Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK. Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK. Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül."

Átírás

1

2

3 Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül. FRONT 2012

4 Copyright FRONT 2012 Külön köszönet Marschalkó Lajos unokájának és dédunokájának, hogy megôrizték és rendelkezésünkre bocsátották a versek kéziratait. Szerkesztette: Dobszay Károly FRONT

5 MARSCHALKÓ LAJOS, AZ ISMERETLEN KÖLTÔ. Néhány évvel ezelôtt nagy meglepetésben volt részem. A sors ugyanis összehozott Marschalkó Lajos dédunokájával, akinek létezésérôl addig fogalmam sem volt. Nos, ez a dédunoka elújságolta, hogy birtokában van Marschalkó Lajos emigrációs évei alatt sajátkezûleg írott versesfüzete, amely több mint hatvan, javarészt még sohasem publikált verset tartalmaz és amelynek létezésérôl addig szintén nem tudott senki. A dédunoka azt is elmesélte, hogy ezt a versesfüzetet az ô édesapja tehát Marschalkó Lajos unokája találta meg a szerzô hagyatékai között és neki köszönhetô, hogy megôrizte, és így fennmaradt az utókor számára. Külön érdekesség, hogy a füzet szintén tartalmazza Marschalkó ifjúkori verseit is, amelyek még a múlt század húszas éveiben születtek. Az ifjúkori versek közül három meg is jelent 1926-ban a Vollay Ferenc összeállításában, Debrecenben kiadott: Nagymagyarországért! (Legszebb hazafias költemények gyûjteménye ) címû kötetben. Az ismeretes volt, hogy Marschalkó Lajos emigrációs évei alatt írásai mellett verseket is publikált, de ezek száma nagyon csekély volt, és legtöbbjük Mátray Lajos írói álnév alatt látott napvilágot, fôleg a negyvenes évek második felében különbözô emigrációs lapokban. Késôbb, az ötvenes évektôl kezdve aztán saját neve alatt is megjelentetett még néhány verset, de összességében ezek a nyomtatásban megjelent versei még egy vékony kötetet sem töltöttek volna meg. Írói szerénysége miatt Marschalkó Lajos sohasem nevezte magát költônek. Egyetlen írói szenvedélye magyarságszolgálatában merült ki. Féltette és óvta fajtáját, és mindhalálig annak hû szolgája maradt. Változatos élete során tucatnyi könyvet írt, amelyek javarésze az emigrációban látott napvilágot. Lírai alkotásai szinte teljesen ismeretlenek. De ahány verset írt, az jó volt, s bizonyították, hogy szerzôjük minden harc és fajtája érdekében megvívott kemény küzdelem ellenére is: lelke mélyén lírai alkat volt. Ezt bizonyítják novellái, történelmi karcolatai és elsôsorban költeményei. Az általa írt versekkel kapcsolatban csak egyetlen egyszer nyilatkozott meg nyilvánosan, mégpedig a Hídfô Könyvtár áprilisi számában a Két vers története címû írásában: Mindig is szerencsétlen dolognak tartottam, ha az író saját irományaival foglalkozik a nyilvánosság elôtt. De hát engedtessék meg nekem, hogy személyes kérdésben kijelentsem: nem vagyok költô, még csak poéta sem. Az 7

6 íróasztal fióknak szánt verseimet nem vagyok hajlandó megjelentetni. De hát, aki életében írt vezércikktôl a sertés-vásár jelentésekig és a vízállás rovatig mindent, talán annyit megengedhet magának, hogy félkézzel verseket is írjon, s utána megállapítsa, hogy szüleményei»nem ütik meg a mértéket«s ekként eltegye ôket valamiféle papírhalom aljára. Most sem a költôi»nagyság«, csupán az igazság érdekében szeretném elmondani két vers történetét, amely úgy érzem valahogy hozzátartozik a huszonkét éves emigrációhoz. A naptár 1948-at mutatott, s a német házigazda rozzant rádióján keresztül hallgattuk mindazt, ami Mindszenty hercegprímás körül történt Magyarországon karácsony éjjelén fogta el az ÁVH. A regensburgi kis református gyülekezet ott, élen Szilassy Bélával és családjával, velünk együtt protestáns hittel imádkozott Magyarország hercegprímásáért, akire tudtuk, hogy mi vár. Noha a Horthy-korszaknak egyetlen komoly öröksége volt a Pannonhalma és Debrecen között vert szivárványhíd, talán odahaza és idekint, a hontalanságban, magyar protestánsok még sohasem érezték át ilyen mélyen és megrázóan a két nagy keresztény felekezet összetartozását, az Úr Jézus Krisztusban. Elvégre a budapesti ÁVH terroristái elôtt most Ugrin és Tomory utóda mondotta Luther hitvallását:»itt állok, másként nem tehetek«. Miközben az úgynevezett világsajtóban ezúttal tombolt a felháborodás, és Nyugat, de talán maga a keresztény világ is elôször látta meg a Mindszentyügy véres tüzénél a bolsevizmus sátáni arcát, néhány nap múlva a picike bajor falu még picikébb szobájába, Bach a. Donauba levelet hozott a posta. A New York-i Magyar Irodalmi Kör fôtitkára, Balogh Lajos írta. Tartalma lényegében ez volt, vagy legelábbis ez lehetett, ha nem csal az egyre romló emlékezet.»február másodikán irodalmi est lesz New Yorkban. Meg akarjuk mutatni, hogy a magyar írók és szellemi emberek nem háborús bûnösök. Írj verset a Prímásról, és küldd el azonnal repülôpostával. Az irodalmi estén Bodán Margit fogja szavalni a versedet. Bizonyára ismered Budapestrôl.«Hát bizony Margit asszonyt nem Budapestrôl ismertem, hanem még Debrecenbôl, mint a Csokonai Színház rajongott primadonnáját, akire újságíró-süvölvény korunkban szent tisztelettel néztünk fel. Néhány óra múlva, midôn a Bezugscheinra kapott picinyke tûzhelybôl kihunyt a Thurn-Taxis hercegek erdejében sajátkezûleg levágott fahasáb parázsa, készen lett a vers. (...) A New York-i Magyar Irodalmi Kör február 27-én tartotta meg kultúrdélutánját, amelyen tulajdonképpen a Németországban hányódó 8

7 magyar írók alkotásait mutatta be. Nyirô József, Wass Albert, Pohárnok Jenô, Ölvedy János, Flórián Tibor, Somody István írásai szerepeltek a programon.»a fogoly bíborost«bodán Margit adta elô. Mikor legalábbis így írták akkor fekete csipkébôl szôtt díszmagyarjában megjelent a több mint ezer fônyi amerikai magyar közönség elôtt, már maga az is robbanó siker volt. És Margit asszony, valamint»a fogoly bíboros«rímein keresztül összetalálkozott az öreg amerikás magyarság és a Németországban, Ausztriában élô DP-k (Displaced Person = hontalan menekült) serege és odaát mindjárt megértették, hogy bizony az itteni hazátlanok nem»fasiszta gyilkosok«mint azt szívesen hirdették Göndör, sôt Nagy Ferencék is, hanem éppen olyan nemzethû és Krisztus-hívô magyarok, mint ôk. Akkor még nem hittük, de»a fogoly bíboros«, amelyet nyomban teljes terjedelmében közölt a Katolikus Magyarok Vasárnapja, kisebb méretû frontáttörés lett. Az itteni írók számára az est jövedelmébôl akkor indultak el az elsô Care-paketek (segély-csomagok), de akkor indultak el a berlini légihídés a sztálini támadás árnyékában nyomorgó DP-k felé az elsô assurance-ok (igéretek) százai is. Nem a Bach-i szobácskában íródott vers, hanem Mindszenty prímás óriásra nôtt szellemárnya nyitotta meg az utat a kivándorlóhajók, az IRO (International Refugee Organization = Nemzetközi Menekült Szervezet) és ma már sok boldog Cadillac-tulajdonos elsô ócska autója felé. Egy-két éven belül a vers furcsa utakat járt meg. Elôször két amerikai zuglap közölte le, mint ismeretlen szerzô versét. S a szerzô, Mátray Lajos, aki szintén én voltam, nem szólt. Azután egyszer a Hungarista Mozgalom kitûnô lapjának második oldalán merült fel, ugyancsak mint ismeretlen szerzô verse. Egyszer Dél-Amerikában, máskor valamelyik ausztráliai lapban, vagy európai litografált kiadványban találkoztam újra és újra a verssel. Mindig is óvakodva vigyáztam arra, hogy a tollamból kiszaladt írások ne kerüljenek haza. És»A fogoly bíboros«mégiscsak hazajutott. Ki tudja, hogyan? Én nem tudom. Mikor a szovjetek leverték a magyar szabadságharcot, egyszer csak a New-York-i Szabad Magyarságban, amelyet Somody István szerkesztett, újra megjelent»a fogoly bíboros«. A címe ugyanaz volt. Az alcíme pedig, hogy Rákosi Mátyás börtöneiben kézrôl kézre járt a vers, amelyet betanult sok-sok fogoly, és a kommunizmus rabjai éjszakánként suttogva tanították egymást a versre, amelyet az élô magyar költôk legnagyobbja Mécs László írt. Nyomban írtam Somody István kollégámnak és szerkesztômnek: Pista! Nem emlékszel rá, hogy valahol a Bodensee mellett ebbôl a versbôl kaptad Te 9

8 is az elsô Care-paketeket? De meg ne merd említeni, hogy a szerzô Mátray- Marschalkó Lajos volt! S az a körülmény, hogy a vers a maga egészében a szerzô számára is tökéletesként hangzott, de ritmusában és rímeiben goromba hibák voltak, világosan mutatta, hogy ezt»fejbôl«diktálták tollba a Szabad Magyarságnak. Valaki hazament, vagy»lebukott«, innen Nyugatról elvitte a betanult verset, továbbadta a cellatársaknak, akik közül valaki ismét visszahozta, mint Mécs László költeményét. Azóta több börtönviselt magyar is igazolta, hogy a verset mint Mécs László költeményét adták szájról szájra Rákosi magyar rabjai. Legutóbb aztán az angliai Boldogasszony Népében találkoztam újra»a fogoly bíboros«két versszakával. Úgy látszik, a lap szerkesztô-kiadója, Ispánki Béla angliai fôlelkész is áldozatául esett a sorozatosan ismétlôdô tévedéseknek. A Kopasz Gnóm (Rákosi) terroruralma alatt még más volt a helyzet írta. A pártmúzsák az uralkodó lakájszellemnek megfelelôen a hála Sztálin-kantátáit költögették a Bálvány tiszteletére. Bakonyi remetemagányában az ôsz Mécs László élesztgette a nemzet lelkét. Földalatti titkos kezek másolták a»pisztrángok példáját«, a»fogoly bíborost«. S itt aztán következett két versszak a Mátray-Marschalkó versbôl, majd pedig a Boldogasszony Népe kommentárja.»ezrek és ezrek merítettek erôt, hitet, a kéziratos, gyûrött papírlapokból, melyek kézrôl kézre jártak, hogy megpihenjenek levéltárcákban, imakönyvekben, polcok mögött, vagy fiókok mélyén... Majd: Mécs László is jól látta, mikor Mindszenty bíboros ajkára adta e szavakat: Muhinál Ugrin, Tomory Mohácsnál... Vártam én is, hogy mozdul a világ. S nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát«. E sorok írójának, aki erôteljesen megismétli, hogy soha nem tartotta magát költônek, mégis a legnagyobb megtiszteltetés, hogy néhány sorát Mécs Lászlóval tévesztik össze olyanok is, akik illetékesek. A tényleges szerzô egy fikarcnyival sem lett nagyobb, és Mécs László egy árnyalattal sem kisebb, mikor a tévedések különös összjátékában nekem, a méltatlannak tulajdonították a verset, amelyet mégiscsak én írtam.»a fogoly bíboros«második része,»üzenet a fogoly bíborosnak«, amely a clevelandi Katolikus Magyarok Vasárnapja februári számában jelent meg a bíboros elítélésének évfodulójára már aligha jutott el a börtönökbe. A terror túl nagy volt, a határzár perfekciós rákosista munka! (...) Tulajdonképpen a szabadságharc tizedik évfordulója után meg kellene írni a harmadik verset is a Prímásról, aki már tizenegy esztendeje a buda- 10

9 pesti amerikai követség vendége, sôt egyre inkább kényszereltartottja. Az elsô vers megszületése óta azonban sokat csalódtunk a Nyugatban. Most már kissé késô van lázadásra ébresztô rímeket írni. A Prímás ma is rab. Nem úgy, mint Sztálin-Rákosi börtöneiben volt, hanem úgy jó amerikaiasan rab. Az utcára nem mehet, mert lent várják tizenegy év óta az ÁVH begyújtott motorú riadóautói. S a Prímás nem is akar kilépni a követség kapuján. Nem azért, mintha félne, vagy rettegne a»megenyhült«kádár rendszer poroszlóitól. Csupán azért nem megy, mert Ô bizonyára tudja, hogy ismét szimbólummá vált. Egy hazug, ostoba, farizeus, és legfôként tehetetlen világ áldozatává. S ekként a fogoly bíboros sorsa, Esztergom érseke, úgy a katolikus és protestáns magyarságnak, mint a tehetetlen nyugati politikának, jelkép volt és jelkép lesz, most és mindörökké. Szegény Marschalkó Lajos már nem érhette meg a kommunizmus bukását és azt sem, hogy az állítólagos rendszerváltás után nevét épp úgy elhallgatják, mint a kommunizmus évtizedei alatt. De nem csak liberális körökben számít vörös posztónak, hanem még a nemzeti oldal jeles gyászvitézei is behúzzák fülüket-farkukat, ha neve véletlenül szóba kerül. Talán az egyik legkirívóbb eset, hogy a Csurka István nevével fémjelzett és a nemzeti oldal zászlóshajójának feltüntetett Magyar Fórum mellékleteként megjelenô Havi Magyar Fórum novemberi számában mint ismeretlen szerzô mûve egy 56-os témájú vers jelent meg ÚJ BIBLIÁT! címmel. A szerkesztôség megjegyzésébôl megtudjuk, hogy a verset egy olvasó küldte be, akinek birtokába még 1956 november 4-e után került egy kézzel sokszorosított, titokban terjesztett másolat. Mivel a verset egyik otthon megjelent 56-os antológiában sem találták, az olvasókhoz fordultak a költô személyének kiderítése végett. Nem tudom, jelentkezett-e valaki a lapnál ebben az ügyben, de késôbb mindenesetre síri csend borult a témára. Mellékesen igencsak furcsa a Havi Magyar Fórum akkori fôszerkesztôjének, Szôcs Zoltánnak a tanácstalansága a verssel kapcsolatban. Az még érthetô lehetne, hogy az emigrációs kiadványokat ahol számtalanszor közölték ezt a verset nem ismeri, de hogy még egyik otthoni laptársuk, nevezetesen az akkor még létezô Hunnia olvasására sem volt idejük ahol ez a vers addig már kétszer is megjelent a szerzô nevének feltüntetésével, az már kimondottan gondolkodóba ejt. Legfôképpen azért, mivel Szôcs Zoltán korábban a Hunnia fômunkatársai közé tartozott. Ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy itt tudatos tudatlansággal állunk szemben. 11

10 Ezen tulajdonképpen nem is csodálkozhatunk, hiszen a vers szerzôje nem más, mint Marschalkó Lajos, aki Istóczy Gyôzô és Bosnyák Zoltán után a magyarság harmadik nagy Kasszandrájaként figyelmeztette szüntelenül fajtáját egy gátlástalan idegen kisebbség világ- és országhódításában rejlô tragikus következményekre. Mindezek ismeretében kitûnô költeményét hiába is keresnénk bármelyik otthon kiadott 56-os verseket tartalmazó kötetben. Marschalkó Lajos nagy elôdeivel együtt mind a mai napig kitagadott. A Magyar Nemzeti Pantheon kitagadottja. * * * A kötetben szereplô versek Marschalkó Lajos kézzel írt és java részt még sohasem publikált versesfüzetébôl származnak, kiegészítve néhány olyan költeményével, amelyek különbözô emigrációs kiadványokban láttak napvilágot, de valamilyen oknál fogva ebben a versesfüzetben nem szerepelnek. Néhány vers esetében több változat is létezik, amelyeket a szerzô saját kezûleg javított vagy átírt. Ezekben az esetekben mindig a végsô változat került be a gyûjteménybe. Nem mondhatjuk, hogy ezen kötet a szerzô összes verseit tartalmazza, mivel nagyon is elképzelhetô, hogy létezik még néhány olyan elkallódott Marschalkó-vers, amelyeket eddig nem sikerült megtalálni. Reméljük, hogy nem zavarjuk meg túlzottan a nagy magyar vátesz túlvilági nyugalmát azzal, hogy akarata ellenére mi most mégis nyilvánosság elé tárjuk lírai alkotásait, hiszen ez is hozzátartozik gazdag és értékes életmûvéhez. Dobszay Károly 12

11 BUJDOSÓ ÉNEK Nincsen piros csizmám, Nem lepi be a harmat, Mezítláb is jó a Bujdosó magyarnak. Nincs egy ital borom, Kenyeres iszákom Étlen, szomjan járok Végig a világon Mióta túl vagyok Honi bokron, árkon Eszembe se jutsz már Csillagos virágom. Nagyon gazdag vagyok, Merthogy semmim sincsen S mivel oly nagyon ver Szeret is az Isten. Ha árokban alszom, Nem temetõ árok, Nem követ poroszló Ha utamon járok. Nem kell lehajolnom, Hol nem terem rózsa S ha emelem fejem Nem jutok bitóra. Szabad vagyok így hát, Mint madár az ágon S utánad halok meg Szép Magyarországom. 13

12 HAZAMEGYEK... Hazamegyek... A hajdusági szélben Akácvirágok szirma hempereg S köszöntenek majd régi ismerõsként Halk emlékek és békés emberek. A régi várost csendesen bejárom, Templom, temetõ, mohos nádfedél, Por és virág, óh szent szép magyar élet, Ugy-e, hogy elmúlt felõled a tél?! A sarkon, ahol oly sokat megálltam, Most is jön kislány: rózsaszín ruhás, S futok én is a víg diáksereggel, Mert vár a kert, az ákáclombu ház. Megyek, megyek... Ha a talponálló Megvígasztal, egy hûs vinkó után Rózsaszín nyelvvel lohol majd mögöttem Pali puli, a kis fehér kútyám. Hazamegyek... A Hortobágy felõl rám Csak a szabadság dús szele dalol Béke a földön, munka a mezõkön S átok nem sír a kopjafák alól. Hazamegyek... A templom orgonáján Zeng az õsi, kálvinista zsoltár S vett kalappal lépek vissza hozzád Földem, népem, ki csak ilyen voltál. II. Hazamegyek... Az átokvert határon Jaj, megpihenni többé nem merek. Poroszló les a csendes érkezõre És némák mind a régi emberek. 14

13 Tilos itt még az akácfavirág is, Mert szirma tiszta, illatos, fehér S a nyújtott kezet félek elfogadni Nem hull-e róla a káini vér? Meszelt falak közt, nádtetõk alatt Nem büszke nép, csak rémület tanyáz A temetõre gyilkosok írták fel Magyar halottnak nincs feltámadás. Hazamegyek... S ha kérdezem, hová lett: A jó barát, a tenkelmed fia, A zsoltáros könyv, kenyér, szûz menyasszony? Egy válasz kong rá csak: Szibéria! A hortobágyi szélben lánc csörömpöl, A temetõbe nem tér csak megölt, Meghalt az Ige és a templomének, Az igazakat benyelte a föld. Hazamegyek... mert csupa vágy a lelkem Kenyérért csókért ég szívem, a szám... Hazamegyek... hogy megkérdjem a széltõl, A temetõtõl: hol van még hazám? 15

14 A KÉT TEHÉN... Rózsinak adom a meséért Kovács bácsinak két tehene volt... Lélekemésztõ bajor éjjeken Errõl mesél az asszonyom nekem. Óh, bûvös, bájos, tündérszép mese Nem mondtak ennél szebbet még soh'se. Kovács bácsinak két tehene volt... De két bocihoz odatartozott A bánki ég, mely harmatot hozott, A föld, a rét, az erdõ, a határ Fölöttük szállva a dalos madár! Kovács bácsinak két tehene volt... Köröttük zendült a hûs, a zöld mezõ, Az alkonyködbe halkan elveszõ Bölcsõm rengetõ álmok tavasza Az ifjúság s az elsülyedt haza. Kovács néninek két tehene volt... Megfejte õket, hogy legyen kenyér, Adjon a város pénzt a friss tejér' És Kovács bácsi, kirõl szól a dal Mindig érezze, hogy szabad magyar. Kovács bácsinak két tehene volt... Mese, mese, te tündérszép mese Óh, csak a végét ne mondnád sohse, Hogy a vén Bánkra jött tûz és ború, Rabló muzsik és gyilkos háború. 16

15 Jóvátétel és felszabadítás Szüzek ajkáról gyötrött sikítás...!... Aludjunk, szívem! Hisz a mese holt. Kovács bácsinak két tehene volt! A ROSSZ SZOLGA Tildy Zoltánnak Pap úr! Igen komisz Isten-szolga kelmed Farkasfogú pásztor, nem ismer kegyelmet. Amint parancsolják farkasfogú vének, En-juhait küldi szibirják medvének. Lehet ma született, ártatlan a bárány, Pap úr, úri rangot vásárol az árán. Magyar nyáj, ha tépve medvefogtól, béget Pöttömnyi Pilátus jól alszik avégett. Puha álmát kényes testõrsereg ójja, Krisztusról nem tud hát Moszkva helytartója.... Judás-küldte pap úr! Törpe gubernátor Magyar Judeában büszkén hal a bátor! S Te kezedtõl lépvén dicsõült bitóra, Pap úr! azt kiáltja ütni fog az óra. Ma te mondod gõggel: rajtuk az ítélet! Holnap Krisztus szól majd: sorsuk örök élet!... Bizony, pap úr, komisz Isten-szolga kelmed. Istennél keressen magának kegyelmet. (1946 tavaszán) 17

16 NEM MARASZTALLAK... Minden hazatérõnek! Testvér! Ki tüzesnek érzed az ágyad, Mert hazahívnak az emlékek és vágyak, A bús babonák és vad hiedelmek, Az asszony, az otthon, a kacagó gyermek, Unokák, álmok, képzelt kényelem Felsírnak, benned sötét éjjeken Testvér! Én téged nem marasztallak. Megjött a levél, hogy megvan a lakás. A bútor, a villád, mi kellene más? Keservesen rossz az idegen kenyér, S mit árt, ha otthonit befröcskölte vér? Bor gõzölg ott az álmok asztalin, Kolbászból fonta a kerítést Sztalin. Testvér! Én téged nem marasztallak. Eredj hát! Otthon vár a megrakott tál, A lencse, melyért mindenrõl lemondtál, A farkas-sors az üvöltõ-kemény, De alkuvónak mindig áll remény, Hogy eb lehet, ki nyal sújtó kezet, És szolga lesz, ki szolgává vétkezett. Testvér! Én téged nem marasztallak! A kutyakoncot mindig ingyen adják, Hogy ára lánc és elveszett szabadság? Mit neked, testvér!? Az idegen tenger, Ha elnyél, nem vész sem magyar, sem ember. Rabszolga fog csak görnyedten elesni! S veszendõ lélek, én nem foglak keresni. Sajnállak, testvér! De nem marasztallak! 18

17 VIRÁGOS BITÓFÁK Harcos magyar, meglásd, semmi sincs elveszve, Tûzön, halálon túl megmaradt az Eszme, Hõs sírok lidércét ûzhetik hatalmak, Porukban is élnek, kik érette haltak. Gõgös gyõztes nyújtja feléje kard-vasát Holtak halóporát nem rozsdálja gazság. Számumként rohan a pusztai szélvészen, Sikítja, ordítja: minden másként lészen. Mert kiket ma ölnek, akiket ma vernek Ítéletnek napján egymásra ismernek Járják a Golgotát, az utat a hosszút, Az élõk és holtak esküszik a bosszút S épp ahol úgy hitték: végleg sírba tõnek Csodás termése lesz koldus temetõknek Érik a vetésünk, s ha elüt az óra Ég szakad itt minden ádáz árulóra Jön ég roppanása, földnek indulása Aki hiszi, bizony nem soká meglássa, De feltámadása, mert Isten úgy végez Mindnek, aki bátor s hû marad hitéhez Aki orvul gyõzött, adatik a földnek, De örök élet a bitangul megöltnek, Mert szól az Úr: népem! elég volt a próba S akkor kivirágzik mindenik bitófa. (1946. A számûzetés esztendejében) 19

18 ÚJ FAVÁGÓK Száradt a fa, hull a levél és kéreg Az erdõt megrágta milliárd féreg Nedvét, szépségét mind magába falta S ím, sír a fûrész, kopácsol a balta, Az õszi napfény hûlt, tört sugaru már Hát vesszen az erdõ, tûzre kell a fa Mint büszke lélek, mely egyenes, sudár. Furcsa favágók! Mert bolondult korban, Tuskó van felül s korona a porban Izom-istené ország és könnyû rész Lélek! Neked itt van húzni a fûrész Húzzad egyformán, és ha benned ég még Nyûjjed magad, míg veled a világból Ki nem alszik a szellem és a szépség. Tüzelõ kell, hát legalább a tested A szent anyagot óvjad, melengessed Minek a lélek? Nézd õt, a társam Tiszt volt, hadvezér? Most rönköt hánt alássan. Ruhája rongyos, éhes, és ha kérded Miért? Miért? Õ morog: büntetésbõl Nem irtottam ki elég ember-férget. S itt görnyedez a hallgatag, a néma Tanító kisasszony, szõke, szudéta, Hajában a szél zászlókat lobogtat S ha mégis szólal, holt tuskókat oktat Mert nem mozdulnak a biztató szóra Rossz kölykök, mire rendbe szedi õket Este lesz s nincs könyv, nincs zene-óra. Mert semmi sincs, mert meghalt az Ige, S elégedett, csak nézd, e nénike, Kinek míg gyûl-gyúl pár száraz ága Nióbéként csak csevetel magába 20

19 Négy katonáról, akik mind elestek Fiaim, száraz halott ágacskáim Melegítsétek szívem s e vén testet. Itt az író is, poéta, látó Most õ is csak egy kényszerû favágó Egy szava százezret megmelegített Volt világosság és élesztett hitet Most nincs papírja, nincsen közönsége Nincs hazája, a tûzhelye kiégett És ifjú dalának ez lett a vége. Mûvész! fûrészt húzz, ne Ave Máriát Vonónak, ecsetnek nem áll a világ Tolóvas! Róni ma ez is épp elég Az egyformaság nagy kiáltó jelét Süllyedni, kiégni, ma ezt tartják jónak Húsgéppé lenni az újjáépítés: Széklábat föstni Michelangelónak De az úton kint, autóján, hidegen Siet egy szplínes, gyõztes idegen Vadászni, hol avarszín róka kullog Mögötte kinéz a nagy, mafla bulldog Õ látja tán szeme kerekre válva Óh, nem erdõ hal meg itt, Európa, A Lélek készül halk, örök halálra. 21

20 IV. BÉLA HAZATÉR Megtértem én is uram, királyom Messzirõl jöttem, nem is tagadom Nyílfelhõ szállt a Muhi lapályon Hát gondoltam, hogy magam megadom. Mondák: túlnan a szegény hazája! Tudja a mongol, hogy nekünk mi fáj S van olyan úr, tán nagyobb sincs nála Batu is, mint a magyari király Mégis elvevék vitézi pengém Megvetettek, mert árúló levék S a láncon mind a halálért esengvén Lettem én is csak rab és rossz cseléd. Lelkemen korbács, testemen börtön Jaj, most megtudtam mi az ami fáj, Hogy nem lehet jobb urunk e földön Mint te vagy uram: magyari király. Megjöttem én is, szökött katonád De Frigyes úrnál nagyobb volt a zsold Serege szebb s a bor mámoron át Szõke frájlája csábítón dalolt. Hát hadd vesszen ez átok-dúlta vér, Ha pártos, hát csak hulljon a magyar Én odatartok, hol egy a vezér Hol minden ember csak egyet akar. Ládd aztán a sok beste német Kinézett, mert a mundérom szakadt Megnevette az itthoni beszédet S hûségemért még kenyér sem akadt Megjártam nála rossz ebek sorsát Míg megláttam egy csillag lánginál Pokol nekünk a német menyország, S te vagy urunk csak, magyari király. 22

21 Ugy hittem én is, mikor az égen A vérviharnak üstököse járt Mindegy, ha vész is magyari vérem Szolgálom majd a gyõzelmes tatárt Hivatalt, rangot Batu úr is ád S ha elsodort sok jót a sárga ár Maradok én, hogy mentsem a hazát. Arany-marhámtól mégis megrabolt, Csuffá tette a lányom, asszonyom Poroszlója mind engem szimatolt, Zsarátnok lepte házam, lábnyomom. Csikasz-tanyán, az éhség éjjelén Átok kísért, mint zord vihar sirály S úgy esküvék, hogy éltem adom én, Érted! Csak jöjj el magyari király. Megjöttünk mind-mind pártos magyarok Hisz visszatért a bujdosó remény Hogy búza érik, újra nap ragyog Az ingovány és zsarátnok helyén. Hogy végig lépdel újra Krisztus úr Megbékélt népe szívén és egén Oltára mind-mind újra fénybe gyúl És rózsa nyíl a Nyulak szigetén. Bujdosóknak bujdosó királya Vezesd a megtért, koldus népedet Az Antikrisztus átka hullt le rája, De igazult, ha el is tévedett. Szívébe már a reménység rivall, Hogy honánál mely veszett Muhinál Nagyobbat épít magyarjaival A bujdosásból hazatért király. 23

22 ÖRKÉNY SÍRJÁNÁL Gömbös Gyula emlékezetének Nagy vizek folyásán az éj csupa holdas, Ingovány zsombikján felüvölt az ordas. S amikor a csillag, tüzes könnyet vérez, Bujdosó rabszolga jön halott Vezérhez.... Kun-halom sötétje rejthet vaskoporsót, Uram! Vezér! Hallod? Hallod e komor szót? Sírod körül egyre nõ az ember-asztag, Szolgát és vitézlõt egyként lenyilaztak. De gyûlnek új urak víg halotti torra, Izmaelitákkal végtelen egy sorba. Arany a serlegük, úgy hajtnak belõle, Meghalt! Igyunk rája, nem félünk már tõle. Bujdosó a néped, a fiad, a lányod Gazok, szolgalelkek váltják a világot. De mikor a csillag tüzes könnyet vérez, Holt szív, élõ lélek mind, de mind felérez. Akik megmaradtak, tudják mi sincs veszve Sírodban aludván Te vagy láng és Eszme. S úttalan bár útja érted bujdosásnak, Tudják: eljön majd a mánál vígabb másnap. Tisza-Maros folytán alhat vaskoporsó, Belõle zendül meg egyszer a toborzó. A sereget hívó, a népéért rívó Minden magyarokért zord egeket vívó...! 24

23 S ezért kik még vannak útján a halálnak, Életben, rabságban egymásra találnak. Egy hitet hirdetnek, egy cél útját járják, S gazok dáridóját azért is kivárják. HAZAKISÉRTÔ ÁLOM Hazakísértõ álom, fuss tovább, Kegyelmesen az alvót ne ígézd meg Vesd le magadról aranyos vérted, Hisz úgy sincs célod, nincsen miérted Amit mutatnál, mese volt csupán, Hogy mint szabadság és mint a jóság Békén nyílnak a szigeti rózsák, De jaj, mi tudjuk, mi a valóság Belülrõl börtön ma az õsi ház, Hová a vándor csak halni tér meg, Virágszíne nincs csak ontott vérnek S a régi úton rabot kísérnek A cellát ma szabadságnak hívják, A hõst gyilkosnak, a gyilkost hõsnek Bitón a bátor latrot elõz meg S igaza nincsen csak az erõsnek A bujdosónak messzi délibáb Akác virágos boldog tájt mutat, Mesét dalolnak halk szökõkutak S drótsövény zárja mégis az utat. Hazakísértõ álom meg ne csalj A szív érez, bár százszor kísérted Pompás hazugság aranyos vérted S a látó látja: nincsen miérted (1946 õszén) 25

24 BÉKEKÖTÉSRE Magyar, a fejed büszkén ne emeld, Mindenki azt kap, amit érdemelt. S az én népemnek ilyen béke kellett, Szolgaként ülni hideg kuckó mellett, Álmodni kolbászt, zsíros szalonnát, Sült galambot s egy hosszú koron át Lesni, míg másnak jobban megy sorsa, Úr asztaláról neki hull-e morzsa? Másnak, lám, van inni és mit enni, De neki nem kell semmit se tenni. Magyar, a fejed büszkén ne emeld, Mindenki azt kap, amit érdemelt. Én emlékszem és jaj de fáj az emlék, A szívem tõle soha sem pihen még: Ha Erdélyt dulták vad, idegen fattyuk, Legyintett rá, hogy úgyis visszakapjuk, S ha szív üvöltött: Felvidék! Szabadság! Mosolygott csak: hisz úgyis visszaadják Minket Isten fog tenyerére venni Hogy ne kelljen majd semmit se tenni. Magyar, a fejed büszkén ne emeld. Mindenki azt kap, amit érdemelt. Burána tört rá messzi Voronyezsnél, De átokvert faj fel soha sem eszmél. Halál ha rázta ezt a vesztett népet, Parasztja mondta: majd megvéd a német. S szibirják szél bár kastélyán barangolt Grófja, ura várta mind az angolt. Velünk a sors, hejh, ujjat húzni nem mer, S ejh, hátha tenné: az orosz is ember. 26

25 Magyar, a fejed büszkén ne emeld Mindenki azt kap, amit érdemelt. Mert ment, marsolt a megbõszült világ, Német és angol mind küldte a fiát, Tenger mélyre, vagy égbe gépmadáron Haljon, éljen míg teljesül az álom, Vízen, vagy földön, hullámon szelen Õ ordíthassa majd, hogy: Gyõzelem! Csak magyar mondta: nincs hazám a Donnál S mit védjek már a kárpáti vadonnál? Magyar, a fejed büszkén ne emeld Mindenki azt kap, amit érdemelt. Az én népemnek ilyen béke kellett. Magyar, a sírást jól kiérdemelted. A korbácsot, a gyatra szolgasorsot, S a csonkaságod rokkantan ha hordod A gyõztes, aki állta harcát tettel Ha rád tekint csak azt mosolygja: vedd el A sorsod, hogy még századok láthassák Ez a békéd, mert megszolgált igazság. Magyar, a fejed büszkén ne emeld. Mindenki azt kap, amit érdemelt. 27

26 SELMECI RÉGI SÉTATÉR Kardoss Gézának Selmeci régi sétatér Az álom vissza sohse tér, Nincs színház, színdarab, Szép multunk ott maradt Virág és lámpafény Koszorú, sok remény Nincs többé, semmink sincs vén legény. Bujdosás a sorsunk, Száz keresztet hordunk, Hajunk tiszta dér, Hull a könny, a vér, Véget még sem ér, Jaj, de mégis élünk, jaj de mégis várunk, Mondd: vajon miért? Selmeci régi sétatér A dallam téged is kísér Szerzõje rabmadár Fiára vissza vár, Költõje úgy dalolt, Ma mégis néma holt. A legszebb emlék is múlt, ha volt. Messze a mi múltunk, Mélyre, éjbe hulltunk, Régi szép idõ, Mégis visszajõ Mindíg visszatér Mindig szûz-fehér, Mindig te utánad sír a szív s a bánat Régi sétatér. Selmeci régi sétatér Az álom hozzád visszatér, Szép volt mi mind letûnt, Elszállt az életünk 28

27 S bár mit sem vétkezett, Országunk elveszett S hol van a tündéri szép Szeged? Debrecenbe járunk Új csodára várunk...viszi már a szél Soha nem beszél... Aki érte él, Temetõbe tér Hol van a virágod, hol a te szép álmod Régi sétatér? Selmeci régi sétatér Az álom sírig is kisér, Szép volt száz tünde est, Menj, hát hogy megkeresd Újra a vén lakot, Muskátlis ablakot, Gyarmathy bácsi az ott lakott... Én ha sírba térek Csak egy könnyet kérek Aki hazatér Ejtse majd azért Árva senkiért, Ki csak álmodik majd s érted porlik szíve Régi sétatér. 29

28 MAGYAR MEA CULPA Gyónom az Istennek: én vétkem, én vétkem: Bosszúnak útjára soha, hogy nem léptem Szerettem, nevettem, csendesen megültem, Virágnak, napfénynek, mosolynak örültem. Úrtól, csavargótól kenyeret nem kértem, Veszett eb láttára csendesen kitértem. Szerettem illatát méznek, tejnek, földnek, Nem uszítottam a tetvekre, hogy öld meg! Én vétkem, én vétkem, én kegyetlen vétkem. Gyónom az Istennek én vétkem, én vétkem Üldöztek, megköptek, nem lázadtam mégsem. Bort ittam, verseltem, kacagtam, daloltam, Embernek születtem, hozzá magyar voltam, Nem öltem, raboltam, nem loptam csak adtam Bolond gazdagok közt szegénynek maradtam Szemet szemért törvényt óh jaj nem ismertem, Furkóst nem forgattam, ha tapodták kertem Én vétkem, én vétkem, én kegyetlen vétkem. Gyónom az Istennek én vétkem, én vétkem: Hogy a jót szívembõl soha ki nem téptem, Balga szeretetre nem mondottam átkot, Most emiatt ölnek testvért és barátot. Jaj, pedig a farkast meg kellett voln ölnöm, Nem hagyni arankát ékes búza földön. Tapodni a hitványt! Idején gyilkolni Mindent tûzre dobni, ami volt rongy holmi Én vétkem, én vétkem, istentelen vétkem. Gyónom az Istennek nagyon mélyre hulltan, Látod, Uramisten! mégis csak tanultam. Ajánlom ezért hát penitenciámat, Megfojtom ezentúl, ki fajtámra támad. Méreg lesz ejtett szóm, kard meg a keresztem Ellenségemet még orvul is elvesztem 30

Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK. Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül.

Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK. Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül. Marschalkó Lajos BUJDOSÓ ÉNEKEK Számûzetésem egyetlen társának, közönségének, kritikusának, Rózsinak adom utolsó üdvözletül. FRONT 2012 Copyright FRONT 2012 Külön köszönet Marschalkó Lajos unokájának és

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben