I félévi követelmények:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I félévi követelmények:"

Átírás

1 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 9 évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Fogalomkörök: -Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség : Present Simple és Present Continuous Múltidejűség: Past Simple Jövőidejűség: going to, Future Simple -Birtoklás kifejezése have, have got, possessive adjectives and pronouns, genitive s -Térbeli viszonyok: irányok, térbeli pozició meghatározása -Időbeli viszonyok: gyakoriság, időpont, dátum, időtartam... ( how often, when, how long, etc. ) -Mennyiségi viszonyok: számok, egyes-többeszám, megszámlálható-megszámlálhatatlan főnevek (much, many, some, any, few, little...) -Logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök: névelők, vonatkozó névmások, kötőszavak... Kommunikációs eszközök: Baráti levél, , gratuláció, jókívánság, kínálás, bocsánatkérés, vélemény, érzelmek, szándék... -Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. -Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Ünnepek, családi ünnepek..-környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek. Lakóhely szolgáltatásai. Állatok a környezetünkben. -Az iskola Saját iskolájának bemutatása Osztály, tantárgyak, közösségi élet Évvégi követelmények: az I. félévi követelmények valamint az alábbi fogalomkörök, kommunikációs eszközök és témakörök

2 Fogalomkörök: -Minőségi viszonyok: hasonlítás, (melléknév alap, közép, felsőfok ) -Modalitás: Segédigék Kommunikációs eszközök: Hivatalos levél, telefonálás, útbaigazítás, beszéd struktúrálása, tanácsadás, érvek, ellenérvek, preferencia, ellentét... (compound nouns, hot verbs, phrasal verbs, idioms, social expressions, exclamations...) -Életmód Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Étkezési szokások a családban. -Szabadidő, művelődés, szórakozás Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. -Utazás, turizmus Nyaralás Vásárlás.

3 9. évfolyam haladó 1. félév: 1. Grammar -Nyelvtan Imperative Felszólító mód Sit down. Stand up. Open your book on page The verb of existence, BE in the Simple Present - Létige ragozása Egyszerű jelen időben Personal pronouns Személyes névmások alany esete Demonstrative Pronoun- Mutató névmás What s this / that?, What are these / those? Possessive Pronouns Birtokos névmások S Genitive and Of Genitive Birtokos szerkezet Ability CAN, CAN T Képesség kifejezése Suggestion Javaslattétel - Let s go out tonight... Articles Definite and Indefinite article- Határozott, határozatlan névelő Simple Present Egyszerű jelen idő Adverbs of Frequency Gyakoriságot kifejező határozók always, usually... Prepositions of time Időhatározók előljárói in, on, at... Like, love + ING vs. Would like / want + To + INFINITVE Present Continuous Folyamatos jelen idő Létezés kifejezése- There is / are szerkezet...+ prepositions of place Countable, uncountable nouns Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek Giving advice Should / shouldn t módbeli segédige tanácsadás, kérés 2. Vocabulary and related topics Szókincs és témakörök - Greetings - Üdvözlés, köszönés - Good morning...nice to meet you. - Titles (Mr, Mrs, Miss, Ms) - Introducing yourself Bemutatkozás - Személyes információ adása, kérése What s your name? How old are you?... - Numbers - Számok - Classroom language Tantárgyi nyelvezet használata - Objects in the classroom Tárgyak az osztályteremben - Question words Kérdőszavak - The English alphabet az angol abc Spelling betűzés - Colours színek, Favourite objects - Kedvenc tárgyak

4 - What s the time? A pontos idő kifejezése - Adjectives related to your personality Személyiséggel kapcsolatos melléknevek outgoing, lazy. - Daily routine Napirend - Household chores Házimunka - Days of the week a hét napjai - Talking about different jobs Foglalkozások, munkahely - Entertainment Szabadidős tevékenységek - Science and technology - A technológiával kapcsolatos kifejezések - check my s, download info - Hobbies, leisure time activities Szabadidős tevékenységek - Family, members of the family Család, családtagok megnevezése - Family festivals családi ünnepek - Our environment, our home, furniture- Környezetünk, a lakás bemutatása, bútorok megnevezése - Weather - időjárás - Meals Restaurant Ételek, étterem rendelés, vegetables, Fruit- zöldség, gyümölcs fajták -Illnesses betegségek, Healthy lifestyle- Egészséges életmód - Pars of the body testrészek 2. félév 1. Grammar Nyelvtan Simple Past Egyszerű múlt idő Regular and irregular verbs Szabályos és szabálytalan igék Adverbials Határozók yesterday, last week... WAS / WERE / WASN T / WEREN T A létige múlt idejű alakjai Ability in the past Múltbeli képesség kifejezése Could / couldn t BE going to szerkezet Simple future Egyszerű jövő Polite request Udvarias kérés kifejezése will / would /can / could / may - Indefinite pronouns határozatlan névmások- someone, anything, nowhere... one / ones visszautalás, too enough Adjectives positive, comparative, superlative melléknévfokozás Regular, irregular adjectives szabályos, rendhagyó melléknevek AS / THAN alapfokú és középfokú összehasonlítás Present Perfect Simple Befejezett jelen Present Perfect Simple vs Past Simple Befejezett jelen Egyszerű múlt összehasonlítása

5 Reported Speech Függő beszéd First type Conditional 1. típusú feltételes szerkezet 2. Vocabulary and related topics Szókincs és témakörök - School, My school, School subjects, Timetable - Az iskola, saját iskola bemutatása, tárgyak, szakmai tárgyak, órarend, tanulmányi munka - Story telling Történetmesélés, Holiday Nyaralás - go scuba-diving, go fishing - Adjectives Adverbs Melléknevek határozók - good - well, fast fast... - Months hónapok, Ordinal numbers- sorszámnevek, Date dátum kifejezése - Plants and animals in our environment Növények és állatok a környezetünkben - Clothes, Fashion Ruhák, öltözködés, divat - Describing people Külső leírás - Means of transport Közlekedési eszközök - Giving direction Útbaigazítás Sports, Extreme sports Sportok, extrém sportok 10.évfolyam (kezdő) 1.félévi követelmények: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek,és a fogalomkörökhöz tartozó szókincs Vocabulary: Egyszerű jelen igeidő Present simple tense Egyszerű múlt igeidő Past simple tense Szabályos és rendhagyó igék regular / irregular verbs Állítás, kérdés, tagadás egyszerű múlt időben Past simple statements/negatives/questions Sorszámnevek ordinal numbers Dátumok és időpontok kifejezése Expressing dates and time Igék és főnevek (állandósult szókapcsolatok) verbs and nouns (wordst hat go together) Összetett főnevek compound nouns Kötőszavak linking words Egyes és többes szám singular/plural A főnevek megszámlálhatósága countable and uncountable nouns with much, many, some, any Tetszés- nemtetszés kifejezése - Likes and dislikes Mennyiség kifejezése expressing quantity Hivatalos írása writing a formal Formanyomtatvány kitöltése filling in forms Melléknevek - adjectives A melléknevek fokozása - Comparatives, superlatives Birtoklás kifejezése(állítás, kérdés, tagadás) have (got)(statements/negatives/questions) Irányok,útbaigazítás Directions

6 Információ adás/kérés Giving/asking for information Jókívánság kifejezése és fogadása Expressing and accepting wishes Udvarias kérés és felajánlás - Polite requests and offers Technikai eszközök- Technical inventions Különleges alkalmak, ünnepek Special occasions, holidays Városi és vidéki élet City life and country life Élelmiszerek Food and drink / Élelmiszervásárlás Buying food and drink Étkezési szokások Eating habits Hely leírása - Describing a place Városi és vidéki élet City life and country life Vakáció leírása Describing a holiday A közlekedés eszközei Means of transport Növények és állatok a környezetünkben Plants and animals Év végi követelmények: 1. félév követelményei valamint 2. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek,és a fogalomkörökhöz tartozó szókincs Vocabulary: Folyamatos jelen igeidő - Present continuous tense Állítás, kérdés, tagadás folyamatos jelen időben Present continuous statements/negatives/questions Jövőidejűség kifejezése Expressing future with Present continuous tense Jövőidejűség kifejezése Expressing future with going to Célhatározói mellékmondat Infinitive of purpose Javaslattétel Making suggestions (shall, let s) Milyen? - what like? Kérdőszók Question words Melléknevek, határozószók -Adjectives, adverbs Az angol mondat szórendje Word order Egyszerű befejezett jelen igeidő Present Perfect Simple tense Állítás, kérdés, tagadás egyszerű befejezett jelen igeidőben Present Perfect Simple statements/negatives/questions Befejezett melléknévi igenév Past participle

7 Modalitás -should, must, have to Testrészek Parts of the body Érzelmek kifejezése Expressing feelings Személyleírás (külső és belső tulajdonságok) Describing people (appearance and personality) Családi élet Family life A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Daily routine Szabadidős elfoglaltságok (színház, mozi, koncert, kiállítás,olvasás,),hobbik Freetime activities (theatre, cinema, concerts,exhibitions, reading ),hobbies Diákmunka, nyári munkavállalás Summer jobs Sportok Sports Öltözködés, divat Clothes, fashion Vásárlás,szolgáltatások Shopping, services Időjárás, éghajlat, évszakok Weather,climate, seasons Az egészséges életmód Healthy lifestyle Gyakori betegségek Common illnesses Orvosnál At the doctor s Patikában At the chemist s Iskola - School Nyelvtanulás Learning languages Utazás,repülőtér Travelling, at the airport

8 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 10. évfolyam haladó csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Nyelvtan-Grammar: igeidők ismétlése-tense revision: present simple present continuous Past tense forms of verbs Past participle Present Perfect igeidő Have you ever...? Kérdések a Present Perfect igeidőben Rövid válasz How long...? Since/For Főnevek, melléknevek képzése Have to/must should/must Szükségesség kifejezése First Conditional Feltételes mód Időhatározós mondatok as soon as, when, until... Make/do/take/get Nyaralás itthon, illetve külföldön A családi élet mindennapjai Diákmunka, nyári munkavállalás, napirend időbeosztás A pénz szerepe a mindennapokban, vásárlás, szolgáltatások Szabadidő, koncert, zene Színház, mozi, A tanuló személye, életrajza az élet fontos állomásai Foglalkozások, diákmunka A munka világa, kötelességek Otthoni teendők, családi élet Családi élet, kapcsolatok A képzés irányának megfelelő szakmák A tizenévesek világa Egészséges életmód, betegségek, gyógykezelés Ételek, étkezési szokások A képzés irányának megfelelő szakmák Utazás, turizmus Szórakozási lehetőségek Közlekedés, nyaralás Baráti kör Az otthon, a lakóhely és környéke Turizmus, útbaigazítás, közlekedési eszközök Családi ünnepek, társadalmi szokások, családi gazdálkodás

9 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 10. évfolyam haladó csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. Évvégi követelmények: az I. félévi követelmények valamint az alábbi nyelvtanból és témakörökből áll. Nyelvtan/ Grammar Szenvedő szerkezet / Passve Voice Igék+főnevek Second Conditional / would Tanácsadás If I were you, if it were.. First v. Second Conditional might /perhaps Might/may/could/can/must Jövőbeli tervek kifejezése going to, perhaps, will Phrasal verbs So/such Present Perfect Continuous Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous Bring/take/come/go Past simple/present Perfect /Present Perfect Continuous/Future tenses Szövegösszetartó elemek still, just, unfortunately.. Technikai eszközök a mindennapi életben Internet szerepe a tanulásban, munkában A közlekedés eszközei, lehetőségei, tömegközlekedés Technikai eszközök Környezetünk, időjárás, éghajlat Városi, vidéki élet összehasonlítása Tantárgyak, szakmai tárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka Öltözködés, divat, mozi, színház Nyelvtanulás fontossága Színház, mozi, koncert, kiállítás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, olvasás Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban, magánéletben Emberek külső és belső jellemzése Időjárás, növények és állatok a környezetünkben Saját iskola bemutatása, Az ismeretszerzés különböző módjai A nyelvtanulás fontossága Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei Sportolás, testmozgás, étkezés, betegségek Utazási előkészületek

10 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 11 évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Fogalomkörök: -Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség : Present Simple és Present Continuous Múltidejűség: Past Simple, Past Continuous Jövőidejűség: going to, Future Simple -Birtoklás kifejezése have, have got, possessive adjectives and pronouns, genitive s -Térbeli viszonyok: irányok, térbeli pozició meghatározása -Időbeli viszonyok: gyakoriság, időpont, dátum, időtartam... ( how often, when, how long, etc. ) -Mennyiségi viszonyok: számok, egyes-többeszám, megszámlálható-megszámlálhatatlan főnevek (much, many, some, any, few, little...) -Logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök: névelők, vonatkozó névmások, kötőszavak... Kommunikációs eszközök: Baráti levél, , gratuláció, jókívánság, kínálás, bocsánatkérés, vélemény, érzelmek, szándék... (question words, -ed/ing adjectives, collocations, synonyms, antonyms, adverbs, prepositions...) -Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. -Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Ünnepek, családi ünnepek..-környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek. Lakóhely szolgáltatásai. Állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. -Az iskola Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok. -A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások. -Életmód Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. -Szabadidő, művelődés, szórakozás Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.

11 Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. -Utazás, turizmus Nyaralás -Tudomány és technika Az internet szerepe a magánéletben. -Gazdaság és pénzügyek Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás.

12 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 11 évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. Évvégi követelmények: az I. félévi követelmények valamint az alábbi fogalomkörök, kommunikációs eszközök és témakörök Fogalomkörök: -Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség: Present Perfect, Present Simple Passive Múltidejűség: Past Simple Passive -Minőségi viszonyok: hasonlítás, (melléknév alap, közép, felsőfok ) -Modalitás: Have to, must, should, might, may, could, can -Logikai viszonyok: Első és második típusú feltételes mondatok Kommunikációs eszközök: Hivatalos levél, telefonálás, útbaigazítás, beszéd struktúrálása, tanácsadás, érvek, ellenérvek, preferencia, ellentét... (compound nouns, hot verbs, phrasal verbs, idioms, social expressions, exclamations...) -Ember és társadalom Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Társadalmi szokások -Környezetünk A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Növények a környezetünkben. -Az iskola Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. -A munka világa Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. A képzési iránynak megfelelő szakmák. -Életmód Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). -Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. -Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. -Tudomány és technika A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Nyaralás itthon, külföldön. Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. -Gazdaság és pénzügyek Szolgáltatások (pl. posta, bank).

13 Osztályozó vizsga követelmények (haladó) Angol nyelv - 11.évfolyam 1.félévi követelmények: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek,és a fogalomkörökhöz tartozó szókincs Vocabulary: Első feltételes- First Conditional Időhatározói mellékmondatok Time clauses Állandósult szókapcsolatok Expressions with make /do/ take/ get Szenvedő szerkezet Passive voice Befejezett melléknévi igenév Past participle Második feltételes Second conditional Lehetőség kifejezésének árnyalása - Might/may/could/can/must Szókapcsolatok használata Phrasal verbs Kötött kifejezések használata Idiomatic phrasal verbs Érzelem kifejezése nyomatékosítással - So/such Diákmunka, nyári munkavállalás Summer jobs Technikai eszközök- Technical inventions Tudomány - Science Különleges alkalmak, ünnepek Special occasions, holidays Városi és vidéki élet City life and country life Hely leírása - Describing a place Étkezési szokások Eating habits Az egészséges életmód Healthy lifestyle Vakáció leírása Describing a holiday A közlekedés eszközei Means of transport Sportok, szabadidős tevékenységek Sports, free time activities

14 Év végi követelmények: 1. félév követelményei valamint 2. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek,és a fogalomkörökhöz tartozó szókincs Vocabulary: Folyamatos befejezett jelen igeidő Present perfect continuous tense Állítás, kérdés, tagadás folyamatos befejezett jelen időben Present perfect continuous statements/negatives/questions Egyszerű jelen igeidő-present simple tense / Folyamatos jelen igeidő Present progressive tense Állapotot kifejező igék - StativeVerbs Kérdőszók Question words Közvetlen kérdések Direct questions / Közvetett kérdések Indirect questions Egyszerű múlt igeidő Past simple tense / Folyamatos múlt igeidő Past progressive tense Múltbeli szokás kifejezése Used to / Hozzászokás kifejezése Get used to Vonzatos igék - Verbs + prepositions Negatív elő-és utóképzők Negative prefixes and suffixes Függő beszéd Reported speech Állandósult szókapcsolatok Collocations with say and tell Vonatkozói mellékmondatok Relative clauses Melléknevek, módhatározók - Adjectives, adverbs of manner Összehasonlítás (melléknévfokozás) Comparing (comparatives, superlatives) Hasonlatok - Similes Baráti levél Informal letters / Hivatalos levél Formal letters Jövőidejűség kifejezése Expressing future with going to Modalitás - should, must, have to Személyleírás (külső és belső tulajdonságok) Describing people (appearance and personality) Baráti kör - Friends Családi élet Family life / A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Daily routine Szabadidős elfoglaltságok (színház, mozi, koncert, kiállítás,olvasás,),hobbik Freetime activities (theatre, cinema, concerts,exhibitions, reading ),hobbies Öltözködés, divat Clothes, fashion Vásárlás,szolgáltatások Shopping,services Családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban Financial matters Időjárás, éghajlat, évszakok Weather,climate, seasons Az egészséges életmód Healthy lifestyle Gyakori betegségek Common illnesses Orvosnál At the doctor s Patikában At the chemist s Iskola - School Nyelvtanulás Learning languages

15 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 12. évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Nyelvtan-Grammar: igeidők ismétlése-tense revision: present simple present continuous Past tense forms of verbs Past participle Present Perfect igeidő Have you ever...? Kérdések a Present Perfect igeidőben Rövid válasz How long...? Since/For Főnevek, melléknevek képzése Have to/must should/must Szükségesség kifejezése First Conditional Feltételes mód Időhatározós mondatok as soon as, when, until... Make/do/take/get Diákmunka, nyári munkavállalás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. A művészetek szerepe a mindennapokban. A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai motivációs levél Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek A családi élet mindennapjai, Generációk együttélése Családi élet, családi kapcsolatok. A képzési iránynak megfelelő szakmák Gyakori betegségek, sérülések, baleset állásinterjú. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Étkezési szokások a családban Ünnepek, családi ünnepek. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban Nyaralás itthon, illetve külföldön Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.. Turisztikai célpontok A közlekedés eszközei,lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog, utazás stb.).

16 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 12. évfolyam kezdő csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. Évvégi követelmények: az I. félévi követelmények valamint az alábbi nyelvtanból és témakörökből áll. Nyelvtan-Grammar: Szenvedő szerkezet / Passve Voice Igék+főnevek Second Conditional / would Tanácsadás If I were you, if it were.. First v. Second Conditional might /perhaps Might/may/could/can/must Jövőbeli tervek kifejezése going to, perhaps, will Phrasal verbs So/such Present Perfect Continuous Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous Bring/take/come/go Past simple/present Perfect /Present Perfect Continuous/Future tenses Szövegösszetartó elemek still, just, unfortunately.. Reported Speech Iskolai hagyományok. Vásárlás, szolgáltatások Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet A technikai eszközök szerepe a mindennapiéletben Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Az otthon, a lakóhely és környéke A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek Növények és állatok a környezetünkben Időjárás, éghajlat Globális környezetvédelmi problémák. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia Konfliktusok és kezelésük A városi és a vidéki élet összehasonlítása Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság

17 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 12 évfolyam haladó csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. I félévi követelmények: Fogalomkörök: -Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség : Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous Present Simple Passive, Present Perfect Passive Múltidejűség: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Progressive, Past Simple Passive, Past habit: used to Jövőidejűség: going to, Future Simple, Future Simple Passive -Birtoklás kifejezése have, have got, possessive adjectives and pronouns, genitive s -Térbeli viszonyok: irányok, térbeli pozició meghatározása -Időbeli viszonyok: gyakoriság, időpont, dátum, időtartam... ( how often, when, how long,just, already, yet... ) -Minőségi viszonyok: hasonlítás, (melléknév alap, közép, felsőfok ) számok, egyes-többeszám, megszámlálható-megszámlálhatatlan főnevek (much, many, some, any, few, little,...) -Logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök: kötőszók, célhatározók, névelők, névmások... - Függöbeszéd Jelenidejű, múltidejű bevezetés (He says / said... ) Kommunikációs eszközök: Baráti levél, , párbeszéd strukturálása, gratuláció, jókívánság, kínálás, bocsánatkérés, vélemény, érzelmek, együttérzés, csodálkozás, szándék, ok, cél, következmény, szükségesség, terv, kritika... (adjectives, synonyms, antonyms, relative pronouns, collocations, adverbs, prepositions, reporting verbs, time expressions...) -Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek, pályaválasztás. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Generációk együttélése -Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban..-környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek. Lakóhely szolgáltatásai. A városi és a vidéki élet összehasonlítása.

18 Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Időjárás, éghajlat. Globális környezetvédelmi problémák.

19 Osztályozóvizsga követelmények Angol nyelv 12 évfolyam haladó csoport Az osztályozóvizsga feladatlap megoldásából, szóbeli társalgásból és önálló témakifejtésből áll. Évvégi követelmények: az I. félévi követelmények valamint az alábbi fogalomkörök, kommunikációs eszközök és témakörök Fogalomkörök: -Cselekvés, történés, létezés kifejezése Múltidejűség: Unreal Past Mennyiségi viszonyok both, none, neither, either... -Modalitás: képesség, kötelezettség, tiltás, valószínűség Have to, must, should, might, may, could, can, manage to, be able... -Logikai viszonyok, szövegösszetartó eszközök: Feltételes mondatok, gerund, infinitive, defining relative clauses, időrendűség Kommunikációs eszközök: Hivatalos levél, telefonálás, hirdetés, információ kérés, érvelés, útbaigazítás, megbánás, tanácsadás, preferencia, ellentét, előnyök, hátrányok, segítség felajánlás, magyarázat kérés, bizonyosság, bizonytalanság, aggódás, félelem, ígéret... (compound nouns, hot verbs, phrasal verbs, idioms, social expressions, exclamations, set phrases...) -Az iskola Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. Az ismeretszerzés különböző módjai. A szakmai nyelv tanulása, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok. -A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. A képzési iránynak megfelelő szakmák. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. -Életmód Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és a célországokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). -Szabadidő, művelődés, szórakozás

20 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban -Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi kultúrák. -Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban (legújabb kommunikációs eszközök). Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. -Gazdaság és pénzügyek Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Szalai Nóra 5 perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Budapest, 2007 Szalai Nóra nori.szalai@5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. info@5percangol.hu Írta és szerkesztette: Szalai

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 9.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 10.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 11.a osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

English Reader, Positive English

English Reader, Positive English Németh Ervin English Reader, Positive English World English School LLC, Wilmington, DE, USA http://www.worldenglishschool.com English Reader sorozat, szerkeszti Németh Ervin Positive English 2008 Németh

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: 1-100 Tárgyak az osztályteremben

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK:

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK: Tantárgy: Angol Osztály: Szakközépiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA OM: 029747

SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA OM: 029747 SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA OM: 029747 TELEPHELY: 001 CÍM: 6720 SZEGED, TÖMÖRKÉNY U.1. G I M N Á Z I U M Magyar-német kéttannyelvű osztály (1+4 éves képzés), 001 kód

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM

HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM 1. Célok és fejlesztési feladatok 1. A tanuló a mindennapi érintkezésben tudja használni a célnyelvet. 2. A nyelv tanulása során megszerzett

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES,

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES, 1. FELADATSOR Family reliationship Common illnesses, flu 2. FELADATSOR Role of technology 3. FELADATSOR Theatre 9. SCIENCE AND COMPUTER TECHNOLOGY INTERNET 4. FELADATSOR 8. TRAVEL AND TOURISM Our home

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol

Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 2. nyelv angol Tananyag: Traveller Elementary modules 1-8 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion modules

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben