KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: West End City Office Center, 1062 Budapest, Váci út 1-3. C ép. VI. em. 2. Cégjegyzékszám: Adószám: mint megbízott (a továbbiakban: Társaság ) Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya 1.1. A SOLAR TRADER alkalmazás a Társaság online megbízás adására lehetőséget biztosító, valósidejű adatszolgáltatást nyújtó kereskedési szolgáltatása, amely alkalmazás elérhetőségét, működését és funkcióit a Társaságtól független külföldi pénzügyi szolgáltató biztosítja A Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződést abból a célból kötik meg, hogy a Társaság az Ügyfél részére a Társaság Üzletszabályzatában, valamint a Felek között létrejött számlaszerződésben meghatározott szabályok szerint a SOLAR TRADER alkalmazás útján befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzen A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés, a Társaság Üzletszabályzata ideértve a Díjszabályzatot és a Felek között létrejött számlaszerződés elválaszthatatlan jogi egységet alkotnak. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság Üzletszabályzatát megismerte, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el Jelen szerződés alapján a Társaság az alábbi online kereskedési lehetőségeket biztosítja az Ügyfél számára: a) SOLAR TRADER számítógépre telepíthető alkalmazás, b) SOLAR WEB TRADER online felületen elérhető alkalmazás, valamint c) SOLAR MOBIL TRADER mobiltelefonra optimalizált alkalmazás A jelen szerződés hatályba lépésének és a SOLAR TRADER alkalmazás használata megkezdésének feltétele, hogy 1

2 a) a Felek között létrejött számlaszerződés alapján az Ügyfél számára megnyitásra kerüljön az Ügyfél egyéb a Társaság által vezetett számláitól elkülönült, kifejezetten a SOLAR TRADER alkalmazás használatához szükséges számla (a továbbiakban: Online Számla), b) az ügyfélszámláról az Online Számlán jóváírásra kerüljön az Ügyfél által meghatározott pénzösszeg. 2. SOLAR TRADER DEMO 2.1. A Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás éles használata előtt lehetővé teszi az adott teljes funkciójú alkalmazás tőkepiaci kockázat vállalása nélkül kipróbálható próbaverziójának használatát Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése előtt lehetősége volt a SOLAR TRADER DEMO alkalmazás megismerésére és kipróbálására, a Társaság az alkalmazás használatával kapcsolatos kérdések feltevésére lehetőséget biztosított, valamint a feltett kérdésekre amennyiben ilyen volt teljes körű, érthető és egyértelmű tájékoztatást adott Ennek megfelelően az Ügyfél a SOLAR TRADER alkalmazás éles használatának megkezdésével kijelenti, hogy az alkalmazást és az abban köthető ügyleteket a szükséges mértékben megismerte, valamint elfogadja, hogy az alkalmazás nem megfelelő használatából vagy az Ügyfél ismeretének ideértve a tőkepiacon használt angol illetve magyar fogalmak, rövidítések ismeretének hiányából fakadó károkért a Társaság a felelősségét kizárja. 3. Online Számla 3.1. A SOLAR TRADER alkalmazás használatához a Társaság a Felek között létrejött számlaszerződés alapján megnyitott számlákon (a továbbiakban: egyéb számla) túl Online Számlát nyit az Ügyfél részére. Az Online Számlát a Társaság EUR devizanemben vezeti A Társaság törekszik arra, hogy az Online Számlához való hozzáférést a jelen szerződés aláírását követő 24 órán belül biztosítsa Az Online Számla teljes mértékben elkülönül az Ügyfél nevére a Társaság által vezetett egyéb számlától ennek megfelelően a) az egyéb számla, illetve az Online Számla egyenlege mindenkor külön kerül kimutatásra, b) a SOLAR TRADER alkalmazásban adott megbízások fedezettségének vizsgálatára kizárólag az Online Számlán nyilvántartott összeg vonatkozásában kerül sor, c) a SOLAR TRADER alkalmazásban teljesült ügyletek az Ügyfél számára elérhető módon kizárólag az Online Számlán kerülnek nyilvántartásra, d) a SOLAR TRADER alkalmazásával kapcsolatos a Társaságot megillető díjak az Online Számláról kerülnek levonásra A Társaság az Ügyfél átvezetési megbízása alapján a SOLAR TRADER alkalmazásra tekintettel az ügyfélszámlán jóváírt pénzeszközt átutalja az Online Számlára. Az Online Számlára pénzügyi eszköz átvezetésére a Társaság lehetőséget nem biztosít. Az Online Számlára történő átvezetésre kizárólag az ügyfélszámláról van lehetőség. Az átvezetés a kezdeményezéstől számítva több banki napot is igénybe vehet. Az átutalás Online Számlára történő megérkezését követően a SOLAR TRADER alkalmazás mindenkor az Ügyfél valósidejű egyenlegét jeleníti meg. 2

3 3.5. Az Online Számláról pénzeszköz kivonása a Társaság közreműködésével történik a Társaságnak adott átvezetési megbízással. Az Online Számláról pénzügyi eszköz kivonására a Társaság lehetőséget nem biztosít. A Társaság az érintett pénzeszköz átvezetését haladéktalanul kezdeményezi az Ügyfél ügyfélszámlájára. Az Online Számláról történő kivonásra kizárólag az ügyfélszámlára történő átvezetéssel van lehetőség Amennyiben az Ügyfél a 3.1 pontban meghatározottól eltérő devizát bocsát a Társaság rendelkezésre, vagy attól eltérő devizában kívánja az Online Számla egyenlegét csökkenteni, úgy az átváltás költsége az Ügyfelet terheli. Pénzügyi eszköz Online Számlára utalására nincs lehetőség Az Online Számla egyenlege fedezetül szolgál az Ügyfélnek a Társasággal szemben esedékes követelésére, ideértve az egyéb számlákon fennálló követelést is. A Társaság az Ügyfél egyidejű értesítésével jogosult esedékes követelését az Online Számlán lévő szabad pénzeszközök terhére érvényesíteni A Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás használatával járó minden őt megillető díjat napi elszámolással az Online Számla megterhelésével érvényesíti Az átutalási költségeket az Ügyfél köteles viselni. 4. Jelszóhasználat 4.1. A SOLAR TRADER alkalmazás használatára vonatkozó szerződés megkötésével egyidejűleg a Társaság felhasználónevet és jelszót (továbbiakban: bejelentkezési adat ) rendel az Ügyfélhez, amelyet az Ügyfél a jelen szerződés aláírását követő 24 óra alatt, a szerződésben megadott címére megkap A SOLAR TRADER alkalmazás csak érvényes bejelentkezési adat megadása után használható. A Társaság az érvényes bejelentkezési adattal történő bejelentkezést követően a bejelentkező személy utasításait az Ügyfél utasításaiként teljesíti Az Ügyfél köteles a Társaságtól kapott ideiglenes jelszavát az első bejelentkezés alkalmával megváltoztatni, valamint a bejelentkezési adatot titkosan kezelni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni, amennyiben a bejelentkezési adat illetéktelen harmadik személy birtokába kerülhetett Az Ügyfél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon keresztül a Társaság által megkívánt a szerződésben, vagy azonosítási adatlapon szereplő egyes adatok bekérésével megtörtént azonosítást követően igényelheti a jelszó módosítását. A Társaság az előző jelszó érvénytelenítésével egyidejűleg ideiglenes jelszót rendel az Ügyfélhez, aki azt az első bejelentkezése alkalmával köteles megváltoztatni. 5. SOLAR TRADER alkalmazás használata 5.1. A SOLAR TRADER alkalmazás igénybevételéhez szükséges informatikai feltételek a Társaság honlapján kerülnek feltűntetésre A Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás egyes funkcióit az Ügyfél minősítése (megfelelési teszt adatlapjának értékelése) alapján jogosult és köteles korlátozni, így előfordulhat, hogy az 3

4 alkalmazás felhasználási kézikönyvben meghatározott egyes funkciók az Ügyfél számára nem elérhetőek Amennyiben az Ügyfél a SOLAR TRADER alkalmazás Társaság által korlátozott funkcióit is igénybe kívánja venni, ezt kizárólag írásban, a kapcsolódó kockázatok elfogadására is kiterjedő nyilatkozatával kérheti, a 2. számú mellékletben meghatározott formanyomtatvány útján. A Társaság a korlátozások feloldására a megfelelően kitöltött formanyomtatvány kézhezvételét követő munkanap vállalkozik A SOLAR TRADER alkalmazás, illetve a kapcsolódó dokumentáció teljes körűen és a mindenkori legújabb változat tekintetében angol nyelven érhető el. A Társaság törekszik arra, hogy a szolgáltatást magyar nyelven is elérhetővé tegye, ugyanakkor előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes funkciói, valamint a felhasználási kézikönyv magyar nyelven nem elérhetők. Ennek megfelelően a Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás használatát olyan Ügyfelek számára ajánlja, akik az angol, német, olasz,francia, spanyol, orosz, japán vagy kínai nyelvet a tőkepiaci műveletek lebonyolításához szükséges szinten ismerik A Társaság indokolt esetben ideértve az alkalmazás karbantartását, javítását jogosult az alkalmazáshoz való hozzáférést, szükség szerint akár előzetes értesítés nélkül, korlátozni A Társaság, szükség szerint akár előzetes értesítés nélkül is, jogosult módosítani a SOLAR TRADER alkalmazást. Amennyiben a Társaság az alkalmazás új verzióját teszi elérhetővé, illetve az alkalmazás használatához egyéb program telepítését rendeli el, úgy az Ügyfél a tájékoztatást követően haladéktalanul köteles a Társaság által rendelkezésre bocsátott programokat, illetve programfrissítéseket telepíteni Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot a SOLAR TRADER alkalmazás használata során tapasztalt esetleges hibákról. Megbízás adása 5.8. A Társaság megbízást kizárólag az alkalmazásban feltűntetett egyes külföldi szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszereken, valamint egyes OTC kereskedési helyszíneken kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozóan fogad A SOLAR TRADER alkalmazásban adható megbízások típusai eltérhetnek a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten nevesített megbízástípusoktól. Az egyes megbízástípusok leírását az érintett SOLAR TRADER alkalmazás tartalmazza A SOLAR TRADER alkalmazás útján adott megbízást a Társaság a hét minden napján, a nap 24 órájában fogadja feltéve hogy az adott alkalmazás elérhető és üzemel, de a megbízás kizárólag az érintett kereskedési helyszín nyitvatartási ideje alatt teljesül A megbízásnak megfelelő módon tartalmaznia kell valamennyi, az érintett SOLAR TRADER alkalmazás által kötelezőnek feltűntetett adatot A SOLAR TRADER alkalmazás kizárólag az Online Számlán teljes egészében fedezett megbízásokat fogad, a részben vagy egészben fedezetlen megbízások az Ügyfél egyidejű értesítésével automatikusan visszautasításra kerülnek. 4

5 5.13. A SOLAR TRADER alkalmazás útján adott megbízás esetén a végrehajtás helyszíne minden esetben az Ügyfél által meghatározott helyszín, ennek megfelelően a Társaság a megbízás végrehajtásakor nem mérlegeli a végrehajtás szempontjait, hanem az Ügyfél határozott utasítása alapján jár el Amennyiben a SOLAR TRADER alkalmazás bármely technikai oknál fogva nem elérhető, az Ügyfél ügyfélfogadási időben, telefonon keresztül is adhat megbízást a Társaság számára. A Társaság az Online Számla terhére teljesíti a megbízást azzal, hogy a mindenkor hatályos, a bizományosi üzletágat érintő Díjjegyzékben meghatározott, telefonon keresztül leadott megbízása esetén alkalmazandó jutalék kerül felszámításra. Fedezet, kényszerlikvidálás A SOLAR TRADER alkalmazáson keresztül adott megbízás esetén pozíció felvételére kizárólag az Online Számlán rendelkezésre pénzeszköz, illetve pénzügyi eszköz erejéig van lehetőség, a Társaság az Ügyfél egyéb számláin meglévő fedezetet nem veszi figyelembe A megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet számítását a SOLAR TRADER alkalmazás végzi A pozíciók és fedezetek értékelése valós időben történik. Az adott megbízás megadásához szükséges fedezet mértékéről a SOLAR TRADER alkalmazás ad tájékoztatást. A fedezetek figyelemmel kísérése az Ügyfél feladata Amennyiben az Ügyfél a SOLAR TRADER alkalmazás által meghatározott módszer alapján akár részben, akár egészben fedezetlenné válik, úgy a Társaság előzetes értesítés nélkül a szükséges mértékig azonnali kényszerlikvidálásra jogosult. 6. Kapcsolattartás 6.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és a kapcsolattartás elsődleges módjaként a SOLAR TRADER alkalmazást ideértve a Társaság honlapját választja A SOLAR TRADER alkalmazás használata esetén a Társaság az Online Számla egyenlegéről, Online Számlát érintő átutalásról, az egyedi megbízásról, annak teljesítéséről, teljesítés nélküli törléséről, a fedezettségről, a kényszerlikvidálásról szóló értesítést és tájékoztatást a SOLAR TRADER alkalmazás útján küldi meg az Ügyfél részére A fentieknek megfelelően a Társaság a megbízás végrehajtását követő tájékoztatást a SOLAR TRADER alkalmazás útján adja meg. 7. A szerződés hatálya és megszűnése 7.1. Jelen szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jött létre Jelen szerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél megsértette a jelen szerződés és/vagy az egyedi megbízás alapján fennálló lényeges kötelezettségét. 5

6 7.3. Jelen szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben a felek közötti számlaszerződés megszűntetésre kerül A Felek bármelyike jogosult jelen szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel a másik szerződő félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. A jelen szerződés felmondásának hatályosulását megelőzően valamennyi nyitott pozíciót le kell zárni és az így rendelkezésre álló pénzösszeget az elszámolást követően haladéktalanul az ügyfélszámlára kell utalni Jelen szerződés felmondása illetve megszűnése nem érinti a felmondást megelőzően a Felek által a jelen szerződés alapján vagy azzal összhangban vállalt kötelezettségeket, így különösen a Feleket terhelő elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését Az egyes egyedi megbízások teljesítés nélküli megszűnése önmagában nem jelenti a szerződés megszűnését, kivéve, ha az alapot ad a szerződés bármely szerződő fél részéről való felmondására. 8. Vegyes rendelkezések 8.1. A Társaság nem vállal felelősséget az alábbiakkal kapcsolatban felmerült károkért: a) bejelentkezési adatokkal való visszaélés, b) kommunikációs hiba, c) a SOLAR TRADER alkalmazás nem megfelelő használata, módosítása, kiegészítése, d) a SOLAR TRADER alkalmazás nem megfelelő változatának használata, e) a SOLAR TRADER alkalmazás nem az alkalmazás igénybevételéhez szükséges, illetve ajánlott a Társaság honlapján feltűntetésre került informatikai rendszeren történő használata A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a SOLAR TRADER alkalmazás nem vagy nem megfelelő, vagy funkcióinak részleges működéséből, továbbá a kapcsolódó késedelemből vagy nemteljesítésből, működésének szüneteltetéséből fakadó kárért, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazást működtető külföldi pénzügyi szolgáltató az alkalmazás funkcionalitása, működése kapcsán felelősségét korlátozta, illetőleg a polgári törvénykönyvről szóló 314. (2) bekezdés alapján arra, hogy a Társaság az alkalmazás használatát ingyenesen biztosítja az Ügyfél számára Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzata, a Felek közötti számlaszerződés, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen szerződés valamely rendelkezése között, úgy e tekintetben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy felügyeleti előírás, illetőleg az érintett kereskedési helyszín vagy elszámolóház szabályozás változása jelen szerződés módosítása nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire A Felek megállapodnak, hogy esetleges jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitáikat megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy 6

7 alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el Kelt: Budapest,. Ügyfél.. Társaság Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím: aláírás: aláírás:

8 1. sz. melléklet KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT - SOLAR TRADER alkalmazás használata - Solar Capital Markets Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Üzletszabályzata alapján biztosítja az Ügyfél részére, hogy a Társaságnak a SOLAR TRADER alkalmazás megbízást adjon egyedi ügyletekre vonatkozóan, továbbá az a SOLAR TRADER alkalmazás használatával kapcsolatban, valamint ezen ügyletekre vonatkozó visszaigazolásokat, elszámolásokat a SOLAR TRADER alkalmazás igénybevételével, illetve a Társaság honlapján történő megjelenítéssel juttassa el az Ügyfél számára. SOLAR TRADER DEMO A Társaság megfelelően tájékoztatott arról, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás használata előtt kifejezetten javasolt az alkalmazás demo változatának kipróbálása, amely a Társaság honlapján elérhető. A demo változat teljes mértékben meggyezik az éles változattal, azzal a különbséggel, hogy a demo változat használatával tényleges kockázatvállalás és fizetési kötelezettség nélkül próbálható ki és tanulmányozható az alkalmazás. Kijelentem, hogy a Társaság lehetőséget biztosított az alkalmazás használatával kapcsolatban felmerült kérdések feltevésére. Kijelentem továbbá, hogy a Társaság az alkalmazással kapcsolatban adott tájékoztatása mindig az pénzügyi és informatikai ismereteimnek megfelelő teljes körű, érthető és egyértelmű volt. Bejelentkezési adatok A SOLAR TRADER alkalmazás használata esetén az Ügyfél az alkalmazásba történő belépéskor felhasználóneve és jelszava (a továbbiakban: bejelentkezési adat) alapján azonosítja magát. A Társaság a bejelentkezési adatok megadásával magát azonosító személytől származó megbízásokat az Ügyfél által adott megbízásnak tekinti. A bejelentkezési adatok titokban tartása az Ügyfél feladata. A Társaság tájékoztatott arról, hogy semmilyen formában nem javasolja a bejelentkezési adatok írásbeli tárolását, valamint az automatikus bejelentkezést lehetővé tevő szolgáltatások használatát. SOLAR TRADER alkalmazás használata Az SOLAR TRADER alkalmazás használata során alkalmazandó eljárások így különösen a megbízás adása, a fedezetértékelés, a kényszerlikvidáció, a tájékoztatás lényegesen eltérnek az egyéb módon adott megbízások során a Társaság által alkalmazott eljárásoktól. A SOLAR TRADER alkalmazás útján elérhető pénzügyi eszközök köre, valamint az alkalmazásban elérhető megbízások típusai között számos olyan található, amely szélsőséges fokú kockázatot hordozhat. Minden egyes pénzügyi eszközzel való ügyletkötést, illetve megbízási típus használatát megelőzően a Társaság kifejezetten javasolja az alkalmazás felhasználási kézikönyvének, a Társaság oldalán elérhető tájékoztatásnak alapos áttanulmányozását. Tudomásom van arról, hogy a Társaság által ismertetett szabályokon túlmenően mindenkor érvényesülnek a megbízással érintett kereskedési helyszínek piaci szabályai is, amelyekről az érintett kereskedési helyszínen (honlapján) érhető el bővebb felvilágosítás. Kijelentem, hogy a Társaság tájékoztatott arról, hogy a pénzügyi eszközök és az ezekkel való kereskedés tekintetében érvényesülő jogokkal és kötelezettségekkel, az érintett kereskedési helyszínen alkalmazandó piaci szabályokkal, a kapcsolódó fedezeti, elszámolási szabályokkal és az ezekkel kapcsolatos fokozott kockázattal minden egyes pénzügyi eszköz és ügylettípus esetén a saját 8

9 felelősségemre köteles vagyok a megbízás megadását megelőzően tájékozódni. Tudomásom van arról, hogy a tőkepiaci ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Tudomásom van arról, hogy az egyes megbízások teljesíthetőségéért, eredményességéért, a pénz- és tőkepiaci folyamatok eredményéért a Társaság nem felelős, a piaci műveletek kockázata engem terhel, így különösen az általam elszenvedett veszteségekért köteles vagyok helytállni. Tudomásom van arról, hogy az esetleges veszteségek mérséklése érdekében lehetőségem van speciális típusú megbízások adására (így pl. stop-loss megbízás). Tudomásom van arról, hogy piaci áras megbízás esetén az ajánlat a SOLAR TRADER alkalmazásban való rögzítésekor érvényes árfolyamon teljesül, amely eltérhet attól az árfolyamtól amit az ajánlatom megadásakor észleltem. A Társaság tájékoztatott arról, hogy lehetőségem van a SOLAR TRADER alkalmazást úgy beállítani, hogy az egyes megbízások esetén az alkalmazás a megbízást azonnal jóváhagyási engedély bekérése nélkül rögzíti. Az alkalmazás ezen funkciójával járó kockázatokat megértettem. A Társaság tájékoztatott arról, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás egyes funkcióit az pénzügyi ismereteimnek megfelelően jogosult korlátozni. Tudomásom van arról, hogy a Társaság a pénzügyi ismereteimet az általam kitöltött un. Megfelelési teszt kiértékelésével állapítja meg. Tudomásom van arról, hogy kérhetem a Társaságot, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás azon funkcióihoz is engedjen hozzáférést, amely tekintetben korábban úgy nyilatkozott, hogy azok olyan kockázatot tartalmaznak, amely az én pénzügyi ismereteim, illetve a befektetéssel elérni kívánt céljaimra tekintettel túlzott kockázatot tartalmaznak. A Társaság a funkciók elérhetővé tételét megelőzően tájékoztatott arról, hogy ebben az esetben olyan megbízásokat is adhatok az alkalmazásban, amelyek kockázata meghaladhatja a kockázatviselő képességemet. A SOLAR TRADER alkalmazások által nyújtott funkciók teljes egészében angol nyelven érhetőek el. A Társaság az alkalmazások használatát olyan Ügyfelek számára ajánlja, akik az angol nyelvet ideértve a tőkepiaci szakzsargonban alkalmazott rövidítéseket a tőkepiaci műveletek lebonyolításához szükséges szinten ismerik. Megértettem és kifejezetten elfogadom, hogy a Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás mindenkori elérhetőségére, a hibamentes vagy teljes funkcionalitású működésére nem vállalkozik, az ebből eredő károkért való felelősséget az alkalmazás ingyenes biztosítására, valamint az alkalmazást biztosító harmadik pénzügyi szolgáltató felelősségkorlátozó rendelkezései tekintettel kizárta. A Társaság megfelelően tájékoztatott, hogy amennyiben a SOLAR TRADER alkalmazás új változata érhető el, vagy az alkalmazáshoz frissítő, vagy kiegészítő csomag érhető el úgy azt köteles vagyok haladéktalanul az előírásoknak megfelelően telepíteni. Online Számla, fedezetszámítás, kényszerlikvidálás Tudomásom van arról, hogy az Online Számla kifejezetten a SOLAR TRADER alkalmazáshoz megnyitandó speciális alszámla, amelyre az ügyfélszámlától eltérő szabályok vonatkoznak és azok kezelése teljes mértékben elválik egymástól. 9

10 A Társaság tájékoztatott arról, hogy bár a Társaság az Online Számla megnyitását a szerződés aláírását követően haladéktalanul kezdeményezi, de az Online Számlához informatikai okokból csak bizonyos idő elteltével férhetek hozzá. A Társaság tájékoztatott arról, hogy a hozzáférés biztosítására általában 24 órán belül van lehetőség. A Társaság megfelelően tájékoztatott arról, hogy az Online Számlára kizárólag a Társaság által vezetett ügyfélszámláról, illetve az Online Számláról kizárólag a Társaság által vezetett ügyfélszámlára van lehetőség pénzeszköz átutalására, amely átutalás akár az átutalási megbízásnak a Társaság részére történő megadástól számított 5 banki napot is igénybe vehet, amely időtartamra a fedezetek biztosítása és a pozíciók megnyitása/tartása esetén figyelemmel vagyok. Tudomásom van arról, hogy az ügyfélszámla és az Online Számla között pénzügyi eszköz (így pl. értékpapír) átvezetésére nincs lehetőség, a Társaság kizárólag pénzeszköz átutalását biztosítja. A SOLAR TRADER alkalmazás minden nap, a nap 24 órájában valósidejű fedezetszámítást végez. Az alkalmazás a fedezetszámítás során kizárólag az Online Számlán nyilvántartott pénzeszközt és pénzügyi eszközt veszi figyelembe. Ennek megfelelően az egyéb számláimon lévő pénzeszközök, illetve pénzügyi eszközök, valamint az Online Számlán az ügyfélszámláról még jóvá nem írt pénzeszközök a SOLAR TRADER alkalmazás vonatkozásában nem kerülnek beszámításra. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az ügyfélszámlán nyilvántartott pozitív egyenlegem ellenére az Online Számlán kényszerlikvidációra kerül sor. A SOLAR TRADER alkalmazás a megbízások fedezetlenné válásának elkerülése érdekében automatikusan, előzetes értesítés nélkül likvidálja azon pozíciókat, amelyek tekintetében a kitettség mértéke túllépi az adott megbízáshoz, illetve pénzügyi eszközhöz rendelt mértéket. Az azonnali likvidáció során a fedezetlenség veszélyének elkerüléséhez szükséges mértékig valamennyi pozícióm likvidálásra kerülhet. A fentiekre tekintettel a Társaság akként tájékoztatott, hogy kényszerlikvidáció elkerülése érdekében, az előre nem várt helyzetre is felkészülve javasolt az Online Számlán fedezetet biztosítani. A fedezet biztosításával kapcsolatban tudomásom van arról, hogy az ügyfélszámláról az Online Számlára történő átutalás a devizakonverzió, illetve a harmadik országban található számlavezetőre tekintettel a belföldi átutalásokhoz képest hosszabb időt vesz igénybe. Tájékoztatás A Társaság tájékoztatott arról, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás útján kötött ügyletek vonatkozásában a tájékoztatást az egyéb módon adott megbízások esetén folytatott gyakorlatától eltérően nem a hagyományos módon teljesíti, hanem a jogszabályban meghatározott adatokat a SOLAR TRADER alkalmazás útján hozzá tudomásomra. Ennek megfelelően a tájékoztatások nyomon követése az én feladatom. Tudomásom van arról, hogy a pozícióim és a fedezettségem folyamatosan történő nyomon követése az én feladatom és felelősségem, a Társaságot ilyen kötelezettség nem terheli. Végrehajtási helyszín Az alkalmazás útján kötött ügyletek végrehajtási helyszíne az ügyfél határozott rendelkezése alapján minden esetben a SOLAR TRADER alkalmazás. Ennek megfelelően az alkalmazás útján adott megbízás esetén a Társaságot a Végrehajtási politikájában a lehető legjobb végrehajtási helyszín kiválasztására vonatkozó kötelezettség nem terheli. 10

11 Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat figyelemfelkeltő céllal készült, nem helyettesíti a Társaság Üzletszabályzatának megismerését, amely a közöttem és a Társaság között létrejövő egyedi ügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza, és nem tér ki valamennyi, az ügyletből eredő potenciális kockázatra. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fentiekben foglaltakat tudomásul veszem, a Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat megismertem és megértettem. Kelt: Budapest,. Ügyfél.. Társaság Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím: aláírás: aláírás:

12 2. sz. melléklet KÉRELEM - SOLAR TRADER alkalmazás funkciókorlátozásának feloldására - Alulírott Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: jelen nyilatkozat megküldésével az alábbi kérelemmel fordulok a Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C Torony VI. emelet 2. ajtó; cégjegyzékszám: , vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: Társaság). A Társaság a Társaság és köztem a SOLAR TRADER alkalmazás használatára vonatkozóan létrejött szerződés, valamint az általam kitöltött Megfelelési teszt alapján korlátozta a SOLAR TRADER alkalmazás általam hozzáférhető funkcióit. Tudomásom van arról, hogy a korlátozásra a pénzügyi ismereteimre, a befektetésemmel elérni kívánt célra és kockázatviselő képességemre tekintettel került sor annak érdekében, hogy a számomra ismeretlen és kiemelkedő kockázattal járó tőkepiaci ügyletek ne legyenek elérhetőek. A fentiek ellenére de azok figyelembe vételével kifejezetten kérem a Társaságot, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás alábbi funkcióihoz a részemre hozzáférést biztosítson: [ ] Kijelentem, hogy a jelen kérelmet annak a kockázatnak a tudatában tettem meg, hogy a korlátozás feloldását követően olyan tőkepiaci megbízástípusok és pénzügyi eszközök is elérhetővé válnak az alkalmazásban, amelyek kockázati szintje akár jelentős mértékben is meghaladhatja a kockázatviselő képességemet és veszélyeztetheti a befektetéssel elérni kívánt célomat. Kelt: Budapest, Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím: aláírás: aláírás:

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben