J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének május 18-án órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 7 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Dobos István alpolgármester Csiszárik János képviselõ Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Távol maradt: Dányi József képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor Csiszárik Jánosné iskolaigazgató Gergely Judit óvodavezetõ - könyvvezetõ: Fazekas Józsefné fõelõadó Tinyó Ottó polgármester köszönti a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelent intézményvezetõket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselõbõl az ülésen jelen van 7 fõ, így az ülést megnyitja. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására: A képviselõ-testület az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

2 2 N A P I R E N D E K : 1./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 2./ Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3./ Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester 4./ AZ IKT pályázat elõfinanszírozásának biztosítási módja. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 5./ Közbeszerzési ajánlati felhívás IKT eszközbeszerzésre Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 6./ Közbeszerzési ajánlati felhívás az Általános Iskola tornatermének bõvítésére Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 7./ Indítványok, javaslatok I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor, Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a könyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

3 3 8/2005.(V.18.) rendelete az Önkormányzat 2005.évi költségvetésérõl szóló 3/2005.(II.17.) rendelete módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembevéve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló 2004.évi CXXXV.tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat 2005.évi költségvetésérõl szóló 3/2005.(II.17.) rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja (1) A Rendelet 2..(2);(6) bekezdései valamint 5. -a az alábbiak szerint módosulnak: (2..) 1. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz.melléklete tartalmazza. (5. ) A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. 2. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Kihirdetve:Szuhakálló,2005.május 18. Dr.Herczeg Tibor sk. Dr.Herczeg Tibor sk. 2. N A P I R E N D

4 4 Tárgy: Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta: 2 2 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Pályázat európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, saját forrásának részbeni biztosítására pályázatot nyújt be a belügyminiszterhez, a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet 3. (1) d. pontja alapján. 2. A projekt összköltségvetése: Ft Pályázati támogatás: Ft, melybõl Ft Phare támogatás; Ft hazai társfinanszírozás Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. 3. A BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. 4. A Képviselõ-testület nyilatkozik, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletben elfogadásra kerültek, azokat a költségvetésben elfogadott módon a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja.

5 5 A projekthez kapcsolódó kifizetések év során valósulnak meg. A projekt kezdõ idõpontja: szeptember 30. A projekt befejezése: 2005.december Szuhakálló település, a társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003.(I.14.) Korm. rendelet az országos átlagot 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségû települések között szerepel. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelõs: polgármester Határidõ: június 15-ig 2 3 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: IKT pályázati támogatásból megvalósuló projekt önrészének biztosítása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú, bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, EU Önerõ Alap által nem finanszírozott saját forrását évi költségvetésében, az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletében rögzítetteknek megfelelõen a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja, az alábbiak szerint: A projekt összköltségvetése: Ft Pályázati támogatás: Ft Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. A 14/2005. (III. 30. BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. Felelõs: polgármester, Határidõ: értelemszerûen

6 6 3. N A P I R E N D Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselõ-testülettel a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának újabb módosítását. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 4 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete minõsített többséggel a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás november 30-án aláírt társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja, a módosítást az alábbi tartalommal elfogadja. A Társulási Megállapodás, pontjai a határozat melléklete szerint módosulnak. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. felelõs: polgármester határidõ: értelemszerûen. 2 5 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Közoktatási Ellátási Körzet létrehozásáról szóló Együttmûködési Megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ megállapodást megtárgyalta és azt jóváhagyva a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet elnevezéssel létrehozott társulás június 30-i hatállyal történõ megszüntetésével egyetért.a megszüntetéssel egyidõben a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet által ellátott feladatokat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú

7 4. N A P I R E N D 7 Önkormányzati Kistérségi Társulás veszi át a meglévõ vagyonnal együtt. A Közoktatási Ellátási Körzet számlaegyenlegének lezárásáról a fenti idõponttal gondoskodni kell. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezõ Megállapodás aláírására. felelõs: polgármester határidõ: értelemszerûen. Tárgy: Az IKT pályázat elõfinanszírozásának biztosítási módja. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 6 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Támogatás megelõlegezõ hitel-kérelem az OTP Bank Rt-tõl. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az OTP Bank Rt-tõl az Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházáshoz kapcsolódó, támogatás megelõlegezõ ,- Ft összegû rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idõtartama alatt a hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen a költségvetésében betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2005.augusztus 15.napjától kívánja igénybe venni és azt augusztus 15. napjáig visszafizeti. A képviselõ-testület a kért rövid lejáratú hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Rt. részére felajánlja a HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program megvalósítására kapott támogatás 20%-át kitevõ,tervezett végsõ kifizetés összegét, Ft-ot. Amennyiben az Önkormányzat a vállalt kötelezettségének nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Rt. a megjelölt bevételekbõl a hiteltörlesztésnek és járulékának megfelelõ összeget zárolja,

8 5. N A P I R E N D 8 a fizetési kötelezettség esedékességének idõpontjában a szerzõdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében leemelje. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: április 30-ig Tárgy: Közbeszerzési ajánlati felhívás IKT eszközbeszerzésre Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 7 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: IKT eszközbeszerzés közbeszerzési ajánlati felhívása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, informatikai eszköz és berendezés (IKT) beszerzésére irányuló közbeszerzési ajánlati felhívását az elõterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás közzétételével megindítja. Felelõs: Határidõ: jun.30-ig 6. N A P I R E N D Tárgy: Közbeszerzési ajánlati felhívás az Általános Iskola tornatermének bõvítésére Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 8 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Általános Iskola tornaterem bõvítése építési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívása

9 9 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Általános Iskola tornaterem bõvítése építési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívását az elõterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás ajánlattevõk részére történõ megküldésével megindítja. Felelõs: Határidõ: jun.15-ig Mivel más indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszönte az ülésen résztvevõk megjelenését és az ülést bezárta. K.m.f. Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló, június 29. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete május 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ könyve, b./ tárgysorozata, c./ rendelete: 8 d./ határozata:. 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 1./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 2./ Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3./ Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester 4./ AZ IKT pályázat elõfinanszírozásának biztosítási módja. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 5./ Közbeszerzési ajánlati felhívás IKT eszközbeszerzésre Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 6./ Közbeszerzési ajánlati felhívás az Általános Iskola tornatermének bõvítésére Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 7./ Indítványok, javaslatok Dr. Herczeg Tibor

11 ELÕTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításához a képviselõ-testület május 18-i rendkívüli nyílt ülésére 1. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Az önkormányzat az Önkormányzat 2005.évi költségvetésérõl szóló 3/2005.(II.17.) rendeletének módosítása vált szükségessé, az önkormányzat ÖNHIKIS pályázatának, az Államkincstár szakmai elõkészítõ, felülvizsgáló tevékenysége során feltárt hiba, ellentmondás korrigálására. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 5/2005.(IV.14.) rendeletének 2. -a, az alábbiak szerint szabályozza a költségvetés évi pénzmaradványát: A költségvetés pénzmaradványa E Ft, melybõl; évre áthúzódó felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt E Ft. Ezzel szemben a költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében a V. Felhalmozási célú bevételek címen, a 7. sorban E Ft bevétel szerepel, csakúgy, mint a 4.sz. mellékletben mely az önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be; valamint a gördülõ tervezést tartalmazó 13. sz. melléklet Felhalmozási célú, elõzõ évi pénzmaradvány során. Az egyezõség megteremtése érdekében javaslom valamennyi érintett bevételi részen szereplõ E Ft összeg E Ft-ra történõ módosítását. Ugyanakkor a bevételi és kiadási fõösszegek változatlanságának biztosítása érdekében javaslom, az 1. sz. melléklet V. Felhalmozási célú bevételek címén, a 2. sorban az ingatlanértékesítésbõl tervezett bevétel összegét 360 E Ft-ra módosítani, csakúgy, mint a 4.sz. mellékletben mely az önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be; valamint a gördülõ tervezést tartalmazó 13. sz. melléklet Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei során szereplõ 612 E Ft összeget 660 E Ft-ra ( ez tartalmazza az ingatlanértékesítésbõl tervezett bevételt is. ) Az ingatlanértékesítésbõl származó bevétel módosítását alátámasztja az a költségvetési rendelet hatályba lépése óta kelt adásvételi ajánlat, mely a Kossuth úton található, beépítetlen terület megvásárlására érkezett. A 13. sz. melléklet dologi kiadások és folyó kiadások sorának és a mûködési kiadások sorának 1 E Ft-tal történõ növelés illetve a felújítási kiadások és a felhalmozási célú kiadások összesen sorának 1 E Ft-tal történõ csökkentése szükséges,a kerekítési szabályok helyes alkalmazása miatt. Szuhakálló, 2005.május 11. Dr. Herczeg Tibor sk.

12 2005.ÉVI BEVÉTELEK A 8/2005.(V.18.) rendelettel módosított 3/2005.(II.17.) rendelet 1.sz. melléklete M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás / Községek általános támogatása / Település igazg. kommun. feladatok fõ x Ft / Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás / Helyi közmûvelõdési feladatok fõ x Ft / Települési sport feladatok fõ x 219Ft / Családsegítõ szolgálat 1.131fõ x 325.-Ft / Gyermekjóléti szolgálat fõ x 325.-Ft / Szociális étkeztetés 23 fõ x / Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz fõ x / Kieg. tám. bérkiadáshoz 598 Lakosságszámhoz kötött támog. összesen Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen /A. Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján összesen~ Óvodai nevelés 40 fõ x Ft Kiegészítõ hozzájárulás 13 fõ x Ft Nemzeti etnikai nevelés 5 fõ x Ft Intézményi étkeztetés 12 x , 8 x , 20 x Bejáró gyermekek ellátása 11 fõ x Ft Kistelepülések támogatása 40 fõ x Ft Pedagógus továbbképzés 4 fõ x Ft 60 - Minõség fejlesztési pótlék 4 fõ x Ft 10 - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 40 fõ x 720 Ft 29 Berendezések, felszerelések korszerûsítése (40 fõ x Ft) 30% 31 11/B. Iskolai oktatás normatív támogatása összesen ~ Iskolai oktatás 1-4 oszt. 64 x Ft oszt. 73 x Ft Napközi otthonos ellátás 21 fõ x Ft Intézményi étkeztetés 19 fõ x Ft, 44 fõ x Ft Pedagógiai szakmai szolgáltatás 137 x Bejáró tanulók 1-8. oszt.37 fõ x Ft oszt.16 fõ x Ft - - Kistelepülések támogatása 137 fõ x Ft Pedagógus továbbképzés 12 fõ x Ft Tanulók tankönyv vásárlása 130 fõ x Ft Ingyenes tankönyv 1-4. oszt. 37fõ x Ft oszt. 50 fõ x Ft Diáksporttal kapcs. feladatok tám. 137 fõ x Ft Kult. szabadidõs, egészségfejl. feladatok 137 fõ x Ft Minõségfejlesztési pótlék 12 fõ x 2500 Ft 30

13 13 - Képességkibontakoztató felkészülés 35 fõ x Ft Berendezés, felszerelés (5.-8. oszt.) 73 fõ x Ft (30%-a) 43 - Berendezés, felszerelés korszerûs. (1-4. Oszt.) 64 fõ x %-a Informatikai ber. Korsz. Mûk. (5-8.oszt.) 73 fõ x Ft (30%-a) / Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka II. Átengedett központi adók / Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/ / Szem.jöv.adó kiegészítés III. Saját bevételek /Térítési díjak / Továbbszámlázott szolgáltatási, közmû díjak, gond. díj / Bérleti díjak, lakbér / Kiszámlázott szolgált. áfa-ja 632 5/ Gépjármûadó / Vállalkozók komm. adója / Iparûzési adó IV. Átvett pénzeszköz / TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.) V. Felhalmozási célú bevételek / Lakásértékesítés törlesztõ részletei / Ingatlanértékesítés / Magánszemélyek kommunális adója / Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a / Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a / Szakmai fejlesztés oktatási int / Pénzmaradvány felhalmozási kötelezettséggel terhelt része (Iskola bõvítés elõleg) / Felhalmozási bevétel évi része (iskola bõvítés) / Célhitel (isk. bõvítés) VI. Forrás kiegészítõ hitel B e v é t e l ö s s z e s e n :

14 A 8/2005.(V.18..) rendelettel módosított 3/2005.(II.17.) rendelet 4.sz. melléklete Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. ( Elõzetes tájékoztató jelleggel ) Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Lakásértékesítés 300 Általános Iskola bõvítése IKT Társ.-i; gazd.-i elmaradt tele-pülések támoga-tásának 100 %-a Tornaterem bõvítés önrész Települési ingatlangazd. kapcs. bevétel 100 %-a Magánszemélyek kommunális adója Szakmai fejlesztés oktatási intézmények Pénzmaradvány felhalmozási része (céltartalék ) Hitel törlesztés Suzuki Célhitel Beruházási hitel kamata Szakmai beszerzés óvoda Szakmai beszerzés iskola évi isk. bõv Célhitel Ingatlanértékesítés 360 Összesen: Összesen:

15 A 8/2005.(V.18..) rendelettel módosított 3/2005.(II.17.) rendelet 13.sz. melléklete A 3/2005.(II.17.) Rendelet 13.sz. melléklete. A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulást külön bemutató mérleg Megnevezés évre évre Évre Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mûködési célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

16 2./ Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú, bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, saját forrásának részbeni biztosítására pályázatot nyújthat be a belügyminiszterhez, a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet 3. (1) d. pontja alapján, az alábbi pénzügyi kondíciók figyelembe vételével: A projekt összköltségvetése: Pályázati támogatás: melybõl Ft Ft, Ft Phare támogatás; Ft hazai társfinanszírozás Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. A BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényelhet, mivel Szuhakálló település, a társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003.(I.14.) Korm. rendelet az országos átlagot szörösen meghaladó munkanélküliségû települések között szerepel. A Képviselõ-testület nyilatkoznia kell, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletben elfogadásra kerültek, azokat a költségvetésben elfogadott módon a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja, valamint a projekt pénzügyi és mûszaki ütemezésére. Szuhakálló, május 11. Dr. Herczeg Tibor

17 Határozati javaslat: / (. ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Pályázat európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, saját forrásának részbeni biztosítására pályázatot nyújt be a belügyminiszterhez, a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet 3. (1) d. pontja alapján. 2. A projekt összköltségvetése: Ft Pályázati támogatás: Ft, melybõl Ft Phare támogatás; Ft hazai társfinanszírozás Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. 3. A BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. 4. A Képviselõ-testület nyilatkozik, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletben elfogadásra kerültek, azokat a költségvetésben elfogadott módon a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja. A projekthez kapcsolódó kifizetések év során valósulnak meg. A projekt kezdõ idõpontja: szeptember 30. A projekt befejezése: 2005.december Szuhakálló település, a társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003.(I.14.) Korm. rendelet az országos átlagot 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségû települések között szerepel. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. / (. ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t

18 Tárgy: IKT pályázati támogatásból megvalósuló projekt önrészének biztosítása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú, bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, EU Önerõ Alap által nem finanszírozott saját forrását évi költségvetésében, az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletében rögzítetteknek megfelelõen a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja, az alábbiak szerint: A projekt összköltségvetése: Pályázati támogatás: Ft Ft Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. A 14/2005. (III. 30. BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. Felelõs: polgármester, Határidõ: értelemszerûen 18

19 3./ Tárgy: A Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulás mûködésével kapcsolatos feladatok a.) Közoktatási Ellátási Körzet létrehozásáról szóló Együttmûködési Megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése Tisztelt Képviselõ-testület! A Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet március 28-án jött létre 24 települési önkormányzat csatlakozásával, melyhez késõbb január 1-jéig további 7 település társult. Így a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet társult településeinek száma 31 lett. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló módosított évi CXXXV. törvény elõírásainak megfelelõen a Közoktatási Ellátási Körzetet társulási formában kellett mûködtetni, mely napjainkig a szerzõdõ Felek elvárásainak megfelelõen mûködött, a kitûzött feladatokat megvalósította. A szerzõdõ Felek alapvetõ célja, elhatározása az volt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. és az említett évi CXXXV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben megfogalmazott közoktatási közfeladatokat szakmailag és gazdaságilag hatékonyabban tudják ellátni. A természetes kapcsolatokra épülõ, kistérségre kiterjedõ, komplex feladatellátást lehetõvé tevõ társulási rendszer kibontakozását ugyanis jelentõs mértékben elõsegítette a területfejlesztési törvény, majd a késõbb hatályba lépõ évi CXXXV. törvény. Az állam és a helyi önkormányzatok szerepe azonban mind Európában, mind hazánkban jelentõs átalakuláson ment keresztül, a decentralizáció mellett a szolgáltató jelleg emelhetõ ki leginkább. Az Európai Unióhoz történõ csatlakozás pedig megerõsítette a minõségi szolgáltatások biztosításának kötelezettségét, melyet már nem csak a hazai igényeket figyelembe véve, hanem az európai elvárásokra is tekintettel kell kialakítani, mûködtetni. Így a kistérség mint a megyénél kisebb földrajzi egység nagy mértékben elõtérbe került illetve felértékelõdött. Ezen változásokat felismerve, a statisztikai körzetbe tartozó helyi önkormányzatok a közigazgatási területeik összehangolt fejlesztéseinek elõsegítése, közös társulási programok kialakítása és azon való részvétel, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozásának elõsegítése, illetve állami pénzügyi alapok támogatásának elnyerése érdekében pályázatok készítése céljából, november 30-án létrehozták a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást (a továbbiakban Többcélú Kistérségi Társulás). A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18) sz. Korm. rendelet és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény értelmében Sajószentpéter és Alacska a miskolci kistérséghez tartozik. Tekintettel arra, hogy hosszabb távon nem célszerû párhuzamosan hasonló tevékenységi körû társulásokat mûködtetni a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa év elején úgy döntött, hogy kezdeményezi a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet megszüntetését jogutódlással.

20 A Közoktatási Ellátási Körzet június 30-ig látja el a szakmai, szakszolgálati és tanügyigazgatási feladatokat, ezt követõen július 1-jétõl ezen tevékenységeket a Többcélú Kistérségi Társuláson belül végzi el. Tisztelt Képviselõ-testület! Figyelemmel arra, hogy a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet és ezzel egyidejûleg az Együttmûködési Megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése jogilag (formálisan) is szükséges, kérem a Tisztelt Képviselõtestületet, hogy az errõl szóló határozati javaslatot és a megszüntetõ megállapodás tervezetet vitassa meg és javaslat szerint hozza meg döntését. Határozati javaslat Tinyó Ottó sk polgármester / (. ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Közoktatási Ellátási Körzet létrehozásáról szóló Együttmûködési Megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ megállapodást megtárgyalta és azt jóváhagyva a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet elnevezéssel létrehozott társulás június 30-i hatállyal történõ megszüntetésével egyetért.a megszüntetéssel egyidõben a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet által ellátott feladatokat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás veszi át a meglévõ vagyonnal együtt. A Közoktatási Ellátási Körzet számlaegyenlegének lezárásáról a fenti idõponttal gondoskodni kell. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezõ Megállapodás aláírására. felelõs: polgármester határidõ: értelemszerûen. A BAZ Megyei Közigazgatási Hivatal újra törvényességi észrevételt tett a Társulási Megállapodással kapcsolatban, így annak újbóli módosítása szükséges. Határozati javaslat / (. ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 20

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. egyszerű eljárás Beszerzés tárgya: ajánlattételi

Részletesebben

16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesito@axelero.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu AZ EGYSZERŰ

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

27/OVSZ/2008. "OVSZ Salgótarjáni Területi Vérellátójának felújítási munkái"

27/OVSZ/2008. OVSZ Salgótarjáni Területi Vérellátójának felújítási munkái 27/OVSZ/2008. "OVSZ Salgótarjáni Területi Vérellátójának felújítási munkái" Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. március 24-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 981/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. március 24-i ülésére Tárgy: A Baranya

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

2005. április március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése

2005. április március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése 2005. április 1-2006. március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Adásvétel Az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Page 1 of 7 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Magasépítési munka 2009/S 73-105826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Magasépítési munka 2009/S 73-105826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/7 HU-Budapest: Magasépítési munka 2009/S 73-105826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

"Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés"

Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés "Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés" Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259694-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S 169-259694 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára

Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 7 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma. KÉ nyilvántartási szám. Postai irányítószám: 6760

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma. KÉ nyilvántartási szám. Postai irányítószám: 6760 TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT

Részletesebben

Telefon:66/ Címzett: Pap Tibor polgármester Fax:66/

Telefon:66/ Címzett: Pap Tibor polgármester   Fax:66/ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben