2014/ 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/ 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE"

Átírás

1 RAJZOLÁS KÉZI- MUNKA ÉNEK- ZENE JÁTÉK MESE- VERS MOZGÁS MOZGÁS TERM. TÁRSA- DALOM EMBER MATE- MATIKA CSALÁD BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 4. Tel: 85/ OM: OM. azonosító: / 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE Összeállította: intézményvezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Statisztikai adatok a gyerekekről 2. Statisztikai adatok a felnőttekről /15-ös tanév kiemelt feladatai 3.1. További feladatok 3.2. Integrált tanulás 4. Vezetői munka 4.1. Ellenőrzési terv 5. Aktuális feladatok Ünnepek, ünnepélyek 6. Értekezletek, továbbképzések: Nevelőtestületi értekezlet Közalkalmazotti értekezlet Szülői értekezletek Munkaértekezletek 7. Továbbképzések, belső képzések 8. A nevelési év rendje, szünetek időtartama 9. Óvodai beíratás 10. Fogadó órák 11. Kapcsolattartások 12. Fejlesztési program Mellékletek: 1. Határozatképes elfogadás jkv. 2. Szülői Mk. véleményeztetés jkv. 3. Óvodai IPR. munkaterve 4. Óvoda-iskola átmenet munkaterve 5. Szülői Mk. munkaterve 6. Szakmai Mk. munkaterve 7. BGR. munkaterv 8. Gyermek és ifjúságvédelmi terv 9. Szolgáltatások munkatervei Természetjárás Ovitorna Kézműves foglalkozás Gyermektánc Zeneóvoda 2

3 Statisztikai adat a gyerekekről: - intézményi adatok okt. 1-i állapot: Csoportok Csop létszám fiú leány HH. gy.véd. gond. ebből: HHH.- gy.véd. gond. BTM. NT. - SZB. vizsgált gyógytestn. NT. pszichoterápia logopédia SNI. Tikos Hollád Vörs B. berény Bejáró Szegerdő Szőkedencs Főnyed Sávoly Battyán Összes bejáró B.szentgyörgy BGR. integrált fejl. Névszerinti felsorolás: BTM: SNI: Integ. fejlesztett: Maci (kis) Méhecske (középső) Lepke (nagy) Margaréta Óvoda Összesen: Csicsergő (vegyes)

4 Bejáró gyerekek száma: Fenntartói Társuláson belül: Fenntartói Társuláson kívül: Vörs: 9 fő Sávoly 1 fő Hollád: 9 fő Tikos: 5 fő Balatonberény: - Szőkedencs - Szegerdő: 5 fő Főnyed - Battyán: fő 2. Statisztika a felnőttekről: Csoportok megnevezése Maci Lepke Méhecske Gazdálkodás, közétkeztetés ellátása: Óvónők Dajkák Óvodai ellátás Ángyán Attiláné Farkasné Simon Valéria Koltai Beáta Pálné Simon Erika Takács Anita Horváth Endréné Simon Lászlóné Mátésné Hajas Olga Takarítói munkakör ellátására: Horváth Katalin: közm. pr. résztvevő Vizoli Piroska: az óvoda konyhai feladatainak ellátására Gazdasági ügyintézés Élelmezésvezetés Konyhai alkalmazottak: Takács Lászlóné Kristófné S. Szilvia Simon Nándorné Berkes Zsoltné Volf Tamásné Nagy Mária: közm. pr. résztvevő /2015-es tanév feladatai Feladatok a dokumentumok szintjén: A napló átdolgozása, formai, tartalmi fejlesztés, összehangolása a Pedagógiai programban megfogalmazottakkal Napi felkészülések dokumentálása, rögzítése, vázlatok írása. A gyermekek egyéni fejlesztési dokumentációjában és a Pedagógiai programban megfogalmazott kimeneti jellemzők összhangja A és az egyéni fejlesztési dokumentumok koherenciája, minőségének biztosítása Feladatok a működés szintjén: Munkaidő nyilvántartás elkészítése Feladatok leosztása: IPR. gyermekvédelmi munka: Takács Anita Óvoda-iskola átmenet: Farkasné S. Valéria, Koltai Beáta Munkatervek összeállítása, Az intézményi eljárásrendek felülvizsgálata 4

5 Feladatok a Pedagógusok előmenetele szintjén: A munkaköri leírások felülvizsgálata. Pedagógusok teljesítményértékelésének igazítása a külső értékeléshez, a minősítés szempontjaihoz. A pedagógusok portfóliójának előkészítése A vezető értékeléséhez kapcsolódó intézményi szervezeti kultúra, klíma vagy egyéb- a vezetés munkájáról visszajelzést adó mérések folytatása - a nyilvános szakmai ellenőrzések, eszközök alapján (szülői, dolgozói elégedettségmérés). A külső intézményértékelés szempontjainak kiegészítése az intézményi specialitások követése céljából. Jövő feladatai: Megyei egészségfejlesztési terv Műhelymunka: Pedagógus portfólió elemeinek változása. Intézményi nyilvántartások Az intézményi eljárásrendek és intézményi önértékelés A PP napló, gyermeki portfólió kapcsolatának koherenciája 3.1. További feladataink a tanévben: Folytatódik a köznevelési törvény rendelkezéseinek bevezetéséből adódó feladatok végrehajtása A korszerű közokt.-i környezet, munkakörülmények további kihasználása, szakmai munka fejlesztése ( pályázat lezárása) A szűkebb környezet társadalmi-gazdasági igényeinek kielégítése, Társadalmi szerepvállalás erősítése: nevelés hatékonyságát segítő együttműködés erősítése (intézmények, óvodaközi programok,(zöld-manó, Gyermektánc fesztivál) civil szféra stb. IPR. keretében meghatározott együttműködések Jótékonysági rendezvények, - Alapítványi, Szülői Mk. szervezésben) Ezek megjelenítése a nyilvánosság előtt! Nyitottság fokozása. Témahétbe szülők, külső segítők bevonása, az elkészült produktumok nyilvános bemutatása. Fejlesztési tapasztalatok bemutatása szakmai napok, tapasztalatcsere, szakmai munkaközösségi feldolgozás keretében is. Eredményes és hatékony minőségi munka. Tudatos, egyénre szabott, integrációs és egyéni fejlesztés, az egyén sikeres életútjának elősegítése az átvezető programokkal, a területi szakember háttér igénybevételével. (utazó gyógypedagógusok, logopédusok) PP-ben, az Esélyegyenlőségi tervben, Óvodai IPR., Óvoda iskola átmenet Programjában meghatározott, és ütemezett feladatok végrehajtása, a célok megvalósításának értékelése, koherencia a naplókkal, nyomon követő rendszerrel. Az alapdokumentumok felülvizsgálata.(szmsz, Házirend, Alapító okirat) Továbbá: Esélyegyenlőség megteremtése, biztosítása, egyenlő hozzáférés, IPR. alkalmazása, egyéni fejlesztés, gyermekvédelmi munka: A teljes körű beóvodázás megvalósításának feladatait a tanévre szóló IPR. munkaterve részletesen tartalmazza. (lásd: melléklet) 3.2. Tanulási folyamat: Játékba integrált tanulás során, a tárgyi kapcsolódás figyelembe vételével, komplex módon alkalmazzák a tevékenységek kompetenciafejlesztő jellegét! 5

6 Helyezzék előtérben a gyermeki ismeret, egyéni képességek, attitűd, beállítottság egységét, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek differenciált fejlesztését. Ezt dokumentálják! A képességek fejlesztését (3 szinten) helyezzék előtérbe. A gyermeki mérések, DIFER mérés alkalmazása a HHH-s gyerekeknél, a mérés ütemezése cselekvési terv alapján, pontos, naprakész dokumentálás! A gyerekek fejlődésének nyomon követő rendszerébe a kompetencia alapú fejlesztéseket, értékelések megállapításait árnyalják, vizsgálják felül a nyomon követő rendszert. Az óvodai dokumentumok vezetése a tanév elején megbeszélt gyakorlatnak megfelelően, kiegészítés, módosítás a megbeszélt szempontok alapján. A jó gyakorlatot, eredményeiket terjesszék, ill. vegyék át a tapasztalatokat egymástól. A ok szervezzék meg a szülők részvételével a témahetet. Tervezés, szervezés, tevékenykedtetés (nevelés tanulás játékidő munka stb.) az életkori, és egyéni sajátosságoknak megfelelően! A szülők igényeinek megfelelően- többlet kiadás nélkül- folytatódik az óvoda által nyújtott szolgáltatások köre. A nevelési időn kívüli szolgáltatások október elsején kezdődnek! logopédia: heti két alkalom, - rászorulók részére (kedd és péntek de.) H: folyamatosan, F: EPSZ. logopédusa gyógytestnevelés: heti két alkalom, - rászorulók részére (de. szerda) H: folyamatos F: EPSZ. gyógytornásza pszichológiai megsegítés: heti egy alkalom, - rászorulók részére(szerda de.) H: folyamatos F: EPSZ. pszichológusa egyéni fejlesztés: heti 2 óra/fő, BTM.-es rászorulók részére heti 2x ½ óra - H: folyam. F: óvodai fejl. ped. SNI-s rászoruló részére: heti 2 óra szerda, - H: folyam. F: utazó gyógypedagógus, EGYMI. szakemberei (kedd és csütörtök reggel) A nevelési időn kívüli szolgáltatások, felzárkóztatás és tehetséggondozás részletes feladatait a szolgáltatások programjai tartalmazzák. (Lásd: mellékletek) gyermektánc: középső és nagycsop. heti egy alkalom (péntek du.) zeneóvoda: nagyosok részére, heti egy alkalom (hétfő de.) ovitorna: középső és nagycsop. részére, heti egy alkalom (du. szerda) természetjárás: középső és nagycsop. - két hetente egy alkalom kézműves foglalkozás: nagycsop. hetente 1 alkalom (hétfő du.) hitoktatás: középső és nagy részére, heti egy alkalom (csütörtök du.) 4. Vezetői munka: Célja: A szakmai munka hatékonyságának fokozása, eredményességének megállapítása, minőségi fejlesztése, a kompetencia alapú nevelés folytatása, az IPR. alkalmazása, irányítása. Integráció, egyéni képesség fejlesztése, esélyegyenlőség megteremtésével, biztosításával. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek helyzete az intézményben, fókuszálva a szocializálódásukra. 6

7 4.1. Vezetői ellenőrzések: Sorsz. TERÜLET TÉMA HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Céljellegű Dajkák és egyéb alkalmazottak nov. látogatás: munkavégzésének ellenőrzése. 2. Tájékozódó látogatás: 3. Tematikus látogatás: Nevelőmunka feltételeinek vizsgálata nov jún. Kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM, febr. tehetséges, HH/HHH.) gyerekek Ángyán Attiláné aránya, befogadása, beilleszkedése a okban. A szocializáció vizsgálata mindhárom ban nov. vége Ángyán Attiláné 4. Visszatérő látogatás 5. Összegező értékelés: Szocializációs térkép készítése, értékelése a okban. Ugyanebben a témában, évente többször. A látogatások tapasztalatainak összegzése a szakmai mk. vezető és a vezető óvónő együttes véleménye alapján márc. vége Ángyán Attiláné szükségnek megfelelően Ángyán Attiláné jún. Ángyán Attiláné 5. Aktuális feladatok: Ünnepek, ünnepélyek Sorsz. TÉMA, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Mihály-napi vásár a gyerekekkel az szept.29. Farkasné S. Valéria, Koltai Beáta óvodában. 2. Mesemondó délután, nagyos óvodásoknak. 3. Témahét a nagyban, Almafának hét az ága - témakör 4. Témahét a középső ban, Márton napi liba buli témakör szept.30 Farkasné S. Valéria, okt ig nov ig Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta Pálné Simon Erika Takács Anita 5 Márton-napi vásár a SZMK. nov.11. Kocsis Ildikó szervezésében. 6. Alapítványi jótékonysági est dec. 05. Alapítvány Kuratórium 7. Mikulás ünnepély-onként dec. 05. Ángyán Attiláné- 8. Lucázás dec.12. Pálné Simon Erika, Takács Anita 9. Karácsony: - betlehemezés, óvodai dec.19. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta szintű ünnep. 10. Betlehemi játék a Templomban. dec.21. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta 11. Farsang: onként, húshagyó kedden 12. Témahét a kisban: Rügyfakasztó szép tavasz 13. Márc. 15-ei megemlékezés Nagycsop.: közös koszorúzás febr. 24 minden óvónő márc. 9- Ángyán Attiláné- 13-ig márc.13 minden óvónő Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta 7

8 14 Prücsök Gyermektánc Fesztivál márc. 21. Pálné Simon Erika, Koltai Beáta, Farkasné S. Valéria, Beősze Tamásné 15. Húsvét: ajándékkészítés a gyerm. - nek ápr. 3. minden óvónő 16. Anyák napja: nyilvános ünnep máj. 04. minden óvónő 17. Madarak, fák napja: onként máj. 08. minden óvónő 18. Nevelési időn kívüli szolgáltatások záró foglalkozásai. Tanévzáró, ballagás 19. Gyermeknap: ajándékkészítés a gyerekeknek. Gyermeknapi kirándulás szervezése. máj. foglalkozások vezetői között máj.29. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta Ángyán Attiláné- jún. 01. jún. 05. minden óvónő Pálné Simon Erika Részletes rendezvény naptár mellékelve. 6. Értekezleteink: TERÜLET TÉMAKÖR HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Tanév előkészítő nev. test. értekezlet. A 2014/ ös nevelési év feladatainak megbeszélése. Felkészülés az őszi szülői értekezletre /15-ös nevelési év feladatainak elfogadása munkaterv a munkatervek alapján. készítésére köt. Nevelőtestületi értekezletek Alkalmazotti értekezlet 3. Szülői értekezletek előkészítése. Farsang, tavaszi aktuális feladatok megbeszélése. 4. Tanévzáró nev. test. értekezlet. Értékelések. Nyári munkarend, szabadságoltatás előkészítése. 1. Tanév eleji feladatok, munkafegyelem, munkaidő, munkarend. A 2014/15-ös nevelési év feladatai. Új munkatársak bemutatása. 2. A 2015-ös költségvetési év fejlesztéseinek, előirányzatainak megtárgyalása. 3. Tanévvégi megbeszélés. Nyári program, nyári munkarend, szabadságoltatás. személyek Nagy Judit Szülői értekezletek 1. Tanévnyitó szülői értekezlet. A 2014/15-ös tanév feladatai. Csoport elosztások, aktuális feladatok. Szülői Mk. választás. 2. Kötetlen beszélgetés a kisban. Ismerkedés a szülőkkel. 3. Farsangi előkészületek. Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése. Szakvélemények kiosztása. 4. Iskolára felkészítő szülői értekezlet a nagycs.-ban. Az I. oszt. nevelő meghívása. Csoportonkénti tanévértékelés. (különböző napokon) óra Ángyán Attiláné, -ig minden óvónő Farkasné S. Vali, Koltai Beáta Farkasné S. Vali, Pálné S. Erika Ángyán Attiláné, 8

9 A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjainak, az aktualitásoknak megfelelően, tekintettel a nevelési év szervezési teendőire, feladataira! A felvetődött problémák, gondok megbeszélése, kiemelve az információk áramlását, átadását egymásnak! Munkaértekezlet értelemszerű 7. Továbbképzések, tanfolyamok: A módosított beiskolázási terv alapján: Pályázati pedagógusképzés támogatása: Pálné Simon Erika Óvodai szaktanácsadói képzés 3. OFI által szervezett, mesterpedagógus minősítés óra Pécs Bp. OFI A területen, a kistérségen belül, ill. kívül szervezett szakmai napokon a részvétel akkor biztosított, ha a feltételek adottak. Belső továbbképzés: A szakmai mk. keretein belül, a szakmai mk. részletes munkaprogramja alapján. F: Ángyán Attiláné szakmai mk. vezető /15-ös tanév rendje, szünetei: Az óvoda egész éven át folyamatosan üzemel. Kivétel: A téli szünet időszaka alatt, dec jan. 02-ig. 5 nap szabadság Nyári nagytakarítás munkálatai alatt: augusztus 10-től 3 hét Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap Szakmai nap, értekezletek igénybe vételére: (2 nap) október 18. és január 02. Jún. pedagógus napi kirándulás (1 nap) Az iskolához igazodó napok száma: (2 nap)- munkáltatói szünet, egyéb 9. Óvodai beiratkozás: Az óvodai felvétel és beiratkozás a tervezetteknek és a törvénynek megfelelően megtörtént a 2014/2015-ös tanévre. Az óvoda felvételi körzete: Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs, Szőkedencs, Szegerdő, Főnyed A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő nevelési évre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az óvoda népszerűsítése a körzetben és azon kívül, nyílt napok, közös rendezvények, az intézmény bemutatása 9

10 2015. évi óvodai beiratkozást: május 04-tól - 08-ig tervezzük. Cél: Legyen biztosított az óvodai ellátást igénybe vevő, 3 éves korú gyermekek felvétele. A felvételi körzet területén valamennyi óvodáskorú F: Intézmény és tagint. vezető Érintettek: Int. vezető, Tagint. vezető, Óvodapedagógusok, Védőnők, Gyermekjóléti Szolgálat, Népesség nyilvántartó, IPR. MCS., Szülők. Dokumentumok:,Óvodai IPR. dok., és az Óvodai felvételi előjegyzési napló 10. Pedagógusok csop. kívüli feladatai és fogadó órája: Pedagógus Beősze Tamásné Ángyán Attiláné Csop Csoporton kívüli feladatai Hét. Ke. Szer. Csüt. Pént. Maci int. vezető, munkáltatói - gazdálk. tanügyigazgatási feladatok, és min. fejl. MCS Óvodai szaktanácsadó. szakmai mk. vezető, BTM-es gyermekek fejl. e, zeneóvoda vezetése, Farkasné Simon Valéria Koltai Beáta Lepke BGR., Mérés-értékelés MCS. vezetése, ovitorna vezetés, óvodai fotózás szervezés, BTM-es gyermekek fejl. e, óv. - iskola átmenet MCS vezetése, gyermektánc vezetése, jkv-k, emlékeztetők dokumentálása, óv.-iskola átmenet, Pálné Simon Erika Takács Anita Méhecske min. fejl. MCS. tagja, kirándulás és színház lát. szervezés, Óvodai Alapítvány Kurat. Elnöke BTM-es gyermekek fejl. e, természetjárás. Óvodai szaktanácsadó. kézműves fogl. vezetése, óvodai IPR. vezetése, Gyerm. és ifj. véd. fela. ellátása, Kapcsolattartások, együttműködések: Család gyermek pedagógus: A PP.- ben előírtaknak megfelelően. Iskolával: A PP.- ben és az iskolával történt megállapodásban, továbbá a Suli-kóstolgató programban meghatározottak alapján. Családdal: A PP.- ben előírtaknak megfelelően, a okban változó módon. Eüg.szervekkel, gyermekjóléti szolgálattal: A PP.- ben, a Gyerm.véd. munkatervben és a megállapodásokban meghatározott módon. 12. Fejlesztési terv: Az épület állagának megőrzése, megóvása, berendezések karbantartása Udvari játékok karbantartása, festése SZMK. támogatás Udvari játékeszközök felülvizsgálata költségvetés terhére Udvari játékok bővítése, a szabványnak megfelelően, játékeszközök beépítése, gumitégla beszerzése - alapítványi forrásból szobai játék, szakmai anyagok, fogyóeszközök (vegyi) pótlása, - a szükségességnek megfelelően a költségvetésből Mikulásra játék beszerzés, szakmai anyagok pótlása alapítványi segítséggel 10

11 könyv, textília, munkaruhapótlás, étkezéshez szükséges eszközök - a szükségességnek megfelelően, költségvetésből játszóudvar kerítésének rekonstrukciója, terület bővítése költségvetésből és alapítványi támogatással udvari kerítés felújítása, utcai kerítés festése - Szülői MK. támogatásával. a bejárat felöli szigetelés leszegése - költségvetés Balatonszentgyörgy, október 15. intézményvezető 11

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Óvodánk a Balaton dél nyugati partján, a Zala torkolatánál fekvő 1700 lelket számláló község óvodája.

Óvodánk a Balaton dél nyugati partján, a Zala torkolatánál fekvő 1700 lelket számláló község óvodája. ÉNEK- ZENE MESE- VERS RAJZOLÁS KÉZI- MUNKA TERMÉSZET T ÁRSADA- LOM EMBER MOZGÁS M OZGÁS MATE- MATIKA Óvodánk bemutatása JÁTÉK CSALÁD Óvodánk a Balaton dél nyugati partján, a Zala torkolatánál fekvő 1700

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben