I. fejezet. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 5/2000. (IV.20.) rendelete vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (a módosító 5/2005. (II. 24.), 15/2006. (V. 18.), 47/2006. (XII. 14.), 6/2007. (III. 22.), 25/2008. (XI.20.), valamint a 15/2009. (X.15.) Ör-el egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (Ötv.) felhatalmazása alapján - figyelembe véve a törvény át, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (Áht.) 108. és ait, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. a) és j) pontjaiban foglalt, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. rendelkezéseit és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltakat - az önkormányzat vagyonáról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzati vagyonra, azaz az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, ingó dolgok, értékpapírok, pénzeszközök, követelések, valamint nem anyagi jellegő javak összességére, illetve az ezeket terhelı kötelezettségekre terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a képviselı-testületre és szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati részvétellel mőködı társulásokra, gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre, személyekre az általuk kezelt vagy bármilyen jogcímen rendelkezésükre bocsátott önkormányzati vagyon tekintetében. II. fejezet Az önkormányzat vagyona Az önkormányzati vagyon összetétele és rendeltetése 2. (1) Az önkormányzati vagyon az államháztartás körébe tartozó törzsvagyonból és az ezen kívüli forgalomképes egyéb vagyonból tevıdik össze. (2) Az önkormányzati vagyon értéke a számviteli törvény szerint vezetett nyilvántartásban és a mindenkori zárómérlegben jelenik meg. 3.

2 (1) Az önkormányzat törzsvagyonának rendeltetése elsısorban az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai végrehajtásának biztosítása, a közszolgáltatások ellátásához szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. (2) A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll. (3) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. (4) Forgalomképtelen vagyontárgyak: a) helyi közutak és mőtárgyaik, b) közterek és parkok, c) természetes és mesterséges vizek, valamint vízi közmőnek nem minısülı közcélú vízi létesítmények, d) levéltári anyag, e) köztemetık, f) azok az ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket törvény, vagy önkormányzati rendelet annak nyilvánít. A törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyainak tételes felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. (5) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: a) közmővek és közmőjellegő létesítmények, b) egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és sportlétesítmények, intézmények, c) önkormányzat szervei elhelyezésére szolgáló középületek, d) mőemlékileg védett épületek, e) védett természeti területek, f) önkormányzati többségő gazdasági társaságokban lévı önkormányzati részesedések, g) muzeális győjtemények, kulturális örökség körébe tartozó tárgyak, köztéri mőalkotások h) az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok által kezelt (üzemeltetett) egyéb ingatlanok, i) azok az ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket törvény, vagy önkormányzati rendelet annak nyilvánít. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyainak tételes felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. (6) A törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyait nem lehet elidegeníteni, megterhelni, gazdasági társaságba vagyoni hozzájárulásként bevinni. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai üzemeltetésbe vagy az Ötv. szabályait figyelembe véve vagyonkezelésbe adhatók. Az önkormányzati vagyont üzemeltetı, illetve kezelı szervezetek (továbbiakban: vagyonkezelı szervezetek) felsorolását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3 4. (1) Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozik mindaz a forgalomképes vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. (2) Az önkormányzat és vagyonkezelıi elsısorban az önkormányzat egyéb vagyonának felhasználásával vállalkozási tevékenységet folytathatnak, melynek célja az önkormányzati vagyon gyarapítása, a rendelkezésre álló vagyontárgyak gazdaságos kihasználása, a források további bıvítése. (3) Az önkormányzat vállalkozása nem veszélyeztetheti kötelezı feladatainak ellátását. Vagyonkezelıi jog 4/A. A korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyontárgyak vonatkozásában a Képviselı-testület az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot létesíthet. Vagyonkezelıi jog nem létesíthetı önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetéső épületre, illetve társasházban lévı önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. Létesítése nyilvános pályázat vagy kijelölés útján történhet A vagyongazdálkodási stratégia és program 5. (1) A Vagyongazdálkodási stratégia tartalmazza az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére és gyarapítására vonatkozó célkitőzéseket összességében és éves bontásban (vagyongazdálkodási program), a Beruházási stratégiát, továbbá az egyes vagyontárgyak együttes értékesítése esetén a portfóliók képzésének elveit. (2) A Vagyongazdálkodási stratégia rendelkezéseinek összhangban kell lennie a képviselı-testület gazdasági ciklusprogramjával. (3) A Vagyongazdálkodási stratégia éves vagyongazdálkodási programokon keresztül realizálódik, hatálya a következı évi költségvetés megalkotásáig tart. (4) A vagyongazdálkodási program forgalomképesség és vagyontípus szerinti bontásban tartalmazza: a., a vagyon hasznosításának fıbb céljait és jellegét, b., azon stratégiai vagyonelemeket, amelyeknek elidegenítése, hasznosítása az adott évben lebonyolítandó c., a beruházási programot a beruházások rendjérıl szóló rendelet szerint, d., azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek forgalomképesség szempontjából való átminısítése indokolt e., az önkormányzat szabad pénzeszközeinek befektetésére vonatkozó irányelveket f., a részben vagy teljesen önkormányzati tulajdonú gazdasági

4 társaságokban az önkormányzat tulajdonosi célkitőzéseit (5) A Vagyongazdálkodási stratégiában kell meghatározni, hogy az önkormányzati vagyonkezelık kezelésében lévı vagyon hasznosításából származó vagyonnövekmény mekkora hányada és milyen formában használható fel a vagyonkezelı részesedésére, a közszolgáltatások finanszírozására és újabb befektetésekre. 6. (1) A Vagyongazdálkodási stratégiát a képviselı-testület fogadja el, elıterjesztéséért a polgármester felelıs, aki az újonnan megválasztott képviselı-testület által elsı ízben megalkotott költségvetési rendelet elfogadását követı 60 napon belül terjeszti elı. Az elıterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és a Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság véleményezi. (2) A Vagyongazdálkodási stratégiában foglalt elıírások kötelezıek a képviselı-testület szerveire és az önkormányzati vagyonkezelı szervekre. (3) Az (1) és (2) bekezdés foglaltak értelemszerően irányadó a vagyongazdálkodási programra. A vagyonleltár és a vagyon nyilvántartása 7. (1) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - meglévı vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és mennyiségben. (2) A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelı kötelezettségeket is. (3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes egyéb vagyon (nem törzsvagyon) bontásban, az egyes vagyoncsoportokon belül a) az ingatlanokat és a vagyoni értékő jogokat tételesen, b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelınként összesített mérleg szerinti értékben, c) a tagsági és tulajdonosi jogot megtestesítı értékpapírokat, gazdasági társaságokban az önkormányzatot megilletı egyéb részesedéseket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - tételesen és névértéken veszi számba. (4) Gazdasági társaságban meglévı üzletrész értéke változásának azonnali átvezetésérıl gondoskodni kell. (5) A vagyonleltár alapján kimutatott vagyonállapotot az éves költségvetési beszámolókor a pénzügyi bizottság véleményezése után a képviselı testületnek be kell mutatni. (6) A költségvetési évrıl december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - kétévente kell leltározni

5 8. (1) A vagyonleltár alapját képezı nyilvántartás állományának felfektetésérıl és folyamatos vezetésérıl, a vagyonleltár összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonkataszter vezetésérıl, az abban szereplı adatoknak a vagyonleltárban foglalt adatokkal való egyezıségérıl a jegyzı gondoskodik. (2) Az önkormányzati vagyon kezelésével megbízott szerv a kezelésében lévı vagyonról folyamatosan nyilvántartást vezet. A nyilvántartás megfelelıségéért a szerv vezetıje felelıs. A vagyonkezelı köteles folyamatosan a vagyonnyilvántartás számára a megváltozott vagyonállapotról adatot szolgáltatni. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 9. (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítésére, illetve egyéb módon történı hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelızıen az adott vagyontárgy forgalmi értékét a.) ingatlan és ingó vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján b.) tagsági jogot megtestesítı értékpapír esetén, ha az a Budapesti Értéktızsdén jegyzett, vagy forgalmazott értékpapír, úgy az aktuális tızsdei árfolyamon, a tızsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír esetén az értékpapír kereskedık által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján c.) egyéb társasági részesedés alapján 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni. (2) Amennyiben az adott vagyontárgyról rendelkezésre áll az (1) bekezdésben meghatározottaknál régebben készült értékmeghatározás, úgy ennek aktualizált változata is elfogadható. A tulajdonosi jogok gyakorlása 10. (1) Az önkormányzatot az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) Az önkormányzati tulajdonosi jogokat közvetlenül a képviselı-testület gyakorolja, vagy a azzal megbízható bizottság, a polgármester, illetve vagyonkezelı szerv. (3) Önkormányzati tulajdonú, 3 millió forintos értékhatárt meghaladó értékő vagyon értékesítésekor kivéve a 11. (2) bekezdésben és a 12. (2)

6 bekezdésben foglalt eseteket az önkormányzat vagyonának értékesítése és hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni, figyelemmel az Áht (1) bekezdésében foglaltakra is. 11. (1) A képviselı-testület döntési jogkörébe tartozik: a., az önkormányzat forgalomképes és korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyonának megszerzése, elidegenítése, megterhelése, használati jogának átengedése, azok módozatainak meghatározása b., az önkormányzat korlátozottan forgalomképes egyéb vagyontárgyainak elidegenítéséhez, megterheléséhez, használati jogának átengedéséhez való hozzájárulás c., az önkormányzat tulajdonában lévı vagyonnak a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó társaságokba való bevitele, illetve az ilyen üzletrészekkel való rendelkezés d., az önkormányzat tulajdonában lévı vagyonnak közhasznú szervezetek részére való rendelkezésre bocsátása e., az önkormányzat tulajdonában lévı, 2 MFt értéket meghaladó vagyontömeg együttes elidegenítése, 10 Mft értéket meghaladó vagyontömeg együttes használatba adása, hasznosítása átengedésének engedélyezése. f., ingatlan, vagy 5 Mft értékhatárt meghaladó egyéb vagyontárgy tulajdonjogának önkormányzati vagyonkezelı szerv általi megszerzése g., a vagyonkezelı szervezet kijelölése egyedi döntéssel h., rendelkezés vagyonkezelésre át nem adott egyéb vagyontárgyakkal i., az önkormányzat tulajdonában lévı vagyon ingyenes átengedése, követelésekrıl való lemondás értékhatárra való tekintet nélkül. (2) Az (1) bekezdés a), e), h) pontjaiban meghatározott tárgyú döntések végrehajtásakor az önkormányzat vagyonának értékesítése és hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló önkormányzati rendelet szabályait kötelezı alkalmazni. az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kivételével. (3) A törzsvagyonra vonatkozóan a képviselı-testület rendeletalkotás útján dönt: a.) az önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyak forgalomképtelenné vagy korlátozottan forgalomképessé b.) a forgalomképtelen vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképessé c.) a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak forgalomképessé, vagy forgalomképtelenné nyilvánításáról (4) A forgalomképtelen vagyontárgy tulajdonjogának bármilyen jogcímen történı átengedése semmis.

7 (5) A forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat kizárólag értékbecslés után, az e rendeletben, ill. az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint lehet elidegeníteni. 12. (1) A pénzügyi, gazdasági bizottság e tárgykörhöz kapcsolódó jogosítványai különösen: a., önállóan nem értékesíthetı ingatlanrész elidegenítése esetén a minimális eladási ár meghatározása b., a polgármesteri hivatal által kezelt vagyon esetében - a képviselıtestület által meghatározott keretek között és a Városfejlesztési- Mőszaki Bizottság egyetértésével - engedélyezi az ingatlanok bérbe, illetve használatba adását, meghatározva a bérleti (használati) díj legalacsonyabb összegét, valamint a szerzıdés létrejöttével és tartalmával kapcsolatos egyéb feltételeket c., a képviselı-testület által kialakított vagyonhasznosítási stratégia alapján dönt az önkormányzat tulajdonában lévı értékpapírok hasznosításáról d., az önkormányzati intézményi vagyonkezelı szervek tulajdonában lévı vagyon biztosítására megbízott biztosító 3 évenkénti pályáztatás útján történı kiválasztása e., döntés az önkormányzat részére a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárt elérı értékő ingyenesen felajánlott vagyontárgyak elfogadása tekintetében. f., döntés az e., pontban meghatározott vagyontárgy kezelıjének kijelölésérıl (2) Az (1) bekezdés a.), b.), d.) pontjaiban meghatározott tárgyú döntések végrehajtásakor az önkormányzat vagyonának értékesítése és hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló önkormányzati rendelet szabályait kötelezı megfelelıen alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogosítvány gyakorlása esetén a szerzıdés megkötésére a polgármester jogosult. 12/A. (A 25/2008. (XI.20.) Ör rendelet hatályon kívül helyezte.) III. fejezet Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályai A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlása

8 13. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak feletti rendelkezéshez a 11.. (1) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározottakon jóváhagyáson kívül az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges az alábbi esetekben: a.) mőemlék jellegő vagyontárgyak elidegenítése, használati vagy bérleti jogának átengedése, megterhelése, kezelıi joga átruházása, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való bevitele b.) muzeális győjtemény, muzeális emlékek vagyontárgyainak elidegenítése védett természeti terület elidegenítése, kezelıi vagy használati jogának átadása (2) Víziközmővek kizárólag hasznosításra és csak közszolgáltatási célra adhatók át. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése, önkormányzati követelésrıl való lemondás 13/A. (1) Jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni ajándékozás, közérdekő kötelezettségvállalás, közalapítvány javára alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, - önkormányzati vagyont önkormányzati feladat ellátása esetén ingyenesen vagy kedvezményesen használatba adni gazdálkodó szerv, egyház, társadalmi szervezet, köztestület, más önkormányzat, közalapítvány és alapítvány részére lehet. (2) Jogszabály eltérı rendelkezése hiányában önkormányzati követelésrıl akkor lehet lemondani, ha a követelés érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy az érvényesítés aránytalan ráfordítást eredményezne, illetve a lemondás az Önkormányzat részére a követeléssel összevethetı mértékő egyéb elınnyel jár. Az önkormányzati vagyonkezelı szervezetek és jogállásuk 14. (1) Az önkormányzati vagyonkezelı szerv - a vele megkötött szerzıdés rendelkezéseivel összhangban - a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megilletı jogokat és teljesíti a tulajdonos ilyen kötelezettségeit. A ban rögzített hatáskörök a vagyonkezelı szervezetre nem ruházható át.

9 (2) Az önkormányzati vagyonkezelı szerv a használatában lévı önkormányzati vagyonnal közfeladatai ellátásának sérelme nélkül a törvények és jelen rendelet korlátai között önállóan gazdálkodik. (3) Az önkormányzati vagyonkezelı szerv köteles gondoskodni a használatában lévı vagyontárgyak fenntartásáról, vagyonbiztosításáról, állagmegóvásáról, karbantartásáról, üzemeltetésérıl, azok rendeltetésszerő használatának biztosításáról (4) A rendelkezésre bocsátott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a vagyonkezelı szerv vezetıje felelıs. Errıl a képviselı-testület által meghatározott rendben számadással tartozik. (5) A vagyonkezelı szervezet vezetıje jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlása során az önkormányzat képviseletére, a 9., 10. -ban foglaltakra is figyelemmel a jogügyletek lebonyolítására, a vagyon hasznosítására. (6) A vagyonkezelı önkormányzati vagyonnal kapcsolatos részletes jogosítványait a vagyonkezelıvel kötendı üzemeltetési, illetve vagyonkezelési szerzıdés tartalmazza. A szerzıdéseket a Képviselı-testület hagyja jóvá, s a polgármester írja alá. 15. A vagyonkezelés részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a vagyonkezelı szervezet vezetıje állapítja meg. Az önkormányzati intézményi vagyonkezelı szervekre és gazdálkodásukra külön szabályok 16. (1) Az intézmények kezelésében lévı vagyontömeg felújítását a polgármesteri hivatal végzi az éves költségvetésben jóváhagyott keretek alapján, a Városfejlesztési, Mőszaki Bizottság által meghatározott rendben és mértékben. (2) Elemi károk és rendkívüli meghibásodás által okozott károk elhárítására amennyiben biztosítói kártérítés nincs, vagy annak összege nem elegendı a felújítási tartalékból igényelhetı a szükséges fedezet. (3) A kezelésükbe adott önkormányzati vagyont alapfeladataik sérelme nélkül, legfeljebb két éves határozott idıre bérbe, illetve használatba adhatják. Az önkormányzati vagyontárgyak elidegenítésébıl származó bevétellel való rendelkezés 17. (1) A polgármesteri hivatal által kezelt vagyon hasznosításából származó bevétel az önkormányzat költségvetésébe kerül.

10 (2) Az önkormányzati vagyonkezelık kezelésében levı ingatlan értékesítésébıl származó bevétel sorsáról a képviselıtestület a jogügylet engedélyezésekor esetileg dönt. (3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett vagyontárgyak hasznosításából származó bevételt a vagyonkezelı saját bevételként számolhatja el és feladatai ellátására fordíthatja. Az önkormányzat és vagyonkezelıi vállalkozási tevékenysége 18. (1) Az önkormányzat üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására önállóan vagy másokkal közösen alapíthat gazdasági társaságot, mőködı gazdasági társaságban tulajdonjogot szerezhet, de felelısséget a társaság tartozásaiért csak vagyoni hozzájárulása erejéig vállalhat. (2) Az önkormányzat képviselıjét a képviselı-testület jelöli ki az önkormányzati vagyonnak a gazdasági társaság rendelkezésére bocsátásáról szóló döntés meghozatalakor. (3) Nem képviselheti az önkormányzatot a gazdasági társaságban az, aki vagy akinek a hozzátartozója a társaságban tulajdonos vagy vezetı tisztségviselı. 19. (1) Az önkormányzati vagyonkezelı szervek eszközeik, szabad kapacitásuk hasznosítása céljából és alaptevékenységük sérelme nélkül létesítı okiratuk alapján vállalkozhatnak. (2) A kezdeményezést a vagyonkezelı szerv vezetıje nyújtja be a polgármesterhez, aki a tevékenység szerint illetékes bizottság(ok) állásfoglalását kikérve terjeszti azt döntésre a képviselı-testület elé. A képviselı-testületnek az alapító okiratot (társasági szerzıdés, alapító okirat, alapszabály) jóvá kell hagynia. IV. fejezet Értelmezı rendelkezések 20. Vagyontömeg: értéktárgyak összessége, amelyek a vagyonnal történı bármilyen rendelkezéskor mőködıképesség vagy a jogügylettel elérni kívánt cél szempontjából funkcionális egészet alkotnak és együttes értékük az irányadó. Együttes elidegenítés, használatba adás: a vagyon elidegenítése, használatba adása csak egyetlen természetes, illetve jogi személy vagy ezek konzorciuma részére történik.

11 Önkormányzati vagyonkezelı szervek: az önkormányzat azon költségvetési szervei és többségi tulajdonú gazdasági társaságai, melyek elsıdleges feladata nem vagyonkezelés, hanem közfeladat ellátása. Záró rendelkezések 21. (1) Jelen rendelet május 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 14/1992. (XII. 03.) Ör. sz. rendelet (2) A rendelet szabályait a kihirdetését követıen induló ügyekre kell alkalmazni. (3) A vagyonhasznosítási stratégiát elsı ízben a évre vonatkozó költségvetéssel egyidejőleg kell megalkotni a képviselı-testület ciklusprogramjával megegyezı idıszakra. (4) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja. Dr. Sóvágó László polgármester Dr. Vincze Ferenc jegyzı

Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2004. (XI.24.) Ör. számú rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2004. (XI.24.) Ör. számú rendelete 1 Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 19/2004. (XI.24.) Ör. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Letenye Város Képviselıtestülete

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2004.( XII.2. ) rendelete

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2004.( XII.2. ) rendelete Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2004.( XII.2. ) rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Hegyeshalom Nagyközség

Részletesebben

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) vagyonára.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) vagyonára. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL A módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon csoportosítása 2.

Az önkormányzati vagyon csoportosítása 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2005. (V.14.) ÖR. rendelete az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól Módosította: 4/2006. (I.31.), 8/2007. (IV.16.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 25/2004. (VII.9.) K.r. számú. r e n d e l e t e

Fejér Megye Közgyőlése 25/2004. (VII.9.) K.r. számú. r e n d e l e t e Fejér Megye Közgyőlése 25/2004. (VII.9.) K.r. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl (Egységes

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól* (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. (2) A rendelet hatálya kiterjed: az önkormányzat tulajdonában lévı illetve tulajdonába kerülı nemzeti vagyonra (továbbiakban vagyon).

1. (2) A rendelet hatálya kiterjed: az önkormányzat tulajdonában lévı illetve tulajdonába kerülı nemzeti vagyonra (továbbiakban vagyon). Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 7/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI.30.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI.30.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI.30.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA. A rendelet hatálya 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (X.18.) számú r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONTÁRGYAK FELETTI RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL (A 23/2009. (XII.11.)

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 31/2003.(XII. 31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 31/2003.(XII. 31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 31/2003.(XII. 31.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben) A képviselı-testület

Részletesebben

Kuncsorba községi Önkormányzat 8 /2004.(IV.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kuncsorba községi Önkormányzat 8 /2004.(IV.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kuncsorba községi Önkormányzat 8 /2004.(IV.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Módosítva a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag

Módosítva a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı Város

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete 1 Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Kistolmács Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet célja és hatálya. A rendelet célja

I. Fejezet A rendelet célja és hatálya. A rendelet célja Szatymaz Község Képviselő-testületének 1/2005. (I.20.) KT r e n d e l e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás s z a b á l y a i r ó l Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XII.20.) számú rendelete. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XII.20.) számú rendelete. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XII.20.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselı testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 20/2009. (VI. 02.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól A Belváros-Lipótváros, Budapest

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 29/ 2004. (XII. 02.) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben