A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC"

Átírás

1

2 A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1984

3 A XXIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XVIII. ÉVKÖNYVE

4 PROCEEDINGS of the XXIIIrd ANNUAL CONGRESS of Hungarzán Sáenti_fz"c, Literary, and Artistic Assodation PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1984

5 Copyright 1984 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 GraceAvenue, Cleveland, Ohio44107, U.S.A. A közlemények - előadások és hozzászólások - tartalmáért szerzőik felelősek. Minden jogot fenntartunk! Copyright 1984 by Árpád Publishing Campany Ali rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior wriuen permission from the publishe r except in the case of brief quotations embodied in eritical articles and reviews. Publisher: Árpád Publishing Company,!425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio T ypog rapher: Compseuíng, Thornridge Ave., Cleveland, Ohio Printer: Weller Publishing Co. Ltd., 412 Bloor Street W est, Toronto, Ontario, Canada M5S l X 5. Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed and bound in Canada

6 DR. ÁGOSTON EDE BALOGHSÁNDOR BODNÁR GÁBOR DR. BOGNÁR KÁLMÁN DR. CHÁSZÁR EDE DUKAI TAKÁCS GUSZTÁV DURA Y MIKLOS DR. ÉRDY MIKLOS FLO RI ÁN TIBOR DR. GALLUS SÁNDOR DR. GY ALLAY-PAP DOMOKOS GYIMESI GYULA HA YNALNÉ KESSERÜ ZSUZSÁNNA DR. HECKENAST DEZSÖ Ft. DR.HORVÁTH MIKLOS DR. KAVEGGIA LÁSZLO DR. KAZÁR LAJOS DR. KESSERÜ ISTVÁN DR. KOSTYA SÁNDOR DR. KOSZTOLNYIK ZOLTÁN KOV ÁRCzy ISTVÁN LAJOSSY SÁNDOR DR. LELBACH ANT AL DR. LENGYEL ALFONZ DR. LUDÁNYI ANDRÁS DR. MAKKAl ÁDÁM NAGYGYULA DR. NÁDAS JÁNOS DR. NÁNA Y ENDRE DR. NÁNA Y ENDRÉNÉ NOELPÉTER PAPGYULA PÁSZTOR LÁSZLO SÁNDOR ANDRÁS DR. SIMONFA Y FERENC DR. SOMOGYI FERENC STIRUNG GYÖRGY SZABOMAGDA DR. TÖTTÖSY ERNÖ DR. VÁRDYBÉLA e lőadása, valamint az elhangzott vagy írásban beküldött hozzászólások, javaslatok, beszámolók és a párhuzamos ülések összefoglalóz" alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. 5

7 AZ ANYAG ÁTTEKINTÉSE Előszó I. A XXIII. Magyar Találkozó eseményei II. Trianon előtt és után. Történettudományi anké t III. A fiatal magyar értelmiség ankétja IV. Közép-és Kelet-Európa az új amerikaikülpolitika tükrébe n Kerekasztal-konferencia v. Eredmények és beszámolók VI. Zárónyilatkozat VII. Az Árpád Akadémia XVIII. közgyűlése és előadásai VIII. A XXIII. Magyar Találkozó keretében rendezett párhuzamos ülések IX. Pályázat X. A clevelandi Szabadegyetem előadássorozata XI. Életrajzi adatok XII. Függelék: Látogatás Ujguriában XIII. Névmutató XIV. Tartalommutató 6

8 ELŐSZÓ ÖRÖKSÉGÜNK ÁTADÁSA Az a nemzedék, amely az első világháború elvesztése után Trianont és következményeit örökölt e az e lőző nemz e d éktől és mindent elkövetett, hogy annak súlyos következményeit és igazságtalanságait béleds eszközökkel kiküszöböl_je, önként vállalt kötelezettségének további teljesítését akkor sem tagadta meg, amikor a második világháborút követő orosz m egszállás elől Nyugatra kényszerült. Mindent elkövetett, hogy a győztes nyugati hatalmak figyeimét mindazokra a súlyos tévedésekre.felhív_ja, amelyek alap_ján és következtében a trianoni béke Parancsot Párizsban, 1947 február 10-én ú_jabb, a trzánoninál is embertelenebb békeparanccsal tetézték meg. Ha végiglapozzuk az 1961 óta évente összehívott Magyar Találkozó krónikáinak húsz kötelét, azt látjuk, hogy mindegyiken állandó útkeresés folyamata húzódik át, amelynek végső célja igazságtalanul elrabolt, ezeréves Kárpát-medencei örökségünk visszaszerzése, pontosabban azoknak a békés módszereknek megállapítása, amelyek a végső cél eléréséhez közelebb juttathatnak bennünket. Sajnos, a mi nemzedékünk öröksége több mint 60 év szakadatlan küzdelme árán és ellenére is csak az isteni örök igazságba vetett rendületlen hitünk maradt. Ez a hit azonban a mz legszentebb örökségünk, amelyet az utánunk következő nemzedékeknek is feltétlenül át akarunk adni. Hz"tünk erejét az igazságunkról való meggyőződés fokozza, meggyőződésünk pedzg a történetz" tények ismeretén alapszik. Ezért a XXIII. Magyar Kongresszuson a történettudományi ankét két na- 7

9 Pon ál foglalkozott azokkal a történeti eseményehkel, amelyek Trianon előtt és után lörl énl eh, hogy az ~/jabb nemzedékek tagjaz azoktól a szakembetelilől hallják az eze he vonatkozó lényeket, alúh n emcsak egyéni élményeikből és emlékeikből z5m en"h azokat, hanem hivatásukkal együttjáró tudományos kulalómunkájuk eredményeként z5 világos és tárgyziagos tanúvallomást tehetnek, az ifjabbakat zs m eggyőzhetik álláspontunk helyességéről. Ugyanez a szándék vezetle a fiatal magyar értelmiség ankétját is, amelyen már az újabb n em. zedék lett bizonyságot arról, hogy húében, meggyőződésében és határozott felkészültségével kész az e lőbb vázolt örökséget átvenni. A kötet azonban sok más magyar kérdésben zs érdekes és tanulságos álláspontokat tartalmaz, UJ ismereteket közöl és adatokat sorol fel, így rendkívül hasznosan egészítz" ki és építi tovább a korábban meg:felent kötetek szinte felbecsülhetetlen értékű anyagát áprüis 4-én dr. NádasJános 8

10 I. A XXIII. MAGY AR TALÁLKOZÓ ESEMÉNYEI AZ ELSŐ NAP: 1983 NOVEMBER 24 M e!{emlékezés az e lső öt magyar szentről A Magyar Találkozó (Kongresszus) eseményei az első öt magyar szent szentté nyilvánításának 900. évfordulójáról való ünnepi megemlékezéssel kezdődtek. Nádas jános dr. kezdeményezésére ft. Orley S. Richárd, a clevelandi Szent Imre római katolikus magyar egyházközség plébánosa, t. Balássy Géza szerpap, Dobos Frank egyházmegyei tanfe lügyelő és mások hathatós támogatásával - kieszközölte, hogy az amerikai hálaadás ünnepén Pilla M. Anthany dr. clevelandi megyés püspök délelőtt 10 óra 30 perckor bemuta tott főpásztori szentmiséje közben és szentbeszédében külön is megemlékezzék arról a 900 évvel ezelőtt Székesfehérvárott 1083 augusztus 15-én összeült országos zsinatról, amelyen IX. Gergely pápa előzetes hozzájárulásával Szent László király István első magyar királyt, Imre trónörököst, Gellért csanádz püspök vértanút, András bencés hüvallót és Benedek bencés vértanút szentté nyilvánította. A szentmise a megyés püspök ünnepélyes bevonulásával k e zdődött, amelyen Cleveland magyar társadalmának vezetői, magyar egyházainak és szervezeteinek képviselői, valamint a négy clevelandi cserkészcsapat egyenruhás vagy nemzeti, népi viselethe öltözött tagjai is részt vettek. A szentmise folyamán a Mindszenty Kamarakórus - Buzáné Ormai Ildikó karnagy, az Árpád Akadémia rendes tagja vezényletével - magyar egyházi énekeket adott elő, felajánláskor pedig a magyar egyházközségek fatimai családjainak, a cserkészeknek és egyes magyar szervezeteknek népes küldöttsége vitte fel az oltárhoz a felajánlási tárgyakat és ajándékokat. A szentmise végén t. Balássy Géza szerpap szentbeszédben magyarul is megemlékezett a 900. évfordulóról A főpapi szentmisén mintegy 20 felszentelt pap és több 9

11 szerpap múködött köz re. A magyarak köz ül ott vol t f t. K ár p z" Ferenc, a Szent Imre római katolikus magyar egyhá zközség nyugalmazott lelkipásztora, ft. Orley S. Rz"chárd, a Szent Imre egyházközség jelenlegi lelkipásztora, ft. Nyest e János dr.. a z Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus magyar egyházközség lelkipásztora, továbbá t. Balássy G éza sze rpap, valamint ft. Roskó László, a Magyarországi Szent Margit római katolikus egyházközség lelkipásztora képvisele té b e n Lukács László dr. A protestáns egyházak lelkészei közül nt-juhász ShefJherd Frank volt jelen. A székesegyházat teljese n megtöltő hívek mintegy négyötödét magyarak tették ki. Pilla M. Anthany dr. megyés püspök nemcsak az első öt magyar szentről emlékezett meg, hanem a magyar nép ezer éven át elviselt sok szenvedéséről is. Végül a magyarság rendületlen hitére hivatkozott, amely a számkivetésben is képessé tette arra, hogy évtizedeken át évről évre ugyanúgy, mint ahogy a most kezdődő Magyar Találkazón (Kongreszszuson) is, a jobb jövő lehetőségeinek útját keresse. A korábban érkezőkfogadása Azok közül, akik a XXIII. Magyar Találkozóra távolabbi országokból vagy városokból jöttek, sokan már az amerikai hálaadás ünnepén megérkeztek. Tiszteletükre Nádas János dr., a clevelandi Magyar Társaság elnöke vacsorát rendezett, amelyen a megjelentek kitűnő hangulatban meghitt, baráti eszmecserét folytattak. A MÁSODIK NAP: 1983 NOVEMBER 25 Ankétok és összejövetelek A Magyar Találkozó (Kongresszus) november 25-én, pénteken délelőtt 9 órakor kezdte meg ülésezéseit. A történettudományi ankétra egybegyúltek előtt Nádas János dr., az Állandó Titkárság vezetője, a Magyar Hiszekegy elmondása és a megjelentek üdvözlése után rövid ünnepi megnyitóval indította el a tanácskozásokat. 10 A történettudományi ankéton "Trianon előtt és után"

12 összefoglaló címmel hangzottak el előadások és felszólalások. A tanácskozási elnök szerepét Somogyi Ferenc dr., az Árpád Akadémia főtitkára töltötte be. A vitát a kisebbségi kérdés és a nemzetiségi törvény ismertetésével indította meg. Ezután Nánay Endre dr. (Los Angeles, CA), Kovárczy István (Södertalje, Svédország), Lelbach Antal dr. (Rocky River, OH), Ludányi András dr. (Ada, OH), majd másnap, november 26-án, szombaton délelőtt Gallus Sándor dr. (Nunawading, Victoria, Ausztrália), Kostya Sándor dr. (Toronto, Ont., Kanada), Chászár Ede dr. (Indiana, PA), Várdy B éla dr. (Pittsburgh, PA) és Heckenast Dezső dr. (Montréal, Que., Kanada) egy-egy kitűnő szakelőadása következett. Az akadémikus színvonalú és jellegű viták során Ács Imre dr., Bajsay józsef, Balló István dr., Boisseninné Máté Ilona (Washington, DC), Dabas Rezső dr. (Montréal, Que. Kanada) Hornonnay Elemér, Fazakas Ferenc (Mountain View, CA), Könnyü László (St. Louis, MO), Makkai Ádám dr. (Chicago, IL), nt. Mz"hály Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada), Nádas jános dr., Szentmiklósy Éles Géza dr. és Záhony C. Botond szálalt fel. A termet a hallgatóság mindvégig zsúfolásig megtöltötte. A {zátal magyar értelmiség délután 2-kor kezdődő kerekasztal-konferenciája ugyancsak nagy érdeklődést keltett. A tanácskozási elnök szerepét Bodnár Gábor (Garfield, NJ), a Magyar Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke töltötte be. Haynalné Kesserü Zsuzsanna (Buenos Aires, Argentina) kitűnő bevezető előadása után Bajusz Sándor (Pittsburgh, PA), Bálint Károly (Toronto, Ont. Kanada), Dunai Ákos (Youngstown, OH), Harkay Péter (Eastjamaica, NY), id. jókay-fhász Károly (Chicago, IL), ifj. jókay-fhász Károly (Ann Arbor, MI), dr. Ludányiné Nádas Panni (Ada, OH) és Nádas Gyula (Chicago, IL) szálalt fel. A két előbbi ankéttal párhuzamosan igen nagy látogatottsággal folyt le az Árpád Akadémia orientalisztikai osztályának ülése Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA), a Szabad Magyar Újságírók Szövetségének közgyűlése Flórián Tibor (New Milford, CT) és a volt burg-kastli diákok baráti találkozója ifj. jókay-fhász Károly (Ann Arbor, MI) elnökletével. ll

13 Délután 2-től 4-ig történt meg az észak-amerikai " M iss Hungary of America" címre pályázók jelentkezése és b e mutatkozása a zsüri előtt. Kiállítások November 25-én, pénteken délután 5 órakor nyiltak meg a kiállítások, amelyek az előző éviekhez hasonlóan kizárólag az emigráció irodalmi, képző-, ipar- és fé nyké p művészeti alkotásait, valamint a magyar bélyeggyűjtők legújabb eredményeit mutatták be külön teremben. A könyvkiállítást zsúfolásig megrakott asztalokon az idé n is N ád as Gyula dr. rendezte. A képzőművészeti kiállítás re ndezőj e Kúr Csaba szobrászművész volt. Két egymásba nyíló te rembe n számtalan szabad. földön élő, tehetséges magyar műv é sz festményei, szobrai, rajzai foglaltak helyet igen impozáns elrendezésben. A terem egy részét a honolului festőműv é sz Makk-család (Éva, Imre és ifj. Imre) kitűnő festményei foglalták el, míg egymás után sorakoztak Csók István, Csóka István, Dohános István, Erdélyi, Hampel Zsuzsa, Hampel Oszkár és Kitty, Hegedüs, Király Ernő, Koe-Krompecher László dr., Kozmon György, Marasán Gyula, Már józsef. Nemesszeghy jenő, Ormai jános, Ős Nagy István, Révay Gyula, Richter Nina, Szőts Vz"lmos, Valentin B. Ödön, Veres Gusztáv szebbnél szebb alkotásai. A kiállítás rendezője, Kúr Csaba szobrászművész alkotásainak gazdag sorát állította ki. A kiállítást Körösmezey Sándor szép iparművészeti hímzései, Horváth Katalin művészies hímzésű női díszmagyar munkái tetté k m é g gazdagabbá és változatossá. Az évről évre bővülő fényképművészeti kiállításnak is megérdemelt sikere volt. A felvételek valóban művé szi elhelyezése a főrendező Buza György ízlését dícsé rte. A b é lyegbemutató a kiállítási terem előtt foglalt helyet. A kiállításokat a több száz főnyi szakértő közönség e lőtt Nádas jános dr., mint a Magyar Találkozó Állandó Titkár ságának és a XXIII. Magyar Kongresszus R e nd e ző Bizottságának vezetője nyitotta meg. Örömmel mutatott rá, h ogy a kiállítások rendkívül gazdag és változatos anyaga a z iste n adta magyar tehetség sokoldalúságának minden ékesszólásnál szebben beszélő, szemmel is látható, kézzelfogható bizonyítéka. 12

14 Ezt követően Mózsi Ferenc (Chicago, IL) költő, író és szerkesztő külön hangsúlyozta az emigrációs könyvkiállítás jelentőségét, mert az az írók mondanivalójának együttes bemutatása, s mint ilyen, végső fokon a közös nemzeti szellem határokat nem ismerő megnyilatkozásának erejét igazolja. Ezért olvassa fel Duray Miklós pozsonyi magyar író üzenetét is. Duray Mz.klós (Pozsony): ÜZENET A HA T ÁRON TÚLRA Aki azt tűzi a mellére, hogy szereti az emberiséget, az notórius hazudozó. Aki azt vallja, hogy gyűlöli az embereket, az eltévelyedett ember. Mert az embernek nem az emberiséget kell szeretnie, hanem becsülnie és értékelnie kell az őszinte emberi tettet, az ember embert támogató tetteit. És az ember nem gyűlölheti embertársait, hanem megvetheti az álszenteskedést, hamisságot és a gazemberséget. Ez a kötelessége. Tetteimet sohasem értékeltem mások erkölcsi nermáinak tükrében, hanem igyekeztem kialakítani saját értékrendemel Úgy, ahogyan a festő ecsetvonásaiban visszatükröződik a művész-ősember tapasztalata, az én magatartásomban is benne legyen az emberi kultúra és civilizáció belátható addigi útján ránk ragadt összes tapasztalat eredménye. Bizonyos vagyok abban, hogy ez nem sikerült, de erre törekedtem, és továbbra is erre törekszem. Azt azonban pontosan tudom, hogy hiába igyekeznék erre, egészen a megszakadásig is, ha egyedül lennék. Egyedül elvesznék. Úgy érzem. Elképesztő, hogy mennyire kell a közösség - a kézzelfogható és a szellem által kibocsátott hullámokon érzékelhető közösség. Az emberek szabad közössége és a szabad emberek közössége. Ez a kettő azonban nem egy és ugyanaz. A kettő egymást kiegészíti. A vizsgálati fogságban, 1982 telén, sokat töprengtem az emberek szabad elhatározása és a szabad emberek elhatározása közötti különbségen. És amikor kitekintettem a cella-ablak rácsai között, akkor Václav Have! - ekkor szintén börtönben ülő - cseh drámaíró képverse villogott a szemern e lőtt. 13

15 s z s z SZABADSÁGSZABADSÁG B B A D A D s Á G s z s Á G s z A A B B SZABADSÁGSZABADSÁG D D s Á G Nem gúnyként, ahogyan ő szerkesztette ezt a ké pszöve get, még a szavak térbeli kombinációja ellenére sem, hanem reményként. Miért? Mert a szavak truccoltak a helyzettel Mert bíztam abban, amiben kezdettől fogva bizakodtam, hogyha őszintén és a jó szándékával cselekszem az önkény ellen, akkor nem hagynak cserben azok, akik hasonlóan cselekszenek vagy cselekednének. Bíztam a szolidaritás erejében. Nem a politikai bölcsességben, hanem az igaz emberek összefogásában, amely politikai bölcsességet ébreszthet. Kiszabadulásarn után megtudtam azt, amit lelkem mélyén reméltem, hogy milyen összefogás alakult ki, mondhatnám világszerte, kiszabadításom érdekében: Magyarországon, Nyugat-Európában, Amerikában. Magyarak és nem magyarak körében. A nemzeti eszme elkötelezettjei és világpolgárok körében. Susan Sontag, Kurt V annegut és Irving Howk erkölcsi támogatását egész Közép-Európa nevében kellene köszönnöm. És itthon, Csehszlovákiában is, magyarak és szlovákok és csehek szurkoltak nekem. Igaz, általában nem fenntartás nélkül, hanem attól függően, hogy mennyire ismerték vagy mennyire fogták fel üldöztetésem okát. Külön értékes a CARTA 77 polgárjogi csoport, és később a VONS nyilatkozata. Sajnos, azóta a CHARTA akkori egyik szóvivőjét - Lys-t - ugyanaz a sors sújtotta, amely engem fenyegetett és továbbra is sakkban tart. Nem mentettek fel ugyanis a vád alól, hanem csak felfüggesztették vizsgálati 14 s Á G

16 fog-ságomat, úgy mint a tárgyalást. Bármelyik napon folytatócihatik a per. A beígért hét évi börtönbüntetés türelme sen várakozik rám. Ma talán nem is tudjuk felmérni, hogy milyen korszakos j e l e ntős égge l bír a szabadlábra helyezésem érdekében kialakult nemzetközi társadalmi összefogás, valamint a nyugateurópai és az észak-amerikai magyar társadalmi szervezeteknek politikai beállítottságuktól független közös nevezőre jutása. Higgyék el, örülök ennek. Ha annak érdekében, hogy ne történhessék meg még egyszer ilyen hatalmi önkény, megmarad ez az egyetértés, nem volt értelmetlen az eddigi e rőfe szít és. Nem differenciált egységre törekvő vágyaim miatt örülök ennek, hanem azért, mert ebben a szolidaritásban lényeg-esen több az emberi és politikai érték, mint egy igazság-talanul üldözött és börtönbe zárt ember szabadonbocsátására tett igyekezetben. Ha ugyanis az ember joga és az emberi méltóság veszélybe kerül bárhol a világon, akkor ez a veszély bárhol a világon bármikor felütheti fejét. És én nem csupán amiatt igyekszem védeni a csehszlovákiai magyar kisebbség emberi és polgárjogait, mert magyar vagyok, hanem azért, mert minden jogsértés újabb jogsértést szül és szülhet, akár "visszaadom" alapon is. Ha holnap megfordulna a kocka, és az én nemzetem képviseletével jogtalanul dicsekvő hatalom válna a minket mostan elnyomó hatalom által terrorizált nemzet elnyomójává, akkor ennek a nemzetnek a jogvédelmét lennék köteles vállalni. Ez lenne a kötelességem. Szükségesnek tartom közölni ezt mindenkivel, magyarokkal és nem magyarokkal. Valamint azt, hogy azon cseh és szlovák polgártársaim, akik vállalták a CHARTA 77 polgárjogi mozgalom elveit, írják az én nevemet is az ezekkel az elvekkel egyetértők névsorába. És örülnék annak, hogyha Nyugat-Európában és a tengeren túlon működő magyar társadalmi csoportok - melyek összefogása és erőfeszítése nélkül már a lipótvárosi fegyházban penészednék - egyszer végre módját lelnék, hogy kezet szoríthassanak a velük hasonló emigráns sorsban élő szlovákokkal és csehekkel Nem lenne jó, ha ahhoz, hogy ez a lépés megtörténjék, ismét be kellene csapódnia mögöttem a börtöncella ajtajának. Mert jelenleg nem csupán az ország-ban uralkodó hivatalos hatalmat terheli emiatt a felelősség, hanem többek között amiatt 15

17 is kerültem börtönbe, mert eddig nem volt ilyen kézfogás. Sem az emigrációban, sem ezen nemze tek közös la kóhe lyén. Lehet, hogy meg kellene köszönnöm minde nkine k ezt a rendkívüli segítséget, amely e rőt a dott. D e b ocsássan a k meg, nem mondok köszönetet. Az igaz tette t n e m k e ll fe l magasztalni, ennek természetesnek kell lennie. A rosszat kell elítélni. * Duray Miklós üzenetének felolvasása után M ózsz Ferenc a megnyitón megjelent írókat köszöntötte és muta tta b e. Ezek a következők voltak: Bodnár Gábor (Garfie ld, NJ), Czanyó Adorján (Buenos Aires, Argentína), Dun a z Á kos (Youngstown, OH), Érdy Miklós dr. (West N ew York, NJ), vitéz Falk Viktor, Fazakas Ferenc (Mountain View, CA), Flórián Tibor (New Milford, CT), Halmos Milán dr. (Youngstown, OH), ft. Horváth Miklós dr., Incze Lajos dr. (Lewis ton, ME), Kovárczy István (Svédország), Könnyü László (St. Louis, MO), Molnár Zsigmond dr., N égyesy Irén (Smithville, OH), Panajoth Zoltánné, Somogyi Ferenc dr., Somogyz L é l, Stirfing György (Falls Church, V A), Szentmiklósy Éles G éza dr., T. Dombrády Dóra, Vz"téz Ferenc dr. (Santa Barba ra, CA). A később érkezőket már nem sikerült feljegyeznünk. A képzőművészeket Kúr Csaba, a fényképészeket Buza György, a bélyeggyújtőket pedig Körmöczy Zoltán üdvözölte, illetőleg mutatta be. A kiállításokat a Magyar Találkozó (Kongresszus) mindhárom napján meg lehetett tekinteni. Vásárlási leh e tős é g is volt. Irodalmi és művészest Este 7 órakor kitúnően sikerült irodalmi és muveszest kezdődött, amelyen a Magyar Találkozó (Kongresszus) tagjai a clevelandi magyar társadalom legjobbjaival és a társemigrációk képviselőivel, valamint a meghívott vendégekkel együtt igen nagy számban vettek részt. Bevezetőül Buzáné Ormai Ildikó karnagy vezényletével a Mindszenty Kamarakórus Liszt Ferenc "Ünnepi dal''-át, majd Berzsenyi Dániel "Fohászkodás" címú himnuszát adta elő, az utóbbit Buzáné Ormai Ildikó megzenésítésében. Mindkét szám osztatlan tetszést aratott. A soron következő 16

18 Kodály- és Bartók-népdalok előadása már csak fokozni tudta az énekkar megérdemelt sikerét. A továbbiakban Lutskyné Kovács Klára (Hackettstown, NJ) saját költeményeinek előadásával keltett nagy hatást. A tehe tséges, fiatal Kováts Péter zongoraszámai ismételten sok tapsot kaptak. Rachmaninoff "Prelude in G minor, Opus 23, No. 5" cím ű darabjának előadása külön is említést érdemel. Könnyü László (St. Louis, MO) három költeményét, a mondanivalójával is figyelmet keltő "Vallomás", "Nyári emlék " és " Ragyogj még" című versét szavalta el őszinte átérzéssel és valóban megrázó erővel. Meg-nyitót a mag-yarság szellemi küldetéséről Makkai Ádám dr. chicag-ói eg-yetemi tanár mondott nagy sikerrel. Makkaz Ádám dr. (Chicago, IL): A MAGYARSÁG SZELLEMI KÜLDETÉSE Első királyunk, Szent István attól a II. Szilveszter papatól kapta a koronát, akit "francia pápa" néven tart számon a történetírás. Tanítói és mentorai révén II. Szilveszter a híres Chartres-i iskola tanítványa volt, amely szerint a Madonna-kultusz még a kereszténység korát megelőző Isis Osiris-kultuszra vezethető vissza. Nem csekély szerepe volt tehát a Madonna-tisztelő Chartres-i filozófiának abban, hog-y az első magyar király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Mag-yarországot. Átugorva pár századot, a tatárjárást és a mohácsi vészt, meg kell állnunk egy pillanatra az 1789-es évnél, vagyis a francia forradalomnál Mindössze tizenhárom esztendővel az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat után kitört Európa l ega lapvetőbb népi forradalma, az első klasszikus értelemben vett polgári-plebejusi forradalom, amely elsöpörte a kiváltságokat és uralomra juttatta a polgárságot, mint társadalmi osztályt. Számtalan túlzása (a vérengzések stb.) dacára azt lehet mondani, hogy a francia nép 1789-es forradalma alapjaiban változtatta meg az európai öntudatot. Három nagy jelszava, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség azonban Európában mind a mai napig beváltatlan ígéret, vágyálom maradt. Mindmáig csak Amerikának sikerült m egközelí ten ie, jóllehet tökéletlenül. 17

19 S vajon miért? Az emberiséget dúló különféle izmusok közös j ell em vonása, hogy a szabadság-egyenlőség-testvé ris ég hármasság-át mindig úgy akarja megvalósítani, hogy azok egymás te rületeire betörve inkább káoszt, nyomort és elnyomá st hoznak létre, mint amit ez a három jelszó ígér. Vegyük sorra őket: a szabadság, ha szen ele nné válik, szabadossághoz, terrorista bandák féktelenked éseihez vezet. Ha valakinek az osztály-egyenlőség nevében szabad az író ból receptre dolgozó bér-tollnokot faragnia, ha valakikne k módjukban áll valamilyen félreértett egy e nlős é g n e vé b e n szabrászokkal gyári mintára készült széklábat fa r agta tni, odajutunk, ahova az emberiség Madách Tragé diáj á n a k falanszter jelenetében. Az az igazság, hogy n em vagyunk teljesen egyenlők rátermettségben, adottságokban, h ajlamban. Ugyanakkor gondoljuk meg, mekkora igazságta lanság volna, ha valaki, aki kocsijával elüt egy embert, nem része sülne ugyanolyan büntetésben, mint akárki más, csak azé rt, mert ő a nemesség, bizonyos politikai párt tagja vagy mert apja, anyja fontos összeköttetésekkel rendelkezik vagy m e rt ő maga éppen - mondjuk - matematikai zseni. A költőn e k, a matematikai zseninek és az olimpiai bajnoknak is be kell tartania a közlekedési szabályokat, különben a társadalom felbomlik vagy megbénul. Ezért kell közjogilag az egyenlőség elvét feltétlenül biztosítani. A szabadság fogalmának a szellemi életben, a művészetben és a tudományban kell elsősorban érvényesülnie. De fontos szerep jut a szabadságnak a szabad versenyben, az önálló kezdeményezés területén is; ettőllett Amerika naggyá. A veszély a gazdagok zabolátlan elhatalmasodása a szegények fölött (ez volt a XIX. század hibája); az ellenveszély a szacialista "egyenlősdi"-vel ideológiailag izgatott munkásság szakszervezeti ellenpressziója, amely meg a jelenkort jellemzi, mint aztjohn DosPassosis megírtamidcentury című művében. A testvériség fogalma majdnem a legnehezebben megvalósítható. Azt kellene elérni, hogy minekünk szaruljon össze a gyomrunk, ha a szomszédunk éhezik. Gondoljunk az amerikai nép rettenetes bűntudatára és kínlódásaira a fekete 18

20 lakossággal szemben. Ahelyett, hogy megszerettetnék egymássai a fehéreket és a feketéket, elrendelik, hogy autóbuszokon kell ide-oda vinni a gyerekeket, hogy faji egyensúly legyen az iskolákban. Vagyis: az erőszakolt egyenlőség betör a testvériség területére s ezzel még jobban elmérgesíti a faji gyű löl etet. A szeretetet nem lehet törvényileg elrendelni: azt belülról kell megvalósítani. Azt lehetne mondani: míg a szabadság a szellemi élet területe, az egyenlőség pedig a közjogé, addig a testvériségnek a gazdasági szférában kellene megvalósulnia, hogy az áhított közjólét ne azért jöjjön létre, mert a szorgalmasabbtól elvették, amije van, hanem mert a gazdag erkölcsi alapon önként neveli az elesettet arra, hogy önmagán segítsen. * A következő kérdés, hogy Szent István népe, amely ezer esztendőve l eze lőtt "francia" pápától kapott koronát, hogyan áll az Úr színe előtt a francia forradalom három nagy jelszavának megvalósítása terén; mert vallom, hogy ez a mi szellemi küldetésünk a vajudó, küzdó, kínlódó és a kollektív öngyilkosság lidércnyomásos lehetőségétól űzött, félórült világban. Mi t tehet egy 15 milliós kis nép a két szuperhatalom va lószínűl eg elháríthatatlan összecsapásának tudatában? Gyakorlatilag nem nagyon sokat. De megpróbálhatunk a világ tanítóivá válni azáltal, hogy a magunk módján példát adunk arra, hogyan lehet a szabadság, egyenlőség és testvériség fogalmait megvalósítani olymódon, hogy azok a maguk természetes területén jelentkezzenek, s ne a szokásos káros módon ban a magyar nép bátorsága és harci önfeláldozása tette lehetóvé, hogy 1867-ben létrejöhessen a kiegyezés ban is a magyar nép hősiessége vívta ki annak a fejlódésnek létrejöttét, amelynek eredményeként ma Magyarországot a lengyelek, a csehek, a kelet-németek és a románok szinte "Nyugat"-nak tekintik. Az emberek kis magántőkés kezdeményezések engedélyezését erőszakolták, vívták ki maguknak a rendszertől. Magyarország valamiféle gazdasági példaképpé vált a szavjet világon belül. Mindez természetesen nem elég. Nem azt mondom, hogy Magyarországon 19

21 minden rendben van, hogy például megoldódott volna a nemzetiségi és kisebbségi kérdés kiváltképpen Erdélyben, a mai Romániában. A baj az európai kisebbségek kérdésében is ugyanaz, mint az egész világhelyzetben: n em képesek a politikusok megkülönböztetni a szabadságot az egye nlő ség- t ő l és a testvériségtől A román és a magyar ember egyenlő polgára le h e tne egy Egyesült Európának, egy olyan államalakulatnak, amelyben mindenki önnön anyanyelvén tanulhat, írhat vagy beszélhet s szabadon járhat templomba. A román és m agyar nép fejlődése azonban a századok folyamán nem volt azonos. Így történt, hogy amíg mi Bartók Bélát, Kodály Zoltánt és más nagy művészeket adtunk a világnak, román szomszédaink nagy zöme ma is hegyi pásztor, aki az egy tál puliszka szemszög-ébőllátja a világot s ezért a magyart ellenségének é rzi. P edig együtt éhezik vele abban a Romániában, amelyben C eausescu brutális elnyomása alatt semmi néven nevezendő szabadság nincs senki számára, egyenlőség meg csak azért van, m e rt mindenki egyformán szerencsétlen, a testvériség pedig azért nem létezik, mert a két nép között mesterségesen szítják a nemzetiségi gyűlöletet. A 80 éves Illyés Gyula, aki szocialistaként kezdte pályafutását, halála előtt megértette és hirdette Európa-szerte, hogy a szocializmus képtelen megoldani a nemzetiségi kérdést. Nem tette azonban hozzá, hogy a szocializmus legnagyobb bukása éppen abban áll, hogy a francia forradalom egyetle n jelszavát sem tudta valójában sehol sem meghonosítani Európában, éspedig azért nem, mert a szabadság-egyenlőségtestvériség hármasságát sehol sem keverik össze ártalmasab ban, mint éppen a magukat "szocialisták"-nak n eve ző országokban, ahol bolseo-.fazismus és államkapüalzzmus dúl rendőri szuronyok felügyeletével, és csak éppen a testvénség (socius- társ, barát) hiányzik. Oldalszámra lehetne folytatni a megoldatlan és igen súlyos kérdések egész tömegét. Beszélni lehetne - és kell is! - az alkoholizmusról a mai Magyarországon, és a magzatelhajtás kérdéséről. Mindezeknek a nyomasztó sorstragédiáknak ellenére azonban a magyar nép örök optimista, jég hátán is megélni tudó természete miatt, kialakult egy másodz k pz"ac, egy szamzzdat irodalom, egy kéz-kezet-rnos nagy népi huncutság, 20

22 mintha egész Magyarország egy nagy Erdéllyé vált volna, a m elyben millió székelygóbé él és veri át a rendőröket m eg a surgyelánokat. Legyen szabad pár példát megemlítenem. Köztudomású, hogy modern számítógépek - komputerek nélkül ma már voltaképpen semmit sem igen lehet versenyképes szinten intézni. A komputer magyar találmány: felta lálója, a német nevú Neumann jános büszke volt magyarságára és sosem tagadta meg szülőhazáját. A komputer az a szerszám, amely eltünteti végső soron a különbséget a fzi.z"haz és a szellemz munka között, s amelynek segítségével e l ér h e tő lesz a tömegek olcsóbb élelmezése, ellátása. Az űrhajókat komputerekkel, azaz magyar találmánnyal vezetik. A komputer egyszerre ad tápot a szellemi szabadságnak, mint tudományos kutatási eszköz, s az egyenlőségnek, mert vele e l é rhető, hogy a bűnözési statisztikák pontosabbak legyenek, s így méltó büntetésétől senki se szabadulhasson. A világ zenetörténetének talán legkiemelkedőbb eseménye a Kodály-módszer, melynek egyik kidolgozója és ismertetője a kiváló pedagógus, Ádám jenő, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára. Ezzel a remek módszerrel a zenei hallásban lemaradt gyerekeket is meg lehet tanítani uniszónóban, kánonban vagy kórusban való éneklésre. Senki sem tagadhatja, hogy a zenének hatalmas civilizáló és hangulat-teremtő ereje van. A híres amerikai tudományos fantázia-film, a "Köze lz találkozásoh a harmadik fajtából" (Close Encounters of the Third Kind) Kodály módszerével közelíti meg az űrhajó utasait: az emberek odazenélnek az űr-idegeneknek, akik m egértik a földlakók baráti szándékait s ugyanúgy zenélnek vissza. A Kodály-módszer tehát megvan és hat - egyrészt a zenepedagógia konkrét világában, másrészt az emberek fantáziájában, mint olyan módszer, amely egyetemes világűrközi hírközlés, univerzális kommunikáció alapjait teremtheti meg. Talán nem véletlen, hogy Kodály Zoltán december 16-án született, mint az emberi optimizmus másik halhatatlan zeneszerzője, a IX. szimfónia költője, Ludwig von Beethoven. Egyenlőséget és testvériséget tudtunk tehát adni a világnak komputerekkel és zenével, és mindezt a szabadság, mint szellemi tevékenység ereje által! 21

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Magyarversünnep a magyar nyelv napján

Magyarversünnep a magyar nyelv napján Magyarversünnep a magyar nyelv napján Amikor Ipolyság jeles költő fiát a Magyar Tudományos Akadémia (levelező ) tagjai sorába iktatta, Négyesy László, az esztétika jeles professzora e szavakkal méltatta

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben