1. A magyar orvostörténet-írás és -kutatás korai eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A magyar orvostörténet-írás és -kutatás korai eredményei"

Átírás

1 1. A magyar orvostörténet-írás és -kutatás korai eredményei A magyar orvostörténelmi érdeklődés nyomai már a krónikás irodalomban is fellelhető, amelynek jellemzője az életrajzi érdeklődés, a pusztító járványok leírása, az uralkodók vagy neves egyéniségek betegségeinek és halálának az áttekintése. Az első magyar orvostörténelmi műnek Zsámboky János (Johannes Sambucus) ( ) "Icones veterum aliquot ad recentium medicorum philosophorumque" című, 1574-ben Antwerpen megjelent munkáját kell tekintenünk, amelyben a polihisztor szerző számos orvos és filozófus életútját és munkásságát közli. A magyarországi hagymázjárványokról szól Jordán Tamásnak ( ) a pestises láz jelenségével foglalkozó tanulmánya, amely több történeti visszapillantást is tartalmaz. A 17. században új műfajként jelentkezett az orvostörténelmi tárgyú orvosavatási értekezés. Ilyen például Monau (Monavius) Frigyes ( ) Hyeronimus Fabricius de Aquapedentéről és Moller Károly Ottó ( ) Hippokratesről írott disszertációja. Az orvostörténeti érdeklődés szempontjából számottevő Jeszenszky (Jessenius) Jánosnak ( ) Vesaliusról írt könyvecskéje, amely értékelő és a múlttal kapcsolatos megállapításokat is közöl. 1 Az előző korszakokhoz képest nálunk is az orvostörténeti érdeklődés virágzásának a kora a 18. század. Ekkor már valóban orvostörténeti szándékkal megírt disszertációk sora jelenik meg nyomtatásban, de a csúcsot Weszprémi István ( ) "Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae Biographia" című négykötetes életrajzi összeállítása jelenti, amely saját koráig közli a magyar orvosokra életükre és munkásságukra vonatkozó adatokat. Ezzel valójában a tudományos magyar orvostörténelem alapjait vetette meg. Már az előbb említett orvosi disszertációk témaválasztása is változatos és erősen a német orvostörténet-írás hatása alatt állt. Kiadási helyük a szerzőket képző egyetem városa, amely az esetek többségében azonos a német orvostörténeti kutatás korabeli központjaival. Enyedi István 1719-ben Halléban Hippokratesnek a szívről és a vérkeringésről vallott nézeteit értékeli, de itt védte meg 1742-ben Csernanszky Sámuel is az egyiptomi és a görög-római orvostudományról írott értekezését. Kortársuk, Zágoni Gábor ( ) 1764-ben Göttingenben értekezett a 18. század jelentős orvosi felfedezéseiről és elméleteiről. Az értekezések kiszélesedését jelenti Adámi Pál ( ) háromkötetes munkája az 1 Kapronczay Károly: Az orvostörténelem Magyarországon. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 22. pp

2 állatorvoslás történetéről, míg a hagyományok követésének tekinthető Chenot Ádám ( ) könyve az évi erdélyi pestisjárványról, s a szakszerű leírás közben értékes történeti visszapillantásokat is közöl. Megállapítható, hogy az előbb felsorolt munkák kisebb jelentőségűek Weszprémi István Succinctájához képest. 2 A 19. század első felében A 19. század első felében már erős hatást gyakorolt a német pragmatikus orvostörténeti szemlélet a magyar orvostörténeti munkákra, így elsősorban a pesti egyetem orvosavatási értékezéseire. A változatos orvostörténeti témaválasztás mellett figyelmet érdemel a szerzők hivatkozási irodalma, főleg Sprengel, Choulant, Hecker, később Wunderlich, Haeser, Littré és Daremberg munkáit sorolják fel. Általában olyan témakört választottak, amelyek már kidolgozásra kerültek az előbb említett szerzőknél, s csak magyar vonatkozásokkal egészítették ki. A közel félszáz orvostörténeti tárgyú munka között említendő Lósy Pál (1839) írása az orvostudomány korszakairól, Elsass Náthán (1837), valamint Detsinyi Lipót (1847) tanulmánya a zsidók orvosi ismereteiről, Pollak Herman (1832) és Rakita Alajos (1846) értekezései a himlőoltásról, Cornides Péter (1839) vizsgálódása a keleti dögvészről, Adler Herman (1846) eszmefuttatása a gyógytani rendszerekről, míg Hauke Antal (1842) a 19. század orvostudományáról értekezett. Sajnos e szerzők a későbbiekben nemigen folytatták történeti kutatásaikat. A pesti egyetemen folyó orvostörténeti oktatás mellett a Királyi Orvosegyesületben találkozunk az orvostörténelem ápolásával. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint változatos témakörökben számos orvostörténeti előadás hangzott el, és a hozzászólások is a tagok e tárgyban való alapos jártasságát bizonyítják. A 19. század második felében A meginduló hazai orvostörténeti kutatás mindinkább igényelte a forráskiadást és az átfogó orvostörténeti munka megírását, amely az egyetemes áttekintés mellett a magyar fejlődést is visszatükrözte volna. Egyre több magyar szaklapban és orvosi folyóiratban jelentek meg orvostörténeti tárgyú tanulmányok (Orvosi Tár, Orvosi Hetilap, Gyógyászat, Ország Tükre, Történelmi Tár stb.), amelyek egy-egy magyar történelmi korszakot vagy az európai 2 Kapronczay id. mű

3 vonatkozásokat tárgyalták. A kutatásokat nagyban megkönnyítette Linzbauer Xavér Ferenc ( ) három nagy egységből álló, hétkötetes, a magyar egészségügyet és orvosi törvények múltját bemutató műve ("Codex sanitario-medicinalis Hungariae..."), amelyet között sorozatban adott közre. Linzbauer könyvei felbecsülhetetlen értéket jelentenek ma is, s ez elindítója lett az összefoglaló jellegű munkák megírásának. A Linzbauer hatására jelentkezett szerzők közül kiemelkedik Fekete Lajos ( ) kisújszállási orvos, aki 1864-ben Pesten adta kis "A gyógytan története rövid kivonatban" című, közel 250 oldalas munkáját. A szerző bevezetőjében írta, hogy munkájához forrásnak Wunderlich "Geschichte der Medizin" (1859) c. hasonló kötetét tekintette, míg a magyar vonatkozások anyagát Linzbauer Codexéből merítette. A gyógytan rövid története az orvostudomány fejlődését az ó-, közép- és újkorra osztotta fel, ezen belül földrészenként és országonként tárgyalta az orvosi ismeretanyagot, az orvosi gondolkodás bővülését, az orvosképzés kérdéseit, a járványügyet és a szaktudományok kialakulását. Az egyes korok végén a magyar vonatkozásokat tárgyalta, sűrűn idézve Linzbaueren kívül Weszprémi István munkáját. 3 Fekete valóban az első átfogó képességű és szemléletű magyar orvostörténész volt, aki e munkáján kívül több jelentős tanulmányt és könyvet írt az orvostörténelem tárgyköréből. Rendszeresen publikált a "Gyógyászat"-ban, a "Történeti Tár"-ban, az "Ország Tükré"-ben és a "Századok"-ban, és halála előtt nem sokkal megjelentette könyv alakban a "Magyarországi ragályos és járványos kórok rövid történelme" című feldolgozását. Kéziratban maradt meg tőle "Az orvostudomány története Magyarországon" c. kötete, amely terveink szerint végre megjelenik nyomtatásban is. Fekete Lajos orvostörténeti kutatásaira nagy hatással volt Sugár Fábiusznak ( ) az 1861-ben Pesten megjelent "Az orvosok és az orvosi tudomány Magyarországban a legrégibb időktől fogva századunk elejéig" című füzete, amely a gondolatébresztő témafelvetésen kívül érintette asz egyetemes vonatkozásokat is. E munka hatása kimutatható Lengyel Endre ( ) orvostörténeti cikkeinél is, amelyek általában napilapokban jelentek meg, de kéziratban maradt az "Orvosi történelem" címet viselő könyve. Lengyel jelentősége az orvostörténelemnek a tudományos ismeretterjesztés szolgálatába való állításában keresendő, amellyel a nem szakemberek körében szerzett híveket e szakterületnek. A 19. század második felében nagy számban jelentek meg hazánkban is az ókori ismeretekkel és iskolákkal foglalkozó tanulmányok és közlemények, amelyek megszületésére elsősorban a francia, a német és az olasz orvostörténeti iskolák voltak hatással. A hazai irodalomból id. 3 Kapronczay id. mű

4 Purjesz Zsigmond ( ), a pesti egyetem orvostörténeti magántanára emelkedett ki. Elsőnek a görög orvostudománnyal és a hippokratesi gondolatokkal foglalkozott, majd ban az Ebers-féle papiruszok orvosi vonatkozásairól adott ki könyvet. A hazai szaklapokon kívül bécsi és müncheni folyóiratokban közölt ókori és középkori témájú orvostörténeti tanulmányokat. Purjesz hatására kezdett el orvostörténelemmel foglalkozni Rózsay (Rosenfeld) József ( ), aki főleg a zsidó orvosi iskolákkal és ismeretekkel, valamint ifj. Bókay János ( ), aki a gyermekgyógyászat történetével foglalkozott. Az orvostörténelem tárgykörében fejtett ki jelentős szakirodalmi tevékenységet Tihanyi (Tiegermann) Mór ( ), aki öt jelentős tanulmányban foglalkozott a görög-római orvosi ismeretekkel, Hippokrates és Galenos tevékenységével, Aristoteles és Platon hatásával az orvosi ismeretekre, a görög orvosi iskolák materialista irányzatával, valamint feldolgozta a vérkeringés történetét,. Nagyobb tanulmányai mellett számos ismeretterjesztő orvostörténeti cikket írt napilapokban. Később rendőrorvosi hivatása miatt felhagyott orvostörténeti kutatásaival. 4 A reformáció és a felvilágosodás szellemi hatása az orvostudományra, a természettudományos orvosi gondolkodás kialakulása ez volt Schuschny Henrik ( ) kutatásainak témája, valamint tanulmányt írt Toldy Ferencről, az orvosról. Hosszabb tanulmányban vizsgálta meg a protestáns vallásokkal együtt jelentkezett szabadabb gondolkodás és természettudományos érdeklődés hatását a német és németalföldi egyetemek orvosi karán, míg másik írásában a magyar orvosképzés történetével foglalkozott. Vele kapcsolatban még meg kell említenünk, hogy ő javasolta 1889-ben Fodor Józsefnek az orvostörténelem beiktatását a középiskolai egészségtan tantervébe. A nagyszombati egyetem orvosi karának centenáriuma, a kolozsvári egyetem megszervezése, valamint a millenniumi események jó alkalmat kínáltak, hogy a magyar orvosképzés történetét ismételten feldolgozzák könyv vagy tanulmány formájában. A munkák sorából kiemelkedik Hőgyes Endre ( ) "Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről" című (1896) egyetemtörténeti könyve, amely nemcsak kiváló történeti feldolgozás, hanem dokumentumgyűjtemény is. A másik jelentős feldolgozás Maizner János ( ) "A kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézet történeti vázlata ( )" című (1890) könyve, amelyben a kolozsvári orvosi kar jogelődjének 4 Kapronczay id. mű

5 fejlődését ismertette. A 19. század utolsó évtizedeiben, Kolozsvárott és Erdélyben valóságos orvostörténeti kör alakult ki. Az előbb említett Maizner Jánoson kívül jelentős orvostörténeti kutatásokat végzett a magyar vérátömlesztés egyik úttörője, Gyergyai Árpád ( ) is, aki először Claude Bernard életét és munkásságát ismertette, majd 1881-ben a római sebészetről adott ki könyvet. E két kiemelkedő munka mellett számos, az erdélyi orvostudományról és gyakorlatról szóló tanulmányt közölt a "Deutsche Archiv für Geschichte der Medizin" című müncheni folyóiratban, míg az erdélyi lapokban a középkor orvoslását ismertette. Halála előtt magántanári kérelemmel fordult a kolozsvári egyetem orvosi karához az orvostörténelem tárgyköréből, de székfoglaló előadása előtt elhunyt. Gyergyainál az anyag feldolgozásának racionális módjánál, idézeteinél, forrásainál elsősorban a francia és az olasz orvostörténet-írás, s főleg Daremberg hatása mutatható ki. Kortársa, Gusbeth Ede ( ) elsősorban Brassó egészségügyét tárta fel sorozatkiadványaiban ( ), a századforduló éveiben pedig Pataki Jenő ( ) az erdélyi orvostörténelem elfelejtett nagyságait elevenítette fel (Dimien Pál, Mátyus István, Pápai Páriz Ferenc stb.). 5 Az egyre szélesedő orvostörténelmi szakirodalom tette indokolttá, hogy a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén (1877) Poór Imre 100 aranyos pályadíjat tűzzön ki az orvosi tudomány Magyarhonban, fejlődésének története a legrégebbi időktől a mai napig címmel. A kitűzött határidőre (1885. december 31.) nyolc pályamű érkezett a bíráló bizottsághoz, de egyiket sem tartották megfelelőnek. A tapasztalatok alapján Poór módosította a kiírást: a kész munka helyett csak tervezetet és teljes bibliográfiát kért. A módosításra Kovács Imre, Schuschny Henrik és Purjesz Zsigmond pályázott, de csak az utóbbi kettő pályázatát tartották megfelelőnek. Egymástól független munkaközösség létrehozását javasolták, koronként és szaktudományonként más-más személlyel kívánták megíratni az egyes fejezeteket. A művet Magyarország gyógyszerészettörténetével kellett volna kiegészíteni, s így végül gyűjteményes kötet formájában akarták kiadni a magyar orvos- és gyógyszerészettörténet összefoglaló kézikönyvét. A bírálók (Poór Imre, Schächter Miksa és Dulácska Géza) már afelé hajlott, hogy Schuschnyt és Purjeszt bízzák meg a munkaközösségek megszervezésével, amikor az évi tátrafüredi vándorgyűlésen elhangzott Demkó Kálmán ( ) "Közegészségügy városainkban a 5 Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből. Bev.: Izsák Sámuel. Az összeállításban közrem.: Perjámosi Sándor. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, MATI. 411 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 37.)

6 XV XVII. században" című előadása. A lőcsei középiskolai tanár nem hallott a pályázatról, de tekintettel orvostörténelmi kutatásaira és megjelent tanulmányára Poór Imre tanácsára ő is benyújtotta pályázatát. A Vándorgyűlés Központi Választmánya október 12-én Demkó Kálmánnak ítélte oda a pályadíjat és egyben megbízta "A magyar orvosi rend története" című az orvos- és gyógyszerészettörténetet együtt tárgyaló munka megírásával. Demkó a feladatot elvégezte, s ben jelent meg "A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végig" című kétkötetes munkája, amelynek erényei mellett maradtak hibái is. A századi magyar orvostörténeti kutatásoknak ez az áttekintése további kutatásokra ösztönzött, s nagyban hozzájárult a hazai orvostörténeti kutatások nemzetközi elismeréséhez. A Demkót követő nemzedék kiemelkedő egyénisége Győry Tibor, akinek szakirodalmi munkássága mély nyomot hagyott a magyar orvostörténet-írásban. A Semmelweis-kutatással kapcsolatos szakirodalmi munkássága mellett kiemelkedő műve az 1936-ban megjelent, a budapesti tudományegyetem orvosi karának történetét feldolgozó kötete, valamint nevéhez fűződik a magyar orvosi bibliográfia összeállítása 1472-től 1899-ig. Vele egyidőben fejtette ki szakirodalmi tevékenységét Tihanyi Mór, Mezei Béla, Schwartz István, Wertner Mór, Molnár István, Pataki Jenő, Irsay István stb. A két világháború között A két világháború között jelentek meg kiváló, ma is használatos orvostörténeti forráskiadványaink, adattáraink és feldolgozásaink. Itt kell megemlítenünk Magyary-Kossa Gyula ( ) négykötetes, 1929 és 1940 között kiadott "Magyar orvosi emlékek" című könyvét, majd az újabb szintézisre törekvő művek szerzőit: Mayer Kolos Ferenc ( ) "Az orvostudomány története" (1927), s Hints Elek ( ) "Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében" című (1939) kötetei. E kor kiemelkedő kutatója Herczeg Árpád ( ), Szumowski munkájának magyar tolmácsolója, aki az eredeti munkát magyar vonatkozásokkal egészítette ki. Ezen időszak kiváló magyar orvostörténészei közé tartozott: Korbuly György, Diósadi Elekes György, Fritz Sándor, Vajda Károly, Daday András, Nékám Lajos, Vámossy István, Pólya Jenő, Bálint Nagy István és mások. Külön kell említenünk az orvosi szaklapokban az orvostörténelem jelentkezését: az ilyen jellegű rovatok és szemlék megindulását. Elsőnek az "Orvosi Hetilap"-ban adtak helyet az

7 orvostörténelemnek, 1923-tól Herczeg Árpád a "Heti Krónika" keretén belül rendszeresen közölt kisebb visszaemlékezéseket és híreket, majd 1925-ben Magyary-Kossa szerkesztésében megindult az "Orvostörténelem" című rovat, ahol már nagyobb terjedelmű közlemények is megjelentek. Ugyancsak rendszeresen közölt orvostörténeti írásokat a "Budapesti Orvosi Újság", a debreceni "Orvosok és Gyógyszerészek Lapja" (Diósadi Elekes György szerkesztésében), míg rendszertelenül a többi orvosi lap is. Az orvostörténeti összefoglaló munkák foglalkoztak a gyógyszerészet történetével is, de ilyen tárgyú munkák külön is megjelentek. Elsőnek Schédy Sándor ( ) "A magyarországi gyógyszerészet rövid története" című könyvét (1897) kell említenünk, de hasonló jelentőséggel rendelkezik Orient Gyula ( ) "Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története" című (1929) feldolgozása is. Ezzel közel azonos időben jelent meg Studény János ( ) és Vondra Antal (elh.: 1929) "Hírneves gyógyszerészek" című (1929) műve, Baradlai Jánosnak ( ) és Bársony Elemérnek ( ) "A magyarországi gyógyszerészet története az ősidőktől a mai napig" című (1930) kétkötetes munkája, valamint Sztankai István "A gyógyszerészetre és a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok" című (1935) feldolgozása. A kisebb gyógyszerészettörténeti témájú közlemények általában a gyógyszerészi lapokban, így a "Gyógyszerészet"-ben és a "Gyógyszerészi Hírlap"-ban láttak napvilágot.

Kapronczay Károly. A magyar orvostörténeti kutatás és oktatás Az orvostörténet a tudományos társaságokban

Kapronczay Károly. A magyar orvostörténeti kutatás és oktatás Az orvostörténet a tudományos társaságokban Kapronczay Károly A magyar orvostörténeti kutatás és oktatás Az orvostörténet a tudományos társaságokban 1. A magyar orvostörténet-írás és -kutatás korai eredményei A magyar orvostörténelmi érdeklődés

Részletesebben

3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban

3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban 3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban Sajnos az egyetemi orvostörténeti képzés hiányában az orvostörténeti önképzés és továbbképzés színtere a társasági élet lett. Az orvostörténelem

Részletesebben

A magyarországi orvostörténet-írás története

A magyarországi orvostörténet-írás története A magyarországi orvostörténet-írás története 9 KAPRONCZAY KÁROLY BEVEZETÉS Az orvostudomány múltja, a neves orvosok életműve iránti érdeklődés szinte az ókortól nyomon követhető. A természettudományos

Részletesebben

1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról

1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról 1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról Orvostörténelmi iskolák Az orvostörténelem iránti érdeklődés szinte az ókortól nyomon követhető és jellemezte a középkori orvosszerzőket

Részletesebben

Diósadi Elekes György

Diósadi Elekes György Diósadi Elekes György TEENDŐK A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TUDOMÁNY ÉRDEKÉBEN 1 Íródott 1938-ban Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Nagyon találóan írta Németh László a Tanu -ban,

Részletesebben

Diósadi Elekes György

Diósadi Elekes György Diósadi Elekes György EGYKORI ERDÉLYI ORVOSTÖRTÉNÉSZEK Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai A kolozsvári egyetem hazatértével mienk lett az ott 1921-ben felállított orvostörténeti

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Antall József Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Íródott 1981-ben I. Az orvostörténelem hazai helyzetének vizsgálatakor egyaránt szólnunk kell az eredményekről és a kudarcokról, évtizedes, néha

Részletesebben

Kapronczay Károly ORVOSTÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Kapronczay Károly ORVOSTÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Kapronczay Károly ORVOSTÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Az első orvostörténeti jellegű magyar munkák adatokat, járványok leírását, uralkodók vagy

Részletesebben

KAPRONCZAY KÁROLY: ORVOSTÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON 1

KAPRONCZAY KÁROLY: ORVOSTÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI KAPRONCZAY KÁROLY: ORVOSTÖRTÉNELEM MAGYARORSZÁGON 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási Árpád

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

Pataki Jenő, az erdélyi magyar ovostörténet-írás megteremtője 1

Pataki Jenő, az erdélyi magyar ovostörténet-írás megteremtője 1 Perjámosi Sándor Pataki Jenő, az erdélyi magyar ovostörténet-írás megteremtője 1 Pataki Jenő orvostörténeti munkáinak többsége életének utolsó negyedében, már nyugdíjas korában íródott. Egy olyan korszakban

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai 1939 szeptember első napjaiban már dúlt a lengyel német háború jelent meg magyar nyelven Władysław

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben

Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben Perjámosi Sándor Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben Az orvostörténelem első magyarországi tudományos intézetének megalakulásához történelmi körülmények

Részletesebben

Szállási Árpád DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek, mint általában a tudománytörténetnek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kapronczay Károly. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Kapronczay Károly. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Kapronczay Károly GORTVAY GYÖRGY (1892 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Orvostörténelmünknek nem egy kimagasló alakja a medicina több ágazatában örökítette meg munkásságával

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Pataki Jenő irodalmi munkássága

Pataki Jenő irodalmi munkássága Pataki Jenő irodalmi munkássága Összeállította: Perjámosi Sándor Pataki Jenő munkássága elsősorban az orvostörténelemre koncentrálódott, de különböző lapokban, más jellegű, olykor aktuális kérdéseket felvető

Részletesebben

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Salamon Henrik a magyar fogászat kiemelkedő személyisége, a fogorvos-történelem kiváló művelője

Részletesebben

AZ ORVOSTÖRTÉNELEM HAZAI EGYETEMI OKTATÁSA

AZ ORVOSTÖRTÉNELEM HAZAI EGYETEMI OKTATÁSA AZ ORVOSTÖRTÉNELEM HAZAI EGYETEMI OKTATÁSA Kapronczay Károly az MTA doktora, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007)

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007) akk Ferenc A Szegedi Középkorász űhely tizenöt éve (1992 2007) A Szegedi Középkorász űhelyt mint civil szakmai szervezetet Kristó Gyula profeszszor hozta létre, alapította meg 1992 áprilisában, a űhely

Részletesebben

Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években

Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években KÜHRNER ÉVA Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években Az Eötvös-féle népoktatási törvény 1 következtében az iskolába járó gyermekek száma ugrásszerûen megnõtt. A meglévõ iskolaépületek sem mennyiségükben,

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

In memoriam Dr. GRABARITS ISTVÁN ( )

In memoriam Dr. GRABARITS ISTVÁN ( ) In memoriam Dr. GRABARITS ISTVÁN (1945 2012) Az elmúlt évszázad hatvanas-hetvenes éveiben körvonalazódott a hazai gyógyszerészi múlt és gyógyszerészettörténet-írás, általában a gyógyszerészettörténetet

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal,

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal, A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, együttműködésben a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Katona Ibolya FEKETE LAJOS (1834 1877) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Katona Ibolya FEKETE LAJOS (1834 1877) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Katona Ibolya FEKETE LAJOS (1834 1877) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai ( ) Munkássága tükrében látjuk, hogy az orvostörténeti múlt az egyetemes történelem szerves része,

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A tananyagfejlesztéssel kapcsolatos szerzői jogi kérdések Ügyszám: SZJSZT 40/2004 A megbízó által feltett kérdések: 1. Milyen jogok kapcsolódnak a tananyagfejlesztéshez?

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

2. Az orvostörténelem oktatásának megszervezése hazánkban

2. Az orvostörténelem oktatásának megszervezése hazánkban 2. Az orvostörténelem oktatásának megszervezése hazánkban A 19. században Az orvostörténelem művelésének gondolata nem volt idegen a pesti egyetem orvosi karától már a 18. század végén sem, hiszen Trnka

Részletesebben

Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940 1944)

Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940 1944) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 50. Perjámosi Sándor Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940 1944) Az alábbi kötetben megjelent

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara pályázatot hirdet a. Dr. Komáromy János Állatsebészeti Alapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara pályázatot hirdet a. Dr. Komáromy János Állatsebészeti Alapítvány Dr. Komáromy János Állatsebészeti Alapítvány díjainak elnyerésére 2013. évre azon egyetemi hallgatónak a jutalmazására, akik az állatsebészet terén kiemelkedő és tudományos igényű eredményt értek el. A

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA-szám: K62295 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Vezető kutató: dr. TARDY János A kutatás címe: Iter Pannonicum. Kapcsolattörténeti tudománytörténeti alapkutatások Kutatási időszak: 2006. február 1. 2010. január

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai. Elektrotechnikai. A Magyar. Egyesület. Hobbim az elektrotechnika pályázata. Günthner Attila Május 17.

Magyar Elektrotechnikai. Elektrotechnikai. A Magyar. Egyesület. Hobbim az elektrotechnika pályázata. Günthner Attila Május 17. Magyar Elektrotechnikai Egyesület A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hobbim az elektrotechnika pályázata Günthner Attila 2011. Május 17. 111 év hagyománya Alapítás éve: 1900 Szorosan kapcsolódik a magyar

Részletesebben

Antall József AZ ÚJ ÉVEZRED ELÉ 1. Íródott 1981-ben

Antall József AZ ÚJ ÉVEZRED ELÉ 1. Íródott 1981-ben Antall József AZ ÚJ ÉVEZRED ELÉ 1 Íródott 1981-ben I. Az orvostörténelem hazai helyzetének vizsgálatakor egyaránt szólnunk kell az eredményekről és a kudarcokról, évtizedes, néha évszázados akadályokról.

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Kecskemét, 2009. július 10-13.

Kecskemét, 2009. július 10-13. Kecskemét, 2009. július 10-13. A rendezvény témái: - A gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. - A gyógyszerésztudományok neves kecskeméti művelői. - A homeopátia történetéből. - A gyógyszerészek

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században. Lázok Klára Teleki Téka

Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században. Lázok Klára Teleki Téka Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században Lázok Klára Teleki Téka A Teleki Téka ma, és az alapok, amelyre építkezünk 1. Teleki Sámuel, az irányadó 2. Teleki Bolyai Könyvtár

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

5. Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához

5. Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához 5. Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához 7A javaslat lényeges része, hogy az abban foglalt előadások nem a megszokott kronológiai beosztást követik. A különböző témakörök történetét

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben