VISSZATÉRÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISSZATÉRÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 mely létrejött az alábbiak között: VISSZATÉRÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. mely a magyar jogszabályok értelmében törvényesen bejegyzett társaság, bejegyzett székhelye: H-1132 Budapest, Váci út 12. I/1. képviselője: Tóth Zoltán ügyvezető igazgató, (a továbbiakban Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.) valamint <Társaság neve>, mely a <.> jogszabályok értelmében törvényesen bejegyzett társaság, adószáma: bejegyzett telephelye, képviselője: mint Visszatérítést kérelmező ( a továbbiakban: Visszatérítést kérelmező) A továbbiakban együttesen: Felek PREAMBULUM A Felek rögzítik, hogy az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Társaság a hulladékokról szóló évi CLXXXLV. törvény ( Ht. ) 29. -a, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzéséről szóló 443/2012.(XII.29.) ( Kormányrendelet ) 8. (1) bekezdésének b./ pontja szerint, és a 13. -ban rögzített feltételeknek megfelelően, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ( Főfelügyelőség ) a 14/ /2006 számú határozatával nyilvántartásba vett, 14/5369-5/2011 számú határozatával január 1. napjától december 31. terjedő időszakra meghosszabbított elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak hasznosítását végző közvetítő szervezet. A Felek rögzítik, hogy az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft., továbbá tagjai és szerződő partnerei között korábban létrejött hulladékkezelési megállapodások alapján - a Kormányrendelet 8. (1) bekezdésének b) pontja és a Kormányrendelet aiban meghatározott gyártói hulladék visszavételi, átvételi, gyűjtési, és kezelési kötelezettségek teljesítését átvállalta abból a célból, hogy a Kormányrendeletben és a 15/2004. (X.8.) KvVM rendeletben ( Miniszteri rendelet ) meghatározott elektromos és elektronikai berendezések és ezen belül a gázkisüléses elven működő lámpák hulladékainak visszavételéről és kezeléséről megfelelően gondoskodni tudjon. Felek rögzítik továbbá, hogy a Visszatérítést kérelmező, aki, miután a gázkisüléses elven működő lámpákat, melyek után a hulladékkezelési díjat megfizették, megvásárolta, exportálta és ténylegesen kivitte ezeket export piacára s ennek következtében ezek Magyarországon elektronikus hulladékot nem termelnek, a hulladékkezelési díjért visszatérítést igényel. 1 / 10 oldal 2014

2 Mindezek alapján a FELEK A KÖVETKEZŐ MEGÁLLAPODÁST KÖTIK: I. CIKKELY Fogalom meghatározások Jelen Megállapodás céljára az alább felsorolt fogalmak a következő jelentésben értelmezendők: Megállapodás: Aláírásának pillanatától fogva a jelen dokumentum, ideértve kifejezetten ezzel ellentétes értelmű rendelkezés hiányában annak összes jelenlegi és jövőben csatolandó mellékleteit, mind a Megállapodás aláírásának időpontjában, mind a későbbiekben benyújtottakat, valamint közös megegyezésen alapuló későbbi módosításait és kiegészítéseit. Jogszabály: Az EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS január 27-I keltű, elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó 2002/96/EC. számú direktívájának az adott országra vonatkozó végrehajtási utasítása, mely jelen esetben a Kormányrendelet. Résztvevők: Azok a termelők, akik törvényi kötelezettségeik teljesítése érdekében az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.- hoz csatlakoztak. Gázkisüléses elven működő lámpák: Olyan szakmai rendeltetésű és/vagy magáncélokra használt gázkisüléses elven működő lámpák, amelyekre vonatkozólag résztvevő az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.- hoz társult (kategóriái az 1. sz. mellékletben kerültek felsorolásra) Továbbiakban: lámpák Ország: Magyarország Hulladékkezelési díj: A visszatérítést kérelmező által beszállítójának minden egyes forgalmazott lámpáért fizetett pénzügyi hozzájárulása, mely a beszállító számláján külön tételként jelenik meg. Ez a darabonkénti hozzájárulás megegyezik azzal a cikkenkénti hulladékkezelési díjjal, amelyet a Résztvevők az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. részére megfizettek. Importőr: Bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a visszatérítést kérelmező által a származási országból exportált lámpákat gazdasági tevékenysége körében szabályszerűen importálja. II. Cikkely Alkalmazási kör 2 / 10 oldal 2014

3 2.1. A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.- hoz intézett kérelem benyújtása révén a kifizetett hulladékkezelési díjak visszatérítésére jogosult, ha a következő négy feltételt egyidejűleg teljesíti: a) A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozában (Black Box), mint Visszatérítést kérelmező regisztrálásra kerül. b) A hulladékkezelési díjat, amelyre a visszatérítést igénylik, a lámpák után befizették. c) A lámpákat, amelyekre a visszatérítést igénylik, az országból kivitték. d.) A visszatérítést kérelmező a lámpákat közvetlenül a Részvevőktől vásárolta A visszatérítési kérelmet a III. Cikkelybe foglalt eljárás szerint kell benyújtani, s akkor kerül elfogadásra, ha azt a jelen megállapodásban lefektetett eljárási szabályok és feltételek szerint megfelelő igazolásokkal látják el. III. Cikkely Visszatérítés kérelmezése 1.) Regisztráció Amikor a visszatérítést első ízben kérelmezi, a visszatérítést kérelmező köteles az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozában (Black Box) magát visszatérítést kérelmező - ként regisztráltatni. Ezt a regisztrációt minden visszatérítést kérelmezőnek csak egy ízben kell elvégeznie. A Fekete Doboz (Black Box) a visszatérítési eljárás során a visszatérítést kérelmező számára az általa szolgáltatott adatokra vonatkozólag teljes körű adatvédelmet biztosít. A Fekete Dobozt (Black Box) az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. megbízásából független harmadik fél, a BTH- REBUS Kft. kezeli. A regisztráció véglegesnek tekintendő és elfogadásra kerül, ha a.) az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozának (Black Box) honlapján a regisztrációs fájlt kitöltötték (ennek mintáját a 2. mellékletben csatoljuk) b.) a jelen Megállapodást aláírták. 2.) Bejelentkezés a Fekete Dobozba (Black Box) A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozába (Black Box) az 1. pont szerint végrehajtott teljes és elfogadott regisztrációt követően kapott azonosítóval és jelszóval jelentkezik be. 3.) A hulladékkezelési díj befizetésének igazolása A befizetett hulladékkezelési díj visszatérítését a visszatérítést kérelmező egy elektronikus nyomtatvány kitöltése során, a következő adatok megadásával igazolja: a.) Résztvevő(k), aki(k)nek a hulladékkezelési díj kifizette - a közösségi adószám, - a számlák sorszáma - azon lámpák darabszáma, melyek után a hulladékkezelési díjat lerótták, valamint 3 / 10 oldal 2014

4 - a tételenként fizetendő hulladékkezelési díj feltüntetésével. Ezen kívül visszatérítést kérelmező köteles a megfelelő beszállítói számlák beszkennelt példányát a Fekete Doboz (Black Box) ezt követően láthatóvá vált területére feltölteni. A megadott adatok teljes és helytálló voltát a Fekete Dobozt (Black Box) kezelő harmadik fél a feltöltött számlával való összevetés útján ellenőrzi. 4.) Exportálás a) Exportálás az EU-n belül A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Doboza (Black Box) által generált elektronikus nyomtatvány kitöltésével az exportigazolás vonatkozásában az exportált olyan lámpák minden egyes importőrére vonatkozólag, amelyekre visszatérítést igényel, a következő adatokat adja meg -minden egyes, közösségi adószámmal azonosított eredeti gyártóra (Résztvevő) vonatkozólag, aki a lámpákat eredetileg forgalmazta: - Exportálási célország; - Importőr ÁFA-száma; - Importőr képviselőjének címe; - Exportált lámpák darabszáma kategóriák szerinti bontásban Az adatok megadására a visszatérítést kérelmezőnek az exportszámla kiállításának dátumától számított 60 napon belül kell bejelentenie a Fekete Dobozba.(Black Box). A 60 napon túli bejelentéseket az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. nem fogadja el és nem eszközöl ezen bejelentések után visszatérítést. A Fekete Doboz (Black Box) a visszatérítési kérelmet azt követően érvényesíti, hogy az alábbi eljárások egyike útján az importőr vagy a visszatérítést kérelmező igazgatója azt visszaigazolta: a/1 Importőr visszaigazolása A Fekete Doboz (Black Box) a megadott adatok alapján minden egyes visszatérítési kérelemre vonatkozólag t küld az importőrnek, felszólítva őt a visszatérítést kérelmező által megadott adatok helyességének visszaigazolására. A Fekete Doboz (Black Box) kizárólag akkor érvényesíti a visszatérítési kérelem űrlapját, ha importőr azt (az elküldött megfelelő helyére kattintva) visszaigazolta. Visszaigazolásával importőr ahhoz is hozzájárul, hogy személyét az illető ország közös rendszerének átadják. 4 / 10 oldal 2014

5 Az importőr visszaigazolása után a Fekete Doboz (Black Box) érvényesíti a visszatérítési kérelmet. Visszatérítést kérelmező hivatalos könyvvizsgálója köteles a folyó évben benyújtott adatokat átvizsgálni és helyességüket jelentésben igazolni. A könyvvizsgálói jelentést visszatérítést kérelmező köteles a fekete dobozba feltölteni abból a célból, hogy azt a kezelő harmadik fél érvényesíthesse. Ezen dokumentumot legkésőbb a tárgyévet követő év <május 31-éig> kell feltölteni. a/2 Visszatérítést kérelmező igazgatójának visszaigazolása Minden egyes visszatérítési kérelemre vonatkozólag a visszatérítést kérelmező igazgatója, vagy a cég képviseletére általában vagy írásos meghatalmazással feljogosított személy elektronikus nyomtatvány kitöltésével igazolja vissza a megadott adatok teljes és helytálló voltát. A jogosultságot minden esetben igazolni kell. Értesítést kapnak ezenkívül a megnevezett importőrök is. Abban az esetben, ha a megadott adatok nem helytállóak vagy a kiszállítás nem történt meg, importőr erről Fekete Dobozt (Black Box) a nem fogadom el gombra való kattintással értesíti. Az igazgató visszaigazolására a Fekete Doboz (Black Box) érvényesíti a visszatérítési kérelmet, kivéve, ha importőr a bevitt adatokat nem fogadja el értesítéssel látta el. Az utóbbi esetben a visszatérítési kérelmet érvénytelennek kell tekinteni, mely alapján visszatérítésre sem kerül sor. Visszatérítést kérelmező hivatalos könyvvizsgálója köteles a folyó évben benyújtott adatokat átvizsgálni és helyességüket jelentésben igazolni. A könyvvizsgálói jelentést visszatérítést kérelmező köteles a Fekete Dobozba (Black Box) feltölteni abból a célból, hogy azt a kezelő harmadik fél érvényesíthesse. Ezen dokumentumot legkésőbb a tárgyévet követő év <május 31-éig> kell feltölteni. Abban az esetben, ha az éves könyvvizsgálat (éves könyvvizsgálói ellenőrzés) alkalmával visszatérítést kérelmező igazgatójának visszaigazolásában a megadott adatok helytálló és teljes voltát illetően hibákat találnak, minden további visszatérítési kérelem érvényesítésére csak akkor kerülhet sor, ha azt hivatalos könyvvizsgáló, vagy annak hiányában független akkreditált könyvvizsgáló, a megadott adatok helyességét és teljességét illetően ellenőrizte és helybenhagyta. Ebben az esetben az importáló ország közös rendszerébe kizárólag az importőr neve és közösségi adószáma kerül be. b) Az Európai Unión kívüli országokba irányuló export Visszatérítést kérelmező az exportálás tényét az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozán (Black Box) keresztül elérhető elektronikus űrlap kitöltése útján a következő adatokkal igazolja minden egyes, Európai Unión kívüli országba irányuló export tranzakcióra vonatkozólag azon világítótestek esetében, amelyekre a visszatérítést igényli: 5 / 10 oldal 2014

6 Az exportokmányokon található adatok (azon adatok, melyeket minden egyes okmányon meg kell adni); - - Azonosítószám; - Iroda/Telephely; - Okmány kelte; - Áru kódja; - Egységek száma/ Kg; - Exportálási célország: A rendszer ellenőrzi, hogy az azonosítószám, az iroda/telephely és az időpont egyedi kombinációját csak egyszer lehessen bejegyezni. Emellett visszatérítést kérelmező az összes, a helyi vámhatóságtól származó export dokumentáció beszkennelt változatát is feltölti, amelyen a következő adatok találhatók: - Exportált működő lámpák darabszáma kategóriák szerint; - Exportált mennyiség (kg) (amennyiben értelmezhető, - A Résztvevők azonosító szám szerinti bontásban A megadott adatokat, a Fekete Dobozt (Black Box) kezelő harmadik fél teljes és helytálló voltuk ellenőrzése céljából összeveti a feltöltött exportdokumentációval. Minden visszatérítési kérelem esetében a visszatérítést kérelmező igazgatója visszaigazolja a megadott adatok teljességét és helyességét. Abban az esetben, ha az éves könyvvizsgálat (éves könyvvizsgálói ellenőrzés) alkalmával visszatérítést kérelmező igazgatójának visszaigazolásában a megadott adatok helytálló és teljes voltát illetően hibákat találnak, minden további visszatérítési kérelem érvényesítésére csak könyvvizsgáló jóváhagyásával kerülhet sor, amit az a társaság hivatalos könyvvizsgálója által szolgáltatott információk teljessége és helyessége esetén ad meg. 5. Visszatérítés Minden visszatérítés esetében a Fekete Dobozba (Black Box) bevitt fizetési elismervényt és exportot igazoló okmányt havonta egyszer, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig ellenőriznek. A fizetési elismervény és az exportot igazoló okmány ellenőrzését követően visszatérítési értesítést állítanak ki. IV. cikkely Az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. kötelezettségei 6 / 10 oldal 2014

7 Visszatérítést kérelmezőtől kapott jogos kérvény beérkezését, és annak a Fekete Doboz (Black Box) általi érvényesítését követően az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. III. Cikkely értelmében az érvényesítést követő 30 napon belül végrehajtja a visszatérítést a visszatérítést kérelmező bankszámlájára történő átutalással. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a visszatérítést a reájuk mindenkor irányadó adó adó-és számviteli szabályoknak megfelelően mutatják ki könyveikben, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetik meg utána az adókat. V. cikkely: A megállapodás lejárta 5.1. A felek a Megállapodás minden további jogi eljárás vagy formaság nélkül megszűnik abban az esetben, ha: - az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Preambulumban jelzett engedélyét nem újítják meg; - az illetékes hatóságok az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Preambulumban jelzett engedélyét visszavonják; az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. ellen felszámolási vagy csődeljárás indul; - a visszatérítést kérelmező ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást indítanak; 5.2. Az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. a Megállapodást írásbeli értesítés útján felmondhatja abban az esetben, ha visszatérítést kérelmező valamely, a Megállapodás értelmében rá háruló az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. kötelezettségének nem tesz eleget, illetve kötelezettség-mulasztása esetén a felmondási szándékát kinyilatkoztató értesítésének kézhezvételét követő húsz (20) napon belül mulasztását nem orvosolja. A Megállapodás felmondása esetén az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. -nak jogában áll kártérítést követelni. VI. cikkely Alkalmazandó jogszabályok és illetékesség A Megállapodás a magyar jogszabályok szerint készült. A Felek között a Megállapodás vonatkozásában, vagy abból kifolyólag esetlegesen felmerülő nézeteltérések esetén, vagy Megállapodásból származó további megállapodásokra vonatkozó nézeteltérés esetén Felek vállalják, hogy egyeztetnek egymással a peren kívüli megállapodás reményében. A Felek egyebekben kikötik a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett Szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörét. Az irányadó jog: a magyar. 7 / 10 oldal 2014

8 VII. cikkely A Megállapodás teljessége 7.1 A Megállapodás magában foglalja a Felek között ebben a tárgyban eddig létrejött minden más megállapodást, és érvénytelenít minden korábbi, ezen tárgykörre vonatkozó tárgyalást, egyezséget, szerződést vagy megállapodást. 7.2 A Megállapodást és annak szerves részét képező Mellékleteit csakis a Felek meghatalmazott képviselői által jóváhagyott írásbeli okirattal lehet módosítani vagy kiegészíteni. VIII. cikkely Elkülöníthetőség 8.1. Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezését valamely illetékes bíróság törvénybe ütközőnek, érvénytelennek vagy betarthatatlannak ítéli, ez a döntés Megállapodás egyéb rendelkezéseire nincs kihatással és azok betartását nem akadályozza. 8.2 Amennyiben ezen cikkely előző bekezdése értelmében valamely rendelkezést törvénybe ütközőnek, érvénytelennek vagy betarthatatlannak ítélnek, azt a rendelkezést egy másik olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, ami a lehető legközelebb áll a Felek azon szándékához, amivel az eredeti rendelkezést megalkották. IX. cikkely Értesítések Amennyiben kifejezetten másképp nem rendelkezik, az ellenkező bizonyításáig a Megállapodásra vonatkozó bármely olyan értesítés érvényesnek tekintendő, amelyet a másik Fél részére ajánlott küldeményként postáznak. X. cikkely: Módosítások és kiegészítő megállapodások Jelen Megállapodás minden módosítását és a hozzá kapcsolódó minden további kiegészítő megállapodást írásba kell foglalni, melyet mindkét Fél aláírásával lát el. Budapest, hó napján Visszatérítést kérelmező Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 8 / 10 oldal 2014

9 1. számú melléklet: Gázkisüléses elven működő lámpák A (1) B Vámtarifaszám Árumegnevezés Értelmezés Fénycső, izzó katóddal, különböző alakú fénycsövek kettős végű foglalattal Fénycső, izzó katóddal, más kompakt fénycsövek Higanygőzlámpa Higany és kevertfényű nagynyomású gázkisülő lámpák Nátriumgőz lámpa Nagy- és kisnyomású nátriumlámpák Fém halogenid lámpa Fémhalogén kisülő lámpák Ultraibolya lámpa Speciális, nem általános célú fénycsövek, gázkisülő lámpák Kisülési cső, az ibolyántúli lámpa kivételével, másféle Xenon-kisülő vetítőgépekhez lámpák 2. számú melléklet: Regisztrációs formanyomtatvány visszatérítést kérelmező számára Regisztrálja magát Válassza ki tevékenységi területét a rendelkezésre álló alábbi lehetőségek közül: A csillaggal jelölt rovatok kitöltése kötelező:* Résztvevő Visszatérítést kérelmező Résztvevő és visszatérítést kérelmező Társaságra vonatkozó adatok Társaság neve*: Kapcsolattartó személy*: Cím*: Telefonszám*: Irányítószám*: Faxszám*: Város*: *: Ország*: (válasszon) Weboldal*: Közösségi adószám*: Gyártó cégjegyzékszáma: Bankszámlaszám*: IBAN szám*: SWIFT-BIC kód*: Közvetlen megterhelés: Igen Nem Bankszámlaszám (közvetlen megrendelés)*: IBAN-szám (közvetlen megterhelés)*: SWIFT-BIC kód*: Pf. szám: A társaság nyelve*: (válasszon) Adja meg kötelezettségének keltét (NN-HH-ÉÉÉÉ)*: Felhasználói adatok Név*: Cím/fokozat*: Beosztás*: Osztály: Telefonszám*: Faxszám*: *: Ország*: (válasszon) Nyelv*: (válasszon) 9 / 10 oldal 2014

10 A számlák címzettje Megegyezik a Társaságra vonatkozó adatokkal Adatszolgáltató kapcsolattartó személy: Címzett társaság neve*: Címzett kapcsolattartó személy*: Címzett címe*: Címzett osztálya*: Címzett irányítószáma*: Címzett városa*: Címzett *: Címzett országa*: (válasszon) Címzett (másodlagos)*: Mentés Törlés *A csillaggal jelzett rovatok kitöltése kötelező 10 / 10 oldal 2014

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: : H-1132 Budapest, Váci út 12. I. emelet 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELECTRO COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ECM)

ELECTRO COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ECM) ELECTRO COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ECM) NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyarország közigazgatási területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatályos: 2015. január 1-től

CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatályos: 2015. január 1-től CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. tel: +36 1 413-1562 fax: +36 1 321-8469 email: info@ccrmagyarorszag.hu GLN szám: 5990502516008 Cégjegyzékszám: 01-14-000616

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 2 AZ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA A Pénzforgalmi

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben