Előadó: Tóth Ibolya tű. alezredes BM OKF Költségvetési főosztályvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadó: Tóth Ibolya tű. alezredes BM OKF Költségvetési főosztályvezető"

Átírás

1 A évi költségvetési gazdálkodás irányítás kérdései, különös tekintettel a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok integrációjára, valamint a belépő alaptevékenységet, valamint az államháztartás működési rendjét érintő jogszabályi változásokra Előadó: Tóth Ibolya tű. alezredes BM OKF Költségvetési főosztályvezető

2 Költségvetési gazdálkodás intézményi keretei Költségvetési szerv az államháztartás részét képező jogi személy, amely jogszabályban, alapító okiratban rögzített állami alapfeladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül költségvetéséből gazdálkodva végez, szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is hasznosíthatja. a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével jön létre. 2

3 Költségvetési szervek csoportosítása Lehetnek fejezetet irányító szervek (középirányító szervek), kormányhivatalok, ezek irányítása alatt működő költségvetési szervek. Gazdálkodási jogkörük alapján önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek. 3

4 Költségvetési szervek speciális csoportosítása Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szervek Jelentősége: Alapítás, megszűntetés, alapító okirat módosítás A költségvetési előirányzatok módosítása Meghatározott esetekben a kötelezettségvállalás államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélye szükséges 4

5 A január 1-jétől működő intézmény struktúra Önállóan működő és gazdálkodó BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 19 megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Önállóan működő Az BM OKF GEK intézményéhez kapcsolt Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 19 megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz rendelt 110 Hivatásos Tűzoltóság, valamint a FKI intézményéhez rendelt Polgári Védelmi Parancsnokság és a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóság. 5

6 A 110 Hivatásos Tűzoltóság speciális költségvetési besorolása az átmeneti időszakban A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 46/C. paragrafussal egészült ki, melynek (2) bekezdése alapján: költségvetési előirányzatokkal, kincstári számlával nem rendelkeznek, kincstári és elemi költségvetést nem készítenek. A működési és fenntartási előirányzataikat a területileg illetékes megyei hivatásos katasztrófavédelmi szervek költségvetése tartalmazza. 6

7 A beolvadást /új Áht. 11. (3)/ követő április 1-jétől tervezett intézmény struktúra Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, BM OKF Gazdasági Ellátó Központ, 19 megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Önállóan működő költségvetési szervek az BM OKF Gazdasági Ellátó Központhoz kapcsolt Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 7

8 A Költségvetési szerv vezetőjének, valamint a Gazdasági Szervezet a felelőssége (1) Szerv vezetője a közfeladatok, jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban előírt kötelezettségek teljesítésérért belső kontroll rendszer kiépítésért és működtetésért. A gazdasági szervezet költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, 8

9 A Költségvetési szerv vezetőjének, valamint a Gazdasági Szervezet a felelőssége (2) a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi számviteli rend betartásáért. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti. 9

10 A szabályozási kötelezettség, mint a gazdálkodás elsődleges eszközrendszere (1) Az Ávr. előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetője az Szt. által előírt Számviteli Politika mellett belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket: a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a pénzügyi, gazdálkodási jogkörök gyakorlásával - kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, 10

11 A szabályozási kötelezettség, mint a gazdálkodás elsődleges eszközrendszere (2) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 11

12 A szabályozási kötelezettség, mint a gazdálkodás elsődleges eszközrendszere (3) a költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, a költségvetési szerven belüli és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. 12

13 Költségvetési gazdálkodás irányításához kapcsolódó döntésmechanizmus Az alaptevékenység körében meghozott döntések szakmai döntést hozó felelőssége kettős A döntés szerinti feladat jogszabályi előírásoknak megfelelő végrehajtása feltételeinek biztosítása pénzügyi, gazdálkodási hatás- és jogkört gyakorló felelőssége FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA Gazdasági Szervezet kialakításért, működtetésért felelős vezető 13

14 Kötelezettségvállalás, mint a gazdálkodás elsődleges eszközrendszere (1) Kötelezettségvállalás - Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás, továbbá - Minden olyan jogi nyilatkozat, amely fizetési kötelezettséget tanúsít. Kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítés igazolásra jogosult az adott költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője és az általa felhatalmazott állományba tartozó személy. 14

15 Kötelezettségvállalás, mint a gazdálkodás elsődleges eszközrendszere (2) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalvány ellenjegyzésre jogosult a gazdasági vezető és az általa felhatalmazott - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv alkalmazásában álló személy, vagy - a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szerv - a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására kijelölt munkatársai közül - megbízott személy. 15

16 Kötelezettségvállalás tartalmi elemei, formai követelménye (1) Kötelezettséget vállalni az Ávr. által rögzített kivételekkel -, csak pénzügyi ellenjegyzés után, írásban lehet. Kötelezettségvállalás dokumentumának az általános adatokon túl tartalmaznia kell: - szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi, minőségi paramétereit, határidejét, - a kifizetendő összeget, egységárat, a pénzügyi teljesítés feltételeit (minőségi, határidő), - a kifizetés határidejét, több év előirányzatának érintettsége esetén a fizetendő összeget évenkénti bontásban, - a pénzügyi ellenjegyzés tényét, a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 16

17 Kötelezettségvállalás tartalmi elemei, formai követelménye (2) A kötelezettségvállalás előtt annak minőségi paraméterei alapján meg kell határozni a terhelendő kiemelt előirányzatot. A kötelezettségvállaló aláírásával felel: - a kötelezettségvállalás szempontjából releváns valamennyi, jogszabály, belső rendelkezés betartásáért, - a kötelezettségvállalás indokoltságáért, célszerűségéért, a gazdálkodás alapelveinek érvényesítéséért (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség). - a pénzügyi fedezet meglétéért. 17

18 A kötelezettségvállalásra vonatkozó január 1-jét követő időszakra vonatkozó jogszabályi pontosítások, változások (1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás továbbra is kötelezettségvállalásnak minősül. Ha közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelenül zárul a kötelezettségvállalásra a meghiúsulás szabályait kell alkalmazni. A költségvetési év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek - a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel - legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie. Az Ávr. alapján a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére akkor vállalhat kötelezettséget, ha az abból származó valamennyi fizetési kötelezettség következő év június 30-ig teljesül. 18

19 A kötelezettségvállalásra vonatkozó január 1-jét követő időszakra vonatkozó jogszabályi pontosítások, változások (2) Amennyiben a kötelezettségvállalás határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget állapít meg az több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalásként kell tekinteni: - a december 31-ig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év; - a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti költségvetési év kiadási előirányzatait terheli A kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó rendelkezéseket a kötelezettségvállalások olyan tartalmú módosítására is alkalmazni kell, amikor az, a fizetési kötelezettségek évek közötti megosztására irányul. 19

20 A kötelezettségvállalásra vonatkozó január 1-jét követő időszakra vonatkozó jogszabályi pontosítások, változások (3) A Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélye szükséges, ha a kötelezettségvállalás összegének: - költségvetési évre jutó része a kötelezettségvállalás időpontjában meghaladja a kiadási előirányzatok 10%-át, vagy - egy évre számított értéke a költségvetési évet követő három évbármelyikében eléri, vagy meghaladja a középtávú kiadási tervszámok 5%-át. A évi előirányzati maradványt a december 31-én hatályos szabályok szerint kell megállapítani. 20

21 Előirányzat módosítás, átcsoportosítás, mint a gazdálkodás további eszközrendszere Előirányzat módosításra, átcsoportosításra jogosult (intézményi hatáskörbe nem tartozó előirányzat módosítás, átcsoportosítás esetén annak kezdeményezésére) a jogszabályi előírásokra figyelemmel az ellenjegyzésre vonatkozó szabályok betartása mellett a költségvetési szerv vezetője és az általa felhatalmazott személyek. Jelentősége: a jogszabályi kötöttségek mellett a gazdálkodás alapelveinek érvényesítése. 21

22 Előirányzat módosítás, átcsoportosítás hatáskör szerint (1) Kormány hatáskörében: A központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által megállapított előirányzatok közötti átcsoportosítás (Áht. 33. (1)); Irányító szerv hatáskörében: A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a Kormány irányítása alá tartozó fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével a fejezeten belül átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előirányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges (Áht. 33. (4)); A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, ha az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére pályázati úton elnyert költségvetési támogatás biztosításával, vagy az európai uniós források felhasználásával 22 kapcsolatban szükséges (Áht. 33. (5));

23 Előirányzat módosítás, átcsoportosítás hatáskör szerint (2) Irányító szerv hatáskörében: A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési szervek előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv előirányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával, költségvetési szervek alapításával, átalakításával megszüntetésével kapcsolatban szükséges (Áht. 33. (3)); Megállapodás készítési kötelezettség. 23

24 Előirányzat módosítás, átcsoportosítás hatáskör szerint (3) Irányító szerv hatáskörében: A közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, felhalmozási bevételek körében az eredeti bevételi előirányzaton felüli többletbevétel előirányzatosítása, ha az nem éri el az 50 Millió Ft-ot, a bevételi előirányzat 30%- át. Amennyiben a többletbevétel eléri a bevételi előirányzat 30%-át, de legalább 50 Millió Ft-ot az előirányzat módosítás az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyéhez kötött. Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében. 24

25 Előirányzat módosítás, átcsoportosítás hatáskör szerint (4) Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás, átcsoportosítás kapcsolódhat: A működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel, Kölcsönök eredetei előirányzatot meghaladó többletének, továbbá Előző évi előirányzati maradvány felhasználását megelőző előirányzatosításához; A kiemelt előirányzatok között, amely speciális eseteket kivéve nem irányulhat a személyi juttatások emelésére. 25

26 Költségvetési tervezés célja, folyamata (1) Célja: Annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Folyamata új Áht., Ávr. alapján: 1. A Kormány meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait március 31-ig; 2. Az államháztartásért felelős miniszter kidolgozza a költségvetési tervezés részletes ütemtervét, tartalmi követelményeit, a központi költségvetésről szóló törvény fejezeteinek tervezett kiadási főösszegeit határidő nem jelölt; 26

27 Költségvetési tervezés célja, folyamata (2) Folyamata új Áht., Ávr. alapján: 3. A fejezetet irányító szerv megtervezi az adott fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételeit és kiadásait május 31-ig; 4. A fejezetet irányító szerv a megtervezett bevételeket és kiadásokat, a költségvetési kiadásokat és bevételeket befolyásoló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközöket egyezteti az államháztartásért felelős miniszterrel július 31-ig; 5. Az államháztartásért felelős miniszter elkészíti a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetét, az azt megalapozó törvénymódosítási javaslatokat és azt a Kormány elé terjeszti határidő nem jelölt 6. A Kormány benyújtja - a Stabilitási tv. szerint a Költségvetési Tanáccsal egyeztetett - a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek szeptember 30-ig 27

28 Költségvetési tervezés célja, folyamata (3) 7. Az Országgyűlés egyedi határozatban meghatározza a központi költségvetésről szóló törvény fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegeit november 30-ig. A határozat elfogadása után a központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitájában benyújtott módosító javaslatok a költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetésről szóló törvény fejezeti bevételei és kiadási főösszegeit nem módosíthatják.); 8. A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően a fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, előirányzat kincstári költségvetésének megállapítása; 28

29 Költségvetési tervezés célja, folyamata (3) 9. Elemi költségvetés összeállítása 10. A fejezetet irányító szerv vezetője meghatározza a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével felhasználásával kapcsolatos szabályokat /Áht. 28. / következő év február A központi költségvetési törvény elfogadását követően 60 napon belül a Kormány egyedi határozatban állapítja meg a fejezetek bevételeinek és kiadásainak, valamint egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét 29

30 Az új Áht. és Ávr. által meghatározott kiemelt jelentőségű változások Az európai uniós források felhasználásukat követően számolhatók el költségvetési bevételként (Áht. 20. ) az előírás rendeleti szintről törvényi szintre emelkedett. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetése terhére, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető. Kivétel a foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtható támogatásokra, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú oktatási, szociális vagy sportcélú tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásra (Áht. 41. (2)-(3)). 30

31 Az új Áht. és Ávr. által meghatározott kiemelt jelentőségű változások A kiszabott és beszedett bírság a költségvetési szervnél és területi szervénél nem használható fel (Áht. 42. (1)). A december 31-éig jogerősen kiszabott és január 1-jét követően befolyt bírságbevételek és azok kamatai a központi költségvetés központosított bevételét képezik (Áht (7)). A kincstári elszámolási körébe tartozó jogi személyek és előirányzatok pénzforgalma lakásépítési számla kivételével kizárólag a kincstárnál vezethetők. A bevételek beszedésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor (Áht. 85. ). 31

32 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (1) 1. Kötelezettek; 2. A beszámolás tartalmát, módját meghatározó előírások rendelkezésre állása; 3. Tartalom; 4. Jelenleg ismert határidők ütemezett folyamatos feladatvégzés kötelezettsége munkavégzés megszervezésének felelőssége; 5. Jelentőség FORRÁS SQL záró, átforgatott adatainak migrációja a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vagyonátadási jelentése számviteli elszámolásának előfeltétele; 6. Felelősség; 7. Önkormányzati változás; költségvetési szervekre vonatkozó 32

33 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (2) 1. Kötelezettek Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv beszámolóját: külön-külön és összevontan A beszámoló összeállításához kapcsolódó feladatokat évre érvényes az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv között a könyvvezetési és beszámoló készítést érintő munkamegosztás rendjének figyelembevételével köteles végrehajtani. A január 1-jei fordulónappal bekövetkező szervezeti, gazdálkodási besorolás változásától függetlenül. 33

34 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (3) 2. Tartalom: A típusú költségvetési beszámoló KGR K11 rendszerében; A KGR K11 program es űrlapjai a kincstári és az intézményi beszámoló közötti esetleges eltérések kimutatása és szöveges indokolása; Záró tételek előtti és záró tételek utáni főkönyvi kivonatok; Elengedett kisösszegű követelések; Támogatásértékű működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek részletezése; Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzatmaradvány átvétel és átadás; 34

35 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (4) 2. Tartalom: Kincstári körön kívül vezetett devizaszámlákról kimutatás; Kiegészítő melléklet szerinti szöveges indokolás; Nyilatkozat a mérlegjelentés tételes leltárral történő alátámasztásáról; Nyilatkozat a KGR K11 és a FORRÁS SQL adatainak egyezőségéről; Nyilatkozat a belső kontroll rendszerek működéséről; Az irányító szerv által előírásra kerülő további nyilatkozatok, kimutatások. 35

36 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (5) 4. Jelenleg ismert határidők Költségvetési szerv Időközi mérlegjelentés: a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig, 40 napon belül kell az irányító szervhez benyújtani. A féléves beszámolási kötelezettség július 31-éig, míg az éves elemi beszámoló kötelezettség a következő költségvetési évet követő február 28-ig. Irányító szerv Időközi mérlegjelentés: a tárgynegyedévet követő hónap 25-éig, a IV. negyedévre gyorsjelentés öt munkanapon belül továbbítja a MÁK felé. Az irányító szerv a féléves beszámolót, valamint az éves elemi beszámolót a költségvetési szervekre vonatkozó határidő lejártát követő 20 napon belül továbbítja a MÁK felé. Az irányító szerv által a jogszabályi kereteken belül - azt 36 tovább szűkítő - határidők még nem ismertek.

37 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (6) 5. Jelentőség A migráció előfeltétele évi adatok teljes és előírásszerű zárása. Kockázat Az egyeztetési, zárási folyamat önmagában jelentős humánerőforrást köt le, amely megosztja a rendelkezésre álló kapacitásokat az igazgatóságok elemi beszámoló készítési, valamint az integrációs folyamat végrehajtási kötelezettségéből adódó feladatatok között. 37

38 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (7) 5. Jelentőség A leterheltségből adódó kockázatokat megfelelő módon kell kezelni: ütemezett, folyamatos feladatvégzés, folyamatos számonkérés, szükség esetén kiigazítás, a végrehajtásban közreműködő személyi állomány motiválása. Követelmények: - A FORRÁS SQL hibás gyakorlat elhagyása. - Továbbképzés eredményeként elsajátított ismeretek alkalmazási kötelezettsége. - A rendelkezésre bocsátott tájékoztató dokumentációkban leírtak szigorú követése. - A rendszer egyes moduljai tekintetében kijelölt munkatársak folyamatos kapcsolattartása a Költségvetési Főosztály illetékes munkatársaival. 38

39 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése (8) 6. Felelősség Az éves elemi költségvetési beszámoló garnitúrák aláírási kötelezettsége a költségvetési szerv vezetője beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy gazdasági vezető képesítési, továbbképzési kötelezettség 39

40 2011. évi elemi költségvetési beszámolási kötelezettség teljesítése Önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó változás Áhsz január 1-jén hatályba lépő 54. (6) bekezdése alapján: "... az önkormányzati alrendszerbe tartozó elemi költségvetés készítésére nem kötelezett önállóan működő költségvetési szervek évi tevékenységükről és vagyoni helyzetükről a 7. (1) bekezdés szerinti éves elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek elkülönítetten is kötelesek eleget tenni, a évi átszervezések előkészítése érdekében." 40

41 Költségvetési gazdálkodást, kincstári alanyként történő működést, pénzforgalmat, könyvvezetést érintő jogszabályi változások, további várható változások Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet (Ámr.) 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről (Hatályon kívül helyezte a 368/2011. Korm. rendelet) A Számvitelről szóló évi C törvény (Szt.), Új! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) Új! A Kormány 368/2011. Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Várható új! Az elemi költségvetésről szóló NGM rendelet Várható új! NGM rendelet, MÁK Szabályzat! Módosult! Törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 41

42 Költségvetési gazdálkodást, kincstári alanyként történő működést, pénzforgalmat, könyvvezetést érintő jogszabályi változások, további várható változások (1) 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (Áhsz.) 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól NGM Tájékoztató a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi elemi költségvetés elnevezésű nyomtatvány-garnitúrák kitöltéséhez Új! A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet Módosult! 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról Várható új! A KGR K11 módosítása szükséges az új elemi garnitúrának megfelelően. Várhatóan érkezik a BM, mint irányító szerv által kiadandó az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó, a 42 felterjesztendő dokumentumok köréről szóló határidőzött feladat meghatározás!

43 Költségvetési gazdálkodást, kincstári alanyként történő működést, pénzforgalmat, könyvvezetést érintő jogszabályi változások, további várható változások (2) NGM Módszertani útmutató az államháztartás szervezetei évi éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló A) Intézményi éves elemi költségvetési beszámoló elnevezésű beszámoló-garnitúrák összeállításához A belügyminiszter 17/2011. (V.23.) BM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános rendjéről A belügyminiszter 16/2011. (V. 2.) BM utasítása a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről. A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 25/2011. (IX. 9.) BM Utasítás Módosult! Várhatóan érkezik a BM, mint irányító szerv által kiadandó az elemi költségvetési beszámoló összeállítására vonatkozó, a felterjesztendő dokumentumok köréről szóló határidőzött feladat meghatározás! Várható új! Várható új! Várható módosítás! 43

44 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 44

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.)

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

készítette: címzetes főjegyző testületenkénti egyszerűtöbbség Melléklet: javaslat

készítette: címzetes főjegyző testületenkénti egyszerűtöbbség Melléklet: javaslat ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. AUGUSZTUS 26-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1172-4/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Jogszabályi változások 2013

Jogszabályi változások 2013 Jogszabályi változások 2013 Államháztartási szakirány 1 Változások a 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtási kormányrendelet előírásai alapján 2 Kiadási, bevételi előirányzatok és teljesítések Bevételek

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

35/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási keretszabályzatáról

35/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási keretszabályzatáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/12/240-2/2015. 35/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási keretszabályzatáról

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. FEBRUÁR 9-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Az államháztartásra vonatkozó jogszabályi változások a gyakorlatban

Az államháztartásra vonatkozó jogszabályi változások a gyakorlatban Az államháztartásra vonatkozó jogszabályi változások a gyakorlatban 2012. szeptember 10. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft. 1 Az előadás témája Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartási

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. január 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. A évre vonatkozó éves ellenőrzési terv. kialakításához

KÉRDŐÍV. A évre vonatkozó éves ellenőrzési terv. kialakításához 12.SZÁMÚ MELLÉKLET KÉRDŐÍV A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv kialakításához Törzskönyvi jogi személy neve: (a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben