Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével"

Átírás

1 á p r i l i s 1 6. K Ö Z Ö T T Ü N K V A N A Z Ú R, M E R T F E L T Á M A D O T T! l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Sok esztendő óta halljuk és valljuk, Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt a harmadik napon. Az első húsvét óta kétféle ember van. Az egyik ember tud azokról, akik arról beszélnek, hogy a názáreti Jézus feltámadt a halálból, a másik ember szíve pedig örömmel és reménységgel van tele, hitvallásként énekeli: "Krisztus feltámadott, kit halál elragadott!" Lehet hinni, mert elég erős adatok vannak, amik megalapozzák meggyőződésünket, és lehet nem hinni, mert elég sok az ellenvetés, ami a kételkedést igazolja. Minden húsvét az elé a kérdés elé állít: mit jelent nekem a feltámadás híre? Nem a feltámadás igazsága van veszélyben, hanem az embereknek ehhez az igazsághoz való viszonya. Minden ünnepnek megvan a maga üzenete. Húsvét a feltámadásról szól. Ez hitünk alap pillére és pecsétje. Lehetnee ünnepelni nagypénteket húsvét nélkül és lehetne-e húsvéti öröm, ha nincs megváltás, és a kereszten nem történt volna meg az elégtétel? Nagypéntek önmagában távlatnélküli, húsvét megváltás nélkül ijesztő, mert a kárhozat is egyfajta öröklét. A kettő összetartozik ezért a legnagyobb ünnepünknek mondjuk, aminek igazságával évről-évre hitünk erősödik. Nem szürkül el, sőt minden évben jobban érezzük, hogy rászorulunk, mert időnk fogy, bűnünk gyarapodik. T a r t a l o m b ó l Gondolatok Húsvét egy licista diák szemével Az adakozásról Beszámolók Presbiteri tanári találkozó Ifi hétvége Velencén Kisköri presbiteri találkozó Evangelizációs hét, új bibliakörök Bizottságok alakultak Egyebek Könyvek Hírek Gyülekezeti alkalmak Húsvétkor egy új dolog kerül az ember életébe: az isteni lehetőség. Tapasztaljuk, a megbocsátás olyan nagy esemény, hogy arra csak Isten képes, ezért a megbocsátás a végső és egyetlen győzelem a bűn felett. A feltámadás megszégyenít a reménytelenségben és tanít, mert nem a halál a megoldás, hanem az új élet. (folytatás a 2. oldalon) 1

2 G o n d o l a t o k (folytatás az 1. oldalról) Az új élet pedig a Feltámadottal való együtt élés. Élni abból, hogy Ó Feltámadott. Azt munkálni, amit Ö akar. Karácsonykor az angyalok, húsvétkor Jézus mondja: "békesség néktek." Nem lehet más a feladatod, mint ezt szolgálni. El kell kezdeni. Először a családban, s ha megérzed a békességszerzés jó ízét - majd bátrabban fordulsz mások felé: gyülekezetben, munkahelyen és itt a városban. A feltámadott Krisztussal legyen kapcsolatunk: éljen ő mibennünk, mi pedig Őbenne. Gulyás László (lelkipásztor) H Ú S V É T D i á k s z e m m e l Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása Az ünnep: különbözés. Az ünnep mély, és varázslatos rendhagyás Készülj föl rá testben és lélekben. (Márai Sándor) Minek az ünnepe húsvét, avagy mit ünnepelünk húsvétkor? Sokan leragadnak a hagyomány ünneplésében, mások értetlenkedve állnak előtte. Mégis, az egyház és a keresztyén hit szempontjából az egyik legfontosabb esemény, csoda, ünnep. Valami olyan horderejű esemény történt ekkor, ami a világ teremtése óta nem esett: Isten feltámasztotta a halálból az Ő fiát, Jézust. Fekete-fehér kijelentés, annak ellenére, hogy kérdések özönét vonja maga után. Miért, vagy: kiért, esetleg: mire fel? Ez által az óriási jelentőségű esemény által igazolódott Isten ígérete, Jézusban, amely húsvétkor teljesedett be. Legyőzve a halált, a poklot megjárva harmadnapon feltámadott. Húsvét után nyilvánvalóvá vált, hogy a halál legyőzött ellenség. A jézusi feltámadás kaput nyitott a halál falán, bocsánatot szerzett múltunkra, bebiztosította jövőnket, és benne élhetünk a jelenben, immáron felszabadultan, boldogan. - írja Cseri Kálmán. Ha ez valóban beteljesedhetne, ha igazán át tudnánk értékelni húsvét ünnepét, ha magunkra vonatkoztatva felfognánk az örömhírt: húsvét a halál legyőzésével az én szabadulásomat adja, valóra válna Márai egészen ünneplése, mely nemcsak erre, hanem az elkövetkezendő, sőt egész életünkre hatással lehetne. Judák Anna (végzős licista diák) 2

3 G o n d o l a t o k A Z I S T E N N E K, A M I A Z I S T E N É ( 1. ) A z u t ó b b i i d ő b e n s o k a t t a n í t o t t I s t e n a z a d a k o z á s r ó l e z t s z e r e t n é m m e g o s z t a n i a k e d v e s o l v a s ó v a l. Amikor egy éve olvastam Malakiás könyvét, az első rész nyolcadik verese megítélt: Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogade? - mondja a Seregek Ura. Kijózanító Isten véleményét olvasni az adakozási szokásainkról. Ha a tanáromnak elkészítem a házi feladatot, és nem merek úgy odamenni hozzá, hogy nincsen kész, ha a főnökömnek elvégzem - lehetőleg határidőre - a munkát, akkor az Úrnak miért nem engedelmeskedek? Ha tőlük félek, Isten hatalmát miért nem félem? Csak próbálnám meg, hogy trehány módon végzem a munkámat! Hamar kereshetnék új munkahelyet. És akkor Istennek szabad a sántát és bénát vinni? Jézust megkérdezték, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak? Ahogy körülnézek, azt látom, hogy ma a kérdést fordítva tennénk fel. Ugyanis az nem kérdés, hogy adózunk-e az államnak, de az adakozással szűkmarkúan bánunk. Pedig Jézus felelete ránk is vonatkozik: "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené." (Mt 22, 21). Mi az APEH-nak megadjuk azt, ami az APEH-é, de hajlamosak vagyunk elfelejteni azt a részt, ami az Istené. Isten mit kér tőlünk? A Bibliában azt olvassuk, hogy tizedet vár el tőlünk, de hiszem, hogy nem úgy, mint a középkorban, amikor az egyház behajtotta az embereken az 3 ő részét. Úgy gondolom az teljes szereptévesztés volt. Isten azt szeretné, ha önként, teljes szívből adnánk neki, és nem is az egyháznak. Akkor Isten azt várja, hogy számoljam ki, és a fizetésem 10 százalékát fizessem be? Én Istent nem úgy ismerem, mint aki így méricskélne; ez sokkal inkább mi vagyunk. Örömmel veszi, ha többet adakozunk és azt is, ha kevesebbet. De akkor mennyit? Sajnos ezt nem tudom pontosan megmondani, annál nem tudok jobbat, mint a mi a Bibliában van, vagyis a tizednél. De oda kell figyelni Isten vezetésére, és tőle meg lehet tudni, ha más az akarata személyesen az én életemben. Ha odaadom Istennek a fizetésem egytizedét, akkor eleget tettem az Úr kérésének? Aligha! Az ókori zsidók sem feltétlenül pénzben adakoztak, hanem minden jövedelmük tizedével tisztelték az Urat. Manapság amikor a különböző kedvezmények miatt a munkáltatók a fizetés egyre nagyobb részét különböző juttatások formájában adják, érdemes elgondolkodni azon is, hogy Isten mit gondol erről. Pár hónapja Laci bácsi igehirdetéséből értettem meg, hogy Isten minden jövedelmemből kéri az egy tizedet, azóta ezt is beleszámítom. De természetesen nem csak pénzben, hanem más formában is lehet adakozni. Nagyon fontos az is, hogy az időnkből, figyelmünkből, vagy erőnkből is adjunk Istennek. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! (V. Mózes 6:5) (folyt. köv.) ifj. Csákai Gyula (presbiter)

4 B e s z á m o l ó k A K Ö Z Ö S F E L E L Ő S S É G J E G Y É B E N S z e r e t e t v e n d é g s é g b e n a L í c e u m t a n á r i k a r á n á l A gyülekezet Presbitériuma közös szeretetvendégségre kapott meghívást a Líceum tanári karától március 11.-re. S bár a Gödöllő várossá avatásának 40. évfordulójára rendezett kiállítás múzeumi megnyitója is ezen a délutánon volt; mindkét testület majdnem teljes létszámban eljött. A Líceum igazgatója - Bartos Zoltánné - érzett mély elkötelezettséget tükrözte. bevezetőjében örömmel hangsúlyozta, hogy ennek a Gombos Viktor nagyon szép éneket tanított be találkozónak az igénye szinte egyszerre fogalmazódott meg mindkét testületben. A program ismertetését azzal zárta, nekünk, amit aztán nagy élvezettel énekeltünk - még kánonban is! hogy jó lenne az alkalmat egymás jobb megismerésének Kedves meglepetés volt a Bibliai fogalmak szentelni; elkerülve a korábbi beidegződést, amikor a ismeretét szondázó humoros vetélkedő, amelynek tanárok a tanárokkal, a presbiterek pedig a presbiterekkel beszélgettek. Ezt a célt szolgálta maga az ülésrend is, hiszen az asztaloknál egymással szemben ültek a tanárok és a presbiterek. Miklós Attila a Líceum lelkésze rövid áhítata a napi igéről (Máté 20: 29-34) szólt. A történet szerint két vak eredményhirdetésekor megkönnyebbülve nyugtáztuk, hogy egyik csoportot sem kellett megbuktatni! Az est hátralévő részében a szeretetvendégség így aztán oldott hangulatban tea és finom sütemények kíséretében - jó beszélgetésekkel folytatódott. A jövő generációjának ügye óriási felelősség! koldus próbálta meg hangos kiáltozással magára vonni Ebben a gyülekezet Presbitériumának és a Líceum Krisztus figyelmét, amikor a sokaság gyűrűjében elhaladt vezetésének összefogására, kifogástalan együttműködésére mellettük. S bár a sokaság talán önzésből talán van szükség; és ez az alkalom meggyőződésem szerint félresikerült viselkedés okán - megpróbálja elhallgattatni őket, még hangosabban kiáltoznak. Jézus észreveszi és ezt a célt jól szolgálta! Reményeink szerint a folytatásban van mire építkezni! meggyógyítja őket. Megnyugtató a bizonyosság: Jézus a hangzavarban is - meghallja a hozzá kiáltókat! A történet másik fő mondanivalója: közös felelősségünk, hogy ne legyünk akadályozói a rászorulók Krisztushoz találásának! Az igehirdetést imaközösség zárta, amely az iskola küldetéséért és az ezt szolgáló közös feladatokért Kötetlen beszélgetés a találkozó végén dr. Tóth Zoltán (presbiter) 4

5 B e s z á m o l ó k I G E É S P I H E N É S I f i h é t v é g e V e l e n c é n Február 24-én, délután indult a vonatunk. Kezdetben elég kevesen voltunk, sokan Pesten csatlakoztak hozzánk. A helyet ahol megszálltunk Timóteus háznak hívják, közel van a tó partjához és az ottani templomhoz is. Miután az ügyintézőink átrágták magukat a csaknem 3 oldalas házirenden, elfoglaltuk a szobáinkat. A lányok lent, 6-7 fős szobákban aludtak, míg mi, fiúk fent kaptunk helyet egy 20 ágyas szobában. Ezután következett a vacsora, amit együtt készítettünk el. Nagyon jó volt, hogy mindenki olyan lelkes volt, önként vállalkoztunk segítségre. A vacsora előtt próbára tettem egy ottani muzeális értékű harmóniumot, aminek kb. csak 4 billentyűje volt használható. A vacsorát követte az esti áhítat, melynek témája az áldozathozatal volt, és nagyon érdekesnek találtam. Ezt az alkalmat Csákai László tartotta. Ezt követően volt lehetőség kártyázni, társasozni. Sokan hajnalba nyúlóan folytattuk a játszmát, de voltak egyesek, akik még képesek voltak fentmaradni, mondván, hogy még csak most lendültek bele igazán. Másnap, a reggeli áhítatot Zágonyi Zsuzsa néni tartotta, mely Isten ígéreteiről szólt, majd egy órakor ebédelni mentünk. Ezután néhányan lementünk a tóra sétálni. Az idő eléggé szeles és hideg volt, úgyhogy hamar visszafordultunk. Délután beszélgettünk és társasoztunk, kártyáztunk, utána pedig vacsoráztunk. Az esti alkalom keretében a Sátán ellen való védekezésről volt szó. Vasárnap templomba mentünk, pontosabban az ottani közösségi házba. Az istentisztelet után énekeltünk a gyülekezetben, ezzel is megköszönve azt, hogy ott lehettünk. Miután teljesen összepakoltunk és kitakarítottunk, elindultunk haza felé. Késő délután értünk Gödöllőre. Nagyon élveztem ezt a kirándulást, remélem, hogy legközelebb is el tudok menni. Úgy érzem ezzel az alkalommal is egy kicsit közelebb kerültünk Jézushoz. Csúr Gábor (licista diák) Mindenkit szeretettel várnak az ifjúsági körök 12 éves kortól 30-ig. Nézd meg az újság hátulját, hogy mely korosztálynak mikor és hol van ifi kör, és gyere el!:) Ha kérdésed van, érdeklődj a fiataloktól a könyvasztalnál. Ifivezetők V I S S Z A T E K I N T É S A Z E V A N G E L I Z Á C I Ó R A Igen nagy volt az örömöm, hogy hosszú évek elmúltával, most ismét lehetett hallani a gödöllői szószékről, hogy az Isten miért küldte közénk a földre egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, melyről ifj. Zimányi József tiszanagyfalui református lelkész tett bizonyságot február 27. és március 3. között. Újra és újra fülembe cseng az első nap örömhíre. Estéről estére érződött Isten Szent Lelkének Isten szeret! Ez a mondat rányomta bélyegét az egész jelenléte. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő hétre. Hallottuk: nem is akárhogyan szeret. Önzetlenül. egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, Amint vagyunk, sok bűn alatt. Még az anyagyilkosokat is hanem örök élete legyen. (János 3:16) Bűntelenül ment fel szereti, sőt kész megbocsátani mindenkinek. a fára a világ bűneiért. 5

6 B e s z á m o l ó k Azért, hogy a fán kiontott drága vére tisztára mosson, befedezzen, tiszta ruhába öltöztessen, és új Életet adjon mindazoknak, akik bevallják bűneiket, bocsánatot kérnek és kapnak. Ez az ingyen való kegyelem. Pár évvel ezelőtt Orosz Feri bácsi testvéremtől hallottam, hogy a kegyelem = meg nem érdemelt szeretet. Melyet a világ összes kincséért sem lehet megvásárolni, mert ez a váltságdíj ki lett fizetve a keresztfán kiontott vére által, azért, hogy nekünk ill. mindenkinek üdvössége legyen. Minden áldott nap hálát adok Istennek, hogy ennek a kegyelemnek szeptember 12. óta én is részese lehetek. Olyan jó volt ismét hallani a fiatalabb tékozló fiú példázatát, melyből az csengett ki számomra, hogy sok embernek, mint pl. nekem is, el kell jutni a moslékos vályúig, hogy rádöbbenjen arra a felismerésre, hogy eltékozolta eddigi életét és egyre távolabb került Istentől. A megtérésnek ez a felismerés az alapja: majd elindul; 180 fokos fordulat, vissza Isten felé. És ki tudja mondani Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened (Lukács 15:21) Az evangelizáció csúcspontja pénteken a visszahívással zárult. Több mint ötvenen mentünk vissza. Pár perces néma csönd után, szinte megállt a levegő. Elhangzott az áldás, melyet felállva vettünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében hirdetem bűneitek bocsánatát. Később tudtam meg, hogy a gyülekezetből többen is most fogadták el Uruknak Jézust, mellyel a mennyben és itt lent a földön nekünk is nagy örömöt szereztek. Együtt mondhatjuk és énekelhetjük: Az Úr csodásan működik. Ámen. Tibold Győző (presbiter) N Ö V E L J E D A M I H I T Ü N K E T H á z i b i b l i a k ö r ö k a l a k u l t a k Zimányi József lelkipásztor javaslatára az evangelizációt követően a gyülekezet tagjaiból házi bibliakörök alakultak. A beosztásnál a lakóhelyeket vettük figyelembe, hogy jól megközelíthetőek legyenek ezek az alkalmak. A mi csoportunk a János utcában tartja alkalmait hétfőn az esti órákban. 8-an jövünk össze, és ami számomra külön öröm, hogy fiatalok és idősebbek vagyunk jelen. Így a bizonyságtételek alapján közelebb kerülünk egymáshoz, megismerjük jobban egymást. Tapasztalatokat szerezhetünk arról, hogy milyen gondja, problémája van az egyedülállónak, a párban élőnek, a fiatalnak, az idősebbnek. Csoportunk vezetője Évi, aki igei magyarázatokkal terelgeti a beszélgetéseinket. Énekekkel is dicsérjük az Urat. Imádsággal fejezzük be az együttlétet és várjuk a következő alkalmat. Tibold Győzőné L E H E T C S A T L A K O Z N I : a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklődőket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetői: Egri Éva (városközpont - Szent János u.), Bak János és felesége (alvég - Lovarda u.), Weidl Tamás és Trixi (alvég Tavaszmező u.), Gémesi Kinga (Isaszegi út) és Csákai Gyula (városközpont Bajcsy Zs. u.- hamarosan indul). Érdeklődni a lelkészhivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). 6

7 B e s z á m o l ó k F E L K É S Z Ü L N I, V I G Y Á Z Z, R A J T! B e i n d u l t a b i z o t t s á g i m u n k a a p r e s b i t é r i u m b a n Azt mondják, hogy ha egy ügyet el akarnak tusolni, akkor alakítanak egy bizottságot. A bizottság néhány havonta összeül, felveszi a fizetését, majd a végén megállapítja, hogy a probléma nem megoldható vagy épp elévült A mi célunk épp ellenkező Növekvő gyülekezetet szeretnénk Az új egy-egy bizottság a felelőse. (Lelkipásztorunk elmondása presbitérium célja az, hogy gyülekezetünk mind létszámban, mind pedig hitben növekedhessen. Szeretnénk minél több színvonalas programot, gyülekezeti alkalmat beindítani. Azt szerint alig van olyan gyülekezet, ahol a bizottságok ekkora szerepet kapnak, ahol a presbiterek és nem presbiter bizottsági tagok ekkora felelősséget vállalnak.) szeretnénk, ha egyre inkább vonzó, befogadó közösség 10 bizottság alakult A fenntartási jellegű lenne gyülekezetünk, olyan hely, ahova érdemes elhívni feladatokat (pénzügyek, karbantartás, temető stb.) a barátainkat, munkatársainkat és családtagjainkat. Ez sok új feladatot jelent Sokszor nem is Gazdasági bizottság végzi. A felmerülő esetleges jogi kérdésekben a Jogi bizottság foglal állást. A törvényszerű gondoljuk, hogy mennyi feladat van gyülekezetünkben. működést pedig a Számvizsgáló bizottság ellenőrzi. Pláne, ha új kezdeményezéseket akarunk életre hívni Az elmúlt évekre sajnos az volt a jellemző, hogy a gyülekezeti élet feladatait döntően néhány ember vitte a vállán. Ez pedig azt jelentette, hogy segítők híján csak nagyon kevés kezdeményezés tudott megvalósulni, és ez a néhány ember iszonyatosan túlterhelődött. Bizottságok a terhek megosztása Épp ezért láttuk úgy, hogy a terheket szét kell osztani: fontos, hogy minél többen vállaljunk feladatokat, így minden feladatot az kapja, aki a leginkább ért hozzá, valamint így sokkal több ötlet és álom valósulhat meg. Épp ezért a megalakulást Mindhárom bizottságba hozzáértő szakemberek kerültek. A hitélethez kapcsolódó feladatokat a Gyermek, az Ifjúsági és a Felnőtt missziós bizottság végzi. A jótékonysági munka szervezéséért a Diakóniai felel. Megalakult továbbá a Kommunikációs (gyülekezeti újság, honlap, könyvasztal stb.), a Képzési és zenei és a Pályázatfigyelő, készítő bizottság is. Nehézségek Az eredményes bizottsági munka azonban nem egyszerű. Legfőképpen azért, mert még nincs igazán gyakorlatunk benne. Az előző években bár volt néhány bizottság, de érdemben alig működtek. követő presbiteri ülésen Gazdasági és Egyházi Líceum E L N Ö K S É G Számvizsgáló Jogi Alapítvány Alapítvány fenntartási Kuratóriuma Kuratóriuma megalakítottuk a bizottságokat. (lelkipásztor + főgondnok) A bizottságok Fenntartási jellegű bizottságok megalakulása mérföldkő Hitéleti jellegű Líceumi Igazgatótanács gyülekezetünk életében: bizottságok Gyermek munka Felnőtt munka Ifjúsági munka Diakóniai menedzsment ismereteket is és család és missziói felhasználva került kialakításra az a bizottsági struktúra, mely Kommunikációs jól átgondoltan szétosztja az összes feladatot, mely a Képzési és Zenei gyülekezetben felmerül. Így végső soron minden feladatnak Pályázat figyelő és készítő 7

8 B e s z á m o l ó k Másrészt azért sem, mert rengeteg pótolni valónk van. (Néha úgy érezzük, hogy nem is tudjuk, hova kapjunk, mit kellene legsürgősebben bepótolni hiszen az elmúlt évek során rengeteg dolog elmaradt, pl. a gyülekezeti honlap.) A mi célunk pedig az, hogy olyan bizottságok legyenek, melyek rendszeresen üléseznek; meglátogatnak más gyülekezeteket, hogy ötletet merítsenek, és az ott látottak közül a legjobb dolgokat nálunk is megvalósítják. Továbbá rendszeresen imádkoznak az adott területért, bátorítják az ottani gyülekezeti munkásokat. Olyan bizottságok, melyeknek szívügyük az adott terület. Azért, hogy jól működhessenek a bizottságok, felkészítéseket is tartunk a bizottsági tagoknak, ill. vezetőknek. (Erre volt legutóbb példa egy fél órás módszertani előadás a bizottságok célszerű működéséről és feladatairól. Az előadást egy vezetési tanácsadó tartotta.) Ezenkívül nagyon kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy hordozzanak minket imában. Segítő tagság A bizottságok nem csak presbiterekből állnak. Azt szeretnénk, ha a gyülekezeti feladatokba minél többen bekapcsolódnának. Ezért rendszeresen fogunk hirdetni segítési lehetőségeket, és kérjük, válasszák ki azt, amiben szívesen segítenének. Bakó Csaba (presbiter) A T E M P L O M O T É S A Z I S K O L Á T K i s k ö r i p r e s b i t e r i t a l á l k o z ó március 19 délutánján a gödöllői református templomban tartották összejövetelüket a mátravidéki gyülekezetek presbiterei. A gödöllői találkozó egy sorozat része: szokás, hogy havonta kéthavonta találkozik a környező 12 református gyülekezet presbitériuma, hogy előadásokat hallgasson ill. egy-egy témát megvitasson. A délután első részének célja a bibliaismeret és személyes hit mélyítése volt: a gyülekezetek 1-1 képviselője előzetesen a húsvéti történettel, ill. a húsvéti ünnep jelentőségével kapcsolatos kérdéseket kapott, melyekre felkészülhetett, és a többiek előtt kellett pár percben választ adnia. Az egy órás kérdezz-felelek részt szeretetvendégség követte, melyet a gödöllői asszonyok áldozatos munkája tett lehetővé. A találkozó második fele az egyházi iskolák és a gyülekezet kapcsolatáról szólt. Érdekes és tanulságos volt meghallgatni hittantanárokat, lelkészeket és iskolaigazgatókat, amint beszámoltak arról, hogy mikre tanította meg őket Isten sikereken és sok-sok kudarcon keresztül. Jó volt látni, hogy tényleg szívükön viselik azt, hogy a diákok ne csak a matekot és a többi tantárgyat, hanem legfőképpen magát Istent ismerhessék meg az iskolákon keresztül. Az egyházi iskolák hatalmas lehetőséget jelentenek abban, hogy a fiataloknak alkalmuk legyen az áhítatokon, hittanórákon keresztül rátalálni arra az útra, melyen érdemes járni. Imádkozzunk, hogy bölcsek legyenek mind a hitoktatók, mind az igazgatók, és azért, hogy a tanárok élete, diákokhoz való viszonya Istenre tudjon mutatni. Imádkozzunk, mert nincs egyszerű dolguk: sok-sok bölcsességre, szeretetre, türelemre van szükségük. 8 Greif Péter és Bakó Csaba (presbiterek)

9 E g y e b e k K Ö N Y V E K O l v a s n i t é n y l e g j ó Hadd meséljek el egy személyes dolgot! 13 éves koromban a konfirmáció nem jelentett számomra igazából semmit. Bár előtte is jártam hittanra, de ha csak a lelkészen múlott volna, akkor én is az egyházból "kikonfirmáltak" közé kerültem volna. A konfirmáció után semmi kedvem nem volt templomba járni, mert az igehirdetések számomra hosszúak és unalmasak voltak. Néha - kizárólag nagypapám unszolására - mégis elmentem. És ekkor történt a fordulat. Az egyik presbiter - Judák Endre bá - Keresztény könyvek nélkül - az unalmas igehirdetések vasárnaponként egy könyves asztalt vitt ki a mellett - aligha szeretném ma Istent szolgálni... templomudvarra és könyveket árult. Kíváncsi lévén A keresztény könyvek közel(ebb) vihetnek Istenhez. odamentem. Ekkor Endre bá odanyújtott egy könyvet és azt A jó könyvek olyanok, mintha egy kiváló lelkészt mondta: vigyem el kölcsönbe, olvassam el, és 2-3 hét múlva hallgatnánk. Érdemes a könyvek adta lehetőséget hozzam vissza. Elvittem, elolvastam, és jónak találtam. Mikor visszavittem, újabbat ajánlott. Elvittem. Ez is tetszett. Legközelebb már én választottam könyvet. Azóta rengeteg könyvet olvastam el. kihasználni! Ezért szívügyem az, hogy könyvasztalozzam, és felhívjam a figyelmet a könyvekre. Nagyon sajnálom azt, hogy a gyülekezetnek csak egy kis része jön oda a könyvasztalhoz. Szívesen látunk mindenkit, jöjjenek oda Így visszatekintve elmondhatom, hogy Isten a nézelődni! Nagyon szívesen mondunk pár szót a keresztény könyveken keresztül vitt Őhozzá jóval közelebb. könyvekről. Bakó Csaba (presbiter) H Í R E K P R E S B I T É R I U M I H Í R E K A Gyülekezet Presbitériuma április 2.-i gyűlésén egyebek mellet két meghatározóan fontos kérdésben döntött: Elfogadta a Gazdasági Bizottság által kidolgozott és a Számvizsgáló Bizottság által véleményezett évi költségvetést. Jóváhagyta a Gyülekezet Választói Névjegyzékét, amelynek összeállítása a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló évi II. törvény 22. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően történt. E szerint: 22. (2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható. A Presbitérium a névjegyzék meghirdetése után tett észrevételek egyedi mérlegelésével hozta meg döntését. (Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy 600 fős választói névjegyzék mellett létezik egy bővebb lista: a gyülekezeti névjegyzék. Az utóbbiba minden, önmagát reformátusnak valló gyülekezeti tagot nyilvántartunk a választói névjegyzékre a törvény miatt van szükség, a törvény rendelkezései szerint állítottuk össze, ezért szükségszerűen szűkebb, mint a gyülekezeti névjegyzék.) 9

10 E g y e b e k L Í C E U M I H Í R E K A Líceum Igazgató Tanácsa április 7.-i ülésén: elfogadta a Líceum évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint meghallgatta az Igazgatónő előterjesztését a felvételi folyamatról és döntött a függőben lévő hét hely betöltéséről. Az új tanulmányi évre 70 diák nyert felvételt. Á L L Á S H I R D E T É S A gyülekezet Presbitériuma felvételt hirdet általános adminisztrátor munkakör betöltésére. A pályázati kiírást a Lelkészi Hivatalban személyesen lehet átvenni. A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K január 1. utáni Keresztelések: Angelét Kitti, Császár Tamás, Harmath Ottó, Heltai Kilián, Kürti Álmos, Néző Noémi, Nyíri Zoltánné (felnőtt). Felnőtt konfirmandusok: Fenyvesvölgyi Adrienn, Nyíri Zoltánné, Pláton Daniella Magdaléna, Szalantai Ferenc. Temetések: Balogh László (80), Bereczki Géza (64), dr. Boros László (74), dr. Dankó Gyuláné (77), Dobrotka Dénesné (65), Fekete László (83), Hatházy Jánosné (84), Horváth Jánosné (82), Kopka Józsefné (88), Koplik Péter (53), Nagy Márta (53), Nemes Vincéné (65), Nyitrai Lajosné (86), Puskás Istán (54), Szabó Albert (68), Szabó Károly (74), Tamási János (83), Zólyomi Árpádné (91) F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermekistentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: szenior ifi (18+) péntek 18:30 (ifjúsági terem) IFI klub (16-18) szombat 17:30 (ifjúsági terem) junior ifi (15-17) péntek 16:00 (ifjúsági terem) KÉSZ ifi (frissen konfirmáltak) péntek 16:00 (Líceum) Ifjúsági istentisztelet: minden hónap első vasárnapja 16:30 (gyülekezeti terem), legközelebb május 14-én!!! Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: minden hónap második vasárnapja 16:00 (gyülekezeti terem) Baba-mama kör: csütörtök 9:00-13:00 (ifjúsági terem) Kék kereszt Biblia kör: csütörtök 18:00 (gyülekezeti terem) Női Biblia óra: kedd 16:00 (iroda) Házi bibliakörök: ld. a részletekért a 6. oldal lap alját! Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a es számon. Az ifjúsági körökre várunk minden lekonfirmált fiatalt; bővebb információ telefonon vagy személyesen a könyvasztalnál.!!! A hivatali nyitva tartás új ideje: hétköznap 9-12, vasárnap istentisztelet előtt és után. Szombaton zárva.!!! I m p r e s s z u m HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának ünnepi kiadása 2006 Húsvétja Felelős kiadó: Gulyás László helyettes lelkipásztor Főszerkesztő, designer: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor, Dányi Krisztián, Greif Péter, dr. Tóth Zoltán, Zalabai Péter Megjelent: 500 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) 10

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

4. Bizonyságtétel. Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR REMÉNYSUGÁR

4. Bizonyságtétel. Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. 4. Bizonyságtétel REMÉNYSUGÁR Rövid üzenete van az idei Kertvárosi Református napoknak: a bencések jelmondata, amely a Debreceni Református Kollégium falán is évtizedek óta hirdeti

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE II. évfolyam 1. szám Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8, 28) 2015. február Jó ehhez a gyülekezethez tartozni

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti

Részletesebben