1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, 1.3.HVS intézkedés leírása: Olyan helyi igényeknek megfelelő,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, 1.3.HVS intézkedés leírása: Olyan helyi igényeknek megfelelő,"

Átírás

1 LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, fejlesztése, hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás érdekében 1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Helyi életminőség javítása 1.3.HVS intézkedés leírása: Olyan helyi igényeknek megfelelő, költséghatékony programok támogathatók, amely a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése mellett a polgárőrség aktiválására és/vagy ifjúságvédelmi programelemre törekszik Támogatási kritériumok: Térfigyelő kamerarendszerek kiépítése érdekében eszközbeszerzésre, illetve ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre vehető igénybe támogatás Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak építési, gépbeszerzés, eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak. Almáskamarás; Battonya; Dombegyház; Dombiratos; Kaszaper; Kevermes; Kisdombegyház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Végegyháza településeken megvalósuló fejlesztés esetén a pályázónak a projekt adatlap benyújtásával egyidőben vállalnia kell, hogy a térfigyelő kamerák jeleit eljuttatja a Mezőkovácsházi Rendőr Kapitánysághoz. Utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a pályázó és a rendőrség között megkötött együttműködési megállapodást a térfigyelő kamerarendszer működtetésére Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés

2 1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 1.7. Ügyfélkör: Önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. 1.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) Építés tevékenység esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet d) Amennyiben releváns, jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodás e) Minden építési résztevékenység vonatkozásában mellékelni kell egyszerű másolatban: ea) építési engedélyköteles beruházás esetén eaa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és eab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); eb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén eba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és ebb) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat,

3 metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; ec) Beruházás helyszínére vonatkozó, a projekt adatlap benyújtásakor érvényes tulajdoni viszonyokat bemutató tulajdoni lap egyszerű másolatát ed) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni ef) Építés tevékenység esetén a projetk adatlaphoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet f) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

4 2 számú intézkedés 2.1. HVS intézkedés megnevezése: Az intézkedés célja LEADER támogatásból megvalósított térfigyelő kamerarendszerek központjának kiépítése a Rendőrségen 2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 2.3.HVS intézkedés leírása: LEADER támogatásból már kiépített, illetve kiépítésre kerülő települési térfigyelő kamerarendszerek jeleit fogadó központ kiépítése a mezőkovácsházi rendőrkapitányságon. A központ az Akciócsoport 17 településéről lesz képes fogadni, feldolgozni és megjeleníteni a térfigyelő rendszer képeit. A térségben a pályázat elkészítéséhez, fenntartásához, finanszírozásához szükséges kompetenciákkal bíró szervezet a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület. Jelen jogszabályok alapján a térfigyelő kamerák képeit élőben csak a rendőrség figyelheti meg. A kiépített térfigyelő rendszerek képei a megtörtént bűnesetekben használhatók fel bizonyítékként, a központ kiépítésével a rendőrség képes lesz megelőző tevékenységre, bűncselekmény észlelése esetén azonnali reagálásra. A központ alkalmas lesz a HACS területén megvalósuló, kiemelt jelentőségű rendezvények biztosítására is. 2.4.Támogatási kritériumok: Pályázatot kizárólag a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület nyújthat be, a helyi

5 igényeknek, a Rendőrség elvárásainak megfelelően, a költséghatékonyság elve mentén. A központot úgy kell kiépíteni, hogy alkalmas legyen a településekről beküldött jelek, képek fogadására, megjelenítésére, és alkalmassá tegye a rendőrséget a kiemelt ügyek, rendezvények fokozott nyomonkövetésére, a szükséges beavatkozások megtételére, és biztosítható legyen a fenntarthatósága a projektnek. Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodás megkötése a rendőrséggel, amely alátámasztja a pályázat megvalósíthatóságát. A térfigyelő központ kiépítéséhez szükséges műszaki eszközök, berendezések eszközbeszerzésként támogathatók, feltéve, hogy az ár munkadíjat és/vagy telepítési költséget nem tartalmaz. A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 2.7.Ügyfélkör: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 2.8.Támogatható települések köre: Mezőkovácsháza 2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; b) Amennyiben releváns, jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodás c) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

6 3 számú intézkedés 3.1. HVS intézkedés megnevezése: Már meglévő közösségi terek felújítása 3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 3.3.HVS intézkedés leírása: A non-profit szervezetek eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztése, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés, építmény támogatható, a helyi igényeknek megfelelően, a költséghatékonyság elve mentén. 3.4.Támogatási kritériumok: Támogatás nem igényelhető olyan helyrajzi számra, amelyre Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér jogcímen támogatást vettek igénybe. Nem városi rangú településről támogatás nem igényelhető olyan tevékenységre, amely falufejlesztés, illetve vidéki örökség megőrzése jogcímből támogatható volt. Az elkülönítés érdekében, városi ranggal nem bíró településekről benyújtott pályázatok esetén kötelező az alábbi feltételek közül kettőnek megfelelni: - a fejlesztés keretében felújítandó közösségi teret legalább kettő másik civil szervezettel közösen használja, és ezt a pályázatban együttműködési megállapodással hitelt érdemlően alátámasztja - a fejlesztés kizárólag eszközbeszerzést tartalmaz, és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költséget a pályázó nem kíván elszámolni - a pályázó igazolja, hogy a fejlesztés helyi közösségi igényeket elégít ki, azaz a fejlesztés elszámolható költségeinek 10%-t elérő értékű, a fejlesztéssel összefüggésbe hozható jellegű adomány felajánlását alátámasztja a pályázat benyújtásakor, és a felajánlott adományt a pályázati költségvetésben nem szerepelteti. Az adomány felajánlója a pályázattal kapcsolatosan költséget nem számolhat el semmilyen formában! - A pályázó igazolja a közösségi tér jelleget fényképpel, emlékeztetővel és jegyzői nyilatkozattal igazolja, hogy 2012 évben volt olyan, a közösségi tér működésével

7 kapcsolatos rendezvény a közösségi térben, ahol legalább 50 fő jelen volt A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak építési, gépbeszerzés, eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak. Támogatást csak azon pályázó nyújthat be, amely a pályázatához csatol legalább három, a LEADER HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezet támogató nyilatkozatát. Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. Támogatás csak meglévő közösségi terek felújításához, bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez vehető igénybe. Amennyiben a beruházás helyszíne nem 1/1 önkormányzati tulajdonú, és non-profit szervezet nyújtja be a pályázatot, a beruházás helyszíne szerinti illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás szükséges, hogy az adott helyrajzi számon a pályázó szervezet legalább egy éve szakmai programot valósít meg, a szakmai program megfelel a közösségi tér definíciónak és a közösségi tér tervezett felújítása a helyi közösség érdekét szolgálja Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 3.7.Ügyfélkör: Önkormányzat, önkormányzati társulás; Non-profit szervezetek; Egyházak 3.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági

8 bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki; d) Jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodás e) Minden építési résztevékenység vonatkozásában mellékelni kell egyszerű másolatban: ea) építési engedélyköteles beruházás esetén eaa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és eab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); eb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén eba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és ebb) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; ec) Beruházás helyszínére vonatkozó, a projekt adatlap benyújtásakor érvényes tulajdoni viszonyokat bemutató tulajdoni lap egyszerű másolatát ed) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni ef) Építés tevékenység esetén a projetk adatlaphoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet f) támogató nyilatkozat g) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel h) jegyzői igazolás

9 4 számú intézkedés 4.1. HVS intézkedés megnevezése: Időskorúak távfelügyeleti rendszerének kísérleti kiépítése 4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 4.3.HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja idősek távfelügyeleti rendszerének kiépítése- távfelügyeleti eszközök és felügyeleti központ kiépítése. A normatív alapon finanszírozott jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rendszer szociális alapon vizsgálja, hogy kiknek biztosítja szolgáltatásait, emiatt sok idős, illetve egyéb igénylő nem fér hozzá a szolgáltatáshoz. 4.4.Támogatási kritériumok: - Pályázatot benyújtani csak a helyi önkormányzat támogató nyilatkozatával együtt lehetséges. - A támogatásból megvásárlásra kerülő eszközök kizárólag az Akciócsoport területén kerülhetnek kihelyezésre - Kizárólag költséghatékony, a helyi igényeknek megfelelő projekt támogatható. Megvásárolt eszközök szociálisan rászorulók számára nem helyezhetők ki. Szociális rászorulónak tekintendő: aki egyedül él és életkora 65 év felett van, aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be - A pályázónak a projekt adatlapon be kell mutatnia, hogy kiknek, hogyan fogja kihelyezni az eszközöket, és ki fogja a központot működtetni

10 szakmai és pénzügyi szempontból, annak alapján, hogy a pályázatban működési költségek nem elszámolhatók - A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak eszközbeszerzés költségei támogathatóak Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 4.7.Ügyfélkör: Önkormányzat, non-profit szervezet (kizárólag 100 % önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaság) 4.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; b) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; c) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

11 5 számú intézkedés 5.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek eszközbeszerzésének a támogatása 5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi életminőség javítása 5.3.HVS intézkedés leírása: A HACS területén működő civil szervezetek helyi igényeket kielégítő, költséghatékony eszközbeszerzések támogatása 5.4.Támogatási kritériumok: - Eszközvásárlásként támogatható épületgépészeti beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati térelemek (beleértve a kihelyezett pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót, árnyékolót is) beszerzése, amennyiben munka- és beépítési költséget nem tartalmaz. - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. - A fejlesztéssel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak gépbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban szereplő tételek esetén) és eszközbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban nem szereplő tételek) támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 5.7.Ügyfélkör: Non-profit szervezetek

12 5.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; b) A beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

13 6 számú intézkedés 6.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése 6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 6.3.HVS intézkedés leírása: Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej) volumenének fenntartásának, feldolgozottsági fokának növelése, piacra jutásának segítése Olyan, térségen belüli együttműködésre és helyi igényekre épülő, költséghatékony beruházások támogathatók, amelyek építési beruházást és gépvásárlást egyaránt tartalmaznak és a helyben előállított mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokát emelik. 6.4.Támogatási kritériumok: - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. - Non-profit szervezetek közül kizárólag 1/1 önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság nyújthat be pályázatot - Kizárólag hozzáadott érték növelő beruházásra nyújtható be pályázat. - Kizárólag helyi termék (a medgyesi dinnyéhez palánta, bánhegyesi paprika, vetőmag-előállítás, aszalt gyümölcs, gyümölcslekvár, őröltpaprika, tejtermékek, savanyítás, városi rangú településen pálinkafőzés, bánkúti búza) feldolgozásával kapcsolatos együttműködési projektre nyújthat be pályázatot, a HVS fő célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében (foglalkoztatás növelése, helyi termékek hozzáadott értékének a növelése, kisméretű feldolgozóipari egységek kialakítása) - A pályázat csak együttműködésben valósítható meg, legalább 5 regisztrációs számmal rendelkező őstermelővel/egyéni vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás csatolása kötelező. - Legalább egy olyan együttműködési megállapodás csatolása is kötelező, amelyben helyi önkormányzat és/vagy non-profit szervezet számára szociális jellegű és/vagy foglalkoztatást elősegítő felajánlást vállal a pályázó (pl palánta, vetőmag felajánlása közmunka-programhoz, termény felajánlása közétkeztetésre, hátrányos helyzetű munkavállalók

14 foglalkoztatásának vállalása stb), minimum az igényelt támogatás 2%-át elérő értékben. - A projekt eredményekről kötelező évente legalább egy nyilvános rendezvényen beszámolni. - Kizárólag építési vagy eszközbeszertést tartalmazó projekt nem támogatható. - Az építési tevékenységekre igényelt támogatás el kell, hogy érje a projekt összes igényelt támogatásának a 20 %-át. - Pálinkafőzéssel kapcsolatos projektet kizárólag Battonya, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Újkígyós településről lehet benyújtani. Kizárólag olyan gépvásárlás támogatható, amely az alábbi gépcsoportokba besorolható: 10. Gabonaipari feldolgozás gépei, technológiái Gabona feldolgozás gépei Malomipari technológiák és gépek Egyéb gabonaipari gépek 11. Tejfeldolgozás és tejtermékgyártás gépei, technológiái Tejfeldolgozás gépei Tejtermék gyártás gépei, technológiai gépsorai Tejipari melléktermékek feldolgozásának gépei Egyéb tejipari gépek 12. Zöldség és gyümölcsfeldolgozás gépei és technológiai berendezései Zöldség- és gyömölcs konzerv gyártás gépei Mélyhűtött és fagyasztott termékek előállításának gépei Savanyítással történő tartósítás berendezései Zöldség- és gyümölcslé gyártásának gépei, gépsorai A zöldség- és gyümölcs aszalás, szárítás gépei Zöldség- és gyümölcs feldolgozás egyéb gépei 14. Húsfeldolgozás, húsipari termék előállítás gépei, technológiái Húsfeldolgozás és húsipari termékek gyártásának gépei, technológiai berendezései Marha vágás gépei, vágóhídi berendezései Sertés, juh és kecske vágás gépei, vágóhídi berendezései Baromfi, vízi szárnyas és pulyka vágás, ill. húsfeldolgozás gépei, berendezései 1450.Baromfihúsból előállított húsipari termékek gyártásának gépei, technológiai berendezései 1480.Vágóhídi és húsipari melléktermékek feldolgozásának gépei és technológiái Egyéb húsipari gépek, berendezések 15. Tartósított félkész- és készétel gyártás technológiai berendezései, gépei Ételgyártás technológiái, gépei Félkész- és készételek kiszerelésének gépei berendezései (panírozott

15 termékek kivételével Ételgyártás egyéb eszközei 16. Fűszerkeverék- és ételízesítő gyártás gépei, technológiái Fűszernövények feldolgozásának gépei Fűszerkeverékek, előállításának gépei, technológiái A fűszergyártás egyéb gépei 18. Pálinkagyártás gépei Pálinka főzés, lepárlás és finomítás gépei A pálinka készítés egyéb gépei, berendezései 19. Ipari keveréktakarmány gyártás gépei, technológiai berendezései Takarmány alapanyag előkészítő és feldolgozó gépek Targoncák, tereptargoncák Keveréktakarmány gyártás gépei, berendezései 1930.Takarmány-kiegészítők, koncentrátumok (premixek) előállításának gépei és technológiai berendezései A takarmányok kiszerelésének gépei, berendezései Az ipari takarmánygyártás egyéb gépei 20. Általános rendeltetésű élelmiszeripari gépek, berendezések Élelmiszeripari tároló tartályok Élelmiszeripari szivattyúk 2030.Élelmiszeripari anyagmozgatás általános gépei, berendezései (csigás szállítók, szalagok stb.) Többcélúan alkalmazható csomagoló és kiszerelő gépek, gépsorok Rakatképzők, fóliázók, zsáktöltők Élelmiszeripari hűtők, hűtve tárolás gépei, berendezései Hő- és gőztermelő, ill. hőhasznosító berendezések Egyéb élelmiszeripari gépek 21. Laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, vizsgáló mérőműszerek Élelmiszer-vizsgáló laboratóriumi berendezések, eszközök Mérlegek Mérőeszközök, műszerek Egyéb laboratóriumi berendezések 22. Folyamatvezérlő, számítástechnika és informatikai eszközök A termelési folyamatok irányítására és vezérlésére szolgáló berendezések A termelést és a piacra jutást segítő számítástechnikai eszközök A termelés informatikai berendezései 23. Élelmiszeripari, környezetvédelmi technológiák gépei, berendezései Mosó, tisztító és fertőtlenítő berendezések Víztisztító berendezések Szennyvíz kezelők és tisztító berendezések Levegő tisztítás és pormentesítés berendezései Hulladékok ártalmatlanításának eszközei

16 2390. Egyéb környezetvédelmi berendezések és eszközök 24. Vágópontok Vágás eszközei, berendezései Higiéniai eszközök Hűtés, hűtve tárolás berendezései Hulladék és szennyvízkezelés berendezései Egyéb vágóponti berendezések 25. Mobil vágóhidak Mobil vágóhidak 32. Szállítóberendezések Szállítószalagok Láncos szállítók Szállítócsigák Serleges felhordók Beépített fogadógaratok Mobil fogadógaratok Anyagmozgatók kiegészítő eszközei Egyéb szállítóberendezések 33. Tisztító, osztályozó, szárító, feldolgozó, csomagoló gépek Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók Finomtisztítók, vetőmag osztályozók Hengerrosták Triőrök Szeparátorok Egyéb magtisztítók és tartozékaik Burgonya tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek Szőlőfeldolgozás gépei Egyéb termékek tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók Egyéb terményszárítók 39. Egyéb mezőgazdasági, élelmiszeripari gépek Burgonya, zöldség és gyümölcs tárolók speciális gépei, berendezései Darálók, roppantók, terményaprítók Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók Egyéb takarmány előkészítő és feldolgozó gépek Ködképző gépek 41. Egyéb tejfeldolgozás gépei Tejtartályok Tejszivattyúk Fölöző és pasztőröző gépek Tejhűtők, hűtőtárolók

17 51. Szivattyúk, mérlegek, tisztítógépek, mosóberendezések, kazánok Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek pl. hidrofor Szennyvízszivattyúk Egyéb szivattyúk, szivattyú részegységek Hideg és melegvizes mosók, gőzborotvák Seprűgépek, porszívók Kazánok nem biomassza tüzelésre Hídmérlegek, járműmérlegek Magtári raktári általános mérlegek Egyéb mérlegek 59. Műszerek, laboratóriumi berendezések Műszerek, laboratóriumi berendezések 62. Energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései Biomassza hő termelő berendezések és ezek kiegészítői Biogáz előállítás és hasznosítás gépei, berendezései Napenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései - A projekttel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak építési, gépbeszerzés, eszközbeszerzés és a 23/2007 (IV.17) FVM Rendelet 31. szerinti egyéb költségek támogathatóak 6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 6.7.Ügyfélkör: mikro-kis-közép vállalkozás; egyéni vállalkozó; őstermelő; magánszemély, non-profit szervezet (kizárólag 100 % önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaság) 6.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;

18 b) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; c) Építés tevékenység esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet d) Jogcímrendeletnek megfelelő együttműködési megállapodások e) Minden építési résztevékenység vonatkozásában mellékelni kell egyszerű másolatban: ea) építési engedélyköteles beruházás esetén eaa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és eab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); eb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén eba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és ebb) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; ec) Beruházás helyszínére vonatkozó, a projekt adatlap benyújtásakor érvényes tulajdoni viszonyokat bemutató tulajdoni lap egyszerű másolatát ed) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni ef) Építés tevékenység esetén a projetk adatlaphoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet f) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel

19 7 számú intézkedés 7.1. HVS intézkedés megnevezése: Kertészeti, állattartó őstermelők eszközbeszerzésének támogatása 7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej) volumenének fenntartásának, feldolgozottsági fokának növelése, piacra jutásának segítése 7.3.HVS intézkedés leírása: Támogatást nyújthat be minden, kertészeti vagy állattartó tevékenységet bizonyítható módon végző őstermelő a kertészeti vagy állattartó tevékenyégével összefüggésbe hozható eszközbeszerzéseire. 7.4.Támogatási kritériumok: - Eszközvásárlásként támogatható épületgépészeti beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati térelemek (beleértve a kihelyezett szemetest, mobil tárolót is), fóliasátorra kertészeti folia vásárlása is, amennyiben munka- és beépítési költséget nem tartalmaz. - Egyéni vállalkozó csak akkor nyújthat be pályázatot, ha 2012 évi árbevételének több, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. - Egy pályázó egy intézkedésre csak egy pályázatot nyújthat be. - A Kertészeti, állattartó őstermelők együttműködésre épülő eszközbeszerzésének támogatása intézkedésre benyújtott pályázatban együttműködő partnerként, pályázóként részt vevő ügyfél erre az intézkedésre pályázatot nem nyújthat be - A pályázónak a HACS területén állandó lakhellyel kell rendelkeznie ét megelőzően - A kertészeti és/vagy állattartó tevékenységet kötelező számla vagy felvásárlói jegy egyszerű másolatával alátámasztani, amelyből kitűnik, hogy kertészeti vagy állattartó tevékenységből 2012 évben árbevétele keletkezett. - A fejlesztéssel kapcsolatosan a támogatható költségek korlátozottak, csak gépbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban szereplő tételek esetén) és

20 eszközbeszerzés (MVH-s gépkatalógusban nem szereplő tételek) támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés 7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 7.7.Ügyfélkör: Őstermelő, egyéni vállalkozó 7.8.Támogatható települések köre: Almáskamarás;Battonya;Dombegyház;Dombiratos;Kaszaper;Kevermes;Kisdombegy ház; Kunágota; Magyarbánhegyes; Magyardombegyház; Medgyesbodzás; Medgyesegyháza; Mezőkovácsháza; Nagybánhegyes; Nagykamarás; Pusztaottlaka; Szabadkígyós; Újkígyós; Végegyháza 7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: a) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; b) Amennyiben releváns, a beruházásban érintett árajánlatos tételeket alátámasztó árajánlatok, a jogcímrendelet által előírt formai kellékekkel c) őstermelőiigazolvány d) 2012 teljesítésű számla/felvásárló jegy, amely igazolja, hogy a pályázó 2012 évben kertészeti terméket/ állatot/ állati eredetű terméket értékesített

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület diasora - 2009 Október 22 - Battonya A a Kertészek Földje Akciócsoport területén

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 21868 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Szívesen látjuk

Részletesebben

1 / 90 2012.06.22. 19:23

1 / 90 2012.06.22. 19:23 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET T I S Z A I Á R A D Á S CÍMŰ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MELLÉKLETE Intézkedések a TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések élhetőbbé tétele

Részletesebben

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Rendelet: VM 103/2013. (XI.8.) Közlemény: 289/2013.(XI/14) Arculati útmutatóról, továbbá a Gépjármű katalógus a kistérségi

Részletesebben

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve 1. LEADER Intézkedési Terv Gazdaságfejlesztés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi adottságok,

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa LEADER Intézkedési

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben