KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: West End City Office Center, 1062 Budapest, Váci út 1-3. C ép. VI. em. 2. Cégjegyzékszám: Adószám: mint megbízott (a továbbiakban: Társaság ) Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya 1.1. A SOLAR TRADER alkalmazás a Társaság online megbízás adására lehetőséget biztosító, valósidejű adatszolgáltatást nyújtó kereskedési szolgáltatása, amely alkalmazás elérhetőségét, működését és funkcióit a Társaságtól független külföldi pénzügyi szolgáltató biztosítja A Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződést abból a célból kötik meg, hogy a Társaság az Ügyfél részére a Társaság Üzletszabályzatában, valamint a Felek között létrejött számlaszerződésben meghatározott szabályok szerint a SOLAR TRADER alkalmazás útján befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzen A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés, a Társaság Üzletszabályzata ideértve a Díjszabályzatot és a Felek között létrejött számlaszerződés elválaszthatatlan jogi egységet alkotnak. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság Üzletszabályzatát megismerte, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el Jelen szerződés alapján a Társaság az alábbi online kereskedési lehetőségeket biztosítja az Ügyfél számára: a) SOLAR TRADER számítógépre telepíthető alkalmazás, b) SOLAR WEB TRADER online felületen elérhető alkalmazás, valamint c) SOLAR MOBIL TRADER mobiltelefonra optimalizált alkalmazás A jelen szerződés hatályba lépésének és a SOLAR TRADER alkalmazás használata megkezdésének feltétele, hogy 1

2 a) a Felek között létrejött számlaszerződés alapján az Ügyfél számára megnyitásra kerüljön az Ügyfél egyéb a Társaság által vezetett számláitól elkülönült, kifejezetten a SOLAR TRADER alkalmazás használatához szükséges számla (a továbbiakban: Online Számla), b) az ügyfélszámláról az Online Számlán jóváírásra kerüljön az Ügyfél által meghatározott pénzösszeg. 2. SOLAR TRADER DEMO 2.1. A Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás éles használata előtt lehetővé teszi az adott teljes funkciójú alkalmazás tőkepiaci kockázat vállalása nélkül kipróbálható próbaverziójának használatát Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése előtt lehetősége volt a SOLAR TRADER DEMO alkalmazás megismerésére és kipróbálására, a Társaság az alkalmazás használatával kapcsolatos kérdések feltevésére lehetőséget biztosított, valamint a feltett kérdésekre amennyiben ilyen volt teljes körű, érthető és egyértelmű tájékoztatást adott Ennek megfelelően az Ügyfél a SOLAR TRADER alkalmazás éles használatának megkezdésével kijelenti, hogy az alkalmazást és az abban köthető ügyleteket a szükséges mértékben megismerte, valamint elfogadja, hogy az alkalmazás nem megfelelő használatából vagy az Ügyfél ismeretének ideértve a tőkepiacon használt angol illetve magyar fogalmak, rövidítések ismeretének hiányából fakadó károkért a Társaság a felelősségét kizárja. 3. Online Számla 3.1. A SOLAR TRADER alkalmazás használatához a Társaság a Felek között létrejött számlaszerződés alapján megnyitott számlákon (a továbbiakban: egyéb számla) túl Online Számlát nyit az Ügyfél részére. Az Online Számlát a Társaság EUR devizanemben vezeti A Társaság törekszik arra, hogy az Online Számlához való hozzáférést a jelen szerződés aláírását követő 24 órán belül biztosítsa Az Online Számla teljes mértékben elkülönül az Ügyfél nevére a Társaság által vezetett egyéb számlától ennek megfelelően a) az egyéb számla, illetve az Online Számla egyenlege mindenkor külön kerül kimutatásra, b) a SOLAR TRADER alkalmazásban adott megbízások fedezettségének vizsgálatára kizárólag az Online Számlán nyilvántartott összeg vonatkozásában kerül sor, c) a SOLAR TRADER alkalmazásban teljesült ügyletek az Ügyfél számára elérhető módon kizárólag az Online Számlán kerülnek nyilvántartásra, d) a SOLAR TRADER alkalmazásával kapcsolatos a Társaságot megillető díjak az Online Számláról kerülnek levonásra A Társaság az Ügyfél átvezetési megbízása alapján a SOLAR TRADER alkalmazásra tekintettel az ügyfélszámlán jóváírt pénzeszközt átutalja az Online Számlára. Az Online Számlára pénzügyi eszköz átvezetésére a Társaság lehetőséget nem biztosít. Az Online Számlára történő átvezetésre kizárólag az ügyfélszámláról van lehetőség. Az átvezetés a kezdeményezéstől számítva több banki napot is igénybe vehet. Az átutalás Online Számlára történő megérkezését követően a SOLAR TRADER alkalmazás mindenkor az Ügyfél valósidejű egyenlegét jeleníti meg. 2

3 3.5. Az Online Számláról pénzeszköz kivonása a Társaság közreműködésével történik a Társaságnak adott átvezetési megbízással. Az Online Számláról pénzügyi eszköz kivonására a Társaság lehetőséget nem biztosít. A Társaság az érintett pénzeszköz átvezetését haladéktalanul kezdeményezi az Ügyfél ügyfélszámlájára. Az Online Számláról történő kivonásra kizárólag az ügyfélszámlára történő átvezetéssel van lehetőség Amennyiben az Ügyfél a 3.1 pontban meghatározottól eltérő devizát bocsát a Társaság rendelkezésre, vagy attól eltérő devizában kívánja az Online Számla egyenlegét csökkenteni, úgy az átváltás költsége az Ügyfelet terheli. Pénzügyi eszköz Online Számlára utalására nincs lehetőség Az Online Számla egyenlege fedezetül szolgál az Ügyfélnek a Társasággal szemben esedékes követelésére, ideértve az egyéb számlákon fennálló követelést is. A Társaság az Ügyfél egyidejű értesítésével jogosult esedékes követelését az Online Számlán lévő szabad pénzeszközök terhére érvényesíteni A Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás használatával járó minden őt megillető díjat napi elszámolással az Online Számla megterhelésével érvényesíti Az átutalási költségeket az Ügyfél köteles viselni. 4. Jelszóhasználat 4.1. A SOLAR TRADER alkalmazás használatára vonatkozó szerződés megkötésével egyidejűleg a Társaság felhasználónevet és jelszót (továbbiakban: bejelentkezési adat ) rendel az Ügyfélhez, amelyet az Ügyfél a jelen szerződés aláírását követő 24 óra alatt, a szerződésben megadott címére megkap A SOLAR TRADER alkalmazás csak érvényes bejelentkezési adat megadása után használható. A Társaság az érvényes bejelentkezési adattal történő bejelentkezést követően a bejelentkező személy utasításait az Ügyfél utasításaiként teljesíti Az Ügyfél köteles a Társaságtól kapott ideiglenes jelszavát az első bejelentkezés alkalmával megváltoztatni, valamint a bejelentkezési adatot titkosan kezelni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni, amennyiben a bejelentkezési adat illetéktelen harmadik személy birtokába kerülhetett Az Ügyfél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon keresztül a Társaság által megkívánt a szerződésben, vagy azonosítási adatlapon szereplő egyes adatok bekérésével megtörtént azonosítást követően igényelheti a jelszó módosítását. A Társaság az előző jelszó érvénytelenítésével egyidejűleg ideiglenes jelszót rendel az Ügyfélhez, aki azt az első bejelentkezése alkalmával köteles megváltoztatni. 5. SOLAR TRADER alkalmazás használata 5.1. A SOLAR TRADER alkalmazás igénybevételéhez szükséges informatikai feltételek a Társaság honlapján kerülnek feltűntetésre A Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás egyes funkcióit az Ügyfél minősítése (megfelelési teszt adatlapjának értékelése) alapján jogosult és köteles korlátozni, így előfordulhat, hogy az 3

4 alkalmazás felhasználási kézikönyvben meghatározott egyes funkciók az Ügyfél számára nem elérhetőek Amennyiben az Ügyfél a SOLAR TRADER alkalmazás Társaság által korlátozott funkcióit is igénybe kívánja venni, ezt kizárólag írásban, a kapcsolódó kockázatok elfogadására is kiterjedő nyilatkozatával kérheti, a 2. számú mellékletben meghatározott formanyomtatvány útján. A Társaság a korlátozások feloldására a megfelelően kitöltött formanyomtatvány kézhezvételét követő munkanap vállalkozik A SOLAR TRADER alkalmazás, illetve a kapcsolódó dokumentáció teljes körűen és a mindenkori legújabb változat tekintetében angol nyelven érhető el. A Társaság törekszik arra, hogy a szolgáltatást magyar nyelven is elérhetővé tegye, ugyanakkor előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes funkciói, valamint a felhasználási kézikönyv magyar nyelven nem elérhetők. Ennek megfelelően a Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás használatát olyan Ügyfelek számára ajánlja, akik az angol, német, olasz,francia, spanyol, orosz, japán vagy kínai nyelvet a tőkepiaci műveletek lebonyolításához szükséges szinten ismerik A Társaság indokolt esetben ideértve az alkalmazás karbantartását, javítását jogosult az alkalmazáshoz való hozzáférést, szükség szerint akár előzetes értesítés nélkül, korlátozni A Társaság, szükség szerint akár előzetes értesítés nélkül is, jogosult módosítani a SOLAR TRADER alkalmazást. Amennyiben a Társaság az alkalmazás új verzióját teszi elérhetővé, illetve az alkalmazás használatához egyéb program telepítését rendeli el, úgy az Ügyfél a tájékoztatást követően haladéktalanul köteles a Társaság által rendelkezésre bocsátott programokat, illetve programfrissítéseket telepíteni Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot a SOLAR TRADER alkalmazás használata során tapasztalt esetleges hibákról. Megbízás adása 5.8. A Társaság megbízást kizárólag az alkalmazásban feltűntetett egyes külföldi szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszereken, valamint egyes OTC kereskedési helyszíneken kereskedett pénzügyi eszközökre vonatkozóan fogad A SOLAR TRADER alkalmazásban adható megbízások típusai eltérhetnek a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten nevesített megbízástípusoktól. Az egyes megbízástípusok leírását az érintett SOLAR TRADER alkalmazás tartalmazza A SOLAR TRADER alkalmazás útján adott megbízást a Társaság a hét minden napján, a nap 24 órájában fogadja feltéve hogy az adott alkalmazás elérhető és üzemel, de a megbízás kizárólag az érintett kereskedési helyszín nyitvatartási ideje alatt teljesül A megbízásnak megfelelő módon tartalmaznia kell valamennyi, az érintett SOLAR TRADER alkalmazás által kötelezőnek feltűntetett adatot A SOLAR TRADER alkalmazás kizárólag az Online Számlán teljes egészében fedezett megbízásokat fogad, a részben vagy egészben fedezetlen megbízások az Ügyfél egyidejű értesítésével automatikusan visszautasításra kerülnek. 4

5 5.13. A SOLAR TRADER alkalmazás útján adott megbízás esetén a végrehajtás helyszíne minden esetben az Ügyfél által meghatározott helyszín, ennek megfelelően a Társaság a megbízás végrehajtásakor nem mérlegeli a végrehajtás szempontjait, hanem az Ügyfél határozott utasítása alapján jár el Amennyiben a SOLAR TRADER alkalmazás bármely technikai oknál fogva nem elérhető, az Ügyfél ügyfélfogadási időben, telefonon keresztül is adhat megbízást a Társaság számára. A Társaság az Online Számla terhére teljesíti a megbízást azzal, hogy a mindenkor hatályos, a bizományosi üzletágat érintő Díjjegyzékben meghatározott, telefonon keresztül leadott megbízása esetén alkalmazandó jutalék kerül felszámításra. Fedezet, kényszerlikvidálás A SOLAR TRADER alkalmazáson keresztül adott megbízás esetén pozíció felvételére kizárólag az Online Számlán rendelkezésre pénzeszköz, illetve pénzügyi eszköz erejéig van lehetőség, a Társaság az Ügyfél egyéb számláin meglévő fedezetet nem veszi figyelembe A megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet számítását a SOLAR TRADER alkalmazás végzi A pozíciók és fedezetek értékelése valós időben történik. Az adott megbízás megadásához szükséges fedezet mértékéről a SOLAR TRADER alkalmazás ad tájékoztatást. A fedezetek figyelemmel kísérése az Ügyfél feladata Amennyiben az Ügyfél a SOLAR TRADER alkalmazás által meghatározott módszer alapján akár részben, akár egészben fedezetlenné válik, úgy a Társaság előzetes értesítés nélkül a szükséges mértékig azonnali kényszerlikvidálásra jogosult. 6. Kapcsolattartás 6.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és a kapcsolattartás elsődleges módjaként a SOLAR TRADER alkalmazást ideértve a Társaság honlapját választja A SOLAR TRADER alkalmazás használata esetén a Társaság az Online Számla egyenlegéről, Online Számlát érintő átutalásról, az egyedi megbízásról, annak teljesítéséről, teljesítés nélküli törléséről, a fedezettségről, a kényszerlikvidálásról szóló értesítést és tájékoztatást a SOLAR TRADER alkalmazás útján küldi meg az Ügyfél részére A fentieknek megfelelően a Társaság a megbízás végrehajtását követő tájékoztatást a SOLAR TRADER alkalmazás útján adja meg. 7. A szerződés hatálya és megszűnése 7.1. Jelen szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jött létre Jelen szerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél megsértette a jelen szerződés és/vagy az egyedi megbízás alapján fennálló lényeges kötelezettségét. 5

6 7.3. Jelen szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben a felek közötti számlaszerződés megszűntetésre kerül A Felek bármelyike jogosult jelen szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel a másik szerződő félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. A jelen szerződés felmondásának hatályosulását megelőzően valamennyi nyitott pozíciót le kell zárni és az így rendelkezésre álló pénzösszeget az elszámolást követően haladéktalanul az ügyfélszámlára kell utalni Jelen szerződés felmondása illetve megszűnése nem érinti a felmondást megelőzően a Felek által a jelen szerződés alapján vagy azzal összhangban vállalt kötelezettségeket, így különösen a Feleket terhelő elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését Az egyes egyedi megbízások teljesítés nélküli megszűnése önmagában nem jelenti a szerződés megszűnését, kivéve, ha az alapot ad a szerződés bármely szerződő fél részéről való felmondására. 8. Vegyes rendelkezések 8.1. A Társaság nem vállal felelősséget az alábbiakkal kapcsolatban felmerült károkért: a) bejelentkezési adatokkal való visszaélés, b) kommunikációs hiba, c) a SOLAR TRADER alkalmazás nem megfelelő használata, módosítása, kiegészítése, d) a SOLAR TRADER alkalmazás nem megfelelő változatának használata, e) a SOLAR TRADER alkalmazás nem az alkalmazás igénybevételéhez szükséges, illetve ajánlott a Társaság honlapján feltűntetésre került informatikai rendszeren történő használata A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a SOLAR TRADER alkalmazás nem vagy nem megfelelő, vagy funkcióinak részleges működéséből, továbbá a kapcsolódó késedelemből vagy nemteljesítésből, működésének szüneteltetéséből fakadó kárért, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazást működtető külföldi pénzügyi szolgáltató az alkalmazás funkcionalitása, működése kapcsán felelősségét korlátozta, illetőleg a polgári törvénykönyvről szóló 314. (2) bekezdés alapján arra, hogy a Társaság az alkalmazás használatát ingyenesen biztosítja az Ügyfél számára Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzata, a Felek közötti számlaszerződés, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen szerződés valamely rendelkezése között, úgy e tekintetben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy felügyeleti előírás, illetőleg az érintett kereskedési helyszín vagy elszámolóház szabályozás változása jelen szerződés módosítása nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire A Felek megállapodnak, hogy esetleges jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitáikat megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy 6

7 alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el Kelt: Budapest,. Ügyfél.. Társaság Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím: aláírás: aláírás:

8 1. sz. melléklet KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT - SOLAR TRADER alkalmazás használata - Solar Capital Markets Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Üzletszabályzata alapján biztosítja az Ügyfél részére, hogy a Társaságnak a SOLAR TRADER alkalmazás megbízást adjon egyedi ügyletekre vonatkozóan, továbbá az a SOLAR TRADER alkalmazás használatával kapcsolatban, valamint ezen ügyletekre vonatkozó visszaigazolásokat, elszámolásokat a SOLAR TRADER alkalmazás igénybevételével, illetve a Társaság honlapján történő megjelenítéssel juttassa el az Ügyfél számára. SOLAR TRADER DEMO A Társaság megfelelően tájékoztatott arról, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás használata előtt kifejezetten javasolt az alkalmazás demo változatának kipróbálása, amely a Társaság honlapján elérhető. A demo változat teljes mértékben meggyezik az éles változattal, azzal a különbséggel, hogy a demo változat használatával tényleges kockázatvállalás és fizetési kötelezettség nélkül próbálható ki és tanulmányozható az alkalmazás. Kijelentem, hogy a Társaság lehetőséget biztosított az alkalmazás használatával kapcsolatban felmerült kérdések feltevésére. Kijelentem továbbá, hogy a Társaság az alkalmazással kapcsolatban adott tájékoztatása mindig az pénzügyi és informatikai ismereteimnek megfelelő teljes körű, érthető és egyértelmű volt. Bejelentkezési adatok A SOLAR TRADER alkalmazás használata esetén az Ügyfél az alkalmazásba történő belépéskor felhasználóneve és jelszava (a továbbiakban: bejelentkezési adat) alapján azonosítja magát. A Társaság a bejelentkezési adatok megadásával magát azonosító személytől származó megbízásokat az Ügyfél által adott megbízásnak tekinti. A bejelentkezési adatok titokban tartása az Ügyfél feladata. A Társaság tájékoztatott arról, hogy semmilyen formában nem javasolja a bejelentkezési adatok írásbeli tárolását, valamint az automatikus bejelentkezést lehetővé tevő szolgáltatások használatát. SOLAR TRADER alkalmazás használata Az SOLAR TRADER alkalmazás használata során alkalmazandó eljárások így különösen a megbízás adása, a fedezetértékelés, a kényszerlikvidáció, a tájékoztatás lényegesen eltérnek az egyéb módon adott megbízások során a Társaság által alkalmazott eljárásoktól. A SOLAR TRADER alkalmazás útján elérhető pénzügyi eszközök köre, valamint az alkalmazásban elérhető megbízások típusai között számos olyan található, amely szélsőséges fokú kockázatot hordozhat. Minden egyes pénzügyi eszközzel való ügyletkötést, illetve megbízási típus használatát megelőzően a Társaság kifejezetten javasolja az alkalmazás felhasználási kézikönyvének, a Társaság oldalán elérhető tájékoztatásnak alapos áttanulmányozását. Tudomásom van arról, hogy a Társaság által ismertetett szabályokon túlmenően mindenkor érvényesülnek a megbízással érintett kereskedési helyszínek piaci szabályai is, amelyekről az érintett kereskedési helyszínen (honlapján) érhető el bővebb felvilágosítás. Kijelentem, hogy a Társaság tájékoztatott arról, hogy a pénzügyi eszközök és az ezekkel való kereskedés tekintetében érvényesülő jogokkal és kötelezettségekkel, az érintett kereskedési helyszínen alkalmazandó piaci szabályokkal, a kapcsolódó fedezeti, elszámolási szabályokkal és az ezekkel kapcsolatos fokozott kockázattal minden egyes pénzügyi eszköz és ügylettípus esetén a saját 8

9 felelősségemre köteles vagyok a megbízás megadását megelőzően tájékozódni. Tudomásom van arról, hogy a tőkepiaci ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Tudomásom van arról, hogy az egyes megbízások teljesíthetőségéért, eredményességéért, a pénz- és tőkepiaci folyamatok eredményéért a Társaság nem felelős, a piaci műveletek kockázata engem terhel, így különösen az általam elszenvedett veszteségekért köteles vagyok helytállni. Tudomásom van arról, hogy az esetleges veszteségek mérséklése érdekében lehetőségem van speciális típusú megbízások adására (így pl. stop-loss megbízás). Tudomásom van arról, hogy piaci áras megbízás esetén az ajánlat a SOLAR TRADER alkalmazásban való rögzítésekor érvényes árfolyamon teljesül, amely eltérhet attól az árfolyamtól amit az ajánlatom megadásakor észleltem. A Társaság tájékoztatott arról, hogy lehetőségem van a SOLAR TRADER alkalmazást úgy beállítani, hogy az egyes megbízások esetén az alkalmazás a megbízást azonnal jóváhagyási engedély bekérése nélkül rögzíti. Az alkalmazás ezen funkciójával járó kockázatokat megértettem. A Társaság tájékoztatott arról, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás egyes funkcióit az pénzügyi ismereteimnek megfelelően jogosult korlátozni. Tudomásom van arról, hogy a Társaság a pénzügyi ismereteimet az általam kitöltött un. Megfelelési teszt kiértékelésével állapítja meg. Tudomásom van arról, hogy kérhetem a Társaságot, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás azon funkcióihoz is engedjen hozzáférést, amely tekintetben korábban úgy nyilatkozott, hogy azok olyan kockázatot tartalmaznak, amely az én pénzügyi ismereteim, illetve a befektetéssel elérni kívánt céljaimra tekintettel túlzott kockázatot tartalmaznak. A Társaság a funkciók elérhetővé tételét megelőzően tájékoztatott arról, hogy ebben az esetben olyan megbízásokat is adhatok az alkalmazásban, amelyek kockázata meghaladhatja a kockázatviselő képességemet. A SOLAR TRADER alkalmazások által nyújtott funkciók teljes egészében angol nyelven érhetőek el. A Társaság az alkalmazások használatát olyan Ügyfelek számára ajánlja, akik az angol nyelvet ideértve a tőkepiaci szakzsargonban alkalmazott rövidítéseket a tőkepiaci műveletek lebonyolításához szükséges szinten ismerik. Megértettem és kifejezetten elfogadom, hogy a Társaság a SOLAR TRADER alkalmazás mindenkori elérhetőségére, a hibamentes vagy teljes funkcionalitású működésére nem vállalkozik, az ebből eredő károkért való felelősséget az alkalmazás ingyenes biztosítására, valamint az alkalmazást biztosító harmadik pénzügyi szolgáltató felelősségkorlátozó rendelkezései tekintettel kizárta. A Társaság megfelelően tájékoztatott, hogy amennyiben a SOLAR TRADER alkalmazás új változata érhető el, vagy az alkalmazáshoz frissítő, vagy kiegészítő csomag érhető el úgy azt köteles vagyok haladéktalanul az előírásoknak megfelelően telepíteni. Online Számla, fedezetszámítás, kényszerlikvidálás Tudomásom van arról, hogy az Online Számla kifejezetten a SOLAR TRADER alkalmazáshoz megnyitandó speciális alszámla, amelyre az ügyfélszámlától eltérő szabályok vonatkoznak és azok kezelése teljes mértékben elválik egymástól. 9

10 A Társaság tájékoztatott arról, hogy bár a Társaság az Online Számla megnyitását a szerződés aláírását követően haladéktalanul kezdeményezi, de az Online Számlához informatikai okokból csak bizonyos idő elteltével férhetek hozzá. A Társaság tájékoztatott arról, hogy a hozzáférés biztosítására általában 24 órán belül van lehetőség. A Társaság megfelelően tájékoztatott arról, hogy az Online Számlára kizárólag a Társaság által vezetett ügyfélszámláról, illetve az Online Számláról kizárólag a Társaság által vezetett ügyfélszámlára van lehetőség pénzeszköz átutalására, amely átutalás akár az átutalási megbízásnak a Társaság részére történő megadástól számított 5 banki napot is igénybe vehet, amely időtartamra a fedezetek biztosítása és a pozíciók megnyitása/tartása esetén figyelemmel vagyok. Tudomásom van arról, hogy az ügyfélszámla és az Online Számla között pénzügyi eszköz (így pl. értékpapír) átvezetésére nincs lehetőség, a Társaság kizárólag pénzeszköz átutalását biztosítja. A SOLAR TRADER alkalmazás minden nap, a nap 24 órájában valósidejű fedezetszámítást végez. Az alkalmazás a fedezetszámítás során kizárólag az Online Számlán nyilvántartott pénzeszközt és pénzügyi eszközt veszi figyelembe. Ennek megfelelően az egyéb számláimon lévő pénzeszközök, illetve pénzügyi eszközök, valamint az Online Számlán az ügyfélszámláról még jóvá nem írt pénzeszközök a SOLAR TRADER alkalmazás vonatkozásában nem kerülnek beszámításra. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az ügyfélszámlán nyilvántartott pozitív egyenlegem ellenére az Online Számlán kényszerlikvidációra kerül sor. A SOLAR TRADER alkalmazás a megbízások fedezetlenné válásának elkerülése érdekében automatikusan, előzetes értesítés nélkül likvidálja azon pozíciókat, amelyek tekintetében a kitettség mértéke túllépi az adott megbízáshoz, illetve pénzügyi eszközhöz rendelt mértéket. Az azonnali likvidáció során a fedezetlenség veszélyének elkerüléséhez szükséges mértékig valamennyi pozícióm likvidálásra kerülhet. A fentiekre tekintettel a Társaság akként tájékoztatott, hogy kényszerlikvidáció elkerülése érdekében, az előre nem várt helyzetre is felkészülve javasolt az Online Számlán fedezetet biztosítani. A fedezet biztosításával kapcsolatban tudomásom van arról, hogy az ügyfélszámláról az Online Számlára történő átutalás a devizakonverzió, illetve a harmadik országban található számlavezetőre tekintettel a belföldi átutalásokhoz képest hosszabb időt vesz igénybe. Tájékoztatás A Társaság tájékoztatott arról, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás útján kötött ügyletek vonatkozásában a tájékoztatást az egyéb módon adott megbízások esetén folytatott gyakorlatától eltérően nem a hagyományos módon teljesíti, hanem a jogszabályban meghatározott adatokat a SOLAR TRADER alkalmazás útján hozzá tudomásomra. Ennek megfelelően a tájékoztatások nyomon követése az én feladatom. Tudomásom van arról, hogy a pozícióim és a fedezettségem folyamatosan történő nyomon követése az én feladatom és felelősségem, a Társaságot ilyen kötelezettség nem terheli. Végrehajtási helyszín Az alkalmazás útján kötött ügyletek végrehajtási helyszíne az ügyfél határozott rendelkezése alapján minden esetben a SOLAR TRADER alkalmazás. Ennek megfelelően az alkalmazás útján adott megbízás esetén a Társaságot a Végrehajtási politikájában a lehető legjobb végrehajtási helyszín kiválasztására vonatkozó kötelezettség nem terheli. 10

11 Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat figyelemfelkeltő céllal készült, nem helyettesíti a Társaság Üzletszabályzatának megismerését, amely a közöttem és a Társaság között létrejövő egyedi ügyletek általános szerződési feltételeit tartalmazza, és nem tér ki valamennyi, az ügyletből eredő potenciális kockázatra. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fentiekben foglaltakat tudomásul veszem, a Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat megismertem és megértettem. Kelt: Budapest,. Ügyfél.. Társaság Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím: aláírás: aláírás:

12 2. sz. melléklet KÉRELEM - SOLAR TRADER alkalmazás funkciókorlátozásának feloldására - Alulírott Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: jelen nyilatkozat megküldésével az alábbi kérelemmel fordulok a Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C Torony VI. emelet 2. ajtó; cégjegyzékszám: , vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál; a továbbiakban: Társaság). A Társaság a Társaság és köztem a SOLAR TRADER alkalmazás használatára vonatkozóan létrejött szerződés, valamint az általam kitöltött Megfelelési teszt alapján korlátozta a SOLAR TRADER alkalmazás általam hozzáférhető funkcióit. Tudomásom van arról, hogy a korlátozásra a pénzügyi ismereteimre, a befektetésemmel elérni kívánt célra és kockázatviselő képességemre tekintettel került sor annak érdekében, hogy a számomra ismeretlen és kiemelkedő kockázattal járó tőkepiaci ügyletek ne legyenek elérhetőek. A fentiek ellenére de azok figyelembe vételével kifejezetten kérem a Társaságot, hogy a SOLAR TRADER alkalmazás alábbi funkcióihoz a részemre hozzáférést biztosítson: [ ] Kijelentem, hogy a jelen kérelmet annak a kockázatnak a tudatában tettem meg, hogy a korlátozás feloldását követően olyan tőkepiaci megbízástípusok és pénzügyi eszközök is elérhetővé válnak az alkalmazásban, amelyek kockázati szintje akár jelentős mértékben is meghaladhatja a kockázatviselő képességemet és veszélyeztetheti a befektetéssel elérni kívánt célomat. Kelt: Budapest, Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím: aláírás: aláírás:

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

20. sz. melléklet Befektetési hitelezési keretszerződés

20. sz. melléklet Befektetési hitelezési keretszerződés 20. sz. melléklet Befektetési hitelezési keretszerződés Jelen szerződés létrejött alulírott helyen és napon a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1053 Budapest, Szép u.

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről

Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről Jelen szerződés létrejött alulírott helyen és napon a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1052 Budapest,

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Alulírott név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: mint a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.;

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok Allianz Életprogramok Telepartner-szolgáltatás Szerzõdési feltételek 1/5 Telepartner-szolgáltatási szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételek 1. Értelmezõ rendelkezések Allianz Hungária Biztosító Zrt. Call

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON METATRADER KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE

KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON METATRADER KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON METATRADER KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1034 Budapest, Bécsi út 165. Cégjegyzékszám

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T K O C K Á Z A T F E L T Á R Ó N Y I L A T K O Z A T Alulírott név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: mint a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

A HUNGÁRIA HOT DIREKT INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

A HUNGÁRIA HOT DIREKT INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1 A HUNGÁRIA HOT DIREKT INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Természetes személy ügyfél adatai Név: Lakcím: Szig.szám: Adóazonosító

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1.

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1. Ügyféltájékoztató Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon 2015. június 1. 1 1) Ügyfélvédelem (egyedi ügyfél szegregáció/elkülönítés) A KELER KSZF 2013 augusztusa óta nyújt egyedi ügyfél szegregációs

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 2.2 melléklete BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1034 Budapest, Bécsi út 165.

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok Allianz Életprogramok Netpartner-szolgáltatás Szerzõdési feltételek 1/6 Netpartner-szolgáltatási szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételek 1. Értelmezõ rendelkezések Allianz Hungária Biztosító Zrt. honlap

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI TSHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI TSHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN...

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben