EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK"

Átírás

1 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL KIADVÁNYA Fodor Bea Kiss Károly Szabó Sándor Szabó Zoltán Támogatások, ökológiai célú pénzügyi ösztönzôk 103. SZÁM

2 Európai Mûhelytanulmányok A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal kiadványa Felelôs kiadó: Veress József A szerkesztôbizottság elnöke: A szerkesztôbizottság tagjai: Palánkai Tibor Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Baráth Etele, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lôrincz Lajos, Nyers Rezsô, Orbán István, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes Fôszerkesztô: Sorozatszerkesztô: Szerkesztô: Szerkesztôségi titkár: Forgács Imre Lányi György Bulyovszky Csilla Galambos Zsuzsa, Horváthné Stramszky Márta A szerkesztôség címe: MEH Európai Integrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tel.: Fax: Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetôk az Országgyûlési Könyvtárban. Nyomás és elôkészítés: Visit Nyomda és Stúdió ISSN ISBN

3 E U R Ó P A I M Û H E L Y T A N U L M Á N Y O K FODOR BEA KISS KÁROLY SZABÓ SÁNDOR SZABÓ ZOLTÁN Támogatások, ökológiai célú pénzügyi ösztönzôk Témavezetô: Kerekes Sándor egyetemi tanár 2005

4 Tartalom 1. Vezetôi összefoglaló A környezetvédelmi termékdíjrendszer Trendleírás Mozgatórugó-elemzés, elôrejelzés Normatív értékelés Javasolható változtatások Adminisztratív változtatások Termékkörökre vonatkozó javaslatok A lakossági elismertség fokozásának lehetôsége az információhordozók termékdíja kapcsán A környezetterhelési díjak A környezetterhelési díjak környezetibbé tételének lehetôségei A nehézfémek díjtételei A beruházás-halasztó hatás Az aktív és a passzív környezeti beruházások egyforma kezelése A díjtételek aktualizálása Az energiaadó A 2003/96-os EK irányelv Az üzleti felhasználás megadóztatása A lakossági kiterjesztés hatásvizsgálata A villamos energia lakossági megadóztatásának hatásai A földgáz lakossági megadóztatásának hatásai A lakossági kiterjesztés összefoglaló értékelése Támogatáspolitika, ökológiai célú gazdaságpolitikai intézkedések A megújuló energiaforrások használatának ösztönzése Energiatakarékosság ösztönzése A társadalmi tudatformálás támogatása A pályázati rendszer hátrányait kiküszöbölô alternatív támogatási módok Útdíj bevezetése A parkolási díjak emelése, kapacitások bôvítése A kerékpározás támogatása Barnamezôs beruházások ösztönzése Energiahatékonysági beruházások ösztönzése Cégautó-adózás szigorítása Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban Ágazati támogatások...30

5 6.2. A támogatások megjelenésének formái Közvetlen és közvetett támogatások Természeti erôforrások értéken aluli használata Nem internalizált környezeti károk Káros irányú és mértékû infrastruktúra-fejlesztés Támogatási mechanizmusok Gazdaságpolitika és fejlesztési politika Jövedelem-, adó- és árpolitika A szabályozási rendszer hiányosságai Javaslatok Összefoglalás: Javaslatok a Fejlesztéspolitikai Koncepció részére...35 Felhasznált források...37 Eddig megjelent az Európai Mûhelytanulmányok sorozatban...39

6

7 TÁMOGATÁSOK, ÖKOLÓGIAI CÉLÚ PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZÔK 5 1. Vezetôi összefoglaló Hazánk környezetpolitikai eszköztárában egyre nagyobb szerepe van a gazdasági szabályozó eszközöknek, a jogi (command and controll) szabályozás jelentôsége pedig ezzel párhuzamosan csökken. Ez a súlyponteltolódás véleményünk szerint környezeti és gazdasági szempontból egyaránt elônyös. A környezetvédelmi adók/díjak a piaci mechanizmusokon keresztül fejtik ki hatásukat, tehát lehetôvé teszik, hogy a környezeti költségeket figyelembe vegyék a vállalati döntéseknél. A gazdasági szabályozók egy részét már évek óta alkalmazzák a magyarországi gyakorlatban (pl. termékdíjak), egyes elemek azonban nemrég épültek csak be a szabályozásba (energiaadó, környezetterhelési díjak), és persze vannak, mindig lesznek olyan elemek, melyek elterjedését csak a jövôben remélhetjük (önkéntes megállapodások, szennyezési jogok piaca). Jelen tanulmányban a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközei közül csak a legfontosabbakat elemezzük. Ezek a termékdíjak, a környezetterhelési díjak, az energiaadó, a környezeti szempontú támogatások, illetve kitérünk a támogatások egy olyan csoportjának bemutatására, amelyek környezeti szempontból károsnak mondhatók. Célunk az említett szabályozók mûködési hiányosságainak feltárása, és ezek alapján javaslatok megfogalmazása az eszközök hatékonyabbá tétele, és a környezeti szempontokat nagyobb mértékben figyelembe vevô ösztönzési rendszer kialakítása érdekében. A termékdíjak rendszere 1996 óta mûködik, ezért lehetôség van a termékdíjköteles termékkörben a termékdíj-bevételek és a mentességek hatásának elemzésére. A termékdíjak az újrahasznosítási elôírások következtében egyre inkább hulladékgazdálkodási szabályozó eszközként mûködnek. A jelenlegi nyilvántartási, bevallási rendszer meglehetôsen bonyolult, jelentôs adminisztratív terheket ró a gazdálkodókra és az ellenôrzô funkciót ellátó állami hatóságokra is. A termékdíjak bevezetése óta a termékkör egyre inkább bôvült, a termékdíj-törvényben meghatározott célkitûzések azonban még további termékek bevonását is indokolhatják. Az EU-hoz való csatlakozás fokozza az igényt a vámhatóság jogkörének növelésére. A díjak által kiváltani kívánt magatartás-megváltoztató (terelô) hatás csak akkor valósul meg, ha a díjak tényleg mûködnek, azaz a befizetési kötelezettségeiket a vállalkozások maradéktalanul teljesítik, tehát ha a díjbefizetés ellenôrzése kellôen hatékony. A termékdíjak szerepének a lakosság körében való tudatosítása motiválhatja a vállalatokat termékdíj-fizetési kötelezettségeik pontos nyilvántartására és a díjak befizetésére. Tanulmányunk további részeiben olyan eszközöket elemzünk, melyek 2004-tôl jelentek meg a magyar szabályozásban, illetve olyan javaslatokat teszünk, melyek az utóbbi idôszakban terjedtek el a környezetgazdászok között. Ennek következtében a termékdíjon kívüli elemzések során kénytelenek voltunk eltérni az elvárt szerkezettôl, mert annak követése lehetetlen lett volna. Az energiaadó területén a lakossági felhasználás nem került megadóztatásra, pedig az energia lakossági felhasználása növekvô tendenciájú. A statisztikák alapján a lakossági energiafelhasználás racionalizálása, az energiatakarékosság ösztönzése terén érhetnénk el eredményeket, melynek egy esetleges eszköze lehet az energiaadó lakossági kiterjesztése. A jelenleg bevezetett energiaadó az évek alatt az infláció és az energiatermékek áremelkedése által veszíthet ösztönzô erejébôl, amely folyamat a környezetpolitika szempontjából káros. Szintén új 2004-tôl bevezetett eszköz a környezetterhelési díj is. A szabályozási rendszer számos hiányossága felfedezhetô a rendszer mûködésében, mint például az aktív és a passzív környezetvédelmi beruházások egyforma kezelése, azaz a megelôzô környezetvédelem preferálásának hiánya; a jogi/szabályozási környezet bizonytalansága, illetve az úgynevezett beruházás-halasztó hatás, amely a fokozatos díjfizetés és a díj-visszaigénylési lehetôség együttes hatása. A környezet védelme a beruházások mielôbbi megvalósítását, és nem a késôbbre történô eltolását igényli. Az ökológiai célú ösztönzés egyik jelentôs lehetséges formája a támogatások nyújtása. A pályázati/támogatási rendszer tanulmányozása is számos káros folyamatra irányíthatja a figyelmet. A megújuló energiaforrások közül különösen a geotermikus energia és a biomassza-felhasználás tartogat jelenleg még kiaknázatlan lehetôségeket, ám a gazdaságos megvalósítás útjába gyakran jogi elôírások állnak. A pályázati rendszert idôbeli kiszámíthatatlanság jellemzi, amely megnehezíti a környezetvédelmi projektek gördülékeny megvalósítását. Az utófinanszírozási mód is okoz gondokat. Egyre inkább megfigyelhetôk új, alternatív finanszírozási módok, melyek ezen hátrányos vonásokat már nem viselik magukon. A lakosság környezeti tudatossága rendkívül hiányosnak mondható. Fontos volna tudatosítani, hogy mit tehet az átlagember a környezete fokozottabb megóvása érdekében.

8 6 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Az energiatakarékosság területén Magyarországon hatalmas potenciál található (az éghajlatvédelem egyik leghatékonyabb eszköze az energiatakarékosság). A hazai lakosság, a közintézmények, de az ipar is arányaiban sokkal több energiát használ fel, mint hasonló teljesítményekhez a nyugati országokban szokásos. A lakossági és a közintézményi energiarendszerek (fûtés, világítás stb.) korszerûsítésének állami támogatása az egyik leghatékonyabb eleme a hazai energiatakarékossági eszköztárnak. Az energiatakarékossági beruházások sok esetben akár pár éven belül megtérülnének, azaz rentábilisak, viszont a beruházáshoz szükséges tôke hiányzik. A beruházásokat segítô támogatási formák nem elégségesek. Az ipari energiahatékonyság javítása terén is sok még a teendô. A városi közlekedés szabályozására számos országban bevezették az úgynevezett behajtási díjat. A behajtási díj bevezetése esetén a személyautók úthasználatáért mindenütt fizetni kellene úgy, hogy a díj a városközpont felé haladva koncentrikus körökben nône (a torlódási hatás beszámítása végett), és a díj mértéke a napszaktól is függ. Rohamosan nô a nehéztehergépkocsi-forgalom Magyarországon. A nehéz tehergépjármûvek infrastruktúra-használati díjának kivetése által a közúti közlekedés azon szegmensének romlanának piaci pozíciói, amelynél a vasút reális alternatívaként szolgálhat. A közúti fuvarozás versenyelônye ezáltal csökkenne a többi szállítási formával szemben, azaz a környezet igénybevétele kisebb lenne. A parkolási díj az infrastruktúra-használat megfizettetésének egyik eszköze. Emelése révén a tömegközlekedést használók pozíciói javulnának. A településszerkezet hátrányos átalakítása nélkül Budapest képtelen befogadni a gazdasági növekedéssel párhuzamosan prognosztizálható autómennyiséget. A parkolás piacgazdasági alapokra való helyezésére Budapesten is megindultak az elsô törekvések. A kerékpározásnak amellett, hogy környezetbarát, olcsó és egészségmegôrzô gazdasági haszna is van. A kerékpáros infrastruktúra viszonylag olcsó, és amennyiben a kerékpározás feltételei kitûnôek, kevesebbet kell költeni a tömegközlekedésre is. A gépjármûforgalom okozta környezetszennyezés elleni küzdelemnek egyik költséghatékony módja a kerékpározás támogatása. Mind az egyén, mind pedig a társadalom számára megéri elônyben részesíteni a kerékpározást. Jelenleg a vállalatok cégautó-juttatása a jövedelemnél kedvezôbb mértékben adózik, aminek következtében a cégautó egyfajta személyes juttatásnak tekinthetô. Ágazati bontásban vizsgálva a környezetileg káros támogatásokat, volumen szempontjából három fô területet érdemes kiemelni. Az ágazatok közül elsôként a közlekedés kapja messze a legtöbb környezetileg káros támogatást: 2004-ben kb milliárd forintot. Okokként fel kell sorolni, hogy a motorizáció dinamikusan nô, a GDP fajlagos szállításigényességét a fejlett szolgáltató gazdaságokban mindeddig nem sikerült csökkenteni, a közlekedés az egyik legnagyobb energia-felhasználó, és egyedül a közlekedésben nem sikerült stabilizálni a CO 2 -kibocsátást. A mezôgazdaság a második legerôteljesebben támogatott ágazat. Számításaink szerint évi 108 milliárdra tehetô azon káros támogatások aránya, amelyek nem szolgálják a kevésbé környezetterhelô, többfunkciós mezôgazdaság kifejlôdését. Harmadsorban pedig a szénhidrogén-termelést említjük, ahol az el nem vont bányajáradék kb. évi 100 milliárd forintra tehetô. A támogatások megjelenésének formái lehetnek közvetlenek és közvetettek (a közvetett támogatások jóval nagyobb területet képviselnek). A természeti erôforrások értéken aluli használata, a nem internalizált környezeti károk, valamint a káros irányú és mértékû infrastruktúrafejlesztések a káros támogatások mind egy-egy megjelenési formája. Az elsôre szemléletes példa a föld alulértékelése a beruházások során, az alacsony bányajáradék és vízkészlet-használati díj. Magyarországon a közlekedés okozta nem internalizált környezeti károk mértéke 1100 milliárd forintra becsülhetô 2004-ben, de az energiaszektor externáliái is igen nagyok, továbbá a vegyipart (ismeretlen hatású vegyi anyagok), a mezôgazdaságot (légszennyezés, a biodiverzitás-csökkentés és a talajszennyezés), valamint az építôipar területfoglalását szükséges kiemelni. Az autópálya-építések, a túlméretezett szennyvízkezelés és -tisztítás, illetve regionális hulladéklerakó hálózat kiépítése érzékletes példák a káros irányú és mértékû infrastruktúra-fejlesztésekre. A környezetvédelmi szempontból káros támogatási mechanizmusok egyaránt fellelhetôk a gazdaságés fejlesztési politikákban, a jövedelem-, adó- és árpolitikákban, illetve a szabályozási rendszer hiányosságaiban. A gazdaságpolitika túlzottan nagy szerepet tulajdonít a közúti infrastruktúrának, és elhanyagolja a környezetbarát alternatívákat, valamint a meglevô úthálózat karbantartását, korszerûsítését. Az intenzív mezôgazdasági termelés még mindig prioritást élvez a többfunkciós, környezetbarát gazdálkodási módok helyett. A területhasználat pedig a biodiverzitásra nincs tekintettel. A jövedelem-, adó- és árpolitika terén a céges autók egyéni használatát, a túlzottan alacsony útdíjat és gázárat kell kiemelni, miközben az élômunka költségei Magyarországon nemzetközi összehasonlítás-

9 A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRENDSZER 7 ban is magasak. A szabályozási rendszer hiányosságaiból adódóan a természeti erôforrások felhasználásának költsége alacsony, a területhasználatban a szûk látókörû helyi érdekek érvényesülnek, a bontott építési anyagok újrahasznosítása megoldatlan. A zöldmezôs beruházások szemben a barnamezôs beruházásokkal értelemszerûen mindig természeti területek elvesztésével járnak. Magyarországon a rendszerváltás utáni ipari összeomlás következtében jelentôs mennyiségben találhatók barnazónás területek, amiknek a rekultivációja, újrahasznosítása és nem egy esetben a környezeti kármentesítése még nem történt meg. 2. A környezetvédelmi termékdíjrendszer A környezetvédelmi termékdíjak szabályozása több mint nyolc évre tekint vissza Magyarországon. A bevezetése óta eltelt idôszakban a szabályozás elemei folyamatosan változtak és adaptálódtak a felgyûlt tapasztalatoknak és a folyamatosan változó kihívásoknak megfelelôen. Nemcsak a szabályozottak a különbözô termékdíj fizetésére kötelezettek, a támogatottak szempontjait vették figyelembe a rendszer változtatásaiban, hanem az európai uniós szabályozáshoz való közeledés szempontjait és a szabályozó hatóságok szervezeteiben bekövetkezô változásokat is. E folyamatos adaptációs folyamat ellenére is állandó kritika érte a rendszert, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szabályozási rendszer nem felel meg azoknak a céloknak, amelyek miatt bevezetésre került. A kritikák jelentôs része nyilvánvalóan abból adódik, hogy a hazaihoz hasonlóan széles termékkörben nem alkalmaznak környezetvédelmi alapú díj(adó)jellegû szabályozást, így a szabályozással érintett gazdálkodók köre hazánkban a legkiterjedtebb, aminek következtében nagyobb a szabályozással kapcsolatos lobbitevékenység is. A környezetvédelmi termékdíj hatályos szabályozásának gerincét alapvetôen három jogszabály jelenti: a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kttv.), ennél részletesebb elôírásokat foglal magában a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirôl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 53/5003. Korm. rendelet), valamint a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: 10/95. KTM rendelet). A Kttv. az anyagi-mûszaki jellemzôik alapján tételesen meghatározott termékdíjköteles termékeket két csoportba sorolja, megkülönböztetve a közvetlenül szennyezô termékeket és a hulladékká váló termékeket /Kttv. 2. (3)/. A termékdíj alkalmazásának célja, hogy a termék elôállítása, forgalmazása, felhasználása során vagy azt követôen a környezetet közvetlenül, illetve közvetve terhelô vagy veszélyeztetô termék által okozott környezeti veszélyeztetések vagy károk megelôzéséhez, csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen; járuljon hozzá a környezetszennyezés megelôzéséhez vagy csökkentéséhez, a természeti erôforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez. Ezeket az alapvetô célokat a hulladékcsökkentés és a forrásteremtés kettôs céljaként szokták leegyszerûsíteni. Azonban e gazdasági szabályozóeszköz hatásmechanizmusának megértése ennél részletesebb tárgyalást igényel. Az elsô célként megjelölt forrásteremtés nem feltétlenül csak a központi költségvetésnél jelentkezô forrásokra utal, hanem a vállalatoknál jelentkezô forrásképzésre is. Néhány vállalat annak érdekében, hogy elkerülje a termékdíjfizetést, inkább valamilyen beruházásra képez forrást (pl. a termékeibôl származó hulladék visszagyûjtésére és feldolgozására stb.), így a környezetvédelmi forrásképzés nem kizárólag a központi bevételeket jelenti. A termékdíj környezetvédelmi indíttatású elvonás, ennek megfelelôen a Kttv. szabályozza a képzôdô bevétel felhasználásának fô irányait is, amelyek egyrészt a termékdíjköteles termékkel közvetlenül összefüggésbe hozható, másrészt a más eredetû környezetveszélyeztetés, -szennyezés megelôzése, csökkentése, másrészt a természeti erôforrásokkal való takarékoskodás. A környezetvédelmi termékdíj tehát teljes egészében díjrendszerként indult: a bevételek nem a központi költségvetésbe, hanem egy környezetvédelmi célokat támogató alapba áramlottak. A be-

10 8 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK szedett díjak jelentôs részének felhasználási területeit is meghatározták: a beszedett díjak túlnyomó többségét arra a területre kellett visszaáramoltatni, amelyrôl a díjat beszedték. Ez a fajta kötöttség azonban a szabályozás változásával egyre inkább csökkent, elôbb a beszedés különbözô területei kerültek át a kincstárhoz, az APEH-hoz, majd miután a termékdíj-bevételek 2005-tôl már a minisztérium központosított bevételei között szerepelnek, és nem elkülönített alapként, a díjak rendszere egyre inkább egyfajta környezeti alapú adórendszer irányába alakult át. Az ösztönzô hatást tehát egyre inkább a bevételi, mint az egyre szûkülô támogatási oldal biztosítja Trendleírás Az elemzés elvégzésekor a rendelkezésünkre álló 2000-es mutatókra és a személyes megkeresésekre adott adatokra, információkra tudtunk támaszkodni. A termékdíjrendszerben érintett belföldi kötelezettek száma 2000-ben kb vállalat volt. Azóta a termékdíjrendszer biztosította lehetôség hatására piacra lépô különbözô hasznosítás-koordináló szervezetek miatt a termékdíjfizetéssel érintettek száma csökkent. A termékdíj-bevételek alakulását 1999-ig az 1. ábra szemlélteti. Az üzemanyag-termékdíjak nélküli bevételek alakulását ben az 1. táblázat mutatja Üzemanyag Hûtôberendezés Csom.eszk. Akku Gumiabroncs Kenôolaj 1. ábra. A termékdíj-bevételek alakulása 1999-ig 1. táblázat. A termékdíj-bevételek alakulása, Termékdíjak Gumiabroncsok termékdíja 2 425, , ,6 Csomagolóeszközök termékdíja 4 631, , ,5 Hûtôberendezések termékdíja 1 267, , ,5 Akkumulátorok termékdíja 915, , ,1 Kenôolajok termékdíja 5 598, , ,6 Összesen (üzemanyag nélkül) , , ,3 Forrás: KöM (2002), évi XL. törvény A Magyar Köztársaság és évi költségvetésének évi végrehajtásáról, évi XCV. törvény A Magyar Köztársaság és évi költségvetésének évi végrehajtásáról.

11 A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRENDSZER 9 Az 1999 óta eltelt idôszak alatt a termékdíjak nagysága tehát tovább növekedett, 2003-ban közel 25 milliárd forint volt, azonban 2004-re csak mintegy 20 milliárd forint a bevétel. E csökkenés drasztikusan az Európai Unióba való belépéshez köthetô: májusban a szokásos bevételekhez képest majdnem 1 milliárd forinttal kevesebb havi befizetés volt. Az EU-csatlakozással bekövetkezett jelentôs termékdíjbevétel-csökkenés egyértelmûen a vámhatóság addigi szerepének csökkenésével magyarázható. Amíg a vámhatáron a különbözô vámeljárások során a vámhatóság kivetette a díjat, addig a fizetési fegyelem nem számított, amióta azonban a díjfizetésre kötelezetteknek (adóképviselôjüknek) kellene a kötelezettséget bejelenteniük és befizetniük a termékdíjat, azóta a behozatal után a díjfizetésnek ez a része drasztikusan csökkent. Annak érdekében, hogy ez a szabályelkerülés ne ássa alá a fizetési fegyelmet, a díjrendszer ellenôrzésében jelentôs változtatások kellenek (lásd a javaslati részt). Az éves folyamatos adminisztrációs költségeket 2000-ben a következô összegekre becsülhetjük 1 : Gazdálkodók: millió Ft/év Környezetvédelmi intézmények: millió Ft/év Más államigazgatási intézmények: kb. 222 millió Ft/év A környezeti hatásosság megítéléséhez a környezeti teljesítményt kell megvizsgálni. Ehhez szükséges, hogy megállapítsuk, hogy az adott termékkörbôl mennyi hulladék képzôdik az országban, és ehhez képest mennyi került összegyûjtésre és újrahasználatra, feldolgozásra. Itt azt a mennyiséget is figyelembe kell venni, amelyet a termékdíjrendszer bevezetése nélkül is összegyûjtöttek. Termékcsoportok Csomagolóeszközök A szélesebb körben elfogadott hulladékgazdálkodási kimutatások szerint Magyarországon évente közel 700 ezer tonna a csomagolóeszköz-fogyasztás, amelynek túlnyomó része hulladékként is megjelenik. Ez a mennyiség egy fôre vetítve átlagosan fele az Európai Unió átlagának. A csomagolóeszközök anyagukat és formájukat tekintve igen széles skálán mozognak. A csomagolópapír- és kartonfogyasztás az összes papírfogyasztás 40 50%-át teszi ki (évi ezer tonna), a mûanyagtermékeken belül a csomagolóeszközök aránya 35 40% (évi ezer tonna). A fém csomagolóeszközök aránya a csomagolóeszközökön belül kb. 10% (évi 62 ezer tonna), ezen belül jelentôsen emelkedik az alumínium italos dobozok mennyisége. Az üveg csomagolóeszköz termelése az évi mélypont után ismét emelkedést mutatott, 1994-ben 195 ezer tonna volt a fogyasztás, és azóta is e körül ingadozik. A mûanyag csomagolóeszközök hazai gyártásánál a termékstatisztika csak a 20 fônél többet foglalkoztató cégek adatait veszi figyelembe, márpedig éppen a mûanyagoknál jelentôs mennyiségû csomagolóeszközt kisebb vállalkozások állítanak elô. Az iparban átlagosan jellemzô 20 30%-os többlet helyett itt 40 50%-kal számolva már alátámasztható a fenn idézett kb. 130 ezer tonnás adat. A képzôdô hulladékban lévô papír, üveg, mûanyag és fém mennyiségét egy másik megközelítésben a következôképpen becsültük meg. A megyénként térfogat szerint összegzett begyûjtött hulladék menynyiségére vonatkozó statisztikából az összetétel alapján is lehetséges egy közelítô becslést adni ezekre az alkotókra. A KSH-statisztikák alapján számítható az egy lakásra jutó éves termelôdô kommunális hulladéktérfogat köbméterben. Az egyes megyékben termelôdô hulladék fajlagos mennyisége 1980 óta egyre közelebb került az átlagoshoz (amely 5,9 m 3 /év/lakás 1998-ban, a KSH adatai alapján). Sajnos hulladékösszetétel-adatok csak Budapestre vonatkozóan állnak rendelkezésre az adott idôszak éveire. Az összetétel változását (az alkotóelem térfogatarányát %-ban megadva) a 80-as évektôl 2002-re a 2. ábra szemlélteti. Ezekhez az értékekhez hasonló eloszlást feltételezve az egész országban, a hulladék-összetevôk 2. táblázatban feltüntetett mennyisége számítható (ezer köbméterben). Az adatok rövid távú alakulását kellô fenntartással kezelve (fôleg a mûanyag hulladékok arányára nézve), a jelentôsebb trendek és fô arányok jól érzékelhetôk. Ha ezekbôl az adatokból a következô fajlagos súlyokkal számolunk (papír 250 kg/m 3, mûanyag 100 kg/m 3, textil 250 kg/m 3, üveg 400 kg/m 3, fém 350 kg/m 3 ), akkor tonnában a 3. táblázat szerinti mennyiségeket kapjuk. A csomagolóeszköz-értékesítés alapján várható mennyiségeket azért haladják meg a 3. táblázatban megadott mennyiségek, mert ennél természetszerûleg nemcsak a csomagolóeszköz-hulladékok,

12 10 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK bomló szerves egyéb szervetlen papír mûanyag textil üveg fém veszélyes ábra. A budapesti hulladék összetétele hanem az egyéb felhasználású, de anyagában hasonló összetételû hulladékok is szerepelnek (újságpapír, egyéb használati cikkek). Azt azonban, hogy az elsô becslés inkább alulbecsüli a keletkezô csomagolóeszköz-hulladékok mennyiségét, különösen a papírra és a mûanyagra, a 4. táblázat igazolja. A termékdíjat fizetett termékek és a bemutatott mentességek együttes mennyisége ugyanis e két termékkör esetében meghaladja a becslésben megadott értéket (100%-ot). 2. táblázat. A hulladék-összetevôk országos becsült mennyisége (m 3 ) ezer m papír mûanyag textil üveg fém veszélyes szerves lebomló szervetlen Összesen

13 A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRENDSZER táblázat. A hulladék-összetevôk országos becsült mennyisége (tonna) tonna papír mûanyag textil üveg fém Összesen táblázat. A termékdíjköteles termékek mennyiségének és a mentességek összegének alakulása Belföldi mennyiség* Belföldi termékdíjbevétel eft Import mennyiség* Import termékdíjbevétel eft Össz. term. díjas termék Új gumiabroncs tonna % Imp. használt gumiabroncs, tonna Használt, újrafutózásra behozott gumiabroncs, tonna Hûtôk összesen, db % l hûtô db l hûtô db l hûtô db Hûtôközeg db Kemény freon CFC kg Lágy freon HCFC kg Mûanyag csomagolóeszköz tonna Alumínium csomagolóeszköz tonna Fém csomagolóeszköz tonna Papír, textil csomagolóeszköz tonna Üveg csomagolóeszköz tonna Társított csomagolóeszköz tonna Egyéb csomagolóeszköz tonna % Becsült összmennyiség** Mentesség % % % % 6 0% % % % % Akkumulátor tonna % Egyéb kôolajtermék, to % Üzemanyag***, to % * KÖFI adat ** A szakmai körökben általában elfogadott, többnyire maguk a szakmai szervezetek által becsült és az irodalomban megjelenô mennyiségek. *** Belföldi értékesítés és saját felhasználás. %

14 12 EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A csomagolóeszközökön túl a többi termékdíjas terméknél is látható a statisztikákban és becslésekben megadott össztermékmennyiség 100%-ához közelítô termékdíjat fizetô termékarányok: Hulladék gumiabroncsok A hulladékgazdálkodás területén elterjedt adatok szerint Magyarországon évente mintegy ezer tonna gumiabroncs-hulladék keletkezik, melynek gyûjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása nem megoldott. A képzôdött gumihulladék jelenleg az országban szétszórtan a természeti környezetet károsítja vagy a kommunális lerakóhelyeken került elhelyezésre. A felhalmozódott hazai készletek mennyisége ezer tonnára becsülhetô. Hûtôközegek, hûtôberendezések használata, hulladékképzôdés E termékkörre nézve az adatok évi kb. 300 ezer hûtôberendezés értékesítését mutatják. Akkumulátor-hulladék A személygépkocsik és a haszonjármûvek számából becsülhetô az éves akkumulátor-szükséglet. A mennyiség becslésére alkalmazott modellben a változók a következôk: személygépkocsik száma, haszongépjármûvek száma (növekedése); egy gépkocsiban használt akkumulátorok száma; a különbözô típusú akkumulátorok ólomtartalma; átlagos akkumulátor élettartam. 5. táblázat. A gépkocsiszám és az ólomhulladék éves emelkedésének becsült üteme Év Személygépkocsi (ezer db) Szgk. hull. akku. ólomtart. ezer tonna Tehergépkocsi (ezer db) Teher hull. akku ólomtart ezer tonna , , , , , , , , ,62 *229 4, ,08 *258 4, ** ,36 *315 5, ** *369 * Különleges célú gépkocsikkal együtt. **Módszertani változás. Az 5. táblázatból átlag évi 4%-os jármûállomány-növekedés feltételezhetô, amely növekedés megjelenik a hulladék akkumulátorok mennyiségének növekedésében is. E növekedést lassíthatja az akkumulátorok minôségének javulása, s így használati idejének növekedése. 6. táblázat. Az összes ólomhulladék becslése 1992, 1994, 1997 és 2002-re a gépkocsiszámból Szgk. Tehergk. Összesen Ezer db Súlyok* Ólomtart. (kg) Átl. akku élettartam össz. ólom (t) , , , , ,5 24,5 2, ,5 24,5 2, ,5 24,5 2, ,5 24,5 2, * lásd a következô táblázatnál

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Szlifka Gábor. Környezetvédelmi ösztönzők a magyar adójogban

Szlifka Gábor. Környezetvédelmi ösztönzők a magyar adójogban Pázmány Law Working Papers 2014/6 Szlifka Gábor Környezetvédelmi ösztönzők a magyar adójogban Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ SZLIFKA

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI PROBLÉMÁIRA ADOTT

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/2156/ /2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2011. november 2-án Előterjesztés a Kormány

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO002 Verzió: Oldalszám összesen: KEOP_070628.doc 165 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI

Részletesebben