A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( IV.) rendelete az önkormányzat vagyonáról. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( IV.) rendelete az önkormányzat vagyonáról. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( IV.) rendelete az önkormányzat vagyonáról Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban, (4) bekezdése, a 143. (4) bekezdése i.) pontja, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet [a továbbiakban: e rendelet] hatálya kiterjed Balatonalmádi Város Önkormányzatának [a továbbiakban: Önkormányzat] tulajdonában lévő tulajdoni hányad nagyságától, illetve a részesedés mértékétől függetlenül, az alábbi vagyontárgyakra, vagyon elemekre: a) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyakra, b) az Önkormányzat társulásba vitt vagyonára, c) az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra, d) az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokra, e) az Önkormányzati tulajdonú társasági részesedésekre. f) az Önkormányzat a) és e) pontokban be nem sorolható - számviteli szabályok szerinti - befektetett és forgóeszközeire (a továbbiakban együtt: vagyon). (2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonosi kötelezettségek teljesítése során: a) az Mötv bekezdése szerint az Önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - tulajdonost megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése körében hozott döntések [a továbbiakban: a tulajdonosi döntések] előkészítésére, meghozatalára, végrehajtására, amennyiben más önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik. b) a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában, valamint a tulajdonosi jogok gyakorlásában és a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésében érintettekre és résztvevőkre. (3) E rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni a vagyont érintő, Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt) tulajdonosi döntését nem igénylő, úgynevezett belső szabályzatok - jogszabály felhatalmazása alapján történő - megalkotásánál. 2. (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni, különösen az 1. (2) bekezdése szerinti jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, valamint a következő döntések előkészítése, meghozatala és végrehajtása során: a) a vagyon birtoklására, a vagyon és a tulajdonjog védelmére, b) a vagyon használatára és hasznainak szedésére, ide értve különösen a 1

2 vagyonnal kapcsolatos terhek, az állag megóvással, fenntartással kapcsolatos költségek viselését, a károk elhárítását, a károk viselését, figyelemmel a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keretekre c) a vagyonnal való rendelkezésre, ezen belül különösen ca)a tulajdonjog átruházására, ideértve többek között a vagyon tulajdonjogának gazdasági társaság (apportálás), alapítvány, egyesület vagy önkormányzati társulás rendelkezésére bocsátását, cserét) cb)a használati vagy haszonszedési jog átengedésére, különösen a vagyon használati, haszonszedési jogának gazdasági társaság, alapítvány vagy önkormányzati társulás rendelkezésére bocsátására, használatba adásra, hasznosítási jog átadására (pl. a koncesszióba adás, hozzá-, rá- és aláépítés megengedése), vagyonkezelői, üzemeltetési, működtetési jog átadására, a haszonbérbeadásra, cc)a vagyon biztosítékul adására (pl. letétbe helyezés), cd)a vagyon megterhelésére, különösen a zálogjog, jelzálogjog, szolgalmi jog alapítására, elidegenítési és terhelési tilalommal való megterhelésre, a kezesség vállalásra, valamint a tulajdonosi jogok gyakorlását korlátozó jogok biztosítására, különösen vagyoni értékű jog gazdasági társaság rendelkezésére bocsátásához való hozzájárulásra, az elővásárlási, a vételi (opció) vagy visszavásárlási jogra, a bérlő-kiválasztási jog biztosítására, az egyéb garanciavállalásokra [a továbbiakban együtt: a megterhelés], ce)a vagyonnal, a tulajdonosi jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügy ellátásával való megbízásra (haszonkölcsön megbízás, bizomány, vagyonbiztosítási szerződés) a közbeszerzésekről szóló hatályos jogszabályok figyelembe vételével, d) a vagyon létrehozására (beruházás), a vagyon - tulajdonjogának, kezelési, használati jogának megszerzésére [a továbbiakban együtt: a megszerzés], e) a közös tulajdonra, (pl. a társasházakban lévő önkormányzati tulajdoni hányaddal való rendelkezés) különösen a közös tulajdonban lévő ea) vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására az önkormányzati tulajdoni hányad arányában, eb) vagyonnal való rendelkezésre az önkormányzati tulajdoni hányaddal ideértve a közös tulajdon megszüntetését is, ec) nem önkormányzati tulajdonban lévő hányadával kapcsolatos elővásárlási, előbérleti, elő-haszonbérleti jog gyakorlására, ed) a közös tulajdon létesítésére (pl. a társasház alapítása), f) az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlására, amelyek az Önkormányzatot, mint a vagyon tulajdonosát, kezelőjét megillető, az a) - e) pontokban nem említett jogok és kötelezettségek gyakorlását és teljesítését jelentik, ilyen különösen az építési tevékenységhez való hozzájárulás, a gazdasági társasági üzletrész (részvény) alapján az Önkormányzatot megillető jog gyakorlása, az Önkormányzat javára más tulajdonában lévő vagyonon fennálló jogokkal való rendelkezés, g) követelések elengedésére és mérséklésére, törlésére, a tartós, vagy a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, amennyiben az Önkormányzat tárgy évi költségvetéséről szóló rendelete eltérően nem rendelkezik, h) a vagyon kezelésére, különösen az Önkormányzati Hivatal, önkormányzati költségvetési szerv, az Önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, nonprofit társaság, alapítvány (a továbbiakban együtt: az 2

3 önkormányzati gazdasági társaság), vagy önkormányzati társulás kezelésébe adásra vonatkozó jogszabályok, megállapodások, megbízások keretein belüli vagyonkezelésre, üzemeltetésre, működtetésre, i) egyes e rendeletben meghatározott "eljárásokra", a vagyon értékelésére, a pályázatok kiírására, versenytárgyalásra. 3. E rendelet hatálya nem terjed ki: a.) az Önkormányzat közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzéseire, b.) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, c.) az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tulajdonjogot nem érintő hasznosítására, amelyet a közterület eltérő célú használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályoz. 2. Az önkormányzati vagyon részei 4. Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. E vagyontárgyak önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják. 5. Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a nemzeti vagyonról szóló törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősített vagyonelemei, melyeket a e rendelet 1.sz. függeléke a tárgyévet megelőző év december 31-i állományának megfelelően tartalmaz. 6. (1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vagyontárgyai a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottakon felül: a) a műemlék épületek, ideértve a műemléki környezetben lévő valamint helyi védelemben részesített ingatlan vagyontárgyakat is, b) a védett természeti területek, c) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, d) köztéri műalkotások és az Önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások e) sportpályák és sportcélú létesítmények, f) a szabályozási tervben közcélú hasznosításra kijelölt ingatlan vagyontárgyak. (2) A nemzeti vagyonról szóló törvény vagy az e rendelet szerinti korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonelemeket az e rendelet 2.sz. függeléke a tárgyévet megelőző év december 31-i állománynak megfelelően tartalmazza. 7.. A törzsvagyonhoz nem tartozó üzleti vagyon forgalomképes. Az üzleti vagyonhoz tartozó vagyonelemeket az e rendelet 3.sz. függeléke a tárgyévet megelőző év december 31-i állománynak megfelelően tartalmazza. 8.. (1) Az önkormányzati vagyonelemek forgalomképesség szerinti besorolását, rendeltetését, művelési ágát amennyiben azt a nemzeti vagyonról szóló törvény vagy más jogszabály nem zárja ki a Képviselő-testület minősített többséggel hozott egyedi határozattal megváltoztathatja, kivéve, ha a közútnak, vagy egy részének funkcióját az önkormányzat szabályozási terv elfogadásával változtatta meg. (2) Az újonnan az Önkormányzat tulajdonába került vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolását - a kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó elemek kivételével - Képviselő-testület egyedi határozattal állapítja meg. 3

4 (3) Jogutód nélkül megszűnő intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetén az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat - a megszűnéssel egyidejűleg be kell sorolni az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába, vagy üzleti vagyonába. 3. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 9.. (1) Az Önkormányzat vagyonát a számviteli szabályok szerinti értéken, értékeken kell nyilvántartani. (2) A vagyon elidegenítésére, hasznosítására, biztosítékul adására és megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét a) ingó és ingatlan vagyontárgy esetén 6 hónapnál nem régebbi arra a jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szakértő által készített - forgalmi értékbecslés alapján meg kell határozni, b) a Kt jogosult a vagyontárgy értékét az értékbecsléstől eltérően megállapítani. c) a tartós, vagy forgatási célú tulajdon-, vagy hitelviszonyt megtestesítő részesedést, értékpapírt, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott kategóriában szerepel, annak értékét a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon, a másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon kell figyelembe venni; d) a vagyoni értékű jog értékét, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az illetéktörvény a haszonélvezeti jog értékére vonatkozó szabályai alapján kell megállapítani. (3) A (2) bekezdés a) - c) pontjába be nem sorolható vagyontárgyak elidegenítésére, hasznosítására, biztosítékul adására és megterhelésére irányuló tulajdonosi döntések esetében az értékmeghatározás alapja az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő beszerzési érték. (4) A (2) és (3) bekezdésbe be nem sorolható, valamint a külön rendeletekkel, illetve az e rendelettel nem szabályozott tulajdonosi döntések esetében, a vagyon megszerzése kivételével, az értékmeghatározás alapja az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő beszerzési érték. (5) A vagyon megszerzésekor az értéket a közbeszerzésekről szóló hatályos jogszabályok figyelembe vételével, annak szabályai szerint kell megállapítani. (6) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltnál régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a tulajdonosi döntéssel ennek aktualizált változata is elfogadható. Az aktualizált változat elfogadásáról a tulajdonosi döntésre jogosult dönt. (7) A vagyoni jog hasznosítása esetén az érték megállapításkor az éves bérleti, használati díj áfa nélküli összegét kell figyelembe venni. (8) A tulajdonosi döntésre jogosultat az e paragrafus szerint megállapított érték figyelembe vételével az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve ha az elidegenítés vagy a megterhelés csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. (9) A vagyon alapítói hozzájárulásként, saját forrásként történő szolgáltatásakor a könyvvizsgáló által megállapított érték vehető figyelembe. 4

5 4. A vagyonnal való gazdálkodásra és rendelkezésre jogosultak 10.. (1) E rendelet hatálya alá tartozó vagyon tekintetében tulajdonosi döntést a Kt., átruházott feladat- és hatáskörben a Polgármester, valamint a Kt. által e rendeletben megjelölt bizottság hozhat. (2) A polgármester jogosult a vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatok megtételére. (3) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti tulajdonosi döntésről szóló jognyilatkozatait - a bizottságra átruházott feladat- és hatáskör esetében is - a Polgármester bocsátja ki. (4) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dönt a bérbeadói jogok gyakorlásáról (csak az ellenszolgáltatás fejében létrejött szerződések vonatkozásában), kivéve az 5 évnél hosszabb időtartamú vagy az évi bruttó 3 mft értékhatárt meghaladó bérleti szerződéseket. (5) Öröklés, illetve az Önkormányzat javára vagyonról történő lemondás elfogadásáról és a vagyon átvételéről a Kt. dönt. (6) Az Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati költségvetési szerv javára felajánlott vagyon elfogadása esetén a tulajdonjogot az Önkormányzat szerzi meg. (7) Az Önkormányzat vagyonkezelési, üzemeltetési, működtetési feladataival kapcsolatos döntést a Kt. tulajdonosi döntése szerint a) az Önkormányzati Hivatal, b) az önkormányzati költségvetési szerv, intézmény c) önkormányzati feladatellátására létrehozott többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, d) önkormányzati társulás [a továbbiakban együtt: a vagyonkezelő] láthatja el, az alapító okirata, feladatra szóló szerződése alapján. (8) A koncessziós pályázat kiírásáról és a pályázat elbírálásáról a Kt. dönt. 9. A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések 11.. (1) A forgalomképtelen törzsvagyonnal a tulajdonos Önkormányzat csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott korlátozásokkal rendelkezhet. (2) A forgalomképtelen törzsvagyonnal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket a Képviselőtestület hozza meg. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyon elidegeníthető, ha vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását már nem szolgálja, vagy ahhoz a jogszabályban megjelölt jogosult hozzájárul. (4) Törvényben és e rendeletben meghatározott korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hitel biztosítékául nem szolgálhat. (5) Az önkormányzati költségvetési szervek és intézmények a rájuk bízott törzsvagyon 1 éven belüli és az évi nettó 1 millió forintot el nem érő bérleti vagy hasznosítási jogról önállóan döntenek. (6) Az Önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó vagyon tulajdonost terhelő kötelezettségéről, az állagmegőrzésről, felújításról, korszerűsítésről a képviselő-testület az adott éves költségvetésben meghatározott mértékig gondoskodik. 5

6 6. Az üzleti vagyonra vonatkozó rendelkezések 12.. Az üzleti vagyon a vonatkozó törvények és e rendeletben foglalt szabályok szerint elidegeníthető, hasznosítható, koncesszióba adható, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható (2) Az üzleti vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, biztosítékul adásáról a 9. -ban meghatározott érték megállapítását figyelembe véve a Kt. dönt. 7. Az önkormányzati vagyon elidegenítésére vonatkozó rendelkezések 13.. (1) Az Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. (2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg az ott megjelölt kivételekkel (4) A 9. szerint megállapított értékű, 25 millió forint összegű értékhatár feletti vagyontárgy, vagyonrész elidegenítése - ha törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános - indokolt esetben zártkörű - versenyeztetési eljárás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehetséges, (5) Az (4) bekezdés szerint indokoltnak tekintendő és emiatt zártkörű versenytárgyalás hirdethető, ha a vagyon jellege, jelentősége, annak leghatékonyabb hasznosítása a pályázaton előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé. (6) Az (4) bekezdésben foglalt értékhatárt meg nem haladó értékű vagyonelem ha jogszabály másként nem rendelkezik a képviselő-testület értékesítésről szóló határozatának nyilvános meghirdetése útján lehetséges. (7) A versenyeztetési eljárás során szakértő közreműködése igénybe vehető. (8) A versenyeztetési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (9) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni a.) az önkormányzati vagyon elidegenítése esetén, ha a vagyontárgy egyedi könyv szerinti értéke ingó vagyon esetén a ,-forint összeget nem éri el, b.) a hatályos szabályozási terv szerinti telekhatár rendezés céljából ingatlan vagy ingatlanrész elidegenítése, cseréje esetén, megvásárlása esetén, c.) idegen tulajdonban lévő felépítmény alatti önkormányzati ingatlan, ingatlanrész elidegenítéséhez, használatba adásához. d.) Településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet értékesítése, vétele vagy cseréje esetén, (10) Az üzleti célra használt helyiségek a vételár egy összegben történő megfizetése ellenében idegeníthetők el. 6

7 (11) A nem üzleti célra szolgáló helyiségek értékesítése esetén a tulajdonos hozzájárulhat, hogy a vételárat a vevő részletekben fizethesse. Az első részlet ami nem lehet kevesebb a vételár 50%-ánál a szerződéskor, a további részlet(ek) legfeljebb fél éven belül esedékes(ek). (12) Kárpótlási jegy (a saját jogon szerzett sem) a vételár kiegyenlítésére sem a (10), sem a (11) bekezdés esetében nem használható fel. 8. Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések 14.. (1) Az Önkormányzat vagyona ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható használatba. (2) A önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint, átlátható szervezettel vagy természetes személlyel köthető, határozatlan időre, vagy legfeljebb 15 éves határozott időre, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható Az önkormányzati üzleti vagyon használatát, a vagyon hasznosítás jogát átengedni kizárólag pályáztatás útján lehet 16.. Az 1 millió forintnál nagyobb forgalmi értékű, nem lakáscélú helyiség bérbeadása esetén a Balatonalmádi Városi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló helyi rendelet előírásait kell alkalmazni Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati üzleti vagyon hasznosítása esetén ha a vagyontárgy egyedi könyv szerinti értéke az forintot nem haladja meg (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Kt. határozattal jelöli hasznosításra, kivéve a bérbeadói jogok gyakorlása csak az ellenszolgáltatás fejében létrejött szerződések vonatkozásában, az 5 évnél nem hosszabb időtartamú vagy az évi bruttó 3 millió forint értékhatárt el nem érő bérleti szerződések esetén, amely esetben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság dönt. (2) Az Önkormányzat tulajdonát képező strandokon a strandi szabad terület 1 éven belüli és az évi nettó 1 millió forintot el nem érő bérleti, vagy hasznosítási jogáról a Polgármester jogosult önállóan dönteni. 9. Önkormányzati tulajdonú és fenntartású valamint üzemeltetésű intézmények használatában lévő vagyonnal kapcsolatos szabályok 19.. (1) Az Önkormányzat vagyonkezelési, hasznosítási, üzemeltetési, működtetési feladatait ha törvény kivételt nem tesz - a Kt. tulajdonosi döntése alapján a) az Önkormányzati Hivatal, b) az önkormányzati költségvetési szervek, ( intézmények) c) 100 %-os önkormányzati tulajdonú, közfeladat ellátására létrehozott nonprofit társaságok 7

8 d) önkormányzati társulások, [a továbbiakban együtt: a vagyonkezelő] láthatják el. (2) A Kt. az (1) bekezdés a.) c) pontjában meghatározott vagyonkezelők alapító okiratában határozza meg a vagyonkezelésükbe, használatukba adott vagyon körét. E szervek vezetői hasznosításra vonatkozó jognyilatkozataik kibocsátása során e rendelet rendelkezéseit kötelesek figyelembe venni. (3) Az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott vagyonkezelővel a vagyon használatára vonatkozóan e rendelet keretein belül megállapodást kell kötni. (4) Az (1) bekezdés a.) d.) pontjában meghatározott szerveket a kezelésükbe adott vagyon tekintetében megilleti az ingyenes használat joga, a használatukba adott vagyonnal - alapító okiratukban meghatározott kötelező feladatainak sérelme nélkül - a törvények és e rendelet keretei között gazdálkodnak, bérbeadás útján természetes személy vagy átlátható szervezet részére tovább hasznosíthatják, költségvetésükről szóló rendelet, határozat figyelembe vételével kötelesek teljesíteni a tulajdonost terhelő kötelezettségeket is. (5) Az (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott szerv az Önkormányzat vagyonát nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, továbbá nem illetik meg azok a jogok, amelyeket rendelet szerint a Kt, a Kt. bizottsága vagy a Polgármester gyakorol. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek és intézmények a rájuk bízott vagyon 1 éven belüli és az évi nettó 1 millió forintot el nem érő bérleti vagy hasznosítási jogról önállóan döntenek. (7) Egy éven belüli bérbeadásnak minősül a nem folytatólagosan fennálló 1 évnél rövidebb vagy 1 évet elérő időtartamra kötött szerződés. (8) A Balatonalmádi Városgondnokság vezetője jogosult a Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. sz. alatti telephelyén belüli területet parkolás, tárolás céljára határozatlan időtartamra szóló szerződéssel, 60 napos felmondási határidő kikötésével bérbe adni. (9) Nem az intézményi feladat ellátását szolgáló ingatlanrész, iroda és raktárépület 1 éven belüli nettó 1 millió forintot el nem érő bérleti vagy hasznosítási jogáról a Városgondnokság vezetője dönt. (10) Az önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményeket a Balatonalmádi Városgondnokság működteti, jogosult a feladatellátást szolgáló vagyont a kötelező feladatellátását nem sértő módon e rendelet keretei között hasznosítani, bérbe adni. (11) A járási hivatalok kialakításáról szóló törvény alapján a Balatonalmádi Járási Hivatallal közös használatba került ingó és ingatlan vagyonról a Kt állapodik meg, a működésre vonatkozó szerződés megkötésére a polgármester jogosult. (12) Az Önkormányzat vagyona körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó intézmények, illetve gazdasági társaságok vezetői felelősek. (13) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, de az alaptevékenységük ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselő-testület dönt - a költségvetési szerv alapító okiratának megfelelő módosításával - arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a költségvetési szerv használatából, és a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át. (14) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok használatában lévő, de az alapító okirat (társasági szerződés) szerinti feladataik ellátásához nem szükséges vagyon 8

9 esetében a Kt. dönt arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a gazdasági társaság használatából és korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át. 10. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének különös szabályai 20.. (1) Amennyiben a Kt. értékesítésre kijelöl valamely nem lakás célra szolgáló helyiséget vagy építményt (a továbbiakban: helyiség), úgy elővásárlási jog illeti meg a) a bérlőt; b) a bérlőtársakat egyenlő arányban. (2) Amennyiben a helyiség bérlője gazdasági társaság, a társaság tagjainak közjegyzői okiratban foglalt közös nyilatkozatában megjelölt tag is élhet az elővásárlási joggal (1) A bérbeadott önkormányzati helyiség vételárából a helyiség kiutalásakor a bérlő által fizetett költség, díj nem vonható le. Elővásárlásra nem jogosultak esetén a forgalmi érték képezi az induló vételárat. (2) Az elővásárlásra jogosult vevő ideértve a termőföldről szóló évi LV. tv. hatálya alá tartozó ingatlanokat is kérelmére a vételár 20 %-ának egyösszegű megfizetése esetén a fennmaradó összegre 60 havi részletfizetés adható 150 %-os jegybanki alapkamat felszámítása mellett. A részletfizetés kamatmentes abban az esetben, ha a részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladja meg. (3) Minden egyéb, a termőföldről szóló évi LV. tv. hatálya alá nem tartozó ingatlan elidegenítése esetén e rendelet ait kell értelemszerűen alkalmazni. 11. Gazdasági társaságokban való vagyoni részesedésre vonatkozó szabályok 22.. (1) Az Önkormányzat a Kt. tulajdonosi döntése vagy jogszabály alapján alapíthat gazdasági társaságot, illetve szerezhet érdekeltséget gazdasági társaságban. (2) A részben önkormányzati tulajdonú gazdaság társaság működése során az önkormányzati tag nem hozhat, kezdeményezhet, fogadhat el olyan határozatot, amellyel felelőssége meghaladja a vagyoni hozzájárulása mértékét, vagy kötelező önkormányzati feladat ellátását veszélyezteti. (3) A 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi jogokat a nonprofit társaság alapító okiratában meghatározottak gyakorolják. (4)Az önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság tekintetében az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a Kt. gyakorolja. (5)A Kt. gyakorolja az 50%-ot meghaladó többségű önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok közül az átalakulással, az elidegenítéssel, az alaptőke felemelésével és csökkentésével, az elővásárlási jog gyakorlásával, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos tulajdonosi jogokat. A gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott egyéb tulajdonosi jogokat a Polgármester gyakorolja. Tevékenységéről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. 9

10 (6) A Polgármester gyakorolja a tulajdonosi jogokat - az átalakulással, az elidegenítéssel, az alaptőke felemelésével és csökkentésével az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos, tulajdonosi jogok kivételével az 4. sz. függelékben felsorolt gazdasági társaságokban. 12. A portfolióval való rendelkezés 23.. (1) A tőzsdén jegyzett részvények értékesítését megelőzően az értékpapírok értékesítésében közreműködő befektetési vállalkozás(ok) kiválasztására a Polgármester egyedi értékesítés esetén ajánlatokat kér be. Az ajánlatkérésre legalább három - tőzsdei kereskedési joggal rendelkező- befektetési vállalkozást kell felhívni. (2) A tőzsdén jegyzett részvények egyedi értékesítése esetén a Kt. az ajánlatkérés eredményeként dönt a tőzsdei értékpapírok elidegenítéséről és a tőzsdei értékpapírügylet jellegének megfelelő szerződés megkötéséről. 13. Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szerv javára fennálló jogokkal való rendelkezés 24.. (1) A más személy tulajdonában lévő ingatlanon - az Önkormányzat javára - fennálló e rendelet 2. (1) bekezdés cb) - cd) pontjában meghatározott jogról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mondhat le vagy járulhat hozzá a jog gyakorlására vonatkozó feltételek módosításához. (2) A beköltözhető forgalmi érték 50 %-a mértékéig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a jelzáloggal terhelt ingatlan további megterhelését engedélyezheti, amennyiben pénzintézeti hitelt vagy munkáltatói kölcsönt az ingatlan a) felújítására, b) komfortfokozatának növelésére, c) bővítésére, d) vételár hátralékának kiegyenlítésére, e) lakás akadálymentesítésére, f) fűtés korszerűsítésére veszik igénybe. 14. Az Önkormányzat képviselete a társasházakban 25.. (1) A társasházakban az Önkormányzatot - az önkormányzati tulajdonhányadot illetően - a Polgármester, illetve az általa meghatalmazott képviseli. A meghatalmazott az Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, illetve a megbízott vagyonkezelő lehet (a továbbiakban a meghatalmazott). (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megbízott vagyonkezelőnek azt a szervezetet kell tekinteni, amely a lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket magába foglaló ingatlanokkal kapcsolatban a bérbeadói kötelezettségek teljesítésére megbízást kapott. (3) A meghatalmazott a társasház fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos jognyilatkozat tételére jogosult, de a közös költség elfogadásán kívül többlet befizetéssel járó pénzügyi kötelezettséget nem vállalhat. 10

11 (4) A meghatalmazásnak tartalmaznia kell azt, hogy a meghatalmazottnak az Önkormányzat tulajdoni hányada megváltoztatását eredményező, valamint a 25. -ban meghatározott esetekben, a társasházi alapító okirat módosítására irányuló nyilatkozata csak a tulajdonosi döntésre jogosult hozzájárulásától függően érvényes (1) Tulajdonosi döntés nélkül nem adható hozzájáruló nyilatkozat a) a szervezeti-működési szabályzat olyan rendelkezésével egyetérteni, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati lakás használatának és hasznosításának szabályaira is vonatkozik, b) olyan közgyűlési határozatot megszavazni, amennyiben törvény kivételt nem tesz, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítási módjának megváltoztatását megtiltaná, c) az alapító-okirat olyan rendelkezéséhez hozzájárulni, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati lakásra vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségre a tulajdonostársak javára elővásárlási vagy előbérleti jogot enged, d) szavazni a közgyűlésen az épület vagy egy részének felújításáról, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról, valamint - a közös költséget kivéve - a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról, e) szavazni a közös tulajdon(rész) elidegenítéséről vagy más módon való megszüntetéséről, ideértve az alapító okirat e kérdésekben való módosítását is. (2) Ha az Önkormányzat tulajdoni hányada a társasházban a 10%-ot nem haladja meg, az (1) bekezdésben meghatározott, valamint az (1) bekezdésben nem szabályozott tulajdonosi döntések esetében a tulajdonosi döntési jogot (pl. társasház pályázatokon való részvételhez kapcsolódó megterhelési nyilatkozat kibocsátása, a közös tulajdon(rész) használatához, hasznosításához, társasházban a szomszédot megillető építési tevékenységhez kapcsolódó egyedi döntések, nyilatkozatok), az ott meghatározott módon a Polgármester gyakorolja. (3) A társasházakról szóló törvényben szabályozott per megindításáról az Önkormányzat képviseletében a a Kt. dönt. A meghatalmazott az Önkormányzati Hivatal útján köteles haladéktalanul jelezni, ha ilyen pert kell indítani. 15. Tulajdonosi hozzájárulás építési tevékenységhez 27.. (1) Az Önkormányzat tulajdonában ingatlan vagyontárgyakon - harmadik személy által végzett építési munka esetén - az építési és fennmaradási engedélyekhez, továbbá egyéb munkálatokhoz előírt építési jogosultság igazolásához a tulajdonosi hozzájárulás kiadására és a hozzájárulás feltételeinek a meghatározására - ha önkormányzati rendelet más szabályt nem tartalmaz - a Polgármester jogosult. (2) A Kt. dönt az épületek tetőterében lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kialakításának engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. 16. Vagyonszerzés ellenérték fejében 28.. Az Önkormányzat vagy az Önkormányzati Hivatal, illetve az önkormányzati 11

12 költségvetési szerv költségvetési eszközeiből vagy az Önkormányzat vagyonának felhasználásából megszerzett vagyon tulajdonjoga minden esetben az Önkormányzatot illeti meg (1) Az Önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről a Kt. dönt. Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseinek rendjére Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata irányadó. (2) A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2 millió Ft-ot meghaladó beszerzések illetve felújítások esetén legalább 3 db árajánlatot kell beszerezni. (3) Az árajánlattal megvalósuló beszerzések megrendelő feladatait az önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzati hivatal esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében azok vezetői látják el. 17. Vagyonnal kapcsolatos közigazgatás, peres és nem peres eljárások 30.. (1) E rendelet alkalmazásában a tulajdonosi jogok gyakorlása az államigazgatási, illetve bírói eljárás megindításának jogát, valamint a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó jognyilatkozat megtételét is magában foglalja. (2) Az Önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy a bekezdés peren kívüli egyezség megkötésére: a) 3 millió forint egyedi értékhatárt meg nem haladó - peren kívüli, per indítás előtti - megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult. b) 3 millió forint feletti perértékig, illetve egyedi értékhatárig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jogosult. c) 25 millió forintot meghaladó perérték, illetve egyedi értékhatár esetén a Kt. jogosult. 18. Az önkormányzati követelések elengedése, törlése 31.. (1) A követelésről való lemondás nem veszélyeztetheti a költségvetési gazdálkodás likviditását. (2) Az önkormányzat jogosult a behajthatatlannak nem minősülő követelésről lemondani a következő esetekben: a) csődegyezségi megállapodásba b) bírói egyezség keretében; c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg; d) ha a követelés bizonyíthatóan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető; e)az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, valamint amikor f)a követelés a nyilvántartásban hibás számítás, elírás, tévedés következtében szerepel. (3) Az Önkormányzatot megillető követelésről egészben, vagy részben a) Ft értékhatárig a polgármester; 12

13 b) Ft és Ft értékhatár között a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; c) ot meghaladó értékhatár felett a képviselő testület jogosult lemondani. 19. Záró rendelkezések 32.. E rendelet alkalmazása során a nemzeti vagyonról szóló törvény fogalom meghatározásait kell alkalmazni (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés után keletkezett ügyekben kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonalmádi Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/2009. (III. 6.) rendelete. Balatonalmádi, április 25. Keszey János sk polgármester Kovács Piroska Rózsa jegyzői jogkört gyakorló aljegyző 13

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Tiszaug Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (egységes szerkezetben) Takácsi

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (X.8.) önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (X.8.) önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (X.8.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés (a

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14./2002.(12.17).sz rendelete a község tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályainak rendezéséről 1 2 Arnót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz. Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Szomor községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól (egységes szerkezet) Szomor

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Rendelet 12. (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

A Rendelet 12. (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. május 31. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Vagyonrendelet elfogadása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-54/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Döntés: minősített többséget igényel Véleményező

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 12/2013.(VI.20.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1. számú melléklet Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2005. (III.31) sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2005. (III.31) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2005. (III.31) sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc 12 1/7 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 37/2004. (VI.25.) 1, a 10/2005. (II.25.) 2, a 16/2005.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/2013. (III.28.) ÖR sz. önkormányzati rendelete

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/2013. (III.28.) ÖR sz. önkormányzati rendelete A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/2013. (III.28.) ÖR sz. önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt szám: U-1568-2/2013 Témafelelős: Dr. Nagy György Tárgy: 13/2005 (V.14.) ÖR. rendelet (vagyonrendelet) módosítása

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet, egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 18/2012. (XI.30.),

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2005. (III.24.) számú, a 15/2012. (VI.15.) számú,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról A képviselőtestület - az 1990. évi LXV. tv. 79. 80. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatik

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása

A rendelet hatálya. A bérlakás értékesítésre történő kijelölése, értékének meghatározása, a bérlakás feletti tulajdonosi jog gyakorlása Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről 1 Sárvár város Önkormányzata

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - A 6/2007. (III.29.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSAIVAL EGYSÉGES

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól. Előadó: Stark Sándor polgármester Az

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/999. (IV. 28.) sz. R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 2/200. (VII. 7.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX.

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat A Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből. Előterjesztés a Soproni Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása Nagytőke községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(VI. 30.) Ö. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Nagytőke község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL 1 Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Az Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. -ának

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben