Program. NB: Első előadás: február 24 (péntek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program. NB: Első előadás: 2006. február 24 (péntek)"

Átírás

1 ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatóközpont 2005/06, II. (tavaszi) félév ASN-162/a, HBN-032 Komoróczy Géza Az ókori Kelet története: Izráel kezdetei péntek 14 15:30 Kecskeméti utca 10 12, III. 319 Program Az ókori Izráel (Jiszraél) / Júda Izráel a szemünk előtt alakult ki az i. e. 2. évezred utolsó századaiban, és jelent meg a térség nagy múltra visszatekintő, részben nagyhatalmi státusú államai között (Egyiptom, hettiták, föniciai városok, távolabbról Mezopotámia államai). Valóban a szemünk előtt : pedig tulajdonképpen minden kortársi dokumentáció nélkül. Az izraeli régészek új ásatásai és terep-kutatásai, a bibliai hagyomány kritikai elemzése, társadalomtörténeti modellek segítségével az i. e. IX. századot megelőző folyamat jellegzetes ún. szekundér állam-keletkezés azonban feltárható / rekonstruálható. Ez a vizsgálódás a mikro-történelem sajátos változata lehet. Az óra előadásokat jelent. Bizonyos szeminárium-szerű munkát azonban elvárok minden hallgatótól. 1) A folyamatos tanulást és felkészülést a kijelölt könyvekből és térképen. 2) A témánként / óránként megadott írott források figyelmes elolvasását (tanulmányozását) még a megjelölt óra előtt. 3) Részvételt a zárthelyi dolgozatokon a félév közben, és az otthoni dolgozat határidőre elkészítését. Az ókori Kelet történetének ehhez a sávjához háttér-tudásként elengedhetetlen a többi ókori keleti állam i. e évezredi történelmének ismerete; a jelen előadásnak azonban ez közvetlenül nem lesz a tárgya. A megkívánt háttér-tudás szerves része az ókori történelem időszámítási és kronológiai ismeretanyaga. (Erről a tartalmi tájékoztatót lásd alább.) A dolgozatok időpontját az első órán kitűzzük. Vizsgajegy a dolgozatok összesített pontszáma alapján. Az elmulasztott dolgozatok nem pótolhatók. Tananyag NB: Első előadás: február 24 (péntek) Tankönyvként használható: Amélie Kuhrt, Az ókori Közel-Kelet (Budapest: Pázmány Péter Katholikus Egyetem, 2005) John Bright, Izráel története (Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1977) (és későbbi kiadások) J. Alberto Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe (Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1999), p. 499 skk.: Függelék, kül. no. 1.3 (Mesa), 1.11 (Deir Alla: Bileám) Új történeti összefoglalásokhoz lásd a tanszéki honlapon (www.hebraisztika.hu) / Könyvtár / Polcrend böngésző / Térképek: Yohanan Aharoni & Michael Avi-Yonah, The Macmillan Bible Atlas (New York London: Macmillan, 1977) / Bibliai atlasz (Jerusalem: Carta Budapest: Szent Pál Akadémia, 1999) (a bibliai eseményekhez jelenleg a legjobb történelmi atlasz) 1

2 Michael Roaf, A mezopotámiai világ atlasza (Az ókori Mezopotámia, Anatólia, Irán, Palesztina és Szíria) (Budapest: Helikon Magyar Könyvklub, 1998) J. Baines & J. Málek, Az ókori Egyiptom atlasza (Budapest: Helikon, 1992) John Rogerson, A bibliai világ atlasza (Budapest: Helikon, 1994 ) Szöveggyű jtemények: ÓKTCh = Harmatta János, szerk., Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Osiris Kiadó, ) (az előírt szövegekre fejezetszámok szerint utalok) (NB: használhatók a korábbi kiadások is) Elterjedtebb (használható 1 ) magyar Biblia-fordítások: 1) IMIT ( ) / és új, kétnyelvű kiadásai (Makkabi) 2) Károlyi Gáspár (Vizsolyi Biblia, 1590) / XX. századi reviziói (Brit és Külföldi Bibliatársulat / Bibliatanácsok világszövetsége stb., számos lenyomatban) (az archaikus nyelvezet miatt óvatosan használandó) 3) Káldi György (1626) / Aistleitner József, et al. reviziója (Szent István-Társulat) (1932) 4) Szent István Társulat (1973) 5) Magyar Bibliatanács / Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya (1975) / reviziója (Magyar Bibliatársulat / Magyarországi Református Egyház Kálvin János kiadója, 1994) 6) Szent Jeromos Bibliatársulat (1997) 7) CE Koinónia Kiadó Erdélyi Református Egyházkerület (Kolozsvár, 2002) (Kecskeméthy István igen figyelemre méltó új fordításának, 1935!, első kiadása) Régészeti szakirodalom: Lásd a tanszéki honlapon (www.hebraisztika.hu) / Könyvtár / Polcrend böngésző / 67. Témák, feldolgozandó források 1. Az államszervezet tipusai az ókori Keleten az i. e. 2/1. évezred fordulóján; városállam, tartomány, nomosz, törzs Feldolgozásra: Sámuel I. k., 8 Terület-/nép-/törzs-/életmód-nevek / ~-elnevezések Elő-Ázsia nyugati térségében: Retenu, MU (Amu), Huru, Kena an (Kanaán) / Kinahhu / Kinanu, Amurrú, Arám / Aramu, Szé ir, Edom, Moáb, Jiszraél, saszú, szutú stb. Feldolgozásra: ÓKTCh IV/3 2. Kanaán az Amárna-korban és az i. e. 2. évezred végén: kanaáni városok. Jeruzsálem / Ur(u)-szalimu / Jebúz. Kanaáni népnevek a Bibliában: girgasi, hitti, hivvi, hori, jebúzi, kadmoni, kéni, kenizzi, perizi, refáim (Gen. 15,19 skk.). Egyiptom Palesztinában a XIX XX. dinasztia idején Feldolgozásra: ÓKTCh IV/5 (Büblosz), IV/6 (Amurrú) 3. Habiruk, arámiak, tengeri népek, filiszteusok. Életformák: földművelés, legelőváltó állattartás (transzhumantáció), kereskedés (kereskedők). Életformák: város, szántóföld, sztyeppe / sivatag. Szolgálatban / szabadon (akk. hupsu / héb. hofsi) Feldolgozásra: Gen. 14,13 (Avrám ha-ivri); Deut. 26,5 (arammi ovéd). Gen. 34 (Dina). Sámuel I. k., 27; 29 (Dávid mint filiszteus vazallus) 4. Merneptah, Izráel-sztélé : az Izráel név első előfordulása Feldolgozásra: ÓKTCh II/20. Merneptah > mé neptóah 2 1 Tanácsos legalább két fordítás összehasonlító használata. 2 Jos. 15,9; 18,15. 2

3 5. Őstörténeti hagyományok: a patriarchák vándorlásai, exodus. A héber nyelv kialakulása mint történeti jelenség. A Bileám-hagyomány Feldolgozásra: Patriarchák: Gen. 11,26-32; Gen ; Gen. 20; Ex. 2; Ex. 4; Ex. 12,34-51; Ex Bileám: Num Településtörténetből családfa: Izráel 12 törzse. Alkalmi társulások (Debóra stb.). Az izráeli amphiktyonia problémája Feldolgozásra: Jákob családja / a 12 törzs: Gen. 49; Deut. 33. Debóra éneke: Bírák k., A megszilárdult Izrael és szomszédai. Moáb; Dávid háza egy arámi (Tel Dan, Izrael) feliratban; a filiszteus pentapolisz Feldolgozásra: Mesa felirata: ÓKTCh VI/5; a párhuzamos bibliai elbeszélés: Kir. II. k., 3. A Tel Dan-i felirathoz: Kir. II. k., 10 (Jéhu puccsa) Időszámítási rendszerek (ókor) a) Alapfogalmak Hét, hónap, év fogalma Napéjegyenlőség, napforduló fogalma Szökőhónap szökőév szökőnap intercalatio epagomenon (többes számban: epagomena) fogalma Évtized, évszázad, évezred fogalma / tartama az n-es évek fogalma aetas, jubileum, saeculum, millennium Az éra fogalma (k.-lat. aera < aes, aeris, érc, érték, összeg stb.) / gör. epokha A mozgó ünnep fogalma Az ún. húsvét-vita a keresztény egyházban 3 Elemi időtartam-számítások (átlépés az i. e. i. sz. határon is) b) Rendszerek Lunáris, szoláris, luni-szoláris naptárak 8 éves naptári ciklus (oktaetérisz); szökőéveinek száma (3) 19 éves naptári ciklus (enneakaidekaetérisz / Metón ciklusa); szökőéveinek száma (7) Olympiai éra: Olympia, olympia, olympiasz, az évek számítása A. U. C. Szeleukida éra / Aera Seleucidarum (Szíriában: őszi, Babylóniában: tavaszi évkezdet) ( görögök időszámítása ) Arszakida éra Szóthisz-periódus 4 3 A húsvét időpontjának kijelölése körüli vita a keresztény egyházban. Az egyik fél ugyanabban az időpontban akarta megünnepelni a húsvétot, amikor a zsidó peszah van (niszan 14/15) (quartodecimanes, tizennegyedikiek ), és amikor az első századokban tartották, a másik fél ettől eltérően a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnap (a keresztény hagyomány szerint ez a feltámadás vasárnapja); Constantinus császár a vasárnap mellett döntött (i. sz. 325), és ezzel a keresztény ünnepet, amely kétségen kívül a peszah-ban gyökerezik, elszakította a zsidó hagyománytól. 4 Az egyiptomi történelemben bizonyos jelentősége van az úgynevezett Szóthiszdátumoknak. A kifejezés a Szóthisz (Sirius) héliakus felkelésének időpontját jelenti, az egyiptomi polgári naptár szerint. A csillag első láthatósága évente mintegy ¼ napot késik, és eszerint 1460 julianusi évenként esik pontosan ugyanarra a napra. Az egyiptomi Szóthiszdátumok könnyen átszámolhatók a ma használatos naptári rendszerbe. A csillag héliakus felkelését Censorinus szerint i. sz július 20/21-én, szövegének óvatosabb mai értelmezésben valamikor i. sz figyelték meg. Különböző módosító tényezőket 3

4 indictio Dionysius Exiguus (470 k. 550 k.) i. e. ( időszámításunk kezdete előtt ) / B.C.E. (angol before the common era / Kr. e. (értsd: Krisztus sz. / születése előtt) (de NB: ez a zsidó történelem összefüggéseiben nem használatos), illetve i. sz. ( időszámításunk szerint ) / C.E. (angol of the common era ) / A.D. (lat. anno Domini) / Kr. u. (értsd: Kr. sz. / születése után) (de NB: ez a zsidó történelem összefüggéseiben szintén nem használatos) NB: ha az A.D. jelölést használjuk, ez mindig az évszám előtt írandó; az angol B.C.E. és C.E. mindig az évszám után NB: a jelen előadásokon és azokkal összefüggésben az i. e. / i. sz. megjelölés használata kívánatos (angolul: B.C.E. / C.E.) Zsidó világteremtési éra (és a kis / rövid időszámítás szerint, még ha csak az 5. évezredben használatos is): קטן,לפרט olvasd li-frat katan / lat. ad supputationem minorem / supputationis minoris II. Hillél patriarcha naptári reformja (i. sz. 358) indictio hidzsra c) Átszámítások a különböző érák között Ol. A.U.C. Ol. zsidó világteremtési éra A.U.C. AeSel. A.U.C. zsidó világteremtési éra AeSel. A.U.C. AeSel. Ol. AeSel. zsidó világteremtési éra i. e. Ol. / A.U.C. / AeSel. i. sz. Ol. / A.U.C. / AeSel. d) Elemi irodalom a kronológiai rendszerek ismeretéhez Hahn István, Naptári rendszerek és időszámítás (1983 2, és újabb kiadásai, legutóbb: Budapest: Filum, 1998) (mint tankönyv) Elias J. Bickerman, Chronology of the Ancient World (London: Thames and Hudson, ) Szentpétery Imre, A kronológia kézikönyve (Tudománytár) (reprint: Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1985) (alapvetően a középkorra vonatkozik, de igen precizen összefoglalja az általános ismereteket is) Schalk Gyula, Naptártörténeti kislexikon. Naptártörténet és kronológia (Budapest: Fiesta Saxum, 1999) (NB: sok olyasmi van benne, ami a többi megjelölt könyvben nincs, de egykét bizarr közlés is) A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), 411 skk. (kronológiai táblázatok, királyok uralkodása stb. Mezopotámia történetéhez az ókor végéig; párthus, Szászánida királylisták is) figyelembe véve, az előző Szóthisz-periódusok kezdete i. e. 1318/1312, illetve 2773/2766 lehetett. Sajnos, egyiptomi szövegekben csak kevés számú Szóthisz-dátum maradt fenn. Ezek nagyobbrészt a középbirodalom korát érintik, ennélfogva az i. e. 2. évezred egyiptomi kronológiája legalább közvetve hozzákapcsolható a Szóthisz-dátumokhoz, és ez a számos szinkronizmus révén Elő-Ázsia története számára is jelentőséggel bír. A régiek időszámításának és naptárainak pontatlansága miatt azonban maguk a Szóthisz-dátumok is legfeljebb 6 7 év pontossággal rögzíthetők. Mezopotámiában az 1. évezred második felében az asztronómiai naplók rendszeresen feljegyzik a Sirius (akk. kakkab mesré, gazdagság-csillag ) adatait: elmozdulása az égbolton oly kevéssé észlelhető, hogy igazi állócsillagnak tekintik. 4

5 Segédanyag Tengeri népek az egyiptomi forrásokban Merneptah III. Ramszesz Vokalizált név 5 Egybevetések (5. éve) (8. éve) Š R D N ŠRDN sardana szardonioi / szardiniaiak TVRVŠ TRŠ turus türszénoi / teres / etruszkok Š K RVŠ ŠKRVŠ sekles szikeloi szikil sziciliaiak K V Š 6 akvasa akhaioi / akaivasa / ahhijavas / ekves / akhájok RVKV lukka lukki / lükiaiak TYKR tjekker zakar PVR S T peleset pelistim / filiszteusok V Š Š veses D YNYVN danuna dainiun / denjen / danaoi / Danúna 7 / Dán 8 Egyiptom tartományai Elő -Ázsiában Tartomány (D É) Kanaán Upe 9 Amurrú Székhelye Gáza Kumidi (Kámid el-loz) Szumur (Tell Kazel) A filiszteus Pentapolisz Asdód Asqalon Gáza Ekron Gát 5 Emlékeztetőül: az egyiptomi mássalhangzó-írással feljegyzett nevek vokalizációja csupán konvencionális. 6 A felirat megjegyzése szerint: nincs fitymájuk ; értsd: körülmetéltek. 7 A mai Adana (Töröko.) térségében. 8 Izráel egyik törzse, amely későn csatlakozott a többihez. Gen. 49,16 sk.; Deut. 33,22; Bírák k., 5,17; 18,1. 9 Var.: Abi stb., egyiptomi IVP3. Vö. Hóba (Gen. 14,15). 5

6 Qarqari csata (853) Az asszír-ellenes nyugati szövetség katonai ereje: Harci szekér Lovasság Gyalogság Teve Adad-idri 10 Sa iméri-su Irhuleni Hamat Ahabbu 12 Szir ila Gubla Muszri Irqanatu Matinu-Baáli Arvád 200 Uszanát / Usnú 200 Adunu-Baáli Szijannu Gindibu arab (arbája) Baásza Ruhubi fia Amana 17 [x 18 ] 000 (Összesen) 12 (!) ország Fekete obeliszk Képes beszámoló III. Sulmánu-asarídu ( ) első 31 évének néhány zsákmányszerő hadjáratáról (i. e. 828/827). London, British Museum Dombormű-sorozatok (Felülről lefelé): Király Ország Szúa Gilzanu 20 Jéhu, 21 Omri házából 22 Izráel 23 Muszri 24 Marduk-apla-uszur Szúhu 25 Karparunda Pa(/Hat)tina Hadad-ezer. A Bibliában (Kir. I. k., 20): Ben-Hadad, Aháb izráeli király ellenfele; itt szövetségesek (!). 11 Damaszkusz. 12 Aháb. 13 Izráel. 14 Büblosz. 15 Egyiptom. 16 Libanonban. 17 Ammon. 18 A számjegy a feliratban kitörött az utolsó sorban hiányzó szám ([x] 000). 20 Az Urmia-tótól nyugatra Adója: ezüst, arany, ólom, réz edények, pálcák a király kezébe, lovak, kétpupú tevék. 21 Ia-u(U 2 )-a 22 Már (DUMU)-Humri. 23 Adója: ezüst, arany, egy arany csésze, egy arany vödör, arany serlegek, arany kancsók, ón, pálca a király kezébe, vadászó dárdák. 24 Itt talán egy déli / tengeri úton megközelíthető ország, Egyiptom, esetleg India (???). Adója: kétpupú tevék, vízilovak, tulok, szarvas, antilop, elefánt, majmok. 25 Az Euphratész középső szakaszánál. Adója: ezüst, arany, arany vödrök, elefántcsont, dárdák, kelmék. 26 Szíriában. Adója: ezüst, arany, ólom, réz, réz edények, elefántcsont, ciprusfa. 06/01/20/K 6

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre)

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre) ELTE BTK Asssziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatóközpont Ókori keleti történelem HB-131, HBN-031 ASN-161b TÖ-212a Péntek du. 14:00 15:30 Kecskeméti utca 10 12, III. em. 305 Komoróczy

Részletesebben

Komoróczy Géza Az ókori Kelet története Óratervek a dolgozatok javító ívei 1999 2008

Komoróczy Géza Az ókori Kelet története Óratervek a dolgozatok javító ívei 1999 2008 Komoróczy Géza Az ókori Kelet története Óratervek a dolgozatok javító ívei 1999 2008 NB: Az alábbiakban az ókori Kelet története tárgykörében tartott elıadásaimnak annak idején a hallgatóknak kiosztott

Részletesebben

Komoróczy Géza Állam-történetek: az ókori Kelet és a Biblia világából

Komoróczy Géza Állam-történetek: az ókori Kelet és a Biblia világából Komoróczy Géza Állam-történetek: az ókori Kelet és a Biblia világából A Közel-Keleten az időszámításunk kezdete vagy ahogy sokan mondani szeretik, Krisztus születése előtt 1200 körül néhány évtized alatt

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND Version 11.0. 15.01.14:13:20 pm (BT) 1 Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND A könyveket egyenként a következő módon jelöljük. Minden könyvnek vagy

Részletesebben

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Mezopotámia történetéhez csak távolabbról kapcsolódnak, ellenben a nyugat-előázsiai térséggel foglalkozó történetírás számára annál érdekesebbek

Részletesebben

Eltévedt időszámítás (Részletek és kivonat a könyvből)

Eltévedt időszámítás (Részletek és kivonat a könyvből) Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen Egy pillanat s kész az idő egésze mit száz ezer ős szemlélget velem. Szekeres Sándor (József Attila) - Maga amúgy is dilettánsszólt a

Részletesebben

Komoróczy Géza Az asszír nemzet

Komoróczy Géza Az asszír nemzet Komoróczy Géza Az asszír nemzet Kevés népnév van, amely olyan hosszú idő óta él folyamatosan, mint az asszíroké: az i. e. harmadik évezred utolsó harmada óta. A Merneptah és III. Ramszesz fáraók felirataiban

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...

Részletesebben

FORRADALOM A KRONOLÓGIÁBAN A 200 ÉVES IDÕCSÚSZÁS

FORRADALOM A KRONOLÓGIÁBAN A 200 ÉVES IDÕCSÚSZÁS FORRADALOM A KRONOLÓGIÁBAN A 200 ÉVES IDÕCSÚSZÁS FORRADALOM A KRONOLÓGIÁBAN A 200 ÉVES IDÕCSÚSZÁS HUNNIVÁRI ZOLTÁN 200 ÉV, AMELY MEGRENDÍTI A VILÁGOT Középiskolás tankönyv gyanánt. A könyv megjelenését

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) 5-8. évfolyam A tanterv a NAT ember és társadalom műveltségterület történelem tantárgyának 5-8. évfolyamokra vonatkozó követelményét dolgozza fel. Az ember és társadalom

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû Zólyomi Gábor (1963) nyelvész, assziriológus, az ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztika Tanszékének vezetõje. Kutatási területe az ókori Mezopotámia kultúrája, akkád és sumer irodalom és nyelvtan. Digitális

Részletesebben

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc Gyökerek Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei származásáról. Cser Ferenc Melbourne 2000 Cser Ferenc, 2000 A borító terve: Fodor Sándor, Melbourne Az első borítón: a székely rovásírás (e)gy

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Komoróczy Géza Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez

Komoróczy Géza Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez Komoróczy Géza Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez Magyarország, természetesen, része Európának. De ha történetileg nézzük, nem a kereszténység felvételével vált azzá,

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története. Pázmány Egyetem ekiadó Szent István Társulat, Budapest, 2012, 435 oldal, 4800 Ft. Dobos Károly Dániel 2012-ben megjelent könyve

Részletesebben

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával A TARTALOMBÓL: Az út a lehetetlen maga.............. 2 Biblia és régészet.................... 4 Az Ószövetség nem Isten igéje........ 7 Iszlám és Nyugat.................... 8 Végsõ kisemmizésünk és likvidálásunk

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat 2010. 08. 20 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

QUAM PULCHRA ES ET QUAM DECORA AZ ÉNEKEK ÉNEKE A ZENETÖRTÉNETBEN

QUAM PULCHRA ES ET QUAM DECORA AZ ÉNEKEK ÉNEKE A ZENETÖRTÉNETBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés- történeti tudományok besorolású doktori iskola QUAM PULCHRA ES ET QUAM DECORA AZ ÉNEKEK ÉNEKE A ZENETÖRTÉNETBEN KISS CSABA MÁRTON DLA

Részletesebben

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 9. Sopronhorpács, Árpád-kori ( műemlék ) templom; a Biblia éve >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben