I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet"

Átírás

1 I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet A körzet a Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves megye déli, alföldi részén található kifejezetten apróvadas területeket fogja össze. Fô jellemzôiben homogén apróvadas területnek tekinthetô. A vadgazdálkodási körzet országosan kiemelkedô mezei nyulas, fácános és ôzes területeket tartalmaz. Az ôznél fôleg a szolnoki részeket kell kiemelni, de az egész körzetben a jó minôség a jellemzô. A fácán esetében Jász-Nagykun-Szolnok és Békés határterülete a legkiemelkedôbb, ebben azonban nagy szerepe lehet az országosan is igen magas fácánkibocsátásának is. A mezei nyúl állományai igen jók, gazdálkodási szempontból hagyományosan különösen a mezei nyúl befogása volt meghatározó. A körzet területén több területen maradt fenn jelentôs fogolypopuláció, vízivad szempontjából a Tisza-tó térsége fontos. A körzetben a vaddisznó folyamatosan megjelenik, de tartós megtelepülése még nem következett be. A vadgazdálkodási körzet területe: 7, km 2 Jász - Nagykun - Szolnok megye km 2 Heves megye km 2

2 I/2. Dél-Pest megyei apróvadas vadgazdálkodási körzet I/2. Dél-Pest megyei apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet zömében kifejezetten apróvadas területekbõl áll, amelyekbe azonban nagyobb kiterjedésû erdõsültebb részek ékelõdnek, ahol a vaddisznó, dám, és helyenként a gímszarvas jelenléte is jelentõs. Néhány területen kiváló minõségû õzállomány él, ezeket ennek megfelelõen kell a jövöben is kezelni. Foltokban igen jó fácános és és mezei nyulas területek fordulnak elõ, emellett egyes területeken a fogoly megmaradt állománya is számottevõ. A gímszarvas az északi részeken az u- tóbbi években terjedt el.a dám szempontjából Pusztavacs és környéke rendelkezik jelentõs állománnyal, az itt található gazdálkodók vadászati és vadgazdálkodási lehetõségét bõvíti. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Bács-Kiskun...56 km 2 Jász-Nagykun-Szolnok...19 km 2 Heves...32 km 2 Pest km 2

3 I/3. Hajdú-bihari apróvadas vadgazdálkodási körzet I/3. Hajdú-bihari apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet a Tiszántúli régió tagja. északon a Tisza folyó, északkeleten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, keleten a magyar-román országhatár, délen Békés megye, dél-nyugaton és nyugaton Jász-Nagykun Szolnok megye határolja. A körzet területét négy ökológiai körzet érinti: nyugati részén a Közép-Tisza vidék, középsõ részén a Hajdúság, délen a Berettyó-Körösvidék, keleten pedig a Nyírség. A körzet meghatározó jellegét az apróvadnak kedvezõ mezei élõhelyek adják, ugyanakor az erdõsültebb észak-keleti tájegységben a vaddisznó és a telepített dámállományok jelentõs szerepet játszanak. A határmenti Bihari térségben, a Tisza mentén és a Hortobágyi tájegységben a gímszarvas szórványos, elõfordulása, valamint a vaddisznó állandó jelenléte a jellemzõ. A nyírségi tájegységben a dám és vaddisznó mellett megtalálható a gímszarvas kisebb populációja is. Az õzállomány minõsége a körzetben kiemelkedõ, de jellemzõ az állományok alulhasznosítása. A fácán és mezei nyúl állomány a vadgazdálkodási körzetben kiváló, északról délre haladva a két faj állománysûrûsége növekszik. A fogoly és a mezei nyúl populáció a körzet dél-nyugati részén mint géncentrum jelentõs. A Tisza-menti és a Hortobágyi vizes élõhelyek kiemelkedõ jelentõségûek a fészkelõ és vonuló vízivad fajok számára egyaránt. A vadgazdálkodási körzet területe: 6041 km 2 Hajdú-Bihar megye km 2

4 I/4. Csongrádi apróvadas vadgazdálkodási körzet I/4. Csongrádi apróvadas vadgazdálkodási körzet A körzet az I. Duna-Tisza-közi és Tiszántúli apróvadas vadgazdálkodási táj -ba tartozik és nagy részt kiváló apróvadas területekbõl áll. A Tisza jobb partján Csongrádban néhány terület kissé eltérõ jelleget mutat, de a megye megbontását ez nem indokolta. A Bács-Kiskun megye délkeleti részét alkotó terület tisztán apróvadas jellegénél fogva illeszkedik ide. A vadgazdálkodási körzet gazdálkodásának meghatározása során az apróvadas jelleg megõrzésére és a nagyvadgazdálkodás irányvonalának meghatározására kell törekedni. A vadgazdálkodási körzet magában foglalja csaknem egész Csongrád megyét, valamint Bács-Kiskun megye dél-keleti részébõl és Szolnok megye déli részébõl egy kisebb, azonos adottságú területet. A táblázatokban a Szolnok megyében lévõ területre vonatkozó adatok a Csongrád megyei adatokkal együtt szerepelnek. A vadgazdálkodási körzetben 48 vadgazdálkodási egység mûködik, melybõl 2 különleges rendeltetésû ( és a oktatás-kutatás) A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Csongrád megye km 2 Bács-Kiskun megye km 2 Szolnok megye...4 km 2

5 I/5. Szabolcs-szatmár-beregi apróvadas vadgazdálkodási körzet I/5. Szabolcs-szatmár-beregi apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodás jellegét az apróvadas területek határozzák meg, de sok átmeneti jellegû (apróvad nagyvad) területet is tartalmaz. A gím és vaddisznó megtelepülése kevéssé egyértelmû, de a vaddisznó csaknem mindenütt elõfordul a terítékben. A Nyírség erdõsültebb foltjaiban a telepített dámállományok jelentõs szerepet játszanak. A vadgazdálkodási körzetben az apróvadas területekre fokozott figyelmet kell fordítani és az apróvadas jelleg fenntartására kell törekedni. A fácán és a mezei nyúl állománya a déli széleken jobb, észak felé haladva e két faj mennyisége csökken. A vadgazdálkodási körzet területe: 5,826 km 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye... 5,826 km 2

6 I/6. Északkelet-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet I/6. Északkelet-bács-kiskuni apróvadas vadgazdálkodási körzet A Duna-Tisza-közi és tiszántúli apróvadas vadgazdálkodási táj középnyugati körzete, melynek területe ha. ErdÅsült területe ha (8,3 %). Vadgazdálkodásra alkalmatlan terület: ha (4,8 %). Északon a Dél-pest megyei apróvadas körzet, keleten a Szolnok és délhevesi apróvadas körzet, délen a Csongrádi apróvadas körzet és nyugaton az Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet határolja. A vadgazdálkodási körzet Bács-Kiskun megye többi részétål elkülönül, mivel jó apróvadas területekbål áll. Ez a megye többi részénél lényegesen jobb mezei nyúl és fácánállományban egyértelmáen kifejezådik. A vadgazdálkodási körzetbe tartozó területen a vadgazdálkodás célja az apróvadas jelleg megårzése és a minåségileg és mennyiségileg kiemelkedå apróvadpopulációk fenntartása. A körzetben 16 vadászatra jogosult gazdálkodik. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 A vadgazdálkodási körzet a következå megyéket érinti: Bács-Kiskun: km 2 A vadgazdálkodási körzet elhelyezkedését és vadgazdálkodási egységeinek

7 ,%ÃNÃVLDSUÍYDGDVYDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW $NÐU]HWOHÇU»VD $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWÃUEHOLHOKHO\H]NHGÃVH $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWV]»PDÃVQHYH,%ÃNÃVLDSUÍYDGDVYDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW $NÐU]HWUÐYLGEHPXWDW»VD$NÐU]HWWHUÖOHWHÃVPHJ\ÃNNÐ]ÐWWL PHJRV]O»VD $ %ÃNÃVL DSUÍYDGDV NÐU]HW %ÃNÃV PHJ\H WHOMHV WHUÖOHWÃW IRJODOMD PDJ»ED NP $NÐU]HW0DJ\DURUV]»JHJ\LNOHJMREEPH]HLQ\XODVI»F»QRVÃVÏ]HVWHUÖOHWH $ I»F»Q»OORP»Q\ D NÐU]HWHJÃV]WHUÖOHWÃQNLHPHONHGÏV]LQWÕ6]LJHWV]HUÕHQKHO\H] NHGQHN HO D NÐU]HW V]DNL ÃV 1\XJDWL UÃV]ÃQ EHOÖO D]RN D WHUÖOHWHN DKRO D I»F»QNLER FV»W»V PHJKDW»UR]Í MHOHQWÏVÃJÕ $ NÐU]HW HJÃV] WHUÖOHWÃQ ÃV NÖOÐQÐVHQ H WHUÖOHWHNHQ D I»F»QQDN QDJ\ JD]GDV»JL V]HUHSH YDQ $ NÐU]HWNHOHWLWHUÖOHWHLQrIROWRNEDQHOKH O\H]NHGÏrNLY»OÍJHQHWLNDLÃUWÃNÕWHUPÃV]HWHVI»F»QWÐU]V»OORP»Q\RNWDO»OKDWÍN $ PH]HL Q\ÔO NLHPHONHGÏ PLQÏVÃJÕ ÃV PHQQ\LVÃJÕ»OORP»Q\D D NÐU]HW ÃV]DNNHOHWL ÃV NHOHWLWHUÖOHWHLWNLYÃYHMHOHQWÏVYDGJD]G»ONRG»VLÃVJD]GDV»JLÃUWÃNHWNÃSYLVHO $ NÐU]HWEHQ IHOOHOKHWÏ IRJRO\SRSXO»FLÍN JÃQPHJÏU]ÃVL V]HPSRQWEÍO QDJ\RQ ÃUWà NHVHN $ YÇ]LYDG V]HPSRQWM»EÍO D.ÐUÐVÐN D %HUHWW\Í IRO\Í D FVDWRUQ»N YDODPLQW D] ÐVV]HV KDODVWÍPHJKDW»UR]ÍV]HUHSHWWÐOWEH $] Ï] %ÃNÃV PHJ\HL»OORP»Q\D NLHPHONHGÏ PLQÏVÃJÕ $ NÐU]HWEHQ NHYÃV NLYÃWHOOHO D] Ï] D YDGJD]G»ONRG»V DODSM»W NÃSH]L $] Ï]]HO YDOÍ JD]G»ONRG»VW D NLY»OÍ PLQÏVÃJ V]HPHOÏWWWDUW»VDPHOOHWWNHOOPHJYDOÍVÇWDQL $ *\XOD NÐUQ\ÃNÃQ IHOOHOKHWÏG»P»OORP»Q\ KD]»QNG»P»OORP»Q\»EDQ NLHPHONGÏ ÃUWÃNHWNÃSYLVHO $ NÐU]HWEHQ D JÇPV]DUYDV 5RP»QL»EÍO»WY»OWÍ HJ\HGHL IÏOHJ D KDW»UYLGÃNHQ ÃV D.ÐUÐ VÐN»OWDOEH]»UWK»URPV]ÐJEHQIRUGXOQDNHOÏ $ YDGGLV]QÍ»OORP»Q\ HJ\UH QÐYHNYÏ WHQGHQFL»W PXWDW PHO\ D] DSUÍYDG V]HP SRQWM»EÍOHJ\ÃUWHOPÕHQK»WU»Q\RVQDNWHNLQWKHWÏ $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWHUÖOHWH NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWDNÐYHWNH]ÎPHJ\ÃNHWÃULQWL %ÃNÃVPHJ\H NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWHOKHO\H]NHGÃVÃWÃVYDGJD]G»ONRG»VLHJ\Và JHLQHNKDW»UDLW PHOOÃNOHWEHQ WDO»OKDWÍWÃUNÃSHNPXWDWM»N.ÐU]HWLYDGJD]G»ONRG»VLWHUY

8 ,,%ÐU]VÐQ\1ÍJU»GJÐGÐOOÏLYDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW $NÐU]HWOHÇU»VD $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWÃUEHOLHOKHO\H]NHGÃVH $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWV]»PDÃVQHYH,,%ÐU]VÐQ\1ÍJU»GJÐGÐOOÏLQDJ\YDGDVNÐU]HW $NÐU]HWUÐYLGEHPXWDW»VD$NÐU]HWWHUÖOHWHÃVPHJ\ÃNNÐ]ÐWWL PHJRV]O»VD $ YDGJD]G»ONRG»VL NÐU]HW D %ÐU]VÐQ\ D &VHUK»W ÃV D *ÐGÐOOÏLGRPEV»J QDJ\ YDGDV MHOOHJÕ WHUÖOHWHLW IRJODOMD PDJ»ED V]DNUÍO 6]ORY»NLDÃVD],SRO\1\X JDWUÍO D],SRO\ D 'XQD YDODPLQW %XGDSHVW KDW»UROMD.HOHWL LU»Q\EDQ WÐEEQ\LUH 1ÍJU»G PHJ\H KDW»U»W NÐYHWL 'ÃOHQ D *ÐGÐOOÏLGRPEV»J KDW»UYLGÃNH ]»UMD OH $ YDGJD]G»ONRG»VL NÐU]HW XUDONRGÍ YDGIDMD D JÇPV]DUYDV ÃV D YDGGLV]QÍ OOR P»Q\VÕUÕVÃJÖN ÃV WHUÇWÃNÖN LV V]»PRWWHYÏ $ NÐU]HWEHQ D MHOHQWÏV PHQQ\LVÃJÕ GH J\HQJH PLQÏVÃJÕ Ï]»OORP»Q\ PHOOHWW PHJWDO»OKDWÍ D PXIORQ ÃV D G»P LV PH O\HN MHOHQOÃWH WHUPÃV]HWYÃGHOPL V]HPSRQWEÍO NÃQ\HV OHKHW $ NÐU]HWEHQ NLVHEE WÃUVÃJHNHW OHV]»PÇWYD D WHUPÃV]HWHVDSUÍYDG»OORP»Q\YLVV]DV]RUXOWÃV»OWDO»EDQ QHPMHOHQWÏV$PHVWHUVÃJHVWHQ\ÃV]WÃVVHOGÔVÇWRWWI»F»Q»OORP»Q\HOOHQEHQD GRPERU]DWL DGRWWV»JRNQDN NÐV]ÐQKHWÏHQ NLY»OÍ YDG»V]DWL PLQÏVÃJÕ $ NÐU]HW EHQ D YDGJD]G»ONRG»VW HUÏVHQ EHIRO\»VROKDWMD KRJ\ MHOHQWÏVUÃV]H%XGDSHVW NLU»QGXOÍ ÃV ÖGÖOÏ ÐYH]HWÃEHQ WDO»OKDWÍ *ÐGÐOOÏLGRPEV»J %ÐU]VÐQ\ 'XQD NDQ\DUDPLDYDGJD]G»ONRG»VV]HPSRQWM»EÍONHGYH]ÏWOHQKDW»VRNNDOLVM»U $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWWHUÖOHWH NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HWDNÐYHWNH]ÎPHJ\ÃNHWÃULQWL 1ÍJU»GPHJ\H NP 3HVWPHJ\H NP $YDGJD]G»ONRG»VLNÐU]HW HOKHO\H]NHGÃVÃW ÃV YDGJD]G»ONRG»VL HJ\VÃJHL QHNKDW»UDLWPHOOÃNOHWEHQWDO»OKDWÍWÃUNÃSHNPXWDWM»N.ÐU]HWLYDGJD]G»ONRG»VLWHUY

9 II/2. Mátra-Bükk-Csereháti vadgazdálkodási körzet II/2. Mátra-Bükk-Csereháti nagyvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet Heves megye hegyvidéki részeit és Borsod- Abaúj-Zemplén megye nyugati hegyvidéki területeit foglalja magába. A körzet kifejezetten nagyvadas jellegû, az apróvadnak nincs érdemi jelentõsége. Helyenként nagyon magas a gímszarvas állománysûrûsége és a Mátra és a Bükk területén vadgazdálkodási-vadászati szempontból fontos nagyvad a muflon. A vaddisznó állomány és terítéke szintén kiemelkedõen magas. A vadgazdálkodási körzetben a vadgazdálkodást jelentõsen befolyásolja az erdõgazdálkodással való összhang megteremtése és fenntartása, illetve a nemzeti parkok területén a természetvédelem részérõl jelentkezõ szempontok és törekvések. A vadgazdálkodási körzet területe: 5083 km 2 Heves megye km 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye km 2

10 II/3. Zempléni nagyvadas vadgazdálkodási körzet II/3. Zempléni nagyvadas vadgazdálkodási körzet A Zempléni vadgazdálkodási körzet a vadgazdálkodási tájon belül elsõsorban földrajzilag különül el igen markánsan. Valamennyi nagyvad állománya számottevõ és ezen belül a muflon itt is igen fontos szerepet tölt be. A vadgazdálkodás fõ célja a helyi sajátságok fenntartása. A körzetben a farkas visszatelepülése már feltételezhetõen megtörtént, és a hiúz és a farkas Szlovákiából való bevándorlása szintén elõfordul. A vadgazdálkodási körzet teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye km 2

11 II/4. Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzet II/4. Tiszamenti átmeneti vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzetre földrajzi értelemben jól meghatározó nevet nem lehet adni, alapjában a hegyvidéki és az alföldi területek közötti átmeneti zónákat fogja össze. Az elõbbiek miatt karakterisztikus vadgazdálkodási jellege sincs: az átmeneti jelleg miatt sem az apróvad, sem a nagyvad dominanciája nem mondhatóki. E területeken a középhegységi területekrõl kilépõ, terjeszkedõ nagyvad (vaddisznó, gímszarvas) és nem az állandó nagyvadállomány a meghatározó. A vadgazdálkodási körzet teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. A vadgazdálkodási körzet területe: 2,698 km 2 Borsod-Abaúj-Zemplén... 2,698 km 2

12 III/1. Dél-baranyai vadgazdálkodási körzet III/1. Dél-baranyai nagyvadas vadgazdálkodási körzet A Baranyai dombság területén és a Dráva mellékén elhelyezkedõ terület, melyet keleten a Duna határol. Baranya északi részétõl határozottan elkülönül, fõleg a szarvas állománysûrûsége kisebb. Ugyanakkor a körzet gímállománya az országban az egyik legértékesebb, és ide tartoznak a drávamenti és a Duna mentén található ártéri területek is. A körzetben a dám több helyen is elõfordul. A terület jó minõségû õzállománya is említésre érdemes. A vadgazdálkodási körzetben a genetikailag értékes szarvasállomány megõrzése a vadgazdálkodás meghatározó célja lesz. Elsõsorban a gimszarvas létszámának szabályozása céljából a Területi Vadgazdálkodási Tanács a körzetet 3 alkörzetre osztotta, az egyes területekhez tartozó vadgazdálkodási egységek az alábbiak: S Dunamente: , , , , , , , , , , , , , , , , , S Drávamente: , , , , , , , , , , S Alkörzeten kívüli: , , , , , , , , , A vadgazdálkodási körzet területe: 3,223 km 2 Baranya: ,495 ha Bács-Kiskun: ,938 ha Tolna: ,824 ha Összesen: ,257 ha

13 III/2. Dél-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet III/2. Dél-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet a Közép-magyarországi vadgazdálkodási táj egyik déli vadgazdálkodási körzete, melyet a Dunántúl déli részeitål a Duna elhatároló szerepe miatt kell külön kezelni. A körzet erdåsültsége megegyezik az országos értékkel. Fontos kiemelni a Baja-Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vonalon található eråsen erdåsült részeket, amelyek a gímszarvas és a vaddisznó betelepedése következtében a hagyományosan nagyvadas területekhez igen hasonlókká váltak. A körzetben meghatározó a gím terjeszkedése, és stabilan jelen van a vaddisznó. A körzet keleti szegélyében az Åz terítéke magasabb. A vadgazdálkodási körzet az utóbbi két-három évtizedben vált eråsen nagyvadas jellegûvé, ennek ellenére jelentås a mezei nyúl terítéke is. A körzetben az értékes gímszarvas állomány fenntartása mindenképpen fontos cél. A megye mezågazdasága igen fejlett és emiatt a vadkár már eddig is súlyos ellentétek forrása volt. Északon az Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet, keleten a Csongrádi apróvadas körzet, nyugaton a Dél-baranyai nagyvadas körzet és a DunamentimezÅföldi körzet határolja. A körzetben 46 vadászatra jogosult gazdálkodik. A vadgazdálkodási körzet területe: 3822 km 2 Bács-Kiskun km 2

14 III/3. Tolnai-hegyháti vadgazdálkodási körzet III/3. Tolnai-hegyhát vadgazdálkodási körzet III/3. Tolnai-hegyhát vadgazdálkodási körzet: A körzet vadgazdálkodási egységeit tekintve teljes egészében Tolna megyében helyezkedik el, a Dunántúl Dél-Keleti részén. Északról és részben KeletrÅl a III/4-es, Dél-KeletrÅl és DélrÅl a III/1-es, valamint a IV/3-as és Nyugatról teljes egészében a IV/2-es vadgazdálkodási körzetek határolják. A vadgazdálkodási körzet km 2 területá, így a 24 vadgazdálkodási körzet nagyságszerinti sorában a 16-ik helyen áll. Területnagyságát tekintve az átlag alatt marad, ami km 2 az összes körzet vonatkozásában. A körzet területével az országos összes vadgazdálkodási terület 3,03 %-át teszi ki. A vadgazdálkodási körzet területe: 2,773 km 2 A vadgazdálkodási körzet a következå megyéket érinti: Tolna megye: km 2

15 III/4. Dunamenti-Mezôföldi vadgazdálkodási körzet III/4. Dunamenti-Mezôföldi vadgazdálkodási körzet A nagyvadas vadgazdálkodási tájon belül a térség apróvadas területeit foglalja magába. Erôsen apróvadas jellegû területek keverednek nagyvadas átmeneti területekkel. Az erôs apróvadas jelleg indokolja a külön kezelését. A gímszarvas a körzet északi és déli határán állandó, a belsô területeken szórványos, trófeaminôsége közepes. A vaddisznó állandó, változó egyedsûrûségû vadja a körzetnek. Az ôz általánosan elterjedt, jó, esetenként kimagasló trófeaminôségû. A vizes élôhelyek magas aránya a vízivad jelentôségét biztosítja. A fácán nevelési és kibocsátás szerepe Dunántúli viszonylatban kiemelkedô. A Velencei hegységben gazdálkodó HM Lovasberényi Erdészet Ftk egy kimagasló minôségû nagyvadállományt kezel. A vadgazdálkodási körzet területe: 4913 km 2 Fejér: km 2 Pest: km 2 Tolna: km 2

16 III/5. Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet III/5. Észak-bács-kiskuni vadgazdálkodási körzet A közép magyarországi (Kelet Dunántúli és Duna-Tisza közi vadgazdálkodási táj észak-keleti körzete, melynek területe km 2. ErdÅsült területe ha, 13,6 %. Északon a Dél-Pest megyei apróvadas körzet, keleten az Északkelet-bácskiskuni apróvadas körzet (kiváló Åz, terjeszkedå vaddisznó és jelentås apróvad állománnyal), délen a Dél-bács-kiskuni körzet (jó Åzállománnyal, jelentås terjeszkedå gím és vaddisznó-, minimális jó minåségá dámállománnyal), nyugaton a Dunamenti mezåföldi körzet határolja. A körzetben 31 vadászatra jogosult gazdálkodik. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 A vadgazdálkodási körzet a következå megyéket érinti: Bács-Kiskun km 2

17 IV/1. Zala-dél-vasi nagyvadas körzet IV/1. Zala-dél-vasi nagyvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet meghatározó vadja a gímszarvas, mely minõsége miatt az ország vadgazdálkodásának is kiemelkedõ értéke. A körzetben a zalai gímszarvas minõségének fenntartása a legfontosabb szakmai cél. A vadgazdálkodási körzetben igen nagy a vaddisznó állománya. A terület erdõsültségébõl és a nagyvad domináns szerepébõl következõen az apróvad vadászati és gazdálkodási szerepe elenyészõ. A IV/1 vadgazdálkodási körzetet északról a VI/1., észak-keletrõl a V/1., kelet és dél-keletrõl a IV/2. vadgazdálkodási körzet, déli, dél-nyugati és nyugati oldalról az országhatár határolja. A körzet vadgazdálkodási egységei Vas és Zala megyékben helyezkednek el, az ország legnyugatibb részén. A Vas megyei területek az összes terület 25 %-át teszik ki, 75 % pedig Zala megyéhez tartozik. Területét tekintve a körzet az átlagnál nagyobb. Magyarország összes vadgazdálkodási területének 5,31 %-át teszi ki. A vadgazdálkodási körzet területe: 4864 km 2 Zala megye km 2 Vas megye km 2

18 IV/2. Somogyi nagyvadas vadgazdálkodási körzet IV/2. Somogyi nagyvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzetben meghatározó vadfaj a gímszarvas, amely kiváló és jó minõségû. A gímszarvas minõségének megõrzése ennek megfelelõen kiemelt gazdálkodási szempont. Viszonylag nagy az õzállomány sûrûsége, de minõsége nem kiemelkedõ. Nagy a vaddisznó állománya és helyenként a hasznosítás is igen erõs, kiemelt szempont a vaddisznó létszámnövekedésének megállítása. A körzetben található egyes dámállományok gazdálkodási és vadászati szerepe helyileg szintén jelentõs. Tekintettel a nagyvadfajok létszámára és a vadkárok mértékére a körzetben a vadgazdálkodás és a más ágazatok összhangjának megteremtése és fenntartása a jövõ legfontosabb feladata. A vadgazdálkodási körzet egyes kisebb és kevéssé erdõs részein az apróvad szerepe valamelyest nagyobb. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Somogy megye km 2

19 IV/3. Mecseki nagyvadas vadgazdálkodási körzet IV/3. Mecseki nagyvadas vadgazdálkodási körzet A Dél-Nyugat-Dunántúli nagyvadas vadgazdálkodási táj keleti körzete. Szomszédai a nagy vadgazdálkodási jelentõséggel bíró IV/2. Somogyi vadgazdálkodási körzet (kiváló gím- és jelentõs vaddisznó és dámállománnyal), a III/3. Tolnai-hegyhát vadgazdálkodási körzet (kiemelkedõ dám- és jelentõs vaddisznó és gímállománnyal) valamint délrõl a III/1. Dél-baranyai vadgazdálkodási körzet (országos jelentõségû Duna-Dráva menti gímállományával). Jellegzetes dombvidéki nagyvadas terület. A körzetben a gímszarvas becsült állománysûrûsége és terítéke is igen magas. Az õz sûrûsége viszonylag alacsony. A vaddisznó állománya és terítéke is magas. Az apróvad jelentõsebb vadászati és vadgazdálkodási szerepet nem tölt be. A gímszarvas állománykezelése, az eltérõ állománysûrûség és trófeaminõség miatt a Területi Vadgazdálkodási Tanács a körzetet két alkörzetre bontotta. A Pécs-Dombóvár fõközlekedési út által elválasztott két alkörzet a Mecsek hegység nyugati részét, a Zselicség körzetbe esõ részét, a Sásd környéki dombságot és Baranya megye nyugati részét magába foglaló Nyugat-Mecseki alkörzet, ill. a Mecsek hegység keleti részét, a Bikal-Mágocs környéki völgységet magába foglaló Kelet-Mecseki alkörzet. A Nyugat-Mecseki alkörzetbe (NYM) sorolt vadászatra jogosultak: , , , , , , , A Kelet-Mecseki alkörzetbe (KM) sorolt vadászatra jogosultak: , , , , , , , , , , , , , A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Baranya megye ha

20 V/1. Bakony-Vértes vadgazdálkodási körzet V/1. Bakony-Vértes vadgazdálkodási körzet A körzet magába foglalja a Bakonyt és a Vértes-hegységet a perem területekkel, valamint a Balaton-felvidéket. Alapvetõen hegyvidéki nagyvadas jellegû körzet ahol az apróvad gazdálkodás jelentõsége elenyészõ.a körzetben megtalálható mind az öt magyarországi nagyvadfaj. Közülük a gímszarvas, az õz és a vaddisznó általánosan elterjedt. A dám és a muflon szórványosan, részben szigetszerû populációkban fordul elõ. Az állományok nagysága mindenütt a fenntartható legnagyobb létszám felett van. A teríték és állománysûrûség adatok homogén képet mutatnak.az õz minõsége gyenge, a többi nagyvadé általában közepes. A vadgazdálkodási körzet területe: 4669 km 2 Fejér : ,56 km 2 Komárom : ,68 km 2 Veszprém : ,13 km 2

21 V/2. Dunazugi nagyvadas vadgazdálkodási körzet V/2. Dunazugi nagyvadas vadgazdálkodási körzet A körzet topográfiailag zárt egységet alkot, geológiai adottságaiból adódóan három jól elkülöníthetõ részre osztható, úgymint a Gerecse-hegység, a Pilisi-hegység, illetve a közöttük húzódó dombvidék (Dorogi és Bajnai medence). A körzetet természtes és mesterséges határai teljesen körülzárják, a nagyvad mozgását a szomszédos körzetek felé megakadályozzák. Valamennyi nagyvadfaj elõfordul a körzetben, de figyelembe kell venni, hogy Budapest elsõdleges kiránduló övezetébe tartozik, ahol a turizmus és a vadgazdálkodásra is jelentõs hatást gyakorolhat (fokozott zavarás). Az utóbbi néhány évben a területen a nagyvadfajok létszáma emelkedett. A vadgazdálkodási körzet területe: 1659 km 2 Komárom-Esztergom megye: km 2 (50,2 %) Pest megye: km 2 (49,8 %)

22 VI/1. Vas-soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzet VI/1. Vas-soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzet VI/1. Vas-Soproni nagyvadas vadgazdálkodási körzet: A vadgazdálkodási körzetben fôként kifejezetten nagyvadas és nagyvadas átmeneti jellegû egységek keverednek. A körzeten belül a gímszarvas állománysûrûsége és terítéke is meglehetôsen homogén képet mutat, de az állomány minôsége közepes/jó. Az ôz a tipikusan nagyvadas körzetekhez képest egyenletesebben fordul elô. A vaddisznó mindenütt elôfordul, egyes területeken terítéke kiugróan magas. A dám elsôsorban Vasban, a muflon néhány szórvány foltban fordul elô. Az apróvad szerepe néhány kisebb területtôl eltekintve nem jelentôs. A vadgazdálkodási körzet területe: 4,018 km 2 Gyôr-Moson-Sopron megye: km 2 Vas megye: km 2 Veszprém megye: km 2

23 VI/2. Hansági apróvadas vadgazdálkodási körzet VI/2. Hansági apróvadas vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet Gyõr-Moson-Sopron megye észak-nyugati részén helyezkedik el, teljes területével a megyehatáron belül. Északkeletrõl a Szlovák Köztársasággal (Nagy-Duna sodorvonala), nyugatról Ausztriával határos. Magyarországon belül nyugaton és délen a Vassoproni nagyvadas (VI/1) körzettel, illetve délen folytatólagossan a Bakonyalja-komáromi körzettel (VI/3) határos. Területe a 24 vadgazdálkodási körzet közül nagyság szerint a 21. helyen áll, tehát a kis vadgazdálkodási körzetek közé tartozik. Kialakítását a környezetétõl eltérõ domborzati viszonyai és a vadállomány összetétele, valamint az országhatár terület megosztó jellege indokolja. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 A vadgazdálkodási körzet teljes területe Gyõr-Moson-Sopron megyében van.

24 VI/3. Bakonyalja-komáromi körzet vadgazdálkodási terve VI/3. Bakonyalja-komáromi körzet vadgazdálkodási körzet A vadgazdálkodási körzet az ország észak-nyugati részén fekszik. Északról a Hansági apróvadas körzet (VI/2) és a szlovák-magyar országhatár (Nagy- Duna sodorvonala), keleten a Dunazúgi nagyvadas körzet (V/2), délen a Bakony-vértesi körzet (V/1), nyugaton a Vas-soproni nagyvadas körzet (VI/1) határolja. A vadgazdálkodási körzet zömében nagyvadas jellegû, de helyenként az apróvad is igen jelentõs lehet. A vadgazdálkodási körzet területe: km 2 Gyõr-Moson-Sopron megye km 2 Komárom-Esztergom megye km 2 Veszprém megye km 2

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

törvény három szintre tagolódó vadgazdálkodási tervezési rendszert vezetett be [2; ll].

törvény három szintre tagolódó vadgazdálkodási tervezési rendszert vezetett be [2; ll]. VAD GAZDÁLKODÁSI TÁJAK ÉS TÁJEGYSÉGEK KIJELÖLÉSE (JAVASLAT) Bevezetés Magyarországon a tervszerű vadgazdálkodásnak sok évtizedes hagyományai vannak [l; 3; 14; 18; 21; 26; 27] és a nagyobb térségekben és

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

Országos Vadgazdálkodási VADALLOMANYBECSLES. Országos és megyei összesítések

Országos Vadgazdálkodási VADALLOMANYBECSLES. Országos és megyei összesítések Országos Vadgazdálkodási Adattár ", VADALLOMANYBECSLES 1997 Országos és megyei összesítések SZlE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: 28-522086, fax: 28-420189

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI Zsigmond Richárd földművelésügyi igazgató 2014. március 25. Zárttéri nagyvadtartás 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és végrehajtási rendelete szabályozza Vadaskertek

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

Vadászati idények 2010

Vadászati idények 2010 Vadászati idények 2010 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A vadgazdálkodás jellemzői, 2008 2012

A vadgazdálkodás jellemzői, 2008 2012 2013/79 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 79. szám 2013. november 15 A vadgazdálkodás jellemzői, 2008 2012 A tartalomból Bevezetés 1 1. A vadgazdálkodás jogi szabályozása,

Részletesebben

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

79/2004 (V.4.) FVM rendelet 79/2004 (V.4.) FVM rendelet Nagyvadfajok gímszarvas dámszarvas őz, muflon, vaddisznó [szikaszarvas] LV/1996. (VI.16.) törvény vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról A földművelésügyi miniszter

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

I.H.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma a leépítés oka szerint területenként augusztus

I.H.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma a leépítés oka szerint területenként augusztus I.H.1. Létszámleépítési a leépítés oka szerint területenként db 1 2 1 1 5 Budapest 1 2 1 4 Pest 1 1 Komárom-Esztergom 1 1 Veszprém 1 1 Zala Baranya 1 1 Somogy 1 1 1 1 Heves 1 1 1 2 3 Hajdú-Bihar 1 1 Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/

Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Készítette: Nagy István Mottó: Magyarország legyen Európa Vadaskertje! 1. Célja 2. A vad helye a természeti környezetben 2.1 A vadgazdálkodás kapcsolata az

Részletesebben

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno.

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno. A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott diagnosztikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Beadandó Házi Feladat Magyarországi megyék versenyképessége Beadandó házi feladat levelezı tagozatosoknak A 3. gyakorlatban bemutatott eljárással elkészített megyék

Részletesebben

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról 1 Kimutatás a 2012. augusztus 27-én tartott ról 36522 9:30:24 9:30:54 0 nap, 0 ó. 0 p. 29 mp. 36522 9:30:24 9:31:25 0 nap, 0 ó. 1 p. 1 mp. 36522 9:30:24 9:30:57 0 nap, 0 ó. 0 p. 32 mp. 36522 9:30:24 9:48:12

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

VADGAZDALKODASI. ADATTAR 2013/2014. vadászati év

VADGAZDALKODASI. ADATTAR 2013/2014. vadászati év ,, VADGAZDALKODASI r ADATTAR 2013/2014. vadászati év Hungarian Game Management Database 2013/2014 hunting year Gödöll 2014 Az ORSZÁGOS VAD GAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof.

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 215 / 216. vadászati év Hungarian Game Management Database 215 / 216 hunting year Gödöllő 216 Az ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof. Csányi

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr.

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr. SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 086 FAX:(28) 420 189 E-MAIL: S.CSANYI@GMAIL.COM Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. szeptember Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató TETÕ HELYETT MONDD: Bramac tetõcserepek Beépítési Útmutató Bramac tetõcserepek Alpesi Protector, Classic Protector, Cristal tetõcserép Natura Plus, Duna tetõcserép Bramac Adria, Római tetõcserép Bramac

Részletesebben

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 augusztusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 19 mm (Szolnok repülőtér) és 203 mm (Budapest-Pestszentlőrinc) között

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt országos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési jegyzékének módosítása 2013.

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt országos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési jegyzékének módosítása 2013. létszám Bács-Kiskun Segéd gát- és csatornaőr Akkreditált 166 1 488 105 Bács-Kiskun Erdőművelő OKJ 31 623 01 0100 21 02 216 578 66 Bács-Kiskun Fakitermelő OKJ 31 623 01 0100 31 03 250 287 31 Bács-Kiskun

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM SESZTÁK MIKLÓ S. m nrnszte r. Érkezett : 2015 NOV 19,

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM SESZTÁK MIKLÓ S. m nrnszte r. Érkezett : 2015 NOV 19, NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM DR. SESZTÁK MIKLÓ S m nrnszte r PKF /25618 4 / 2015-NF M Hivatala >,,,sat,y5zarn L_ I Á 1 4 Bangóné Borbély Ildikó asszony részére országgyű lési képviselő Érkezett :

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben