1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról"

Átírás

1 1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról Orvostörténelmi iskolák Az orvostörténelem iránti érdeklődés szinte az ókortól nyomon követhető és jellemezte a középkori orvosszerzőket is, bár ez a diszciplína csak a 17. század közepén alakult át szaktudománnyá. A természettudományos gondolkodás meghonosodása a hagyományos, tapasztalati alapokon nyugvó medicinát fokozatosan a mai értelemben vett orvostudománnyá formálta át. Az új szemléletű orvostudomány egyben szakítást is jelentett a múlttal, és elindítójává vált az orvostörténeti kutatásoknak Célja a régi orvosi ismeretekből a maradandó kiemelése, a múlt orvosi gyakorlatának a feltárása és elemzése, valamint az összefüggések megállapítása volt. Ilyen jellegű orvostörténeti kutatásokról viszont csak a 18. századtól kezdve beszélhetünk, amelynek eredményeként sorra megjelentek az első forráskiadványok, kézikönyvek és kritikai kiadások. A korai orvostörténelmi kutatások még nem sokrétűek, azok elsősorban még a híres orvosok életére és munkásságára irányultak. Ilyen például a 13. századból Ibn Abu Oszeibia kódexe, amelyben az ó- és középkori görög-római, indiai, mohamedán és keresztény orvosok életútját és kéziratait közölte. Hasonló jellegű Giovanni Tortelli genovai orvos munkája a 15. század közepéről. Az első nyomtatásban megjelent orvoséletrajzi lexikon Symphorien Champier ( ) "Liber de medicinae claris scriptoribus" címet viselő könyve, amelyben a francia szerző nemzetenként csoportosította a neves orvosokat. Az előbbieknél lényegesen bővebb és az orvosi gondolkodás fejlődését is nyomon követő munka Johannes Antonides van der Linden ( ) "De scriptis medicis libri duo" (1637) és "Manuductio ad medicinam" (1639) című könyve század Az orvostörténeti szakirodalom az orvostörténeti kutatások elindítását és ezzel együtt az új szaktudomány megalapozását a Genfben élt Daniel Leclerc ( ) nevéhez fűzi. Leclerc 1696-ban Genfben adta ki a "Histoire de la Médecine" című kézikönyvét, amelyben az orvostudomány fejlődését koronként és vallásonként tárgyalta, felhívta a figyelmet az orvostörténelem és a politikai történelem kapcsolatára, viszont említés nélkül hagyta a távoli népek és földrészek orvosi kultúráját. Leclerc nyomán sorra születtek az anatómia és a sebészet történetével foglalkozó munkák, s

2 megindult az egyetemi orvosképzés múltjának feltárása is, de az egyes szerzők izoláltan végezték kutatásaikat. A 18. század végére már körvonalazódtak az orvostörténelem kutatásának központjai : így elsősorban a francia és a német egyetemi városok jöttek számításba. Az orvostörténelem megerősödését jelentette, hogy 1795-ben a párizsi egyetem orvosi karán bevezették az orvostörténelmet a kötelező tárgyak sorába. Igaz, ennek tanszékét csak 1819-ben szervezték meg, addigra viszont Európa számos egyetemén már siker koronázta az orvostörténelem oktatásáért indított mozgalmat. 19. század A 19. században a legjelentősebb a francia, az olasz és a német orvostörténelmi iskola volt. A francia és az olasz kutatás elsősorban az ókori görög-római és a keresztény gyógyító kultúra ismeretanyagát tárta fel, s sorozatban jelentette meg Hippokrates, Galenos, Plinius stb. műveinek kritikai kiadását, megszervezte a középkori kódexek orvostörténelmi adatainak feltárását, s összefoglaló munkákat jelentettek meg az ókori orvostudomány egészéről és saját szakáguk történetéről. A francia orvostörténet-írás kiemelkedő egyénisége Émile Littré ( ) volt, a kitűnő Hippokrates-kutató. Nyomdokain haladt Charles Victor Daremberg ( ), aki a dijoni, később a párizsi egyetem tanára volt, s az orvostudomány történetéről írt nagy monográfiájában az addig feltárt ismereteket a hindu orvosi anyagokkal bővítette ki. Hasonló irányzatot képviselt az olasz orvostörténet-írás is: Salvatore de Renzi ( ), Francesco Puccinotti ( ) és Alfonso Corradi ( ) az ókori és az itáliai orvosi eredmények feltárásán túlmenően főleg a keresztény gyógyító kultúrát vizsgálta. A francia és az olasz orvostörténet-írás inkább az előbbi területen éreztette hatását. Kelet-Európa orvostörténeti kutatásaira leginkább a német orvostörténeti iskola gyakorolt jelentős hatást. A módszeres kutatás először a göttingeni egyetemen honosodott meg, főleg Ernst Gottfried Baldinger ( ) és Friedrich Benjamin Osiander ( ) jóvoltából, de a század fordulóján majdnem minden német egyetemen foglalkoztak orvostörténelemmel. A német iskolára a pragmatikus feldolgozási mód a történeti, didaktikai és pedagógiai elvek együttes érvényesülése a jellemző, amely a leghatásosabbnak az oktatásban bizonyult. Ennek nyomán születtek meg a kor legkiválóbb összefoglaló munkái az 1820-as évektől kezdődően. A hallei Kurt Sprengel ( ) öt kötetben ("Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde") kísérte végig az orvostudomány fejlődését,

3 amelynek értékét nem csökkentette a szerzőnek a vitalizmussal kapcsolatos elfogultsága sem. Az orvostörténeti kutatás valóságos fellegvárai alakultak ki Halléban, Berlinben, Jénában és Lipcsében: Justus Friedrich Karl Hecker ( ), August Hirsch ( ), Johann Ludwig Choulant ( ), Carl Reinhold August Wunderlich ( ) és Heinrich Haeser ( ) munkássága nyomán. Ők részben összefoglaló munkák megírásával, részben forráskiadásokkal és az oktatás megszervezésével alapozták meg az orvostörténelem kutatását a német területen, valamint irányt mutattak a további kutatásokhoz. A német iskola hatására kezdődött el a bécsi egyetemen is az orvostörténelem kutatása, később az oktatása, amelynek nagy egyéniségei Theodor Puschman ( ) és Robert (Töply) Toeply ( ) voltak. 1 Orvostörténeti társaságok A német orvostörténeti iskola s ebből a szempontból ide sorolható a bécsi is teremtette meg az orvostörténet-írás első folyóiratát: 1790-ben Nürnbergben elindították az "Archiv für die Geschichte der Arzneykunde" c. lapot, majd Kurt Sprengel szerkesztésében indult a "Beiträge zur Geschichte der Arzneywissenschaft" c. szaklap, s ezek megszűnése után indult meg Breslauban a "Janus" szerkesztése és kiadása. A német területhez fűződik az első orvostörténeti társaság megalakulása (1901) is, amit követett a francia (1907), majd az olasz (1907), azután az észak-amerikai (Charak Club, 1908) nemzeti társaságok létrejötte. Az I. világháború után Párizsban megalakult a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság (1919), amelynek ösztönző hatása lett számos országban az orvostörténeti társaságok létrejöttére. 2 Annak ellenére, hogy az orvostörténelmi tárgyú összefoglaló munkák a 18. századtól kezdve jelentek meg rendszeresen nyomtatásban, és kialakultak az orvostörténeti kutatások központjai valamint tényleges orvostörténelmi érdeklődéssel rendelkezett az európai orvostársadalom, e szakma egyetemi oktatásának elindításért még komoly küzdelmet kellett vívni. E szakterület művelésének megindulása, egyben önálló szaktudománnyá válása, még nem jelentette az orvostörténelem egyetemi oktatásának megindulását is. 1 2 Arina Völker: Medizinhistorischer Unterricht in der Gründungsepoche der Universität Halle. In: Die Entwicklung des medizinhistorisches Unterricht. Halle (Saale), Martin-Luther-Universitat Halle- Wittenberg. pp ; Erna Lesky: Geschichte der Medizin. In: Erna Lesky: Die wiener medizinische Schule im 19 Jahrhundert. (The Vienna Medical School in the 19th Century.) Graz Köln, Hermann Böhlaus Nachfolger. pp ; Erna Lesky: Das Institute für Geschichte der Medizin der Universität Wien. = Wiener Medizinische Wochenschrift 126 (1976) No. 23. pp Bronislaw Seyda: Dzieje medycyny w zarysie. Warszawa, PZWL. pp

4 Az orvostörténelem mint önálló tantárgy és a korai orvostörténeti tanszékek Az egyetemi orvosképzésbe az orvostörténetet nem kötelező tárgyként elsőként a párizsi egyetemen vezették be (1795), míg erre az itáliai és a német területeken csak a 19. század első felében került sor (Firenze 1806, Nápoly 1814, Padova 1815, Pisa 1841 stb.). Az egyetemi előadási jog viszont itt sem jelentette még magának az orvostörténeti tanszéknek a megszervezését. Az előbb említett területeken kívül Moszkvában 1826-ban, Pesten 1836-ban, Bécsben 1850-ben iktatták be az orvostörténelmet rendkívüli tárgyként az egyetemi tanrendbe. A krakkói egyetemen viszont már 1809-ben megszervezték az orvostörténeti tanszéket, kötelező tették e tárgy oktatását, bár ennek léte mindig függött az ottani lengyel politikai helyzettől. A nemzeti függetlenség elvesztése után Krakkóba összpontosult a függetlenségi mozgalom, amelynek szellemi központja az egyetem lett. Rendkívüli módon felfokozódott a nemzeti múlt iránti érdeklődés és ez vonatkozott a szaktudományokra is. E sajátos helyzet ösztönzőleg hatott az orvostörténelem művelésére, így önálló lengyel orvostörténeti iskola alakult ki, amely később vezető szerepet játszott az európai szakkutatás területén is. 3 A 19. század orvostörténeti kutatásaira már a nemzeti vonatkozások feltárása a jellemző. Sorra születtek főleg a század utolsó harmadában azok a szintézisre törekvő feldolgozások (pl. a lengyel Józef Oettinger, a magyar Fekete Lajos, Demkó Kálmán, 4 a német Wunderlich stb. jóvoltából), amelyek az általános vonatkozások feldolgozása mellett jelentős helyet biztosítottak saját nemzetük orvostörténeti múltjának is. 5 Az viszont lényegesnek mondható, hogy az orvostörténeti kutatás még nem feltétlenül kapcsolódott az egyetemhez, ahol az esetek többségében az orvostörténelem oktatása erősen személyi jellegű volt például Breslauban Haeserhez, Berlinben Hirschhez kapcsolódott, de haláluk után vagy megszűnt az orvostörténelem előadása, vagy pedig más formában folytatódott: kötelezőből rendkívüli tantárggyá vált. Az orvostörténelem sok esetben az egyetemi reformok során kimaradt a Győry Tibor: Az orvostörténelem tanítása külföldön és hazánkban. = Orvosképzés 25 (1935) pp ; A múlt magyar orvostörténészei. Bev.: Schultheisz Emil. Összeáll.: Szállási Árpád, Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. 387 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 19.) Kapronczay Károly: Die Anfange einer medizinischen Historiographie in Ungarn. In: Die Entwicklung des medizinhistorischen Unterrichts. Halle (Saalwe), Maritn-Luther-Universitat Halle-Wittenberg. pp ; Kapronczay Károly: Orvostörténelem Magyarországon. In: A múlt magyar orvostörténészei. Bev.: Schultheisz Emil. Összeáll.: Szállási Árpád, Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp ; Kapronczay Károly: Az orvostörténelem Magyarországon. Egy szaktudomány hőskora. = Orvostörténeti Közlemények. Vol (1986) pp Kapronczay Károly: Az orvostörténelem Magyarországon. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 22. pp ; Szállási Árpád: Linzbauer Xavér Ferenc. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 10. pp ; Szállási Árpád: Egy vidéki orvostörténész a múlt században. = Orvosi Hetilap 117 (1976) No. 50. pp

5 tanrendből, de a magántanári rendszer kialakulásával Európa legtöbb egyetemén (így a pesti egyetemen is) valamilyen formában mégis előadásra került. 6 A könyvtár- és múzeumügy Az orvostörténelem művelésének az egyetemi oktatás és társasági élet formái mellett harmadik területe a könyvtár- és múzeumügy lett, amely hamarosan a kutatás fontos színterévé vált. Ez a forma két úton haladt. Az egyik út: amikor az oktatás szolgálatában álló adminisztrációs tárgyakat az egyetem múzeumában gyűjtötték össze és szak szerint csoportosították. Hazánkban ennek már a 18. században a budai, később a pesti egyetemen sőt részben már a nagyszombatin is nyomára bukkanunk. Az idők folyamán mind több hagyaték tárgy, emlékanyag, kézirat, oklevél stb. került ezekbe a házi múzeumokba és belőlük, az egyetem működésének melléktermékeként, lassan megszülettek az egyetemi orvos- és gyógyszerészettörténeti gyűjtemények, amelyek a tudománytörténettel foglalkozó tanszékek bázisává váltak, vagy azokat pótolták. Sok helyen (például Bécsben, Koppenhágában, Krakkóban stb.) az egyetemi gyűjteményekből fejlődtek ki az orvostörténeti múzeumok, amelyeket szakkönyvtárral egészítettek ki. Az orvostörténelmi múzeumok keletkezésének másik útja: amikor múzeumi szándékkal és jelleggel hoznak létre ilyen intézményt, mint például Londonban a Wellcome Intézetet (1905), vagy nálunk a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot (1964). Itt kell megjegyeznünk, hogy hazánkban az orvos- és gyógyszerészettörténeti múzeumalapítási törekvések egymástól függetlenül majdnem egyidőben indultak meg (a Gyógyszerészettudományi Társaságon, illetve az Orvosegyesületen belül), de ez jellemezte a hasonló európai intézmények létrehozásának körülményeit is. Ma már igen jelentős gyűjtemények vannak az Egyesült Államokban, azután a volt Szovjetunió területén, valamint Franciaországban, Lengyelországban, Olaszországban, Svájcban, Dániában, Hollandiában, Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és Romániában, amelyek többsége független az egyetemektől, s bázisintézményként szolgálják az orvostörténelmi kutatást Bronislaw Seyda id. mű Antall József: Az orvos- és gyógyszerészettörténeti múzeumügy Magyarországon. = Múzeumi Közlemények, No. 2. pp

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai 1939 szeptember első napjaiban már dúlt a lengyel német háború jelent meg magyar nyelven Władysław

Részletesebben

A magyar lengyel és lengyel magyar orvosi közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig)

A magyar lengyel és lengyel magyar orvosi közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 54. Kapronczay Károly A magyar lengyel és lengyel magyar orvosi közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig) Budapest, 2013 Megjelent a Magyar

Részletesebben

Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA

Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA BUDAPEST 2013 Kiadja a Johan Béla Alapítvány ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. A BALTIKUM ORVOSI MÚLTJA

Részletesebben

A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN

A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 2. szám 213 238. (2001) A PEDAGÓGIA EGYETEMI TUDOMÁNY JELLEGÉNEK KIALAKULÁSA ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE A PESTI EGYETEMEN Németh András Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai

Részletesebben

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL

TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, A TECHNIKA ÉS AZ ORVOSLÁS KÖRÉBŐL STUDIES INTO THE HISTORY OF SCIENCES, TECHNOLOGY AND MEDICINE WITH ENGLISH ABSTRACTS OF THE PAPERS Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténész

Részletesebben

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész

Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész Néhány, a Magyar Orvostörténelmi Társaság munkájában 1945 után részt vett neves orvostörténész (Születésük időrendjében) Összeállította: Gazda István és Kapronczay Károly Fekete Sándor (1885 1972) Fekete

Részletesebben

Kapronczay Károly MAYER KOLOS FERENC (1899 1988) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Kapronczay Károly MAYER KOLOS FERENC (1899 1988) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Kapronczay Károly MAYER KOLOS FERENC (1899 1988) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai 1899. július 6-án született Egerben Mayer Kolos Ferenc orvostörténész, az 1927-ben megjelent

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

Magyary-Kossa Gyula (1865 1944)

Magyary-Kossa Gyula (1865 1944) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 53. Magyary-Kossa Gyula (1865 1944) orvos, farmakológus, a méregtan magántanára, orvostörténész, akadémikus, az állatorvosi akadémia professzora

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

Pethő Villő. PhD értekezés

Pethő Villő. PhD értekezés Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstörténet Doktori Program Pethő Villő Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1

JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV 1 2 JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV HÁROM ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖSZÖNTÉSE Tanulmánykötet Birtalan Gyõzõ, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére JOHAN BÉLA ALAPÍTVÁNY MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Három orvostörténész köszöntése

Három orvostörténész köszöntése A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 32. Jubileumi emlékkönyv Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére A Magyar

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Történettudományi Doktori Iskola, vezetője dr. Gergely Jenő Művelődéstörténeti Program, vezetője dr. Kósa László. A bizottság tagjai:

Történettudományi Doktori Iskola, vezetője dr. Gergely Jenő Művelődéstörténeti Program, vezetője dr. Kósa László. A bizottság tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Géra Eleonóra Erzsébet Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 1850-1952 Történettudományi Doktori Iskola, vezetője

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=1030&lap=0 A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Szögi László Az európai centrum és periféria viszonyának vizsgálatában

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

KREATÍV EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉRE A TUDOMÁNY nemzetközi tendenciáinak

KREATÍV EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉRE A TUDOMÁNY nemzetközi tendenciáinak A KÜLFÖLDI MAGYAR EGYETEMJÁRÁS A KEZDETEKTŐL A KIEGYEZÉSIG KREATÍV EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉRE A TUDOMÁNY nemzetközi tendenciáinak ismerete és nemzetközi tapasztalatok nélkül nem lehet számítani. A külföldi egyetemjárás

Részletesebben

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél SarkozyP.qxd 2012.05.18. 20:05 Page 77 VISSZHANG SÁRKÖZY PÉTER Hungarológia nálunk és más nemzeteknél J elen írásom nem egy tudományos kutatómunka eredményeit tükrözi, nem vagyok pedagógiatörténész, és

Részletesebben

Dr. habil. ÖRSI JULIANNA

Dr. habil. ÖRSI JULIANNA Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. habil. ÖRSI JULIANNA ISKOLATEREMTŐ MŰHELY, KUTATÓHELY, KULTURÁLIS CENTRUM, AVAGY A KORSZERŰ MÚZEUM FUNKCIONÁLIS VÁLTÁSAI A MÚZEUM KLASSZIKUS FUNKCIÓI

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly. Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0

Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly. Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0 Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=116&lap=0 Batthyány-Strattmann László (1870 1931) Kapronczay Károly Batthyány-Strattmann László abból a Batthyány családból származott, amely

Részletesebben

Karasszon Dénes Pákozdy Katalin

Karasszon Dénes Pákozdy Katalin Karasszon Dénes Pákozdy Katalin MAGYARY-KOSSA GYULA (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Negyedéves medikus koromban kezdtem érdeklődni a magyar orvosok múltja iránt

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA

25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA 25. évfolyam 2010. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: TOMKA BÉLA A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Debreceni peregrinusok a 16 19. században

Debreceni peregrinusok a 16 19. században Örökség Tamusné Molnár Viktória Debreceni peregrinusok a 16 19. században A partikuláris iskolarendszer lehetővé tette a (debreceni) diákok külföldön való továbbtanulását. A növendék előbb két-három esztendeig

Részletesebben

Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára

Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára 1 2 Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára A neves klasszikus filológus, tudománytörténész életmû-bibliográfiájával Magyar Tudománytörténeti

Részletesebben