FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat"

Átírás

1 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat Oldal: 1 / 14

2 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. Előzmények Szabályzat célja A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya A szabályzat időbeli hatálya Általános szabályok A beszerzés feladatai Beszerzések Ajánlatkérési folyamat előkészítése Meghívásos ajánlatkérés Nyílt ajánlatkérés Az ajánlati felhívás Az ajánlatkérés Az ajánlati felhívás kötelező dokumentációs elemei A kiküldött ajánlati felhívások kapcsán felmerülő kérdések és válaszok, konzultáció Új ajánlattevők bevonása, ajánlatkérések módosítása, visszavonása Ajánlattételi biztosíték Ajánlatok benyújtásának/fogadásának elvei Ajánlatok bontása, bontás dokumentálása Ajánlatok értékelése Az értékelőbizottság összetétele Érvényességi vizsgálat Alkalmassági vizsgálat Általános szabályok a hiánypótlásra, ajánlattevőktől további információ kérése Műszaki és kereskedelmi értékelés Műszaki/szakmai értékelés Kereskedelmi értékelés Tárgyalás lefolytatása, dokumentálása Tárgyalás menete Szállítókiválasztás Komplex értékelés Jogorvoslat Szerződés Szerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozók bejelentése Kiszervezett tevékenység bejelentése az MBFH, illeve a MEKH felé Keretszerződés, keretmegállapodás-elvű keretszerződés Mellékletek Oldal: 2 / 14

3 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. ELŐZMÉNYEK A FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: FGSZ Zrt.) június 28-án kapta meg a Magyar Energia Hivatal (jogutódja: Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal továbbiakban: MEKH ) által a 630/2012. számú határozattal kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyét, mely alapján végzi a földgázellátásról szóló évi XL törvény (továbbiakban: GET) 4. szerinti földgázszállítási tevékenységet. A földgázellátásról szóló évi XL törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 143. (1) bekezdése értelmében a szállítási rendszerüzemeltetőenek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie. Továbbá a Vhr a meghatározza azon engedélyesi tevékenységek körét, melyet az FGSZ Zrt., mint szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes saját szervezetén belül köteles végezni, tehát nem kiszervezhetőek. A kiszervezési tilalom alá nem eső engedélyköteles tevékenységek kiszervezéséhez a GET 124. (1) bekezdése értelmében a MEKH jóváhagyása, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 28/A. (1) bekezdése szerint pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) jóváhagyása szükséges. 2. SZABÁLYZAT CÉLJA A Vhr ban előírtak figyelembevételével a Kiválasztási szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy átlátható, egységes iránymutatást nyújtson a beszerzési eljárásban résztvevők számára a szolgáltatások beszerzését célzó eljárások szabályszerű végrehajtás érdekében, különös tekintettel: - a versenyeztetési eljárások szabályaira - a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeire, és - a jogorvoslati lehetőségekre A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára valamint az ajánlati felhívásban résztvevő külsős partnerekre A szabályzat időbeli hatálya A szabályzat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyásának napján lép hatályba. Oldal: 3 / 14

4 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Ettől a naptól a szabályzat rendelkezései kötelezőek A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya kizárólag az FGSZ Zrt. GET szerinti engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit végző más személy kiválasztására illetve a Bt. hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzése során a személy kiválasztására terjed ki Általános szabályok A beszerzés feladatai Az FGSZ Zrt. beszerzési feladatait a Beszerzés osztály végzi. Az érintett beszerzési folyamatok elsősorban: A beszerzések tervezése Piackutatás Ajánlatkérés elkészítése Beszerzési eljárás lebonyolítása Ajánlatok pénzügyi/kereskedelmi értékelése Megrendelés elkészítése Megrendelés jóváhagyása Megrendelés vállalkozó részére történő elküldése Pénzügyi teljesítés igazolás/jóváhagyás Beszerzési szerződések kezelése Megrendelések utógondozása (reklamáció, hibás teljesítés stb.) Szerződések gondozása (hatály, keretösszeg kimerülése) 2.3. Beszerzések Ajánlatkérési folyamat előkészítése Az ajánlatkérési folyamat célja a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében a releváns beszállítói kör felhívása ajánlattételre, és az FGSZ Zrt. számára legelőnyösebb feltételek mellett a szállító kiválasztásának biztosítása Meghívásos ajánlatkérés Az ajánlati felhívást standard szerkezetben kell megküldeni az ajánlattevők részére, azok hossza, felépítése egységes kell, hogy legyen. Az ajánlati felhívás megfogalmazása során törekedni kell arra, hogy az ajánlati felhívás tartalmazzon egy olyan standard táblázatformát, mely alapján az ajánlattevők az ajánlati felhívásban kérteket egységes módon küldik meg az ajánlatkérő részére. Oldal: 4 / 14

5 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Meghívásos ajánlatkérési eljárás során csak az ajánlatkérő által megszólított beszállítók körének van lehetősége ajánlat benyújtására. Meghívásos ajánlatkérés indokolt, ha az FGSZ Zrt. beszerzést végző szakértője, (továbbiakban Beszerző) megfelelő ismeretekkel rendelkezik a beszerzendő szolgáltatás piacával kapcsolatban, illetve, ha a beszerzés tárgya vagy jellege azt indokolja. Meghívásos ajánlatkérés esetén a szerinti értékelőbizottság határozza meg az adott szolgáltatások piacán szereplő beszállítók lehető legszélesebb körét, ezzel biztosítva, hogy az ajánlati felhívás kiírója (ajánlatkérő) lehetőleg 3 értékelhető ajánlatot kapjon Nyílt ajánlatkérés Nyílt ajánlatkérés esetén minden érdeklődő beszállító benyújthatja ajánlatát az adott ajánlati felhívásra. Nyílt ajánlatkérés alkalmazása abban az esetben indokolt, ha: a beszállítói piac ismeretlen vagy elegendő számú potenciális partner nem ismert, a verseny elérése érdekében a potenciális szállítók széles körének megszólítása szükséges. Nyílt ajánlatkérési folyamat esetén az ajánlati felhívást legalább két helyen, a potenciális szakmai érdeklődő közönség számára nyilvánosan hozzáférhető módon kell közzé tenni (kihasználva a meghirdetés széleskörű lehetőségeit: pl. országos/helyi napilap, gazdasági lapok, Internet, FGSZ honlap stb.) Nyílt versenyeztetési eljárás esetén a nyilvános meghirdetés, közzététel alapján az FGSZ Zrt.-nél jelentkező, érdeklődő cégeknek a Beszerzés osztály megküldi az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt Az ajánlati felhívás Az ajánlati felhívás olyan műszaki, kereskedelmi és jogi feltételrendszert tartalmazó dokumentum (1. sz. melléklet), amely meghatározott feladatra irányuló ajánlat benyújtására hívja fel a beszállítókat. Az ajánlati felhívás lehet: o Papír alapú o Elektronikus: (az ajánlati dokumentációt a beszerző egy hozzá rendelt címről küldi ki, az Ajánlattevőnek az ajánlatát ugyanerre, csak az adott, beszerző által hozzáférhető címre kell megküldeni.) Az ajánlatkérés A versenyeztetési eljárást indító dokumentum alapján az ajánlati felhívást a Beszerzés osztály a Jogi osztály közreműködésével állítja össze. Oldal: 5 / 14

6 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Az ajánlat benyújtására vonatkozó időpontot úgy kell meghatározni, hogy a felhívás kiküldése és az ajánlat benyújtása között lehetőség szerint 10, de legalább 5 munkanap álljon az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlat elkészítésére. Ettől eltérni csak speciális esetben lehet. A speciális alkalmazás olyan esetekben lehetséges, amikor az adott ajánlati felhívás tulajdonságai (műszaki tartalom egyszerűsége, alacsony érték, az sürgős rendelkezésre állás biztosítása) miatt nem feltétlenül szükséges vagy lehetséges az 5 munkanap betartása. Az ajánlati felhívásban az ajánlati kötöttség időtartamát úgy kell megállapítani, hogy az elegendő időt biztosítson az ajánlat elbírálására és a szerződéskötésre Az ajánlati felhívás kötelező dokumentációs elemei Az ajánlati felhívás tartalmi követelményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. Informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek, valamint könyvvizsgálói tevékenység ellátásával kapcsolatos beszerzések esetén az eljárást megindító dokumentumban fel kell hívni a figyelmet a GET 121/E (6) bekezdés rendelkezéseire. A hivatkozott jogszabálynak való megfelelést a szerződésben biztosítani kell A kiküldött ajánlati felhívások kapcsán felmerülő kérdések és válaszok, konzultáció A Beszerzésnek biztosítania kell az ajánlattevők számára az ajánlat kidolgozásához szükséges mértékben, a kért információkat. Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban, papíron vagy elektronikusan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást, esetleg helyszíni bejárást kérhet az ajánlatkérőtől, az ajánlati felhívásban kizárólagos kapcsolattartóként megjelölt személytől. Amennyiben a beszerzés tárgyának komplexitása, vagy a tervezett alkalmazási helyszín megismerésének fontossága ezt indokolja, az FGSZ Zrt. ajánlattételt megelőző konzultációt és/vagy helyszíni szemlét szervez az érdeklődő ajánlattevők számára. Erről az ajánlattételi felhívásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket, beleértve az előzetesen írásban és a helyszínen szóban feltett kérdések megválaszolásának módját és ütemezését. A beszerzési folyamatban az ajánlatok benyújtásáig minden kiegészítő információt és módosítást egyidejűleg kell írásban/elektronikusan az ajánlattevőnek. Az eljárás egészére vonatkozóan az információk olyan módosítása megengedett, amely az eljárásban résztvevő minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja Új ajánlattevők bevonása, ajánlatkérések módosítása, visszavonása Az ajánlatkérés kiküldése után, indokolt esetben lehetőség van további ajánlattevők meghívására, ha az ajánlattételi határidő nem járt még le. Amennyiben szükséges módosítani lehet az ajánlati felhívást és új eljárási határidők (ajánlatok benyújtási határideje, teljesítési határidők) adhatók meg az összes ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő lejárta után új ajánlattevő bevonása már nem lehetséges. Oldal: 6 / 14

7 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Az ajánlati felhívás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig módosítható, visszavonható. A felhívás szankciómentes módosításának, visszavonásának lehetőségét (a versenyeztetés bármelyik fázisában) a felhívásnak tartalmaznia kell. Az ajánlattevő külön kérésére a visszavonás dokumentálását követően a visszavont, zárt borítékban benyújtott ajánlatot bontatlanul vissza kell küldeni az érintett ajánlattevőnek Ajánlattételi biztosíték A versenyeztetésen való részvétel ajánlattételi biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köthető. A biztosítékot legkésőbb az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosítékot abban a pénznemben kell letenni, amelyben az ajánlattevő a beszerzés tárgya ellenértékének kiegyenlítését kéri. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát visszavonja, vagy érvénytelen ajánlatot nyújt be és ajánlati biztosíték volt kikötve, az ajánlattevő ezen biztosítékot elveszti. Nem lehet érvényesíteni az ajánlati biztosítékot akkor, ha az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati felhívás lényeges elemének ajánlatkérő általi módosítása miatt visszavonta, vagy ha az ajánlati felhívást az ajánlatkérő vonta vissza Ajánlatok benyújtásának/fogadásának elvei Csak a részvételre meghívott ajánlattevőktől lehet ajánlatot befogadni (a nyílt versenyeztetési folyamat kivételével). Biztosítani kell, hogy az ajánlatok tartalma a bontás megkezdéséig senki számára ne legyen megismerhető. Az ajánlatok benyújthatók eljárásonként meghatározott módon: hagyományosan papír alapon zárt borítékban, egy teljes, műszaki és kereskedelmi feltételeket tartalmazó eredeti példányt és egy, csak a műszaki részt tartalmazó, ár nélküli másolatot; adathordozón (CD/DVD) zárt borítékban, a teljes ajánlaton túlmenően egy külön adathordozón csak a műszaki tartalmat, ár nélkül; en: előre definiált címre érkeztetve, az mellékletnek tartalmaznia kell a teljes ajánlatot valamint külön file-ban csak a műszaki tartalmat, ár nélkül. Az ajánlatok postai úton, vagy személyes kézbesítés útján, vagy en küldhetők meg az ajánlati felhívásban meghatározott címre. Zárt borítékos ajánlatértékelés esetén a személyes átvételkor sérült borítékos ajánlatot, vagy boríték nélküli ajánlatot elfogadni nem szabad. A postai úton érkezett ajánlat borítékjának sérülése esetén annak mértékét és jellegét jegyzőkönyvezni kell a beérkezés helyén, a postabontáskor. Az ajánlatok személyes úton történő átvétele esetén átvételi elismervényt kell kiadni azok átvételéről (2. sz. melléklet). Postai megküldés esetén a tértivevényen történő átvétel/postakönyv igazolja az ajánlat beérkezését. A beérkezett ajánlatokat iktatni kell (beérkezés dátuma, óra, perc megadásával). Az ajánlatokat az eljárás megindulásától az Oldal: 7 / 14

8 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat ajánlattételi határidő lejártáig lehet befogadni. Érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be Ajánlatok bontása, bontás dokumentálása Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontását az elektronikusan beérkezett ajánlatok értékelését az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően lehet megkezdeni. Az ajánlatok bontása (borítékbontás/ megtekintés) az értékelőbizottság jelenlétében történik. A bontást úgy kell megszervezni, hogy az ajánlati árakat kizárólag a beszerző láthatja. Az ajánlatok felbontásánál ismertetni lehet (a választott módszertől függően) az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bontáson résztvevők aláírásukkal hitelesítenek Ajánlatok értékelése Az értékelőbizottság összetétele Az értékelést a következő személyek végzik: igénylő osztály/ok képviselője/képviselői (azon szakterületek képviselői az FGSZ Zrtn belül, akik beszerzési igényt nyújtanak be a Beszerzés számára) beszerző szükség szerint bevonandó Jogi osztály, Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóság Beszerzés vezető Érvényességi vizsgálat A beérkezett ajánlatokat formai és egyéb, érvényességet kizáró tartalmi szempontból ellenőrizni kell. A szakmai feltételeket a szakmai szervezet, az általános formai és kereskedelmi feltételeket, valamint a pályázó jogi, pénzügyi szempontból történő megfelelését a beszerző ellenőrzi, amelyhez szükség esetén a jogi vagy az illetékes pénzügyi osztály közreműködését kérheti. Az ajánlat érvénytelenségét kell megállapítani: ha az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, nem a megadott helyen nyújtották be, borítékos ajánlattétel esetén a boríték nem beazonosítható (címzett vagy a feladó nem azonosítható, nem a felhívásnak megfelelő adatokat tartalmazza), meghívásos versenyeztetés esetén nem az ajánlati felhívás címzettje nyújtotta be, ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban, dokumentációkban meghatározott feltételeknek, ha az ajánlat érvényességéhez előírt tartalmi és formai elemek bármelyike hiánypótlás után is hiányzik, ha az ajánlattevő az ajánlati árat egy másik ajánlattevő ajánlati árához vagy egyéb feltételhez köti. Oldal: 8 / 14

9 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat ha az ajánlattevő cégjogi értelemben nem valós gazdasági társaság, vagy a jogi/ gazdasági teljesítőképességét kétségessé tevő jogi eljárás (felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, kényszer-végelszámolás, kényszertörlési eljárás, bírósági végrehajtás alatt áll). Az ajánlatokat az értékelőbizottság nyilvánítja érvényesnek/érvénytelennek. Az érvénytelenség megállapítását az értékelésről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ajánlat érvénytelenségéről az ajánlattevőt tájékoztatni kell. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet részt. Az értékelés teljes folyamatában a Beszerzésnek törekednie kell a felmerült érvénytelenségi és/vagy kizárási okok maradéktalan kivizsgálására, és indokolt esetben lehetőséget kell biztosítani az ajánlattevőknek az okokkal kapcsolatos magyarázatra. Amennyiben az érvénytelenség az ajánlatok felbontását megelőzően egyértelműsíthető, a teljes érvénytelen ajánlati dokumentációt felbontás nélkül meg kell őrizni, illetve amennyiben azt az ajánlattevő kéri, felbontás nélkül vissza kell küldeni. Amennyiben az érvénytelenségi kritériumnak történő megfelelés csak az eljárás későbbi szakaszában állapítható meg, akkor az érvénytelenséget ekkor szükséges megállapítani Alkalmassági vizsgálat Amennyiben az alkalmassági kritériumoknak nem tesz eleget az ajánlattevő, abban az esetben az értékelőbizottság hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt. Az értékelőbizottságnak törekednie kell a felmerült alkalmatlansági okok maradéktalan kivizsgálására, és lehetőséget kell biztosítania az ajánlattevőknek az okokkal kapcsolatos magyarázatra Általános szabályok a hiánypótlásra, ajánlattevőktől további információ kérése A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell nyilatkozni. A verseny fenntartása érdekében az értékelőbizottságnak jogában áll az ajánlattevőt hiánypótlásra felszólítani, amennyiben a beküldött ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás valamely követelményének. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban pontosítást kérhet az ajánlattevőtől a benyújtott ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A hiánypótlásra (pontosításra, többletinformáció kérésre) beérkezett iratok tartalmának ismeretében az értékelőbizottság az ajánlatok alkalmasságát, érthetőségét ismételten megvizsgálja. Az ajánlattevőknek egyidejűleg megküldött valamennyi keletkezett irat (hiánypótlási felhívás, rákérdezés stb.) dokumentálásra és archiválásra kerül. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére ismét hiányosan, nem a felhívásnak megfelelően egészíti ki ajánlatát, úgy az ajánlata érvénytelen, így az eljárás további szakaszában nem vehet részt Műszaki és kereskedelmi értékelés Műszaki/szakmai értékelés Oldal: 9 / 14

10 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat A műszaki/szakmai értékelés során az értékelőbizottság Igénylő osztályt/okat képviselő tagja/i - az ajánlati felhívásban előre rögzített értékelési szempontrendszer/mátrix alapján - összehasonlítja/ják az ajánlati felhívásban meghatározott és az ajánlatban közölt feladatleírást műszaki/szakmai megfelelőség, technológiai megoldhatóság szempontjából. A részletes műszaki kiértékelés végén javaslatot tesz/nek a műszaki/szakmai megfelelőségre vonatkozóan, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek. A nem megfelelő műszaki tartalmú ajánlatok esetén vizsgálni kell, hogy van-e lehetőség a műszaki tartalom olyan vonatkozású módosítására, mely az ajánlati felhívásban rögzített feltételeknek történő megfelelést biztosíthatja, azaz a hiányos, műszaki/szakmai szempontból értékelhető, de nem teljes körű ajánlatok tekintetében hiánypótlásra, pontosításra kell felszólítani az ajánlattevőt. Az értékelőbizottságnak ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, akinek ajánlata a hiánypótlásokat követően sem megfelelő. A kizárás tényéről az ajánlattevőt tájékoztatni szükséges hivatalos levél formájában, amelyet szkennelve ben és postai úton is szükséges megküldeni az érintett ajánlattevőnek Kereskedelmi értékelés A kereskedelmi értékelés célja, hogy az értékelőbizottság beszerző tagja megvizsgálja a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint, majd értékelje azokat. A beszerző feladata, hogy az adott műszaki/szakmai elvárásoknak megfelelő, összességében kereskedelmileg legelőnyösebb ajánlatot válassza ki a beérkezett ajánlatok közül Tárgyalás lefolytatása, dokumentálása Az ajánlatok műszaki/szakmai és kereskedelmi értékelését követően, amennyiben az ajánlati felhívásban szerepelt, sor kerülhet tárgyalásra az összes ajánlattevővel egyidejűleg, vagy külön-külön Tárgyalás menete Műszaki/szakmai rész Tárgyalás során a műszaki tartalomra vonatkozóan az értékelőbizottság és az ajánlattevő részéről esetlegesen még felmerült kérdések kerülnek tisztázásra. Szerződéses feltételek tárgyalása Az ajánlattevőnek a szerződés tervezetre adott véleményei alapján, azok elvetése, vagy elfogadása után, a Jogi osztály és a Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóság közreműködésével kialakul a végleges szerződés tervezet. Ártárgyalás Az ajánlattevőnek a végső műszaki tartalomra vonatkozó árajánlata a tárgyalás elején ismertetésre kerül, amely az ajánlattevő induló ára lesz. Az ajánlattevőknek a tárgyaláson az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint lehetőségük van változatlan műszaki tartalom/feladatleírásra vonatkozóan az ajánlati ár módosítására, melyet a tárgyaláson írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtaniuk. Az árajánlatoknak az ajánlati felhívásban Oldal: 10 / 14

11 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat kért pénzügyi bontás alapján elkészített egyéb feltételektől függetlennek kell lenniük. Az értékelőbizottság lehetőség és szükség szerint megfelelő időt biztosít az ajánlattevők részére a megfelelő ajánlat megtétele érdekében, amelyet szükség esetén maximalizálhat. Az ajánlattevők a tárgyalás során az FGSZ Zrt. számára csak kedvezőbb, vagy nem kedvezőtlenebb irányban tehetnek ajánlatot (továbbiakban: árlejtés) a végső árra vonatkozóan az első körben a tárgyalást megelőző, a második, vagy még további körökben pedig az előző körös árajánlatukhoz képest. Amennyiben a tárgyalások során a beszerzési eljárás tárgyát képező műszaki tartalom, műszaki leírás módosul, az ajánlatkérő új alap ajánlat benyújtását teheti lehetővé, mely meghaladhatja az előzetesen benyújtott ajánlat értékét. Ebben az esetben az előzetesen benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül és az árlejtésre az új alap ajánlatnak megfelelően kerül sor. Az értékelőbizottság a személyes tárgyalást zárt körben tartja. (Csak az ajánlatkérő és az ajánlattevők, valamint képviselőik lehetnek jelen.) A tárgyaláson az ajánlattevőt csak az érvényes cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. Az értékelőbizottság köteles ezt a tárgyalás megkezdését megelőzően ellenőrizni. Az ártárgyaláson elhangzottakat és annak eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, azt iktatni, archiválni kell. A végső ajánlatok megadásával az ajánlattevőre nézve főszabály szerint min. 90 napos határidőre ajánlati kötöttség jön létre. Az értékelőbizottság kötelezheti az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket arra, hogy a tételes költségbontást a tárgyalást követő legkésőbb 3 munkanapon belül elektronikus úton, szerkeszthető formában nyújtsák be Szállítókiválasztás Komplex értékelés A beérkezett ajánlatok eredményét összefoglaló, döntés előkészítő anyagot komplex értékelő mátrix formájában kell elkészíteni. A komplex értékelés jellemzője, hogy a műszaki/szakmai és kereskedelmi értékelés pontszámai összeadódnak az értékelés során. A műszaki/szakmai és a kereskedelmi ajánlatok egy táblázatban, egy értékelő mátrixban kerülnek pontozásra és a két értékelés lezárását követően összeadódnak a részpontszámok, majd kialakul az ajánlattevők sorrendje. Az értékelőbizottság - az ajánlatkérés előtt meghatározott összes értékelési szempont figyelembevételével - kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot, ez alapján összegzést készít az ajánlatok elbírálásáról és javaslatot tesz a nyertes ajánlattevőre. A javaslatnak megfelelő mennyiségű és minőségű információt, indokot kell tartalmaznia a javaslat megalapozása céljából (pl. értékelő mátrix). Amennyiben az ajánlati felhívásra csak egy ajánlat érkezik, illetve annak csak egyetlen ajánlat felel meg, úgy a beszállító kiválasztási javaslatnak tartalmaznia kell indoklást arra Oldal: 11 / 14

12 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat vonatkozóan, hogy az ajánlat paraméterei megfelelnek a piaci feltételeknek, a beszerzés tárgyára vonatkozó benchmarkoknak, illetve a szerződés megköthető-e az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó céggel vagy szükséges a pályáztatás újra kiírása. Az összegzésben rögzítettek alapján a Szállító kiválasztása (4. melléklet) elnevezésű nyomtatványon a megfelelő belső jóváhagyatási folyamat szerint történik. A döntéshozatalt követően a nyertes ajánlattevőt a beszállító kiválasztására vonatkozó jóváhagyó döntés alapján faxon, en vagy postai úton értesíteni kell az eljárás eredményéről. A többi nem nyertes ajánlattevőt a nyertes ajánlattevővel egyidőben szükséges írásban tájékoztatni ajánlatuk sikertelenségéről. Eredménytelen eljárás esetén a beszerző az ajánlattevőket egyidejűleg írásban tájékoztatja az eljárás eredménytelenségéről. Ha az FGSZ Zrt. a beszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötötte, az ajánlati biztosítékot vissza kell szolgáltatnia az ajánlattevők részére az eljárás eredményének kihirdetését követő 15 napon belül Jogorvoslat A jelen szabályzat szerinti kiválasztási eljárás szabályainak megsértése esetén, valamint amennyiben a kiválasztás eredményét az ajánlattevő vitathatónak tartja, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt jogosultak jogorvoslattal élni Szerződés Szerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozók bejelentése A szerződés teljesítésének megkezdéséhez szükséges alvállalkozókat, a szerződés aláírásáig a pályáztatást végző beszerző felé be kell jelenteni. A szerződést csak ezen dokumentumok megléte esetén lehet aláírni. A bejelentést az 1. számú melléklet 7. függelék megfelelő (A,B,C,D,E) részeinek kitöltésével kell megtenni Kiszervezett tevékenység bejelentése az MBFH, illeve a MEKH felé Az FGSZ Zrt. által kiszervezett, az engedélyköteles gázüzemi tevékenységek engedélyeztetése céljából a tevékenység végzésére kötött szerződéseket, illetve a vállalkozók és alvállalkozók által megküldött, valamint az FGSZ Zrt. erre jogosult képviselői által kitöltött 1. sz. melléklet 7. függelék (A,B,C,D,E) szerinti alkalmasságot igazoló dokumentumokat a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/A. (1) bekezdése alapján az FGSZ Zrt. megküldi az MBFH-nak. Az érintett gázüzemi tevékenység az MBFH jóváhagyó határozatának kiadása után szervezhető ki. Oldal: 12 / 14

13 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat A szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kiszervezéséhez a MEKH hozzájárulását a működési engedély jóváhagyásával megadta. A mellékletben nem szereplő gázüzemi tevékenységek esetén a MEKH-nek a kiszervezés jóváhagyatása céljából a Vhr szerinti dokumentumokat kell benyújtani Keretszerződés, keretmegállapodás-elvű keretszerződés Keretszerződés kötése javasolt azon beszerzési scope-ok kapcsán, amelyeket tartósan igénybe vesz az FGSZ Zrt., továbbá a szállítói kapacitás lekötése, a tervezhetőség, kedvezőbb szerződéses feltételek elérése érdekében, azonnal kiszolgálandó igények kielégítésére, biztonsági készenlét igénybevételére stb. Keretszerződés köthető egyetlen beszállítóval (pl. kapacitása ki tudja elégíteni az FGSZ Zrt. igényeit, földrajzi helyzete indokolja stb.) valamint több beszállítóval (pl. a kapacitás biztonságos lefedése, a különböző ár és szerződéses kondíciók kihasználhatósága stb. érdekében). Oldal: 13 / 14

14 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 3. MELLÉKLETEK Melléklet száma Melléklet címe 1. sz. melléklet Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet Átvételi elismervény 3. sz. melléklet Összegzés ajánlatok elbírálásáról 4. sz. melléklet Szállító kiválasztása Siófok, december 10.. Fehér János László vezérigazgató Záradék: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelen Kiválasztási Szabályzatot 656/2015. számú határozata alapján február 24. napján jóváhagyta. Oldal: 14 / 14

15 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. sz. melléklet AJÁNLATI FELHÍVÁS és DOKUMENTÁCIÓ a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. tárgyban indított beszerzési eljárásához Jelen sablon kerül testre szabásra az adott beszerzési eljárás jellegétől függően; a színessel szedett pontok alkalmazásával, cseréjével, pontosításával. Siófok, dátum 1/31

16 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. AJÁNLATKÉRŐ Cégbíróságon bejegyzett név: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf Telefon: Telefax: AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA és VOLUMENE 1. Ajánlatkérés tárgya: TÁRGY 2. Beszerzés volumene: 3. Ajánlatkérő által megadott beszerzési volumen ajánlatkérő várható beszerzési igényét jelenti, de nem jelenthet ajánlatkérőre nézve tényleges vásárlási kötelezettséget. 3. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSE és KÖLTSÉGE 1. Az FGSZ Zrt. a beszerzési eljárás lebonyolítása során minden tekintetben az esélyegyenlőséget és a tiszta versenyt biztosítja. 2. Jelen dokumentáció a beszerzési eljáráson részt venni szándékozó ajánlattevők számára előkészített írásos információk összessége, amelynek alapján az ajánlatok összevethetően és kiértékelhetően elkészíthetők. 3. Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. 4. A dokumentáció másra át nem ruházható. (Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő a dokumentáció közös jelentkezők valamelyike által történő átvétele). 5. Ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlattevő saját kockázatán vesz részt a pályázaton. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerülő összes költséget ajánlattevőnek kell viselni, tekintet nélkül az eljárás eredményére. Ajánlattevő az általa kidolgozott ajánlatért ellenértéket nem igényelhet, ezzel kapcsolatosan semminemű követeléssel elő nem állhat. 6. Egy ajánlattevő érvényesen csak egy ajánlatot nyújthat be, további pályázatot sem önállóan, sem egy konzorcium tagjaként, sem alvállalkozóként nem nyújthat be. 7. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen pályázattal kapcsolatban átadott és a jövőben átadásra kerülő minden adat, információ és közlés bizalmasnak tekintendő. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a bizalmas információk kizárólag az ajánlatok elkészítésével, értékelésével, a pályázat alapján megkötésre kerülő szerződés megkötésével kapcsolatban használhatók fel. Az ajánlattevő vállalja, hogy alkalmazottait, megbízottait és minden más, a pályázattal kapcsolatosan igénybevett közreműködőt tájékoztat az információ bizalmas jellegéről, illetve kötelezi a bizalmas információ kezelésére vonatkozó kötelezettség betartására. Ajánlattevő a bizalmas információk 2/30

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013.

Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Kommunikációs ügynökségi szolgáltatások/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás) 1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ (pályázati kiírás) Göd város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására A pályázati kiírója:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben