I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet"

Átírás

1 I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet A körzet a Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves megye déli, alföldi részén található kifejezetten apróvadas területeket fogja össze. Fô jellemzôiben homogén apróvadas területnek tekinthetô. A vadgazdálkodási körzet országosan kiemelkedô mezei nyulas, fácános és ôzes területeket tartalmaz. Az ôznél fôleg a szolnoki részeket kell kiemelni, de az egész körzetben a jó minôség a jellemzô. A fácán esetében Jász-Nagykun-Szolnok és Békés határterülete a legkiemelkedôbb, ebben azonban nagy szerepe lehet az országosan is igen magas fácánkibocsátásának is. A mezei nyúl állományai igen jók, gazdálkodási szempontból hagyományosan különösen a mezei nyúl befogása volt meghatározó. A körzet területén több területen maradt fenn jelentôs fogolypopuláció, vízivad szempontjából a Tisza-tó térsége fontos. A körzetben a vaddisznó folyamatosan megjelenik, de tartós megtelepülése még nem következett be. A vadgazdálkodási körzet területe: 7, km 2 Jász - Nagykun - Szolnok megye km 2 Heves megye km 2

2 I/2. Dél-Pest megyei apróvadas vadgazdálkodási körzet I/2. Dél-Pest megyei apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet zömében kifejezetten apróvadas területekbõl áll, amelyekbe azonban nagyobb kiterjedésû erdõsültebb részek ékelõdnek, ahol a vaddisznó, dám, és helyenként a gímszarvas jelenléte is jelentõs. Néhány területen kiváló minõségû õzállomány él, ezeket ennek megfelelõen kell a jövöben is kezelni. Foltokban igen jó fácános és és mezei nyulas területek fordulnak elõ, emellett egyes területeken a fogoly megmaradt állománya is számottevõ. A gímszarvas az északi részeken az u- tóbbi években terjedt el.a dám szempontjából Pusztavacs és környéke rendelkezik jelentõs állománnyal, az itt található gazdálkodók vadászati és vadgazdálkodási lehetõségét bõvíti. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Bács-Kiskun...56 km 2 Jász-Nagykun-Szolnok...19 km 2 Heves...32 km 2 Pest km 2

3 I/3. Hajdú-bihari apróvadas vadgazdálkodási körzet I/3. Hajdú-bihari apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet a Tiszántúli régió tagja. északon a Tisza folyó, északkeleten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, keleten a magyar-román országhatár, délen Békés megye, dél-nyugaton és nyugaton Jász-Nagykun Szolnok megye határolja. A körzet területét négy ökológiai körzet érinti: nyugati részén a Közép-Tisza vidék, középsõ részén a Hajdúság, délen a Berettyó-Körösvidék, keleten pedig a Nyírség. A körzet meghatározó jellegét az apróvadnak kedvezõ mezei élõhelyek adják, ugyanakor az erdõsültebb észak-keleti tájegységben a vaddisznó és a telepített dámállományok jelentõs szerepet játszanak. A határmenti Bihari térségben, a Tisza mentén és a Hortobágyi tájegységben a gímszarvas szórványos, elõfordulása, valamint a vaddisznó állandó jelenléte a jellemzõ. A nyírségi tájegységben a dám és vaddisznó mellett megtalálható a gímszarvas kisebb populációja is. Az õzállomány minõsége a körzetben kiemelkedõ, de jellemzõ az állományok alulhasznosítása. A fácán és mezei nyúl állomány a vadgazdálkodási körzetben kiváló, északról délre haladva a két faj állománysûrûsége növekszik. A fogoly és a mezei nyúl populáció a körzet dél-nyugati részén mint géncentrum jelentõs. A Tisza-menti és a Hortobágyi vizes élõhelyek kiemelkedõ jelentõségûek a fészkelõ és vonuló vízivad fajok számára egyaránt. A vadgazdálkodási körzet területe: 6041 km 2 Hajdú-Bihar megye km 2

4 I/4. Csongrádi apróvadas vadgazdálkodási körzet I/4. Csongrádi apróvadas vadgazdálkodási körzet A körzet az I. Duna-Tisza-közi és Tiszántúli apróvadas vadgazdálkodási táj -ba tartozik és nagy részt kiváló apróvadas területekbõl áll. A Tisza jobb partján Csongrádban néhány terület kissé eltérõ jelleget mutat, de a megye megbontását ez nem indokolta. A Bács-Kiskun megye délkeleti részét alkotó terület tisztán apróvadas jellegénél fogva illeszkedik ide. A vadgazdálkodási körzet gazdálkodásának meghatározása során az apróvadas jelleg megõrzésére és a nagyvadgazdálkodás irányvonalának meghatározására kell törekedni. A vadgazdálkodási körzet magában foglalja csaknem egész Csongrád megyét, valamint Bács-Kiskun megye dél-keleti részébõl és Szolnok megye déli részébõl egy kisebb, azonos adottságú területet. A táblázatokban a Szolnok megyében lévõ területre vonatkozó adatok a Csongrád megyei adatokkal együtt szerepelnek. A vadgazdálkodási körzetben 48 vadgazdálkodási egység mûködik, melybõl 2 különleges rendeltetésû ( és a oktatás-kutatás) A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Csongrád megye km 2 Bács-Kiskun megye km 2 Szolnok megye...4 km 2

5 I/5. Szabolcs-szatmár-beregi apróvadas vadgazdálkodási körzet I/5. Szabolcs-szatmár-beregi apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodás jellegét az apróvadas területek határozzák meg, de sok átmeneti jellegû (apróvad nagyvad) területet is tartalmaz. A gím és vaddisznó megtelepülése kevéssé egyértelmû, de a vaddisznó csaknem mindenütt elõfordul a terítékben. A Nyírség erdõsültebb foltjaiban a telepített dámállományok jelentõs szerepet játszanak. A vadgazdálkodási körzetben az apróvadas területekre fokozott figyelmet kell fordítani és az apróvadas jelleg fenntartására kell törekedni. A fácán és a mezei nyúl állománya a déli széleken jobb, észak felé haladva e két faj mennyisége csökken. A vadgazdálkodási körzet területe: 5,826 km 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye... 5,826 km 2

6 I/6. Északkelet-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet I/6. Északkelet-bács-kiskuni apróvadas vadgazdálkodási körzet A Duna-Tisza-közi és tiszántúli apróvadas vadgazdálkodási táj középnyugati körzete, melynek területe ha. ErdÅsült területe ha (8,3 %). Vadgazdálkodásra alkalmatlan terület: ha (4,8 %). Északon a Dél-pest megyei apróvadas körzet, keleten a Szolnok és délhevesi apróvadas körzet, délen a Csongrádi apróvadas körzet és nyugaton az Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet határolja. A vadgazdálkodási körzet Bács-Kiskun megye többi részétål elkülönül, mivel jó apróvadas területekbål áll. Ez a megye többi részénél lényegesen jobb mezei nyúl és fácánállományban egyértelmáen kifejezådik. A vadgazdálkodási körzetbe tartozó területen a vadgazdálkodás célja az apróvadas jelleg megårzése és a minåségileg és mennyiségileg kiemelkedå apróvadpopulációk fenntartása. A körzetben 16 vadászatra jogosult gazdálkodik. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 A vadgazdálkodási körzet a következå megyéket érinti: Bács-Kiskun: km 2 A vadgazdálkodási körzet elhelyezkedését és vadgazdálkodási egységeinek

7 ,%ÃNÃVLDSUÍYDGDVYDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW $NÐU]HWOHÇU»VD $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWÃUEHOLHOKHO\H]NHGÃVH $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWV]»PDÃVQHYH,%ÃNÃVLDSUÍYDGDVYDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW $NÐU]HWUÐYLGEHPXWDW»VD$NÐU]HWWHUÖOHWHÃVPHJ\ÃNNÐ]ÐWWL PHJRV]O»VD $ %ÃNÃVL DSUÍYDGDV NÐU]HW %ÃNÃV PHJ\H WHOMHV WHUÖOHWÃW IRJODOMD PDJ»ED NP $NÐU]HW0DJ\DURUV]»JHJ\LNOHJMREEPH]HLQ\XODVI»F»QRVÃVÏ]HVWHUÖOHWH $ I»F»Q»OORP»Q\ D NÐU]HWHJÃV]WHUÖOHWÃQNLHPHONHGÏV]LQWÕ6]LJHWV]HUÕHQKHO\H] NHGQHN HO D NÐU]HW V]DNL ÃV 1\XJDWL UÃV]ÃQ EHOÖO D]RN D WHUÖOHWHN DKRO D I»F»QNLER FV»W»V PHJKDW»UR]Í MHOHQWÏVÃJÕ $ NÐU]HW HJÃV] WHUÖOHWÃQ ÃV NÖOÐQÐVHQ H WHUÖOHWHNHQ D I»F»QQDN QDJ\ JD]GDV»JL V]HUHSH YDQ $ NÐU]HWNHOHWLWHUÖOHWHLQrIROWRNEDQHOKH O\H]NHGÏrNLY»OÍJHQHWLNDLÃUWÃNÕWHUPÃV]HWHVI»F»QWÐU]V»OORP»Q\RNWDO»OKDWÍN $ PH]HL Q\ÔO NLHPHONHGÏ PLQÏVÃJÕ ÃV PHQQ\LVÃJÕ»OORP»Q\D D NÐU]HW ÃV]DNNHOHWL ÃV NHOHWLWHUÖOHWHLWNLYÃYHMHOHQWÏVYDGJD]G»ONRG»VLÃVJD]GDV»JLÃUWÃNHWNÃSYLVHO $ NÐU]HWEHQ IHOOHOKHWÏ IRJRO\SRSXO»FLÍN JÃQPHJÏU]ÃVL V]HPSRQWEÍO QDJ\RQ ÃUWà NHVHN $ YÇ]LYDG V]HPSRQWM»EÍO D.ÐUÐVÐN D %HUHWW\Í IRO\Í D FVDWRUQ»N YDODPLQW D] ÐVV]HV KDODVWÍPHJKDW»UR]ÍV]HUHSHWWÐOWEH $] Ï] %ÃNÃV PHJ\HL»OORP»Q\D NLHPHONHGÏ PLQÏVÃJÕ $ NÐU]HWEHQ NHYÃV NLYÃWHOOHO D] Ï] D YDGJD]G»ONRG»V DODSM»W NÃSH]L $] Ï]]HO YDOÍ JD]G»ONRG»VW D NLY»OÍ PLQÏVÃJ V]HPHOÏWWWDUW»VDPHOOHWWNHOOPHJYDOÍVÇWDQL $ *\XOD NÐUQ\ÃNÃQ IHOOHOKHWÏG»P»OORP»Q\ KD]»QNG»P»OORP»Q\»EDQ NLHPHONGÏ ÃUWÃNHWNÃSYLVHO $ NÐU]HWEHQ D JÇPV]DUYDV 5RP»QL»EÍO»WY»OWÍ HJ\HGHL IÏOHJ D KDW»UYLGÃNHQ ÃV D.ÐUÐ VÐN»OWDOEH]»UWK»URPV]ÐJEHQIRUGXOQDNHOÏ $ YDGGLV]QÍ»OORP»Q\ HJ\UH QÐYHNYÏ WHQGHQFL»W PXWDW PHO\ D] DSUÍYDG V]HP SRQWM»EÍOHJ\ÃUWHOPÕHQK»WU»Q\RVQDNWHNLQWKHWÏ $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWHUÖOHWH NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWDNÐYHWNH]ÎPHJ\ÃNHWÃULQWL %ÃNÃVPHJ\H NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWHOKHO\H]NHGÃVÃWÃVYDGJD]G»ONRG»VLHJ\Và JHLQHNKDW»UDLW PHOOÃNOHWEHQ WDO»OKDWÍWÃUNÃSHNPXWDWM»N.ÐU]HWLYDGJD]G»ONRG»VLWHUY

8 ,,%ÐU]VÐQ\1ÍJU»GJÐGÐOOÏLYDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW $NÐU]HWOHÇU»VD $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWÃUEHOLHOKHO\H]NHGÃVH $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWV]»PDÃVQHYH,,%ÐU]VÐQ\1ÍJU»GJÐGÐOOÏLQDJ\YDGDVNÐU]HW $NÐU]HWUÐYLGEHPXWDW»VD$NÐU]HWWHUÖOHWHÃVPHJ\ÃNNÐ]ÐWWL PHJRV]O»VD $ YDGJD]G»ONRG»VL NÐU]HW D %ÐU]VÐQ\ D &VHUK»W ÃV D *ÐGÐOOÏLGRPEV»J QDJ\ YDGDV MHOOHJÕ WHUÖOHWHLW IRJODOMD PDJ»ED V]DNUÍO 6]ORY»NLDÃVD],SRO\1\X JDWUÍO D],SRO\ D 'XQD YDODPLQW %XGDSHVW KDW»UROMD.HOHWL LU»Q\EDQ WÐEEQ\LUH 1ÍJU»G PHJ\H KDW»U»W NÐYHWL 'ÃOHQ D *ÐGÐOOÏLGRPEV»J KDW»UYLGÃNH ]»UMD OH $ YDGJD]G»ONRG»VL NÐU]HW XUDONRGÍ YDGIDMD D JÇPV]DUYDV ÃV D YDGGLV]QÍ OOR P»Q\VÕUÕVÃJÖN ÃV WHUÇWÃNÖN LV V]»PRWWHYÏ $ NÐU]HWEHQ D MHOHQWÏV PHQQ\LVÃJÕ GH J\HQJH PLQÏVÃJÕ Ï]»OORP»Q\ PHOOHWW PHJWDO»OKDWÍ D PXIORQ ÃV D G»P LV PH O\HN MHOHQOÃWH WHUPÃV]HWYÃGHOPL V]HPSRQWEÍO NÃQ\HV OHKHW $ NÐU]HWEHQ NLVHEE WÃUVÃJHNHW OHV]»PÇWYD D WHUPÃV]HWHVDSUÍYDG»OORP»Q\YLVV]DV]RUXOWÃV»OWDO»EDQ QHPMHOHQWÏV$PHVWHUVÃJHVWHQ\ÃV]WÃVVHOGÔVÇWRWWI»F»Q»OORP»Q\HOOHQEHQD GRPERU]DWL DGRWWV»JRNQDN NÐV]ÐQKHWÏHQ NLY»OÍ YDG»V]DWL PLQÏVÃJÕ $ NÐU]HW EHQ D YDGJD]G»ONRG»VW HUÏVHQ EHIRO\»VROKDWMD KRJ\ MHOHQWÏVUÃV]H%XGDSHVW NLU»QGXOÍ ÃV ÖGÖOÏ ÐYH]HWÃEHQ WDO»OKDWÍ *ÐGÐOOÏLGRPEV»J %ÐU]VÐQ\ 'XQD NDQ\DUDPLDYDGJD]G»ONRG»VV]HPSRQWM»EÍONHGYH]ÏWOHQKDW»VRNNDOLVM»U $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWHUÖOHWH NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWDNÐYHWNH]ÎPHJ\ÃNHWÃULQWL 1ÍJU»GPHJ\H NP 3HVWPHJ\H NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW HOKHO\H]NHGÃVÃW ÃV YDGJD]G»ONRG»VL HJ\VÃJHL QHNKDW»UDLWPHOOÃNOHWEHQWDO»OKDWÍWÃUNÃSHNPXWDWM»N.ÐU]HWLYDGJD]G»ONRG»VLWHUY

9 II/2. Mátra-Bükk-Csereháti vadgazdálkodási körzet II/2. Mátra-Bükk-Csereháti nagyvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet Heves megye hegyvidéki részeit és Borsod- Abaúj-Zemplén megye nyugati hegyvidéki területeit foglalja magába. A körzet kifejezetten nagyvadas jellegû, az apróvadnak nincs érdemi jelentõsége. Helyenként nagyon magas a gímszarvas állománysûrûsége és a Mátra és a Bükk területén vadgazdálkodási-vadászati szempontból fontos nagyvad a muflon. A vaddisznó állomány és terítéke szintén kiemelkedõen magas. A vadgazdálkodási körzetben a vadgazdálkodást jelentõsen befolyásolja az erdõgazdálkodással való összhang megteremtése és fenntartása, illetve a nemzeti parkok területén a természetvédelem részérõl jelentkezõ szempontok és törekvések. A vadgazdálkodási körzet területe: 5083 km 2 Heves megye km 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye km 2

10 II/3. Zempléni nagyvadas vadgazdálkodási körzet II/3. Zempléni nagyvadas vadgazdálkodási körzet A Zempléni vadgazdálkodási körzet a vadgazdálkodási tájon belül elsõsorban földrajzilag különül el igen markánsan. Valamennyi nagyvad állománya számottevõ és ezen belül a muflon itt is igen fontos szerepet tölt be. A vadgazdálkodás fõ célja a helyi sajátságok fenntartása. A körzetben a farkas visszatelepülése már feltételezhetõen megtörtént, és a hiúz és a farkas Szlovákiából való bevándorlása szintén elõfordul. A vadgazdálkodási körzet teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye km 2

11 II/4. Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzet II/4. Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzetre földrajzi értelemben jól meghatározó nevet nem lehet adni, alapjában a hegyvidéki és az alföldi területek közötti átmeneti zónákat fogja össze. Az elõbbiek miatt karakterisztikus vadgazdálkodási jellege sincs: az átmeneti jelleg miatt sem az apróvad, sem a nagyvad dominanciája nem mondhatóki. E területeken a középhegységi területekrõl kilépõ, terjeszkedõ nagyvad (vaddisznó, gímszarvas) és nem az állandó nagyvadállomány a meghatározó. A vadgazdálkodási körzet teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. A vadgazdálkodási körzet területe: 2,698 km 2 Borsod-Abaúj-Zemplén... 2,698 km 2

12 III/1. Dél-baranyai vadgazdálkodási körzet III/1. Dél-baranyai nagyvadas vadgazdálkodási körzet A Baranyai dombság területén és a Dráva mellékén elhelyezkedõ terület, melyet keleten a Duna határol. Baranya északi részétõl határozottan elkülönül, fõleg a szarvas állománysûrûsége kisebb. Ugyanakkor a körzet gímállománya az országban az egyik legértékesebb, és ide tartoznak a drávamenti és a Duna mentén található ártéri területek is. A körzetben a dám több helyen is elõfordul. A terület jó minõségû õzállománya is említésre érdemes. A vadgazdálkodási körzetben a genetikailag értékes szarvasállomány megõrzése a vadgazdálkodás meghatározó célja lesz. Elsõsorban a gimszarvas létszámának szabályozása céljából a Területi Vadgazdálkodási Tanács a körzetet 3 alkörzetre osztotta, az egyes területekhez tartozó vadgazdálkodási egységek az alábbiak: S Dunamente: , , , , , , , , , , , , , , , , , S Drávamente: , , , , , , , , , , S Alkörzeten kívüli: , , , , , , , , , A vadgazdálkodási körzet területe: 3,223 km 2 Baranya: ,495 ha Bács-Kiskun: ,938 ha Tolna: ,824 ha Összesen: ,257 ha

13 III/2. Dél-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet III/2. Dél-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet a Közép-magyarországi vadgazdálkodási táj egyik déli vadgazdálkodási körzete, melyet a Dunántúl déli részeitål a Duna elhatároló szerepe miatt kell külön kezelni. A körzet erdåsültsége megegyezik az országos értékkel. Fontos kiemelni a Baja-Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vonalon található eråsen erdåsült részeket, amelyek a gímszarvas és a vaddisznó betelepedése következtében a hagyományosan nagyvadas területekhez igen hasonlókká váltak. A körzetben meghatározó a gím terjeszkedése, és stabilan jelen van a vaddisznó. A körzet keleti szegélyében az Åz terítéke magasabb. A vadgazdálkodási körzet az utóbbi két-három évtizedben vált eråsen nagyvadas jellegûvé, ennek ellenére jelentås a mezei nyúl terítéke is. A körzetben az értékes gímszarvas állomány fenntartása mindenképpen fontos cél. A megye mezågazdasága igen fejlett és emiatt a vadkár már eddig is súlyos ellentétek forrása volt. Északon az Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet, keleten a Csongrádi apróvadas körzet, nyugaton a Dél-baranyai nagyvadas körzet és a DunamentimezÅföldi körzet határolja. A körzetben 46 vadászatra jogosult gazdálkodik. A vadgazdálkodási körzet területe: 3822 km 2 Bács-Kiskun km 2

14 III/3. Tolnai-hegyháti vadgazdálkodási körzet III/3. Tolnai-hegyhát vadgazdálkodási körzet III/3. Tolnai-hegyhát vadgazdálkodási körzet: A körzet vadgazdálkodási egységeit tekintve teljes egészében Tolna megyében helyezkedik el, a Dunántúl Dél-Keleti részén. Északról és részben KeletrÅl a III/4-es, Dél-KeletrÅl és DélrÅl a III/1-es, valamint a IV/3-as és Nyugatról teljes egészében a IV/2-es vadgazdálkodási körzetek határolják. A vadgazdálkodási körzet km 2 területá, így a 24 vadgazdálkodási körzet nagyságszerinti sorában a 16-ik helyen áll. Területnagyságát tekintve az átlag alatt marad, ami km 2 az összes körzet vonatkozásában. A körzet területével az országos összes vadgazdálkodási terület 3,03 %-át teszi ki. A vadgazdálkodási körzet területe: 2,773 km 2 A vadgazdálkodási körzet a következå megyéket érinti: Tolna megye: km 2

15 III/4. Dunamenti-Mezôföldi vadgazdálkodási körzet III/4. Dunamenti-Mezôföldi vadgazdálkodási körzet A nagyvadas vadgazdálkodási tájon belül a térség apróvadas területeit foglalja magába. Erôsen apróvadas jellegû területek keverednek nagyvadas átmeneti területekkel. Az erôs apróvadas jelleg indokolja a külön kezelését. A gímszarvas a körzet északi és déli határán állandó, a belsô területeken szórványos, trófeaminôsége közepes. A vaddisznó állandó, változó egyedsûrûségû vadja a körzetnek. Az ôz általánosan elterjedt, jó, esetenként kimagasló trófeaminôségû. A vizes élôhelyek magas aránya a vízivad jelentôségét biztosítja. A fácán nevelési és kibocsátás szerepe Dunántúli viszonylatban kiemelkedô. A Velencei hegységben gazdálkodó HM Lovasberényi Erdészet Ftk egy kimagasló minôségû nagyvadállományt kezel. A vadgazdálkodási körzet területe: 4913 km 2 Fejér: km 2 Pest: km 2 Tolna: km 2

16 III/5. Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet III/5. Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet A közép magyarországi (Kelet Dunántúli és Duna-Tisza közi vadgazdálkodási táj észak-keleti körzete, melynek területe km 2. ErdÅsült területe ha, 13,6 %. Északon a Dél-Pest megyei apróvadas körzet, keleten az Északkelet-bácskiskuni apróvadas körzet (kiváló Åz, terjeszkedå vaddisznó és jelentås apróvad állománnyal), délen a Dél-bács-kiskuni körzet (jó Åzállománnyal, jelentås terjeszkedå gím és vaddisznó-, minimális jó minåségá dámállománnyal), nyugaton a Dunamenti mezåföldi körzet határolja. A körzetben 31 vadászatra jogosult gazdálkodik. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 A vadgazdálkodási körzet a következå megyéket érinti: Bács-Kiskun km 2

17 IV/1. Zala-dél-vasi nagyvadas körzet IV/1. Zala-dél-vasi nagyvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet meghatározó vadja a gímszarvas, mely minõsége miatt az ország vadgazdálkodásának is kiemelkedõ értéke. A körzetben a zalai gímszarvas minõségének fenntartása a legfontosabb szakmai cél. A vadgazdálkodási körzetben igen nagy a vaddisznó állománya. A terület erdõsültségébõl és a nagyvad domináns szerepébõl következõen az apróvad vadászati és gazdálkodási szerepe elenyészõ. A IV/1 vadgazdálkodási körzetet északról a VI/1., észak-keletrõl a V/1., kelet és dél-keletrõl a IV/2. vadgazdálkodási körzet, déli, dél-nyugati és nyugati oldalról az országhatár határolja. A körzet vadgazdálkodási egységei Vas és Zala megyékben helyezkednek el, az ország legnyugatibb részén. A Vas megyei területek az összes terület 25 %-át teszik ki, 75 % pedig Zala megyéhez tartozik. Területét tekintve a körzet az átlagnál nagyobb. Magyarország összes vadgazdálkodási területének 5,31 %-át teszi ki. A vadgazdálkodási körzet területe: 4864 km 2 Zala megye km 2 Vas megye km 2

18 IV/2. Somogyi nagyvadas vadgazdálkodási körzet IV/2. Somogyi nagyvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzetben meghatározó vadfaj a gímszarvas, amely kiváló és jó minõségû. A gímszarvas minõségének megõrzése ennek megfelelõen kiemelt gazdálkodási szempont. Viszonylag nagy az õzállomány sûrûsége, de minõsége nem kiemelkedõ. Nagy a vaddisznó állománya és helyenként a hasznosítás is igen erõs, kiemelt szempont a vaddisznó létszámnövekedésének megállítása. A körzetben található egyes dámállományok gazdálkodási és vadászati szerepe helyileg szintén jelentõs. Tekintettel a nagyvadfajok létszámára és a vadkárok mértékére a körzetben a vadgazdálkodás és a más ágazatok összhangjának megteremtése és fenntartása a jövõ legfontosabb feladata. A vadgazdálkodási körzet egyes kisebb és kevéssé erdõs részein az apróvad szerepe valamelyest nagyobb. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Somogy megye km 2

19 IV/3. Mecseki nagyvadas vadgazdálkodási körzet IV/3. Mecseki nagyvadas vadgazdálkodási körzet A Dél-Nyugat-Dunántúli nagyvadas vadgazdálkodási táj keleti körzete. Szomszédai a nagy vadgazdálkodási jelentõséggel bíró IV/2. Somogyi vadgazdálkodási körzet (kiváló gím- és jelentõs vaddisznó és dámállománnyal), a III/3. Tolnai-hegyhát vadgazdálkodási körzet (kiemelkedõ dám- és jelentõs vaddisznó és gímállománnyal) valamint délrõl a III/1. Dél-baranyai vadgazdálkodási körzet (országos jelentõségû Duna-Dráva menti gímállományával). Jellegzetes dombvidéki nagyvadas terület. A körzetben a gímszarvas becsült állománysûrûsége és terítéke is igen magas. Az õz sûrûsége viszonylag alacsony. A vaddisznó állománya és terítéke is magas. Az apróvad jelentõsebb vadászati és vadgazdálkodási szerepet nem tölt be. A gímszarvas állománykezelése, az eltérõ állománysûrûség és trófeaminõség miatt a Területi Vadgazdálkodási Tanács a körzetet két alkörzetre bontotta. A Pécs-Dombóvár fõközlekedési út által elválasztott két alkörzet a Mecsek hegység nyugati részét, a Zselicség körzetbe esõ részét, a Sásd környéki dombságot és Baranya megye nyugati részét magába foglaló Nyugat-Mecseki alkörzet, ill. a Mecsek hegység keleti részét, a Bikal-Mágocs környéki völgységet magába foglaló Kelet-Mecseki alkörzet. A Nyugat-Mecseki alkörzetbe (NYM) sorolt vadászatra jogosultak: , , , , , , , A Kelet-Mecseki alkörzetbe (KM) sorolt vadászatra jogosultak: , , , , , , , , , , , , , A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Baranya megye ha

20 V/1. Bakony-Vértes vadgazdálkodási körzet V/1. Bakony-Vértes vadgazdálkodási körzet A körzet magába foglalja a Bakonyt és a Vértes-hegységet a perem területekkel, valamint a Balaton-felvidéket. Alapvetõen hegyvidéki nagyvadas jellegû körzet ahol az apróvad gazdálkodás jelentõsége elenyészõ.a körzetben megtalálható mind az öt magyarországi nagyvadfaj. Közülük a gímszarvas, az õz és a vaddisznó általánosan elterjedt. A dám és a muflon szórványosan, részben szigetszerû populációkban fordul elõ. Az állományok nagysága mindenütt a fenntartható legnagyobb létszám felett van. A teríték és állománysûrûség adatok homogén képet mutatnak.az õz minõsége gyenge, a többi nagyvadé általában közepes. A vadgazdálkodási körzet területe: 4669 km 2 Fejér : ,56 km 2 Komárom : ,68 km 2 Veszprém : ,13 km 2

21 V/2. Dunazugi nagyvadas vadgazdálkodási körzet V/2. Dunazugi nagyvadas vadgazdálkodási körzet A körzet topográfiailag zárt egységet alkot, geológiai adottságaiból adódóan három jól elkülöníthetõ részre osztható, úgymint a Gerecse-hegység, a Pilisi-hegység, illetve a közöttük húzódó dombvidék (Dorogi és Bajnai medence). A körzetet természtes és mesterséges határai teljesen körülzárják, a nagyvad mozgását a szomszédos körzetek felé megakadályozzák. Valamennyi nagyvadfaj elõfordul a körzetben, de figyelembe kell venni, hogy Budapest elsõdleges kiránduló övezetébe tartozik, ahol a turizmus és a vadgazdálkodásra is jelentõs hatást gyakorolhat (fokozott zavarás). Az utóbbi néhány évben a területen a nagyvadfajok létszáma emelkedett. A vadgazdálkodási körzet területe: 1659 km 2 Komárom-Esztergom megye: km 2 (50,2 %) Pest megye: km 2 (49,8 %)

22 VI/1. Vas-soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzet VI/1. Vas-soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzet VI/1. Vas-Soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzet: A vadgazdálkodási körzetben fôként kifejezetten nagyvadas és nagyvadas átmeneti jellegû egységek keverednek. A körzeten belül a gímszarvas állománysûrûsége és terítéke is meglehetôsen homogén képet mutat, de az állomány minôsége közepes/jó. Az ôz a tipikusan nagyvadas körzetekhez képest egyenletesebben fordul elô. A vaddisznó mindenütt elôfordul, egyes területeken terítéke kiugróan magas. A dám elsôsorban Vasban, a muflon néhány szórvány foltban fordul elô. Az apróvad szerepe néhány kisebb területtôl eltekintve nem jelentôs. A vadgazdálkodási körzet területe: 4,018 km 2 Gyôr-Moson-Sopron megye: km 2 Vas megye: km 2 Veszprém megye: km 2

23 VI/2. Hansági apróvadas vadgazdálkodási körzet VI/2. Hansági apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet Gyõr-Moson-Sopron megye észak-nyugati részén helyezkedik el, teljes területével a megyehatáron belül. Északkeletrõl a Szlovák Köztársasággal (Nagy-Duna sodorvonala), nyugatról Ausztriával határos. Magyarországon belül nyugaton és délen a Vassoproni nagyvadas (VI/1) körzettel, illetve délen folytatólagossan a Bakonyalja-komáromi körzettel (VI/3) határos. Területe a 24 vadgazdálkodási körzet közül nagyság szerint a 21. helyen áll, tehát a kis vadgazdálkodási körzetek közé tartozik. Kialakítását a környezetétõl eltérõ domborzati viszonyai és a vadállomány összetétele, valamint az országhatár terület megosztó jellege indokolja. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 A vadgazdálkodási körzet teljes területe Gyõr-Moson-Sopron megyében van.

24 VI/3. Bakonyalja-komáromi körzet vadgazdálkodási terve VI/3. Bakonyalja-komáromi körzet vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet az ország észak-nyugati részén fekszik. Északról a Hansági apróvadas körzet (VI/2) és a szlovák-magyar országhatár (Nagy- Duna sodorvonala), keleten a Dunazúgi nagyvadas körzet (V/2), délen a Bakony-vértesi körzet (V/1), nyugaton a Vas-soproni nagyvadas körzet (VI/1) határolja. A vadgazdálkodási körzet zömében nagyvadas jellegû, de helyenként az apróvad is igen jelentõs lehet. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Gyõr-Moson-Sopron megye km 2 Komárom-Esztergom megye km 2 Veszprém megye km 2

Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére

Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére Ragadozógazdálkodási stratégia Különös tekintettel a veszélyeztetett, védett préda fajok állományainak védelmére Heltai Miklós és Szemethy László Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. A VADÁSZAT ÉS A VADGAZDÁLKODÁS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI BÉKÉS MEGYÉBEN BÍRÓ ISTVÁN, MEZŐGYÁN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

Elfogadta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 290/2012. (XI. 23.) KH számú határozatával.

Elfogadta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 290/2012. (XI. 23.) KH számú határozatával. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS EGYEZTETÉSI ANYAG Készítette: Város-Teampannon Kft, Budapest Elfogadta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 290/2012. (XI. 23.)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció I. HELYZETFELTÁRÁS Egyeztetési anyag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készítette: Város-Teampannon Kft Közvitára bocsátotta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 195/2013.(III.27.)

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

Egy lakosra jutó begyűjtött települési szilárd hulladék, 2002. Jelmagyarázat

Egy lakosra jutó begyűjtött települési szilárd hulladék, 2002. Jelmagyarázat 3.4 Hulladékgazdálkodás Magyarországon évente mintegy 70 millió tonna hulladék keletkezik, ebből 4,6 millió tonna települési, 20-25 millió tonna a nem veszélyes, termelésből és szolgáltatásokból származó

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085. Budapest, Kőfaragó u.9.

Részletesebben

Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika

Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Forray R. Katalin Kozma Tamás Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika EDUCATIO FÜZETEK Forray R. Katalin Kozma Tamás Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika OKTATÁSKUTATÓ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2005. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Matematikai és Informatikai Intézet Informatika Tanszék Doktori Iskola vezet

Részletesebben

A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001

A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001 ELEMZÉSEK KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001 Budapest még ma is az ország gazdasági-társadalmi-közigazgatási

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat 4. verzió Debrecen, 2013. november 7. A helyzetfeltárás készítésében részt vettek: Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Molnár

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE

SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE 2012 Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából Tervezéskoordinációs Államtitkárság - Területfejlesztési

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS. Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Pécs, 2013. november 7.

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS. Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Pécs, 2013. november 7. BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Pécs, 2013. november 7. Felelős: Tiffán Zsolt elnök Pohl Marietta alelnök Készítették: Dr.

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása

A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása A Duna stratégia háttér információinak összefoglalása 1. A stratégia területi hatályának meghatározása és jelen stratégiát megelőző dokumentumok A stratégia készítés egyik alapvető problematikája a munka

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013.

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013. A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása 2013. A MEGBÍZÁS TÁRGYA A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési

Részletesebben

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése

1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése I. AZ OTK ÁTFOGÓ CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE A területfejlesztési politikának az OTK alapján megfogalmazható céljai a következők voltak: 1. A területi egyenlőtlenségek mérséklése; 2. A Budapest központú térszerkezet

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

VADGAZDALKODASI. ADATTAR 2013/2014. vadászati év

VADGAZDALKODASI. ADATTAR 2013/2014. vadászati év ,, VADGAZDALKODASI r ADATTAR 2013/2014. vadászati év Hungarian Game Management Database 2013/2014 hunting year Gödöll 2014 Az ORSZÁGOS VAD GAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof.

Részletesebben