Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével"

Átírás

1 á p r i l i s 1 6. K Ö Z Ö T T Ü N K V A N A Z Ú R, M E R T F E L T Á M A D O T T! l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Sok esztendő óta halljuk és valljuk, Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt a harmadik napon. Az első húsvét óta kétféle ember van. Az egyik ember tud azokról, akik arról beszélnek, hogy a názáreti Jézus feltámadt a halálból, a másik ember szíve pedig örömmel és reménységgel van tele, hitvallásként énekeli: "Krisztus feltámadott, kit halál elragadott!" Lehet hinni, mert elég erős adatok vannak, amik megalapozzák meggyőződésünket, és lehet nem hinni, mert elég sok az ellenvetés, ami a kételkedést igazolja. Minden húsvét az elé a kérdés elé állít: mit jelent nekem a feltámadás híre? Nem a feltámadás igazsága van veszélyben, hanem az embereknek ehhez az igazsághoz való viszonya. Minden ünnepnek megvan a maga üzenete. Húsvét a feltámadásról szól. Ez hitünk alap pillére és pecsétje. Lehetnee ünnepelni nagypénteket húsvét nélkül és lehetne-e húsvéti öröm, ha nincs megváltás, és a kereszten nem történt volna meg az elégtétel? Nagypéntek önmagában távlatnélküli, húsvét megváltás nélkül ijesztő, mert a kárhozat is egyfajta öröklét. A kettő összetartozik ezért a legnagyobb ünnepünknek mondjuk, aminek igazságával évről-évre hitünk erősödik. Nem szürkül el, sőt minden évben jobban érezzük, hogy rászorulunk, mert időnk fogy, bűnünk gyarapodik. T a r t a l o m b ó l Gondolatok Húsvét egy licista diák szemével Az adakozásról Beszámolók Presbiteri tanári találkozó Ifi hétvége Velencén Kisköri presbiteri találkozó Evangelizációs hét, új bibliakörök Bizottságok alakultak Egyebek Könyvek Hírek Gyülekezeti alkalmak Húsvétkor egy új dolog kerül az ember életébe: az isteni lehetőség. Tapasztaljuk, a megbocsátás olyan nagy esemény, hogy arra csak Isten képes, ezért a megbocsátás a végső és egyetlen győzelem a bűn felett. A feltámadás megszégyenít a reménytelenségben és tanít, mert nem a halál a megoldás, hanem az új élet. (folytatás a 2. oldalon) 1

2 G o n d o l a t o k (folytatás az 1. oldalról) Az új élet pedig a Feltámadottal való együtt élés. Élni abból, hogy Ó Feltámadott. Azt munkálni, amit Ö akar. Karácsonykor az angyalok, húsvétkor Jézus mondja: "békesség néktek." Nem lehet más a feladatod, mint ezt szolgálni. El kell kezdeni. Először a családban, s ha megérzed a békességszerzés jó ízét - majd bátrabban fordulsz mások felé: gyülekezetben, munkahelyen és itt a városban. A feltámadott Krisztussal legyen kapcsolatunk: éljen ő mibennünk, mi pedig Őbenne. Gulyás László (lelkipásztor) H Ú S V É T D i á k s z e m m e l Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása Az ünnep: különbözés. Az ünnep mély, és varázslatos rendhagyás Készülj föl rá testben és lélekben. (Márai Sándor) Minek az ünnepe húsvét, avagy mit ünnepelünk húsvétkor? Sokan leragadnak a hagyomány ünneplésében, mások értetlenkedve állnak előtte. Mégis, az egyház és a keresztyén hit szempontjából az egyik legfontosabb esemény, csoda, ünnep. Valami olyan horderejű esemény történt ekkor, ami a világ teremtése óta nem esett: Isten feltámasztotta a halálból az Ő fiát, Jézust. Fekete-fehér kijelentés, annak ellenére, hogy kérdések özönét vonja maga után. Miért, vagy: kiért, esetleg: mire fel? Ez által az óriási jelentőségű esemény által igazolódott Isten ígérete, Jézusban, amely húsvétkor teljesedett be. Legyőzve a halált, a poklot megjárva harmadnapon feltámadott. Húsvét után nyilvánvalóvá vált, hogy a halál legyőzött ellenség. A jézusi feltámadás kaput nyitott a halál falán, bocsánatot szerzett múltunkra, bebiztosította jövőnket, és benne élhetünk a jelenben, immáron felszabadultan, boldogan. - írja Cseri Kálmán. Ha ez valóban beteljesedhetne, ha igazán át tudnánk értékelni húsvét ünnepét, ha magunkra vonatkoztatva felfognánk az örömhírt: húsvét a halál legyőzésével az én szabadulásomat adja, valóra válna Márai egészen ünneplése, mely nemcsak erre, hanem az elkövetkezendő, sőt egész életünkre hatással lehetne. Judák Anna (végzős licista diák) 2

3 G o n d o l a t o k A Z I S T E N N E K, A M I A Z I S T E N É ( 1. ) A z u t ó b b i i d ő b e n s o k a t t a n í t o t t I s t e n a z a d a k o z á s r ó l e z t s z e r e t n é m m e g o s z t a n i a k e d v e s o l v a s ó v a l. Amikor egy éve olvastam Malakiás könyvét, az első rész nyolcadik verese megítélt: Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogade? - mondja a Seregek Ura. Kijózanító Isten véleményét olvasni az adakozási szokásainkról. Ha a tanáromnak elkészítem a házi feladatot, és nem merek úgy odamenni hozzá, hogy nincsen kész, ha a főnökömnek elvégzem - lehetőleg határidőre - a munkát, akkor az Úrnak miért nem engedelmeskedek? Ha tőlük félek, Isten hatalmát miért nem félem? Csak próbálnám meg, hogy trehány módon végzem a munkámat! Hamar kereshetnék új munkahelyet. És akkor Istennek szabad a sántát és bénát vinni? Jézust megkérdezték, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak? Ahogy körülnézek, azt látom, hogy ma a kérdést fordítva tennénk fel. Ugyanis az nem kérdés, hogy adózunk-e az államnak, de az adakozással szűkmarkúan bánunk. Pedig Jézus felelete ránk is vonatkozik: "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené." (Mt 22, 21). Mi az APEH-nak megadjuk azt, ami az APEH-é, de hajlamosak vagyunk elfelejteni azt a részt, ami az Istené. Isten mit kér tőlünk? A Bibliában azt olvassuk, hogy tizedet vár el tőlünk, de hiszem, hogy nem úgy, mint a középkorban, amikor az egyház behajtotta az embereken az 3 ő részét. Úgy gondolom az teljes szereptévesztés volt. Isten azt szeretné, ha önként, teljes szívből adnánk neki, és nem is az egyháznak. Akkor Isten azt várja, hogy számoljam ki, és a fizetésem 10 százalékát fizessem be? Én Istent nem úgy ismerem, mint aki így méricskélne; ez sokkal inkább mi vagyunk. Örömmel veszi, ha többet adakozunk és azt is, ha kevesebbet. De akkor mennyit? Sajnos ezt nem tudom pontosan megmondani, annál nem tudok jobbat, mint a mi a Bibliában van, vagyis a tizednél. De oda kell figyelni Isten vezetésére, és tőle meg lehet tudni, ha más az akarata személyesen az én életemben. Ha odaadom Istennek a fizetésem egytizedét, akkor eleget tettem az Úr kérésének? Aligha! Az ókori zsidók sem feltétlenül pénzben adakoztak, hanem minden jövedelmük tizedével tisztelték az Urat. Manapság amikor a különböző kedvezmények miatt a munkáltatók a fizetés egyre nagyobb részét különböző juttatások formájában adják, érdemes elgondolkodni azon is, hogy Isten mit gondol erről. Pár hónapja Laci bácsi igehirdetéséből értettem meg, hogy Isten minden jövedelmemből kéri az egy tizedet, azóta ezt is beleszámítom. De természetesen nem csak pénzben, hanem más formában is lehet adakozni. Nagyon fontos az is, hogy az időnkből, figyelmünkből, vagy erőnkből is adjunk Istennek. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! (V. Mózes 6:5) (folyt. köv.) ifj. Csákai Gyula (presbiter)

4 B e s z á m o l ó k A K Ö Z Ö S F E L E L Ő S S É G J E G Y É B E N S z e r e t e t v e n d é g s é g b e n a L í c e u m t a n á r i k a r á n á l A gyülekezet Presbitériuma közös szeretetvendégségre kapott meghívást a Líceum tanári karától március 11.-re. S bár a Gödöllő várossá avatásának 40. évfordulójára rendezett kiállítás múzeumi megnyitója is ezen a délutánon volt; mindkét testület majdnem teljes létszámban eljött. A Líceum igazgatója - Bartos Zoltánné - érzett mély elkötelezettséget tükrözte. bevezetőjében örömmel hangsúlyozta, hogy ennek a Gombos Viktor nagyon szép éneket tanított be találkozónak az igénye szinte egyszerre fogalmazódott meg mindkét testületben. A program ismertetését azzal zárta, nekünk, amit aztán nagy élvezettel énekeltünk - még kánonban is! hogy jó lenne az alkalmat egymás jobb megismerésének Kedves meglepetés volt a Bibliai fogalmak szentelni; elkerülve a korábbi beidegződést, amikor a ismeretét szondázó humoros vetélkedő, amelynek tanárok a tanárokkal, a presbiterek pedig a presbiterekkel beszélgettek. Ezt a célt szolgálta maga az ülésrend is, hiszen az asztaloknál egymással szemben ültek a tanárok és a presbiterek. Miklós Attila a Líceum lelkésze rövid áhítata a napi igéről (Máté 20: 29-34) szólt. A történet szerint két vak eredményhirdetésekor megkönnyebbülve nyugtáztuk, hogy egyik csoportot sem kellett megbuktatni! Az est hátralévő részében a szeretetvendégség így aztán oldott hangulatban tea és finom sütemények kíséretében - jó beszélgetésekkel folytatódott. A jövő generációjának ügye óriási felelősség! koldus próbálta meg hangos kiáltozással magára vonni Ebben a gyülekezet Presbitériumának és a Líceum Krisztus figyelmét, amikor a sokaság gyűrűjében elhaladt vezetésének összefogására, kifogástalan együttműködésére mellettük. S bár a sokaság talán önzésből talán van szükség; és ez az alkalom meggyőződésem szerint félresikerült viselkedés okán - megpróbálja elhallgattatni őket, még hangosabban kiáltoznak. Jézus észreveszi és ezt a célt jól szolgálta! Reményeink szerint a folytatásban van mire építkezni! meggyógyítja őket. Megnyugtató a bizonyosság: Jézus a hangzavarban is - meghallja a hozzá kiáltókat! A történet másik fő mondanivalója: közös felelősségünk, hogy ne legyünk akadályozói a rászorulók Krisztushoz találásának! Az igehirdetést imaközösség zárta, amely az iskola küldetéséért és az ezt szolgáló közös feladatokért Kötetlen beszélgetés a találkozó végén dr. Tóth Zoltán (presbiter) 4

5 B e s z á m o l ó k I G E É S P I H E N É S I f i h é t v é g e V e l e n c é n Február 24-én, délután indult a vonatunk. Kezdetben elég kevesen voltunk, sokan Pesten csatlakoztak hozzánk. A helyet ahol megszálltunk Timóteus háznak hívják, közel van a tó partjához és az ottani templomhoz is. Miután az ügyintézőink átrágták magukat a csaknem 3 oldalas házirenden, elfoglaltuk a szobáinkat. A lányok lent, 6-7 fős szobákban aludtak, míg mi, fiúk fent kaptunk helyet egy 20 ágyas szobában. Ezután következett a vacsora, amit együtt készítettünk el. Nagyon jó volt, hogy mindenki olyan lelkes volt, önként vállalkoztunk segítségre. A vacsora előtt próbára tettem egy ottani muzeális értékű harmóniumot, aminek kb. csak 4 billentyűje volt használható. A vacsorát követte az esti áhítat, melynek témája az áldozathozatal volt, és nagyon érdekesnek találtam. Ezt az alkalmat Csákai László tartotta. Ezt követően volt lehetőség kártyázni, társasozni. Sokan hajnalba nyúlóan folytattuk a játszmát, de voltak egyesek, akik még képesek voltak fentmaradni, mondván, hogy még csak most lendültek bele igazán. Másnap, a reggeli áhítatot Zágonyi Zsuzsa néni tartotta, mely Isten ígéreteiről szólt, majd egy órakor ebédelni mentünk. Ezután néhányan lementünk a tóra sétálni. Az idő eléggé szeles és hideg volt, úgyhogy hamar visszafordultunk. Délután beszélgettünk és társasoztunk, kártyáztunk, utána pedig vacsoráztunk. Az esti alkalom keretében a Sátán ellen való védekezésről volt szó. Vasárnap templomba mentünk, pontosabban az ottani közösségi házba. Az istentisztelet után énekeltünk a gyülekezetben, ezzel is megköszönve azt, hogy ott lehettünk. Miután teljesen összepakoltunk és kitakarítottunk, elindultunk haza felé. Késő délután értünk Gödöllőre. Nagyon élveztem ezt a kirándulást, remélem, hogy legközelebb is el tudok menni. Úgy érzem ezzel az alkalommal is egy kicsit közelebb kerültünk Jézushoz. Csúr Gábor (licista diák) Mindenkit szeretettel várnak az ifjúsági körök 12 éves kortól 30-ig. Nézd meg az újság hátulját, hogy mely korosztálynak mikor és hol van ifi kör, és gyere el!:) Ha kérdésed van, érdeklődj a fiataloktól a könyvasztalnál. Ifivezetők V I S S Z A T E K I N T É S A Z E V A N G E L I Z Á C I Ó R A Igen nagy volt az örömöm, hogy hosszú évek elmúltával, most ismét lehetett hallani a gödöllői szószékről, hogy az Isten miért küldte közénk a földre egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, melyről ifj. Zimányi József tiszanagyfalui református lelkész tett bizonyságot február 27. és március 3. között. Újra és újra fülembe cseng az első nap örömhíre. Estéről estére érződött Isten Szent Lelkének Isten szeret! Ez a mondat rányomta bélyegét az egész jelenléte. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő hétre. Hallottuk: nem is akárhogyan szeret. Önzetlenül. egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, Amint vagyunk, sok bűn alatt. Még az anyagyilkosokat is hanem örök élete legyen. (János 3:16) Bűntelenül ment fel szereti, sőt kész megbocsátani mindenkinek. a fára a világ bűneiért. 5

6 B e s z á m o l ó k Azért, hogy a fán kiontott drága vére tisztára mosson, befedezzen, tiszta ruhába öltöztessen, és új Életet adjon mindazoknak, akik bevallják bűneiket, bocsánatot kérnek és kapnak. Ez az ingyen való kegyelem. Pár évvel ezelőtt Orosz Feri bácsi testvéremtől hallottam, hogy a kegyelem = meg nem érdemelt szeretet. Melyet a világ összes kincséért sem lehet megvásárolni, mert ez a váltságdíj ki lett fizetve a keresztfán kiontott vére által, azért, hogy nekünk ill. mindenkinek üdvössége legyen. Minden áldott nap hálát adok Istennek, hogy ennek a kegyelemnek szeptember 12. óta én is részese lehetek. Olyan jó volt ismét hallani a fiatalabb tékozló fiú példázatát, melyből az csengett ki számomra, hogy sok embernek, mint pl. nekem is, el kell jutni a moslékos vályúig, hogy rádöbbenjen arra a felismerésre, hogy eltékozolta eddigi életét és egyre távolabb került Istentől. A megtérésnek ez a felismerés az alapja: majd elindul; 180 fokos fordulat, vissza Isten felé. És ki tudja mondani Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened (Lukács 15:21) Az evangelizáció csúcspontja pénteken a visszahívással zárult. Több mint ötvenen mentünk vissza. Pár perces néma csönd után, szinte megállt a levegő. Elhangzott az áldás, melyet felállva vettünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében hirdetem bűneitek bocsánatát. Később tudtam meg, hogy a gyülekezetből többen is most fogadták el Uruknak Jézust, mellyel a mennyben és itt lent a földön nekünk is nagy örömöt szereztek. Együtt mondhatjuk és énekelhetjük: Az Úr csodásan működik. Ámen. Tibold Győző (presbiter) N Ö V E L J E D A M I H I T Ü N K E T H á z i b i b l i a k ö r ö k a l a k u l t a k Zimányi József lelkipásztor javaslatára az evangelizációt követően a gyülekezet tagjaiból házi bibliakörök alakultak. A beosztásnál a lakóhelyeket vettük figyelembe, hogy jól megközelíthetőek legyenek ezek az alkalmak. A mi csoportunk a János utcában tartja alkalmait hétfőn az esti órákban. 8-an jövünk össze, és ami számomra külön öröm, hogy fiatalok és idősebbek vagyunk jelen. Így a bizonyságtételek alapján közelebb kerülünk egymáshoz, megismerjük jobban egymást. Tapasztalatokat szerezhetünk arról, hogy milyen gondja, problémája van az egyedülállónak, a párban élőnek, a fiatalnak, az idősebbnek. Csoportunk vezetője Évi, aki igei magyarázatokkal terelgeti a beszélgetéseinket. Énekekkel is dicsérjük az Urat. Imádsággal fejezzük be az együttlétet és várjuk a következő alkalmat. Tibold Győzőné L E H E T C S A T L A K O Z N I : a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklődőket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetői: Egri Éva (városközpont - Szent János u.), Bak János és felesége (alvég - Lovarda u.), Weidl Tamás és Trixi (alvég Tavaszmező u.), Gémesi Kinga (Isaszegi út) és Csákai Gyula (városközpont Bajcsy Zs. u.- hamarosan indul). Érdeklődni a lelkészhivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). 6

7 B e s z á m o l ó k F E L K É S Z Ü L N I, V I G Y Á Z Z, R A J T! B e i n d u l t a b i z o t t s á g i m u n k a a p r e s b i t é r i u m b a n Azt mondják, hogy ha egy ügyet el akarnak tusolni, akkor alakítanak egy bizottságot. A bizottság néhány havonta összeül, felveszi a fizetését, majd a végén megállapítja, hogy a probléma nem megoldható vagy épp elévült A mi célunk épp ellenkező Növekvő gyülekezetet szeretnénk Az új egy-egy bizottság a felelőse. (Lelkipásztorunk elmondása presbitérium célja az, hogy gyülekezetünk mind létszámban, mind pedig hitben növekedhessen. Szeretnénk minél több színvonalas programot, gyülekezeti alkalmat beindítani. Azt szerint alig van olyan gyülekezet, ahol a bizottságok ekkora szerepet kapnak, ahol a presbiterek és nem presbiter bizottsági tagok ekkora felelősséget vállalnak.) szeretnénk, ha egyre inkább vonzó, befogadó közösség 10 bizottság alakult A fenntartási jellegű lenne gyülekezetünk, olyan hely, ahova érdemes elhívni feladatokat (pénzügyek, karbantartás, temető stb.) a barátainkat, munkatársainkat és családtagjainkat. Ez sok új feladatot jelent Sokszor nem is Gazdasági bizottság végzi. A felmerülő esetleges jogi kérdésekben a Jogi bizottság foglal állást. A törvényszerű gondoljuk, hogy mennyi feladat van gyülekezetünkben. működést pedig a Számvizsgáló bizottság ellenőrzi. Pláne, ha új kezdeményezéseket akarunk életre hívni Az elmúlt évekre sajnos az volt a jellemző, hogy a gyülekezeti élet feladatait döntően néhány ember vitte a vállán. Ez pedig azt jelentette, hogy segítők híján csak nagyon kevés kezdeményezés tudott megvalósulni, és ez a néhány ember iszonyatosan túlterhelődött. Bizottságok a terhek megosztása Épp ezért láttuk úgy, hogy a terheket szét kell osztani: fontos, hogy minél többen vállaljunk feladatokat, így minden feladatot az kapja, aki a leginkább ért hozzá, valamint így sokkal több ötlet és álom valósulhat meg. Épp ezért a megalakulást Mindhárom bizottságba hozzáértő szakemberek kerültek. A hitélethez kapcsolódó feladatokat a Gyermek, az Ifjúsági és a Felnőtt missziós bizottság végzi. A jótékonysági munka szervezéséért a Diakóniai felel. Megalakult továbbá a Kommunikációs (gyülekezeti újság, honlap, könyvasztal stb.), a Képzési és zenei és a Pályázatfigyelő, készítő bizottság is. Nehézségek Az eredményes bizottsági munka azonban nem egyszerű. Legfőképpen azért, mert még nincs igazán gyakorlatunk benne. Az előző években bár volt néhány bizottság, de érdemben alig működtek. követő presbiteri ülésen Gazdasági és Egyházi Líceum E L N Ö K S É G Számvizsgáló Jogi Alapítvány Alapítvány fenntartási Kuratóriuma Kuratóriuma megalakítottuk a bizottságokat. (lelkipásztor + főgondnok) A bizottságok Fenntartási jellegű bizottságok megalakulása mérföldkő Hitéleti jellegű Líceumi Igazgatótanács gyülekezetünk életében: bizottságok Gyermek munka Felnőtt munka Ifjúsági munka Diakóniai menedzsment ismereteket is és család és missziói felhasználva került kialakításra az a bizottsági struktúra, mely Kommunikációs jól átgondoltan szétosztja az összes feladatot, mely a Képzési és Zenei gyülekezetben felmerül. Így végső soron minden feladatnak Pályázat figyelő és készítő 7

8 B e s z á m o l ó k Másrészt azért sem, mert rengeteg pótolni valónk van. (Néha úgy érezzük, hogy nem is tudjuk, hova kapjunk, mit kellene legsürgősebben bepótolni hiszen az elmúlt évek során rengeteg dolog elmaradt, pl. a gyülekezeti honlap.) A mi célunk pedig az, hogy olyan bizottságok legyenek, melyek rendszeresen üléseznek; meglátogatnak más gyülekezeteket, hogy ötletet merítsenek, és az ott látottak közül a legjobb dolgokat nálunk is megvalósítják. Továbbá rendszeresen imádkoznak az adott területért, bátorítják az ottani gyülekezeti munkásokat. Olyan bizottságok, melyeknek szívügyük az adott terület. Azért, hogy jól működhessenek a bizottságok, felkészítéseket is tartunk a bizottsági tagoknak, ill. vezetőknek. (Erre volt legutóbb példa egy fél órás módszertani előadás a bizottságok célszerű működéséről és feladatairól. Az előadást egy vezetési tanácsadó tartotta.) Ezenkívül nagyon kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy hordozzanak minket imában. Segítő tagság A bizottságok nem csak presbiterekből állnak. Azt szeretnénk, ha a gyülekezeti feladatokba minél többen bekapcsolódnának. Ezért rendszeresen fogunk hirdetni segítési lehetőségeket, és kérjük, válasszák ki azt, amiben szívesen segítenének. Bakó Csaba (presbiter) A T E M P L O M O T É S A Z I S K O L Á T K i s k ö r i p r e s b i t e r i t a l á l k o z ó március 19 délutánján a gödöllői református templomban tartották összejövetelüket a mátravidéki gyülekezetek presbiterei. A gödöllői találkozó egy sorozat része: szokás, hogy havonta kéthavonta találkozik a környező 12 református gyülekezet presbitériuma, hogy előadásokat hallgasson ill. egy-egy témát megvitasson. A délután első részének célja a bibliaismeret és személyes hit mélyítése volt: a gyülekezetek 1-1 képviselője előzetesen a húsvéti történettel, ill. a húsvéti ünnep jelentőségével kapcsolatos kérdéseket kapott, melyekre felkészülhetett, és a többiek előtt kellett pár percben választ adnia. Az egy órás kérdezz-felelek részt szeretetvendégség követte, melyet a gödöllői asszonyok áldozatos munkája tett lehetővé. A találkozó második fele az egyházi iskolák és a gyülekezet kapcsolatáról szólt. Érdekes és tanulságos volt meghallgatni hittantanárokat, lelkészeket és iskolaigazgatókat, amint beszámoltak arról, hogy mikre tanította meg őket Isten sikereken és sok-sok kudarcon keresztül. Jó volt látni, hogy tényleg szívükön viselik azt, hogy a diákok ne csak a matekot és a többi tantárgyat, hanem legfőképpen magát Istent ismerhessék meg az iskolákon keresztül. Az egyházi iskolák hatalmas lehetőséget jelentenek abban, hogy a fiataloknak alkalmuk legyen az áhítatokon, hittanórákon keresztül rátalálni arra az útra, melyen érdemes járni. Imádkozzunk, hogy bölcsek legyenek mind a hitoktatók, mind az igazgatók, és azért, hogy a tanárok élete, diákokhoz való viszonya Istenre tudjon mutatni. Imádkozzunk, mert nincs egyszerű dolguk: sok-sok bölcsességre, szeretetre, türelemre van szükségük. 8 Greif Péter és Bakó Csaba (presbiterek)

9 E g y e b e k K Ö N Y V E K O l v a s n i t é n y l e g j ó Hadd meséljek el egy személyes dolgot! 13 éves koromban a konfirmáció nem jelentett számomra igazából semmit. Bár előtte is jártam hittanra, de ha csak a lelkészen múlott volna, akkor én is az egyházból "kikonfirmáltak" közé kerültem volna. A konfirmáció után semmi kedvem nem volt templomba járni, mert az igehirdetések számomra hosszúak és unalmasak voltak. Néha - kizárólag nagypapám unszolására - mégis elmentem. És ekkor történt a fordulat. Az egyik presbiter - Judák Endre bá - Keresztény könyvek nélkül - az unalmas igehirdetések vasárnaponként egy könyves asztalt vitt ki a mellett - aligha szeretném ma Istent szolgálni... templomudvarra és könyveket árult. Kíváncsi lévén A keresztény könyvek közel(ebb) vihetnek Istenhez. odamentem. Ekkor Endre bá odanyújtott egy könyvet és azt A jó könyvek olyanok, mintha egy kiváló lelkészt mondta: vigyem el kölcsönbe, olvassam el, és 2-3 hét múlva hallgatnánk. Érdemes a könyvek adta lehetőséget hozzam vissza. Elvittem, elolvastam, és jónak találtam. Mikor visszavittem, újabbat ajánlott. Elvittem. Ez is tetszett. Legközelebb már én választottam könyvet. Azóta rengeteg könyvet olvastam el. kihasználni! Ezért szívügyem az, hogy könyvasztalozzam, és felhívjam a figyelmet a könyvekre. Nagyon sajnálom azt, hogy a gyülekezetnek csak egy kis része jön oda a könyvasztalhoz. Szívesen látunk mindenkit, jöjjenek oda Így visszatekintve elmondhatom, hogy Isten a nézelődni! Nagyon szívesen mondunk pár szót a keresztény könyveken keresztül vitt Őhozzá jóval közelebb. könyvekről. Bakó Csaba (presbiter) H Í R E K P R E S B I T É R I U M I H Í R E K A Gyülekezet Presbitériuma április 2.-i gyűlésén egyebek mellet két meghatározóan fontos kérdésben döntött: Elfogadta a Gazdasági Bizottság által kidolgozott és a Számvizsgáló Bizottság által véleményezett évi költségvetést. Jóváhagyta a Gyülekezet Választói Névjegyzékét, amelynek összeállítása a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló évi II. törvény 22. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően történt. E szerint: 22. (2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható. A Presbitérium a névjegyzék meghirdetése után tett észrevételek egyedi mérlegelésével hozta meg döntését. (Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy 600 fős választói névjegyzék mellett létezik egy bővebb lista: a gyülekezeti névjegyzék. Az utóbbiba minden, önmagát reformátusnak valló gyülekezeti tagot nyilvántartunk a választói névjegyzékre a törvény miatt van szükség, a törvény rendelkezései szerint állítottuk össze, ezért szükségszerűen szűkebb, mint a gyülekezeti névjegyzék.) 9

10 E g y e b e k L Í C E U M I H Í R E K A Líceum Igazgató Tanácsa április 7.-i ülésén: elfogadta a Líceum évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint meghallgatta az Igazgatónő előterjesztését a felvételi folyamatról és döntött a függőben lévő hét hely betöltéséről. Az új tanulmányi évre 70 diák nyert felvételt. Á L L Á S H I R D E T É S A gyülekezet Presbitériuma felvételt hirdet általános adminisztrátor munkakör betöltésére. A pályázati kiírást a Lelkészi Hivatalban személyesen lehet átvenni. A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K január 1. utáni Keresztelések: Angelét Kitti, Császár Tamás, Harmath Ottó, Heltai Kilián, Kürti Álmos, Néző Noémi, Nyíri Zoltánné (felnőtt). Felnőtt konfirmandusok: Fenyvesvölgyi Adrienn, Nyíri Zoltánné, Pláton Daniella Magdaléna, Szalantai Ferenc. Temetések: Balogh László (80), Bereczki Géza (64), dr. Boros László (74), dr. Dankó Gyuláné (77), Dobrotka Dénesné (65), Fekete László (83), Hatházy Jánosné (84), Horváth Jánosné (82), Kopka Józsefné (88), Koplik Péter (53), Nagy Márta (53), Nemes Vincéné (65), Nyitrai Lajosné (86), Puskás Istán (54), Szabó Albert (68), Szabó Károly (74), Tamási János (83), Zólyomi Árpádné (91) F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermekistentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: szenior ifi (18+) péntek 18:30 (ifjúsági terem) IFI klub (16-18) szombat 17:30 (ifjúsági terem) junior ifi (15-17) péntek 16:00 (ifjúsági terem) KÉSZ ifi (frissen konfirmáltak) péntek 16:00 (Líceum) Ifjúsági istentisztelet: minden hónap első vasárnapja 16:30 (gyülekezeti terem), legközelebb május 14-én!!! Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: minden hónap második vasárnapja 16:00 (gyülekezeti terem) Baba-mama kör: csütörtök 9:00-13:00 (ifjúsági terem) Kék kereszt Biblia kör: csütörtök 18:00 (gyülekezeti terem) Női Biblia óra: kedd 16:00 (iroda) Házi bibliakörök: ld. a részletekért a 6. oldal lap alját! Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a es számon. Az ifjúsági körökre várunk minden lekonfirmált fiatalt; bővebb információ telefonon vagy személyesen a könyvasztalnál.!!! A hivatali nyitva tartás új ideje: hétköznap 9-12, vasárnap istentisztelet előtt és után. Szombaton zárva.!!! I m p r e s s z u m HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának ünnepi kiadása 2006 Húsvétja Felelős kiadó: Gulyás László helyettes lelkipásztor Főszerkesztő, designer: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor, Dányi Krisztián, Greif Péter, dr. Tóth Zoltán, Zalabai Péter Megjelent: 500 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) 10

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye 2013. december Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye József: Dicsőség a magasságban Istennek És békesség a földön a jóakaratú embernek! József vagyok, istenfélő ember, Názáreti szegény mesterember,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet

2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet INFÓ 2005. OKTÓBER VIII. évfolyam 1. szám Újpest-Belsõvárosi Református Gyülekezet Reformáció ünnepére Ürögdi Ferenc: Az én Istenem Az én Istenem erős, mint a szikla, ÉS gyöngéd, mint a simogató kéz; Vagyonnal,

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben