83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak"

Átírás

1 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mez gazdasági termel k gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeir l A mez gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir l szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörér l szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következ ket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja a mez gazdasági termel tevékenységet végz k korösszetételének - a fiatal mez gazdasági termel k támogatásával összehangolt - javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszer koncentrálódásának el segítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése. Fogalmak 2. E rendelet alkalmazásában: 1. saját jogú nyugellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) és (4) bekezdése szerinti nyugellátás, 2. segít családtag: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér l szóló évi LXXX. törvény 4. g) pontjában ekként meghatározott fogalom, 3. munkavállaló: aki nem min sül egyéni, illetve társas vállalkozónak, és biztosítással járó jogviszony keretében, mez gazdasági tevékenység végzésére foglalkoztatják, 4. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítend Helyes Mez gazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technikai mértékegység, 5. gazdaság: a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó tulajdonában, illetve használatában lév term föld, állatállomány, továbbá a mez gazdasági termel tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek összessége, 6. átadás id pontja: a kifizetési kérelem benyújtásának id pontja, 7. f tevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban f tevékenységként megjelölt, az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti - az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény 16. (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett és szakágazatba tartozó tevékenység, 8. üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mez gazdasági tevékenység: a NACE Rev. 2. szerinti szakágazatba tartozó tevékenység. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. (1) E rendelet alapján jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe a) aki mez gazdasági termel tevékenységet végez, és aa) a NACE Rev. 2. szerinti szakágazatba tartozó tevékenységet végz egyéni vállalkozó, vagy ab) mez gazdasági stermel (a továbbiakban együtt: átadó gazdálkodó); továbbá b) aki az átadó gazdálkodó munkavállalója. (2) A támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott saját jogú nyugdíjban nem részesül, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70. életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig. (3) Az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. -ától eltér en a támogatás nem ruházható át kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében.

2 A támogatás mértéke 4. (1) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehet támogatás legkisebb összege havonta a tárgyhónap els napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege a tárgyhónap els napján érvényes minimálbér 200%-a, de legfeljebb évi eurónak megfelel forintösszeg. (2) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehet támogatás összegét az átruházott földterület, illetve állatállomány alapján, az SFH táblázatból számított üzemméret (EUME) szerint kell megállapítani. A támogatás egy hónapra vetített alapösszege 1 EUME érték esetén a tárgyhónap els napján érvényes minimálbér összegének 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap els napján érvényes minimálbér összegének 10%-ával növelni kell az (1) bekezdésben megállapított összeghatárra tekintettel. (3) Az üzemméret számításánál az átadó gazdaságából figyelembe vehet : a) az a saját tulajdonú term föld, aa) amelyre az átadó a támogatási kérelem benyújtását megel z két évben terület alapú támogatást kapott, valamint ab) amelyek a kifizetési kérelem benyújtásáig átkerülnek az átvev tulajdonába és használatába; b) az az állatállomány, ba) amely a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó gazdálkodó tulajdonában van, bb) amely a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvev tulajdonába átkerül, de a kifizetési kérelemben figyelembe vett állatlétszámból számított EUME érték nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtásakor meglév állatlétszámból számított EUME értéket, és bc) amelyre vonatkozóan az átadó a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerér l szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz 1. a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésér l, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerér l szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben el írt, 2. a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerér l szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben el írt, 3. a juh-, kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerér l szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben el írt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. (4) A támogatási összeg alapját képez, átadásra került földterületekre vonatkozó EUME értéket a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott id szak hasznosítási típusa alapján, a két év hasznosítási típusának területe szerint súlyozott átlagával kell megállapítani. (5) A támogatási összeg alapját képez, átadásra került állatállományra vonatkozó EUME érték a támogatási kérelemben megadott állatlétszám alapján kalkulált, és a kifizetési kérelemben jelölt, átadásra került állatlétszám alapján számolt alacsonyabb EUME érték. (6) Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehet támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megillet összeg 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelel forintösszeg. (7) Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltér megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenl arányban kerül felosztásra. (8) Amennyiben egy mez gazdasági üzemet több átadó ruház át, a támogatás összértéke az egyetlen átadó részére nyújtott összegre korlátozódik. A támogatás igénybevételének feltételei 5. (1) Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás id pontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt; b) nem részesül sajátjogú nyugellátásban; c) a támogatási kérelem benyújtását megel z tíz év során mez gazdasági tevékenységet folytatott, amely a 3. számú melléklet pontjaiban felsorolt dokumentumok valamelyikével igazolható; d) a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár földterületen gazdálkodik; e) a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lév term földet - kivéve az önellátásra szolgáló földterületet - a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvev re per- és igénymentesen átruházza, továbbá a haszonbérletet végleg megszünteti; f) a kifizetési kérelem benyújtásáig átadja az 1. számú mellékletben meghatározott önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt;

3 g) legkés bb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mez gazdasági termel tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását; h) a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden - az önellátásra történ termelés kivételével - üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mez gazdasági tevékenységgel és ezt a kifizetési kérelem benyújtásáig a mez gazdasági stermel i tevékenység megszüntetésével, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységek közül az illetékes hatóság nyilvántartásából a NACE Rev. 2. szerinti szakágazatba tartozó tevékenységek törlésével igazol; i) az önellátásra történ termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem vesz igénybe további támogatást; j) az átadandó gazdaság eléri vagy meghaladja az 1 EUME értéket. (2) A saját tulajdonú term föld átadása után akkor igényelhet támogatás, ha a kérelmez a kérelem benyújtását megel z két naptári évben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadásra kerül földrészletnek. Ez a szabály nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részaránykiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. (3) Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás id pontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt; b) nem részesül saját jogú nyugellátásban; c) a támogatási kérelem benyújtását megel z 5 év során munkaidejének legalább a felét mez gazdasági munkával töltötte segít családtagként vagy mez gazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában, amelyet a 3. számú melléklet pontjaiban felsorolt dokumentumokkal igazol; d) a c) pontban meghatározott id tartam alatt megszakítás nélkül biztosított volt a társadalombiztosítás rendszerében; e) a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy az üzleti célú mez gazdasági tevékenységgel és a mez gazdasági munkavállalással. (4) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot egy olyan természetes személy vegye át, aki a) egyéni vállalkozóként f tevékenységet végez vagy kíván végezni, és a tevékenységet legkés bb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi, b) az átadás id pontjában még nem tölti be a 40. életévét, c) az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mez gazdasági termel k indulásához a évt l nyújtandó támogatások részletes feltételeir l szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 1-4. számú mellékleteiben meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkezik, valamint d) az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg. 6. A támogatási kérelem benyújtása 7. (1) A támogatási kérelmet március 1. és március 31. között lehet benyújtani. (2) Egy támogatási kérelmet kell benyújtani akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi. Ilyen esetekben a támogatási kérelmet a kérelmez k egymás közül választott képvisel útján nyújtják be. (3) A támogatási kérelmet a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon postai úton, vagy az MVH honlapján keresztül elektronikus úton is be lehet nyújtani. (4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza: a) az átvev ügyfél végzettségére vonatkozó adatok, b) az átadó gazdálkodó nyilatkozata arról, hogy nem részesül saját jogú nyugellátásban, c) a munkavállaló nyilatkozata arról, hogy nem részesül saját jogú nyugellátásban, d) az átadó gazdálkodó nyilatkozata arról, hogy az átadást követ en felhagy minden üzleti célú növénytermelési, állattenyésztési, vegyes-gazdálkodási mez gazdasági tevékenységgel, e) a munkavállaló nyilatkozata arról, hogy véglegesen felhagy az üzleti célú mez gazdasági tevékenységgel és mez gazdasági munkavállalással, f) az átadó gazdálkodó által átadásra kerül saját tulajdonú term földre, az állatállományra, valamint a gazdaság részét képez, de a támogatásba be nem vonható földterületre vonatkozó adatok, g) az átvev gazdálkodó nyilatkozata arról, hogy az átvétel a meglév gazdaság méretének növelése céljából történik. (5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a) b) több átadó gazdálkodó, illetve több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó rendelkezést tartalmazó megállapodást; c) a 2. számú melléklet szerinti, az értékelési szempontokat alátámasztó okiratokat;

4 d) a 3. számú melléklet szerinti, a támogatási kérelemhez szükséges igazolásokat, okiratokat. (6) Egy ügyfél e rendelet értelmében közötti id szak alatt egy helyt adó/részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezhet. A támogatási kérelem elbírálása 8. A támogatási kérelmet az MVH a Tv. 32. (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével. Kifizetési kérelem 9. (1) Kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat joger re emelkedését l számítva legkés bb a második kifizetési id szak végéig, 2010-t l évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani - a 7. (2) bekezdése alapján választott képvisel útján - akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítését igazoló adatokat. (2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell: a) az átadó gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját, b) az átadóra vonatkozóan a Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) a kérelmez lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiállított hatósági bizonyítvány hiteles másolatát arról, hogy a mez gazdasági stermel i igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése alapján az stermel i igazolvány visszavonásra került, vagy a NACE Rev. 2. szerinti szakágazatba tartozó tevékenységnek az egyéni vállalkozói nyilvántartásból történ törlésér l és a törlés id pontjáról az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezet szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, c) az átadó gazdálkodó munkavállalójára vonatkozóan az MgSzH-nak a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy a munkavállaló nem rendelkezik stermel i igazolvánnyal, d) az átvev re vonatkozóan az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezet szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megel z en 30 napnál nem régebben kiadott az MVH által rendszeresített formanyomtatvánnyal megegyez tartalmú hatósági bizonyítványt vállalkozói tevékenységér l. Ezzel egyenérték, ha az átadó ügyfél a megfelel en kitöltött, és az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezet szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megel z en 30 napnál nem régebben záradékolt, MVH által rendszeresített formanyomtatványt mellékeli kifizetési kérelméhez, e) az átadó gazdálkodó nyilatkozatát a megtartott földterület nagyságáról, illetve a megtartott állatállományról és tartási helyér l, f) az átvev gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját. (3) A támogatás folyósítása az átadás id pontjától naptári év szerint negyedévente, a kifizetés alapjául szolgáló negyedévet követ en történik. Az átadás id pontjától függ en a kifizetés els és utolsó részlete nem teljes negyedévre is vonatkozhat. (4) A kifizetés feltétele, hogy az átadott támogatási jogosultságoknak és kötelezettségeknek, valamint kvótáknak az átvev re történ átruházására vonatkozó kérelmét a külön jogszabályokban meghatározottak szerint az átadó gazdálkodó legkés bb a kifizetési kérelem hiánypótlásáig benyújtsa az MVH-hoz. (5) Az átadó gazdálkodó köteles a kifizetési kérelem benyújtásáig a Tenyészet Információs Rendszerben átjelenteni az átadott állatállományt érint változásokat. Jogkövetkezmény 10. Ha a támogatást igénybe vev kedvezményezett az e rendeletben a reá vonatkozóan meghatározott támogatási feltételeket - ideértve a támogatás kifizetését követ id szakra vállalt kötelezettségét is - nem tartja be, akkor az igénybe vett támogatás jogosulatlan része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min sül, és ezen jogcím szerinti további támogatási jogosultsága megsz nik. Záró rendelkezés 11. Ez a rendelet a kihirdetését követ harmadik napon lép hatályba.

5 Az Európai Unió jogának való megfelelés 12. Ez a rendelet az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 23. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 13. E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a bels piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefügg módosításáról szóló 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet ával megállapított rendelkezéseit a március 1-jét követ en benyújtott támogatási kérelem alapján indult eljárásban is alkalmazni kell.

6 1. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez Önellátásra megtartható állatok Megtartható állategység összesen: 8 ÁE tetsz leges állatfajonkénti eloszlásban, de legfeljebb Állatfaj Megtartható állategység Szarvasmarha 3 Bivaly 3 Juh 3 Kecske 3 Sertés 3 Tojótyúk 1 Egyéb baromfi 1 Nyúl 1 Megtartható 4 méhcsalád, a lófélék korlátozás nélkül megtarthatók. 1 db nyúl 0,02 ÁE-nek felel meg.

7 2. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (Ellen rzés módja) Értékeléshez rendelhet maximális pontszám SZAKMAI SZEMPONTOK Az átadandó gazdaság mérete és életképessége Átadandó birtokméret: - 5 EUME és 5 EUME felett 15 pont - 4-4,99 EUME között 12 pont - 3-3,99 EUME között 9 pont - 2-2,99 EUME között 6 pont - 1-1,99 EUME között 2 pont Az átvev a fiatal mez gazdasági termel elindításához 15 pont nyújtott támogatásban részesül Részösszesen maximum: 30 pont Az átadó betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor Az átvev betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor Az átvev n Az átvev roma Termel i szervezeti tagság az átvev tagsága Az átvev végzettsége Részösszesen maximum: Összesen maximum: HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK - 60 és 60 év felett 10 pont - 59 év 8 pont - 58 év 6 pont - 57 év 4 pont év 2 pont - 30 éves vagy fiatalabb 10 pont év 8 pont - 35 és 35 év feletti 6 pont 3 pont 3 pont Az MVH honlapján közzétett 4 pont formanyomtatványon benyújtott elismert termel i csoport, zöldség-gyümölcs termel i csoport vagy termel i szervezet által kiadott igazolást arról, hogy az átvev a csoport tagja. A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 10 pont 2-4. számú mellékleteiben meghatározott fels fokú agrár végzettség. Csatolni kell a fels fokú oktatási intézményben szerzett oklevél, diploma hiteles másolatát. 40 pont 70 pont

8 3. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez A támogatás iránti kérelemhez szükséges igazolások listája 1. A gazdaságot átadó mez gazdasági termel re vonatkozóan 1.1. A következ dokumentumokkal igazolható, hogy a gazdaságot átadó a támogatási kérelem benyújtását megel z tíz év során mez gazdasági termel tevékenységet folytatott: a NACE Rev. 2. szerinti szakágazatba tartozó tevékenység az egyéni vállalkozói nyilvántartás alapján, stermel i igazolvány hiteles másolata az értékesítési betétlapokkal együtt, az MgSzH területi szerve által a falugazdász a tevékenysége során szerzett információja alapján a kérelmez mez gazdasági termel tevékenység folytatásáról kiadott hatósági bizonyítványa, munkavállalóként végzett mez gazdasági termel tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerz dés másolatával vagy egyéb dokumentummal, adott évre vonatkozó Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI lap) másolata. 2. A gazdaságot átadó munkavállalójára vonatkozóan 2.1. A következ dokumentumokkal igazolható, hogy a munkavállaló a támogatási kérelem benyújtását megel z öt év során munkaidejének legalább a felét mez gazdasági munkával az átadó gazdálkodó gazdaságában töltötte: a kérelem benyújtását megel z öt évre vonatkozó NYENYI lap másolata, és mez gazdasági termel tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerz dés másolatával vagy egyéb dokumentummal. 3. A gazdaságot átvev természetes személyre vonatkozóan 3.1. Az 5. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata.

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 11978 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 75. szám A vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

./2015. (..) MvM rendelet

./2015. (..) MvM rendelet ./2015. (..) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 4., péntek Tartalomjegyzék 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 1 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben