Közhasznúsági melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági melléklet"

Átírás

1 Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: Fıvárosi Törvényszék 9 PK /96/9/II 01/01/7069 ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca Budapest, május 13.

2 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása - Az Egyesület országos és nemzetközi szinten elımozdítja a mőemlékek, mőemléki értékek, mőemléki területek, történeti kertek, világörökségi területek, régészeti érdekő területek, rédészeti emlékek, régészeti lelıhelyek és ezek védıövezetei, valamint a kultúrális javak megırzését, védelmét, hasznosítását, érdekeik érvényre juttatásását. - Elısegíti a mőemlékek, mőemlékiegyüttesek, mőemléki területek megırzésére, hasznosítására, védelmére, értékeik érvényre juttatására vonatkozó, nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek megvalósulását. - Konferenciákat, tanfolyamokat, elıadásokat, egyéb rendezvényeket szervez, bonyolít le, illetve támogat, biztosítja az egyéb hazai vagy nemzetközi konferencián, elıadáson, tanfolyamon való részvételt. - Kiadványokat, hang- és képhordozó, ismeretterjesztı anyagokat készít, szerkeszt, terjeszt, értékesít, szaktanácsadást nyújt, szakanyagokat készít, tanulmányutakat, kiállításokat szervez. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Kultúrális örökség megóvása, mőemlékvédelem Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 20,000 Közhasznú tevékenység fıbb eredményei Kultúrális örökség megóvása, mőemlékvédelem évi LVII. törvény A közhasznú tevékenység jellegébıl adódóan mindenki Az ICOMOS hazai szervezete elismerten a nemzetközi mőemlékvédelmi szervezet egyik legaktívabb nemzeti bizottsága. Ez múltjából, a magyar mőemlékvédelem múltjának színvonalából eredı kötelességbıl és jelenlegi problémáiban gyökerezı feladataiból adódik. Magyarország érdeke, hogy azokon a nemzetközi fórumokon biztosítsa képviselıinek jelenlétét, ahol a magyar nemzeti bizottság magasabb színvonalú munkájához szükséges feltételek, kapcsolatok, szakmai segítségek megadhatók. Ezért a tanácsadó testületi ülés, az európai elnökök megbeszélése és azon nemzetközi szakbizottsági ülések a legfontosabbak a magyar ICOMOS számára, ahonnan a legaktívabb hazai szakbizottságok további szakmai kiteljesedése várható. A visszaigazolásokból úgy véljük, hogy igazán jó megítélést sikerült szereznünk a nehéz sorsú magyar mőemlékvédelemnek az ICOMOS nemzetközi találkozóin. Egyesületünk, mint a mőemlékvédelem civil szervezete munkájával, állásfoglalásaival folyamatosan részt vesz és segíti a mőemlékvédelemmel kapcsolatos állami feladatokat. Tevékenységének szakmai és társadalmi súlya van. Aktivitását ugyan szakmai területre célozza, de ez lényegében a társadalom egésze részére hasznos eredményekre irányul, hiszen a mőemlékek védelme közös társadalmi érdek, amelyet mostanra a jogalkotók is felismertek. Nyilatkozataink, szakmai állásfoglalásaink mértékadóak a kis falusi közösségektıl a hivatalos szakmai szervezetekig. Tagjaink figyelik és értékelik az országban folyó mőemlékvédelmi munkát, és javaslatokat dolgoznak ki az értékmegırzés lehetıségeinek kibıvítésére. Mindezek mellett az elérni kívánt és megvalósuló eredmények nem csak a határokon belül, de azokon túl is hatnak. Egyesületünk szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a mőemlékeket és a mőemléki környezeteket létrehozó kultúrával, vallással, népcsoportokkal s ezek gondolatiságával. Így törekvéseinkben kiemelkedı jelentıségő az, hogy az építészeti alkotások legeredményesebb megırzése mindig a létrehozó társadalmi környezetben való megtartás. A szervezet tagsága - a vállalt feladatok jellegébıl adódóan - nagyon összetett: építészek, mővészettörténészek, régészek, a néprajztudomány szakemberei, történészek, restaurátorok, mővészek, tanárok-oktatók, stb. adják tudásuk javát a célok megvalósítása érdekében. Az szervezett programjaival lehetıséget biztosít arra, hogy nem csak szakembereknek, hanem a mőemlékvédelem iránt fogékony érdeklıdık számára is lehetıséget biztosítson az aktuális kérdések

3 Oldal: 3 pontos megismerésében. 3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása) Megnevezés (1000HUF) Saját tıke csökkenése alaptevékenyég vesztesége miatt Saját tóke növekedése vállalkozási eredmény miatt Vagyonelem értéke Összesen: Közhasznú tevékenység Felhasználás célja Közhasznú tevékenység kiegészítése 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Az Egyesület közvetlen cél szerinti juttatást nem adott. 0 0 Összesen: Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Elızı év Tárgyév A vezetık tisztségük ellátásáért nem részesültek juttatásban. 0 0 Összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév B. Éves összes bevétel ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebbıl: I. Személyi jellegő kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény

4 Oldal: 4 Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló évi LVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı) Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erıforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > ,-Ft] Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] Mutató teljesítése Nem Igen 8. Kiegészítı melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása Az történetének egyik legaktívabb éve volt a év. Nem csak az egyesület szervezésében történt 56 különös figyelmet kiváltó esemény miatt jelenthetjük ezt ki, hanem a korábbiaktól eltérıen a tevékenység az egész ország területét lefedte, jelentıs kapcsolódó civil közösségeket szólított meg. A helyi érték, a kulturális örökségvédelem - mint közösségépítı és formáló erı - az Örökség a jövınek - Jövı az örökségnek" rendezvénysorozattal jelent meg elsı ízben országosan is látható szinten. Külön említést érdemel, hogy nem csak a civil szakmai társszervezeteket sikerült bevonni az együtt gondolkodásba, hanem azokat a további helyi szervezeteket is, akik fontosnak érzik saját környezetük fejlesztésének kérdéseit és ezen belül a kulturális örökség védelmét. A program során láthatóvá vált, hogy nagyon sok szervezet, csoport van, amelyik érdeklıdik és felelısséggel gondolkodik ezen értékekrıl, de vagy nem szakmai szervezetek, vagy teljesen elszigetelıdnek a lehatárolt feladatuk miatt. Pedig pontosan ez a réteg az, amelyik a kulturális örökségvédelem társadalmi bázisát jelenti, számukra kell megadni azt a szakmai támogatást, segítséget, ami a munkájukat segíti. Ugyanakkor a véleményük meghatározó a mőemlékvédelem, a kulturális örökségvédelem jövıje szempontjából. A helyi érték védelme, feltárása, megismertetése, közkinccsé tétele csak belülrıl, helyi aktivitással lehet eredményes. Az értékítélet, a helyi lehetıségek, a helyi nevelés, oktatás kulcsszereplıi, akik nélkül nem lehet értékvédelemrıl beszélni. Így lett a szervezet életében kiemelkedı eredményességő év a 2014-es év, mert az Örökség a jövınek, Jövı az örökségnek program segítségével 10 vidéki helyszínen, (és további két nagy konferencián, valamint két újabb budapesti helyszínen) tíz múzeumi, illetve egyetemi városban jelent meg az a kiállítás, ami az elmúlt 10 év helyreállításait mutatta be. A kiállítás külön jelentısége, hogy ezek nem kiemelt, "föntrıl" irányított programok, hanem helyi kezdeményezésre, a legnagyobb szakszerőség mellett megvalósult helyreállítások. Minta a helyi hozzáállás, a helyben is megtalálható szakszerőség és az az igényesség, ami nélkül nem lehet megvalósítani mőemlék-helyreállítást. Ugyanakkor példa arra is hogy az érték, a helyi közösség számára érték elsısorban, a fejlıdésnek pedig mindenhol a motorja lehet, ahol ki tudják használni a lehetıségeket. Ezért volt kiemelt jelentısége a kiállítássorozatnak, ami mellett minden alakalommal egy olyan kis konferencia is megjelent, ahol az elsı szakmai rész utána a helyi közösség, a helyi emberek mondhatták el véleményüket a mai magyar, a helyi kulturális örökségvédelemrıl, kihasznált és kihasználatlan lehetıségérıl, adottságairól. Ezeknek a tapasztalatoknak az összegzésére kétnapos nemzetközi konferencát szerveztünk Balatonfüreden.

5 Oldal: 5 Az egyéves program összegzéseként készült az a szakmafejlesztési program, ami eljutott a szakterület formálóinak az asztalára, munkájuk segítése céljából. szakmai feladatának tekinti, hogy minél hangsúlyosabban jelenítse meg az építészet és a kortárs építészet lehetséges és szükséges szerepét a mőemlékvédelem területén. Ennek érdekében a Magyar Építımővészek Szövetségével, a Magyar Építész Kamarával és a Magyar Urbanisztikai Társasággal egyre szorosabb együttmőködés formálódik. Az ICOMOS közhasznú feladatának megfelelıen a Világörökségi munkába, a magyar kultúra kiterjesztésével kapcsolatos feladatokhoz is egyre erıteljesebben kapcsolódik az UNESCO vonatkozó szakbizottságaiban folyó aktív tevékenység következtében. Ugyanígy alaptevékenységünknek megfelelıen az ismeretterjesztés mellett a szakmai továbbképzés is feladatunknak megfelelıen folytatódott. Az jelenleg is az a szervezet, ahol a kulturális örökségvédelemnek a nemzetközi szinten is megfogalmazott követelménynek megfelelıen a szakterület komplexitására jellemzı szakági jelenlét biztosított. Az állami feladatokat is ellátó civil szervezetek között egyedül képviseli jelenleg azt a szakmaiságot, amit a nemzetközi mőemlékvédelmi egyezmények megkövetelnek. Így különös jelentısége van szervezetünknek, a világörökség helyszínekkel kapcsolatos minden feladat során, valamint mőemlékeink, helyi értékeink értékvédelme területén, ugyanis ez a terület is ugyanazt a szemléletet kívánja mint a világörökségi helyszíneink, ahol a nemzetközi normák szerinti fenntartás a meghatározott követelmény. Az ICOMOS feladatának tekinti az építési kultúra, az építımővészet színvonalának fontosságára felhívni a figyelmet, ugyanakkor tudatosítani is szükséges, hogy a kortárs építészet a jövı mőemlékállományát gazdagíthatja. Magyarországon kiváló kortárs példák találhatók mőemléki környezetben, ezeket az ICOMOS régóta népszerősíti külföldön ben az Örökség a jövınek, Jövı az örökségnek kiállítás firenzei bemutatása volt ezen a területen kiemelkedı, figyelemfelkeltı eseményünk. Ugyanakkor az ICOMOS azt is feladatának tekinti, hogy tudatformálással országunk "átlag" építészetének színvonalának emelkedése, mellett a környezetkultúrával kapcsolatos tudatosság és az értékvédelmen alapuló településfejlesztés szemléletének elterjedését is segítse, mert ez a gondolkodás határozza meg az országképet. Az ICOMOS számos további programjai is a nyitást és a párbeszédet célozza a társadalommal, a kulturális örökséget féltı és értı civil közösségekkel. A tanítás, az oktatás, a nevelés, valamint a tematikus közösségépítés a társadalom alapfeladata, amihez az ICOMOS civil szakmai szervezetként jelentıs hozzájárulással tudja segíteni a társadalmi cél megvalósítását. Ezen túl az építımővészet alaptermészetébıl adódóan közvetve a társadalom teljes egészére hatással van. Egyrészt szemléletformálása révén közvetlen módon, másrészt színvonalas megjelenésével a külsı, közvetlen befogadók számára nevelıeszközzé válhat. Az építımővészet és a mőemlékvédelem közös szemléletformálása és szempontrendszereinek megismertetése, a társadalmunk hasznát is szolgálja. Ezen túl az olyan regionális, de országos jelentıségő szakmai civil szervezıdések munkáját is segítjük, mint pl. A Somogyi reneszánsz Szövetség szakmai munkája, amely elsısorban azokat a települési közösségeket vonja be az értékırzésbe, ahol országos jelentıségő reneszánsz emlékek, vagy ahhoz a korhoz köthetı történelmi emlékhelyek találhatók. A helyi közösség figyelmének, érdeklıdésének fenntartása nélkül, önszervezıdésük segítése nélkül ezek az országos jelentıségő helyszínek is különös veszélynek vannak kitéve. (Korokna, Ötvöskónyi, Balatonszemes, Segesd,...stb) A napi feladatok között jelentıs helyet foglal el munkánkban, hogy jogszabályalkotásban veszünk részt. Rendszeresen véleményezzük a jogszabály tervezeteket. Az az IUCN mellett a törvényben is nevesített szakmai civil szervezetté vált. Kormányrendeletben meghatározott módon az UNESCO két szakbizottságában van az ICOMOS-nak kiemelt feladata. A nemzetközi tagolódásnak megfelelıen a felállítandó magyar világörökségi bizottság is hasonló rendben és szervezeti felállásban mőködik, ahol az ICOMOS és az IUCN meghatározó szakértı szervezet a saját szakterületén belül. A törvény elfogadása után a végrehajtási utasítások kidolgozása közbeni véleményezésben és konzultáció sorozaton vesz részt aktívan szervezetünk. A Kulturális Turizmus Szakbizottsága lebonyolításában "Budapest értékeit bemutató sétákat" szerveztünk, az Örökzöld klub a Történeti Kertek Szakbizottság szakmai munkáját fogja össze havi rendszerességgel. A tagság részére 2 havi rendszerességgel adunk hírt ICOMOS Híradó formájában a mőemlékvédelem és örökségvédelem fontosabb eseményeirıl, amely honlapunkon is elérhetı Támogatási programok bemutatása

6 Oldal: NKA 3208/00412 Az ipari örökség - kultúra - gazdaság címő konferencia szervezése megvalósítására NKA 3208/00412 Az ipari örökség - kultúra - gazdaság címő konferencia szervezése megvalósítására Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 100 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 100 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 -tárgyévben folyósított összeg: 6 Dologi: 94 Összesen: 100 A rendezvényt február 27-én szervezte meg az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesületének TICCIH Ipari Örökségének szakbizottsága, IPARI ÖRÖKSÉG - KULTÚRA - GAZDASÁG címen. Három szekcióban összesen nyolc elıadás hangzott el a konferencia témakörében a történettudomány, az építészettudomány és a mőemlékvédelem elméleti szempontjainak érvényesítésével az egyes szakterületek kiemelkedı kutatóinak az elıadásában. A konferencia célkitőzései és programja a pályázatban megfogalmazottak szerint, magas szakmai színvonalon és rendkívül sikeresen valósult meg. A tudományos elıadások a magyarországi ipari örökség helyzetét kelet-közép-európai kontextusba helyezve, a Nyiznyij Tagil Karta és a Dublin Principles ipari örökségrıl szóló nemzetközi iránymutatásával összhangban, interdiszciplináris módon tárták fel NKA 3214/00043 Nemzetközi tagdíjfizetése NKA 3214/00043 Nemzetközi tagdíjfizetése A nemzetközi tagdíj befizetése feltétele annak, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület továbbra is részt vehessen és szavazati joggal bírj. Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 3,950 -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 3,950

7 Támogatás típusa: (-el jelölve) Oldal: 7 -tárgyévben felhasznált összeg: 3,950 -tárgyévben folyósított összeg: 3,950 Dologi: 3,950 Összesen: 3,950 A nemzetközi tagdíj befizetése feltétele annak, hogy az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület továbbra is részt vehessen és szavazati joggal bírjon a Nemzetközi Bizottságok konferenciáin és azok elnöki ülésein NKA 3213/ és 43. Román András Mőemlékvédelmi Nyári Egyetem hangoskönyvének készít NKA 3213/ és 43. Román András Mőemlékvédelmi Nyári Egyetem hangoskönyvének készítése Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 845 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 845 -tárgyévben felhasznált összeg: 845 -tárgyévben folyósított összeg: 845 Dologi: 845 Összesen: 845 Technikai hiba folytán a 42. Román András Mőemlékvédelmi Nyári Egyetem hanganyagából vállalt hangoskönyv készítését nem tudtuk vállalni. A 43. nyári egyetem folyamán is angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítottunk a többnyelvő elıadói - és hallgatói kör számára. A további feldolgozás lehetıségének reményében a teljes programról (az elıadásokról és a hallgatók fórumán elhangzott kiselıadásokról) kétnyelvő hangfelvételt készítettünk és rögzítettük a mőemlékes szakmában oly jelentıs szerepet játszó képi illusztrációt is. Az archivált hang - és képanyag szolgált a multimédiás DVD szerkesztésének és feldolgozásának alapjául. A feldolgozott anyag számára tárhelyet biztosítunk a nyári egyetem honlapján és felhasználjuk más oktatási és ismeretterjesztési programunkhoz is. A kiadványt az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Nemzeti ISSN Központja (ISSN: ) és a Magyar Nemzeti ISBN Központja (ISBN ) is nyilvántartásba vette.

8 Oldal: NKA 3208/479 Az Ybl Bicentenárium keretében Mőemléki Világnap megvalósítására Ybl Miklós üz NKA 3208/479 Az Ybl Bicentenárium keretében Mőemléki Világnap megvalósítására Ybl Miklós üzenete a 21. századnak címmel Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 1,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 1,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,000 -tárgyévben folyósított összeg: 1,000 Dologi: 1,000 Összesen: 1,000 A Nemzetközi Mőemléki Világnap alkalmából, az Ybl Bicentenárium keretében szervezett, április 16-án 10 órától 18 óráig a Budapesti Corvinus Egyetem Díszteremében. A rendezvény elsı felében nem csupán protokolláris köszöntések hangzottak el, hanem magvas gondolatokat tartalmazó, a mőemlékek, a kulturális örökség értékeinek megırzése és méltó használata terén a jövıt, a jövıben együttmőködést szolgáló ismertetések és megfogalmazások is. Rendkívüli érdeklıdésre számot tartó eleme ennek a rendezvénynek az által alapított, a mőemlékvédelem terén megvalósuló történésekkel kapcsolatos díjak átadása. A rendezvényhez kapcsolódó tudományos ülésen hat elıadást hallgathattak meg a résztvevık, gazdag képet kapva ezek által az Ybl Miklós tervezte épületek életérıl, használóik véleményén és értékelésén keresztül. A történeti áttekintésében is színvonalas körkép igazi nagy üzenete túlmutat e konferencia keretein, hiszen számos olyan tanulsággal, megállapítással és javaslattal szolgált, amelyek a kiemelkedı mőemlékek, de bármely más mőemlék napi használatában, folyamatos gondozásában és fenntarthatóságának biztosításában komoly segítséget jelenthet NKA 3213/215 VIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozáson elhangzott elıadások kötetbe szerkeszt NKA 3213/215 VIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozáson elhangzott elıadások kötetbe szerkesztése és megjelentetése Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama:

9 Oldal: 9 Támogatás összege (1000HUF) 800 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 800 -tárgyévben felhasznált összeg: 800 -tárgyévben folyósított összeg: 800 Dologi: 800 Összesen: 800 A Ki van itthon? címmel szeptember között megrendezett VIII. Békési Népi Építészeti Tanácskozáson elhangzott elıadásokat, tanulmányokat, kiállítás megnyitókat - a konferencia-sorozat hagyományaihoz híven - kötetbe szerkesztve jelentettük meg NKA 3213/213 I. Békési Népi Építészeti Tanácskozás megrendezése NKA 3213/213 I. Békési Népi Építészeti Tanácskozás megrendezése Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 1,500 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 1,500 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,500 -tárgyévben folyósított összeg: 1,500 Dologi: 1,500 Összesen: 1,500 Hol tar ma a népi mőemlékvédelem? címmel rendeztük meg tizenkilencedik alkalommal tanácskozásunkat. A Békési Népi Építészeti Konferencia megrendezése azért rendkívül fontos, mert a több évtizedes folyamat eredményeként a mőemlékes szakmai körök, a hivatásos szakemberek, a civil szervezetek és az amatır mőemlék barátok egyaránt számítanak az újabb találkozókra és szakmai tapasztalatcserére. A konferencia így az ICOMOS és azon belül a Népi Építészeti Szakbizottság elválaszthatatlan része, a mőködésének egy olyan alappillére, amelyen keresztül eleget tud tenni egy olyan társadalmi elvárásnak, amely nem más, mint a nemzeti kultúránk egy nagyon sérülékeny részének a megmentése. Az elıadássorozatokon felvázolt hazai és nemzetközi tapasztalatok elısegítik a nemzeti kultúránk fontos szeletének megmentését, ösztönözheti a falusi közösségeket, valamint irányt mutathatnak a parasztházak helyreállításainak módszereihez

10 Oldal: NKA 3208/524 Az ICOMOS nemzetközi és magyar Falképbizottságának második nemzetközi konfe NKA 3208/524 Az ICOMOS nemzetközi és magyar Falképbizottságának második nemzetközi konferenciájának megvalósítása Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 600 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 600 -tárgyévben felhasznált összeg: 600 -tárgyévben folyósított összeg: Dologi: 590 Összesen: június 19 és 22 között rendeztük meg Esztergomban a Tudományos Falképbizottság második konferenciáját. A magyar ICOMOS közösen szervezte a befogadó esztergomi Vármúzeummal az eseményt, melyen összesen 12 ország vett részt, 22 elıadással. A konferencia öt részbıl állt egy a Velencei Kartáról szóló elıkonferencáról, az emberi katasztrófák és megoldásairól mint fı elıadói témáról, a konferencia harmadik témája egy tematikus "falképes útvonal" bemutatása volt, mely egyrészt földrajzilag, másrészt készítési periódusonként taglaltunk. A negyedik rész a helyi restaurálásokkal annak történetével és a most folyó restaurálások eredményeivel, technikájával foglalkozott, több helyszíni elıadással illetve konzultációval. Az ötödik rész pedig szintén helyi vitákkal illetve elıadásokkal lett szervezve, a felvidéki Százdon és Bényen ahol a Szlovák Örökségvédelmi kollégák segítették munkánkat NKA 3204/387 Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület képviseletére a nemzetközi vezetı NKA 3204/387 Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület képviseletére a nemzetközi vezetıi tanácskozásokon Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama:

11 Oldal: 11 Támogatás összege (1000HUF) 1,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 1,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,000 -tárgyévben folyósított összeg: 1,000 Dologi: 1,000 Összesen: 1,000 Az ICOMOS hazai szervezete elismerten a nemzetközi mőemlékvédelmi szervezet egyik legaktívabb nemzeti bizottsága. Magyarország érdeke, hogy azokon a nemzetközi fórumokon biztosítsa képviselıinek jelenlétét, ahol a magyar nemzeti bizottság magasabb színvonalú munkájához szükséges feltételek, kapcsolatok, szakmai segítségek megadhatók NKA 3213/214 A 44. Román András Mőemléki Nyári Egyetem megrendezése NKA 3213/214 A 44. Román András Mőemléki Nyári Egyetem megrendezése Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 5,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 5,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,000 -tárgyévben folyósított összeg: 5,000 Dologi: 5,000 Összesen: 5,000 A június július 2. között megrendezésre került 44. Román András Mőemlékvédelmi Nyári Egyetem témája a Sokoldalú szakmai együttmőködés a mőemlékhelyreállítások és a mőemlékvédelem szolgálatában. A nyári egyetem programja hagyományainkhoz híven 2014-ben is biztosította az elıadások, a nyílt és közvetlen szakmai eszmecsere lehetıségét, valamint a témához kapcsolódó látókör-szélesítı tanulmányutak arányos ritmusát, feltételeit. A nyári egyetem helyszíne ezúttal is a Noszvaj melletti Síkfıkút volt. Az elméleti elıadásokat követıen összesen hat hazai és határon túli esettanulmánnyal ismerkedhettek meg a hallgatók.

12 Oldal: 12 Az esettanulmányok a gyulafehérvári székesegyháztól a perıcsényi tájházig széleskörő áttekintést adtak a különbözı funkciójú épületek eredményes helyreállításához szükséges sokszínő szakmai együttmőködés módozatairól. A nyári egyetem hallgatói a hazai helyzet mellett ebben az évben is megismerkedhettek a szakmai szereplık együttmőködésének más európai országokban szokásos elméletével, módszereivel és gyakorlatával is. Hallgatók fóruma elıadóit az elızetesen jelentkezık közül az általuk megadott témák alapján választottuk ki. Összesen 11 kiselıadás, hazai, hollandiai, romániai és szlovákiai példák sora gazdagította a programot és bıvítette a tapasztalatokat Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület évi mőködésének támogatása Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület évi mőködésének támogatása Emberi Erıforrások Minisztériuma Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF) 2,300 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 2,300 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,300 -tárgyévben folyósított összeg: 2,300 2,300 Dologi: Összesen: 2,300 Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület a 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1. sz. alatt titkárságot mőködtet. Szervezetünk gördülékeny mőködése a titkárság fıállású, valamint nyugdíj melletti dolgozóinak munkabérének kifizetésével biztosítható. A titkárság feladata koordinálni a hazai és nemzetközi munkákat, amely felöleli az Egyesület szakmai érdekképviseletével kapcsolatos mindenfajta szervezési munkát is, az Egyesület tagjait összefogni és a szervezeti életrıl is tájékoztatást adó honlap frissítése. Továbbá ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó napi pénzügyi tevékenységek ellátása. Ez által elısegíti a mőemlékek és történeti együttesek védelmére vonatkozó nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek érvényesítését, valamint az azok továbbfejlesztésére és alkalmazására vonatkozó nemzeti és nemzetközi véleménycseréket. Továbbá a szakmai programok lebonyolításához az iroda nyújt szervezési segítséget, valamint pályázati lehetıségek felkutatásával, pályázatok benyújtásával pénzügyi fedezet elıteremtésérıl is gondoskodik.

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19637592-1-13 01 Fıvárosi Törvényszék 6 PK 64296 / / 01/06/3070 2132 Göd, Szeder utca 23/a. 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18023271-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 16 PK 60880 /2009/3 01/03/10992 1103 Budapest, Gergely UTCA 114 1 21 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 19623317-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.278/1989/29 Nyilvántartási szám: 01/03/278 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2 2013 Budapest, 2014. április 30.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19076533-1-05 05 Miskolci Törvényszék 05 PK 60824 /1990/2 05/01/824 3525 Miskolc, Kossuth utca 13 2013 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18206490-1-13 13 Budapest Környéki Törvényszék 04 PK 60504/2010/04 13/01/0003390 2141 Csömör, Erzsébet utca 29. 2015. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 19137528-1-10 Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Bejegyző határozat száma: 10 PK 60169 /1992/3 Nyilvántartási szám: 10/03/A-185 3200 GYÖNGYÖS, JERUZSÁLEM út 1 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18266975-1-43 01 Fővárosi Törvényszék 7 PK 60216 /2009/ 01/02/0013452 1113 BUDAPEST, ELEK UTCA 14. 2015. Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

1031 Budapest, Nánási út 2/C. Dr. Szalai László

1031 Budapest, Nánási út 2/C. Dr. Szalai László 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1031 Budapest, Nánási út 2/C 1.3. Bejegyző határozat száma: 0 7. P k 6 0 4 9 0 / 2 0 / 0 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 7 / 0 1 / 6 0 4 9 0 1.5. Szervezet adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18618145-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.011/2009/10 11/01/975 Egészséges Lélek,Egészséges Élet alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18188600-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60904 /2005/3 Nyilvántartási szám: 01/01/00097. 1171 Budapest, Dalnok utca 48 2014. Budapest, 2015. április 8.

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: E O Q M a g y a r N e m z e t i B i z o t t s á g Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: N a g y a j t a i Irányítószám: 1 0 2 6 Szervezet adószáma: Képviselő

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 18195297-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60614 /2007/11 Nyilvántartási szám: 01/03/10383 KÉPZETT FIATALOKKAL A JÖVŐÉRT! - MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY 1012

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: A l a p í t v á n y a s z i g e t s z e n t m i k l ó s i Á d á m J e n ő Z e n e - i s k o l a t á m o g a t á s á é r t Szervezet székhelye: Település: S z i g e t s z e n t m i k l ó

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18801370-1-15 15 Nyíregyházi Törvényszék 15 PK.60171/1998/65 15/01/1646 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 19178714-2-13 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 4 PK 61565 /1991/18 Nyilvántartási szám: 01/01/A270 Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány 2100 Gödöllő, Páter K.

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: C O M P A S S E U R Ó P A I I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G É R T E G Y E S Ü L E T Szervezet székhelye: Település: K A P O S V Á R Közterület neve: F Ü R E D I Irányítószám: 7 4 Szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete SABER (Satellite Broadband for European Regions) 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: műholdas internet elterjesztése Digitális Nemzet Műhelybeszélgetést 3.2 Közhasznú tevékenységhez

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2691 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2014 Baja, 2015. március 12. -1-1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 14603204-2-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-911437 IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 2014. -1-1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18614385-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.009/2004/16 11/01/892 2500 Esztergom, Csapási dűlő 03626/1 2014. Esztergom, 2015. május

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: M A G Y A R M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T " B E F O G A Á S " N O N P R O F I T K F T Szervezet székhelye: T A R N A B O Irányítószám: 3 3 6 9 Szervezet adószáma: Képviselő

Részletesebben

Az érdeklődő emberek az egész országból

Az érdeklődő emberek az egész országból Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A GreenDependent Egyesület aktív tagja több civil kezdeményezésnek és fórumoknak, folyamatos tevékenységei révén terjeszti és népszerűsíti

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18618145-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.011/2009/10 11/01/975 Egészséges Lélek,Egészséges Élet alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: M e z ő g a z d a s á g i E s z k ö z - é s G é p f o r g a l m a z ó k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e Szervezet székhelye: G ö d ö l l ő Irányítószám: 2 1 0 0 Szervezet adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18023271-1-42 Törvényszék:01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma:16 PK 60880 /2009/3 Nyilvántartási szám:01/03/10992 Macskamentők Alapítvány 1103 Budapest, Gergely UTCA 114 1 21 Közhasznúsági

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal H Á T R Á N Y O S H E L Y Z E T Ű T E H E T S É G E S F A J S Z I T A N U L Ó K É R T K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y székhelye: Település: F a j s z Közterület P a p r i k a Irányítószám: 6 3 5

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2635 Havária Közhasznú Egyesület 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2013

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14603204-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-911437 IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 2013 Budapest, 2014. május

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: É N I S V A G Y O K! M o z g á s s é r ü l t G e n e r á c i ó k É r d e k v é d e l m i E g y e s ü l e t e Szervezet székhelye: S z o l n o k Irányítószám: 5 0 Szervezet adószáma: Képviselő

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.12.17 10:51:31 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 1 7 Település: Budapest Közterület neve: Pázmány Péter Közterület jellege: sétány Házszám:

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szécsényiné Nagy Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18703533-1-13 13 Budapest Környéki Törvényszék 12 PK 60.247/2004/4. 13/09/2512 2112 Veresegyház, Fő út 106. 2013 Veresegyház, 2014.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Dr. SZABÓ GÉZA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BÍRÓ Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 09:12:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 4 Település: DEBRECEN Közterület neve: RÁKÓCZI Közterület jellege: utca Házszám: 7 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: I K O M M U N Á L I S K Ö Z H A S Z N Ú N O N P R O F I T K F T Szervezet székhelye: 2 1 1 8 Szervezet adószáma: Képviselő neve: 2 0 1 6 2 8 9 2 Keltezés: DÁNY 2 0 1 6 0 4 1 4 Képviselő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. SZACSKY MIHÁLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szoldatics Családi név Első utónév További utónevek Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 04 Gyulai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Birkás Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek ZRÍNYI MIKLÓS LAJOS ZRÍNYI MIKLÓS LAJOS Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Cseszneki Gyuláné Hutterer Judit Julianna Kucsera

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 15:29:31 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 0 0 Település: Eger Közterület neve: Bajcsy Zsilinszky Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 5 Miskolci Törvényszék 2 1 4 215.5.27 11:2:1 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 7 6 5 Település: Tornabarakony Közterület neve: Dózsa Közterület jellege: utca Házszám: 31 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.27 11:24:39 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Orsozné Seres Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 13:44:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 7 2 Település: Budapest Közterület neve: XIII. Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.12 12:35:55 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 0 0 Település: Eger Közterület neve: Bajcsy Zsilinszky Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14603204-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-911437 IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 2015. Budapest, 2016. április

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 12:29:29 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 2 Település: Budapest Közterület neve: Táncsics M. Közterület jellege: út Házszám: 27-29

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Galló Istvánné Születési név: Péter Piroska Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.26 14:43:15 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 3 0 0 Település: Ráckeve Közterület neve: Kossuth Lajos Közterület jellege: utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Szederkényi

Részletesebben