MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 29., péntek. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 29., péntek Tartalomjegyzék 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet A Bibó István emlékérme kibocsátásáról A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegû (de minimis) támogatásról Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról A vágópontok mûködésének részletes szabályairól Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 25815

2 25804 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelete a Bibó István emlékérme kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 60. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 4. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A Magyar Nemzeti Bank Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából Bibó István megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki. (2) A kibocsátás idõpontja: augusztus (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett. (2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG felirat, alatta két vízszintes sorban az 5000 értékjelzés és a FORINT felirat olvasható. Az emlékérme szélén, a FORINT felirattól balra a BP. verdejel, jobbra a 2011 verési évszám található. Az elõlapot két részre osztó vízszintes vonal alatt, a középmezõben hat vízszintes sorban Bibó István november 4-én közzétett nyilatkozatából a következõ idézet olvasható: MAGYARORSZÁG NÉPE ELÉG VÉRREL ADÓZOTT, HOGY MEGMUTASSA A VILÁGNAK A SZABADSÁGHOZ ÉS IGAZSÁGHOZ VALÓ RAGASZKODÁSÁT.. Az idézet alatt, középen a BIBÓ ISTVÁN felirat olvasható. Az emlékérme szélén, középen lent az elõlapot tervezõ Szabó György tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Bibó István portréja látható. A portrétól jobbra, három vízszintes sorban a Bibó, az István és az felirat olvasható. Az emlékérme jobb szélén a hátlapot tervezõ Fritz Mihály tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza. 3. Az emlékérmébõl 6000 darab készíthetõ, különleges ún. proof technológiával. 4. Ez a rendelet augusztus 6-án lép hatályba. Simor András s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám melléklet a 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelethez Az emlékérme elõlapjának képe: 2. melléklet a 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelethez Az emlékérme hátlapjának képe:

4 25806 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 72/2011. (VII. 29.) VM rendelete a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 3 9. tekintetében a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 1. A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) E rendelet alapján támogatásra fordítható keretösszeg a 2011/2012. borpiaci évben eurónak megfelelõ forintösszeg. 2. Az R1. 7. (4) bekezdése a következõ e) g) pontokkal egészül ki: [(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:] e) a kérelmezõ valamennyi Szõlõbor-Pincekönyvének 7. mellékletében szerepeltetett melléktermék nyilvántartás másolatát a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ borpiaci évre vonatkozóan; f) a melléktermék kivonási kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát (borkísérõ okmány, átvételi elismervény); g) amennyiben a keletkezett melléktermékeket ellenõrzés mellett vonták ki, a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére benyújtott elõzetes bejelentés másolati példányát. 3. A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. (1) Aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elõ bort, annak a keletkezõ borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia kell. (2) Annak, aki személyesen és saját birtokán 500 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elõ bort, vagy 500 hektolitert meghaladó mennyiségû bornak megfelelõ mennyiségben dolgoz fel szõlõt, annak a keletkezõ borseprõ kötelezõ lepárlás útján történõ megsemmisítésérõl gondoskodnia kell. (3) A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthetõ teljesítettnek, amennyiben a kivonásra kötelezett termelõ (a továbbiakban: kötelezett) legkésõbb a szõlõfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évének végéig a keletkezett borászati melléktermékek teljes mennyiségét a) lepárlóüzem részére leadja, vagy b) ellenõrzés melletti kivonási eljárás alkalmazásával kivonja. (4) Borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 555/2008/EK rendelet) 21. cikkének értelmében a szõlõfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévõ alkohol-mennyiségnek el kell érnie a) szõlõtörköly és borseprõ leadása esetében a 10%-ot,

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám b) csak szõlõtörköly leadása esetében az 5%-ot, c) csak borseprõ leadása esetében az 5%-ot. (5) Amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma nem éri el a (4) bekezdésben meghatározott mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthetõ teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a megfelelõ mennyiségû bornak lepárlóüzembe történõ, lepárlási célú leadásával. (6) A tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor elõállítását végzõ üzemnél a borászati melléktermék kivonására vonatkozó kötelezettség szempontjából az éves termelt bormennyiséget a tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor elõállítása elõtt megtermelt bormennyiség alapján kell megállapítani. (7) A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor elõállításához felhasznált szõlõtörkölyre, illetve borseprõre. 4. Az R2. 4. (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki: [(1) Szõlõtörköly esetében ellenõrzés melletti kivonásként a következõ eljárásokat lehet alkalmazni:] i) ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése. 5. Az R2. 5. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A borászati melléktermékek ellenõrzés melletti kivonását a kivonás tényleges megkezdése elõtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére. 6. Az R2. 6. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon denaturált borseprõt harmadik fél részére át kell adni a borkészítés borpiaci évének végéig. 7. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. Aki a borászati melléktermék kivonási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban a) a szõlõtörköly kivonására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy b) a kivont borászati melléktermék alkoholtartalma nem éri el a 3. (4) bekezdésében meghatározott mértéket, az a következõ borpiaci évben nem részesülhet a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl ( az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet ) szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 103o 103p., valamint 103r 103y. cikkében meghatározott támogatásokból. 8. (1) Az R (5) bekezdésében az adott borpiaci év június 5-éig szövegrész helyébe az adott borpiaci évet követõ augusztus 5-éig szöveg lép. (2) Az R (2) bekezdésében a május 25-ig szövegrész helyébe a július 31-ig szöveg lép, az adott borpiaci év június 25-ig szövegrész helyébe az adott borpiaci évet követõ augusztus 15-ig szöveg lép. (3) Az R (4) bekezdésében az adott borpiaci év júniusának 25. napjáig szövegrész helyébe az adott borpiaci évet követõ augusztus 15-ig szöveg lép. 9. Az R2. a következõ 20. -sal egészül ki: 20. E rendeletnek a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló 72/2011. (VII. 29.) VM rendelettel módosított 3. -át, 6. (2) bekezdését, 8. -át, 11. (5) bekezdését, 12. (2) bekezdését és a 13. (4) bekezdését a 2011/2012-es borpiaci évtõl kezdõdõen kell alkalmazni. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

6 25808 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám A vidékfejlesztési miniszter 73/2011. (VII. 29.) VM rendelete az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegû (de minimis) támogatásról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: a) mezõgazdasági de minimis támogatás: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1535/2007/EK bizottsági rendelet) szerinti támogatás; b) mezõgazdasági termelõ: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelõ, mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállításával foglalkozó vállalkozások, mezõgazdasági õstermelõk, családi gazdálkodók; c) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értele mben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. -ában meghatározott vállalkozás; d) tavaszi fagykár: az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 1. b) pontja szerinti kár. 2. (1) E rendelet feltételei szerint az ültetvényeikben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok következtében 70%-os vagy azt meghaladó mértékû kárt elszenvedett mezõgazdasági termelõk a bekövetkezett kár egyszeri, részbeni kompenzálására mezõgazdasági de minimis támogatást vehetnek igénybe. (2) A kár mértékét a tárgyévi várható hozam és az elõzõ három év hozamai átlagának, vagy az elõzõ években az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) alapján beadott kárenyhítési kérelmekben szereplõ referencia hozamok viszonya alapján kell megállapítani. A évben termõre fordult ültetvény, illetve ültetvénymûvelést a évben kezdõ mezõgazdasági termelõ esetében a kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) által rendelkezésre bocsátott megyei átlag-hozamadatok az irányadóak. (3) A támogatás legalább 0,3 hektár nagyságú egybefüggõ, az (1) bekezdésben meghatározott mértékben károsodott ültetvényterületre vehetõ igénybe. (4) A támogatás igénybevételére az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett vagy a támogatási kérelmének benyújtásával egy idõben igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta, és b) nyilatkozik arról, hogy ba) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességû adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, bb) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, bc) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak, bd) a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a károsodás mértéke elérte, vagy meghaladta az elõzõ három év hozamai átlagának, vagy az elõzõ években az FVM rendelet alapján benyújtott kárenyhítési kérelmekben szereplõ referencia hozamoknak a 70%-át, és c) a tavaszi fagykárt a szakigazgatási szervhez e rendelet hatálybalépése elõtt bejelentette. (5) E rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosult nyilatkozzon a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ egymást követõ hároméves idõszakban az általa már igénybe vett, valamennyi mezõgazdasági de minimis támogatás összegérõl.

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám (6) Minden egyes mezõgazdasági de minimis támogatás odaítélésekor a döntést megelõzõ hároméves idõszakban jóváhagyott mezõgazdasági de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. 3. (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezet 20/5/8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoporton elkülönített 1270 millió forint keretösszeg. (2) A támogatás mértéke a rendelkezésre álló, (1) bekezdés szerinti keretösszeg és a szakigazgatási szerv által záradékolt a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által elfogadott támogatási kérelmekben foglalt, hektárokban megállapított, a károsodással érintett összes jóváhagyott ültetvényterület hányadosa, valamint a támogatási kérelemben megjelölt, a szakigazgatási szerv által záradékolt károsodott ültetvényterület hektárszámának szorzata azzal, hogy az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyéni keret nem kerül túllépésre. 4. (1) Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése szerinti egyéni támogatási keret túllépése esetén az MVH a támogatás összegét a mezõgazdasági termelõnél a túllépés mértékével megegyezõen csökkenti. (2) Az (1) bekezdés szerint visszatartott összeggel az összes, szabad egyéni kerettel rendelkezõ mezõgazdasági termelõ 3. (2) bekezdése szerint megállapított támogatási mértékét kell arányosan megnövelni. (3) Ugyanazon elszámolható költségek tekintetében e rendelet szerinti mezõgazdasági de minimis támogatás, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: kárenyhítési törvény) szerinti kárenyhítési juttatás, és egyéb kapcsolódó intézkedés támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a kárenyhítési törvény 11. (1) bekezdésében megjelölt mértékeket. 5. (1) Az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon augusztus 19-éig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a szakigazgatási szervhez. A határidõ elmulasztása jogvesztõ, hiánypótlásnak helye nincs. (2) Egy mezõgazdasági termelõ csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ugyanazon helyrajzi számmal azonosított ültetvényterületre csak egy támogatási kérelem nyújtható be. (3) A szakigazgatási szerv a támogatási kérelmek jogszerûségét megvizsgálja és záradékkal látja el, amelynek során ellenõrzi a mezõgazdasági termelõ 2. (4) bekezdése szerinti jogosultságát, a tavaszi fagykár támogatási kérelem benyújtásakor fennálló mértékét, az igényelt támogatási összeg jogosságát, és a szükség szerinti helyszíni ellenõrzés eredménye alapján záradékában javaslatot tesz a támogatható ültetvényterület nagyságára. (4) A szakigazgatási szerv a záradékkal ellátott támogatási kérelmeket legkésõbb szeptember 5-éig továbbítja az MVH részére. Ezzel egyidejûleg a szakigazgatási szerv a 2. melléklet szerinti kárbejelentési adatállomány-összesítõt elektronikus formában és papír alapon is megküldi az MVH részére. (5) Az MVH a záradékban foglalt adatok alapján, a mezõgazdasági de minimis nyilvántartásban szereplõ adatok figyelembevételével megállapítja a támogatás mértékét, a jogos támogatási igényt és szeptember 23-ig dönt a támogatási kérelemrõl. Az MVH a jóváhagyott támogatásról és támogatási összegekrõl a kifizetések végrehajtását követõ 30 napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter). (6) Az MVH elutasítja azon támogatási kérelmeket, amelyeket a szakigazgatási szerv nem záradékolt. (7) A miniszter a megfelelõ támogatási összegeket a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport terhére biztosítja a számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán keresztül. Az MVH a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül, de legkésõbb szeptember 30-áig intézkedik a támogatás kifizetésérõl. 6. Az MVH a támogatás összegének euróra történõ átváltásakor a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot alkalmazza. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

8 25810 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám 1. melléklet a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. Támogatási intézkedés pontos megnevezése 2. A kérelmezõ adatai: Mezõgazdasági termelõ neve Mezõgazdasági termelõ gazdálkodási formája Lakóhely/székhely címe Levelezési címe MVH regisztrációs száma Adószáma Adóazonosító száma 3. A káresemény rövid leírása 4. A támogatás alapjául szolgáló adatok: megnevezése Károsodott ültetvényterület helyrajzi száma Károsodott ültetvényterület nagysága (hektárban) Károsodott növény megnevezése Károsodás becsült mértéke (százalékban) 5. Nyilatkozatok [73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2. (4)-(5) bekezdése szerint] 6. Keltezés 7. Kérelmezõ (cégszerû) aláírása 8. A kárt szenvedett ültetvényterület elhelyezkedése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervének keltezéssel és aláírással hitelesített záradéka az alábbi adatokkal: Támogatásra javasolt területnagyság A kérelemben feltüntetett károsodott terület csökkentése esetén a csökkentés vagy az elutasítás konkrét indokolása 2. melléklet a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelethez Kárbejelentési adatállomány-összesítõ adattartalma 1. Ügyfél adatai: Mezõgazdasági termelõ neve MVH regisztrációs száma Adószáma Adóazonosító száma 2. Károsodott ültetvényterület adatai: Helység Helyrajzi szám Ültetvényterület nagysága Károsodás becsült mértéke (százalékban) 3. Kérelem adatai: Támogatásra javasolt területnagyság A kérelemben feltüntetett károsodott terület csökkentése esetén a javasolt csökkentés, illetve az esetleges elutasítás érdemi indokolása Javasolt összeg Támogatási kérelem benyújtásának idõpontja 4. Keltezés 5. Cégszerû aláírás

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám A vidékfejlesztési miniszter 74/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdésének 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [2. (1) E rendelet alkalmazásában] 17. támogatási idõszak: a támogatási kérelem benyújtása évének január 1-étõl számított 5 naptári év; 2. Az R. 3. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A (3) bekezdésben meghatározott fajtánkénti nõivarú állatlétszám nagyságának ellenõrzését a tenyésztõszervezetek tenyésztési adatbázisainak felhasználásával a tenyésztési hatóság végzi, és a törzskönyvezett védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajtáknak az adott év január 1-jei fajtánkénti nõivarú állatlétszámának adatairól az adott év február 1-jéig évben június 15-ig adatot szolgáltat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) számára. 3. Az R a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Azokra az egyedekre, baromfi esetén állományokra vonatkozóan, amelyekkel az állományt már csökkentették további kifizetést nem lehet igényelni. 4. Az R a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Kiesett, de még nem pótolt egyedekre vagy állományokra vonatkozó kötelezettséget átadni nem lehet. 5. Az R. 16. (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki: [(1) A kötelezettség átvevõje nem lehet olyan állattartó, aki] e) az adott célprogramra vonatkozóan nem a kötelezettség átadóval azonos támogatási kérelem benyújtási idõszakban adott be támogatási kérelmet, és a támogatási kérelmére hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik. 6. (1) Az R. 18. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A támogatási kérelmet a) a január 1-jétõl kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan szeptember 1. és 30. között, b) a január 1-jétõl kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan április 1. és 30. között, c) a január 1-jétõl kezdõdõ támogatási idõszakra vonatkozóan április 1. és 30. között lehet benyújtani az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez az MVH Központ által rendszeresített (6) bekezdés szerinti formanyomtatványon, írott formában. (2) Az R. 18. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Egy kérelmezõ egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ha több támogatási kérelem kerül benyújtásra, akkor az utolsóként benyújtott kérelem alapján történik a támogatási kérelem elbírálása. (3) Az R a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az a kérelmezõ, aki az adott célprogram vonatkozásában a korábbi támogatási kérelmére vagy kötelezettségátadási kérelmére hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik, a következõ években támogatási kérelmet már nem nyújthat be.

10 25812 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám (4) Az R a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei a következõk: a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai, b) a célprogram azonosítása, c) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok, d) a kérelmezett induló állatállomány létszáma, e) a kérelmezett állatállomány-szaporulat létszáma, f) az ügyfél aláírása. 7. Az R. 20. (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az 5. melléklet szerint a célprogramba bevonni kívánt egyedek szempontja esetében többletpont az alapján kerül megállapításra, hogy az állattartó a tenyészeteiben a támogatási kérelem benyújtásának évében január 1-jén tartott célprogrammal azonos állatfajta állatlétszámához viszonyítva mekkora állatlétszámot kíván az adott célprogramba bevinni. 8. Az R a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A 2010-et követõ években támogatási kérelmet benyújtó kérelmezõk elsõ alkalommal a támogatási kérelem benyújtását követõ évben nyújthatnak be kifizetési kérelmet. 9. Az R. 9. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 10. (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a következõ 13. -sal egészül ki: 13. E rendelet alapján a évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be. (2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. -a. 11. E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter 1. melléklet a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelethez Az R. 9. mellékletének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. Az adott gondatlan meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pontban foglalt táblázat szerinti besorolásának megfelelõen az egyes elõírásokra vonatkozóan az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A B C 1. Súlyosság Tartósság A kifizetés csökkentésének mértéke % % % %

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám A vidékfejlesztési miniszter 75/2011. (VII. 29.) VM rendelete a vágópontok mûködésének részletes szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás és a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában a vágópont olyan létesítmény, melyben az egyes állatfajok vágásának idõbeni elkülönítése mellett a) éves átlagban hetente legfeljebb 100 darab sertés, juh, kecske, b) éves átlagban hetente legfeljebb 20 darab szarvasmarha, c) évente legfeljebb darab baromfiféle, vágható úgy, hogy az a) és b) pontban felsorolt állatfajok bármilyen kombinációja nem lehet több napi 4 állategységnél. 2. (1) A vágópont mûködését az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) engedélyezi. (2) Az engedély megadásáról az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) foglalt elõírások tekintetében az alábbi könnyítések figyelembevételével dönt: a) az 1. a) és b) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény esetében 1. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet (1) bekezdés a) pontjával összhangban elegendõ a fedett karám, melyek kialakításánál figyelembe kell venni a vonatkozó járványtani és állatvédelmi szempontokat, 2. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet (2) bekezdés a) pontjával és III. fejezet 3. pontjával összhangban ugyanazon üzemrész, állatvágásra és darabolásra idõbeli elkülönítéssel történõ használata engedélyezhetõ, ha azt bizonyítottan és igazoltan a tevékenységek között takarítják és fertõtlenítik, 3. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz II. fejezet 3. pontjával összhangban egyetlen mûveletben elegendõ annyi eszköz csírátlanítása, sterilizálása, ami biztosítja, hogy a vágási mûveletekhez szükséges mennyiségû tiszta eszköz rendelkezésre álljon, 4. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet I. szakasz VII. fejezet 3. pontjával összhangban elegendõ egy a vágóhíd vágókapacitásából származó hús hûtéséhez szükséges hûtõhelyiségnél kisebb hûtõhelyiséget biztosítani, és nem szükséges a vágásból származó hús teljes mennyiségét lehûteni, abban az esetben, ha a hús a vágást követõen azonnal elhagyja a vágóhidat, és ha máshol (így kistermelõi elõállítás, kereskedelmi helyen történõ élelmiszer-elõállítás) ez biztosítható; b) az 1. c) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény esetében 1. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet II. szakasz II. fejezet (2) bekezdés a) pontjával és III. fejezet 1. pont c) alpontjával összhangban ugyanazon üzemrész, állatvágásra és darabolásra idõbeli elkülönítéssel történõ használata engedélyezhetõ, ha azt bizonyítottan és igazoltan a tevékenységek között takarítják és fertõtlenítik, 2. a 853/2004/EK rendelet III. melléklet II. szakasz II. fejezet 3. pontjával összhangban egyetlen mûveletben elegendõ annyi eszköz csírátlanítása, sterilizálása, ami biztosítja, hogy a vágási mûveletekhez szükséges mennyiségû tiszta eszköz rendelkezésre álljon.

12 25814 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám 3. (1) A vágópont darabolási tevékenységet is végezhet, amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság erre engedélyt ad. (2) A darabolási tevékenység végzése során a) az 1. a) és b) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény hetente nem termelhet 5 tonnánál több csontozott vagy darabolt húst, b) az 1. c) pontjában felsorolt állatfajokat vágó létesítmény hetente nem termelhet 3 tonnánál több darabolt húst. 4. (1) Az 1. a) és b) pontjában meghatározott állatfajokat vágó vágópont kistermelõ által vágásra szánt állatokat is levághat, amennyiben a kistermelõ gazdaságának helye a vágóponttól számított 100 km-es sugarú kör által határolt körzeten belül van. (2) A 2. (2) bekezdése a) pontjának 1. alpontja esetében az állatorvos elvégezheti az ante mortem vizsgálatot a vágóhelytõl számított 100 km-es sugarú kör által határolt körzeten belül elhelyezkedõ gazdaságban. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklete. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Értelmezõ rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában 1. célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján meghatározott projektleíró struktúra, amely a LEADER Helyi Akciócsoport által az illetékességi területére meghatározott speciális támogatási feltételeket tartalmazza, és amelynek megvalósítására a pályázat irányul; 2. célterület katalógus: a pályázati felhívásban szereplõ, a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére meghatározott speciális támogatási feltételeket elõíró célterületeket tartalmazó elektronikus gyûjtemény; 3. egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerinti egyházi jogi személy; 4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvényben meghatározottak szerint; 5. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülõ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések; 6. Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB): a LEADER Helyi Akciócsoport elnöksége, ügyvezetõ testülete, igazgatósága, vagy a tagjai többségének támogató szavazatával tagjai közül létrehozott testület, amely a LEADER Helyi Akciócsoporthoz a LEADER terv és az ÚMVP III. tengelye, külön jogcímrendeletben meghatározott intézkedéseire, a LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában foglalt célterületekben megfogalmazott feltételek szerint beérkezett projekt javaslatokat a LEADER Helyi Akciócsoport által meghatározottak szerint a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedés szempontjából vizsgálja és azokról dönt; 7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén megtermelt, a térségben honos vagy ott termelt vagy elõállított, az élelmiszer higiéniáról szóló április 29-i 852/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alaptermék, valamint a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint feldolgozott terméknek minõsülõ, a térségben megtermelt vagy elõállított alapanyagból feldolgozott termék; 8. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az elõzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak, és az ÚMVP Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER Helyi Akciócsoportnak az illetékességi területére kidolgozott és az IH által meghatározott idõközönként aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája; 9. HVS LEADER terv (a továbbiakban: LEADER terv): a HVS azon része, amely az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) cikkében elõírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelõ fejlesztéseket tartalmazza; 10. jogcím: a között meghirdetett LEADER Programban meghatározott intézkedések, amelyekbe a LEADER Helyi Akciócsoportok által kidolgozott azonos jellegû célterületeket be kell sorolni; 11. kis értékû fejlesztés: a 2. (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott jogcímek esetében a LEADER Helyi Akciócsoport által speciális kis értékû célterületbe besorolt olyan fejlesztés, amelynek értéke nem éri el a jogcímenként maximalizált értékhatárt; 12. komplex fejlesztés: egy jogcímre épülõ fejlesztés, amelyhez legfeljebb öt további az adott jogcím keretében el nem számolható, de a rendelet 2. (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott jogcímekhez tartozó mellékletekben szereplõ vagy egyéb speciálisként meghatározott kiadás típus társul;

14 25816 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám 13. közhasznú tevékenység: a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kht.) által meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenység; 14. közösségi célú beruházás: olyan fejlesztés, amely a közhasznú tevékenység szerinti cél megvalósítását, valamint a szociális gazdasághoz kapcsolódó fejlesztés megvalósulását segíti elõ; 15. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkében meghatározott fogalom; 16. LEADER forrás: az IH által közleményben közzétett forrásallokáció alapján a LEADER Helyi Akciócsoport lakosságszámával, településszámával és fejlettségi szintjével arányosan megállapított forrás, amely magában foglalja az EMVA IV. intézkedéscsoportjának azon forrásait, amelyeket a LEADER Helyi Akciócsoport a jogcímek alapján a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására, valamint a mûködésére fordíthat; 17. LEADER fejlesztési forrás: az IH által közleményben közzétett forrásallokáció alapján a LEADER Helyi Akciócsoport számára a HVS LEADER tervében foglaltak végrehajtására rendelkezésre álló forrás; 18. LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelõ és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkezõ december 31. után kizárólag egyesületi formában mûködõ helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejûleg vállalta a LEADER HACS minõsítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését; 19. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS elõzetes elismerésérõl vagy a LEADER HACS elismerésérõl szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS HVS-t fogalmaz meg; 20. meglévõ épület: az ingatlan-nyilvántartási térképen feltüntetett épület; 21. munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségû szervezet ügyviteli és adminisztratív feladatokat ellátó szervezete, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttmûködési megállapodás alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében; 22. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet; 23. önálló tevékenységet végzõ magánszemély: a mezõgazdasági õstermelõ, és a mûvészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeirõl szóló rendeletben felsorolt tevékenységet végzõ, mûvészeti tevékenységet folytató magánszemély; 24. pályázati felhívás: az e rendelet alapján igénybe vehetõ támogatások feltételeit tartalmazó, legkésõbb a benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ 60. napon, külön IH közleményben közzétett pályázati felhívás, amely tartalmazza a LEADER HACS által az illetékességi területérõl benyújtott projektjavaslatokra vonatkozó, a HBB döntésének alapjául szolgáló illeszkedési kritériumokat, valamint a támogatás igénybevételének részletes feltételeit szabályozó célterület katalógust; 25. projekt: a 2. (1) bekezdésében meghatározott jogcímek és a pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvalósításra kerülõ fejlesztés, beruházás, vagy tevékenység, amely a LEADER HACS által kialakított célterületekben foglalt fejlesztési célok megvalósulásához járul hozzá; 26. támogatási intenzitás: az egyes projektek esetében a támogatási arány a projekt teljes elfogadott értékéhez viszonyítva; 27. technikai közremûködõ: a LEADER HACS-csal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az ügyfelek részére a pályázat benyújtásában kizárólag technikai segítséget nyújtó személy; 28. tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhû formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült; 29. ügyfél: az a természetes személy, önálló tevékenységet végzõ magánszemély, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló törvény (a továbbiakban: Ttv.) által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktt.) alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, célterület katalógusnak megfelelõ településen; 30. vidéki térség: azoknak a 12. melléklet szerinti fõnél kevesebb lakosú vagy a 120 fõ/km 2 -nél alacsonyabb népsûrûségû településeknek a köre, valamint azok a 13. melléklet szerinti települések tanyás jellegû külterületei és részönkormányzatai (a budapesti agglomerációhoz tartozó települések kivételével), amelyek megfelelnek az ÚMVP IV. tengely LEADER jogcímben foglaltaknak;

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám vonalas létesítmény: esõ- és szennyvízelvezetõ, esõ- és szennyvízgyûjtõ, csatorna és árok, külsõ telekommunikációs hálózat, beleértve a csatlakozási pontot is. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplõ szabályokat kell alkalmazni. 2. A támogatás igénybevételének általános feltételei 2. (1) Az alábbi jogcímek keretében megvalósuló projektekre vehetõ igénybe támogatás a LEADER tervben foglaltaknak megfelelõen a) LEADER közösségi célú fejlesztés, b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, c) LEADER rendezvény, d) LEADER képzés, e) LEADER tanulmányok, f) LEADER térségen belüli együttmûködés. (2) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor a) mûködõ és induló mikro-, kis- és középvállalkozás; b) mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a Ttv.-ben meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a Ktt. alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a tevékenységgel érintett település a tagja; c) székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet; d) székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ egyházi jogi személy; e) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy. (3) Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. (4) Egy pályázat kizárólag a) egy LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló projektre, valamint b) egy célterületre irányulhat. (5) A pályázat benyújtására nyitva álló idõszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be. (6) Egy ügyfél a évi tervezési idõszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be. (7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követõen nyújthat be. 3. (1) Támogatás kizárólag a 12. mellékletben szereplõ településen és a 13. mellékletben szereplõ település külterületén, illetve részönkormányzatának területén megvalósuló projekthez vehetõ igénybe. (2) Támogatás kizárólag olyan projekthez vehetõ igénybe, amely a) a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott célkitûzések megvalósulásához járul hozzá, b) a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS által megfogalmazott LEADER célterülethez rendelt számszerûsíthetõ eredmény elérését segíti elõ, valamint c) megfelel az e rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. (3) A LEADER HACS a beérkezõ projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedésének vizsgálatára az IH által külön közleményben közzétett eljárásrend szerint létrehozza és mûködteti a HBB-t. (4) A célterületekre a HBB által kiállított támogató nyilatkozat csatolásával nyújtható be pályázat, ennek elmulasztása esetén nincs lehetõség hiánypótlásra. (5) Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél pályázat benyújtására akkor jogosult, ha a pályázati felhívás megjelenése elõtt legalább 3 hónappal a LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik, kivéve, ha a LEADER HACS a célterület katalógusban ettõl eltérõen rendelkezik. (6) A benyújtott pályázatok vonatkozásában a Vhr. 7. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

16 25818 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám (7) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévõ vállalkozásokra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. (8) A 2. (1) bekezdés c) f) pontjában meghatározott jogcímek esetében az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított 9 hónap elteltét követõen megnyíló, elsõ kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak. 4. (1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a) a LEADER HACS rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a eurónak megfelelõ forintösszeget; b) a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget. (2) Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget. (3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében ha a pályázatban eltérõ támogatási intenzitások kerülnek megállapításra egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. (4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg a) a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus, b) az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat. (5) A megítélhetõ támogatási összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmében a 2. (1) bekezdés b) f) pontjában meghatározott jogcímek esetén az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében de minimis támogatásnak minõsül; a 2. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogcím esetén az e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában ügyfelenként három egymást követõ pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelõ forintösszeget. (6) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. (7) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a (4) bekezdés szerinti Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak azonos mûszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy melyiket választja. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévõ vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ajánlattevõ a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot. Az árajánlat nem lehet régebbi a pályázat benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ 60 napnál. Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyben az árajánlattevõ hiánytalanul feltünteti a) az ajánlatkérõ és ajánlattevõ nevét, címét, és adószámát vagy adóazonosító jelét, b) a kiadási tétel részletes mûszaki adatait, c) a kiadási tételben szereplõ elemek mennyiségét és mértékegységét, valamint nettó összegeiket, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, e) a kiadási tétel pénznemét, f) az ajánlat kiállításának dátumát, g) az ajánlattevõ vagy képviselõjének aláírását. (8) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (7) bekezdés g) pontjában meghatározott követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevõ az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a (7) bekezdés a) f) pontja szerinti követelményeknek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevõ elektronikus levél címét is. Elektronikus árajánlat esetén az árajánlattevõ nem lehet természetes személy. (9) Eltérõen a Vhr. 31. (1) bekezdés c) pontjától a szoftver licencek ellenértéke eszközként elszámolható kiadás. (10) Amennyiben a pályázatban megfogalmazott tevékenység rendezvény megvalósítására irányul, a rendezvény keretén belül végzett tereprendezésre a Vhr. 30. (7) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az építési tételek elszámolása ÉNGY alapján történik.

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám (11) E rendelet keretében benyújtott pályázatok esetében a marketing költségek nem tartoznak bele a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások körébe, hanem önállóan elszámolhatók, amennyiben azt a célterület lehetõvé teszi. (12) A Vhr. 27. (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a tradicionális eszköz beszerzése esetében egy árajánlat becsatolása szükséges, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt idõszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzõit. Az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható. 5. (1) i önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen a gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezetõ rendszer, a tûzi-víz vezetékek, a tûzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelõ, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére. (2) i önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. (4) bekezdésében meghatározott, kötelezõen biztosítandó feladatok ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére. (3) Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására arra a tevékenységre, beruházásra, vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerõs támogatási határozata van az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatható tevékenységre, beruházásra, vagy fejlesztésre vonatkozóan. (4) Az ügyfél tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve képzést a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti partnervállalkozásától vagy kapcsolt vállalkozásától nem vehet igénybe. (5) A nem elszámolható kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza. 6. (1) Kizárólag olyan tevékenységre igényelhetõ támogatás, amely szerepel a fejlesztés megvalósulási helye szerint illetékes LEADER HACS legkésõbb a pályázat benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ 60. napon lezárt célterület katalógusában. (2) Támogatás az illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott a) támogatás-intenzitásra, b) maximális támogatási összegre, c) minimális támogatási összegre, d) célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételekre, e) elszámolható kiadásokra, f) megvalósulás helyére, valamint g) a célterület adatlap támogatás vehetõ igénybe pontban felsorolt vonatkozó feltételek együttes betartása mellett vehetõ igénybe. (3) Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevékenységek vonatkozásában az elszámolható kiadások körét az illetékes LEADER HACS célterület katalógusa határozza meg, azzal, hogy a) az egyes jogcímeknél meghatározott elszámolható kiadások körét nem bõvítheti, szûkítésre azonban van lehetõsége, továbbá b) meghatározhat ba) egy speciális kiadást, bb) komplex fejlesztésnél maximum öt speciális kiadást, kivéve a mûködési költséget, amennyiben azt a komplex fejlesztés alapjogcíme nem tartalmazza, bc) kisértékû fejlesztésnél maximum öt speciális kiadást, kivéve a mûködési költséget. (4) A LEADER HACS a jogcímenként meghatározott támogatási intenzitásokat a célterület katalógusban pozitív irányba nem módosíthatja, negatív irányba viszont eltérítheti. (5) A pályázathoz mellékelni kell a Vhr.-ben elõírtak mellett az e rendeletben meghatározott, valamint az illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott mellékleteket. (6) Az ügyfélnek az e rendeletben és a LEADER HACS célterület katalógusában elõírt jogosultsági feltételeknek a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.

18 25820 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám (7) A pályázatban szereplõ projekt megvalósítása a pályázat befogadását követõen a pályázó saját felelõsségére kezdhetõ meg. (8) A benyújtott pályázatok értékelésénél a) a fejlesztés megvalósítási helye szerint illetékes LEADER HACS célterület katalógusában szereplõ célterület-specifikus pontozási szempontokat, továbbá b) amennyiben a pályázathoz pénzügyi tervet és üzleti tervet vagy mûködtetési és fenntarthatósági tervet is be kell nyújtani, akkor azok értékelési szempontjait is figyelembe kell venni. 3. Célterületek meghirdetése 7. (1) Az IH a pályázati felhívásban hirdeti meg a LEADER HACS-ok által jóváhagyott célterületeket. (2) A pályázati felhívást az IH és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a honlapján teszi közzé. (3) Egy LEADER HACS egy pályázati idõszakban összesen legfeljebb tíz célterületet, és azokon belül a) kis értékû fejlesztések támogatására legfeljebb négy célterületet; b) komplex fejlesztések támogatására legfeljebb két célterületet határozhat meg. (4) A LEADER HACS célterületei vonatkozásában az igénybe vehetõ támogatás minimum és maximum összeghatárát forintban határozza meg. (5) Kis értékû fejlesztésekre a LEADER HACS rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrásának legfeljebb 10%-a fordítható. (6) A LEADER HACS célterület katalógusában az egyes jogcímek keretében meghatározott ügyfelek körén kívül a LEADER HACS a célterület katalógusban nem határozhat meg további ügyfeleket, azonban a jogcímeknél meghatározott ügyfélkört szûkítheti. 4. Kis értékû fejlesztések 8. (1) A kis értékû fejlesztésre benyújtott pályázatok támogatása a LEADER HACS által kialakított célterületben meghatározott jogosultsági kritériumok alapján, a Törvény 32. (1) bekezdés b) pontja szerint a célterületre meghatározott forrás kimerüléséig tart. (2) A LEADER HACS által meghatározott LEADER célterületek tartalmazzák az elszámolható kiadások körét. (3) Amennyiben a LEADER HACS a célterületben az egyes kiadási tételek tekintetében referencia árakat határoz meg, az ügyfél az árajánlatos tételek esetében nem köteles árajánlatot benyújtani. (4) Amennyiben a LEADER HACS nem határoz meg referenciaárat, az ügyfél köteles két árajánlatot beküldeni az ÉNGY-ben vagy a Gépkatalógusban nem szereplõ tételek vonatkozásában. (5) A kis értékû fejlesztésekre benyújtott pályázatok esetében hiánypótlás nincs. (6) Kis értékû fejlesztésekre vonatkozó célterületek kialakítására a 2. (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott jogcímek esetében van lehetõség. (7) Kis értékû fejlesztés nem valósítható meg komplex fejlesztés keretében. (8) A kis értékû fejlesztések vonatkozásában megítélt támogatási összeg nem haladhatja meg a) közösségi célú fejlesztés esetében az forintot, b) vállalkozás alapú fejlesztés esetében az forintot, c) rendezvény esetében a forintot, d) képzés esetében a forintot. (9) A közösségi célú fejlesztés és a vállalkozási alapú fejlesztés keretében megvalósított kis értékû fejlesztés vonatkozásában a) a Vhr ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások nem elszámolható kiadásnak minõsülnek, b) a Vhr ában foglaltaknak megfelelõ a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan új építmény, épület építése, meglévõ építmény, épület felújítása, bõvítése, korszerûsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerûsítése, tereprendezés, parkosítás költségtípusokat tekintve kizárólag a nem építési engedély köteles tevékenységek támogathatóak.

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám (10) A kis értékû fejlesztések esetében az e rendelet vonatkozó jogcímeiben meghatározott elszámolható kiadások egymáshoz viszonyított arányára vonatkozó belsõ korlátokat és az elszámolható kiadások listáját nem kell alkalmazni, valamint pénzügyi tervet nem kell csatolni. 5. LEADER Komplex Fejlesztés 9. (1) A 2. (1) bekezdésben meghatározott jogcímek mindegyike keretében lehetõség van komplex fejlesztés támogatására vonatkozó célterület meghirdetésére. (2) A LEADER komplex fejlesztés jogcímre az az ügyfél nyújthat be pályázatot, aki a komplex fejlesztés alapját képezõ jogcímben pályázat benyújtására jogosult, figyelemmel a LEADER HACS által kialakított célterületben elõírtakra. (3) A LEADER komplex fejlesztés célterület a 2. (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül egy alapjogcímre épül, amely kiegészíthetõ legfeljebb öt speciális kiadás típussal, amelyek nem lehetnek azonosak az azon jogcím keretében elszámolható kiadás típusokkal, amelyhez a célterület besorolásra került. (4) Az öt speciális kiadás típuson túl a LEADER komplex fejlesztés keretében meghirdetett célterületre teljesülnie kell azon alapjogcímre vonatkozó egyéb szabályoknak, amelyhez a célterület besorolásra került. (5) LEADER komplex fejlesztés keretében elszámolható a) a 2. (1) bekezdésben meghatározott jogcímek szerinti kiadás, kivéve a mûködési költség, amennyiben az alapjogcím nem tartalmazza, és b) a projekt megvalósítási helye szerinti illetékes LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott öt speciális kiadás. 6. Közösségi célú fejlesztések 10. (1) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor mûködõ a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a Ttv ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a Ktt. alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; b) nonprofit szervezet; c) egyházi jogi személy; amennyiben a fejlesztés a közhasznú tevékenység ellátását segíti elõ és a célterület katalógus is tartalmazza az adott támogatható tevékenységet. (2) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat a 4. melléklet határozza meg. (3) A pályázatban önállóan csak a 4. melléklet a), b), d), e) és g) pontjában meghatározott elszámolható kiadások szerepelhetnek. A 4. melléklet c), f) h), i), és j) pontjában meghatározott elszámolható kiadások csak a 4. melléklet a), b), d), e) vagy g) pontjában szereplõ kiadásokkal együtt támogathatóak. (4) A 4. melléklet i) pontja szerinti mûködési kiadások a 3. melléklet alapján számolhatók el, ha a fejlesztés a LEADER HACS által meghatározott közhasznú tevékenységre irányul és ha azokat a LEADER HACS az adott célterület vonatkozásában elszámolhatóként határozza meg. A mûködési kiadások mértéke nem haladhatja meg a) elsõ évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 5%-át, legfeljebb a bruttó forintot; b) a második évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 4%-át, legfeljebb a bruttó forintot; c) a harmadik évben a beruházás megvalósítása érdekében jóváhagyott elszámolható kiadás 3%-át, legfeljebb a bruttó forintot. (5) Mûködési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet a 4. melléklet a) h) és j) pontjaiban meghatározott fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási idõpontjától kezdõdõen felmerült kiadásokra lehet benyújtani. (6) Mûködési kiadásra vonatkozó kifizetési kérelem az utolsó beruházási kiadásra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtását követõen nyújtható be. (7) E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében a) a Vhr. 20. (3) bekezdésétõl eltérõen ha az ügyfél mûködési támogatást is igénybe vesz az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt kifizethetõ a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg 80%-át meghaladó összeg;

20 25822 MAGYAR KÖZLÖNY évi 90. szám b) a Vhr. 23. (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó beruházási kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart; c) a Vhr. 23. (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás vagy fejlesztés tárgya a fenntarthatóságának biztosítása érdekében az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható; d) a Vhr. 20. (4) bekezdésében foglaltakat ha az ügyfél mûködési támogatást is igénybe vesz az ügyfél külön köteles teljesíteni a beruházási és a mûködési kiadások vonatkozásában. (8) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. (9) A 4. melléklet a) b) pontjaihoz kapcsolódó fejlesztések esetén a pályázathoz csatolni kell a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet. 7. Vállalkozási alapú fejlesztések 11. (1) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat benyújtásakor a) mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozás, amennyiben nyilatkozik arról, hogy a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését megelõzõen amennyiben az illetékes LEADER HACS a vonatkozó célterületben errõl eltérõen nem rendelkezik legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett; b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás, amennyiben LEADER HACS által meghatározott célterület induló vállalkozások támogatására is irányul; c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát; d) mûködõ települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a Ttv ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint Ktt. alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; e) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ mezõgazdasági õstermelõ, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját elõállítású vagy helyi termék elõállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elõsegítését célzó tevékenységre irányul; f) székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ egyházi jogi személy; g) székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet, amennyiben a fejlesztés, a közhasznú tevékenységektõl eltérõ feladat ellátását segíti elõ. (2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az önálló tevékenységet végzõ magánszemély természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát. (3) Nem jogosult támogatásra a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés: a) NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág Bányászat, kifejtési tevékenység; b) NACE Rev gépjármû-üzemanyag kiskereskedelem; c) NACE Rev nagykereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár); d) NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág Pénzügyi, biztosítási tevékenység; e) NACE Rev. 2. L nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek; f) NACE Rev. 2. O Nemzetgazdasági ág Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás; g) NACE Rev. 2. P Nemzetgazdasági ág Oktatás, kivéve 85.5 Egyéb oktatás; h) NACE Rev Mezõgazdasági gépkölcsönzés; i) NACE Rev Halgazdálkodás; j) NACE Rev Szárazföldi, csõvezetékes szállítás; k) NACE Rev Vízi szállítás; l) NACE Rev Légi szállítás.

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 21868 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

1 / 90 2012.06.22. 19:23

1 / 90 2012.06.22. 19:23 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 14., csütörtök Tartalomjegyzék 395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám 4871 módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, b) a 73/2009/EK tanácsi

Részletesebben