VISSZATÉRÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISSZATÉRÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 mely létrejött az alábbiak között: VISSZATÉRÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. mely a magyar jogszabályok értelmében törvényesen bejegyzett társaság, bejegyzett székhelye: H-1132 Budapest, Váci út 12. I/1. képviselője: Tóth Zoltán ügyvezető igazgató, (a továbbiakban Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.) valamint <Társaság neve>, mely a <.> jogszabályok értelmében törvényesen bejegyzett társaság, adószáma: bejegyzett telephelye, képviselője: mint Visszatérítést kérelmező ( a továbbiakban: Visszatérítést kérelmező) A továbbiakban együttesen: Felek PREAMBULUM A Felek rögzítik, hogy az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Társaság a hulladékokról szóló évi CLXXXLV. törvény ( Ht. ) 29. -a, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzéséről szóló 443/2012.(XII.29.) ( Kormányrendelet ) 8. (1) bekezdésének b./ pontja szerint, és a 13. -ban rögzített feltételeknek megfelelően, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ( Főfelügyelőség ) a 14/ /2006 számú határozatával nyilvántartásba vett, 14/5369-5/2011 számú határozatával január 1. napjától december 31. terjedő időszakra meghosszabbított elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak hasznosítását végző közvetítő szervezet. A Felek rögzítik, hogy az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft., továbbá tagjai és szerződő partnerei között korábban létrejött hulladékkezelési megállapodások alapján - a Kormányrendelet 8. (1) bekezdésének b) pontja és a Kormányrendelet aiban meghatározott gyártói hulladék visszavételi, átvételi, gyűjtési, és kezelési kötelezettségek teljesítését átvállalta abból a célból, hogy a Kormányrendeletben és a 15/2004. (X.8.) KvVM rendeletben ( Miniszteri rendelet ) meghatározott elektromos és elektronikai berendezések és ezen belül a gázkisüléses elven működő lámpák hulladékainak visszavételéről és kezeléséről megfelelően gondoskodni tudjon. Felek rögzítik továbbá, hogy a Visszatérítést kérelmező, aki, miután a gázkisüléses elven működő lámpákat, melyek után a hulladékkezelési díjat megfizették, megvásárolta, exportálta és ténylegesen kivitte ezeket export piacára s ennek következtében ezek Magyarországon elektronikus hulladékot nem termelnek, a hulladékkezelési díjért visszatérítést igényel. 1 / 10 oldal 2014

2 Mindezek alapján a FELEK A KÖVETKEZŐ MEGÁLLAPODÁST KÖTIK: I. CIKKELY Fogalom meghatározások Jelen Megállapodás céljára az alább felsorolt fogalmak a következő jelentésben értelmezendők: Megállapodás: Aláírásának pillanatától fogva a jelen dokumentum, ideértve kifejezetten ezzel ellentétes értelmű rendelkezés hiányában annak összes jelenlegi és jövőben csatolandó mellékleteit, mind a Megállapodás aláírásának időpontjában, mind a későbbiekben benyújtottakat, valamint közös megegyezésen alapuló későbbi módosításait és kiegészítéseit. Jogszabály: Az EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS január 27-I keltű, elektromos és elektronikus hulladékra vonatkozó 2002/96/EC. számú direktívájának az adott országra vonatkozó végrehajtási utasítása, mely jelen esetben a Kormányrendelet. Résztvevők: Azok a termelők, akik törvényi kötelezettségeik teljesítése érdekében az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.- hoz csatlakoztak. Gázkisüléses elven működő lámpák: Olyan szakmai rendeltetésű és/vagy magáncélokra használt gázkisüléses elven működő lámpák, amelyekre vonatkozólag résztvevő az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.- hoz társult (kategóriái az 1. sz. mellékletben kerültek felsorolásra) Továbbiakban: lámpák Ország: Magyarország Hulladékkezelési díj: A visszatérítést kérelmező által beszállítójának minden egyes forgalmazott lámpáért fizetett pénzügyi hozzájárulása, mely a beszállító számláján külön tételként jelenik meg. Ez a darabonkénti hozzájárulás megegyezik azzal a cikkenkénti hulladékkezelési díjjal, amelyet a Résztvevők az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. részére megfizettek. Importőr: Bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a visszatérítést kérelmező által a származási országból exportált lámpákat gazdasági tevékenysége körében szabályszerűen importálja. II. Cikkely Alkalmazási kör 2 / 10 oldal 2014

3 2.1. A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft.- hoz intézett kérelem benyújtása révén a kifizetett hulladékkezelési díjak visszatérítésére jogosult, ha a következő négy feltételt egyidejűleg teljesíti: a) A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozában (Black Box), mint Visszatérítést kérelmező regisztrálásra kerül. b) A hulladékkezelési díjat, amelyre a visszatérítést igénylik, a lámpák után befizették. c) A lámpákat, amelyekre a visszatérítést igénylik, az országból kivitték. d.) A visszatérítést kérelmező a lámpákat közvetlenül a Részvevőktől vásárolta A visszatérítési kérelmet a III. Cikkelybe foglalt eljárás szerint kell benyújtani, s akkor kerül elfogadásra, ha azt a jelen megállapodásban lefektetett eljárási szabályok és feltételek szerint megfelelő igazolásokkal látják el. III. Cikkely Visszatérítés kérelmezése 1.) Regisztráció Amikor a visszatérítést első ízben kérelmezi, a visszatérítést kérelmező köteles az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozában (Black Box) magát visszatérítést kérelmező - ként regisztráltatni. Ezt a regisztrációt minden visszatérítést kérelmezőnek csak egy ízben kell elvégeznie. A Fekete Doboz (Black Box) a visszatérítési eljárás során a visszatérítést kérelmező számára az általa szolgáltatott adatokra vonatkozólag teljes körű adatvédelmet biztosít. A Fekete Dobozt (Black Box) az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. megbízásából független harmadik fél, a BTH- REBUS Kft. kezeli. A regisztráció véglegesnek tekintendő és elfogadásra kerül, ha a.) az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozának (Black Box) honlapján a regisztrációs fájlt kitöltötték (ennek mintáját a 2. mellékletben csatoljuk) b.) a jelen Megállapodást aláírták. 2.) Bejelentkezés a Fekete Dobozba (Black Box) A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozába (Black Box) az 1. pont szerint végrehajtott teljes és elfogadott regisztrációt követően kapott azonosítóval és jelszóval jelentkezik be. 3.) A hulladékkezelési díj befizetésének igazolása A befizetett hulladékkezelési díj visszatérítését a visszatérítést kérelmező egy elektronikus nyomtatvány kitöltése során, a következő adatok megadásával igazolja: a.) Résztvevő(k), aki(k)nek a hulladékkezelési díj kifizette - a közösségi adószám, - a számlák sorszáma - azon lámpák darabszáma, melyek után a hulladékkezelési díjat lerótták, valamint 3 / 10 oldal 2014

4 - a tételenként fizetendő hulladékkezelési díj feltüntetésével. Ezen kívül visszatérítést kérelmező köteles a megfelelő beszállítói számlák beszkennelt példányát a Fekete Doboz (Black Box) ezt követően láthatóvá vált területére feltölteni. A megadott adatok teljes és helytálló voltát a Fekete Dobozt (Black Box) kezelő harmadik fél a feltöltött számlával való összevetés útján ellenőrzi. 4.) Exportálás a) Exportálás az EU-n belül A visszatérítést kérelmező az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Doboza (Black Box) által generált elektronikus nyomtatvány kitöltésével az exportigazolás vonatkozásában az exportált olyan lámpák minden egyes importőrére vonatkozólag, amelyekre visszatérítést igényel, a következő adatokat adja meg -minden egyes, közösségi adószámmal azonosított eredeti gyártóra (Résztvevő) vonatkozólag, aki a lámpákat eredetileg forgalmazta: - Exportálási célország; - Importőr ÁFA-száma; - Importőr képviselőjének címe; - Exportált lámpák darabszáma kategóriák szerinti bontásban Az adatok megadására a visszatérítést kérelmezőnek az exportszámla kiállításának dátumától számított 60 napon belül kell bejelentenie a Fekete Dobozba.(Black Box). A 60 napon túli bejelentéseket az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. nem fogadja el és nem eszközöl ezen bejelentések után visszatérítést. A Fekete Doboz (Black Box) a visszatérítési kérelmet azt követően érvényesíti, hogy az alábbi eljárások egyike útján az importőr vagy a visszatérítést kérelmező igazgatója azt visszaigazolta: a/1 Importőr visszaigazolása A Fekete Doboz (Black Box) a megadott adatok alapján minden egyes visszatérítési kérelemre vonatkozólag t küld az importőrnek, felszólítva őt a visszatérítést kérelmező által megadott adatok helyességének visszaigazolására. A Fekete Doboz (Black Box) kizárólag akkor érvényesíti a visszatérítési kérelem űrlapját, ha importőr azt (az elküldött megfelelő helyére kattintva) visszaigazolta. Visszaigazolásával importőr ahhoz is hozzájárul, hogy személyét az illető ország közös rendszerének átadják. 4 / 10 oldal 2014

5 Az importőr visszaigazolása után a Fekete Doboz (Black Box) érvényesíti a visszatérítési kérelmet. Visszatérítést kérelmező hivatalos könyvvizsgálója köteles a folyó évben benyújtott adatokat átvizsgálni és helyességüket jelentésben igazolni. A könyvvizsgálói jelentést visszatérítést kérelmező köteles a fekete dobozba feltölteni abból a célból, hogy azt a kezelő harmadik fél érvényesíthesse. Ezen dokumentumot legkésőbb a tárgyévet követő év <május 31-éig> kell feltölteni. a/2 Visszatérítést kérelmező igazgatójának visszaigazolása Minden egyes visszatérítési kérelemre vonatkozólag a visszatérítést kérelmező igazgatója, vagy a cég képviseletére általában vagy írásos meghatalmazással feljogosított személy elektronikus nyomtatvány kitöltésével igazolja vissza a megadott adatok teljes és helytálló voltát. A jogosultságot minden esetben igazolni kell. Értesítést kapnak ezenkívül a megnevezett importőrök is. Abban az esetben, ha a megadott adatok nem helytállóak vagy a kiszállítás nem történt meg, importőr erről Fekete Dobozt (Black Box) a nem fogadom el gombra való kattintással értesíti. Az igazgató visszaigazolására a Fekete Doboz (Black Box) érvényesíti a visszatérítési kérelmet, kivéve, ha importőr a bevitt adatokat nem fogadja el értesítéssel látta el. Az utóbbi esetben a visszatérítési kérelmet érvénytelennek kell tekinteni, mely alapján visszatérítésre sem kerül sor. Visszatérítést kérelmező hivatalos könyvvizsgálója köteles a folyó évben benyújtott adatokat átvizsgálni és helyességüket jelentésben igazolni. A könyvvizsgálói jelentést visszatérítést kérelmező köteles a Fekete Dobozba (Black Box) feltölteni abból a célból, hogy azt a kezelő harmadik fél érvényesíthesse. Ezen dokumentumot legkésőbb a tárgyévet követő év <május 31-éig> kell feltölteni. Abban az esetben, ha az éves könyvvizsgálat (éves könyvvizsgálói ellenőrzés) alkalmával visszatérítést kérelmező igazgatójának visszaigazolásában a megadott adatok helytálló és teljes voltát illetően hibákat találnak, minden további visszatérítési kérelem érvényesítésére csak akkor kerülhet sor, ha azt hivatalos könyvvizsgáló, vagy annak hiányában független akkreditált könyvvizsgáló, a megadott adatok helyességét és teljességét illetően ellenőrizte és helybenhagyta. Ebben az esetben az importáló ország közös rendszerébe kizárólag az importőr neve és közösségi adószáma kerül be. b) Az Európai Unión kívüli országokba irányuló export Visszatérítést kérelmező az exportálás tényét az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Fekete Dobozán (Black Box) keresztül elérhető elektronikus űrlap kitöltése útján a következő adatokkal igazolja minden egyes, Európai Unión kívüli országba irányuló export tranzakcióra vonatkozólag azon világítótestek esetében, amelyekre a visszatérítést igényli: 5 / 10 oldal 2014

6 Az exportokmányokon található adatok (azon adatok, melyeket minden egyes okmányon meg kell adni); - - Azonosítószám; - Iroda/Telephely; - Okmány kelte; - Áru kódja; - Egységek száma/ Kg; - Exportálási célország: A rendszer ellenőrzi, hogy az azonosítószám, az iroda/telephely és az időpont egyedi kombinációját csak egyszer lehessen bejegyezni. Emellett visszatérítést kérelmező az összes, a helyi vámhatóságtól származó export dokumentáció beszkennelt változatát is feltölti, amelyen a következő adatok találhatók: - Exportált működő lámpák darabszáma kategóriák szerint; - Exportált mennyiség (kg) (amennyiben értelmezhető, - A Résztvevők azonosító szám szerinti bontásban A megadott adatokat, a Fekete Dobozt (Black Box) kezelő harmadik fél teljes és helytálló voltuk ellenőrzése céljából összeveti a feltöltött exportdokumentációval. Minden visszatérítési kérelem esetében a visszatérítést kérelmező igazgatója visszaigazolja a megadott adatok teljességét és helyességét. Abban az esetben, ha az éves könyvvizsgálat (éves könyvvizsgálói ellenőrzés) alkalmával visszatérítést kérelmező igazgatójának visszaigazolásában a megadott adatok helytálló és teljes voltát illetően hibákat találnak, minden további visszatérítési kérelem érvényesítésére csak könyvvizsgáló jóváhagyásával kerülhet sor, amit az a társaság hivatalos könyvvizsgálója által szolgáltatott információk teljessége és helyessége esetén ad meg. 5. Visszatérítés Minden visszatérítés esetében a Fekete Dobozba (Black Box) bevitt fizetési elismervényt és exportot igazoló okmányt havonta egyszer, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig ellenőriznek. A fizetési elismervény és az exportot igazoló okmány ellenőrzését követően visszatérítési értesítést állítanak ki. IV. cikkely Az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. kötelezettségei 6 / 10 oldal 2014

7 Visszatérítést kérelmezőtől kapott jogos kérvény beérkezését, és annak a Fekete Doboz (Black Box) általi érvényesítését követően az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. III. Cikkely értelmében az érvényesítést követő 30 napon belül végrehajtja a visszatérítést a visszatérítést kérelmező bankszámlájára történő átutalással. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a visszatérítést a reájuk mindenkor irányadó adó adó-és számviteli szabályoknak megfelelően mutatják ki könyveikben, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetik meg utána az adókat. V. cikkely: A megállapodás lejárta 5.1. A felek a Megállapodás minden további jogi eljárás vagy formaság nélkül megszűnik abban az esetben, ha: - az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Preambulumban jelzett engedélyét nem újítják meg; - az illetékes hatóságok az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. Preambulumban jelzett engedélyét visszavonják; az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. ellen felszámolási vagy csődeljárás indul; - a visszatérítést kérelmező ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást indítanak; 5.2. Az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. a Megállapodást írásbeli értesítés útján felmondhatja abban az esetben, ha visszatérítést kérelmező valamely, a Megállapodás értelmében rá háruló az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. kötelezettségének nem tesz eleget, illetve kötelezettség-mulasztása esetén a felmondási szándékát kinyilatkoztató értesítésének kézhezvételét követő húsz (20) napon belül mulasztását nem orvosolja. A Megállapodás felmondása esetén az Electro- Coord Magyarország Nonprofit Kft. -nak jogában áll kártérítést követelni. VI. cikkely Alkalmazandó jogszabályok és illetékesség A Megállapodás a magyar jogszabályok szerint készült. A Felek között a Megállapodás vonatkozásában, vagy abból kifolyólag esetlegesen felmerülő nézeteltérések esetén, vagy Megállapodásból származó további megállapodásokra vonatkozó nézeteltérés esetén Felek vállalják, hogy egyeztetnek egymással a peren kívüli megállapodás reményében. A Felek egyebekben kikötik a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett Szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörét. Az irányadó jog: a magyar. 7 / 10 oldal 2014

8 VII. cikkely A Megállapodás teljessége 7.1 A Megállapodás magában foglalja a Felek között ebben a tárgyban eddig létrejött minden más megállapodást, és érvénytelenít minden korábbi, ezen tárgykörre vonatkozó tárgyalást, egyezséget, szerződést vagy megállapodást. 7.2 A Megállapodást és annak szerves részét képező Mellékleteit csakis a Felek meghatalmazott képviselői által jóváhagyott írásbeli okirattal lehet módosítani vagy kiegészíteni. VIII. cikkely Elkülöníthetőség 8.1. Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezését valamely illetékes bíróság törvénybe ütközőnek, érvénytelennek vagy betarthatatlannak ítéli, ez a döntés Megállapodás egyéb rendelkezéseire nincs kihatással és azok betartását nem akadályozza. 8.2 Amennyiben ezen cikkely előző bekezdése értelmében valamely rendelkezést törvénybe ütközőnek, érvénytelennek vagy betarthatatlannak ítélnek, azt a rendelkezést egy másik olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, ami a lehető legközelebb áll a Felek azon szándékához, amivel az eredeti rendelkezést megalkották. IX. cikkely Értesítések Amennyiben kifejezetten másképp nem rendelkezik, az ellenkező bizonyításáig a Megállapodásra vonatkozó bármely olyan értesítés érvényesnek tekintendő, amelyet a másik Fél részére ajánlott küldeményként postáznak. X. cikkely: Módosítások és kiegészítő megállapodások Jelen Megállapodás minden módosítását és a hozzá kapcsolódó minden további kiegészítő megállapodást írásba kell foglalni, melyet mindkét Fél aláírásával lát el. Budapest, hó napján Visszatérítést kérelmező Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 8 / 10 oldal 2014

9 1. számú melléklet: Gázkisüléses elven működő lámpák A (1) B Vámtarifaszám Árumegnevezés Értelmezés Fénycső, izzó katóddal, különböző alakú fénycsövek kettős végű foglalattal Fénycső, izzó katóddal, más kompakt fénycsövek Higanygőzlámpa Higany és kevertfényű nagynyomású gázkisülő lámpák Nátriumgőz lámpa Nagy- és kisnyomású nátriumlámpák Fém halogenid lámpa Fémhalogén kisülő lámpák Ultraibolya lámpa Speciális, nem általános célú fénycsövek, gázkisülő lámpák Kisülési cső, az ibolyántúli lámpa kivételével, másféle Xenon-kisülő vetítőgépekhez lámpák 2. számú melléklet: Regisztrációs formanyomtatvány visszatérítést kérelmező számára Regisztrálja magát Válassza ki tevékenységi területét a rendelkezésre álló alábbi lehetőségek közül: A csillaggal jelölt rovatok kitöltése kötelező:* Résztvevő Visszatérítést kérelmező Résztvevő és visszatérítést kérelmező Társaságra vonatkozó adatok Társaság neve*: Kapcsolattartó személy*: Cím*: Telefonszám*: Irányítószám*: Faxszám*: Város*: *: Ország*: (válasszon) Weboldal*: Közösségi adószám*: Gyártó cégjegyzékszáma: Bankszámlaszám*: IBAN szám*: SWIFT-BIC kód*: Közvetlen megterhelés: Igen Nem Bankszámlaszám (közvetlen megrendelés)*: IBAN-szám (közvetlen megterhelés)*: SWIFT-BIC kód*: Pf. szám: A társaság nyelve*: (válasszon) Adja meg kötelezettségének keltét (NN-HH-ÉÉÉÉ)*: Felhasználói adatok Név*: Cím/fokozat*: Beosztás*: Osztály: Telefonszám*: Faxszám*: *: Ország*: (válasszon) Nyelv*: (válasszon) 9 / 10 oldal 2014

10 A számlák címzettje Megegyezik a Társaságra vonatkozó adatokkal Adatszolgáltató kapcsolattartó személy: Címzett társaság neve*: Címzett kapcsolattartó személy*: Címzett címe*: Címzett osztálya*: Címzett irányítószáma*: Címzett városa*: Címzett *: Címzett országa*: (válasszon) Címzett (másodlagos)*: Mentés Törlés *A csillaggal jelzett rovatok kitöltése kötelező 10 / 10 oldal 2014

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

3. Lámpák 4. Nagygépek

3. Lámpák 4. Nagygépek Az első szabályozást Magyarországon Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékgazdálkodásáról 2004-ben vezették be. Az azóta eltelt időben a szabályozást többször aktualizálták és folyamatosan

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

2. Résztvevőként való regisztrálás / Visszatérítés igénylőként való regisztrálás 2/1. lépés: A regisztrációs űrlap kitöltése

2. Résztvevőként való regisztrálás / Visszatérítés igénylőként való regisztrálás 2/1. lépés: A regisztrációs űrlap kitöltése A WEEE Black Box bemutatása 1. A WEEE Black Box honlap Ha akár Résztvevőként, akár Visszatérítés igénylőként regisztráltatja magát, akkor kérem, hogy kattintson a https://www.weeeblackbox.com honlapra,

Részletesebben

Használati útmutató az előzetes nyilvántartásba vétel elektronikus felületéhez

Használati útmutató az előzetes nyilvántartásba vétel elektronikus felületéhez Használati útmutató az előzetes nyilvántartásba vétel elektronikus felületéhez A kérelmeket elektronikus úton, az e célból működtetett elektronikus felületen elérhető űrlap magyar nyelvű kitöltésével lehet

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A WEEE Black Box rendszer hulladékkezelési díj visszaigénylésének bemutatása

A WEEE Black Box rendszer hulladékkezelési díj visszaigénylésének bemutatása A WEEE Black Box rendszer hulladékkezelési díj visszaigénylésének bemutatása 1. A WEEE Black Box honlap Ha akár Résztvevőként, akár Visszatérítés igénylőként regisztráltatnia kell magát, akkor a CRSO szervezetének

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai KAR Borító KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Adatszolgáltató adatai 2. KSH statisztikai számjel: - - - 3. Név: Adatszolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben