J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének május 18-án órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 7 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Dobos István alpolgármester Csiszárik János képviselõ Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Távol maradt: Dányi József képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor Csiszárik Jánosné iskolaigazgató Gergely Judit óvodavezetõ - könyvvezetõ: Fazekas Józsefné fõelõadó Tinyó Ottó polgármester köszönti a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelent intézményvezetõket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselõbõl az ülésen jelen van 7 fõ, így az ülést megnyitja. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására: A képviselõ-testület az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

2 2 N A P I R E N D E K : 1./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 2./ Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3./ Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester 4./ AZ IKT pályázat elõfinanszírozásának biztosítási módja. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 5./ Közbeszerzési ajánlati felhívás IKT eszközbeszerzésre Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 6./ Közbeszerzési ajánlati felhívás az Általános Iskola tornatermének bõvítésére Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 7./ Indítványok, javaslatok I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor, Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a könyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

3 3 8/2005.(V.18.) rendelete az Önkormányzat 2005.évi költségvetésérõl szóló 3/2005.(II.17.) rendelete módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembevéve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló 2004.évi CXXXV.tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat 2005.évi költségvetésérõl szóló 3/2005.(II.17.) rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja (1) A Rendelet 2..(2);(6) bekezdései valamint 5. -a az alábbiak szerint módosulnak: (2..) 1. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz.melléklete tartalmazza. (5. ) A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. 2. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Kihirdetve:Szuhakálló,2005.május 18. Dr.Herczeg Tibor sk. Dr.Herczeg Tibor sk. 2. N A P I R E N D

4 4 Tárgy: Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta: 2 2 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Pályázat európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, saját forrásának részbeni biztosítására pályázatot nyújt be a belügyminiszterhez, a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet 3. (1) d. pontja alapján. 2. A projekt összköltségvetése: Ft Pályázati támogatás: Ft, melybõl Ft Phare támogatás; Ft hazai társfinanszírozás Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. 3. A BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. 4. A Képviselõ-testület nyilatkozik, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletben elfogadásra kerültek, azokat a költségvetésben elfogadott módon a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja.

5 5 A projekthez kapcsolódó kifizetések év során valósulnak meg. A projekt kezdõ idõpontja: szeptember 30. A projekt befejezése: 2005.december Szuhakálló település, a társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003.(I.14.) Korm. rendelet az országos átlagot 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségû települések között szerepel. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelõs: polgármester Határidõ: június 15-ig 2 3 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: IKT pályázati támogatásból megvalósuló projekt önrészének biztosítása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú, bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, EU Önerõ Alap által nem finanszírozott saját forrását évi költségvetésében, az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletében rögzítetteknek megfelelõen a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja, az alábbiak szerint: A projekt összköltségvetése: Ft Pályázati támogatás: Ft Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. A 14/2005. (III. 30. BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. Felelõs: polgármester, Határidõ: értelemszerûen

6 6 3. N A P I R E N D Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselõ-testülettel a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának újabb módosítását. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 4 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete minõsített többséggel a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás november 30-án aláírt társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja, a módosítást az alábbi tartalommal elfogadja. A Társulási Megállapodás, pontjai a határozat melléklete szerint módosulnak. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. felelõs: polgármester határidõ: értelemszerûen. 2 5 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Közoktatási Ellátási Körzet létrehozásáról szóló Együttmûködési Megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ megállapodást megtárgyalta és azt jóváhagyva a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet elnevezéssel létrehozott társulás június 30-i hatállyal történõ megszüntetésével egyetért.a megszüntetéssel egyidõben a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet által ellátott feladatokat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú

7 4. N A P I R E N D 7 Önkormányzati Kistérségi Társulás veszi át a meglévõ vagyonnal együtt. A Közoktatási Ellátási Körzet számlaegyenlegének lezárásáról a fenti idõponttal gondoskodni kell. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezõ Megállapodás aláírására. felelõs: polgármester határidõ: értelemszerûen. Tárgy: Az IKT pályázat elõfinanszírozásának biztosítási módja. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 6 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Támogatás megelõlegezõ hitel-kérelem az OTP Bank Rt-tõl. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az OTP Bank Rt-tõl az Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházáshoz kapcsolódó, támogatás megelõlegezõ ,- Ft összegû rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idõtartama alatt a hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen a költségvetésében betervezi és jóváhagyja. A futamidõ vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2005.augusztus 15.napjától kívánja igénybe venni és azt augusztus 15. napjáig visszafizeti. A képviselõ-testület a kért rövid lejáratú hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Rt. részére felajánlja a HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program megvalósítására kapott támogatás 20%-át kitevõ,tervezett végsõ kifizetés összegét, Ft-ot. Amennyiben az Önkormányzat a vállalt kötelezettségének nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Rt. a megjelölt bevételekbõl a hiteltörlesztésnek és járulékának megfelelõ összeget zárolja,

8 5. N A P I R E N D 8 a fizetési kötelezettség esedékességének idõpontjában a szerzõdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében leemelje. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem aláírására. Felelõs: polgármester Határidõ: április 30-ig Tárgy: Közbeszerzési ajánlati felhívás IKT eszközbeszerzésre Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 7 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: IKT eszközbeszerzés közbeszerzési ajánlati felhívása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, informatikai eszköz és berendezés (IKT) beszerzésére irányuló közbeszerzési ajánlati felhívását az elõterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás közzétételével megindítja. Felelõs: Határidõ: jun.30-ig 6. N A P I R E N D Tárgy: Közbeszerzési ajánlati felhívás az Általános Iskola tornatermének bõvítésére Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet és egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 8 / ( V ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Általános Iskola tornaterem bõvítése építési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívása

9 9 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Általános Iskola tornaterem bõvítése építési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívását az elõterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás ajánlattevõk részére történõ megküldésével megindítja. Felelõs: Határidõ: jun.15-ig Mivel más indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszönte az ülésen résztvevõk megjelenését és az ülést bezárta. K.m.f. Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló, június 29. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete május 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ könyve, b./ tárgysorozata, c./ rendelete: 8 d./ határozata:. 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 1./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 2./ Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3./ Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester 4./ AZ IKT pályázat elõfinanszírozásának biztosítási módja. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor Tinyó Ottó polgármester 5./ Közbeszerzési ajánlati felhívás IKT eszközbeszerzésre Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 6./ Közbeszerzési ajánlati felhívás az Általános Iskola tornatermének bõvítésére Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 7./ Indítványok, javaslatok Dr. Herczeg Tibor

11 ELÕTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításához a képviselõ-testület május 18-i rendkívüli nyílt ülésére 1. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Az önkormányzat az Önkormányzat 2005.évi költségvetésérõl szóló 3/2005.(II.17.) rendeletének módosítása vált szükségessé, az önkormányzat ÖNHIKIS pályázatának, az Államkincstár szakmai elõkészítõ, felülvizsgáló tevékenysége során feltárt hiba, ellentmondás korrigálására. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 5/2005.(IV.14.) rendeletének 2. -a, az alábbiak szerint szabályozza a költségvetés évi pénzmaradványát: A költségvetés pénzmaradványa E Ft, melybõl; évre áthúzódó felhalmozási célú kötelezettségvállalással terhelt E Ft. Ezzel szemben a költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében a V. Felhalmozási célú bevételek címen, a 7. sorban E Ft bevétel szerepel, csakúgy, mint a 4.sz. mellékletben mely az önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be; valamint a gördülõ tervezést tartalmazó 13. sz. melléklet Felhalmozási célú, elõzõ évi pénzmaradvány során. Az egyezõség megteremtése érdekében javaslom valamennyi érintett bevételi részen szereplõ E Ft összeg E Ft-ra történõ módosítását. Ugyanakkor a bevételi és kiadási fõösszegek változatlanságának biztosítása érdekében javaslom, az 1. sz. melléklet V. Felhalmozási célú bevételek címén, a 2. sorban az ingatlanértékesítésbõl tervezett bevétel összegét 360 E Ft-ra módosítani, csakúgy, mint a 4.sz. mellékletben mely az önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be; valamint a gördülõ tervezést tartalmazó 13. sz. melléklet Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei során szereplõ 612 E Ft összeget 660 E Ft-ra ( ez tartalmazza az ingatlanértékesítésbõl tervezett bevételt is. ) Az ingatlanértékesítésbõl származó bevétel módosítását alátámasztja az a költségvetési rendelet hatályba lépése óta kelt adásvételi ajánlat, mely a Kossuth úton található, beépítetlen terület megvásárlására érkezett. A 13. sz. melléklet dologi kiadások és folyó kiadások sorának és a mûködési kiadások sorának 1 E Ft-tal történõ növelés illetve a felújítási kiadások és a felhalmozási célú kiadások összesen sorának 1 E Ft-tal történõ csökkentése szükséges,a kerekítési szabályok helyes alkalmazása miatt. Szuhakálló, 2005.május 11. Dr. Herczeg Tibor sk.

12 2005.ÉVI BEVÉTELEK A 8/2005.(V.18.) rendelettel módosított 3/2005.(II.17.) rendelet 1.sz. melléklete M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás / Községek általános támogatása / Település igazg. kommun. feladatok fõ x Ft / Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás / Helyi közmûvelõdési feladatok fõ x Ft / Települési sport feladatok fõ x 219Ft / Családsegítõ szolgálat 1.131fõ x 325.-Ft / Gyermekjóléti szolgálat fõ x 325.-Ft / Szociális étkeztetés 23 fõ x / Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz fõ x / Kieg. tám. bérkiadáshoz 598 Lakosságszámhoz kötött támog. összesen Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen /A. Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján összesen~ Óvodai nevelés 40 fõ x Ft Kiegészítõ hozzájárulás 13 fõ x Ft Nemzeti etnikai nevelés 5 fõ x Ft Intézményi étkeztetés 12 x , 8 x , 20 x Bejáró gyermekek ellátása 11 fõ x Ft Kistelepülések támogatása 40 fõ x Ft Pedagógus továbbképzés 4 fõ x Ft 60 - Minõség fejlesztési pótlék 4 fõ x Ft 10 - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 40 fõ x 720 Ft 29 Berendezések, felszerelések korszerûsítése (40 fõ x Ft) 30% 31 11/B. Iskolai oktatás normatív támogatása összesen ~ Iskolai oktatás 1-4 oszt. 64 x Ft oszt. 73 x Ft Napközi otthonos ellátás 21 fõ x Ft Intézményi étkeztetés 19 fõ x Ft, 44 fõ x Ft Pedagógiai szakmai szolgáltatás 137 x Bejáró tanulók 1-8. oszt.37 fõ x Ft oszt.16 fõ x Ft - - Kistelepülések támogatása 137 fõ x Ft Pedagógus továbbképzés 12 fõ x Ft Tanulók tankönyv vásárlása 130 fõ x Ft Ingyenes tankönyv 1-4. oszt. 37fõ x Ft oszt. 50 fõ x Ft Diáksporttal kapcs. feladatok tám. 137 fõ x Ft Kult. szabadidõs, egészségfejl. feladatok 137 fõ x Ft Minõségfejlesztési pótlék 12 fõ x 2500 Ft 30

13 13 - Képességkibontakoztató felkészülés 35 fõ x Ft Berendezés, felszerelés (5.-8. oszt.) 73 fõ x Ft (30%-a) 43 - Berendezés, felszerelés korszerûs. (1-4. Oszt.) 64 fõ x %-a Informatikai ber. Korsz. Mûk. (5-8.oszt.) 73 fõ x Ft (30%-a) / Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka II. Átengedett központi adók / Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/ / Szem.jöv.adó kiegészítés III. Saját bevételek /Térítési díjak / Továbbszámlázott szolgáltatási, közmû díjak, gond. díj / Bérleti díjak, lakbér / Kiszámlázott szolgált. áfa-ja 632 5/ Gépjármûadó / Vállalkozók komm. adója / Iparûzési adó IV. Átvett pénzeszköz / TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.) V. Felhalmozási célú bevételek / Lakásértékesítés törlesztõ részletei / Ingatlanértékesítés / Magánszemélyek kommunális adója / Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a / Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a / Szakmai fejlesztés oktatási int / Pénzmaradvány felhalmozási kötelezettséggel terhelt része (Iskola bõvítés elõleg) / Felhalmozási bevétel évi része (iskola bõvítés) / Célhitel (isk. bõvítés) VI. Forrás kiegészítõ hitel B e v é t e l ö s s z e s e n :

14 A 8/2005.(V.18..) rendelettel módosított 3/2005.(II.17.) rendelet 4.sz. melléklete Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. ( Elõzetes tájékoztató jelleggel ) Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Lakásértékesítés 300 Általános Iskola bõvítése IKT Társ.-i; gazd.-i elmaradt tele-pülések támoga-tásának 100 %-a Tornaterem bõvítés önrész Települési ingatlangazd. kapcs. bevétel 100 %-a Magánszemélyek kommunális adója Szakmai fejlesztés oktatási intézmények Pénzmaradvány felhalmozási része (céltartalék ) Hitel törlesztés Suzuki Célhitel Beruházási hitel kamata Szakmai beszerzés óvoda Szakmai beszerzés iskola évi isk. bõv Célhitel Ingatlanértékesítés 360 Összesen: Összesen:

15 A 8/2005.(V.18..) rendelettel módosított 3/2005.(II.17.) rendelet 13.sz. melléklete A 3/2005.(II.17.) Rendelet 13.sz. melléklete. A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulást külön bemutató mérleg Megnevezés évre évre Évre Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mûködési célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

16 2./ Pályázat benyújtása a BM EU önerõalap évi támogatására. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú, bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, saját forrásának részbeni biztosítására pályázatot nyújthat be a belügyminiszterhez, a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet 3. (1) d. pontja alapján, az alábbi pénzügyi kondíciók figyelembe vételével: A projekt összköltségvetése: Pályázati támogatás: melybõl Ft Ft, Ft Phare támogatás; Ft hazai társfinanszírozás Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. A BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényelhet, mivel Szuhakálló település, a társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003.(I.14.) Korm. rendelet az országos átlagot szörösen meghaladó munkanélküliségû települések között szerepel. A Képviselõ-testület nyilatkoznia kell, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletben elfogadásra kerültek, azokat a költségvetésben elfogadott módon a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja, valamint a projekt pénzügyi és mûszaki ütemezésére. Szuhakálló, május 11. Dr. Herczeg Tibor

17 Határozati javaslat: / (. ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Pályázat európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, saját forrásának részbeni biztosítására pályázatot nyújt be a belügyminiszterhez, a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet 3. (1) d. pontja alapján. 2. A projekt összköltségvetése: Ft Pályázati támogatás: Ft, melybõl Ft Phare támogatás; Ft hazai társfinanszírozás Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. 3. A BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. 4. A Képviselõ-testület nyilatkozik, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletben elfogadásra kerültek, azokat a költségvetésben elfogadott módon a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja. A projekthez kapcsolódó kifizetések év során valósulnak meg. A projekt kezdõ idõpontja: szeptember 30. A projekt befejezése: 2005.december Szuhakálló település, a társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003.(I.14.) Korm. rendelet az országos átlagot 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségû települések között szerepel. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. / (. ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t

18 Tárgy: IKT pályázati támogatásból megvalósuló projekt önrészének biztosítása Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szuhakállói Általános Iskola HU-2002/ és HU számú INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN címû Phare program támogatásával megvalósuló, HU Perseus számú, bõvítés, felújítás, informatikai eszközbeszerzés beruházás, EU Önerõ Alap által nem finanszírozott saját forrását évi költségvetésében, az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, módosított 3/2005.(II.17.) rendeletében rögzítetteknek megfelelõen a fejlesztés teljes idõtartamára biztosítja, az alábbiak szerint: A projekt összköltségvetése: Pályázati támogatás: Ft Ft Önkormányzati saját forrás: Ft, melybõl Ft önkormányzati költségvetés terhére biztosított forrás; Ft hosszúlejáratú beruházási célú hitel. A 14/2005. (III. 30. BM rendelet 3. (1). d. pontja, valamint a 15..(1) db. pontja alapján tekintettel a saját forrás hitelfelvétellel érintett összegére az Önkormányzat Képviselõ-testülete Ft önkormányzati saját forrás kiegészítését szolgáló támogatást igényel. Felelõs: polgármester, Határidõ: értelemszerûen 18

19 3./ Tárgy: A Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulás mûködésével kapcsolatos feladatok a.) Közoktatási Ellátási Körzet létrehozásáról szóló Együttmûködési Megállapodás közös megegyezéssel történõ megszüntetése Tisztelt Képviselõ-testület! A Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet március 28-án jött létre 24 települési önkormányzat csatlakozásával, melyhez késõbb január 1-jéig további 7 település társult. Így a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet társult településeinek száma 31 lett. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló módosított évi CXXXV. törvény elõírásainak megfelelõen a Közoktatási Ellátási Körzetet társulási formában kellett mûködtetni, mely napjainkig a szerzõdõ Felek elvárásainak megfelelõen mûködött, a kitûzött feladatokat megvalósította. A szerzõdõ Felek alapvetõ célja, elhatározása az volt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. és az említett évi CXXXV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben megfogalmazott közoktatási közfeladatokat szakmailag és gazdaságilag hatékonyabban tudják ellátni. A természetes kapcsolatokra épülõ, kistérségre kiterjedõ, komplex feladatellátást lehetõvé tevõ társulási rendszer kibontakozását ugyanis jelentõs mértékben elõsegítette a területfejlesztési törvény, majd a késõbb hatályba lépõ évi CXXXV. törvény. Az állam és a helyi önkormányzatok szerepe azonban mind Európában, mind hazánkban jelentõs átalakuláson ment keresztül, a decentralizáció mellett a szolgáltató jelleg emelhetõ ki leginkább. Az Európai Unióhoz történõ csatlakozás pedig megerõsítette a minõségi szolgáltatások biztosításának kötelezettségét, melyet már nem csak a hazai igényeket figyelembe véve, hanem az európai elvárásokra is tekintettel kell kialakítani, mûködtetni. Így a kistérség mint a megyénél kisebb földrajzi egység nagy mértékben elõtérbe került illetve felértékelõdött. Ezen változásokat felismerve, a statisztikai körzetbe tartozó helyi önkormányzatok a közigazgatási területeik összehangolt fejlesztéseinek elõsegítése, közös társulási programok kialakítása és azon való részvétel, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozásának elõsegítése, illetve állami pénzügyi alapok támogatásának elnyerése érdekében pályázatok készítése céljából, november 30-án létrehozták a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást (a továbbiakban Többcélú Kistérségi Társulás). A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18) sz. Korm. rendelet és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény értelmében Sajószentpéter és Alacska a miskolci kistérséghez tartozik. Tekintettel arra, hogy hosszabb távon nem célszerû párhuzamosan hasonló tevékenységi körû társulásokat mûködtetni a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa év elején úgy döntött, hogy kezdeményezi a Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet megszüntetését jogutódlással.

http://kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyprope...

http://kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyprope... Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2005 / 116 Ajánlatkérő: Homokmégy Község Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 6341 Homokmégy, Vörösmarty u. 4 8. Beszerzés tárgya: Homokmégy Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A TIOP-1.1.1-07/1 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban pályázattal kapcsolatos

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben