(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani."

Átírás

1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) E renddelet hatálya a vagyon meghatározásának vonatkozásában kiterjed: a) az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi eszközre, b) valamint az ezeket terhelı kötelezettségekre. (2) A rendelet hatálya a végrehajtás vonatkozásában kiterjed: a) a képviselı-testületre és szerveire: a polgármesterre, a testületi bizottságokra, a testület hivatali apparátusára, b) az önkormányzat intézményeire, c) az önkormányzat részvételével mőködı társulásokra, gazdasági társaságokra és más szervezetekre, az általuk kezelt és üzemeltetett önkormányzati vagyon tekintetében. II. Fejezet Az önkormányzati vagyon, annak részei és rendeltetésük 2. (1) Kenderes Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) vagyona a tulajdonában lévı ingatlanokból, közmővekbıl, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekbıl és az önkormányzatot megilletı egyéb vagyoni értékő jogokból áll. (2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani.

2 - 2 - (4) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. (5) A (4) bekezdésben foglaltakon túli vagyontárgyak a forgalomképes vagyontárgyak. 3. Az önkormányzat tulajdonával való rendelkezésre az e rendeletben foglalt kivételekkel a képviselı-testület jogosult. 4. (1) A vagyonnal felelıs módon, rendeltetésszerően kell gazdálkodni. (2) Az önkormányzat szervei, intézményei a rájuk bízott vagyont kötelesek megırizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. 5. (1) Az önkormányzat követeléseirıl a könyvvizsgáló véleményének kikérése mellett a Képviselı-testület akkor mondhat le, ha az nem veszélyezteti a költségvetési gazdálkodás likviditását. (2) A Képviselı-testület az éves költségvetési rendeletben meghatározott esetekben a lemondás gyakorlására feljogosíthatja a polgármestert. (3) Az önkormányzati vagyonról, követelésrıl lemondani, önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni csak ajándékozás, közérdekő kötelezettségvállalás, közalapítvány létrehozása és alapítványi hozzájárulás jogcímén lehet. 6. A vagyonról, annak változásáról a lakosságot a zárszámadással együtt tájékoztatni kell. 7. (1) Kenderes város közigazgatási területén forgalomképtelen törzsvagyonnak minısül: (E rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint) a) közutak és mőtárgyaik, b) közparkok, játszóterek, c) közterek, köztéri mőalkotások, d) vizek, közcélú vízi létesítmények, e) köztemetı. (2) A 7. (1) bekezdésében meghatározott forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetık el, ezek pénzbeni hozzájárulásként más gazdasági társaságba nem vihetık be. Hitel felvételének és kötvény kibocsátásának fedezetére nem használhatók fel. (3) A forgalomképtelen törzsvagyontárgyak hasznosítása a polgármesteri hivatal feladata, az önkormányzat egyedi határozata szerint vállalkozási formában is mőködtethetı. (4) A vizek, közcélú létesítmények hasznosításának jogát az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági szervezetnek egyedi határozatban átengedheti a képviselı-testület.

3 (1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minısül: (E rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint) A) Intézmények a) Általános Iskola b) Szakiskola, Középiskola és Kollégium c) Óvoda d) Mővelıdési Ház e) Könyvtár f) Területi Gondozási Központ g) Vízmő h) Ravatalozó B) Középületek Városháza C) Ingó vagyontárgyak ,- Ft egyedi érték feletti nyilvántartott törzsvagyon mőködését tartósan, vagy egy éven túl közvetlenül, vagy közvetve szolgáló tárgyi eszközök, gépek, berendezések és jármővek. (2) A 8. (1) bekezdés A) pontjában felsorolt intézmények tevékenységének az alapvetı feladatok ellátását kell szolgálnia. Ehhez a 8. (1) bekezdés A) és C) pontjaiban felsorolt vagyontárgyakat kezelésükbe adja az önkormányzat. E szervek alaptevékenységet nem sértı, alaptevékenységen kívüli vállalkozási tevékenységet az önkormányzat képviselı-testületének engedélyével végezhetnek, az engedélyben meghatározott vagyontárgyak figyelembevételével. Az engedélyt az intézmény alapító okiratában rögzíteni kell, míg esetenként egyedi elbírálás alapján határozattal engedélyezi a képviselı-testület, figyelemmel a (3) (6) bekezdésben foglaltakra. (3) A 8. (1) bekezdés A) pontjában megjelölt intézmények alapfeladataik és vállalkozói tevékenységük bonyolítására hitelt nem vehetnek fel, alapítványokhoz csak a képviselı-testület engedélyével járulhatnak hozzá. (4) A 8. (1) bekezdés A) pontjában megjelölt intézmények gazdasági társaságba csak a képviselı-testület engedélyével léphetnek be és csak olyan formában, ahol a felelıssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét. (5) A 8. (1) bekezdés A) és B) pontjaiban megjelölt épületek (épületrészek) bérbeadása költségvetési éven belül lehetséges. Külön kérelemre az önkormányzat több évre is engedélyezheti ezen épületek bérbeadását.

4 - 4 - (6) Oktatási intézmény épülete (épületrésze) bérbe nem adható, amennyiben az oktatást zavarja. 9. (1) A 8. (1) bekezdés A)-B) pontjaiban foglalt vagyontárgyak nem idegeníthetık el. (2) A 8. (1) bekezdés A) pontjában megjelölt intézmények éves költségvetésében ,- Ft egyedi értékhatár alatti beszerzéseket és ,- Ft-ig kisebb építkezéseket (fejlesztéseket) valósíthatnak meg, az éves költségvetésben részletezettek szerint. 10. Forgalomképes egyéb vagyon körébe tartozik mindaz az önkormányzat tulajdonában álló vagyonféleség, amelyik az elızıekben ismertetett törzsvagyon részekhez nem nyert besorolást. (3. számú mellékletben részletezettek szerint) a) Bér- és szolgálati lakások, nem lakás céljára szolgáló létesítmények, b) Pénzvagyon, c) Vagyoni értékő jogok, d) Befektetett eszközök, e) Belterületi önkormányzati tulajdonú földek, f) Külterületi önkormányzati tulajdonú földek. 11. (1) A forgalomképes vagyonrészek vállalkozási célra igénybevehetık. (2) Az önkormányzat vállalkozói vagyonnal történı vállalkozása a kötelezı feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, melyben felelıssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. (3) Azon vagyontárgyat, amely Ft értékhatárt meghaladja értékesíteni, az állami tulajdonban lévı vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz - csak nyilvános (indokolt esetben zártkörő) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. A pályázat elbírálásánál elsıbbséget élvez az, aki a meghirdetett vagyont a városban munkahelyteremtı célra kívánja felhasználni. 12. (1) A költségvetési szervek a használatukba adott vagyontárgyakkal önállóan gazdálkodnak. (2) Kötelesek a vagyon védelmét teljes körően biztosítani. (3) A vagyonkezelıt terhelı kötelezettségek teljesítéséért a vagyon kezelésével megbízott a felelıs.

5 Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérlıit, valamint az egyéb bérlemények (nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül- és belterületi földterületek) bérlıit és bérleti díját a képviselı-testület állapítja meg. III. Fejezet A vagyon nyilvántartása, hasznosítása 14. (1) Az önkormányzat a vagyongazdálkodási és kezelési feladatait e rendelet elıírásaira figyelemmel, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei útján látja el. (2) Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételbıl az éves költségvetési rendeletben kell dönteni. (3) A vagyont, annak változásait és értékét nyilván kell tartani, a számviteli és államháztartási törvénnyel összhangban. (4) A vagyonállapotról, ezen belül az évközi változásokról, azok okairól az éves zárszámadás keretében tájékoztatni kell a képviselı-testületet. IV. Fejezet Vagyonkezelésre vonatkozó szabályok 15. (1) Az önkormányzat hitelt vehet fel, és kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a meglévı hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat éves költségvetési rendelete állapítja meg. (2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, s rendelkezik azok pénzügyi fedezetérıl. (3) Lízingszerzıdés kötésérıl a Képviselı-testület dönthet. (4) Az önkormányzati vagyon kezelésére a vonatkozó jogszabályokon túli, sajátos elıírásokat e rendelet mellékleteként kezelt d) számlarend, e) leltározási szabályzat, f) pénzkezelési szabályzat, g) bizonylati szabályzat, h) gépjármő használati szabályzat, i) felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és j) eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

6 - 6 - (5) A tulajdon védelmét megfelelıen biztosítani, ellenırizni szükséges, a bekövetkezett változásokról részletezı nyilvántartás kell vezetni. Az önkormányzat vagyonállapotát, a vagyonállapotot mutató leltárban kell kimutatni kétévente leltározással alátámasztva. (6) Az önkormányzat köteles az ingatlanvagyonát vagyonkataszterben felfektetni, a változásokat figyelemmel kísérni és a jogszabályoknak megfelelıen értékben nyilvántartani. 16. Az érték nélküli nyilvántartott tárgyi eszközök és az Ft egyedi érték feletti feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására, selejtezésére e rendelet elıírásai szerint kerülhet sor. 17. (1) Felesleges a vagyontárgy, ha a) a költségvetési szerv zavartalan mőködéséhez szükséges mennyiséget meghaladja, b) korszerő eszközökkel való ellátás folytán nélkülözhetıvé vált, c) rongálás, természetes elhasználódás miatt használhatatlanná vált, d) feladat megszőnése miatt további használata szükségtelen. (2) Feleslegessé vált vagyontárgyakat a polgármesteri hivatalnak be kell jelenteni. Ezzel egyidejőleg a feleslegessé vált vagyontárgyakat el kell különíteni. (3) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására a 17. (1) bekezdés a), b), d) pontjaiban és a magasabb szintő jogszabályokban foglalt esetekben bérbeadás, vagy értékesítés, a 17. (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetekben a megsemmisítés. (4) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítását a 17. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt esetekben a polgármesteri hivatal, a 17. (1) d) pontjában foglalt esetekben a költségvetési intézmény végzi. (5) Az önkormányzati vagyontárgyak bontása során kikerülı feleslegessé vált anyagok hasznosítására a 17. szabályai az irányadók. (6) A felesleges vagyontárgyak Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a képviselıtestület, Ft egyedi értékhatárig a polgármester engedélyével idegeníthetık el. 18. Az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonyságát, szabályszerőségét az önkormányzat pénzügyi bizottsága ellenırzi.

7 - 7 - V. Fejezet Záró rendelkezés 19. (1) Ez a rendelet 2011 augusztus 26-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet. Kenderes, augusztus 17. (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr. Gaszparjan Karen:) jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján hó. napján. Dr. Gaszparjan Karen jegyzı

8 2. melléklet a 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez Kenderes Város Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a) Általános Iskola (Kenderes, Bánhalma) b) Óvoda (Kenderes, Bánhalma) c) Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium d) Városháza e) Szeméttelep kezelıépület f) Vízmő (Kenderes, Bánhalma) g) Kényszervágóhíd h) Mővelıdési Ház i) Bánhalma orvosi rendelı j) Területi Gondozási Központ k) Könyvtár l) Rendırség