JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:.../ JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, Hajgató Klára alpolgármester, ifj. Ági Gyula, Czinger Józsefné és Piriti Tamás önkormányzati képviselők, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy 5 fő önkormányzati testületi tagból 5 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint. Javasolta, hogy a meghívó szerinti napirendet tárgyalják meg. Vegyes ügyek között döntsenek a közszolgálati szerződés aláírására történő felhatalmazásról, a Veszprém Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság támogatási kérelméről, valamint a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelmét tárgyalja meg a képviselő-testület. Az előterjesztett napirendi javaslatot a képviselő-testület 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D 1./ A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 8/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosítása 2./ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása 3./ A talajterhelési díjról szóló 16/2011. (XII.7.) rendelet módosítása 4./ Az Önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2004.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011.(XII.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 5. Vegyes ügyek 5.1./ Szilárdhulladék Közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazás 5.2.Veszprém Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság támogatási kérelmének megtárgyalása

2 5.3. Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása 2 N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A 1./ A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 8/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosítása A napirendi ponttal kapcsolatos hatásvizsgálat, indokolás és rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző szóbeli kiegészítése: Ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a évi CCI. törvény január 1.napi hatállyal módosította a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényt. A módosítás következtében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ezt követően ismertette a tárgybani rendelet-tervezetet. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló rendelet tervezetet módosítsa, a rendeletből törölje, hogy a hulladékszállításról szóló díj december 31-ig érvényes, ezáltal a díj érvényessége határozatlan időre lesz érvényes. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kardos Róbert polgármester: Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az elhangzott előterjesztésnek megfelelően, az ismertetett rendelet-tervezetnek megfelelően módosítsák a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló önkormányzati rendeletet. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta. 2/2012 ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 8/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadta és a módosítást 2/2012. szám alatt rendeletei közé iktatta. A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február 15.

3 2./ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés és rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3 Kardos Róbert polgármester: Mivel a tervezetet a képviselők kézhez kapták, csak azokat a pontokat ismerteti ahol döntés szükséges. Az Önkormányzat továbbra is nehéz helyzetben van. Az idei évben a költségvetési egyensúly csak hitel beállításával biztosítható. Az elmúlt évben hiánnyal számoltak., hitelfelvételre nem került, és az idén sem kerülhet sor, mert a csatorna beruházás miatt kezességet vállalt az önkormányzat. A kezességvállalás a sajátos bevétel 70 %-ánál nem lehetne magasabb. A költségvetési rendelet 5.. (2) bekezdése két variációt tartalmaz. Az egyik szerint a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselő-testületet illetik meg, illetve a rövidlejáratú hitelügyletek lebonyolításával felhatalmazza a polgármestert. Javasolta, hogy a rendelet 5.. (2) bekezdésében a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető pénzintézettől rövid lejáratú hitel felvételére legyen jogosult. A tett intézkedésről a következő testületi ülésen kell beszámolnia Természetesen a felhalmozási célú hitellel kapcsolatban a hatáskör kizárólag a képviselő-testületet illeti meg. Javasolta, hogy éven a képviselők tiszteletdíja Ft maradjon, melyet december hónapban kell kifizetni. Javasolta, hogy a falugondnok részére a cafetéria juttatás éves összege ugyanúgy 100 ezer forint legyen mind a többi közösen fenntartott intézmény dolgozója esetében. Javasolta, hogy a falugondnok részére havi Ft összesen Ft összegű jutalom kerüljön kifizetésre az év folyamán. A közalkalmazotti bér rendkívül alacsony, ennek ellenére minőségi munkát végez, megérdemli az elismerést. Ez talán jobb mint a bérfejlesztés, mert akkor elesne a bérkompenzációtól. A falugondnoki szolgálat szakfeladaton továbbképzési költséget is kell tervezni, a falugondnoknak meghatározott időnként credit pontokat kell szerezni, ehhez továbbképzésen kell részt venni. Az óvodai nevelés, ellátás költsége jelentős mértékben megnőtt, ennek oka egyrészt, hogy nőtt a gyermek létszám, évben 2 gyermek, 2012-ben 6 gyermek jár Bodorfa községből az óvodába, és nőtt az egy gyermekre jutó összeg is. Kérte az önkormányzati képviselőket, hogy az Önkormányzat évi költségvetési tervezetével kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, illetve mondják el hozzászólásaikat. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Valóban az önkormányzat az éves saját bevételei 70 %-ának megfelelő mértékéig vehet fel hitelt, illetve vállalhat kezességet. Mivel a refinanszírozott hitel 20 éves futamidejű, így 20 évre elosztódik a kötelezettségvállalás is. Egyébként a likvid hitel felvétele témában szinte feleslegesnek tűnik a döntéshozatal, hiszen rendkívül megnehezedett ez az önkormányzatok számára. Hajgató Klára alpolgármester: Véleménye szerint hatalmazzák fel a polgármestert a likvid hitel felvételére. Ne kelljen azonnal a testületet összehívni ha erre szükség van. ifj. Ági Gyula önkormányzati képviselő: Egyetért az alpolgármester asszonnyal. A képviselői tiszteletdíj mértéke maradjon a tavalyi, igaz bruttó 23 ezer forint éves szinten nem nagy összeg, de annak is örülnek, hiszen tavaly úgy nézett ki, hogy semmi sem lesz. Kardos Róbert polgármester: Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat évi költségvetését az előterjesztett rendelet-tervezetnek megfelelően fogadják el.

4 4 Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 3/2012. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet mellékleteivel együtt elfogadta és 3/2012. szám alatt rendeletei közé iktatta. A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február / A talajterhelési díjról szóló 16/2011. (XII.7.) rendelet módosítása A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés és rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző szóbeli kiegészítése: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a év CCI. törvény a módosította a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 12. (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét február 1-jei hatállyal a korábbi 12 Ft/m3 helyett Ft/m3 összegben határozta meg. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Ez tehát azt jelenti, hogy Bodorfa községben 1800 forintot kell fizetni m3-ként annak, aki nem köt rá a rendelkezésre álló csatornára. A megváltozott mérték február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után kell majd fizetni a megemelkedett összeget. Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjat először március 31-én kell bevallaniuk, illetve megfizetniük a díjfizetésre kötelezetteknek. A Körjegyzőség a évi talajterhelési díj bevallási nyomtatványokat az érintettek részére a vízszolgáltató által megküldött adatszolgáltatás alapján megküldi az adózók részére. A talajterhelési bevallás benyújtásának, illetve befizetésének határideje március 31. Kérdés hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag következő rendeletet alkotta: 4/2012. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 16/2011.(XII.7.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet

5 5 elfogadta, és azt 4/2012. szám alatt rendeletei közé iktatta. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február / Az Önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2004.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011.(XII.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Írásos előterjesztés, hatásvizsgálat és rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző szóbeli kiegészítése: Ismertette a Képviselő-testülettel, hogy az előterjesztés szerinti indok miatt hatályon kívül kell helyezni a múlt év decemberében e tárgyban megalkotott rendeletét. Mivel a vízdíj a 2011.évi mértékhez képest maximum 4, 2 % -al növekedhet, ez azt jelenti, hogy a 2012.évben alkalmazható legmagasabb díj nettó 244,50 Ft, ami kerekítve, bruttó 311 forint, hiszen a tavalyai bruttó díj, (298 Ft) 4,2 %-os emelkedése 311 forint. Felhívta a figyelmet, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény január 1-jén hatályba lépett rendelkezései a szennyvíz díj mértékére is ugyanúgy vonatkoznak. Tehát ott is csak maximum 4,2 %-os lehet a díjnövekedés. A tavalyi szennyvízdíj bruttó díj 514,42 Ft + 25 % Áfa = 643,03 Ft volt, ennek 4,2 %-os emelkedése 670 forint lenne. Az önkormányzat által 2012.évre megállapított díj pedig 524,80 Ft + 27 %-os Áfa = 666,50 Ft, így nem haladja meg az emelkedés a törvényi mértéket, ezért a rendelet hatályon kívül helyezése nem indokolt. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kardos Róbert polgármester: Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az elhangzott előterjesztésnek megfelelően, az ismertetett rendelet-tervezetnek megfelelően helyezzék hatályon kívül az Önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011.(XII.7.) önkormányzati rendeletet. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 5/2012. Önkormányzati R E N D E L E T Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2004.(XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011.(XII.7.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadta, és azt 5/2012. szám alatt rendeletei közé iktatta. A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február 15.

6 6 5. Vegyes ügyek 5.1./ Szilárdhulladék Közszolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazás Kardos Róbert polgármester szóbeli előterjesztése: Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással a közszolgáltatási szerződés nem került aláírásra, felhatalmazás kér, mielőtt az Önkormányzatot különböző szankciók érik aláírhassa a szerződést. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A regionális társulás a közbeszerzési eljárás megindítása előtt határozatot kért a társult önkormányzatoktól. Ebben felhatalmazták az önkormányzatok a Társulási Tanácsot arra, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytassa, és a kiválasztott üzemtetővel a közszolgáltatási szerződést megkösse. Ugyanakkor felhatalmazták a polgármestert is arra, hogy ezt a jövőbeni szerződést aláírja. Csakhogy akkor még tudták, hogy mit fog tartalmazni a szerződés, és milyen feltételekkel kötik meg. Mivel ez az önkormányzatok számára rendkívül előnytelen, ezért többen megtagadták az aláírását, de mára úgy tűnik ez az ellenzék felmorzsolódott. A szerződést a 158 település polgármesterei, sőt már a sümegi kistérség 21 településének polgármestere és jórészben aláírták. Volt kezdeményezés a kistérség részéről, megbízták a Bősze ügyvédi irodát, annak érdekében, hogy kezdeményezzék a szerződés felülvizsgálatát. Támogatták a monostorapáti önkormányzati képviselő által készített szakmai vizsgálati anyagra alapozva a hulladékkezelési rendszer várható költségeinek és bevételeinek felülvizsgálatát. Időközben leégett a Királyszentistváni csarnok, a települési önkormányzatok meg belefáradtak a harcba. Kardos Róbert polgármester: Nem szeretné, ha Bodorfa településnek bármi hátránya lenne abból, hogy ezt az uniós projektet megakasztja, ezért úgy gondolja - amennyiben ezzel a testület is egyetért aláírja a szerződést. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 15/2012. ÖKT. B. számú HATÁROZAT az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék kezelési Önkormányzati Társulás mint Megrendelő és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium - mint Közszolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződését Bodorfa Települési Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás mint Megrendelő és az Észak- Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium - mint Közszolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés aláírására. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: március Veszprém Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság támogatási kérelmének megtárgyalása

7 7 Kardos Róbert polgármester szóbeli előterjesztése: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Sümeg levélben kereste meg az önkormányzatot. Ismertette a levelet melyben évre egy jelképes összeg erejéig anyagi támogatást kérnek, hogy az iroda működni tudjon. A helyi szervek vonatkozásában március 31-ig az új struktúrát kialakító átmeneti állapot, csak ezt követően tudnának megállapodást kötni, illetve csak ezután történne a folyósítás. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem javasolta támogatás megállapítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 16/2012. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Sümeg kérelmét nehéz anyagi helyzetére tekintettel támogatni nem tudja. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: 2012.március Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása Kardos Róbert polgármester szóbeli előterjesztése: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete levélben kereste meg az önkormányzatot. Ismertette a levelet melyben anyagi támogatást kértek, hogy évben is tudják segíteni a megyében működő falugondnokok munkáját, továbbképzések szervezésével, szakmai napokkal. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel nem javasolta támogatás megállapítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 17/2012. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének kérelmét nehéz anyagi helyzetére tekintettel támogatni nem tudja. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület

8 8 döntéséről tájékoztassa az Egyesületet. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: március 1. Bejelentések: 1./ Kardos Róbert polgármester: A START munkaprogrammal kapcsolatban még nem tud semmi biztosat mondani. Jelenleg úgy tűnik, hogy a sokadik pályázati anyag módosítása után március 1-el indul a program. A programban résztvevők kötelesek szombati napokon képzésben részt venni. A képzés végén segéd mezőgazdász képesítést kapnak. 2./ Kardos Róbert polgármester: A konyha felújítását elkezdték. A munka elvégzésében nagy segítséget nyújtott Ági Gyula és Ági Tibor, akik csempe burkolatot társadalmi munkában szakszerűen elkészítették, ezúton köszöni meg munkájukat. Falak glettelése és festése van még hátra, amit a közfoglalkoztatott munkással közösen megoldanak, így ez is csak csupán anyagköltséget igényel. Nincs szándékában visszatenni a rossz állapotban lévő mosogatót, amennyiben jutányos áron hozzájutnak egy mosogatóhoz vásárolni kell egyet vagy szívesen elfogadják ha valakinek feleslegessé vált. 3./ Piriti Tamás önkormányzat képviselő: A gyűlés időpontja korán van. Munkaideje 17 óráig tart, korábban el kell jönni a munkahelyéről illetve minden alkalommal kocsival kell menni, hogy hazaérjen. Neki az is jó lenne ha egy fél órával később kezdődne. Az elmúlt időszakban sok gyűlés volt. Hozzászólás Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Nem igazán lenne jó, ha még később kezdődne a gyűlés. Egy fárasztó nap után, mindenki fáradt már, sietne haza, nehéz dolog egy késő esti testületi ülésen még koncentrálni. A költségvetés elfogadásának időszakában van több alkalommal gyűlés, a későbbiek során várhatóan ritkább lesz. Attól függetlenül, ha ez fontos, egy félórás halasztás főleg a nyári időszakban megoldható. Kardos Róbert polgármester: Megpróbál megoldást találni a képviselő felvetésére, véleménye szerint sincs akadálya annak, hogy 17 óra helyett 17,30-kor kezdődjön a testületi ülés. Természetesen ez az együttes ülésekre nem vonatkozik. A képviselők az elhangzott bejelentéseket és a bejelentésre adott választ egyhangúlag tudomásul vették. Mivel a képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester az ülést 18 óra 30 perckor bezárta. K. m. f. Kardos Róbert sk. polgármester Nagyné Soós Erzsébet sk. körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-3/2011. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

15. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

15. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-15/2013. iktatószám 15. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13 - i nyilvános salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13 - i nyilvános salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-17 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13 - i nyilvános

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester Önkormányzati Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én (pénteken)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben