A TANTÁRGY ADATLAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA"

Átírás

1 A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok 1.5 Képzési szint alap 1.6 Szak / Képesítés Történelem, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Nemzetközi intézmények és szervezetek 2.2 Az elıadásért felelıs tanár neve Dr. Toth Szilárd egyetemi adjunktus 2.3 A szemináriumért felelıs tanár neve Dr. Toth Szilárd egyetemi adjunktus 2.4 Tanulmányi év 2.5 Félév 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa 3. Teljes becsült idı (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám melybıl: 3.2 elıadás 3.3 szeminárium/labor 3.4 Tantervben szereplı össz-óraszám melybıl: 3.5 elıadás 3.6 szeminárium/labor A tanulmányi idı elosztása: A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepenvaló további tájékozódás Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) Vizsgák Más tevékenységek: Egyéni munka össz-óraszáma 3.8 A félév össz-óraszáma 3.9 Kreditszám óra 4. Elıfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi 4.2 Kompetenciabeli 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az elıadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei

2 6. Elsajátítandó jellemzı kompetenciák Szakmai kompetenciák Transzverzális kompetenciák 7. A tantárgy célkitőzései (az elsajátítandó jellemzı kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitőzése 7.2 A tantárgy sajátos célkitőzései A nemzetközi rendszer felépítése és mőködése évszázadokon keresztül az államok (mint a nemzetközi rendszer alapsejtjei) közötti együttmőködésen alapult. Az együttmőködés megkönnyítése érdekében az évszázadok folyamán létrejött a nemzetközi jog, kialakult a diplomácia, de mindezek nem voltak elegendıek rendet teremteni egy, a realista iskola értelmezése szerint anarchikus nemzetközi rendszerben. Az államok közötti együttmőködés megkönnyítése végett egyre inkább felmerült a nemzetközi szervezetek létrehozásának az igénye. A kurzus célja bemutatni és elemezni a nemzetközi szervezetek és intézmények kialakulásának a történetét, hogy a hallgató otthonosan mozoghasson e fogalmak területén és egy átfogó képet kaphasson e szervezetekrıl. A nemzetközi szervezetek elnevezést elıször James Lorimer skót jogász használta a XIX. században, de a fogalom a XX. század elején még nem volt általánosan elfogadva és elterjedve. A nemzetközi intézmény és szervezet meghatározásának a nehézségére mutat az is, hogy az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága több alkalommal úgy döntött, hogy nem vállalkozik a fogalom meghatározására. Ugyanez a bizottság következetesen a kormányközi szervezet (intergovernmental organization) kifejezést használja már több évtizede. A kurzus sajátos célja e meghatározások tisztázása, pontosítása, továbbá a nemzetközi szervezetek osztályozása. Ugyanakkor a tantárgy további sajátos célja a fontosabb nemzetközi szervezetek strukturájának, történetének és tevékenységének a megismertetése. 8. A tantárgy tartalma 8.1 Elıadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. Bevezetı elıadás: A nemzetközi intézmények és szervezetek meghatározása 2. A nemzetközi intézmények és szervezetek felépítése és mőködése

3 3. A nemzetközi intézmények és szervezetek osztályozása 4. A Nemzetek Szövetsége 5. Egyesült Nemzetek Szervezete 6. A Nemzetközösség 7. Az Európai Közösségek Az Európai Unió 8. Az Európa Tanács 9. Az Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezet (EBESZ) 10. Az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete (NATO) 11. A Kıolajexportáló Országok Szervezete (OPEC) 12. Emberi jogokért küzdı nemzetközi szervezetek 13. Humanitárius nemzetközi szervezetek 14. Nemzetközi sportszervezetek Könyvészet Toth Szilárd, Nemzetközi intézmények és szervezetek, Cluj-Napoca, Blahó András Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Budapest, Colliard, Claude-Albert: Institutions des relations internationales. Tours, Archer, Clive: International Organizations. London, Carpinschi, Anton Mărgărit, Diana: OrganizaŃii internańionale. Bucureşti, Herencsár Lajos Schottner Krisztina Vasali Zoltán: Bevezetés a nemzetközi intézmények és szervezetek világába. Budapest, Beşteliu, Miga Raluca: OrganizaŃii internańionale interguvernamentale. Bucureşti, Dunai Pál Gazdag Ferenc: Az Észak-Atlanti Szerzıdés Szervezete. Tanulmányok és dokumentumok. Budapest, 1997.

4 Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények. Budapest, Gazdag Ferenc Kovács Péter: Az Európa Tanács , tanulmányok, dokumentumok. Budapest, Horváth Zoltán Tar Gábor: Nemzetközi szervezetek kislexikona. Budapest, Ionescu, Nicolae: OrganizaŃii şi instituńii internańionale. Bucuresti, Moreau Defarges, Philippe: OrganizaŃiile internańionale contemporane. Iaşi, Láng Imre: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a II. világháborút követı években. Budapest, Scott, George: The Rise and Fall of the League of Nations. London, Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. Bevezetı szeminárium: feladatok megbeszélése, a témák és a bibliográfia kiosztása 2. A Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) 3. Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 4. Az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete (NATO) 5. A Kıolajexportáló Országok Szervezete (OPEC) 6. Európai Gazdasági Együttmőködési Szervezet (OEEC) Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 7. Az Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttmőködés (APEC) 8. Greenpeace - A 30-as évek válságai és a Nemzetek Szövetsége - A Biztonsági Tanács mőködése - A békefenntartó missziók - A NATO döntéshozatali mechanizmusa - Az OPEC és az olajválságok - Az OEEC és az OECD összehasonlítása - Az APEC helye és szerepe a világgazdaságban - A Geeanpece fontosabb akciói a 80-as években - A Geeanpece fontosabb akciói a 90-es években - A Geeanpece

5 fontosabb akciói a 2000-es években 9. A Természetvédelmi Világalap - WWF 10. Amnesty International 11. Human Rights Watch 12. A Nemzetközi Vöröskereszt 13. Orvosok Határok Nélkül 14. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Könyvészet - A WWF fontosabb sikerei - Az Amnesty International fontosabb sikerei a 2000-es években - Human Rights Watch fontosabb sikerei a 2000-es években - A Nemzetközi Vöröskereszt fontosabb akciói a 2000-es években - Orvosok Határok Nélkül tevékenysége Afrikában - Orvosok Határok Nélkül tevékenysége Ázsiában - A Nemzetközi Olimpiai Bizottság mint a nagyhatalmak küzdıtere Toth Szilárd, Nemzetközi intézmények és szervezetek, Cluj-Napoca, Landgren, Johan: When oil disruptions lead to crises United States foreign oil dependence and energy vulnerability learning from the Arab Oil Embargos 1967 and 1973/74. Uppsala, Láng Imre: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a II. világháborút követı években. Budapest, Lomnici Zoltán: Intézmények Európában. Hágai Nemzetközi Bíróság, Európai Közösség Intézményei, Emberi Jogok Európai Bírósága. Budapest, Miller, David: The Official History of the Olympic Games and the IOC: From Athens to Beijing, Edinburgh, Miroiu, Andrei Ungureanu, Radu-Sebastian (szerk.): Manual de relańii internańionale. Iaşi, 2006.

6 Pietsch Lajos: Magyarország és a NATO. Esszé, dokumentumok, kronológia. Budapest, Popescu, Andrei Diaconu, Ion: OrganizaŃii europene şi euroatlantice. Bucureşti, Puşcaş, Vasile: RelaŃii internańionale/transnańionale. Cluj-Napoca, Roberts, Adam Kingsbury, Benedict: United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations. Oxford, Rusu, Ion: OrganizaŃii şi relańii internańionale. Bucuresti, Rusu, Oana: Comitetul InternaŃional Olimpic ca miză politică în relańiile internańionale. Iaşi, Scott, George: The Rise and Fall of the League of Nations. London, Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa összetétel, szavazás, reform. Budapest, Timofte, Claudia Simona: OrganizaŃii internańionale. Oradea, Tisovszky János: Az ENSZ és a békefenntartás. Budapest, Toth Szilárd: Politikai intézmények és nemzetközi kapcsolatok. Cluj-Napoca, Ungureanu, Radu-Sebastian: Securitate, suveranitate şi instińutii internańionale. Iaşi, Valki László: A NATO történet, szervezet, stratégia, bıvítés. Budapest, Vătăman, Dan: OrganizaŃii europene şi euroatlantice. Bucureşti, Vida Krisztina: Az európai integráció története. In Kende Tamás Szőcs Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 2003, Az episztemikus közösségek képviselıi, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. A tantárgy eleget tesz a következı elvárásoknak: A Felsıoktatási Szakosodások Nemzeti Besorolása (http://www.rncis.ro) A Romániai Foglalkozási Besorolás (http://www.mmuncii.ro/) 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végsı jegyben 10.4 Elıadás A tananyag, a fogalmak és a bibliográfia ismerete Vizsga 50 % 10.5 Szeminárium / Labor Legalább egy szemináriumi dolgozat bemutatása Fogalmak helyes használata, szemléletesség (powerpoint), vitakészség Szemináriumi Fogalmak helyes 25% 25% (2 dolgozat esetében 50%)

7 tevékenység, konstruktív vita 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei Szemináriumi jelenlét legalább 75 % használata, vitakészség Átmenı jegy (5) elérése minden felmérési kategóriánál. Kitöltés dátuma Elıadás felelıse Szeminárium felelıse Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató......

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek 1. A képzési program adatai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia 1.4

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. 1. A program adatai. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

TANTÁRGY ADATLAP. 1. A program adatai. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1. A program adatai TANTÁRGY ADATLAP 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki kar 1.3 Intézet Környezetanalízis és Mérnöki tanszék

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás -és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben