ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y. ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL v v. - y ^ 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn.

2 REV M l «TARTALOM I. Jelentés az ik tanévről. II. Végzett tantárgyak. HL Tanerők. IV. Tanulók. V. Taneszközök gyarapodása. VI. Vizsgák. VII. Figyelmeztetés.

3 I. Jelentés az 1871/2. tanévről Sept. 5-kén kezdődött a tanítás. Sept. 16-kán az iskolai fegyelmi rendszabályok felolvastattak és megmagyaráztattak. Sept. 17-kén tiszt. Petrovich Sámuel tanár és hitszónok ur évnyitó isteni-tiszteletet tartott, kiindulván ezen tárgyból: Szerezzünk tudományt. Dec. 13-án nagys. Vadász Manó tanfelügyelő ur meglátogatta iskolánk I. és II. osztályát, futólagos vizsgálatot tartván a magyar nyelvből, a földrajzból, a történelemből és a mennyiségtanból. Dec. 29-én. nagys. Vadász Manó tanfelügyelő ur szám alatt kifogást tett az ellen, hogy iskolánk, ellenére a múlt évben felvett, polgári czimnek inkább gymnasialis, semmint polgári irányú. Ezen kifogás tárgyaltatváu. Jan. hóban egyházunk t. iskolai bizottmányában, a nagyobb számmal levő gymnasialis tanulók érdekéből elhatároztatott, hogy iskolánk a múlt évben felvett latin nyelvvel kapcsolatos polgári iskola czim helyett realgymnasium -nak neveztessék s mint realgymnasium, az acsai egyetemes tantervhez alkalmazkodjék. Dec. 24-től jan. 7-ig karácsonyi szünnapok. Jan. 29-től febr. 3-ig első félévi szigorlatok ezen eredménynyel : I. oszt. kitűnő és dicséretes 15, első rendű 28, másodrendű 8. II. oszt. rf ff 16, ff f f 9, ff B. III. oszt. ff 5, f f f f 13, ff 2. IV. oszt. n ff 4, f f f f 5, f f 5. A félévi tanosztályzatok a t. szüléknek megküldettek. Febr. 5-ón kezdődött a második félév. Ugyanakkor tekintettel iskolánk megváltozott jellegére, a német nyelv az I. és II. osztályban is rendes tan tárgy gyá tétetett.

4 4 Marcz. 28-án a confirmatióra nagyt. dr. Szeberényi Gusztáv esperes ur által tót nyelven előkészített tanulók felvették az űrvacsorát. Mart. 23-tól apr. 4-ig húsvéti szünnapok. Apr. 20-án a néhai Ostasz Endre által iskolánk részére hagyományozott 400 osztr. ért. forintot annak t. örökösei kifizették. Máj. 20-án a confirmatiora nagyt. Haan Lajos ur által magyar nyelven előkészitett tanulók, nemkülönben a már confirmált többi protestáns tanuló is, felvették az úrvacsorát. A lefolyt év nem tartozik a szerencsések közé. Egyfelől az egész tanéven át uralkodott hideglelés, mely körülbelül 1000 órai mulasztást vont maga után, másfelöl az iskola jellegének, tehát tantervének is raegváltóztatása károsan hatott munkálkodásunk eredményére. H. Végzett tantárgyak. Első osztály. Vallás hetenként 2 óra. *) Ó-szövetségi válogatott szakaszok szabad elbeszélése s azok alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; tiz parancsolat; egyházi énekek éneklése ^ K. k. Varga bibliai története, Vendel-Pálfi kátéja és a Csabai Énekeskönyv; Kalov bibliai története, Vendel-Abafi kátéja és Tranoscius. Latin-nyelv h. 5 óra. A nevek és igék rendes formáinak ismertetése, megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok, szótanulás. K. k. Schultz-Kis latin nyelvtana és gyakorló könyve. Magyar-nyelv h. 4 óra. Értelmes és hangsúlyozott olvasás, versek és történelmi folyóbeszódek előadása; alaktan kizárólag az igékig; szóképzés és helyesírás. K. k. Sárospataki nyelvtan és Dlhányi olvasó könyve. Tót-nyelv h. 3 óra. Párhuzamosan a magyarnyelvvel, hozzáadván némi írásbeli gyakorlatot. K. k. Citanka és Haluzka. Német-nyelv h. 2 óra. Olvasás, helyesírás, szótanulás s némi gyakorlati kísérlet a névragozásban. K. k. Toepler nyelvtana. *) E tárgyban a nem-protestans tanulók saját lelkészeiktől nyertek rendes oktatást s ennek alapján tanosztályzatot is.

5 5 Földrajz h. 3 óra. A földnek általános topographiai ismertetése s a földrajzi fogalmak fejtegetése. K. k. Bellinger-Fényes. Mennyiségtan h. 4 óra. A számolási négy főmüvelet egész számokkal és közönséges törtekkel. Téralaktan. K. k. Mocnik-Szász és Mocnik-Szabóky. Természetrajz h. 3 óra. Emlősek és rovarok. K. k. Dorner I. és III. Rajzolás li. 2 óra Roller I. füzete és Hermes minta-lapjai szerint. Szépírás h. 2 óra. Lövényi' minta-lapjai szerint. Éneklés h. 2 óra K. k. Zsasskovszky Ferenez és Endre Kis Lantos -a. Testgyakorlás li. 2. óra. Második osztály. Vallás, h. 2 óra. Uj-szövetsógi válogatott szakaszok szabadelbeszélése s azok alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; a káténak folytatása és bevégzése; szentirási mondatok és egyházi énekek. K. k. mint az elsőben. Latin-nyelv li. (1 óra. A múlt évnek ismétlése mellett az akkor elhagyott kivételek, az alaktan folytatása és bevégzése Írásbeli gyakorlatokkal és szótanulással. K. k. mint az elsőben. Magyar-nyelv h. 3 óra. Értelmes és hangsúlyozott olvasás az olvasottak tartalmának elmondásával; az alaktan folytatása és bevégzése, versek és folyóbeszédek elszavalása; történelmi elbeszélések leírása. K. k. mint az elsőben. Tót-nyelv h. 3. Párhuzamosan a magyarnyelvvel. K. k. mint az elsőben. Német-nyelv h. 2 óra. A nevek és névmások ragozása, szótanulás némi írásbeli gyakorlatokkal. K. k. mint az elsőben. Földrajz és történelem h. 4 óra. Egyetemes földrajz vázlatosan, Európáé részletesen. Az ó-kori történelem főbb eseményei s kitünőbb férfiai. K. k. Bellinger-Fényes és Zsilinszky. Mennyiségtan h. 4 óra. Tizedes törtek, egyszerű arányok, hármas szabály alkalmazva. Mértani alaktan, három és sokszögek térszámitásokkal. K. k. mint az elsőben. Természetrajz h. 3 óra. Madarak, hüllők, halak. Növénytan. K. k. mindegyikben Dorner. Rajzolás, h. 2 óra. Roller II. és III. füzete és Hermes minta-lapjai alapján.

6 Szépírás Éneklés Testgyakorlás 6 mint az elsőben. Harmadik osztály. Vallás h. 2 óra. Egyházi történelem, a nevezetesebb események s férfiak ismertetése, kivált a reformatio törtéuete különös tekintettel a hazai reformation; a symbol umok története és felismertetése; egyházi énekek. K. k. Haan és a Csabai Énekeskönyv. Latin-nyev h. 6 óra. Esettan megfelelő gyakorlatokkal. Corn. Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon lefordítva, elemezve, részben emlékeivé; hasonló módon a Tirocinium poeticumból Phaedrus 20 meséje. Nyelvtan és gyakorló mint az elsőben. Magyar-nyelv h. 4 óra. Mondattan kizárólag az időkig; elemző olvasás ; versek és folyóbeszédek elszavalása; történelmi elbeszélések fogalmazása. K. k. Imre és Dlhányi. Tót-nyelv h. 3 óra. A második osztálylyal együtt. Német-nyelv h. 2 óra. Alaktan kizárólag a rendhagyó igékig *) megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatokkal és szótanulással. K. k. mint az elsőben. Földrajz és történelem h. 4 óra. A földrajz ismétlése mellett a közép- és uj-kori történelem főbb mozzanatai s kitünőbb férfiainak ismertetése. K. k. Zsilinszky. Mennyiségtan h. 4 óra. Hatványok és gyökök. Kör és ennek térszámitása. K. k. Mocnik-Szász és Mocnik-Szabóky. Természettudomány h. 3 óra. Az első félévben ásványtan, a másodikban vegytan; általános fogalmak a termószettani földrajzból. K. k. Dorner és Greguss. Rajzolás h. 2 óra. Roller III. és IV. füzete és Hermes minta-lapjai alapján. Szépírás Éneklés mint az elsőben. Testgyakorlás Negyedik osztály. Vallás h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan szentirási ') Azért csak eddig, mert ez osztály, egyezőleg múlt évi tantervűnkkel, a német nyelvet ez évben kezdte meg.

7 mondatok alapján; az egyházi váltanok vázlata; egyházi énekek. K. k. Székács és a Csabai Énekeskönyv. Latin-nyelv h. 6. óra. Az esettan ismétlése után az időtan megfelelő gyakorlatokkal, prosodia. Corn. Neposhól: Enmenes, Phocion, Timoleon, Hainilkar, Hannibál lefordítva, elemezve, részben emlékelve; hasonló módon a Tirocinium poeticum III. könyv, első 12 darabja. A második félévben hetenként egy extemporale. K. k. mint a Ill-ban. Magyar-nyelv h. 3 óra. A mondattan folytatása és bevégzése; elemző olvasás; versek és folyóbeszédek elszavalása; tiz-naponként egy elbeszélés után való fogalmazás ; ügyiratok. K. k. mint a III-dikban. Tót-nyelv h. 3 óra. A második osztálylyal együtt. N é m e t-n y e l v h. 3 óra. Az igék ismétlése után a nyelvtan folytatása éz bevégzése, szó- és Írásbeli gyakorlatokkal s szótanulással; a mondattan ismertetése; az elbeszélésekből az elsó 7 lefordítva, elemezve és emlékelve. K. k. mint a III-dikban. Földrajz és történelem h. 4 óra. Első félévben az osztrák birodalom általános, Magyarország részletes ismertetése; másodikban Magyarország történelme. K. k. Dierner-Hanthó és Horváth M. Mennyiségtan h. 3 óra. Összetett arányok és az első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Tömörmértan. K. k. mint a III-dikban. Természettan h. 3 órán. Kísérletekkel. K. k. mint a III-dikában. Rajzolás h. 2 óra. Roller III. IV. V. füzete s Hermes minta-alapjai alapján. Éneklés Testgyakorlás mint az elsőben.

8 8 A tantárgyak hetenkinti óraszáma összevontan. Osztály Tanirány Vallás Latin Magyar 'O H j Német Földrajz és történelem 1 Mennyiségtan Természettudomány (S3 'c? Szépirás Q) a S3 Testgyakorlat összesen T Gymnasialis Real TI Gymnasialis Real III Gymnasialis Real IV Gymnasialis Real Gymnasialis J Real

9 9 IV. Tanerők. N é v Tantárgy és osztály líeteukinti óraszám Jegyzet Rendes tanárok: Horváth János A vallás és tót nyelv kivételével a IV. oszt. minden kötelezett tantárgya 22 Igazgató a a IV. oszt. főnöke Melczer Kálmán A vallás, tótnyelv és szépírás kivételével a II. oszt. minden kötelezett tantárgya 22 A II. oszt. főnöke és könyvtárnok Petrovich Sámuel A vallás, tótnyelv és szépírás kivételével az I. oszt. minden kötelezett tantárgya 21 Az I. oszt. főnöke s a magyar istenitiszteleten hitszónok Soltész Nándor Vallás: I. IV. Tótnyelv: I. IV. Szépírás: I. III. 20 Szomora Bertalan A vallás, tótnyelv és szépírás kivételével a III. oszt. minden kötelezett tantárgya 22 A III. oszt. főnöke s a tanári tanáoskozmány jegyzője Ideigl. kisegítők: Bartóky István Testgyakorlás l. IV. 2 A helybeli népbank ügyvezetője Németh Lajos Rajzolás : I. IV. Éneklés: I. IV. 2 A helybeli magyar elemi iskola rendes tanítója

10 10 IY. Tanulók. A) J X T é v s z e r i n t. Első osztály. a) Grymnasialis irányúak. 1. Achim Pál, ág. hitv., B.-Csaba. 2. Áchim Zsigmond, ág. hitv., B.-Csaba. szorgalomdijas. t. Mudrony Sámuel ur adományából. 3. Albrechtovics Árpád, rom. kath., Kondoros Békésm. 4. Bagyinka János, ág. hitv., B.-Csaba, önként, ism. szorgalomdijas a Kazinczy-alapitványból. 5. Baross István, ág. hitv., Bánfalva Békésm. 6. Bedák Mátyás, rom. kath., B.-Csaba. szorgalomd. a Kazinczy-alap. 7. Csarejs Pál, ág. hitv., 8. Fáy Ignácz, izraelita., szorgalomd. az ifj.-alap. 9. Faklya Zoltán, ág. hitv., 10. Figura János, ág. hitv., 11. Hoffmann Sándor, izr., 12. Kaisch András, rom. kath., 13. Knak Béla, ág. hitv., 14. Kubek Iván, gör. kel., 15. Kulpin Márk, izr., 16. Ónody János, ág. hitv., ismétlő. Évk. kil. leendő ismétlő, szorgalomd. a Kazinczy-alap. 17. Orgován Gyula, ág. hitv., Apatelek Aradm., leendő ismétlő 18. Osváth József, rom. kath., B.-Csaba, féltandijas. 19. Rácz Kálmán, rom. kath., 20. Simay Frigyes, rom. kath., 21. Szekerka András, ág. hitv., b) Real-irányúak. 22. Áchim János, ág. hitv. B.-Csaba., 23. Áchim János, ág. hitv., 24. Bocsik János, ág. hitv. szorgalomd. t. Mudrony S. ur adom. 25. Bohus Ádám, ág. hitv., 26. Csicsely György, ág. hitv., évk. kil. 27. Csiernyik Pál, ág. hitv., 28. Csóti Ferencz, rom. kath., Apácza Csanádm. 29. Dobisz József, ág. hitv., B.-Csaba, ismétlő. 30. Francziszky Mihály, ág. hitv., B.-Csaba, évközben kil. 31. Havran János, ág. hitv., 32. Hiló András, ág. hitv.,

11 Hricsovinyi Sámuel, ág. hitv., B.-Csaba. 34. Kertész János, ág. liitv., 35. Kliment János, ág. hitv., 36. Kovács György, ág. hitv., 37. Korosy Károly, ág. hitv., 38. Laczó András, ág. hitv., 39. Laczó János, ág. hitv., 40. Laczó János, ág. hitv., 41. Lipták János, ág. hitv., 42. Máté György, ág. hitv., 43. Matyus József, rom. kath., 44. Mázán János, ág. hitv., 45. Patay János, ág. hitv., 46. Povázsay Sándor, ág. hitv., 47. Simon Lajos, ág. hitv., 48. Somlay Ferencz, rom. kath., 49. Sztampa Rudolí, ág. hitv., 50. Weisz Miksa, izraelita, 51. Zelenjanszky András, ág. hitv., 52. Zsilák András, ág hitv., "53. Zsilák Mihály, ág. hitv., évközben kilépett. leendő ismétlő. tandij-mentes évk. kil. évközben kilépett, leendő ismétlő. ismétlő. évk. kil. évk. kil. Második osztály. a) G r y m n á s ia lis ir á n y n a k. 1. Dáni Vilmos, rom. kath., Kígyós Békésm. szorgalomd. a Kazinczy-alap. 2. Ecker Lajos, rom. kath., Kígyós Békésm. szorgalomd. a Kazinczy-alap. 3. Fábry Dezsó, ág. hitv. B.-Csaba., 4. Fáy Miksa, izraelita, 5. Feyér László, rom. kath., Körös-Ladány Békésm. 6. Freund Ármin, izraelita, B,-Csaba. 7. Havran László, ág. hitv., B.-Csaba. szorgdij. t. Mudrony S. ur adom. 8. Kocziszky Mátyás, ág. hitv., B.-Csaba. 9. Kristoffy Dezső, rom. kath., B.-Csaba. 10. Novák László, ág. hitv., Bodzás Békésm. 11. Oppenheimer Fábián, izraelita, B.-Csaba. 12. Reisz Albert, izraelita, 13. Reisz Ferencz, izraelita, B.-Csaba. 14. Sztodola Pál, ág. hitv., ' 15. Thaisz László, ág. hitv., Gyula-Eperjes Békésm. 16. Zsilinszky András, ág. hitv., B.-Csaba. szorgdij. a Kazinczy-alapitv. b) Reál-irány ír ak. 17. Áchim András, ág. hitv., B.-Csaba. 18. Achim László, ág. hitv., 193 Belanka Mihály, ág. hitv., évk. kil.

12 20. Hrabovszky György, ág. hitv., B.-Csaba. 21. Jeney László, ág. hitv., 22. Kovács Pál, ág. hitv., 23. Maczák János, ág. hitv., 24. Szarvas András, ág. hitv., 25. Sztaricskai Sándor, ág hitv., ismétlő. 26. Thaisz Béla, ág. hitv., Gyula-Eperjes Békésm. 27. Uhrin János^ ág. hitv., B.-Csaba. 28. Valastyán Janos, ág. hitv., B.-Csaba. 29. Valent Sámuel, ág. hitv., 30. Zahorán János, ág. hitv., Harmadik osztály. a) Gymnasiális irányúak. 1. Bajcsy András, ág. hitv., B.-Csaba. 2. Fábry Sándor, ág. hitv., szörgalomd. a Kazinczy-alap. 3. Fischer Antal, izraelita, évk. kil. 4. Genyetay Gusztáv, ág. hitv.; Apatelek Aradm. 5. Kaisch Ágoston, rom. kath., B.-Csaba, évközben kilépett. 6. Korosy Albert, ág. hitv., B.-Csaba. 7. Kosztinek Antal, romai katholikus, B.-Csaba. 8. Láng Gusztáv, ág. hitv., szorgdij. a Kazinczy-alap. 9. Ónody János, ág. hitv., 10. Petrovich József, ág. hitv., 11. Pollák Bernát, izr., Kétegyháza Békésm. 12. Rolkó Bertalan, ág. hitv., Kovácsháza Csanádm. 13. Sailer Vilmos, ág. hitv., B.-Csaba. 14. Szeberényi Lajos, ág. hitv., B.-Csaba. 15. Udvardy László, ág. hitv., 16. Ursziny Károly, ág. hitv., 17. Zsilinszky Mátyás, ág. hitv., szorgalomd. a Kazinczy-a!ap. b) Real-irányuak. 18. Kraszkó Jakab, ág. hitv., B.-Csaba. 19. Lepény Mihály, ág. hitv., 20. Ormay Manó, ág. hitv., évk. kil. 21. Rozner Zsigmond, izraelita, Sarkad Biharm., évközben kilépett. Negyedik osztály. a) Gymnasialis irányúak. 1. Áchim Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba. szorgalomdijas t. Mudrony Sámuel ur adományából. 2. Baj esi Gusztáv, ág. hitv., ))

13 13 3. Botyánszky György, ág. hitv., B.-Csaba. 4. Fábry Elek, ág. hitv., 5. Fein Ábrahám, izraelita, szorgalomd. az ifj.-alapitv. 6. Fein Jónás, izraelita, 7. Gálly Mihály, ág. hitv.,,, évk. kil. 8. Lipcsey György, ág. hitv, 9. Rovázsay Zsigmond ág. hitv.,, 10. Reisz Izidor, izraelita, 11. Salát Tamás, ág. hitv., szorgalomd. a Kazinczy-alap b) R e a l - i r á n y u a k. 12. Cservenák Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba, évk. kil. 13. Miklya György, ág. hitv., B.-Csaba. 14. Sólymos Károly, ág. hitv., B) ö s s z e v o n t a n. Osztály 1 T anirányra nézve Beíratott Kimaradt Megmaradt > CG o 4? Vallásra nézve rom. kath. kel. görög Izraelita Jótéteménye«tandíjmentes egészen r * 6ß r < a szorgalomdijas Ismétlő Múlt évi létszám Gymnasialis _ í T 1. Real n Gymnasialis ii. Real TTT Gymnasialis í Real TV Gymnasialis V Real Gymnasialis Ossz. Real Mindkét tanirányumik együtt j

14 14 Y. Taneszközök gyarapodása. 187Y2"dik tanévi gyarapodás: 470 kötet könyv, 36 iskolai értesítő, 3 folyóirat, 3 lietilap, 1 napilap, 1 darab tellurium, 4 darab természettani eszköz, 6 térkép, 11 mintarajz, 57 darab ásvány, 1 db. kagyló, 32 lapnövény, 3 kitömött madár, 32 darab régi pénz, 1 darab 6 széles és 8 magas könyvtartó szekrény, 1 darab 2 y 2 széles és 9 hosszú asztal, 2 db. szék. Ezekből: A) Szerzemény. Encyclopadie des gasammten Erziehung und Unterrichtswesens, Schmid füzet. Suplement zur XI-ten Auflage des Conversations-Lexicons Brockhaus. 1 8 füzet. Protest. Naptár 1872, Ballagi. Bányakerületi utasítások. A magyarnyelv szótára, Czuczor és Fogarasi füzet. Nevelés-tudomány, Lubrich. 50 magyar népdal és dallam, Győrffy. Testgyakorlat, Kelen. Humoristikus levelek, Kakas M. Zöld vadász, Jósika. Csillagászati és Természettani földrajz, Szabó. Földgömb használata, Gönczy. Igaz polgár élete, Győrffy. Zrínyi Miklós, György Deák. Hedvig, György Deák. Malom alatt, Jókai. Fösvény, Milesz. Attila, György Deák. Az emberi nem művelődési története, Torkos. Községek rendezése diki magyar törvények. Annyivéri magyarok, György Deák. Egy hivő szavai, Mennais-Rácz. Nyilas költeményei. Szánförd és Mert n, De Tamás-Szilágyi. Salamon, Szeberényi L. Remény, kolosvári ifjúság. Erzsók asszony, Jámbor. Dalos könyv. Egy honvéd naplójából, Yajda. Sárréti dalkönyvecske, Kunsági. A festész, Schmidt- Rill. Egy magyar rab, Bányász. Kis méhes, Lukács. Olvasmányok, Szentmiklósy. Kalászok, Boross. Téli esték. Shakespeare színmüvei, Kisfaludy társaság. A szabadság hősei és vértanúi, Kulifay. A tornatanitás, Szauter. Ásványtan felsőbb tanodák számára, Dorner. Vasárnapi könyvtár 3, 4, 5, 8-ik füzete. Uj Regélő, Beniczky J füzet. A rajzolás elemei, Truhelka, 1 5 füzet. Magyarország története, Bárány. Izrael története, Hecht-Philippsohn. Magyar mondattan, Madzsár. A római birodalom hanyatlásának és bukásának története, Gibbon-Hegyessy. Zsebkönyv tanárok és tanítók számára. Világtörténelem, Schatter-Toldy. Vadász kalandok. Magyar

15 15 helyesirástan, Gergely. Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien Nyűgöt Európa és hazánk, Apuleius. A magyar igeidők, Szarvas. A népiskolai tanfelügyelet, Molnár. Magyar Nyelvőr, Szarvas Magyar Tanügy, Heinrich Az országos középtanodai tanáregylet Közlönye Protestáns egyházi és iskolai lap, Ballagi Figyelő, Szana Tamás Természet, Berecz Reform, Rákosi Tellurium, Minisztérium. Villanydelejes táviró.. Ruhmkorff-fóle henger tekercs. Gőzgép. Szinkeverő. Schul Wandkarte von Australien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Holle. Magyar birodalom iskolai falitérképe Tóth. Egy darab 40 frttos könyvtartó szekrény. 1 db. 16 frttos asztal. 2 db. 2 2 frttos szók. B) Adomány. T. Boczkó Károly u r : Collectio sermonum Leopoldini. Decreta regia. Die Hülfsquellen Amerika s, Bristet. De commercio et industria Hungáriáé, Berzeviczy. Grammatica Germanica. Collectio statútum regui Hungáriáé. Extractus legum, Kassics. Sitten der alten Römer. Quintus Horatius Flaccus, Bond. Disputatio Christianorum, Vincelius. Schematismus eclesiarum, Csaplovics. Extractus synopticus, Csauszánszky. Magyar füvósz-könyv. Orvosi füvész-könyv. De XII. Caesaribus, C. Svetonius. Idea sapientis, Vanossi. Epistolae C. Cr. Salustii. Problemata juridica, Csaplovics. Horatius levelei, Virág. Alexándri Kubinyi Enchiridion, Csaplovics. Planum tabulare. Phylosophia mentis et sensuum, Zanchi. Introductio ad históriám Hungáriáé. Prosodia Latina, Karlovszky. Magyar grammatica. Französische Sprachlehre, Legat. Geschichte Siebenbürgen^, Gebhard. Thesaurus ridendi. Italienische Grammatik, Neidinger. Eine Reihe ungarischer Könige aus goldenen Münzen, Burghardt. Reisen in Afrika und Asien, Sprengel. Pest város Ofen nevéről, Horváth. Váltójog, Stettner. Handbuch für Lehrer, Villaume. Italien in seiner politischen und literalischen Entwickelung, Mariotti. Geschichte der Schöpfung, Burmeister. Institutio grammatica, Alvari. M. T. Ciceronis epistolae ad familiäres, Quartier. Die Lectionen, Episteln und Evangelien. Oeconomia ruralis, Pankl. Calendarium in usum eclesiae. Epistolae imperatorum Hungáriáé. Repertorium sententiarum curialium, Haraszty. Oratoria Hyeronimi. Geographia Hungáriáé. Bevezetés a világ, föld és statusok ismeretébe, Brassay. Institutiones physicae, Tomcsányi. M. T. Cieeronis Epistolae, Wieland. Schutz

16 I n schrift für die Wahrheit des Christlichen Religion, Wiegand. Egy képviselő napló-jegyzetei. Grundsätze der Polizei, Handlung und Finánc, Sonnenfels. Schul-Lexicon, Janus. S.-Petersburg, Müller. Oratio inauguralis, Szabó. Gabrielis Kolinovies Chronicon, Kovácsics. Processus concursualis, Kéler. Monumenta legislationis Huiigaricae, Kovácsics. Versek, Horváth Á. Die wahre Politik der Standes-Personen. Jus publicum regni Hungáriáé, Rosenmann. Josephus II. in campis elisiis, Pannonius. Pohlen, Brougham, Explanatio juris naturae, Bresanocius. Der Landmann in Ungarn, Teschedik. Q. Curtius Rufus. Freibergische Handbibel. Lexicon, Márton. Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, Nierenberger. Lexicon manuale, Drümmelius. Geschichte der Ungarn, Fessler. Dictionarum manuale, Parizpápai. Hitel, Széchenyi. Encyclopoedie, Klügl. Principia juris metallici Huugarici, Faber. Nucleus plani tabularis, Csaplovics. Ad Hungaros. Irene szomorujátók, Kisfaludy K. Kecskemét városa története. Német grammatica, Huss. Horatius ódái, Virág. Von der Regierungs- Kunst eines Fürsten, Machiavelli. Über den Nutzen der Arbeits- Anstalteu, Kufstein. Brüche eines Arztes, Revillon. Logica, Karlovszky. A móhtartás, Káló. Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus, Fehér. Verbőcius illustratus. Die göttliche Comoedie, Dante. Opera C. Cr. Salustii. Satyrák Horatiusból, Virág. A mezei gazda, Magda. Prudentia humana, Gánóczy. Conversations-Buch, Bozzi. Theater von Verner. Die Staatswissenschaft, Schven. História Hungáriáé. Die königl. Freistadt Pesth, Schams. Behandlung der Fruchtbäume, Heincke. Elementa juris prudentiae Huiigaricae, Kövi. Jena Hungarica, Haan. Entdeckungs-Reise, Ross. Meister Fuchs, Schladen. Népszerű számvetés, Illés. Summarium phisicae, Horváth J. Törvénytudomány elemei, Fogarasy. Der Mensch, Grävell. Darstellung der ungarischen Kunst. Inquisitions-Gericht, Kramer. Gemälde von Amerika, Greipell. M. T. Ciceronis opera philosophies Phylosophia rationalis, Wolf. Compendium antiquitatum Romanorum, Valchio. Museum nationale Hungaricum. Monitapol. moralia, Fredro. Suplementuin ad dissertationem Georgii Pray, Kolárics. Sermones, Buzin. Buch der Geographiae und Geschichte. Jus successions, Opperitter. David, Klopstock. Eine Schweizer Geschichte, Klauren. Nouveau Dictionaire Alemand-Frangois. Chronologia reguin Hungáriáé, Ambrosovszky. Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium. Jus naturae, Fuchs. História naturális, Kralovanszky. Leben Fridrichs des Grossen. Ciceronis epistolae ad diversos, Bengelius. Fahellae, Daumus. Száz képviselő albuma. Horatii

17 17 Fl. eclogae, Villielmus. Simonis de Kéza Chronicon hungaricum, Horányi. Das Yermäclitniss, Iffland. Handbuch der klassischen Literatur, Eschenburg. Lehrbuch der ung. nnd deutschen Sprache, Neumann. Grundsätze der Politik und Religion, Klobusicsky. Philosophia instrumentális, Szentgyörgyi. Die englische Staats-Verfassung, Albrecht. Chrestomathia, C. Sv. Tranquillus. Ritus Romanorum, Ni'eport. Histoire des Revolutions de Hongrie. Jus publicum Hungáriáé, Pressing. Von der Nachfolgung Christi, Th. Kempis. Sammlung der besten prosaischen Schriftsteller. Institutiones juris criminalis Hungarici, M. Vinketich. Sämtliche Werke des Philosophie von Sansusi. Der jetzige Zustand der Evangelischen in Ungarn, Berzeviczy. Die Kirchengeschichte, Sincerus. Antiquitates Romanae. Magyarország közgyűlésének jegyzőkönyve. Florilegii Magni libri XI. Honi törvény, Illés Gy. Jahrbücher der Geschichte. Der Mensch, Syntenus. Geschichte der Römer, Chalibeus. Die Verfassung des Königreichs Ungarn s, Gustermaun. Jus georgicum regni Hungáriáé, Plialer. Buda-pesti árvizkönyv, Eötvös. Virgilius, Szabó D. Lexicon Latino Hungarico Germanicum. T. Livius Römische Geschichte, Grosse. Ungarns Banderien, Piringer. Post-Lexicon, Crusius, Lexicon Latino Germanicum, Drűmel. Attila, Fessler. ökonomische Politik, Rotteck. Geschichte der Europeischen Staaten, Sartorius. Gespräche unter vier Augen, Wieland. Beate, Bronikovszky. Die letzten Tage von Pompeji, Bulver. Die Prüfung Abrahams, Wieland. Abendteuer des Silvio, Wieland. Goldener Spiegel. Wieland. Histoire des Revolutions de Hongrie. Allgemeine Geschichte, Rotteck. Systhem der Natur, Mirabaud. Sylloge Decretorum Comitialium, Kovácsics. Encyclopädie, Kliigel. Gaudalia, Wieland. Alles für Alle, Strahlheim. Zustand von Europa, Halem. Trakimor. Epistolae Ciceronis, Wieland. Aufstand von Ungarns. Weltgeschichte, Löhr. Karl von Karlsberg. Veit, Bronikovszky. Sendschreiben, Wieland. Agaton, Wieland. Moralium, Majláth. Hesperus, André. La Monogamie, Prenuntoa. Gemälde der Ungarn, Fessler. Alceste, Wieland. Freier Gebrauch der Vernunft, Wieland. Abderiten, Wieland. Scherzhafte Lieder, Glein. Paulina, Schmied. Briefe der Generalin Bertrand. Reise, Rohrer. Dizionario di Tasca Italiano. Das Ausland. Memoires du Prince Fr. Rákoczy. Congeries Jovialium, Garsik. Frauenstand, Iffland. Hausfrieden. Merkwürdigkeiten Ungarns, Thiele. Merkwürdigste Welthandel, Büsch. T. Omaszta László u r: Atlas Julius Caesar történetéhez. Magyar törvényczikkek 1832/ 6, 1840,1847/ s? Ideiglenes törvénykezési

18 18 szabályok Taschenbuch, Hormajer. Deutsche Sprachlehre, Peitl. Väterlicher Rath für meine Tochter, Campe. Oberon, Wieland. Országgyűlési zsebkönyv Italienische Grammatik, Meidinger. Puncs, Beöthy. Jus publicum Hungáriáé. Eine alte Jungfrau. Urbárium Mariae Theresiae, Csauszánszky. Fiume, Szalay. Mennyiségtan, Taubner. Adórendszer, Szepesy. Kämpfe der Indianer, Halfer. Napló-jegyzetek Szliács, Róbert. Horvát kérdéshez, ' Szalay. Der russisch-türkische Krieg. Vadászmüszótár, Beniczky. Önkormányzati rendszer, Kunágotai. Árny- és fényképek, Kákay. Dupanloup beszéde, A zsidók polgárosítása, Rótli. A magyar hadsereg, Ivánka. Megyerendezés, Kovách. Lonovich emlékezete, Ipolyi. Önbirálat, Arisztides. Herostradiák, Kempelen. Emlékjegyzetek, Morzsányi. Két magyar diplomata, Salamon. A jegyesek, Manzoni-Mészáros. A nemzeti múzeum korszakai, Mátray. A Széchenyi emlék-lakoma. Magyarország különállása. Ujjabb nemzeti könyvtár Schillers Werke. Drammatische Werke Kotzebue s. Han der Isländer, Hugo. Példabeszédek, Ballagi. Uj magyar múzeum, Toldy. Reisebeschreibungeil. História Religionis. Jus Hungaricum privatum, Kelemen. Lese Cabinet, Eugelmami. Wunder der Welt, Zimmermann. Tenger munkásai, Hugo-Szász. Moliere vigjátékai, Kazinczy. Losárdi Zsuzsánna. Bethlen ifjúsága, Szathmári. A mi nótáink, Abonyi. Külföldi regénycsarnok, Országh. Nt. Szeberényi Gusztáv esperes ur : Protestáns figyelmező Tiszt. Draskóczy Lajos lelkész ur, H.-M.-Vásárhely és Lipcsey György tanuló, Parlament Debreczenben, Pap. Fábry Elek tanuló, Úti levelek Skóciából, Felméri. Világegyetem, Rajcsányi. A IV. osztály tanulói: Magyar birodalom térképe, Tóth. Sztodola Pál tanuló: A bankjegyek, Hoffmann-Szabó. Kossuth stb. levelei a magyarokhoz, Mészáros. T. Félix Ákos ügyvéd ur : Aradvármegye és Aradváros ismertetése, Parecz. T. Dobay János szerkesztő ur: Békés Nt. Haan Lajos lelkész ur: Homiletisches Real-Lcxicon, Stoch. T. Haan Vilmos ur: Századok 1871 és Közhasznú ismeretek iskolája. Egyházi beszéd Balassa felett, Székács. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium: Néptanítók Lapja Iskolai értesítőt küldtek: A szatmár-németi gymnasium, a békési real-gymnasium, a soproni real-tanoda, a pozsonyi ev. főiskola, az eperjesi collegiuma, szent-mártoni gymnasium, a nyíregyházi gymnasium, a debreceni főiskola, az esztergomi alrealtanoda, a trsztenai reálgymnasium, a marburgi gymnasium, a pesti polgári iskola, a csurgói gymnasium

19 19 a. kecskeméti ref. főiskola, a pesti reál-gymnasiumi nevelő intézet, a nagyszebeni állam főgymnasium, az iglói főgymnasium, az unghvári főgymnasium, a losonczi állami tanitóképezde, a győri főgymnasium, a gyula-fehérvári kath. nagy-gymnasium, a pécsi alrealtanoda, a késmárki lyceum, a szarvasi főgymnasium, a bonyhádi algymnasium, a rosnyói főgymnasium, a losonczi állam gymnasium, a pesti ev. gymnasium, a szentesi polgári iskola, a pécsi fögymnasium, a pesti kath. állami gymnasium, a maros-vásárhelyi kath. nagy-gymnasium, a keszthelyi kis-gymnasium, a pesti kath. főgymnasium, a selmeci lyceum, a nagy-kanizsai főgymnasium. T. Angyal Bibáné asszony: 4 átmérőjű, gömbalaké daráskő. Nt. Haan Lajos lelkész ur : 2 db. kövület és egy db. gránit. Áchim Zsiga tanuló: 1 db. kovakő. Áchim András tanuló: 1 db. rézkovand. T. Félix Ákos ur: 3 db. petrozséni kőszén s 1 db. cseppkő. Ecker Lajos tanuló: 1 db. cseppkő. Thaisz Béla tanuló: 6 db. különféle ásvány. Dáni Vilmos tanuló : l db. tyroli gránit. Thaisz László tanuló : 5 darab különféle ásvány. T. Uhriny István ur: 25 db. szárazföldi és tengeri láva nem; 1 db. jegeczedet kén. Salát Tamás tanuló : 1 db. chalcedon. T. Fábry Károly ur : 4 db. különféle ásvány. T. Melczer Kálmán tanár u r: 4 üveg csepp. Orinay Manó tanuló : egy tengeri kagyló. T. Zsilinszky Endre u r : 32 lap szárított növény. Ecker Lajos tanuló: Villámpor. T. Vilim János ügyvéd ur : 6 mehádiai skorpió. Mihálfi Lajos tanító ur : 3 kitömött madár: bagoly, fogoly és fürj. Knak Béla tanúló, 1 denevér. Freund Armin tanuló: 1 db ki 3 kros ezüst pénz. T. Fábry Károly u r: 2 db. ausztriai rézpénz 1859 ; 3 db. oláországi rézpénz 1867; 2 db. szerbiai rézpénz 1868; 2 db. réz- és 1 db. ezüstpénz Törökországból. Reisz Ferencz tanuló : 1 magyar krajczár 1848; 1 osztrák krajczár 1767; 3 db. ausztriai 3 krajczáros 1800; 1 osztrák krajczár, 1780; 1 osztrák ezüstpénz Pollák Bernát tanuló: 2 ausztriai 3 krajczáros 1800; 1 ausztriai 15 krajczáros T. Erdeögh Frigyes képviselő ur : 1 db. Antonius-féle római ezüstpénz. Sztodola Pál tanuló : 1 db. törökországi rézpénz; 1 db. Vespasian idejebeli ezüstpénz. Kosztinek Antal tanuló: 1 osztrák krajczár Szeberényi Lajos tanuló: 1 db. francziaországi rézpénz 1512: 1 db. osztrák rézpénz Dani Vilmos tanuló: 1 db. Assignat de dix sous; egy 50 és egy 10 forintos osztrák bankjegy másolata T. Szeberényi József úr : 1 dr. 10 krajczáros bajor pénz T,

20 20 Stark Adolf u r : 1 db. rézpénz (Apafi) T. Németh Lajos tanító ur: 1 db. Csabán talált, török, bronz gyűrű. T. Udvardy János ur: 1 db. Csabán talált régi cserép edény. Kosztinek Antal tanuló : 8 lat kaucsuk. Lipcsey György tanuló : 2 db. mintarajz. Áchim László tanuló: 1 db. mintarajz. Sólymos Károly tanuló: 10 db. mintarajz. Dáni Vilmos tanuló: 1 koncz velin papiros. T Badics Elek gyógyszerész ur : i/4 itcze carmin tinta; 2/4 itcze borszesz; 1 itcze kénsav s ugyanannyi légsav. Pénzbeli adomány. Nt. Haan Lajos lelkész ur 10 (múlt évi) és 1 frt. Néh. Styasszny Sámuel tanár örökösei 20 frt. Ngs Péky Antal kanonok ur az ifjúság mulatságára 5 és 5 frt. T. Omaszta Szilárd főbíró ur 5. és 30 frt. A Szarvason tanult csabai ifjúság az 187 /rben 100 forintra rúgott ösztöndíj alaptőkéjét a most folyó tanévben 51 fttal szaporította.*) Néh. Ostasz Endre t. örökösei a megboldogult végrendeletének értelmében 400 frtot, mint Ostasz Endre nevet viselendő ösztöndíj alapot apr. 20. az iskolának átadtak. T. Reök István ur a helybeli t. casino által 1868-ban gyüjtetni kezdett Kossuth alapítványt 10 írttal növelte, és igy ezen alapítvány mai napon 163 frt 7 kr. A róla szóló népbanki könyvecske máj. 5-én intézetünk igazgatóságánál tétetett le. T. Vozarik Pál tanító ur 5 frt. A IV. oszt. tanulói saját könyvtárukra : Achim Gusztáv 1 frt, Bajcsi Gusztáv 90 kr., Botyanszky György 75 kr., Cservenák Gusztáv 30 kr., Fábry Elek 80 kr., Fein Ábrahám és Jónás 1 frt, Gally Mihály 40 kr., Lipcsey György 50., Miklya György 70 kr., Povázsay Zsigmond 50 kr., Reisz Izidor 50 kr. Salát Tamás 50 kr., Sólymos Károly 1 frt 64 kr. Fischer Antal III. oszt. tanuló tandíj tartozásának lerovásához járultak a köv. t. urak : Szomora Bertalan 1 frt, Biener Bernát 1 frt, Reisz Gábor 1 frt, Lővy A. 1 frt, Weisz N. 1 frt, Buks N. 50 kr., Reisz S. 50., Biener M. 50., Lővy Albert 2 frt, Sch. S. 50 kr., Ungar Natan 1 frt, Forstner Jakab 50 kr., Fay Moritz 1 frt, Rosenthal N. 1 frt, May M. P. 50 kr., Tallér Kálmán *) Ezen 51 forintból 16 frt a köv. tisztelt uraktól érkezett: Ursziny Pál 5 frt. Ábrái Lajos 5 frt, N. N. 2 frt, Kvasz Endre 2 frt, X. 2 frt.

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*)

Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*) Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*) Arad sz kir. város községi népiskoláinak értesítője az 1879 80. tanévről. (Arad. Gyulai István. 8-r. 72 1.) Az Arad-városi nyilvános polgári iskola jelentése az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

21. árverés. 2009. április 18.

21. árverés. 2009. április 18. 21. árverés. 2009. április 18. 46. BENKŐ Ferentz (ford.) Werner Ábrahám Urnak a köveknek és értzeknek Külső megesmértető jegyeikről Irott szép, és igen hasznos Könyvetskéje, mellyet, Hazájának, és a Tanuló

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

XXVIII.KÖT. 1 4- FÜZET. ÚJ FOLYAM 1920/ai. JAN.-DEC MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK, KÖZLÖNYE,.n K. VALUaS- És KÖZOKIATÁSi^GYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MEUCH

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909.

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE P U L T J fl ÉS PZ EGYHÁZMEGYEBELI GYÜLEKEZETEK T Ö R T É N E T E. KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. r '' LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. TRPOLCZR.

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 1. 5. 14. 16. 22. 27. 30. 36. 48. II 25. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2010. április

Részletesebben

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA:

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA: KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. IRTA: HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. Alkalmam volt a H. Kovács Zsigmond ur által szerkesztett s kiadásra készen álló Kassai

Részletesebben

A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben.

A magyar paedag-ogiai irodalom 1911-ben. 364 MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 1912-re: Báró Ambrózy Istvánné Taszár. Dr. Ányos István Budapest. Balogh Péter Szentendre. Csengeri János Tótpelsőcz. Cser Gyula Pancsova. Csőregi János Torda. Eltscher

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai.

NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai. NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai. Könyvtárak s könyvek számát tekintve, az egyházi hatóságok tulajdonát képező könyvtárak (még ha nem számítjuk is azokat, melyek a nyilvános vagy iskolai

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca 10.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben