozatosan ismétlôdô tévedéseknek. A Kopasz Gnóm (Rákosi) terroruralma alatt még más volt a helyzet írta. A pártmúzsák az uralkodó lakájszellemnek megfelelôen a hála Sztálin-kantátáit költögették a Bálvány tiszteletére. Bakonyi remetemagányában az ôsz Mécs László élesztgette a nemzet lelkét. Földalatti titkos kezek másolták a»pisztrángok példáját«, a»fogoly bíborost«. S itt aztán következett két versszak a Mátray-Marschalkó versbôl, majd pedig a Boldogasszony Népe kommentárja.»ezrek és ezrek merítettek erôt, hitet, a kéziratos, gyûrött papírlapokból, melyek kézrôl kézre jártak, hogy megpihenjenek levéltárcákban, imakönyvekben, polcok mögött, vagy fiókok mélyén... Majd: Mécs László is jól látta, mikor Mindszenty bíboros ajkára adta e szavakat: Muhinál Ugrin, Tomory Mohácsnál... Vártam én is, hogy mozdul a világ. S nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát«. E sorok írójának, aki erôteljesen megismétli, hogy soha nem tartotta magát költônek, mégis a legnagyobb megtiszteltetés, hogy néhány sorát Mécs Lászlóval tévesztik össze olyanok is, akik illetékesek. A tényleges szerzô egy fikarcnyival sem lett nagyobb, és Mécs László egy árnyalattal sem kisebb, mikor a tévedések különös összjátékában nekem, a méltatlannak tulajdonították a verset, amelyet mégiscsak én írtam.»a fogoly bíboros«második része,»üzenet a fogoly bíborosnak«, amely a clevelandi Katolikus Magyarok Vasárnapja februári számában jelent meg a bíboros elítélésének évfodulójára már aligha jutott el a börtönökbe. A terror túl nagy volt, a határzár perfekciós rákosista munka! (...) Tulajdonképpen a szabadságharc tizedik évfordulója után meg kellene írni a harmadik verset is a Prímásról, aki már tizenegy esztendeje a buda- 10

9 pesti amerikai követség vendége, sôt egyre inkább kényszereltartottja. Az elsô vers megszületése óta azonban sokat csalódtunk a Nyugatban. Most már kissé késô van lázadásra ébresztô rímeket írni. A Prímás ma is rab. Nem úgy, mint Sztálin-Rákosi börtöneiben volt, hanem úgy jó amerikaiasan rab. Az utcára nem mehet, mert lent várják tizenegy év óta az ÁVH begyújtott motorú riadóautói. S a Prímás nem is akar kilépni a követség kapuján. Nem azért, mintha félne, vagy rettegne a»megenyhült«kádár rendszer poroszlóitól. Csupán azért nem megy, mert Ô bizonyára tudja, hogy ismét szimbólummá vált. Egy hazug, ostoba, farizeus, és legfôként tehetetlen világ áldozatává. S ekként a fogoly bíboros sorsa, Esztergom érseke, úgy a katolikus és protestáns magyarságnak, mint a tehetetlen nyugati politikának, jelkép volt és jelkép lesz, most és mindörökké. Szegény Marschalkó Lajos már nem érhette meg a kommunizmus bukását és azt sem, hogy az állítólagos rendszerváltás után nevét épp úgy elhallgatják, mint a kommunizmus évtizedei alatt. De nem csak liberális körökben számít vörös posztónak, hanem még a nemzeti oldal jeles gyászvitézei is behúzzák fülüket-farkukat, ha neve véletlenül szóba kerül. Talán az egyik legkirívóbb eset, hogy a Csurka István nevével fémjelzett és a nemzeti oldal zászlóshajójának feltüntetett Magyar Fórum mellékleteként megjelenô Havi Magyar Fórum novemberi számában mint ismeretlen szerzô mûve egy 56-os témájú vers jelent meg ÚJ BIBLIÁT! címmel. A szerkesztôség megjegyzésébôl megtudjuk, hogy a verset egy olvasó küldte be, akinek birtokába még 1956 november 4-e után került egy kézzel sokszorosított, titokban terjesztett másolat. Mivel a verset egyik otthon megjelent 56-os antológiában sem találták, az olvasókhoz fordultak a költô személyének kiderítése végett. Nem tudom, jelentkezett-e valaki a lapnál ebben az ügyben, de késôbb mindenesetre síri csend borult a témára. Mellékesen igencsak furcsa a Havi Magyar Fórum akkori fôszerkesztôjének, Szôcs Zoltánnak a tanácstalansága a verssel kapcsolatban. Az még érthetô lehetne, hogy az emigrációs kiadványokat ahol számtalanszor közölték ezt a verset nem ismeri, de hogy még egyik otthoni laptársuk, nevezetesen az akkor még létezô Hunnia olvasására sem volt idejük ahol ez a vers addig már kétszer is megjelent a szerzô nevének feltüntetésével, az már kimondottan gondolkodóba ejt. Legfôképpen azért, mivel Szôcs Zoltán korábban a Hunnia fômunkatársai közé tartozott. Ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy itt tudatos tudatlansággal állunk szemben. 11

10 Ezen tulajdonképpen nem is csodálkozhatunk, hiszen a vers szerzôje nem más, mint Marschalkó Lajos, aki Istóczy Gyôzô és Bosnyák Zoltán után a magyarság harmadik nagy Kasszandrájaként figyelmeztette szüntelenül fajtáját egy gátlástalan idegen kisebbség világ- és országhódításában rejlô tragikus következményekre. Mindezek ismeretében kitûnô költeményét hiába is keresnénk bármelyik otthon kiadott 56-os verseket tartalmazó kötetben. Marschalkó Lajos nagy elôdeivel együtt mind a mai napig kitagadott. A Magyar Nemzeti Pantheon kitagadottja. * * * A kötetben szereplô versek Marschalkó Lajos kézzel írt és java részt még sohasem publikált versesfüzetébôl származnak, kiegészítve néhány olyan költeményével, amelyek különbözô emigrációs kiadványokban láttak napvilágot, de valamilyen oknál fogva ebben a versesfüzetben nem szerepelnek. Néhány vers esetében több változat is létezik, amelyeket a szerzô saját kezûleg javított vagy átírt. Ezekben az esetekben mindig a végsô változat került be a gyûjteménybe. Nem mondhatjuk, hogy ezen kötet a szerzô összes verseit tartalmazza, mivel nagyon is elképzelhetô, hogy létezik még néhány olyan elkallódott Marschalkó-vers, amelyeket eddig nem sikerült megtalálni. Reméljük, hogy nem zavarjuk meg túlzottan a nagy magyar vátesz túlvilági nyugalmát azzal, hogy akarata ellenére mi most mégis nyilvánosság elé tárjuk lírai alkotásait, hiszen ez is hozzátartozik gazdag és értékes életmûvéhez. Dobszay Károly 12

11 BUJDOSÓ ÉNEK Nincsen piros csizmám, Nem lepi be a harmat, Mezítláb is jó a Bujdosó magyarnak. Nincs egy ital borom, Kenyeres iszákom Étlen, szomjan járok Végig a világon Mióta túl vagyok Honi bokron, árkon Eszembe se jutsz már Csillagos virágom. Nagyon gazdag vagyok, Merthogy semmim sincsen S mivel oly nagyon ver Szeret is az Isten. Ha árokban alszom, Nem temetõ árok, Nem követ poroszló Ha utamon járok. Nem kell lehajolnom, Hol nem terem rózsa S ha emelem fejem Nem jutok bitóra. Szabad vagyok így hát, Mint madár az ágon S utánad halok meg Szép Magyarországom. 13

12 HAZAMEGYEK... Hazamegyek... A hajdusági szélben Akácvirágok szirma hempereg S köszöntenek majd régi ismerõsként Halk emlékek és békés emberek. A régi várost csendesen bejárom, Templom, temetõ, mohos nádfedél, Por és virág, óh szent szép magyar élet, Ugy-e, hogy elmúlt felõled a tél?! A sarkon, ahol oly sokat megálltam, Most is jön kislány: rózsaszín ruhás, S futok én is a víg diáksereggel, Mert vár a kert, az ákáclombu ház. Megyek, megyek... Ha a talponálló Megvígasztal, egy hûs vinkó után Rózsaszín nyelvvel lohol majd mögöttem Pali puli, a kis fehér kútyám. Hazamegyek... A Hortobágy felõl rám Csak a szabadság dús szele dalol Béke a földön, munka a mezõkön S átok nem sír a kopjafák alól. Hazamegyek... A templom orgonáján Zeng az õsi, kálvinista zsoltár S vett kalappal lépek vissza hozzád Földem, népem, ki csak ilyen voltál. II. Hazamegyek... Az átokvert határon Jaj, megpihenni többé nem merek. Poroszló les a csendes érkezõre És némák mind a régi emberek. 14

13 Tilos itt még az akácfavirág is, Mert szirma tiszta, illatos, fehér S a nyújtott kezet félek elfogadni Nem hull-e róla a káini vér? Meszelt falak közt, nádtetõk alatt Nem büszke nép, csak rémület tanyáz A temetõre gyilkosok írták fel Magyar halottnak nincs feltámadás. Hazamegyek... S ha kérdezem, hová lett: A jó barát, a tenkelmed fia, A zsoltáros könyv, kenyér, szûz menyasszony? Egy válasz kong rá csak: Szibéria! A hortobágyi szélben lánc csörömpöl, A temetõbe nem tér csak megölt, Meghalt az Ige és a templomének, Az igazakat benyelte a föld. Hazamegyek... mert csupa vágy a lelkem Kenyérért csókért ég szívem, a szám... Hazamegyek... hogy megkérdjem a széltõl, A temetõtõl: hol van még hazám? 15

14 A KÉT TEHÉN... Rózsinak adom a meséért Kovács bácsinak két tehene volt... Lélekemésztõ bajor éjjeken Errõl mesél az asszonyom nekem. Óh, bûvös, bájos, tündérszép mese Nem mondtak ennél szebbet még soh'se. Kovács bácsinak két tehene volt... De két bocihoz odatartozott A bánki ég, mely harmatot hozott, A föld, a rét, az erdõ, a határ Fölöttük szállva a dalos madár! Kovács bácsinak két tehene volt... Köröttük zendült a hûs, a zöld mezõ, Az alkonyködbe halkan elveszõ Bölcsõm rengetõ álmok tavasza Az ifjúság s az elsülyedt haza. Kovács néninek két tehene volt... Megfejte õket, hogy legyen kenyér, Adjon a város pénzt a friss tejér' És Kovács bácsi, kirõl szól a dal Mindig érezze, hogy szabad magyar. Kovács bácsinak két tehene volt... Mese, mese, te tündérszép mese Óh, csak a végét ne mondnád sohse, Hogy a vén Bánkra jött tûz és ború, Rabló muzsik és gyilkos háború. 16

15 Jóvátétel és felszabadítás Szüzek ajkáról gyötrött sikítás...!... Aludjunk, szívem! Hisz a mese holt. Kovács bácsinak két tehene volt! A ROSSZ SZOLGA Tildy Zoltánnak Pap úr! Igen komisz Isten-szolga kelmed Farkasfogú pásztor, nem ismer kegyelmet. Amint parancsolják farkasfogú vének, En-juhait küldi szibirják medvének. Lehet ma született, ártatlan a bárány, Pap úr, úri rangot vásárol az árán. Magyar nyáj, ha tépve medvefogtól, béget Pöttömnyi Pilátus jól alszik avégett. Puha álmát kényes testõrsereg ójja, Krisztusról nem tud hát Moszkva helytartója.... Judás-küldte pap úr! Törpe gubernátor Magyar Judeában büszkén hal a bátor! S Te kezedtõl lépvén dicsõült bitóra, Pap úr! azt kiáltja ütni fog az óra. Ma te mondod gõggel: rajtuk az ítélet! Holnap Krisztus szól majd: sorsuk örök élet!... Bizony, pap úr, komisz Isten-szolga kelmed. Istennél keressen magának kegyelmet. (1946 tavaszán) 17

16 NEM MARASZTALLAK... Minden hazatérõnek! Testvér! Ki tüzesnek érzed az ágyad, Mert hazahívnak az emlékek és vágyak, A bús babonák és vad hiedelmek, Az asszony, az otthon, a kacagó gyermek, Unokák, álmok, képzelt kényelem Felsírnak, benned sötét éjjeken Testvér! Én téged nem marasztallak. Megjött a levél, hogy megvan a lakás. A bútor, a villád, mi kellene más? Keservesen rossz az idegen kenyér, S mit árt, ha otthonit befröcskölte vér? Bor gõzölg ott az álmok asztalin, Kolbászból fonta a kerítést Sztalin. Testvér! Én téged nem marasztallak. Eredj hát! Otthon vár a megrakott tál, A lencse, melyért mindenrõl lemondtál, A farkas-sors az üvöltõ-kemény, De alkuvónak mindig áll remény, Hogy eb lehet, ki nyal sújtó kezet, És szolga lesz, ki szolgává vétkezett. Testvér! Én téged nem marasztallak! A kutyakoncot mindig ingyen adják, Hogy ára lánc és elveszett szabadság? Mit neked, testvér!? Az idegen tenger, Ha elnyél, nem vész sem magyar, sem ember. Rabszolga fog csak görnyedten elesni! S veszendõ lélek, én nem foglak keresni. Sajnállak, testvér! De nem marasztallak! 18

17 VIRÁGOS BITÓFÁK Harcos magyar, meglásd, semmi sincs elveszve, Tûzön, halálon túl megmaradt az Eszme, Hõs sírok lidércét ûzhetik hatalmak, Porukban is élnek, kik érette haltak. Gõgös gyõztes nyújtja feléje kard-vasát Holtak halóporát nem rozsdálja gazság. Számumként rohan a pusztai szélvészen, Sikítja, ordítja: minden másként lészen. Mert kiket ma ölnek, akiket ma vernek Ítéletnek napján egymásra ismernek Járják a Golgotát, az utat a hosszút, Az élõk és holtak esküszik a bosszút S épp ahol úgy hitték: végleg sírba tõnek Csodás termése lesz koldus temetõknek Érik a vetésünk, s ha elüt az óra Ég szakad itt minden ádáz árulóra Jön ég roppanása, földnek indulása Aki hiszi, bizony nem soká meglássa, De feltámadása, mert Isten úgy végez Mindnek, aki bátor s hû marad hitéhez Aki orvul gyõzött, adatik a földnek, De örök élet a bitangul megöltnek, Mert szól az Úr: népem! elég volt a próba S akkor kivirágzik mindenik bitófa. (1946. A számûzetés esztendejében) 19

18 ÚJ FAVÁGÓK Száradt a fa, hull a levél és kéreg Az erdõt megrágta milliárd féreg Nedvét, szépségét mind magába falta S ím, sír a fûrész, kopácsol a balta, Az õszi napfény hûlt, tört sugaru már Hát vesszen az erdõ, tûzre kell a fa Mint büszke lélek, mely egyenes, sudár. Furcsa favágók! Mert bolondult korban, Tuskó van felül s korona a porban Izom-istené ország és könnyû rész Lélek! Neked itt van húzni a fûrész Húzzad egyformán, és ha benned ég még Nyûjjed magad, míg veled a világból Ki nem alszik a szellem és a szépség. Tüzelõ kell, hát legalább a tested A szent anyagot óvjad, melengessed Minek a lélek? Nézd õt, a társam Tiszt volt, hadvezér? Most rönköt hánt alássan. Ruhája rongyos, éhes, és ha kérded Miért? Miért? Õ morog: büntetésbõl Nem irtottam ki elég ember-férget. S itt görnyedez a hallgatag, a néma Tanító kisasszony, szõke, szudéta, Hajában a szél zászlókat lobogtat S ha mégis szólal, holt tuskókat oktat Mert nem mozdulnak a biztató szóra Rossz kölykök, mire rendbe szedi õket Este lesz s nincs könyv, nincs zene-óra. Mert semmi sincs, mert meghalt az Ige, S elégedett, csak nézd, e nénike, Kinek míg gyûl-gyúl pár száraz ága Nióbéként csak csevetel magába 20

19 Négy katonáról, akik mind elestek Fiaim, száraz halott ágacskáim Melegítsétek szívem s e vén testet. Itt az író is, poéta, látó Most õ is csak egy kényszerû favágó Egy szava százezret megmelegített Volt világosság és élesztett hitet Most nincs papírja, nincsen közönsége Nincs hazája, a tûzhelye kiégett És ifjú dalának ez lett a vége. Mûvész! fûrészt húzz, ne Ave Máriát Vonónak, ecsetnek nem áll a világ Tolóvas! Róni ma ez is épp elég Az egyformaság nagy kiáltó jelét Süllyedni, kiégni, ma ezt tartják jónak Húsgéppé lenni az újjáépítés: Széklábat föstni Michelangelónak De az úton kint, autóján, hidegen Siet egy szplínes, gyõztes idegen Vadászni, hol avarszín róka kullog Mögötte kinéz a nagy, mafla bulldog Õ látja tán szeme kerekre válva Óh, nem erdõ hal meg itt, Európa, A Lélek készül halk, örök halálra. 21

20 IV. BÉLA HAZATÉR Megtértem én is uram, királyom Messzirõl jöttem, nem is tagadom Nyílfelhõ szállt a Muhi lapályon Hát gondoltam, hogy magam megadom. Mondák: túlnan a szegény hazája! Tudja a mongol, hogy nekünk mi fáj S van olyan úr, tán nagyobb sincs nála Batu is, mint a magyari király Mégis elvevék vitézi pengém Megvetettek, mert árúló levék S a láncon mind a halálért esengvén Lettem én is csak rab és rossz cseléd. Lelkemen korbács, testemen börtön Jaj, most megtudtam mi az ami fáj, Hogy nem lehet jobb urunk e földön Mint te vagy uram: magyari király. Megjöttem én is, szökött katonád De Frigyes úrnál nagyobb volt a zsold Serege szebb s a bor mámoron át Szõke frájlája csábítón dalolt. Hát hadd vesszen ez átok-dúlta vér, Ha pártos, hát csak hulljon a magyar Én odatartok, hol egy a vezér Hol minden ember csak egyet akar. Ládd aztán a sok beste német Kinézett, mert a mundérom szakadt Megnevette az itthoni beszédet S hûségemért még kenyér sem akadt Megjártam nála rossz ebek sorsát Míg megláttam egy csillag lánginál Pokol nekünk a német menyország, S te vagy urunk csak, magyari király. 22

21 Ugy hittem én is, mikor az égen A vérviharnak üstököse járt Mindegy, ha vész is magyari vérem Szolgálom majd a gyõzelmes tatárt Hivatalt, rangot Batu úr is ád S ha elsodort sok jót a sárga ár Maradok én, hogy mentsem a hazát. Arany-marhámtól mégis megrabolt, Csuffá tette a lányom, asszonyom Poroszlója mind engem szimatolt, Zsarátnok lepte házam, lábnyomom. Csikasz-tanyán, az éhség éjjelén Átok kísért, mint zord vihar sirály S úgy esküvék, hogy éltem adom én, Érted! Csak jöjj el magyari király. Megjöttünk mind-mind pártos magyarok Hisz visszatért a bujdosó remény Hogy búza érik, újra nap ragyog Az ingovány és zsarátnok helyén. Hogy végig lépdel újra Krisztus úr Megbékélt népe szívén és egén Oltára mind-mind újra fénybe gyúl És rózsa nyíl a Nyulak szigetén. Bujdosóknak bujdosó királya Vezesd a megtért, koldus népedet Az Antikrisztus átka hullt le rája, De igazult, ha el is tévedett. Szívébe már a reménység rivall, Hogy honánál mely veszett Muhinál Nagyobbat épít magyarjaival A bujdosásból hazatért király. 23

22 ÖRKÉNY SÍRJÁNÁL Gömbös Gyula emlékezetének Nagy vizek folyásán az éj csupa holdas, Ingovány zsombikján felüvölt az ordas. S amikor a csillag, tüzes könnyet vérez, Bujdosó rabszolga jön halott Vezérhez.... Kun-halom sötétje rejthet vaskoporsót, Uram! Vezér! Hallod? Hallod e komor szót? Sírod körül egyre nõ az ember-asztag, Szolgát és vitézlõt egyként lenyilaztak. De gyûlnek új urak víg halotti torra, Izmaelitákkal végtelen egy sorba. Arany a serlegük, úgy hajtnak belõle, Meghalt! Igyunk rája, nem félünk már tõle. Bujdosó a néped, a fiad, a lányod Gazok, szolgalelkek váltják a világot. De mikor a csillag tüzes könnyet vérez, Holt szív, élõ lélek mind, de mind felérez. Akik megmaradtak, tudják mi sincs veszve Sírodban aludván Te vagy láng és Eszme. S úttalan bár útja érted bujdosásnak, Tudják: eljön majd a mánál vígabb másnap. Tisza-Maros folytán alhat vaskoporsó, Belõle zendül meg egyszer a toborzó. A sereget hívó, a népéért rívó Minden magyarokért zord egeket vívó...! 24

23 S ezért kik még vannak útján a halálnak, Életben, rabságban egymásra találnak. Egy hitet hirdetnek, egy cél útját járják, S gazok dáridóját azért is kivárják. HAZAKISÉRTÔ ÁLOM Hazakísértõ álom, fuss tovább, Kegyelmesen az alvót ne ígézd meg Vesd le magadról aranyos vérted, Hisz úgy sincs célod, nincsen miérted Amit mutatnál, mese volt csupán, Hogy mint szabadság és mint a jóság Békén nyílnak a szigeti rózsák, De jaj, mi tudjuk, mi a valóság Belülrõl börtön ma az õsi ház, Hová a vándor csak halni tér meg, Virágszíne nincs csak ontott vérnek S a régi úton rabot kísérnek A cellát ma szabadságnak hívják, A hõst gyilkosnak, a gyilkost hõsnek Bitón a bátor latrot elõz meg S igaza nincsen csak az erõsnek A bujdosónak messzi délibáb Akác virágos boldog tájt mutat, Mesét dalolnak halk szökõkutak S drótsövény zárja mégis az utat. Hazakísértõ álom meg ne csalj A szív érez, bár százszor kísérted Pompás hazugság aranyos vérted S a látó látja: nincsen miérted (1946 õszén) 25

24 BÉKEKÖTÉSRE Magyar, a fejed büszkén ne emeld, Mindenki azt kap, amit érdemelt. S az én népemnek ilyen béke kellett, Szolgaként ülni hideg kuckó mellett, Álmodni kolbászt, zsíros szalonnát, Sült galambot s egy hosszú koron át Lesni, míg másnak jobban megy sorsa, Úr asztaláról neki hull-e morzsa? Másnak, lám, van inni és mit enni, De neki nem kell semmit se tenni. Magyar, a fejed büszkén ne emeld, Mindenki azt kap, amit érdemelt. Én emlékszem és jaj de fáj az emlék, A szívem tõle soha sem pihen még: Ha Erdélyt dulták vad, idegen fattyuk, Legyintett rá, hogy úgyis visszakapjuk, S ha szív üvöltött: Felvidék! Szabadság! Mosolygott csak: hisz úgyis visszaadják Minket Isten fog tenyerére venni Hogy ne kelljen majd semmit se tenni. Magyar, a fejed büszkén ne emeld. Mindenki azt kap, amit érdemelt. Burána tört rá messzi Voronyezsnél, De átokvert faj fel soha sem eszmél. Halál ha rázta ezt a vesztett népet, Parasztja mondta: majd megvéd a német. S szibirják szél bár kastélyán barangolt Grófja, ura várta mind az angolt. Velünk a sors, hejh, ujjat húzni nem mer, S ejh, hátha tenné: az orosz is ember. 26

25 Magyar, a fejed büszkén ne emeld Mindenki azt kap, amit érdemelt. Mert ment, marsolt a megbõszült világ, Német és angol mind küldte a fiát, Tenger mélyre, vagy égbe gépmadáron Haljon, éljen míg teljesül az álom, Vízen, vagy földön, hullámon szelen Õ ordíthassa majd, hogy: Gyõzelem! Csak magyar mondta: nincs hazám a Donnál S mit védjek már a kárpáti vadonnál? Magyar, a fejed büszkén ne emeld Mindenki azt kap, amit érdemelt. Az én népemnek ilyen béke kellett. Magyar, a sírást jól kiérdemelted. A korbácsot, a gyatra szolgasorsot, S a csonkaságod rokkantan ha hordod A gyõztes, aki állta harcát tettel Ha rád tekint csak azt mosolygja: vedd el A sorsod, hogy még századok láthassák Ez a békéd, mert megszolgált igazság. Magyar, a fejed büszkén ne emeld. Mindenki azt kap, amit érdemelt. 27

26 SELMECI RÉGI SÉTATÉR Kardoss Gézának Selmeci régi sétatér Az álom vissza sohse tér, Nincs színház, színdarab, Szép multunk ott maradt Virág és lámpafény Koszorú, sok remény Nincs többé, semmink sincs vén legény. Bujdosás a sorsunk, Száz keresztet hordunk, Hajunk tiszta dér, Hull a könny, a vér, Véget még sem ér, Jaj, de mégis élünk, jaj de mégis várunk, Mondd: vajon miért? Selmeci régi sétatér A dallam téged is kísér Szerzõje rabmadár Fiára vissza vár, Költõje úgy dalolt, Ma mégis néma holt. A legszebb emlék is múlt, ha volt. Messze a mi múltunk, Mélyre, éjbe hulltunk, Régi szép idõ, Mégis visszajõ Mindíg visszatér Mindig szûz-fehér, Mindig te utánad sír a szív s a bánat Régi sétatér. Selmeci régi sétatér Az álom hozzád visszatér, Szép volt mi mind letûnt, Elszállt az életünk 28

27 S bár mit sem vétkezett, Országunk elveszett S hol van a tündéri szép Szeged? Debrecenbe járunk Új csodára várunk...viszi már a szél Soha nem beszél... Aki érte él, Temetõbe tér Hol van a virágod, hol a te szép álmod Régi sétatér? Selmeci régi sétatér Az álom sírig is kisér, Szép volt száz tünde est, Menj, hát hogy megkeresd Újra a vén lakot, Muskátlis ablakot, Gyarmathy bácsi az ott lakott... Én ha sírba térek Csak egy könnyet kérek Aki hazatér Ejtse majd azért Árva senkiért, Ki csak álmodik majd s érted porlik szíve Régi sétatér. 29

28 MAGYAR MEA CULPA Gyónom az Istennek: én vétkem, én vétkem: Bosszúnak útjára soha, hogy nem léptem Szerettem, nevettem, csendesen megültem, Virágnak, napfénynek, mosolynak örültem. Úrtól, csavargótól kenyeret nem kértem, Veszett eb láttára csendesen kitértem. Szerettem illatát méznek, tejnek, földnek, Nem uszítottam a tetvekre, hogy öld meg! Én vétkem, én vétkem, én kegyetlen vétkem. Gyónom az Istennek én vétkem, én vétkem Üldöztek, megköptek, nem lázadtam mégsem. Bort ittam, verseltem, kacagtam, daloltam, Embernek születtem, hozzá magyar voltam, Nem öltem, raboltam, nem loptam csak adtam Bolond gazdagok közt szegénynek maradtam Szemet szemért törvényt óh jaj nem ismertem, Furkóst nem forgattam, ha tapodták kertem Én vétkem, én vétkem, én kegyetlen vétkem. Gyónom az Istennek én vétkem, én vétkem: Hogy a jót szívembõl soha ki nem téptem, Balga szeretetre nem mondottam átkot, Most emiatt ölnek testvért és barátot. Jaj, pedig a farkast meg kellett voln ölnöm, Nem hagyni arankát ékes búza földön. Tapodni a hitványt! Idején gyilkolni Mindent tûzre dobni, ami volt rongy holmi Én vétkem, én vétkem, istentelen vétkem. Gyónom az Istennek nagyon mélyre hulltan, Látod, Uramisten! mégis csak tanultam. Ajánlom ezért hát penitenciámat, Megfojtom ezentúl, ki fajtámra támad. Méreg lesz ejtett szóm, kard meg a keresztem Ellenségemet még orvul is elvesztem 30

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila

OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat. Szerkeszti: Fogarasy Attila OTTHON A VILÁGBAN Honismereti könyvsorozat Szerkeszti: Fogarasy Attila DR. RÉTHY ZOLTÁN ÉN ÍGY IMÁDKOZOM ÖSSZEGYÛJTÖTT VERSEK Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület Pilisvörösvár Város Önkormányzata Pilisvörösvár

Részletesebben

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN ADY ENDRE KARÁCSONY I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Az Összegyűjtött versek második, bővített kiadása Pomáz,

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL

KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 1 2 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2011. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Kiadja: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Kardoskút Felelős kiadó: Neller Borbála Tünde, igazgató

Részletesebben

TARTALOM. Októberi tűzvirág. Szerkesztette: Kósa Csaba BÖRTÖNÖK MÉLYÉN

TARTALOM. Októberi tűzvirág. Szerkesztette: Kósa Csaba BÖRTÖNÖK MÉLYÉN OKTÓBERI TŰZVIRÁG Októberi tűzvirág TARTALOM Szerkesztette: Kósa Csaba ISBN BÖRTÖNÖK MÉLYÉN Gérecz Attila: Az ítélet... Gérecz Attila: Kenyéren és vízen... Gérecz Attila: Örök arcunk... Gérecz Attila:

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.

Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ IV. évfolyam 9. szám + V. évfolyam 1. szám 2007. december

Részletesebben

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái

AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái AKKOR SIRASSATOK ENGEM Katona Pista összegyűjtött nótái 1 2. kiadás ISBN 978 80 89001 48 4 Katona István Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely 2 AKKOR SIRASSATOK ENGEM KATONA PISTA ÖSSZEGYŰJTÖTT

Részletesebben

Dúdolgatok. Ady-mécses. Negyven évvel

Dúdolgatok. Ady-mécses. Negyven évvel Dúdolgatok Vándorlegény a téli ködben, - Mert köd előttem, köd mögöttem - Az ország útján baktatok tova, Az Isten tudja meddig és hova? Az Isten, az még nem hagyott el, Hitem egészen nem fogyott el, De

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei

A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei 5 A TEREMTMÉNYEK ARCA A huszadik század legszebb magyar versei A Korunk ankétja KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOMP-PRESS KIADÓ Kolozsvár, 2002 6 Megjelent

Részletesebben

A szellem bűvöletében

A szellem bűvöletében KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015. KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-2-7 Szeretet

Részletesebben

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale LÍRIKA Ányos Pál (1756-1784) BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ AZ ÉDES HAZÁNKÉRT Magyarok Asszonya!

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Válogatás a Fullextra Művészeti és Irodalmi portál alkotóinak 2012. évi műveiből

Válogatás a Fullextra Művészeti és Irodalmi portál alkotóinak 2012. évi műveiből Kérlek olvassátok el a 3. oldalon az előszónál a megjegyzést. Utolsó mentés: 2013. november 12. 18:03. Fulltükör 7. Válogatás a Fullextra Művészeti és Irodalmi portál alkotóinak 2012. évi műveiből 2013.

Részletesebben

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt,

Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, 2 3 4 Előszó Az 1848-as szabadság harcot követő évszázad történelmünknek egyik legvéresebb korszaka volt, magában foglalva két világháborút és a háborúkhoz kapcsolódó sorsdöntő eseményeket. A fenti korszakot

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

Áprily Lajos összes versei

Áprily Lajos összes versei Áprily Lajos összes versei TARTALOM FALUSI ELÉGIA Ajánlás A rím Falusi elégia Nevek Árpád Endre Ödön Péter Valér László A hold kiszáll Hómezőkön is túl... Ősz Szüret A tanya A malom Tutajok Séta egy holt

Részletesebben

Király László. Válogatott versek

Király László. Válogatott versek Király László Válogatott versek Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Király László VÁLOGATOTT VERSEK Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom:

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom: Téma Szerző Illusztráció Ablak Gyímesi Ferenc Ablak. Ablakok. Mintha rebbenés nélkül szemekbe tekintenénk, amikor rájuk nézünk. Két világ között állanak. Az egyikből a másikba néznek át és a másikból az

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára 1 A kiadvány megjelenését támogtták: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Kisebbségi kultúrák

Részletesebben

PoLíSz. 103. megjelenés. Az én hazám, a mi hazánk. Fõszerkesztõi jegyzet

PoLíSz. 103. megjelenés. Az én hazám, a mi hazánk. Fõszerkesztõi jegyzet Fõszerkesztõi jegyzet Az én hazám, a mi hazánk Tisztítgatom a fogalmakat, mint aranymosó a hegyi patak rögdarabkáit. Haza, szûkebb haza, belátható haza, a gyermekkor hazája: egy Szent Imre-városi utca,

Részletesebben

Erdélyi László. Akikre nem volt méltó e világ

Erdélyi László. Akikre nem volt méltó e világ Erdélyi László Akikre nem volt méltó e világ Erdélyi László Akikre nem volt méltó e világ Versek Boldog Élet Alapítvány Budapest 2010 Lektorálta: Nyári István Erdélyi Klára Nyomdai szerkesztés és fedlap:

Részletesebben