ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y. ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL v v. - y ^ 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn.

2 REV M l «TARTALOM I. Jelentés az ik tanévről. II. Végzett tantárgyak. HL Tanerők. IV. Tanulók. V. Taneszközök gyarapodása. VI. Vizsgák. VII. Figyelmeztetés.

3 I. Jelentés az 1871/2. tanévről Sept. 5-kén kezdődött a tanítás. Sept. 16-kán az iskolai fegyelmi rendszabályok felolvastattak és megmagyaráztattak. Sept. 17-kén tiszt. Petrovich Sámuel tanár és hitszónok ur évnyitó isteni-tiszteletet tartott, kiindulván ezen tárgyból: Szerezzünk tudományt. Dec. 13-án nagys. Vadász Manó tanfelügyelő ur meglátogatta iskolánk I. és II. osztályát, futólagos vizsgálatot tartván a magyar nyelvből, a földrajzból, a történelemből és a mennyiségtanból. Dec. 29-én. nagys. Vadász Manó tanfelügyelő ur szám alatt kifogást tett az ellen, hogy iskolánk, ellenére a múlt évben felvett, polgári czimnek inkább gymnasialis, semmint polgári irányú. Ezen kifogás tárgyaltatváu. Jan. hóban egyházunk t. iskolai bizottmányában, a nagyobb számmal levő gymnasialis tanulók érdekéből elhatároztatott, hogy iskolánk a múlt évben felvett latin nyelvvel kapcsolatos polgári iskola czim helyett realgymnasium -nak neveztessék s mint realgymnasium, az acsai egyetemes tantervhez alkalmazkodjék. Dec. 24-től jan. 7-ig karácsonyi szünnapok. Jan. 29-től febr. 3-ig első félévi szigorlatok ezen eredménynyel : I. oszt. kitűnő és dicséretes 15, első rendű 28, másodrendű 8. II. oszt. rf ff 16, ff f f 9, ff B. III. oszt. ff 5, f f f f 13, ff 2. IV. oszt. n ff 4, f f f f 5, f f 5. A félévi tanosztályzatok a t. szüléknek megküldettek. Febr. 5-ón kezdődött a második félév. Ugyanakkor tekintettel iskolánk megváltozott jellegére, a német nyelv az I. és II. osztályban is rendes tan tárgy gyá tétetett.

4 4 Marcz. 28-án a confirmatióra nagyt. dr. Szeberényi Gusztáv esperes ur által tót nyelven előkészített tanulók felvették az űrvacsorát. Mart. 23-tól apr. 4-ig húsvéti szünnapok. Apr. 20-án a néhai Ostasz Endre által iskolánk részére hagyományozott 400 osztr. ért. forintot annak t. örökösei kifizették. Máj. 20-án a confirmatiora nagyt. Haan Lajos ur által magyar nyelven előkészitett tanulók, nemkülönben a már confirmált többi protestáns tanuló is, felvették az úrvacsorát. A lefolyt év nem tartozik a szerencsések közé. Egyfelől az egész tanéven át uralkodott hideglelés, mely körülbelül 1000 órai mulasztást vont maga után, másfelöl az iskola jellegének, tehát tantervének is raegváltóztatása károsan hatott munkálkodásunk eredményére. H. Végzett tantárgyak. Első osztály. Vallás hetenként 2 óra. *) Ó-szövetségi válogatott szakaszok szabad elbeszélése s azok alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; tiz parancsolat; egyházi énekek éneklése ^ K. k. Varga bibliai története, Vendel-Pálfi kátéja és a Csabai Énekeskönyv; Kalov bibliai története, Vendel-Abafi kátéja és Tranoscius. Latin-nyelv h. 5 óra. A nevek és igék rendes formáinak ismertetése, megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok, szótanulás. K. k. Schultz-Kis latin nyelvtana és gyakorló könyve. Magyar-nyelv h. 4 óra. Értelmes és hangsúlyozott olvasás, versek és történelmi folyóbeszódek előadása; alaktan kizárólag az igékig; szóképzés és helyesírás. K. k. Sárospataki nyelvtan és Dlhányi olvasó könyve. Tót-nyelv h. 3 óra. Párhuzamosan a magyarnyelvvel, hozzáadván némi írásbeli gyakorlatot. K. k. Citanka és Haluzka. Német-nyelv h. 2 óra. Olvasás, helyesírás, szótanulás s némi gyakorlati kísérlet a névragozásban. K. k. Toepler nyelvtana. *) E tárgyban a nem-protestans tanulók saját lelkészeiktől nyertek rendes oktatást s ennek alapján tanosztályzatot is.

5 5 Földrajz h. 3 óra. A földnek általános topographiai ismertetése s a földrajzi fogalmak fejtegetése. K. k. Bellinger-Fényes. Mennyiségtan h. 4 óra. A számolási négy főmüvelet egész számokkal és közönséges törtekkel. Téralaktan. K. k. Mocnik-Szász és Mocnik-Szabóky. Természetrajz h. 3 óra. Emlősek és rovarok. K. k. Dorner I. és III. Rajzolás li. 2 óra Roller I. füzete és Hermes minta-lapjai szerint. Szépírás h. 2 óra. Lövényi' minta-lapjai szerint. Éneklés h. 2 óra K. k. Zsasskovszky Ferenez és Endre Kis Lantos -a. Testgyakorlás li. 2. óra. Második osztály. Vallás, h. 2 óra. Uj-szövetsógi válogatott szakaszok szabadelbeszélése s azok alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése; a káténak folytatása és bevégzése; szentirási mondatok és egyházi énekek. K. k. mint az elsőben. Latin-nyelv li. (1 óra. A múlt évnek ismétlése mellett az akkor elhagyott kivételek, az alaktan folytatása és bevégzése Írásbeli gyakorlatokkal és szótanulással. K. k. mint az elsőben. Magyar-nyelv h. 3 óra. Értelmes és hangsúlyozott olvasás az olvasottak tartalmának elmondásával; az alaktan folytatása és bevégzése, versek és folyóbeszédek elszavalása; történelmi elbeszélések leírása. K. k. mint az elsőben. Tót-nyelv h. 3. Párhuzamosan a magyarnyelvvel. K. k. mint az elsőben. Német-nyelv h. 2 óra. A nevek és névmások ragozása, szótanulás némi írásbeli gyakorlatokkal. K. k. mint az elsőben. Földrajz és történelem h. 4 óra. Egyetemes földrajz vázlatosan, Európáé részletesen. Az ó-kori történelem főbb eseményei s kitünőbb férfiai. K. k. Bellinger-Fényes és Zsilinszky. Mennyiségtan h. 4 óra. Tizedes törtek, egyszerű arányok, hármas szabály alkalmazva. Mértani alaktan, három és sokszögek térszámitásokkal. K. k. mint az elsőben. Természetrajz h. 3 óra. Madarak, hüllők, halak. Növénytan. K. k. mindegyikben Dorner. Rajzolás, h. 2 óra. Roller II. és III. füzete és Hermes minta-lapjai alapján.

6 Szépírás Éneklés Testgyakorlás 6 mint az elsőben. Harmadik osztály. Vallás h. 2 óra. Egyházi történelem, a nevezetesebb események s férfiak ismertetése, kivált a reformatio törtéuete különös tekintettel a hazai reformation; a symbol umok története és felismertetése; egyházi énekek. K. k. Haan és a Csabai Énekeskönyv. Latin-nyev h. 6 óra. Esettan megfelelő gyakorlatokkal. Corn. Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon lefordítva, elemezve, részben emlékeivé; hasonló módon a Tirocinium poeticumból Phaedrus 20 meséje. Nyelvtan és gyakorló mint az elsőben. Magyar-nyelv h. 4 óra. Mondattan kizárólag az időkig; elemző olvasás ; versek és folyóbeszédek elszavalása; történelmi elbeszélések fogalmazása. K. k. Imre és Dlhányi. Tót-nyelv h. 3 óra. A második osztálylyal együtt. Német-nyelv h. 2 óra. Alaktan kizárólag a rendhagyó igékig *) megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatokkal és szótanulással. K. k. mint az elsőben. Földrajz és történelem h. 4 óra. A földrajz ismétlése mellett a közép- és uj-kori történelem főbb mozzanatai s kitünőbb férfiainak ismertetése. K. k. Zsilinszky. Mennyiségtan h. 4 óra. Hatványok és gyökök. Kör és ennek térszámitása. K. k. Mocnik-Szász és Mocnik-Szabóky. Természettudomány h. 3 óra. Az első félévben ásványtan, a másodikban vegytan; általános fogalmak a termószettani földrajzból. K. k. Dorner és Greguss. Rajzolás h. 2 óra. Roller III. és IV. füzete és Hermes minta-lapjai alapján. Szépírás Éneklés mint az elsőben. Testgyakorlás Negyedik osztály. Vallás h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan szentirási ') Azért csak eddig, mert ez osztály, egyezőleg múlt évi tantervűnkkel, a német nyelvet ez évben kezdte meg.

7 mondatok alapján; az egyházi váltanok vázlata; egyházi énekek. K. k. Székács és a Csabai Énekeskönyv. Latin-nyelv h. 6. óra. Az esettan ismétlése után az időtan megfelelő gyakorlatokkal, prosodia. Corn. Neposhól: Enmenes, Phocion, Timoleon, Hainilkar, Hannibál lefordítva, elemezve, részben emlékelve; hasonló módon a Tirocinium poeticum III. könyv, első 12 darabja. A második félévben hetenként egy extemporale. K. k. mint a Ill-ban. Magyar-nyelv h. 3 óra. A mondattan folytatása és bevégzése; elemző olvasás; versek és folyóbeszédek elszavalása; tiz-naponként egy elbeszélés után való fogalmazás ; ügyiratok. K. k. mint a III-dikban. Tót-nyelv h. 3 óra. A második osztálylyal együtt. N é m e t-n y e l v h. 3 óra. Az igék ismétlése után a nyelvtan folytatása éz bevégzése, szó- és Írásbeli gyakorlatokkal s szótanulással; a mondattan ismertetése; az elbeszélésekből az elsó 7 lefordítva, elemezve és emlékelve. K. k. mint a III-dikban. Földrajz és történelem h. 4 óra. Első félévben az osztrák birodalom általános, Magyarország részletes ismertetése; másodikban Magyarország történelme. K. k. Dierner-Hanthó és Horváth M. Mennyiségtan h. 3 óra. Összetett arányok és az első fokú egyenletek egy ismeretlennel. Tömörmértan. K. k. mint a III-dikban. Természettan h. 3 órán. Kísérletekkel. K. k. mint a III-dikában. Rajzolás h. 2 óra. Roller III. IV. V. füzete s Hermes minta-alapjai alapján. Éneklés Testgyakorlás mint az elsőben.

8 8 A tantárgyak hetenkinti óraszáma összevontan. Osztály Tanirány Vallás Latin Magyar 'O H j Német Földrajz és történelem 1 Mennyiségtan Természettudomány (S3 'c? Szépirás Q) a S3 Testgyakorlat összesen T Gymnasialis Real TI Gymnasialis Real III Gymnasialis Real IV Gymnasialis Real Gymnasialis J Real

9 9 IV. Tanerők. N é v Tantárgy és osztály líeteukinti óraszám Jegyzet Rendes tanárok: Horváth János A vallás és tót nyelv kivételével a IV. oszt. minden kötelezett tantárgya 22 Igazgató a a IV. oszt. főnöke Melczer Kálmán A vallás, tótnyelv és szépírás kivételével a II. oszt. minden kötelezett tantárgya 22 A II. oszt. főnöke és könyvtárnok Petrovich Sámuel A vallás, tótnyelv és szépírás kivételével az I. oszt. minden kötelezett tantárgya 21 Az I. oszt. főnöke s a magyar istenitiszteleten hitszónok Soltész Nándor Vallás: I. IV. Tótnyelv: I. IV. Szépírás: I. III. 20 Szomora Bertalan A vallás, tótnyelv és szépírás kivételével a III. oszt. minden kötelezett tantárgya 22 A III. oszt. főnöke s a tanári tanáoskozmány jegyzője Ideigl. kisegítők: Bartóky István Testgyakorlás l. IV. 2 A helybeli népbank ügyvezetője Németh Lajos Rajzolás : I. IV. Éneklés: I. IV. 2 A helybeli magyar elemi iskola rendes tanítója

10 10 IY. Tanulók. A) J X T é v s z e r i n t. Első osztály. a) Grymnasialis irányúak. 1. Achim Pál, ág. hitv., B.-Csaba. 2. Áchim Zsigmond, ág. hitv., B.-Csaba. szorgalomdijas. t. Mudrony Sámuel ur adományából. 3. Albrechtovics Árpád, rom. kath., Kondoros Békésm. 4. Bagyinka János, ág. hitv., B.-Csaba, önként, ism. szorgalomdijas a Kazinczy-alapitványból. 5. Baross István, ág. hitv., Bánfalva Békésm. 6. Bedák Mátyás, rom. kath., B.-Csaba. szorgalomd. a Kazinczy-alap. 7. Csarejs Pál, ág. hitv., 8. Fáy Ignácz, izraelita., szorgalomd. az ifj.-alap. 9. Faklya Zoltán, ág. hitv., 10. Figura János, ág. hitv., 11. Hoffmann Sándor, izr., 12. Kaisch András, rom. kath., 13. Knak Béla, ág. hitv., 14. Kubek Iván, gör. kel., 15. Kulpin Márk, izr., 16. Ónody János, ág. hitv., ismétlő. Évk. kil. leendő ismétlő, szorgalomd. a Kazinczy-alap. 17. Orgován Gyula, ág. hitv., Apatelek Aradm., leendő ismétlő 18. Osváth József, rom. kath., B.-Csaba, féltandijas. 19. Rácz Kálmán, rom. kath., 20. Simay Frigyes, rom. kath., 21. Szekerka András, ág. hitv., b) Real-irányúak. 22. Áchim János, ág. hitv. B.-Csaba., 23. Áchim János, ág. hitv., 24. Bocsik János, ág. hitv. szorgalomd. t. Mudrony S. ur adom. 25. Bohus Ádám, ág. hitv., 26. Csicsely György, ág. hitv., évk. kil. 27. Csiernyik Pál, ág. hitv., 28. Csóti Ferencz, rom. kath., Apácza Csanádm. 29. Dobisz József, ág. hitv., B.-Csaba, ismétlő. 30. Francziszky Mihály, ág. hitv., B.-Csaba, évközben kil. 31. Havran János, ág. hitv., 32. Hiló András, ág. hitv.,

11 Hricsovinyi Sámuel, ág. hitv., B.-Csaba. 34. Kertész János, ág. liitv., 35. Kliment János, ág. hitv., 36. Kovács György, ág. hitv., 37. Korosy Károly, ág. hitv., 38. Laczó András, ág. hitv., 39. Laczó János, ág. hitv., 40. Laczó János, ág. hitv., 41. Lipták János, ág. hitv., 42. Máté György, ág. hitv., 43. Matyus József, rom. kath., 44. Mázán János, ág. hitv., 45. Patay János, ág. hitv., 46. Povázsay Sándor, ág. hitv., 47. Simon Lajos, ág. hitv., 48. Somlay Ferencz, rom. kath., 49. Sztampa Rudolí, ág. hitv., 50. Weisz Miksa, izraelita, 51. Zelenjanszky András, ág. hitv., 52. Zsilák András, ág hitv., "53. Zsilák Mihály, ág. hitv., évközben kilépett. leendő ismétlő. tandij-mentes évk. kil. évközben kilépett, leendő ismétlő. ismétlő. évk. kil. évk. kil. Második osztály. a) G r y m n á s ia lis ir á n y n a k. 1. Dáni Vilmos, rom. kath., Kígyós Békésm. szorgalomd. a Kazinczy-alap. 2. Ecker Lajos, rom. kath., Kígyós Békésm. szorgalomd. a Kazinczy-alap. 3. Fábry Dezsó, ág. hitv. B.-Csaba., 4. Fáy Miksa, izraelita, 5. Feyér László, rom. kath., Körös-Ladány Békésm. 6. Freund Ármin, izraelita, B,-Csaba. 7. Havran László, ág. hitv., B.-Csaba. szorgdij. t. Mudrony S. ur adom. 8. Kocziszky Mátyás, ág. hitv., B.-Csaba. 9. Kristoffy Dezső, rom. kath., B.-Csaba. 10. Novák László, ág. hitv., Bodzás Békésm. 11. Oppenheimer Fábián, izraelita, B.-Csaba. 12. Reisz Albert, izraelita, 13. Reisz Ferencz, izraelita, B.-Csaba. 14. Sztodola Pál, ág. hitv., ' 15. Thaisz László, ág. hitv., Gyula-Eperjes Békésm. 16. Zsilinszky András, ág. hitv., B.-Csaba. szorgdij. a Kazinczy-alapitv. b) Reál-irány ír ak. 17. Áchim András, ág. hitv., B.-Csaba. 18. Achim László, ág. hitv., 193 Belanka Mihály, ág. hitv., évk. kil.

12 20. Hrabovszky György, ág. hitv., B.-Csaba. 21. Jeney László, ág. hitv., 22. Kovács Pál, ág. hitv., 23. Maczák János, ág. hitv., 24. Szarvas András, ág. hitv., 25. Sztaricskai Sándor, ág hitv., ismétlő. 26. Thaisz Béla, ág. hitv., Gyula-Eperjes Békésm. 27. Uhrin János^ ág. hitv., B.-Csaba. 28. Valastyán Janos, ág. hitv., B.-Csaba. 29. Valent Sámuel, ág. hitv., 30. Zahorán János, ág. hitv., Harmadik osztály. a) Gymnasiális irányúak. 1. Bajcsy András, ág. hitv., B.-Csaba. 2. Fábry Sándor, ág. hitv., szörgalomd. a Kazinczy-alap. 3. Fischer Antal, izraelita, évk. kil. 4. Genyetay Gusztáv, ág. hitv.; Apatelek Aradm. 5. Kaisch Ágoston, rom. kath., B.-Csaba, évközben kilépett. 6. Korosy Albert, ág. hitv., B.-Csaba. 7. Kosztinek Antal, romai katholikus, B.-Csaba. 8. Láng Gusztáv, ág. hitv., szorgdij. a Kazinczy-alap. 9. Ónody János, ág. hitv., 10. Petrovich József, ág. hitv., 11. Pollák Bernát, izr., Kétegyháza Békésm. 12. Rolkó Bertalan, ág. hitv., Kovácsháza Csanádm. 13. Sailer Vilmos, ág. hitv., B.-Csaba. 14. Szeberényi Lajos, ág. hitv., B.-Csaba. 15. Udvardy László, ág. hitv., 16. Ursziny Károly, ág. hitv., 17. Zsilinszky Mátyás, ág. hitv., szorgalomd. a Kazinczy-a!ap. b) Real-irányuak. 18. Kraszkó Jakab, ág. hitv., B.-Csaba. 19. Lepény Mihály, ág. hitv., 20. Ormay Manó, ág. hitv., évk. kil. 21. Rozner Zsigmond, izraelita, Sarkad Biharm., évközben kilépett. Negyedik osztály. a) Gymnasialis irányúak. 1. Áchim Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba. szorgalomdijas t. Mudrony Sámuel ur adományából. 2. Baj esi Gusztáv, ág. hitv., ))

13 13 3. Botyánszky György, ág. hitv., B.-Csaba. 4. Fábry Elek, ág. hitv., 5. Fein Ábrahám, izraelita, szorgalomd. az ifj.-alapitv. 6. Fein Jónás, izraelita, 7. Gálly Mihály, ág. hitv.,,, évk. kil. 8. Lipcsey György, ág. hitv, 9. Rovázsay Zsigmond ág. hitv.,, 10. Reisz Izidor, izraelita, 11. Salát Tamás, ág. hitv., szorgalomd. a Kazinczy-alap b) R e a l - i r á n y u a k. 12. Cservenák Gusztáv, ág. hitv., B.-Csaba, évk. kil. 13. Miklya György, ág. hitv., B.-Csaba. 14. Sólymos Károly, ág. hitv., B) ö s s z e v o n t a n. Osztály 1 T anirányra nézve Beíratott Kimaradt Megmaradt > CG o 4? Vallásra nézve rom. kath. kel. görög Izraelita Jótéteménye«tandíjmentes egészen r * 6ß r < a szorgalomdijas Ismétlő Múlt évi létszám Gymnasialis _ í T 1. Real n Gymnasialis ii. Real TTT Gymnasialis í Real TV Gymnasialis V Real Gymnasialis Ossz. Real Mindkét tanirányumik együtt j

14 14 Y. Taneszközök gyarapodása. 187Y2"dik tanévi gyarapodás: 470 kötet könyv, 36 iskolai értesítő, 3 folyóirat, 3 lietilap, 1 napilap, 1 darab tellurium, 4 darab természettani eszköz, 6 térkép, 11 mintarajz, 57 darab ásvány, 1 db. kagyló, 32 lapnövény, 3 kitömött madár, 32 darab régi pénz, 1 darab 6 széles és 8 magas könyvtartó szekrény, 1 darab 2 y 2 széles és 9 hosszú asztal, 2 db. szék. Ezekből: A) Szerzemény. Encyclopadie des gasammten Erziehung und Unterrichtswesens, Schmid füzet. Suplement zur XI-ten Auflage des Conversations-Lexicons Brockhaus. 1 8 füzet. Protest. Naptár 1872, Ballagi. Bányakerületi utasítások. A magyarnyelv szótára, Czuczor és Fogarasi füzet. Nevelés-tudomány, Lubrich. 50 magyar népdal és dallam, Győrffy. Testgyakorlat, Kelen. Humoristikus levelek, Kakas M. Zöld vadász, Jósika. Csillagászati és Természettani földrajz, Szabó. Földgömb használata, Gönczy. Igaz polgár élete, Győrffy. Zrínyi Miklós, György Deák. Hedvig, György Deák. Malom alatt, Jókai. Fösvény, Milesz. Attila, György Deák. Az emberi nem művelődési története, Torkos. Községek rendezése diki magyar törvények. Annyivéri magyarok, György Deák. Egy hivő szavai, Mennais-Rácz. Nyilas költeményei. Szánförd és Mert n, De Tamás-Szilágyi. Salamon, Szeberényi L. Remény, kolosvári ifjúság. Erzsók asszony, Jámbor. Dalos könyv. Egy honvéd naplójából, Yajda. Sárréti dalkönyvecske, Kunsági. A festész, Schmidt- Rill. Egy magyar rab, Bányász. Kis méhes, Lukács. Olvasmányok, Szentmiklósy. Kalászok, Boross. Téli esték. Shakespeare színmüvei, Kisfaludy társaság. A szabadság hősei és vértanúi, Kulifay. A tornatanitás, Szauter. Ásványtan felsőbb tanodák számára, Dorner. Vasárnapi könyvtár 3, 4, 5, 8-ik füzete. Uj Regélő, Beniczky J füzet. A rajzolás elemei, Truhelka, 1 5 füzet. Magyarország története, Bárány. Izrael története, Hecht-Philippsohn. Magyar mondattan, Madzsár. A római birodalom hanyatlásának és bukásának története, Gibbon-Hegyessy. Zsebkönyv tanárok és tanítók számára. Világtörténelem, Schatter-Toldy. Vadász kalandok. Magyar

15 15 helyesirástan, Gergely. Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien Nyűgöt Európa és hazánk, Apuleius. A magyar igeidők, Szarvas. A népiskolai tanfelügyelet, Molnár. Magyar Nyelvőr, Szarvas Magyar Tanügy, Heinrich Az országos középtanodai tanáregylet Közlönye Protestáns egyházi és iskolai lap, Ballagi Figyelő, Szana Tamás Természet, Berecz Reform, Rákosi Tellurium, Minisztérium. Villanydelejes táviró.. Ruhmkorff-fóle henger tekercs. Gőzgép. Szinkeverő. Schul Wandkarte von Australien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Holle. Magyar birodalom iskolai falitérképe Tóth. Egy darab 40 frttos könyvtartó szekrény. 1 db. 16 frttos asztal. 2 db. 2 2 frttos szók. B) Adomány. T. Boczkó Károly u r : Collectio sermonum Leopoldini. Decreta regia. Die Hülfsquellen Amerika s, Bristet. De commercio et industria Hungáriáé, Berzeviczy. Grammatica Germanica. Collectio statútum regui Hungáriáé. Extractus legum, Kassics. Sitten der alten Römer. Quintus Horatius Flaccus, Bond. Disputatio Christianorum, Vincelius. Schematismus eclesiarum, Csaplovics. Extractus synopticus, Csauszánszky. Magyar füvósz-könyv. Orvosi füvész-könyv. De XII. Caesaribus, C. Svetonius. Idea sapientis, Vanossi. Epistolae C. Cr. Salustii. Problemata juridica, Csaplovics. Horatius levelei, Virág. Alexándri Kubinyi Enchiridion, Csaplovics. Planum tabulare. Phylosophia mentis et sensuum, Zanchi. Introductio ad históriám Hungáriáé. Prosodia Latina, Karlovszky. Magyar grammatica. Französische Sprachlehre, Legat. Geschichte Siebenbürgen^, Gebhard. Thesaurus ridendi. Italienische Grammatik, Neidinger. Eine Reihe ungarischer Könige aus goldenen Münzen, Burghardt. Reisen in Afrika und Asien, Sprengel. Pest város Ofen nevéről, Horváth. Váltójog, Stettner. Handbuch für Lehrer, Villaume. Italien in seiner politischen und literalischen Entwickelung, Mariotti. Geschichte der Schöpfung, Burmeister. Institutio grammatica, Alvari. M. T. Ciceronis epistolae ad familiäres, Quartier. Die Lectionen, Episteln und Evangelien. Oeconomia ruralis, Pankl. Calendarium in usum eclesiae. Epistolae imperatorum Hungáriáé. Repertorium sententiarum curialium, Haraszty. Oratoria Hyeronimi. Geographia Hungáriáé. Bevezetés a világ, föld és statusok ismeretébe, Brassay. Institutiones physicae, Tomcsányi. M. T. Cieeronis Epistolae, Wieland. Schutz

16 I n schrift für die Wahrheit des Christlichen Religion, Wiegand. Egy képviselő napló-jegyzetei. Grundsätze der Polizei, Handlung und Finánc, Sonnenfels. Schul-Lexicon, Janus. S.-Petersburg, Müller. Oratio inauguralis, Szabó. Gabrielis Kolinovies Chronicon, Kovácsics. Processus concursualis, Kéler. Monumenta legislationis Huiigaricae, Kovácsics. Versek, Horváth Á. Die wahre Politik der Standes-Personen. Jus publicum regni Hungáriáé, Rosenmann. Josephus II. in campis elisiis, Pannonius. Pohlen, Brougham, Explanatio juris naturae, Bresanocius. Der Landmann in Ungarn, Teschedik. Q. Curtius Rufus. Freibergische Handbibel. Lexicon, Márton. Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, Nierenberger. Lexicon manuale, Drümmelius. Geschichte der Ungarn, Fessler. Dictionarum manuale, Parizpápai. Hitel, Széchenyi. Encyclopoedie, Klügl. Principia juris metallici Huugarici, Faber. Nucleus plani tabularis, Csaplovics. Ad Hungaros. Irene szomorujátók, Kisfaludy K. Kecskemét városa története. Német grammatica, Huss. Horatius ódái, Virág. Von der Regierungs- Kunst eines Fürsten, Machiavelli. Über den Nutzen der Arbeits- Anstalteu, Kufstein. Brüche eines Arztes, Revillon. Logica, Karlovszky. A móhtartás, Káló. Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus, Fehér. Verbőcius illustratus. Die göttliche Comoedie, Dante. Opera C. Cr. Salustii. Satyrák Horatiusból, Virág. A mezei gazda, Magda. Prudentia humana, Gánóczy. Conversations-Buch, Bozzi. Theater von Verner. Die Staatswissenschaft, Schven. História Hungáriáé. Die königl. Freistadt Pesth, Schams. Behandlung der Fruchtbäume, Heincke. Elementa juris prudentiae Huiigaricae, Kövi. Jena Hungarica, Haan. Entdeckungs-Reise, Ross. Meister Fuchs, Schladen. Népszerű számvetés, Illés. Summarium phisicae, Horváth J. Törvénytudomány elemei, Fogarasy. Der Mensch, Grävell. Darstellung der ungarischen Kunst. Inquisitions-Gericht, Kramer. Gemälde von Amerika, Greipell. M. T. Ciceronis opera philosophies Phylosophia rationalis, Wolf. Compendium antiquitatum Romanorum, Valchio. Museum nationale Hungaricum. Monitapol. moralia, Fredro. Suplementuin ad dissertationem Georgii Pray, Kolárics. Sermones, Buzin. Buch der Geographiae und Geschichte. Jus successions, Opperitter. David, Klopstock. Eine Schweizer Geschichte, Klauren. Nouveau Dictionaire Alemand-Frangois. Chronologia reguin Hungáriáé, Ambrosovszky. Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium. Jus naturae, Fuchs. História naturális, Kralovanszky. Leben Fridrichs des Grossen. Ciceronis epistolae ad diversos, Bengelius. Fahellae, Daumus. Száz képviselő albuma. Horatii

17 17 Fl. eclogae, Villielmus. Simonis de Kéza Chronicon hungaricum, Horányi. Das Yermäclitniss, Iffland. Handbuch der klassischen Literatur, Eschenburg. Lehrbuch der ung. nnd deutschen Sprache, Neumann. Grundsätze der Politik und Religion, Klobusicsky. Philosophia instrumentális, Szentgyörgyi. Die englische Staats-Verfassung, Albrecht. Chrestomathia, C. Sv. Tranquillus. Ritus Romanorum, Ni'eport. Histoire des Revolutions de Hongrie. Jus publicum Hungáriáé, Pressing. Von der Nachfolgung Christi, Th. Kempis. Sammlung der besten prosaischen Schriftsteller. Institutiones juris criminalis Hungarici, M. Vinketich. Sämtliche Werke des Philosophie von Sansusi. Der jetzige Zustand der Evangelischen in Ungarn, Berzeviczy. Die Kirchengeschichte, Sincerus. Antiquitates Romanae. Magyarország közgyűlésének jegyzőkönyve. Florilegii Magni libri XI. Honi törvény, Illés Gy. Jahrbücher der Geschichte. Der Mensch, Syntenus. Geschichte der Römer, Chalibeus. Die Verfassung des Königreichs Ungarn s, Gustermaun. Jus georgicum regni Hungáriáé, Plialer. Buda-pesti árvizkönyv, Eötvös. Virgilius, Szabó D. Lexicon Latino Hungarico Germanicum. T. Livius Römische Geschichte, Grosse. Ungarns Banderien, Piringer. Post-Lexicon, Crusius, Lexicon Latino Germanicum, Drűmel. Attila, Fessler. ökonomische Politik, Rotteck. Geschichte der Europeischen Staaten, Sartorius. Gespräche unter vier Augen, Wieland. Beate, Bronikovszky. Die letzten Tage von Pompeji, Bulver. Die Prüfung Abrahams, Wieland. Abendteuer des Silvio, Wieland. Goldener Spiegel. Wieland. Histoire des Revolutions de Hongrie. Allgemeine Geschichte, Rotteck. Systhem der Natur, Mirabaud. Sylloge Decretorum Comitialium, Kovácsics. Encyclopädie, Kliigel. Gaudalia, Wieland. Alles für Alle, Strahlheim. Zustand von Europa, Halem. Trakimor. Epistolae Ciceronis, Wieland. Aufstand von Ungarns. Weltgeschichte, Löhr. Karl von Karlsberg. Veit, Bronikovszky. Sendschreiben, Wieland. Agaton, Wieland. Moralium, Majláth. Hesperus, André. La Monogamie, Prenuntoa. Gemälde der Ungarn, Fessler. Alceste, Wieland. Freier Gebrauch der Vernunft, Wieland. Abderiten, Wieland. Scherzhafte Lieder, Glein. Paulina, Schmied. Briefe der Generalin Bertrand. Reise, Rohrer. Dizionario di Tasca Italiano. Das Ausland. Memoires du Prince Fr. Rákoczy. Congeries Jovialium, Garsik. Frauenstand, Iffland. Hausfrieden. Merkwürdigkeiten Ungarns, Thiele. Merkwürdigste Welthandel, Büsch. T. Omaszta László u r: Atlas Julius Caesar történetéhez. Magyar törvényczikkek 1832/ 6, 1840,1847/ s? Ideiglenes törvénykezési

18 18 szabályok Taschenbuch, Hormajer. Deutsche Sprachlehre, Peitl. Väterlicher Rath für meine Tochter, Campe. Oberon, Wieland. Országgyűlési zsebkönyv Italienische Grammatik, Meidinger. Puncs, Beöthy. Jus publicum Hungáriáé. Eine alte Jungfrau. Urbárium Mariae Theresiae, Csauszánszky. Fiume, Szalay. Mennyiségtan, Taubner. Adórendszer, Szepesy. Kämpfe der Indianer, Halfer. Napló-jegyzetek Szliács, Róbert. Horvát kérdéshez, ' Szalay. Der russisch-türkische Krieg. Vadászmüszótár, Beniczky. Önkormányzati rendszer, Kunágotai. Árny- és fényképek, Kákay. Dupanloup beszéde, A zsidók polgárosítása, Rótli. A magyar hadsereg, Ivánka. Megyerendezés, Kovách. Lonovich emlékezete, Ipolyi. Önbirálat, Arisztides. Herostradiák, Kempelen. Emlékjegyzetek, Morzsányi. Két magyar diplomata, Salamon. A jegyesek, Manzoni-Mészáros. A nemzeti múzeum korszakai, Mátray. A Széchenyi emlék-lakoma. Magyarország különállása. Ujjabb nemzeti könyvtár Schillers Werke. Drammatische Werke Kotzebue s. Han der Isländer, Hugo. Példabeszédek, Ballagi. Uj magyar múzeum, Toldy. Reisebeschreibungeil. História Religionis. Jus Hungaricum privatum, Kelemen. Lese Cabinet, Eugelmami. Wunder der Welt, Zimmermann. Tenger munkásai, Hugo-Szász. Moliere vigjátékai, Kazinczy. Losárdi Zsuzsánna. Bethlen ifjúsága, Szathmári. A mi nótáink, Abonyi. Külföldi regénycsarnok, Országh. Nt. Szeberényi Gusztáv esperes ur : Protestáns figyelmező Tiszt. Draskóczy Lajos lelkész ur, H.-M.-Vásárhely és Lipcsey György tanuló, Parlament Debreczenben, Pap. Fábry Elek tanuló, Úti levelek Skóciából, Felméri. Világegyetem, Rajcsányi. A IV. osztály tanulói: Magyar birodalom térképe, Tóth. Sztodola Pál tanuló: A bankjegyek, Hoffmann-Szabó. Kossuth stb. levelei a magyarokhoz, Mészáros. T. Félix Ákos ügyvéd ur : Aradvármegye és Aradváros ismertetése, Parecz. T. Dobay János szerkesztő ur: Békés Nt. Haan Lajos lelkész ur: Homiletisches Real-Lcxicon, Stoch. T. Haan Vilmos ur: Századok 1871 és Közhasznú ismeretek iskolája. Egyházi beszéd Balassa felett, Székács. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium: Néptanítók Lapja Iskolai értesítőt küldtek: A szatmár-németi gymnasium, a békési real-gymnasium, a soproni real-tanoda, a pozsonyi ev. főiskola, az eperjesi collegiuma, szent-mártoni gymnasium, a nyíregyházi gymnasium, a debreceni főiskola, az esztergomi alrealtanoda, a trsztenai reálgymnasium, a marburgi gymnasium, a pesti polgári iskola, a csurgói gymnasium

19 19 a. kecskeméti ref. főiskola, a pesti reál-gymnasiumi nevelő intézet, a nagyszebeni állam főgymnasium, az iglói főgymnasium, az unghvári főgymnasium, a losonczi állami tanitóképezde, a győri főgymnasium, a gyula-fehérvári kath. nagy-gymnasium, a pécsi alrealtanoda, a késmárki lyceum, a szarvasi főgymnasium, a bonyhádi algymnasium, a rosnyói főgymnasium, a losonczi állam gymnasium, a pesti ev. gymnasium, a szentesi polgári iskola, a pécsi fögymnasium, a pesti kath. állami gymnasium, a maros-vásárhelyi kath. nagy-gymnasium, a keszthelyi kis-gymnasium, a pesti kath. főgymnasium, a selmeci lyceum, a nagy-kanizsai főgymnasium. T. Angyal Bibáné asszony: 4 átmérőjű, gömbalaké daráskő. Nt. Haan Lajos lelkész ur : 2 db. kövület és egy db. gránit. Áchim Zsiga tanuló: 1 db. kovakő. Áchim András tanuló: 1 db. rézkovand. T. Félix Ákos ur: 3 db. petrozséni kőszén s 1 db. cseppkő. Ecker Lajos tanuló: 1 db. cseppkő. Thaisz Béla tanuló: 6 db. különféle ásvány. Dáni Vilmos tanuló : l db. tyroli gránit. Thaisz László tanuló : 5 darab különféle ásvány. T. Uhriny István ur: 25 db. szárazföldi és tengeri láva nem; 1 db. jegeczedet kén. Salát Tamás tanuló : 1 db. chalcedon. T. Fábry Károly ur : 4 db. különféle ásvány. T. Melczer Kálmán tanár u r: 4 üveg csepp. Orinay Manó tanuló : egy tengeri kagyló. T. Zsilinszky Endre u r : 32 lap szárított növény. Ecker Lajos tanuló: Villámpor. T. Vilim János ügyvéd ur : 6 mehádiai skorpió. Mihálfi Lajos tanító ur : 3 kitömött madár: bagoly, fogoly és fürj. Knak Béla tanúló, 1 denevér. Freund Armin tanuló: 1 db ki 3 kros ezüst pénz. T. Fábry Károly u r: 2 db. ausztriai rézpénz 1859 ; 3 db. oláországi rézpénz 1867; 2 db. szerbiai rézpénz 1868; 2 db. réz- és 1 db. ezüstpénz Törökországból. Reisz Ferencz tanuló : 1 magyar krajczár 1848; 1 osztrák krajczár 1767; 3 db. ausztriai 3 krajczáros 1800; 1 osztrák krajczár, 1780; 1 osztrák ezüstpénz Pollák Bernát tanuló: 2 ausztriai 3 krajczáros 1800; 1 ausztriai 15 krajczáros T. Erdeögh Frigyes képviselő ur : 1 db. Antonius-féle római ezüstpénz. Sztodola Pál tanuló : 1 db. törökországi rézpénz; 1 db. Vespasian idejebeli ezüstpénz. Kosztinek Antal tanuló: 1 osztrák krajczár Szeberényi Lajos tanuló: 1 db. francziaországi rézpénz 1512: 1 db. osztrák rézpénz Dani Vilmos tanuló: 1 db. Assignat de dix sous; egy 50 és egy 10 forintos osztrák bankjegy másolata T. Szeberényi József úr : 1 dr. 10 krajczáros bajor pénz T,

20 20 Stark Adolf u r : 1 db. rézpénz (Apafi) T. Németh Lajos tanító ur: 1 db. Csabán talált, török, bronz gyűrű. T. Udvardy János ur: 1 db. Csabán talált régi cserép edény. Kosztinek Antal tanuló : 8 lat kaucsuk. Lipcsey György tanuló : 2 db. mintarajz. Áchim László tanuló: 1 db. mintarajz. Sólymos Károly tanuló: 10 db. mintarajz. Dáni Vilmos tanuló: 1 koncz velin papiros. T Badics Elek gyógyszerész ur : i/4 itcze carmin tinta; 2/4 itcze borszesz; 1 itcze kénsav s ugyanannyi légsav. Pénzbeli adomány. Nt. Haan Lajos lelkész ur 10 (múlt évi) és 1 frt. Néh. Styasszny Sámuel tanár örökösei 20 frt. Ngs Péky Antal kanonok ur az ifjúság mulatságára 5 és 5 frt. T. Omaszta Szilárd főbíró ur 5. és 30 frt. A Szarvason tanult csabai ifjúság az 187 /rben 100 forintra rúgott ösztöndíj alaptőkéjét a most folyó tanévben 51 fttal szaporította.*) Néh. Ostasz Endre t. örökösei a megboldogult végrendeletének értelmében 400 frtot, mint Ostasz Endre nevet viselendő ösztöndíj alapot apr. 20. az iskolának átadtak. T. Reök István ur a helybeli t. casino által 1868-ban gyüjtetni kezdett Kossuth alapítványt 10 írttal növelte, és igy ezen alapítvány mai napon 163 frt 7 kr. A róla szóló népbanki könyvecske máj. 5-én intézetünk igazgatóságánál tétetett le. T. Vozarik Pál tanító ur 5 frt. A IV. oszt. tanulói saját könyvtárukra : Achim Gusztáv 1 frt, Bajcsi Gusztáv 90 kr., Botyanszky György 75 kr., Cservenák Gusztáv 30 kr., Fábry Elek 80 kr., Fein Ábrahám és Jónás 1 frt, Gally Mihály 40 kr., Lipcsey György 50., Miklya György 70 kr., Povázsay Zsigmond 50 kr., Reisz Izidor 50 kr. Salát Tamás 50 kr., Sólymos Károly 1 frt 64 kr. Fischer Antal III. oszt. tanuló tandíj tartozásának lerovásához járultak a köv. t. urak : Szomora Bertalan 1 frt, Biener Bernát 1 frt, Reisz Gábor 1 frt, Lővy A. 1 frt, Weisz N. 1 frt, Buks N. 50 kr., Reisz S. 50., Biener M. 50., Lővy Albert 2 frt, Sch. S. 50 kr., Ungar Natan 1 frt, Forstner Jakab 50 kr., Fay Moritz 1 frt, Rosenthal N. 1 frt, May M. P. 50 kr., Tallér Kálmán *) Ezen 51 forintból 16 frt a köv. tisztelt uraktól érkezett: Ursziny Pál 5 frt. Ábrái Lajos 5 frt, N. N. 2 frt, Kvasz Endre 2 frt, X. 2 frt.

A BÉKÉS-CSABAI ÁG. HITV. ALGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE. 187 i, GYŰL AH, DOB AY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA. MDCCCLXXI.

A BÉKÉS-CSABAI ÁG. HITV. ALGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE. 187 i, GYŰL AH, DOB AY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA. MDCCCLXXI. A BÉKÉS-CSABAI y ÁG. HITV. ALGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE. 187 i, GYŰL AH, DOB AY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA. MDCCCLXXI. »\ ivv TARTALOM I. Jelentés az 187%-ik tanévről. II. Tan terv. III. Tanerők. IV. Tanulók. V. Taneszközök.

Részletesebben

Értesítő békés-csabai ágost. liitv. eyang. GYULÁN, 1 0 7 4

Értesítő békés-csabai ágost. liitv. eyang. GYULÁN, 1 0 7 4 Értesítő a békés-csabai ágost. liitv. eyang. GYULÁN, o b a y J á n o s k ö n y v n y o m d á j a. 1 0 7 4. 1 I MR a m m a», a «.o I. Jelentés az 1873/4. tanévről. II. A végzett tantárgyak, a reájok hetenként

Részletesebben

Értesítő. Real-piiiil

Értesítő. Real-piiiil Értesítő békés-csabai ágost. hitv. evana. Real-piiiil 1872 a. GYULÁN, p O B A Y jjános KÖNYVNYOMDÁJA. 13* 73, TARTALOM, I. Jelentés az 1872/3-ik tanévről. II. Végzett tantárgyak. III. Tanerők. IV. Tanulók.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

60m U11 Fiú Futam Döntő

60m U11 Fiú Futam Döntő 60m U11 Fiú Futam 10. Horváth Boldizsár 2006 ZAC 2 9.09 9. Szírmai Nimród 2006 ZAC 3 9.43 8. Mózer Benedek 2006 Zalaszám-ZAC 3 9.52 7. Simon Bence 2007 Mosonmgyaróv. AC 1 9.53 5. Kovács Ákos 2006 Zalaszám

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Serdülő fiú páros főtábla

Serdülő fiú páros főtábla .... 99 HEISZMAN Henrik KSI SE MOLNÁR István Patrik Jászkun Volán Sport Clu PORUBSZKI Martin SZERVA Asztaliten 6 KOVÁCS Gábor SZERVA Asztaliten / / LOSONCZI Benjámin Budai XI. SE MAROSSY Dénes BVSC-Zugló

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 4,5 4,5 9-. 2. Sárkány DSE II 7,5 7,5 3-4. 3. Mattolda SSC II 4, 4,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 9,5. 5. Törekvés SE 7, 7, 5. 6. SENSE

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Akadémia utca 1 3 2016.01.11 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 214/215. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT ÖSSZETETT PÁLYABAJNOKSÁG - FIÚ Helyszín: Albertirsa, Sporttelep Időpont: 215. május 13. 1. óra. PEST MEGYE A Versenybizottság elnöke: Oroszi Zsuzsanna

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben