Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyprope..."

Átírás

1 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2005 / 116 Ajánlatkérő: Homokmégy Község Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 6341 Homokmégy, Vörösmarty u Beszerzés tárgya: Homokmégy Község Önkormányzata egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (17006/2005); Árubeszerzés; Adásvétel Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli Hirdetmény típusa: Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ - hatályon kívüli CPV kód: ; ; Közzététel dátuma: 2005/10/07/ Iktatószám: 17006/2005 Ajánlattételi/részvételi 2005/10/31/ jelentkezési határidő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Rövid tartalom: Nevelési Központ kialakítása Tartalom letöltése PDF-ben Tartalom: Homokmégy Község Önkormányzata egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (17006/2005) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szolgáltatás: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Homokmégy Község Önkormányzata Címzett: Matos Attila polgármester Cím: Kossuth u. 16. Postai irányítószám: 6341 Város/Község: Homokmégy Ország: Magyarország Telefon: 78/ Telefax: 78/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE Azonos az I.1) pontban megadottal: Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE (adott esetben) Azonos az I.1) pontban megadottal: X Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet 1 / :17

2 2 / :17 I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azonos az I.1) pontban megadottal: X Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet I.5) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi költségvetési szerv: Egyéb: X Helyi önkormányzat II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén) Kivitelezés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén) Adásvétel: X Bérlet: Lízing: Ezek kombinációja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén) Szolgáltatási kategória: II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Nevelési Központ kialakítása Homokmégyen c. beruházás eszközbeszerzése, a beszerzett gépek és berendezések telepítése, üzembe állítása. II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat) Szállítási szerződés. Informatikai és a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök és berendezések beszerzése az általános iskola részére. A szerződés tárgyát képezi a beszerzés, üzembe helyezés, az eszközök hálózati telepítése és a felhasználók betanítása. II.1.6) A teljesítés helye 6341 Homokmégy, Vörösmarty u NUTS-kód: II.1.7) Nómenklatúra II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) NEM: X IGEN: Ajánlatok benyújthatók:

3 3 / :17 Ajánlatok benyújthatók: egy részre: több részre: valamennyi részre: II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 1. Digitális fényképezőgép 2. Digitális kamera 3. Lézerfax 4. Fénymásoló 5. Projektor 6. Szkenner 7. Webkamera 8. Hálózati nyomtató 9. Laptop 10. Multimédiás számítógép 11. Monitor 12. Fájlszerver 13. Monitor switch 14. Switch 15. Operációs rendszer 16. Szövegszerkesztő szoftver 17. Képmegjelenítő szoftver 18. Tömörítőprogram 19. Vírusirtó 13 db 20. Mail-szerver 21. www-szerver 22. Szünetmentes tápegység 4 db 23. Internettűzfal 4 db 24. Pendrive

4 4 / :17 Az eszközök részletes technikai leírása a dokumentációban áll rendelkezésre. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban (a szerződés megkötésétől számítva) vagy: kezdés // és/vagy befejezés 2005/12/30 (év/hó/nap) Az ajánlatkérő előteljesítést megenged. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Teljesítési bankgarancia: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a szállítói díj (a szerződés áfa nélküli összértékének) 5%-a. A nyertes ajánlattevő a teljesítési bankgarancia eredeti példányát az eredményhirdetést követő 13 napon belül köteles ajánlatkérő részére átadni. Amennyiben a teljesítési bankgarancia előírt tartalommal és előírt módon történő benyújtását a nyertes ajánlattevő elmulasztja, ajánlatkérő maximum 2 napos póthatáridőt biztosít. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban, továbbá az ezen kötelezettségének betartására is kiterjedő, nyertes ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a teljesítési bankgaranciát az előírt tartalommal és előírt módon a 2 napos póthatáridőn belül sem nyújtja be, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződhet, amely ajánlattevő az ilyen tárgyú közléstől számított 13 napon belül (maximum 2 napos póthatáridő betartásával) köteles ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű teljesítési bankgaranciát. A teljesítési bankgaranciának benyújtásakor érvényesnek, a szerződés nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi aláírásától kezdődően a teljesítés határidején túl még legalább további 60 napig hatályosnak kell lennie. További mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a vállalkozási összeg nettó értékének 10%-a. Meghiúsulási kötbér: vállalkozási összeg nettó értékének 10%-a. Hibás teljesítés miatti kötbér: vállalkozási összeg nettó értékének 10%-a. Jótállási kötelezettség. Az üzembe helyezést követően kifogásolt termékekre a bejelentéstől számított 48 órán belül cseregarancia. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenérték (számla) kiegyenlítésére a szerződés szerinti összmennyiség leszállítását követően, a teljesítés megrendelő általi elfogadását követő 30 napon belül kerül sor átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem ad. A számlát ajánlattevő a teljesítést követően legkésőbb a 30. napig köteles benyújtani. Számla kiállítása forintban. Az ajánlatkérő a teljesítést az átvételkor szállítólevélen és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolja. Ajánlattevő a leszállított termékekre vonatkozóan tételes számlát köteles benyújtani. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

5 5 / :17 III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők Kizáró okok: Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki illetőleg akinek az alvállalkozója (a teljesítés során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10% feletti alvállalkozója a Kbt. 61. (1) bekezdés a) c) pontjaiban és (2) bekezdés, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki illetőleg akinek az alvállalkozója (a teljesítés során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanná minősítés szempontjai: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: Az ajánlattevő vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozójának pénzügyi helyzete a pénzintézeti nyilatkozat alapján nem ítélhető stabilnak, azaz a nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző egy év során fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tett eleget, illetve az elmúlt egy évben 20 napot meghaladó sorban állás volt a számláján. Az ajánlattevőnek vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozójának az előző két lezárt üzleti év közül bármelyik év mérleg szerinti eredménye negatív volt. Műszaki, illetve szakmai alkalmatlanná minősítés szempontjai: Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozója alkalmatlan, ha nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 2 évben, a beszerzés tárgyával azonos informatikai eszközök, berendezések szállítására vonatkozó, legalább 3 db általuk teljesített, különböző szerződések teljesítési igazolásával, melyek együttes összege nem éri el a nettó (áfa nélküli) 10 millió forintot. Az igazolásnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak alapján az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, szerződést kötő másik fél nevét. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, informatikai végzettségű, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az ajánlattevőnek és a 10%-os mértéket meghaladóan az eljárásba bevonni kívánt alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie. III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) a megkövetelt igazolási mód (adott esetben) A Kbt. 60. (1) bekezdése és a Kbt. 61. (1) bekezdés a) d) pontjai szerinti kizáró okok hiányát ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 63. (2) (3) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról írásban nyilatkozni. A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az ajánlattevő köteles továbbá nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdés a) c) és d) pontjában, illetve (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód Az alkalmasság igazolására ajánlatkérő az alábbiakat kéri az ajánlathoz csatolni: A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevővel és a 10% feletti alvállalkozóval kapcsolatban álló valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozata az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó valamennyi folyószámlájáról eredeti vagy hitelesített másolati példányban az alábbi tartalommal: mióta vezeti az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó bankszámláját, az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tesz-e, amennyiben nem, hány alkalommal nem tett határidőre eleget fizetési kötelezettségeinek a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző egy év során. Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely

6 6 / :17 Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénintézeteknél vezetnek számlát, és valamennyi pénzintézettől nyilatkozatot kell benyújtaniuk a fenti tartalommal. A pénzintézeti igazolásokat eredetiben kell benyújtani. Mérleg szerinti eredmény igazolására: Az előző két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerint elkészített éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló másolatának benyújtása. III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkövetelt igazolási mód Az alkalmasság igazolására az ajánlattal az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani: A tárgyévet megelőző 2 évben elvégzett, a beszerzés tárgyával azonos informatikai eszközök, berendezések szállítására vonatkozó, legalább 3 db általuk teljesített, különböző szerződések teljesítési igazolását, melyek együttes összege eléri a nettó (áfa nélküli) 10 millió forintot. Az igazolásnak tartalmaznia kell az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét. Az ajánlattevő csatolja az informatikai vezetőnek előírt képzettség, végzettség, illetve jogosultság igazolására vonatkozóan szakmai önéletrajzát, illetve a végzettségét és képzettségét igazoló okiratainak másolatát a cégjegyzésre jogosult hitelesítésével. A szakmai gyakorlat igazolására cégszerű nyilatkozatot csatoljon az ajánlattevő. III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? NEM: IGEN: Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA Tárgyalás nélküli: X Tárgyalásos: IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK (A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: vagy: (B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X B1) a következő részszempontok és súlyszámok alapján: részszempontok súlyszámok 1. Ellenszolgáltatás nettó vállalási ár forintban Helyszíni javítás teljesítési határideje (órában) Helyszíni garancia (hónapban) Teljesítési határidő (min. 10 munkanap max. 33 munkanap) Többletgarancia-vállalás és jótállás évben megadva, egységesen 10 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

7 7 / :17 IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/10/31 (év/hó/nap) Időpont: óra Ár (adott esetben): Ft + áfa = Ft Pénznem: forint A fizetés feltételei és módja: készpénzben, helyszínen. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen vagy meghatalmazott által a fenti határidőig, munkanapokon 9.00 és óra között vehető át az ár befizetését követően. Cím: 6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció ajánlatkérőtől történt közvetlen megvásárlása. A dokumentáció át nem ruházható. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására és egy ajánlat megtételére jogosult. IV.3.3) Az ajánlattételi határidő 2005/10/31 (év/hó/nap) vagy: nap (a hirdetmény feladásától számítva) Időpont: óra (magyar helyi idő szerint) IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók Magyar IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) //-ig (év/hó/nap) vagy: hónap és/vagy 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. IV.3.6.2) Dátum, időpont, hely Dátum: 2005/10/31 (év/hó/nap) Időpont: óra Hely: 6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. polgármesteri hivatal VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ? NEM: X IGEN: VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM: IGEN: X Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot 1/2004/ROP 2.3. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Nevelési központ kialakítása Homokmégyen Pályázati azonosító szám: ROP /34 Költségvetési sor: 4.

8 8 / :17 Költségvetési sor: 4. VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 2) Eredményhirdetés időpontja: november 2., óra 3) A szerződéskötés tervezett időpontja: november 14. 4) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. 5) Eredetigazolás: a leszállított termékek származási helye: EU-tagállam, PHAREkedvezményezett ország, illetve Törökország, Szerbia-Montenegró, Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország. A nettó Ft egységár feletti termékek esetében a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a számlához csatolnia kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított származási bizonyítványt, vagy a gyártó ország illetékes kamarája vagy más származási igazolás kiállítására az adott ország jogszabályai szerint jogosult szerve által kiállított származási bizonyítványt, amely tartalmazza az általa szállítandó áruk/gépek, berendezések, anyagok származását. 6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (1) bekezdésében meghatározottakat, így különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 7) A Kbt. 71. (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelően az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. A közbeszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról. 8) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozója ajánlata részeként nyújtsa be: 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát. A dokumentumokat eredetiben kell benyújtani. 9) Az ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott fizetési feltételeket elfogadja. 10) Nyilatkozat arra vonatkozóan, mely szerint az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés csak a Kbt ában meghatározott esetekben kerül módosításra. 11) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredető kockázat az ajánlattevőt terheli. 12) Márkajelzés: a műszaki specifikációban szereplő termékek megjelölésénél szereplő márkanevek csak a minőségi minimumkövetelményeket jelzik. Csak az ott megjelölt tétellel megegyező vagy annál jobb minőségű, illetve teljesítményű termékek fogadhatók el. A megnevezések csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. 13) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását. 14) A pontszámok közötti pontok számításának módszere amely minden részszempont szerint azonos : részszempontonként legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, a többi pontszám pedig lineáris arányosítással kerül kiszámításra. Az egyes részszempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal súlyozásra, majd összesítésre kerülnek. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú ajánlatnál az ajánlatkérő a Kbt. 90. (2) bekezdése szerint jár el. 15) Formai követelmények: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult(ak) által, minden oldalt szignózva, három példányban (1 eredeti és 2 eredetivel egyező másolati példányban) kérjük leadni. A példányokat összefűzve, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az ajánlatok leadása zárt borítékban történik, a borítékon a következő

9 9 / :17 benyújtani. Az ajánlatok leadása zárt borítékban történik, a borítékon a következő megnevezésnek szerepelnie kell: Homokmégy Község Önkormányzata, ROP 2.3. Eszközbeszerzés. Ajánlati dokumentáció. Felbontani 2005/10/17, óráig TILOS! Amennyiben az eredeti és másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma tekintendő irányadónak. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevők viselik. 16) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2005/09/28 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE Szervezet: Magistratum Stúdió Kft. Címzett: Konrád Emília Cím: Sóház u. 4. Postai irányítószám: 7020 Város/Község: Dunaföldvár Ország: Magyarország Telefon: Telefax: 75/ Internetcím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE (adott esetben) Szervezet: Címzett: Cím: Postai irányítószám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax: Internetcím (URL): 1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: Címzett: Cím: Postai irányítószám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax: Internetcím (URL):

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 70 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben