BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés 05-máj dátuma: Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot (SDS) kell biztosítani a veszélyes anyagokhoz vagy készítményekhez. Ez a termék nem felel meg az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet osztályozási kritériumainak. Ezért az ilyen dokumentum nem tartozik a REACH 31. cikkének hatálya alá az egyes fejezetek tartalmi követelményei nem alkalmazhatók 1.1. Termékazonosító 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékkód: M1400 Termék neve: MONARCHÒ 1400 REACH törzskönyvi szám: Szinonimák: Ez a biztonsági adatlap érvényes aövetkezőkategóriákra: Aktív korom, Kemencekorom BLACK PEARLS / MONARCH 1000, 1300, 1400, 1500; BLACK PEARLS 1300B1. A fent emlitettek a Cabot Corporation védjegyei. 1.2.Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítottfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Javasolt felhasználás: Ellenjavallt felhasználást: Adalék/töltőanyagműanyaghozéskaucsukhoz,Pigment,Kémiaireagens,Elemek, Tűzálók,Különböző Nem ajánlott mint humán tetoválási festék A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cabot EMEA* székhely CABOT SVÁJC GmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen Svájc Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) Cabot EMEA* üzleti szolgáltatási központ' 101 Mukusalas Street LV-1004 Riga Lettország Tel.: * Európa, Közép-Kelet és Afrika cím: 1.4.Sürgőségitelefonszám Oldal 1 / 19

2 Sürgőségitelefonszám: Lásd 16.rész Nemzetközi CHEMTREK: vagy US: CHEMTREC vagy VÉLETLENEK AZONOSÍTÁS 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Nem aveszélyesanyagazek1272/2008(clp)rendeletszerint,ennekkülönbözőmódosításaivalésadaptációival,valaminta 67/548/EGK irányelv szerint Címkézési elemek Jelzőszó: Egyik sem Veszélyre utaló mondatok: Nincs Óvatoságraintőmondatok: Nincs 2.3. Egyéb veszélyek EztazanyagotéghetőporkéntveszélyesnekosztályozaEgyesültÁlamok2012OSHAVeszélykommunikációsszabványa(29 CFR )ésakanadaiVeszélyestermékekrőlszólórendelet(HPR)2015.Ajelzőszó,figyelmeztetőmondatés óvintézkedésrevonatkozómondatokazegyesültálamokbanéskanadában:figyelem Éghetőpor-levegőelegykeletkezhet. Hőtől,szikrától,nyíltlángtólésmásgyújtóforástóltávoltartandó.Arobbanásveszélyminimalizálásaérdekében,kerüljepor felhalmozását. Netegyékki300 Cfeletti hőmérsékletnek.veszélyeségéstermékeklehetnekaszén-monoxid,szén-dioxid,kén-oxidok, valamint szerves termékek. Főexponálásiútvonalak: Szemmel való érintkezés: Bőrelvalóérintkezés: Inhalálás: Lenyelés: Karcinogenitás: Célszerv hatások: Belégzés,Szemmelvalóérintkezés,Bőrelvalóérintkezés Mechanikusan irritáló hatású lehet. Kerülni kell a szembe jutást. Mechanikaiiritációt,szennyezéstésabőrkiszáradásátokozhatja.Kerüljékabőrelvaló érintkezést. Emberi szenzitizációs eseteket nem jelentettek. Aporiritálólehetalégútakra.Biztosítsonmegfelelőhelyielszívástagépezetnélésahol még por keletkezhet. Lásd a 8. részt is. Nem várhatók az egészségre káros hatások. Lásd a 11. szakaszt. A korom az IARC (International Agency for Research on Cancer (Nemzetközi Rákkutató Intézet)) 2B csoportjába (lehetséges humán karcinogén) van besorolva. Lásd a 11. részt is. Tüdők,Lásda11.szakaszt Oldal 2 / 19

3 Betegállapot, amelyet súlyosbít az exponálás: Potenciális környezeti hatások: Asztma, Légzési rendellenesség Nem ismert. Lásd az 12. részt. 3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓELEMEKROL 3.1 Anyagok Kémiai név EK-sz. CAS sz. tömeg% Besorolás a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelv szerint Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint REACH törzskönyvi szám Aktív korom Egyéb információ: Akötőjel(-)aztjelenti,hogy nem alkalmazható 4.1.Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése 4. ELSOSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Bőrelvalóérintkezés Szemmel való érintkezés Belégzés Lenyelés Mossák le alaposan szappannal és vízzel. Amennyiben tünetek jelennek meg, forduljanak orvoshoz. Azonnalöblítsékaszemetbővízben15percig.Amennyibentünetekjelennekmeg, forduljanak orvoshoz. Köhögés,légszomjvagyegyéblégzésigondokelőfordulásaesetén,vigyékkifrislevegőre. Amennyiben a tünetek fennmaradnak, forduljanak orvoshoz. Szükség esetén, indítsák újraanormállézséstaszokásoselsősegélymódszerekkel. Ne hánytassanak. Amennyiben tudatánál van, adjanak neki több pohár vizet. Öntudatát vesztett személynek semmit ne kíséreljenek meg szájon keresztül adagolni. 4.2.Alegfontosabb akutéskésleltetett tünetekéshatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása a 2. és/vagy a 11. szakaszban vannak taglalva A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Az orvosok figyelmébe: Kezelje tünetileg Oltóanyag 5.TŰZVÉDELMIINTÉZKEDÉSEK Oldal 3 / 19

4 Alkalmas oltóközegek: Alkalmatlan oltóanyagok: Tűzoltásiközegek:vízpermet,hab,szén-dioxid,szárazvegyszervagyvízpermet.Köd ajánlott amennyiben vízet használnak. NE HASZNÁLJANAK vízsugarat, mivel ez szétszórhatja a tüzet. NE HASZNÁLJON+C257 magasnyomásúközeget,mivelezpotenciálisanrobbanékonypor-levegőkeverékhez vezethet. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Azvegyszermiattkeletkező különleges veszélyek: Veszélyes égéstermékek: Nem biztos,hogyészlelhetőazaktívkorom égése,kivéve,haazanyagotmegkavarjákés parázsés/vagyszikrákláthatók.ameggyuladtaktívkormotközelrőlkelfigyelnilegalább 48 órán keresztül, hogy biztosak legyenek a hamvadó parázs elalvásában. Az égés során iritálógőzökkeletkeznek.atermékoldhatatlanéslebegavízen.halehet,próbálják viszatartanialebegőanyagot. Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2). Kén-oxidok. 5.3.Tanácsaatűzoltóknak Különlegesvédőfelszerelések tűzoltóknak Viseljenekacélraalkalmasvédőfelszerelést.Tűzesetén,atűzoltóknakönhordozó légzőkészüléketkelviselni. 6. VÉLETLEN KISZABADULÁS ESETÉN ÉRVÉNYESÍTENDO INTÉZKEDÉSEK 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Személyes óvintézkedések: Vészhelyzeti beavatkozóknak: VIGYÁZAT: A nedves aktív korom termékek csúszó felületet képeznek a jrófelületeken. Kerüljékaporképzést.Biztosítsanakmegfelelőszelőztetést.Használjákazelőírt személyesvédőfelszerelést.lásda8.résztis. Használjaa8.szakaszbanelőírtszemélyivédelmet Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések: Ha lehetséges, tartsa a kiömlött terméket a szárazföldön. A termék oldhatatlan és lebeg a vízen. Fel kell tartóztatni minden olyan terméket amely eléri a vizet. A helyi hatóságokat tájékoztatni kell, ha a kiömléseket nem tudják visszatartani A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatárolási módszerek: Feltisztítási módszerek: Akadályozamegatovábbiszivárgástvagykiömlést,haezbiztonságosanmegtehető. Amennyibenakiömlöttanyagporttartalmaz,vagybelőleporkeletkezhet,éghetőporok esetében, használjon robbanásbiztos porszívót és/vagy tisztító rendszereket. Vákuum alkalmazásaajánlottnagyteljesítményűrészecskeszűrővel(hepa).negerjeszenek porfelhőtkefevagysűrítettlevegőhasználatával.nem ajánlottszárazonfelseperni.a vízpermetnagyoncsúszósjárófelületokozésnem vezetazaktívkorom megfelelő eltávolításához. Szedjék fel és helyezzék szabályosan címkézett tartályokban. lásd a 13 részt Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. részt. További információért lásd a 13. részt. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Oldal 4 / 19

5 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok: Kerüljékabőrelésszemekkelvalóérintkezést.Kerüljékaporképzést.Nelélegezékbea port.biztosítsonmegfelelőhelyielszívástagépezetnélésaholmégporkeletkezhet.ne gerjeszenekporfelhőtkefevagysűrítettlevegőhasználatával.aporrobbanékony elegyetképezhetalevegővel. Asztatikusfeltöltődéselenvédekeznikel.Akeverőberendezésekmindenfémesrészét földelnikel.azáthelyezésiműveletekelkezdéseelőtt,bizonyosodjanakmeg,hogya minden berendezés elektromosan földelve van. A finom por képes behatolni az elektromosberendezésekbe,aholrövidzárlatotokozhat.hamagashőmérsékleten történőmunkavégzésrevanszükség(forasztás,lángvágás,stb.)aközvetlen munkaterületetmegkeltisztítaniakorom termékektőlésportól. Általános higiéniai szempontok: Ahelyesiparihigiéniaiésbiztonságigyakorlatszerintkezelendő A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási körülmények: Tároljaszáraz,hűvös,jólszelőztetetthelyen.Tároljáktávolmelegtőléstűzforásoktól.Ne tároljákegyütterősoxidálószerekkel.netároljaegyüttilékonyvegyszerekkel,mivelezek felszívódhatnak a termékbe. Tárolja szabályosan felcímkézett tartályokban. A korom nem sorolandóazuntesztkritériumok4.2szakaszaszerintiönmelegedőanyagokhoz.egy anyag önmelegedésének maghatározásához alkalmazott UN tesztkritériumok azonban függenekazanyagmennyiségétől,azöngyuladásihőmérsékletcsökkenazanyag mennyiségével.lehetséges,hogyezabesorolásnem megfelelőnagymennyiséget befogadó tároló konténerek esetében. Mielőttaktívkormottartalmazóedényekbeészártterekbelép,elenőrizeamegfelelő oxigénelátást,agyúlékonygázokéspotenciálisanmérgezőlevegőszennyezőkjelenlétét. Ne hagyja, hogy porlerakódások alakuljanak ki a felületeken, mivel ezek robbanékony keveréketalkothatnak,haelegendőkoncentrációbanalevegőbejutnak. Összeegyeztethetetlen anyagok: Erősoxidálószerek Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Kockázatkezelési intézkedések (RMM) Mivel az anyag nem veszélyes, nem készült expozíciós forgatókönyv a REACH Rendelet 14.4 cikke szerint. 8.AZEXPOZÍCIÓELLENŐRZÉSE/EGYÉNIVÉDELEM 8.1.Elenőrzésiparaméterek Kibocsátására vonatkozó irányelvek: Azalábbitáblázategyöszefoglaló.Lásdaspecifikustörvénytakimerítőtájékozódás érdekében Oldal 5 / 19

6 Aktív korom, CAS RN : Argentina:3.5 mg/m 3, TWA Ausztralia: 3.0 mg/m 3,TWAbelélegezhető(?) Belgium:3.6 mg/m 3, TWA Brazilia: 3.5 mg/m 3, PEL Kanada (Ontario):3.0 mg/m 3,TWAbelélegezhető(?) Kina:4.0 mg/m 3, TWA; 8.0 mg/m 3, STEL Kolombia:3.0 mg/m 3,TWAbelélegezhető(?) Cseh Republika :2.0 mg/m 3, TWA Finn Orszag:3.5 mg/m 3, TWA; 7.0 mg/m 3, STEL Francia Orszag - INRS:3.5 mg/m 3,TWA/VMEbelélegezhető(?) Hong Kong:3.5 mg/m 3, TWA Indonezia:3.5 mg/m 3, TWA/NABs Ir Orszag:3.5 mg/m 3, TWA; 7.0 mg/m 3, STEL Olasz Orszag:3.0 mg/m 3,TWA belélegezhető(?) Japan SOH: 4.0 mg/m 3, TWA; 1.0 mg/m 3, TWA(?) Korea:3.5 mg/m 3, TWA Malézia:3.5 mg/m 3, TWA Hollandia - MAC:3.5 mg/m 3,TWAbelélegezhető(?) Mexikó: 3,5 mg/m 3,idősúlyozottátlag Norvegia:3.5 mg/m 3, TWA Spanyol Orszag:3.5 mg/m 3, TWA (VLA-ED) Sved Orszag:3.0 mg/m 3, TWA Edyesült Kiralysag - WEL:3.5 mg/m 3,TWAbelélegezhető(?);7.0mg/m 3, STEL belélegezhető(?) USA ACGIH - TLV:3.0 mg/m 3,TWAbelélegezhető(?) USA OSHA - PEL:3.5 mg/m 3, TWA MEGJEGYZÉS: (1)Hacsaknincsjelezvehogy"belélegezhető"("respirable","inhalable"),azexpozicióshatárértékaz"öszes"("total")értéket jelenti.abelélegezhetőhatárértéksokkal,körülbelülegy3-asfaktoralszigorúbb,mintazöszesrevonatkozóérték. (2) Cabot Corporation a létesítményeiben világszerte az US ACGIH TLV szerinti 3,0 mg/m 3 belélegezhetőtwaértékettart. AGW: Arbeitsplatzgrenzwert INRS: Országos kutatási és biztonsági intézet (Franciaország) MAC: Maximaal Aanvaarde Concentraties (Maximális engedélyezett koncentráció) MHLW: Egészségügyi, Munkaügyi, és Jóléti Minisztérium NABS:NilaiAmbangBatas(Küsöbhatŕrérték) Foglalkozási expozíciós határérték: Foglalkozási expozíciós határérték PEL:Megengedhetőkitételhatára SOH: Foglalkozás-egészségügyi társaság STEL: Rövid távú exponálási határ TLV: Határérték küszöbje TRGS:TechnischeRegelnfürGefahrstoffe(Műszakiszabályokveszélyesanyagokra) TWA:Idősúlyozottátlag US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists US OSHA: USA Foglakozásbeli biztonság és munkaegészségügyi hivatal VME: Valeur Moyenne d'exposition (Átlagos exponálási szint) WEL: Munkahelyi exponálási határ VLA-ED-Valorlimiteambientaldeexposiciondiaria(environmentalisnapihatŕrexpozicioérték) Származtatott hatásmentes szint (DNEL) AhogyanazEUavegyszerekregisztrálásáról,értékelésérőlésengedélyezéséről(REACH) szólórendeletbenelőírja,areachkorom Konzorcium (amelynektagjaacabot Corporation cég) kidolgozott egy származtatott hatásmentes szintet (DNEL) a koromra, amely 2 mg/m 3 lélegezhetőszint,ésamelynekalapjáthumánegészségügyivizsgálatok képezték, és 0,5 mg/m 3 belélegezhető,azálatkísérletekalapján. Oldal 6 / 19

7 Becsült legnagyobb hatásmentes koncentráció (PNEC). 8.2.Azexpozícióelenőrzése MŰSZAKIELLENŐRZÉS Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben. Egyénivédőfelszerelés[PPE] Légzésvédelem: Kézvédelem: Szem-/arcvédelem: Bőréstestvédelem: EGYÉB Jóváhagyott levegotisztító légzokészülék (APR) részecskékre, engedélyezett lehet ahol a lebego koncentrációk várhatóan túllépik a foglalkozás közbeni exponálási határokat. A levegotisztító légzokészülékek által biztosított védelem korlátozott. Használjanak a pozitív-nyomású,táplegevos légzokészüléket, amelnnyiben fennáll az ellenorizetlen kiszabadulás veszélye, nem ismertek az exponálási, vagy olyan helyzetekben, amikor a levegotisztító légzokészülékek nem biztos, hogy megfelelo védelmet biztosít. A légzokészülékek alkalmazása magába kell foglaljon a teljes légzésvédelemi programot, az országos szabványoknak és az optimális gyakorlatnak megfeleloen. A következo hivatalok/szervezetek hagynak jóvá légzokészülékeket és/vagy szempontokat a légzokészülék programhoz: US: NIOSH (Országos Munkaegészségügyi Intézet, USA) jóváhagyása szükséges a 42 CFR 84 szerint. OSHA (Foglakozásbeli biztonság és munkaegészségügyi hivatal, USA) (29 CFR 1910,134). ANSI (Amerikai Szabványügyi Hivatal) Z (Légzésvédelem).EU: CR592 Irányelvek a légzésvédelem kiválasztásához és használatához.németország: DIN/EN 143 Légzésvédelemi eszközök porszeru anyagok esetében.uk: BS 4275 Ajánlások részére a Kiválasztás, Használ és Fenntartás -ból Légzési Védo Felszerelés. HSE Irányítás Jegyzék HS (G53) Légzési Védo Felszerelés. Viseljenekvédőkesztyűt,hogymegelőzékakezekszennyeződését.Atermékkezelése előtthasználjonvédőkrémréteget.mosamegakezétésazegyébexpozíciós bőrfelületeketgyengeszappanosvízel. Szem ésarcvédőtkelviselni.viseljenbiztonságiszemüvegetoldalvédőkkel(vagy védőszemüveget). Viseljenekalkalmasvédőruházatot.Mosáknapontaaruházatot.Munkaruhábannem szabad elhagyni a munkahelyet. Kezeljékaszabályosaziparihigiéniaésabiztonságigyakorlatnakmegfelelően.Sürgőségi szemmosó és biztonsági zuhany kell legyen a közelben. Környezetiexpozíció-elenőrzések: Mindenhelyijogszabályésazengedélyelőírásaiszerint. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció Halmazállapot: Szilárd Szag: Egyik sem Megjelenés: Fekete por vagy szemcsék Szag küszöbérték: Szín: Fekete Tulajdonság Értékek Észrevételek Módszer ph: 2-4 (oxidált aktív korom) Olvadáspont/fagyáspont: Oldal 7 / 19

8 Forráspont / forrásponttartomány: Párolgási sebesség: Gőznyomás: Gőzsűrűség: Sűrűség: C Ömlesztett(átlag)sűrűség: kg/m 3 (Pelletek) kg/m 3 (por) Fajsúly20 Chőmérsékleten: Oldhatóság vízben: Oldhatatlan Oldhatóság(ok): Oldhatatlan Feloszt Együttható n - oktán / víz ): Bomlásihőmérséklet: Viszkozitás: Kinematikai viszkozitás: Dinamikus viszkozitás: Oxidáló tulajdonságok: Lágyuláspont: VOC-tartalom (%): Nem áll rendelkezésre információ % illékony anyagok Nem áll rendelkezésre információ (térfogatszázalékban): % illékony (súlyszázalék): > 8 (oxidált korom) Felületi feszültség: Nem áll rendelkezésre információ Robbanásveszélyes Aporrobbanékonyelegyetképezhetalevegővel tulajdonságok: Lobbanáspont: Tűzveszélyeség(szilárd,gáz): Nem áll rendelkezésre információ Tűzveszélyeségihatár Nem áll rendelkezésre információ levegőben: Robbanásihatároklevegőben-felső(%): Nem áll rendelkezésre információ Robbanásihatároklevegőben-alsó(%): g/m 3 por Öngyuladásihőmérséklet: > 140 C (szállítás) IMDG (Nemzetközi tengeri veszélyes árú)-kód Minimálisgyuladásihőmérséklet: > C (BAM kemence) VDI 2263 Minimális gyulladási energia: >500 mj VDI 2263 Gyulladási energia: Nem áll rendelkezésre információ Maximális abszolút robbanási nyomás: 9 bar 1barkezdetikezdőnyomásnál9bar.Magasabbkezdeti kezdőnyomásoknagyobbexplóziósnyomásokatadnakvdi 2263 Maximális nyomásemelkedési sebesség: VDI 2263 és ASTM E bar/másodperc Égési sebesség: > 45 másodperc (nem sorolható be, mint "Nagyon gyúlékony", vagy "Könnyen meggyújtható") Kst érték: 124 VDI 2263 bar.méter/másodp erc Porrobbanás besorolás: ST Egyéb információ Nincs Oldal 8 / 19

9 10.1. Reakciókészség 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSEG Reakcióképesség: Hőfejlődéselreagálhatamikorérintkezikerősoxidálószerekkel Kémiai stabilitás Stabilitás: Stabil az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között. Robbanási adatok Érzékenység mechanikai behatásra: Érzékenység sztatikus kisülésre: Nem érzékeny mechanikai ütésre Aporrobbanékonyelegyetképezhetalevegővel.Kerüljékaporképzést.Negerjeszenek porfelhőtkefevagysűrítettlevegőhasználatával.asztatikusfeltöltődéselenvédekezni kel.akeverőberendezésekmindenfémesrészétföldelnikel.azáthelyezésiműveletek elkezdéseelőtt,bizonyosodjanakmeg,hogyamindenberendezéselektromosanföldelve van Aveszélyesreakcióklehetősége Veszélyes polimerizálás: Aveszélyesreakcióklehetősége: Veszélyespolimerizációnem fordulelő. Normál feldolgozás mellett semmi Elkerülendőkörülmények Kerülendőkörülmények: Netegyékki300 Cfeletti hőmérsékletnek.tároljáktávolmelegtőléstűzforásoktól. Kerüljék a porképzést Nem öszeférhetőanyagok Összeegyeztethetetlen anyagok: Erősoxidálószerek Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2), Kén-oxidok, Az égés szerves termékei A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ HEVENY TOXICITÁS 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Orális LD50: Belégzés LC50: Dermális LD50: Bőrmarás/bőriritáció: LD50/orális/patkány=>8000mg/kg.(EgyenértékűazOECDTG401-el). Nincs rendelkezésreálló adat Nincs rendelkezésreálló adat Nyúl:nem iritáló.(egyenértékűazoecdtg404-el).ödéma:0(max.elérhetőiritációs pontszám:4).bőrpír:0(max.elérhetőiritációspontszám:4). Értékelés:nem iritáljaabőrt. Oldal 9 / 19

10 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nyúl:nem iritáló.(oecdtg405).szaruhártya:0(max.elérhetőiritációspontszám:4). Szivárványhártya:0(max.elérhetőiritációspontszám:2).Kötőhártya:0(max.elérhető iritációspontszám:3).kemózis:0(max.elérhetőiritációspontszám:4). Értékelés: nem irritálja a szemeket. Preparál Hat: Tengerimalacbőre(Bühlerteszt):nem érzékenyítő(oecdtg406). Értékelés:nem érzékenyítőálatoknál.nem számoltakbetúlérzékenységrőlazembernél. Csírasejt mutagén tulajdonság In Vitro Oldhatatlansága miatt, az aktív korom nem alkalmas bakteriális (Ames teszt) vagy egyéb in vitro rendszerben való vizsgálatra. Mindazonáltal, amikor a aktív korom szerves oldószeres kivonatait vizsgálták, az eredmények nem mutattak mutagén hatást. Az aktív kormot tartalmazó szerves oldószer kivonatok policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH) tartalmazhatnak. Egy tanulmány melynek célja a PAH biológiai hozáférhetőségénekkutatása,rámutatottara,hogyapoliciklusosaromás szénhidrogéneknagyonerősenkötődnekakoromhoz,ezértbiológiailagnem hozáférhetők.(borm,2005) In Vivo Egy kísérleti vizsgálat során, a hprt gén mutációs változásairól számoltak be az alveoláris hámszövet sejtekben patkányoknál, miután belégzéses exponálásnak lettek kitéve aktív korommal.erőlfeltételezik,hogypatkányokrajelegzetesésa tüdőtúlterhelést eredménye(driscol,1997),amikrónikusgyuladáshozéskülönbözőreaktívoxigénfajok kibocsátásához vezet. Ezt másodlagos géntoxikus hatásnak tekintik, így az aktív korom maganem tekinthetőmutagénnek. Értékelés:invivomutagenitáspatkányokbanelőfordulolyanmechanizmusokkalamelyek egyküszöbhatáskísérői,ésa tüdőtúlterhelés következménye,amikrónikus gyulladáshoz és a genotoxikus oxigén fajok megjelenéséhez vezet. Ezt másodlagos géntoxikusmechanizmusnaktekinthetik,ígyazaktívkorom maganem tekinthető mutagénnek. Oldal 10 / 19

11 Rákkeltőhatás: ÁLLATI TOXICITÁS: Patkány, orális, 2 évig. Hatás: nem alakulnak ki daganatok. Egér, orális, 2 évig. Hatás: nem alakulnak ki daganatok. Egér,bőrönát,18hónapig. Hatás:nem alakulnakkibőrdaganatok. Patkány, belégzés, 2 évig. Célszerv:tüdő. Hatás: gyulladás, fibrózis, daganatok. Megjegyzés:Apatkánytüdőbenészleltdaganatokatinkábba tüdőtúlterhelésitünet magyaráza,mintaspecifikusvegyszerhatásamitmagaazaktívkorom okozatüdőben. Ezekrőlahatásokrólpatkányoknál,másszervetlennehezenoldódórészecskékkelvégzett vizsgálatokbanisbeszámoltak,ésúgytűnikezekpatkány-specifikusak(ilsi,2000).nem észleltek daganatokat aktív korom vagy más nehezen oldódó részecskékkel egyéb fajoknál (egér és hörcsög), hasonló helyzetek és vizsgálati körülmények között. MORTALITÁSI VIZSGÁLATOK (HUMÁN ADATOK): Egy Egyesült Királyságban végzett vizsgálat az aktív korom gyártásánál dolgozók körében (Sorahan,2001),azötüzem közülkettőesetébenmegnövekedetttüdőrákkockázatot észlelt; mindazonáltal, a növekedés nem volt összefüggésben az aktív korom dózissal. Ezértaszerzőknem tekintettékamegnövekedetttüdőrákkockázatotazaktívkorom expozíció hatásának. Németországi vizsgálatok amelyeket az aktív korommal dolgozók közöttvégeztekegyüzemben(morfelt,2006;buechte,2006)hasonlómértékűtüdőrák kockázat-növekedést állapított meg, mint a Sorahan 2001-es vizsgálat (Egyesült Királyság), de nem találtak összefüggést az aktív korom expozícióval. Ezzel szemben, egy nagymintánvégzettamerikaivizsgálat18üzemben,csökkenttüdőrák-kockázatot mutatatott ki az aktív korommal dolgozók között Dell, 2006). Ezeknek a vizsgálatoknak az alapján, 2006 februárjában az Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) munkacsoportja megálapította,hogynem elégségesekabizonyítékokahumánrákkeltőhatásal kapcsolatban (IARC, 2010). Mióta a IARC értékelte az aktív kormot, Sorahan és Harrington (2007) újraelemezte az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálat adatait egy alternatív expozíciós hipotézissel, éspozitívöszefüggésttaláltakazaktívszénrevalóexpozícióraazötüzemből,kettő esetében. Ugyanazt az expozíciós hipotézist alkalmazta Morfeld és McCunney (2009) a németcsoportra;azelőbbiekkelelentétben,nem találtaköszefüggéstazaktívkorom expozícióésatüdőrákkockázataközött,ésígynem támasztottákaláasorahanés Harrington alternatív expozíciós hipotézisét. Összességében, ezeknek a részletes vizsgálatoknak az eredményeképpen nem sikerült ok-okozat összefüggést bizonyítani az aktív koromra való expozíció és a rák kockázata között az embernél. IARC RÁK BESOROLÁS: 2006-banazIARCmegerősítetteaztaz1995.évimegálapítást,amelyszerint nincs Oldal 11 / 19

12 elegendőbizonyíték ahumánegészségügyivizsgálatokbólannakfelmérésére,hogyaz aktívkorom rákkeltővagysem azemberben.ugyanakkoraiarcaraakövetkeztetésre jutott,hogylétezik elégbizonyíték ara,hogyakísérletiálatokonvégzettvizsgálatok alapjánakormotrákkeltőnektekintsék.végülaiarcátfogóértékeléseszerint,azaktív korom lehetségesemberirákkeltő(2bcsoport).ennélakövetkeztetésnélalapjául szolgáltakaiarcirányelvei,amelyekelőírjákeztaminősítést,haegyálatfajnál karcinogenitást tapasztalnak két vagy több vizsgálatban (IARC, 2010). Aktív korom oldószeres kivonatát alkalmazták egy a patkányokon végzett vizsgálatban, és bőrtumorokmegjelenéséttapasztaltákbőrevalóalkalmazástkövetően,ésszámos vizsgálatotvégeztekegerekkel,amelyeknélszubkutáninjekciótkövetően,szarkómák jelentekmeg.aiarcaraakövetkeztetésrejutott,hogy elegendőbizonyíték ál rendelkezésre, hogy ki lehessen jelenteni, hogy az aktív korom kivonatok rákot okozhatnak állatoknál (2B csoport). ACGIH RÁK BESOROLÁS: Bizonyítottanrákkeltőálatokban,ismeretlenrelevanciávalazembernél(A3kategória rákkeltő). ÉRTÉKELÉS: Az önbesorolási irányelvek alkalmazásával a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésénekglobálisanharmonizáltrendszereszerint,aaktívkorom nem minősül rákkeltőnek.tüdődaganatokjelennekmegpatkányoknál,amikorezeketismételten kiteszik közömbös, gyengén oldódó részecskék expozíciójának, mint az aktív korom és egyéb gyengén oldódó részecskék. A patkányok daganatai kialakulásának oka a másodlagosatüdőtúlterheléselkapcsolatosnem géntoxikusmechanizmusjelensége.ez egyfaj-specifikusmechanizmus,amelynekrelevanciájamegkérdőjelezhetőazember szempontjából. Ennek s véleménynek az alátámasztására, a CLP célszervi toxicitás útmutatója-ismétlődőexpozíció(stot-re),atüdőtúlterhelésthumánszempontbóla nem relevánsak közé sorolja. A humán egészségügyi vizsgálatok azt mutatják, hogy az aktív korom hatásának való expozíció nem növeli rák kockázatát. Reprodukciósésfejlődésitoxicitás: ÉRTÉKELÉS:Nem számoltakhatásokrólanemiszervekrevagymagzatifejlődésreahoszú távú ismételt adagos toxicitásos állatkísérletekben. STOT (célszervi toxicitás) - egyetlen expozíció: ÉRTÉKELÉS:A rendelkezésre álló adatok alapján, a célszervi toxicitás nem várható egyszeri orális,belégzéses,iletveegyetlenbőrexpozícióesetében. Oldal 12 / 19

13 STOT-ismétlődőexpozíció: ÁLLATI TOXICITÁS: Ismételtdózisútoxicitás:belélegzés(patkány),90nap,nem észlelhetőkároshatás koncentrációja (NOAEC) = 1,1 mg/m 3 (belélegezhető).célszervihatásokamagasabb adagoknálatüdőgyuladás,sejtburjánzás,fibrózis. Ismételtdózisútoxicitás:orális(egér)2évig,nem észlelhetőkároshatáskoncentrációja (NOAEC) = 137 mg/kg (testsúly.) Ismételtdózisútoxicitás:orális(patkány)2évig,nem észlelhetőkároshatás koncentrációja (NOAEC) = 52 mg/kg (testsúly.) Báraaktívkorom tüdőiritációt,sejtburjánzást,fibrózist,éstüdődaganatokatokoz patkányoknál tüdőtúlterhelési körülményekközött,bizonyítékokléteznekamelyek szerint,ezaválaszelsősorbanfajspecifikusválasz,amelynem relevánsazembere. MORBIDITÁSI VIZSGÁLATOK (humán adatok): Az aktív korom gyártásában dolgozókkal végzett epidemiológiai vizsgálatok eredménye arautal,hogyahalmozottexpozíciókövetkezményelehetanem-klinikaitüdőfunkció valamelyes csökkenése. Egy nemrégen végzett morbiditás vizsgálatban az Egyesült ÁlamokbanaFEV1(erőltetettkilégzés)27ml-escsökkenésérőlszámoltakbe,40éven keresztültartó,napi8órás,idősúlyozottátlag1mg/m 3 expozícióesetén(belélegezhető frakció) (Harber, 2003). Egy korábbi európai vizsgálatban arra jutottak, hogy 40 éven keresztül tartó 1 mg/m 3 (belélegezhetőfrakció)aktívkorom hatásánakkitett személyeknél a FEV1 48 ml csökkenését okozza (Gardiner, 2001). Mindazonáltal, mindkét vizsgálatbecsléseiéppencsaksúroltákastatisztikaiszignifikanciahatárát.hasonlóidő alatt, a normális életkorral járó csökkenés körülbelül 1200 ml volna. Az USA-ban végzett vizsgálatban, 9% a legmagasabb nemdohányzó exponálási csoportban (ellentétben a nem exponált csoport 5% eredményével) idült hörghurutra utaló tünetekrőlszámoltakbe.azeurópaivizsgálatesetében,akérdőívalkalmazásának módszertani korlátozásai miatt, korlátozza a végleges következtetések levonását a jelentetttünetekből.mindazonáltal,ezavizsgálatrámutatottazaktívkorom éskisebb foltokközötti öszefüggésreatüdőfelvételeken,deatüdőfunkcióragyakorolthatás elhanyagolható. BELÉGZÉS ÉRTÉKELÉS: AGHSszerintiönbesorolásiirányelvekalapján,atüdőregyakorolthatásszempontjábólaz aktív korom nem sorolható a STOT-RE rubrikába. A besorolás nem indokolt kizárólag a patkányoknáltapasztaltakalapjánamelyeknél tüdőtúlterhelés lépettfelgyengén oldódórészecskékkelvalóexpozíciótkövetően,mintazaktívkorom.atüdőregyakorolt hatások mintázata a patkánynál, mint például a gyulladás és fibrózisos válaszok, nem figyelhetőkmegmásrágcsálófajoknál,nem-humánfőemlősöknél,vagyembereknél hasonlóexpozícióskörülményekmelett.atüdőtúlterhelésenem tűnikrelevánsnakaz emberi egészség szempontjából. Összességében a szabályosan lefolytatott vizsgálatok epidemiológiai bizonyítékai azt mutatják, hogy nincs okozati összefüggés az aktív korom expozíció és a nem rosszindulatú légúti betegség között az ember esetében. Nem szükséges az aktív korom STOT-RE besorolása ismételt belégzés esetén. ORÁLIS ÉRTÉKELÉS: Oldal 13 / 19

14 A rendelkezésre álló adatok alapján, a célszervi toxicitás nem várható ismételt orális expozíció után. DERMÁLIS ÉRTÉKELÉS: A rendelkezésre álló adatok és a kémiai-fizikai tulajdonságok alapján (oldhatatlanság, alacsony abszorpciós potenciál), ismételt dermális expozíció után célszervi toxicitás nem várható. Aspirációs veszély: ÉRTÉKELÉS:Az ipari tapasztalatok és a rendelkezésre álló adatok alapján, nem várható aspirációs veszély. 12. ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ Toxicitás Vizi toxicitás: Hal (Brachydanio rerio): LC50 (96hr) > 1,000 mg/l. (Method: OECD 203).Daphnia magna: EC50 (24hr) > 5,600 mg/l. (Method: OECD 202).Algák (Scenedesmus subspicatus): EC50 (72hr) > 10,000 mg/l.algák (Scenedesmus subspicatus): NOEC (nem észlelheto hatás koncentrációja) >= mg/l.(method: OECD 201) Aktivált iszap: EC0 (3hr) >= 800 mg/l. (Method: DEV L3 TTC vizsgálat) Perzisztencia és lebonthatóság A biológiai lebonthatóság meghatározására szolgáló módszerek nem alkalmazhatóak a szervetlen anyagokra Bioakkumulációs képesség Nem várható az anyag fizikai-kémiai tulajdonságai miatt A talajban való mobilitás Mobilitás: Nem várható, hogy migrál. Oldhatatlan A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ezazanyagnem minősülperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(pbt).ezazanyagnem minősülsem nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vpvb) Egyéb káros mellékhatások Nem áll rendelkezésre információ. 13. ÁRTALMATLANÍTÁS Oldal 14 / 19

15 Ebben a részben az információ a szállított termékre, az ennek a Biztonsági Adatlapnak a 3. Részében leírt, szándékozott öszetételérevonatkozik.szennyezésvagyfeldolgozásmegváltoztathatjaahuladékjelemzőketésakövetelményeket.a szabályokvonatkozhatnakazüreskonténere,bevonatokra,öblítőkre.azálami/területi/helyiszabályokeltérhetneka szövetségi szabályoktól. Huladékjegyzékbenszerepelőkód: EU hulladék kód sz Hulladékkezelési módszerek Maradványokból/felhasználatlan termékbőlszármazóhuladék: A hulladékot nem szabad a csatornákba engedni. A terméket szállított állapotában elégethetőmegfelelőégető-létesítményben,aziletékesszövetségi,álamivagyhelyi hatóságok által kiadott rendeletek szerint kell ártalmatlanítani. Azonos figyelmet kell fordítani az edényekre és a csomagolásra. 14. SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Hét(7)referenciakorom vizsgálatatörténtmegazunönmelegedőszilárdanyagokravonatkozóvizsgálataszerintésúgy találták,hogy"nem önmelegedő anyagaz4.2szakaszaszerint";ugyanezenkorom mintákatmegvizsgáltákakönnyengyuladó szilárd anyagokra vonatkozó UN módszerrel, és úgy találták hogy "nem könnyen gyulladó a 4.1 szakasz szerint"-a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó jelenlegi UN ajánlások alapján. Akövetkezőszervezeeteknem soroljákazaktívkormota"veszélyesteher"kategóriába,hogyha"szén,nem-aktivált,ásványi eredet" a meghatározása. A Cabot aktív korom megfelel ennek a meghatározásnak. DOT (USA Közlekedési Minisztérium) 14.1 ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva 14.2 őszálításinév Nincsen szabályozva 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva IMDG 14.1 ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva 14.2 őszálításinév Nincsen szabályozva 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva RID 14.1 ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva 14.2 őszálításinév Nincsen szabályozva 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva ADR 14.1 ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva 14.2 őszálításinév Nincsen szabályozva 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva ICAO (légi) 14.1 ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva 14.2 őszálításinév Nincsen szabályozva 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva Oldal 15 / 19

16 IATA 14.1 ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva 14.2 őszálításinév Nincsen szabályozva 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva 15. HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 15.1.Azadottanyaggalvagykeverékkelkapcsolatosbiztonsági,egészségügyiéskörnyezetvédelmielőírások/jogszabályok Európai Unió Utalás veszélyre: Nem aveszélyesanyagazek1272/2008(clp)rendeletszerint,ennekkülönbözőmódosításaivalés adaptációival, valamint a 67/548/EGK irányelv szerint. EU élelmiszer érintkezés tájékoztatás Ez a termék elfogadható olyan alkalmazásokban, ahol élelmiszerekkel érintkezik. Mindazonáltal,azországoselőírásokváltozásaimiattazEurópaiUnióban,megkelvizsgálnimindentagországalkalmazható törvényeit. Kérjük, forduljon a Cabot területi kereskedelmi menedzseréhez pontosabb tájékoztatásért. Gyógyszerészeti alkalmazás Nem megengedett. Országos rendeletek Németország Vízveszélyeztetési osztály (WGK): nwg (nem veszélyes a vízre) WGK ID Nr.: 1742 Svájci méreg osztály: -- (megvizsgálva, és nem toxikusnak besorolva): G-8938 Nemzetközi jegyzékek TSCA -EgyesültÁlamokmérgezőanyagokelenőrzésitörvénye,8(b)pont,Leltár DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada EINECS/ELINCS -LétezőKereskedelmiVegyiAnyagokEurópaiJegyzéke/Európai Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Jegyzéke ENCS -LétezőésÚjVegyiAnyagok,Japán IECSC -LétezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kína KECL -LétezőésÉrtékeltVegyiAnyagok,Korea PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland TCSI - Vegyi anyagok jegyzéke, Tajvan Kémiai biztonsági értékelés EU Kémiai Biztonsági Értékelés: A REACH Rendelet 14.1 cikke szerint Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek. EU expozíciós forgatókönyvek: Mivel az anyag nem veszélyes, nem készült expozíciós forgatókönyv a REACH Rendelet 14.4 cikke szerint. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ Oldal 16 / 19

17 Aktív korom kivonatok: A gyártott aktív korom általában kevesebb, mint 0,1% oldószerrel extrahálható policiklusos aromás szénhidrogént tartalmaz. Az oldószerelextrahálhatópoliciklusosaromásszénhidrogéntartalom számostényezőtőlfügg,beleértvedenem korlátozódvaa következőkre:gyártásifolyamat,kívánttermékspecifikáció,ésazoldószerelextrahálhatóanyagokméréséreésazonosítására alkalmazott analitikai eljárás. Az aktív korom policiklusos aromás szénhidrogén tartalmával és az analitikai eljárással kapcsolatos kérdéseket, az aktív korom beszállítójának kell feltenni Kozmetikai alkalmazás: A Cabot Corporation nem támogatja ennek a terméknek a kozmetikai alkalmazását Oldal 17 / 19

18 Hivatkozások: Borm, P.J.A., Cakmak, G., Jermann, E., Weishaupt C., Kempers, P., van Schooten,FJ., Oberdorster, G., Schins, RP. (2005) Formation of PAH-DNA adducts after in-vivo and vitro exposure of rats and lung cell to different commercial carbon blacks (PAH-DNSadduktokkialakulásainvivoésinvitroexpozícióutánpatkányokésatüdősejtekexpozíciójautánkülönböző kereskedelmi aktív kormokkal). Tox.Appl. Pharm. 1:205(2): Buechte, S, Morfeld, P, Wellmann, J, Bolm-Audorff, U, McCunney, R, Piekarski, C. (2006) Lung cancer mortality and carbon black exposure Anestedcase-controlstudyataGermancarbonblackproductionplant(Tüdőrákmiatti halálozásésaktívkorom expozíció - Telepített eset-kontroll vizsgálat egy német koromgyártó üzemben). J.Occup. Env.Med. 12: Dell, L, Mundt, K, Luipold, R, Nunes, A, Cohen, L, Heidenreich, M, Bachand, A. (2006) A cohort mortality study of employees in the United States carbon black industry (Csoportos elhalálozási vizsgálat az Egyesült Államok aktív korom iparágában dolgozóknál). J.Occup. Env. Med. 48(12): Driscoll KE, Deyo LC, Carter JM, Howard BW, Hassenbein DG és Bertram TA (1997) Effects of particle exposure and particle-elicited inflammatory cells on mutation in rat alveolar epithelial cells (Részecske expozíció és a részecske által kiváltott gyulladásos sejtek hatása mutációra a patkány alveoláris hámsejtekben). Carcinogenesis 18(2) Gardiner K, van Tongeren M, Harrington M. (2001) Respiratory health effects from exposure to carbon black: Results of the phase2and3crossectionalstudiesintheeuropeancarbonblackmanufacturingindustry(légzőszerviegészségügyihatásokra való expozíció aktív korom esetében: 2.-ik és 3.-ik fázis keresztmetszeti vizsgálatok az európai aktív kormot gyártó iparban). Occup. Env. Med. 58: Harber P, Muranko H, Solis S, Torossian A, Merz B. (2003) Effect of carbon black exposure on respiratory function and symptoms (Koromexpozíció hatása a légzésfunkcióra és tünetekre). J. Occup. Env. Med. 45: ILSI Risk Science Institute Workshop: The Relevance of the Rat Lung Response to Particle to Particle Overload for Human Risk Asesment(ILSIKockázattudományiIntézetműhelyvita:Apatkánytüdő-válaszrelevanciájarészecskékáltalokozottrészecske túlterhelés esetében a humán kockázat értékelésénél). Inh. Toxicol. 12:1-17 (2000). International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (Nemzetközi RákkutatóÜgynökség:IARCmonográfiákahumánrákkeltőkockázatokértékeléséről)(2010),Vol.93,1-14február,2006,Aktív korom, titán-dioxid, és a talkum. Lyon, Franciaország. Morfeld P, Büchte SF, Wellmann J, McCunney RJ, Piekarski C (2006). Lung cancer mortality and carbon black exposure: Cox regresionanalysisofacohortfrom agermancarbonblackproductionplant(tüdőrákmiatti halálozásésaktívkorom expozíció - Cox regressziós analízis egy német koromgyártó üzemben). J. Occup.Env.Med.48(12): Morfeld P and McCunney RJ, (2009). Carbon Black and lung cancer testing a novel exposure metric by multi-model inference (Aktívkorom éstüdőrákvizsgálatokegyújexpozíciósmérőszám alapjánésmulti-modellevezetésel).am.j.ind.med.52: Sorahan T, Hamilton L, van Tongeren M, Gardiner K, Harrington JM (2001). A cohort mortality study of U.K. carbon black workers, (Csoportos halálozási vizsgálat az UK aktív korom iparában dolgozóknál, ). Am. J. Ind. Med. 39(2): SorahanT,HaringtonJM (2007)A Lugged AnalysisofLungCancerRisksinUKCarbonBlackProductionWorkers, (Egy hordozott tüdőrákkockázativizsgálatazukaktívkarom iparábandolgozóknák ).am.j.ind.med.50, Kapcsolatok: Oldal 18 / 19

19 Cabot Italiana S. P. A. Via Baiona, Ravenna OLASZORSZÁG Tel: 39 (0544) Fax: 39 (0544) / Cabot Carbone, SAS Route Departementale 173 B. P Lillebonne FRANCIAORSZÁG Tel: 33 (2) Fax: Cabot B. V. Botlekstraat KA Botlek Rt. HOLLANDIA Tel: 31 (181) Fax: 31 (181) CS Cabot Spol S. R. O. Masary Kova Valasske Mezirici CSEH KÖZTÁRSASÁG Tel: +420 (651) Fax: +420 (651) Elállás: Arendelkezésrebocsátotttájékoztatásalapja,aCabotCorporationáltalszavatosnaktekinthetőinformáció.Nem szándékolt semmi közvetlen vagy közvetett garancia. Ez az információ csak az Ön tájékoztatására szolgál és a Cabot cég nem vállal jogi felelőségetennekhasználatáért.eltéréseseténakülönbözőnyelviváltozatokközött,azangolváltozattekintendőérvényesnek. Készítette: Frissítés dátuma: Cabot Corporation - Biztonság, egészség és környezetvédelem 05-máj és 'TM' a Cabot Corporation márkaneveit jelzik. A biztonsági adatlap vége Oldal 19 / 19

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés 05-máj.-2015 dátuma: Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot (SDS) kell biztosítani a

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés 07-aug.-2015 dátuma: Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot (SDS) kell biztosítani a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés 07-aug.-2015 dátuma: Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot (SDS) kell biztosítani a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés 20-máj.-2015 dátuma: Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot (SDS) kell biztosítani a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés 20-máj.-2015 dátuma: Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot (SDS) kell biztosítani a

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000263 Biztonsági adatlap száma ECOPRO29

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU BIZTONSÁGI ADATLAP EU0038 - HU Osztályozás Személyivédőfelszerelés Jelölés(ek) Preparation Date 08-jún.-2007 Felülvizsgálási szám: 1.AZANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉSA TÁRSASÁG/VÁLLALATAZONOSĺTÁSA Termék kódja Termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Kibocsátás dátuma

BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Kibocsátás dátuma BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Kibocsátás dátuma Felülvizsgálási szám 07-08-2013 1 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 14-nov.-2011 Változat szám 1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. QB2912 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓKENDŐ 100 DB

SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓKENDŐ 100 DB 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0890 150 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-dihidrogénfoszfát Cat No. 205920000; 205920025; 205920100; 205925000 Szinonimák

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 04-okt.-2010. Kibocsátás dátuma 1.1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 04-okt.-2010. Kibocsátás dátuma 1.1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1.1 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Réz reszelék Cat No. 207690000; 207691000; 207695000 REACH Reg. Szám: 01-2119480154-42

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. +44 (0) (Hétfo - Péntek 09:00-17:30 GMT) (csak munkaidôben)

BIZTONSÁGI ADATLAP. +44 (0) (Hétfo - Péntek 09:00-17:30 GMT) (csak munkaidôben) Oldalszám: 1/6 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: HU 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 1.1 Termékazonosító Termék neve

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Gyümölcscukor Cat No. 161350000; 161350010;

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák termékkód NYOGEL 675C

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 21.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék Bevonóanyag PVD (fizikai gőzrácsapás) folyamatokhoz

Részletesebben

Kibocsátás dátuma 07-máj.-2010 Felülvizsgálat dátuma 18-márc.-2015 Átdolgozás száma 2

Kibocsátás dátuma 07-máj.-2010 Felülvizsgálat dátuma 18-márc.-2015 Átdolgozás száma 2 Kibocsátás dátuma 07-máj.-2010 Átdolgozás száma 2 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : 117970000; 117970010; 117970025; 117970050;

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 09-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve 35 % Cat

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Megjelenés időpontja: nincs adat Felülvizsgálat időpontja 2012.11.15. Verzió: 5.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Megjelenés időpontja: nincs adat Felülvizsgálat időpontja 2012.11.15. Verzió: 5. BIZTONSÁGI ADATLAP Megjelenés időpontja: nincs adat Felülvizsgálat időpontja 2012.11.15. Verzió: 5. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Gyártmányszám 5285929

Részletesebben

Kibocsátás dátuma 16-nov.-2010 Felülvizsgálat dátuma 08-jan.-2015 Átdolgozás száma 10

Kibocsátás dátuma 16-nov.-2010 Felülvizsgálat dátuma 08-jan.-2015 Átdolgozás száma 10 Kibocsátás dátuma 16-nov.-2010 Átdolgozás száma 10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : 200730000; 200730250; 200731000 Szinonimák

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

Felülvizsgálási szám 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. E-mail: cemolkerkft@gmail.com 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Felülvizsgálási szám 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. E-mail: cemolkerkft@gmail.com 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 385030000; 385030010; 385031000 REACH Reg. Szám: 01-2119486977-12

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Cidmax EU0011 - HU

BIZTONSÁGI ADATLAP Cidmax EU0011 - HU BIZTONSÁGI ADATLAP EU0011 - HU Osztályozás Személyivédőfelszerelés Jelölés(ek) Preparation Date 30-máj.-2007 Felülvizsgálási szám: 1.AZANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉSA TÁRSASÁG/VÁLLALATAZONOSĺTÁSA Termék kódja Termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Care Mosogató tabletta SCC-hez for professional users

BIZTONSÁGI ADATLAP. Care Mosogató tabletta SCC-hez for professional users a 1907/2006 utasítás szerint Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 04.07.2011 Felülvizsgálat: 15.03.2013 Verziószám: 4 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTO SÁGI ADATLAP. Effect hangyairtó csalétek

BIZTO SÁGI ADATLAP. Effect hangyairtó csalétek 1. A KÉSZÍTMÉ Y ÉS A CÉGEK AZO OSÍTÓ ADATAI 1.1 A készítmény kereskedelmi neve: 1.2 A készítmény felhasználása rovarirtó szer 1.3 Gyártó neve, címe: U ICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika tel.: +386 (01)

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Forgalmazó: Cemolker Kft Nagykörös, Baracsi u. 3. Tel.: 06/ /306, Fax: 06/

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Forgalmazó: Cemolker Kft Nagykörös, Baracsi u. 3. Tel.: 06/ /306, Fax: 06/ CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 194890000; 194890010 Szinonimák REACH Reg. Szám: 01-2119463881-32 1.2

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 05-dec.-2012 Változat szám 1 SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. R40140 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH 1/ BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Anyag azonosítása: Növényi szén Szinonim név: Carbo Med. Feket pigment, Növényi szén, E153 Azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. E-mail: cemolkerkft@gmail.com 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. E-mail: cemolkerkft@gmail.com 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 05-aug.-2010 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.08. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-nitrát

Részletesebben

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása Ezazanyagbiztonságiadatlapmegfelelaz1907/2006/EKrendeletelőírásainak A BIZOTTSÁG 2015/830 EU RENDELETE Nyomtatás Dátuma: 2016-12-12 Page 1 of 10 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 08-ápr.-2013 SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Felülvizsgálat dátuma 08-ápr.-2013 SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás 15-jún.-2009 Felülvizsgálat 08-ápr.-2013 SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. 196700000; 196700025; 196700250; 196705000 Szinonimák

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Felülvizsgálat dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kénsav 96 % Cat No. 124230000; 124230010; 124230025 Szinonimák REACH Reg. Szám:

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet szerint Állás: 13.06.2012 Változat: 1.0 STOKOLAN Oldal 1 tűz 6

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet szerint Állás: 13.06.2012 Változat: 1.0 STOKOLAN Oldal 1 tűz 6 STOKOLAN Oldal 1 tűz 6 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító STOKOLAN 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 18/03/2015 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: CAS szám: 26183-52-8 EINECS szám: Polymer

Részletesebben

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály 2005 április 14-ei kiadás 1 oldal 5oldalból 1) Anyag- /gyártási-és cégmegjelölés Adatok a termékről: Cikkszám: 28342 Termék megnevezés: Szállító: Südsalz GmbH Salzgrund 67 74076 Heilbronn Tel: 0049/ 71316494-0

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás a 1907/2006 utasítás szerint Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 18.02.2011 Felülvizsgálat: 15.03.2013 Verziószám: 4 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.2010 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 1.1

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 1.1 CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 08. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Magnézium-oxid Cat No. 263830000; 263830025; 263835000 Szinonimák

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Felülvizsgálat dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1. Sodium Formate

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Felülvizsgálat dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1. Sodium Formate Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Sodium Formate Kémiai név CAS sz EK-szám REACH

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 BIZTONSÁ G l AD A TLAP, (A 2000. évi XXV. törvény és 44/2000. EüM rendelet szerint) ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 Készítés dátuma 18.10.2001 Nyomtatás Dátuma 13.02.2002 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁGA/ÁLLALAT

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER HU

BIZTONSÁGI ADATLAP MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER HU Oldalszám: 1/5 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: HU 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

CAS szám EU-szám Sorszám Osztályozás Koncentráció Benzoin 119-53-9 204-331-3 - - -

CAS szám EU-szám Sorszám Osztályozás Koncentráció Benzoin 119-53-9 204-331-3 - - - CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 23.07.2010 2014.08.12. Nyomtatás Dátuma 15.12.2010 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben