2014/ 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/ 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE"

Átírás

1 RAJZOLÁS KÉZI- MUNKA ÉNEK- ZENE JÁTÉK MESE- VERS MOZGÁS MOZGÁS TERM. TÁRSA- DALOM EMBER MATE- MATIKA CSALÁD BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 4. Tel: 85/ OM: OM. azonosító: / 2015-ös tanév PEDAGÓGIAI-MŰKÖDÉSI TERVE Összeállította: intézményvezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Statisztikai adatok a gyerekekről 2. Statisztikai adatok a felnőttekről /15-ös tanév kiemelt feladatai 3.1. További feladatok 3.2. Integrált tanulás 4. Vezetői munka 4.1. Ellenőrzési terv 5. Aktuális feladatok Ünnepek, ünnepélyek 6. Értekezletek, továbbképzések: Nevelőtestületi értekezlet Közalkalmazotti értekezlet Szülői értekezletek Munkaértekezletek 7. Továbbképzések, belső képzések 8. A nevelési év rendje, szünetek időtartama 9. Óvodai beíratás 10. Fogadó órák 11. Kapcsolattartások 12. Fejlesztési program Mellékletek: 1. Határozatképes elfogadás jkv. 2. Szülői Mk. véleményeztetés jkv. 3. Óvodai IPR. munkaterve 4. Óvoda-iskola átmenet munkaterve 5. Szülői Mk. munkaterve 6. Szakmai Mk. munkaterve 7. BGR. munkaterv 8. Gyermek és ifjúságvédelmi terv 9. Szolgáltatások munkatervei Természetjárás Ovitorna Kézműves foglalkozás Gyermektánc Zeneóvoda 2

3 Statisztikai adat a gyerekekről: - intézményi adatok okt. 1-i állapot: Csoportok Csop létszám fiú leány HH. gy.véd. gond. ebből: HHH.- gy.véd. gond. BTM. NT. - SZB. vizsgált gyógytestn. NT. pszichoterápia logopédia SNI. Tikos Hollád Vörs B. berény Bejáró Szegerdő Szőkedencs Főnyed Sávoly Battyán Összes bejáró B.szentgyörgy BGR. integrált fejl. Névszerinti felsorolás: BTM: SNI: Integ. fejlesztett: Maci (kis) Méhecske (középső) Lepke (nagy) Margaréta Óvoda Összesen: Csicsergő (vegyes)

4 Bejáró gyerekek száma: Fenntartói Társuláson belül: Fenntartói Társuláson kívül: Vörs: 9 fő Sávoly 1 fő Hollád: 9 fő Tikos: 5 fő Balatonberény: - Szőkedencs - Szegerdő: 5 fő Főnyed - Battyán: fő 2. Statisztika a felnőttekről: Csoportok megnevezése Maci Lepke Méhecske Gazdálkodás, közétkeztetés ellátása: Óvónők Dajkák Óvodai ellátás Ángyán Attiláné Farkasné Simon Valéria Koltai Beáta Pálné Simon Erika Takács Anita Horváth Endréné Simon Lászlóné Mátésné Hajas Olga Takarítói munkakör ellátására: Horváth Katalin: közm. pr. résztvevő Vizoli Piroska: az óvoda konyhai feladatainak ellátására Gazdasági ügyintézés Élelmezésvezetés Konyhai alkalmazottak: Takács Lászlóné Kristófné S. Szilvia Simon Nándorné Berkes Zsoltné Volf Tamásné Nagy Mária: közm. pr. résztvevő /2015-es tanév feladatai Feladatok a dokumentumok szintjén: A napló átdolgozása, formai, tartalmi fejlesztés, összehangolása a Pedagógiai programban megfogalmazottakkal Napi felkészülések dokumentálása, rögzítése, vázlatok írása. A gyermekek egyéni fejlesztési dokumentációjában és a Pedagógiai programban megfogalmazott kimeneti jellemzők összhangja A és az egyéni fejlesztési dokumentumok koherenciája, minőségének biztosítása Feladatok a működés szintjén: Munkaidő nyilvántartás elkészítése Feladatok leosztása: IPR. gyermekvédelmi munka: Takács Anita Óvoda-iskola átmenet: Farkasné S. Valéria, Koltai Beáta Munkatervek összeállítása, Az intézményi eljárásrendek felülvizsgálata 4

5 Feladatok a Pedagógusok előmenetele szintjén: A munkaköri leírások felülvizsgálata. Pedagógusok teljesítményértékelésének igazítása a külső értékeléshez, a minősítés szempontjaihoz. A pedagógusok portfóliójának előkészítése A vezető értékeléséhez kapcsolódó intézményi szervezeti kultúra, klíma vagy egyéb- a vezetés munkájáról visszajelzést adó mérések folytatása - a nyilvános szakmai ellenőrzések, eszközök alapján (szülői, dolgozói elégedettségmérés). A külső intézményértékelés szempontjainak kiegészítése az intézményi specialitások követése céljából. Jövő feladatai: Megyei egészségfejlesztési terv Műhelymunka: Pedagógus portfólió elemeinek változása. Intézményi nyilvántartások Az intézményi eljárásrendek és intézményi önértékelés A PP napló, gyermeki portfólió kapcsolatának koherenciája 3.1. További feladataink a tanévben: Folytatódik a köznevelési törvény rendelkezéseinek bevezetéséből adódó feladatok végrehajtása A korszerű közokt.-i környezet, munkakörülmények további kihasználása, szakmai munka fejlesztése ( pályázat lezárása) A szűkebb környezet társadalmi-gazdasági igényeinek kielégítése, Társadalmi szerepvállalás erősítése: nevelés hatékonyságát segítő együttműködés erősítése (intézmények, óvodaközi programok,(zöld-manó, Gyermektánc fesztivál) civil szféra stb. IPR. keretében meghatározott együttműködések Jótékonysági rendezvények, - Alapítványi, Szülői Mk. szervezésben) Ezek megjelenítése a nyilvánosság előtt! Nyitottság fokozása. Témahétbe szülők, külső segítők bevonása, az elkészült produktumok nyilvános bemutatása. Fejlesztési tapasztalatok bemutatása szakmai napok, tapasztalatcsere, szakmai munkaközösségi feldolgozás keretében is. Eredményes és hatékony minőségi munka. Tudatos, egyénre szabott, integrációs és egyéni fejlesztés, az egyén sikeres életútjának elősegítése az átvezető programokkal, a területi szakember háttér igénybevételével. (utazó gyógypedagógusok, logopédusok) PP-ben, az Esélyegyenlőségi tervben, Óvodai IPR., Óvoda iskola átmenet Programjában meghatározott, és ütemezett feladatok végrehajtása, a célok megvalósításának értékelése, koherencia a naplókkal, nyomon követő rendszerrel. Az alapdokumentumok felülvizsgálata.(szmsz, Házirend, Alapító okirat) Továbbá: Esélyegyenlőség megteremtése, biztosítása, egyenlő hozzáférés, IPR. alkalmazása, egyéni fejlesztés, gyermekvédelmi munka: A teljes körű beóvodázás megvalósításának feladatait a tanévre szóló IPR. munkaterve részletesen tartalmazza. (lásd: melléklet) 3.2. Tanulási folyamat: Játékba integrált tanulás során, a tárgyi kapcsolódás figyelembe vételével, komplex módon alkalmazzák a tevékenységek kompetenciafejlesztő jellegét! 5

6 Helyezzék előtérben a gyermeki ismeret, egyéni képességek, attitűd, beállítottság egységét, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek differenciált fejlesztését. Ezt dokumentálják! A képességek fejlesztését (3 szinten) helyezzék előtérbe. A gyermeki mérések, DIFER mérés alkalmazása a HHH-s gyerekeknél, a mérés ütemezése cselekvési terv alapján, pontos, naprakész dokumentálás! A gyerekek fejlődésének nyomon követő rendszerébe a kompetencia alapú fejlesztéseket, értékelések megállapításait árnyalják, vizsgálják felül a nyomon követő rendszert. Az óvodai dokumentumok vezetése a tanév elején megbeszélt gyakorlatnak megfelelően, kiegészítés, módosítás a megbeszélt szempontok alapján. A jó gyakorlatot, eredményeiket terjesszék, ill. vegyék át a tapasztalatokat egymástól. A ok szervezzék meg a szülők részvételével a témahetet. Tervezés, szervezés, tevékenykedtetés (nevelés tanulás játékidő munka stb.) az életkori, és egyéni sajátosságoknak megfelelően! A szülők igényeinek megfelelően- többlet kiadás nélkül- folytatódik az óvoda által nyújtott szolgáltatások köre. A nevelési időn kívüli szolgáltatások október elsején kezdődnek! logopédia: heti két alkalom, - rászorulók részére (kedd és péntek de.) H: folyamatosan, F: EPSZ. logopédusa gyógytestnevelés: heti két alkalom, - rászorulók részére (de. szerda) H: folyamatos F: EPSZ. gyógytornásza pszichológiai megsegítés: heti egy alkalom, - rászorulók részére(szerda de.) H: folyamatos F: EPSZ. pszichológusa egyéni fejlesztés: heti 2 óra/fő, BTM.-es rászorulók részére heti 2x ½ óra - H: folyam. F: óvodai fejl. ped. SNI-s rászoruló részére: heti 2 óra szerda, - H: folyam. F: utazó gyógypedagógus, EGYMI. szakemberei (kedd és csütörtök reggel) A nevelési időn kívüli szolgáltatások, felzárkóztatás és tehetséggondozás részletes feladatait a szolgáltatások programjai tartalmazzák. (Lásd: mellékletek) gyermektánc: középső és nagycsop. heti egy alkalom (péntek du.) zeneóvoda: nagyosok részére, heti egy alkalom (hétfő de.) ovitorna: középső és nagycsop. részére, heti egy alkalom (du. szerda) természetjárás: középső és nagycsop. - két hetente egy alkalom kézműves foglalkozás: nagycsop. hetente 1 alkalom (hétfő du.) hitoktatás: középső és nagy részére, heti egy alkalom (csütörtök du.) 4. Vezetői munka: Célja: A szakmai munka hatékonyságának fokozása, eredményességének megállapítása, minőségi fejlesztése, a kompetencia alapú nevelés folytatása, az IPR. alkalmazása, irányítása. Integráció, egyéni képesség fejlesztése, esélyegyenlőség megteremtésével, biztosításával. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek helyzete az intézményben, fókuszálva a szocializálódásukra. 6

7 4.1. Vezetői ellenőrzések: Sorsz. TERÜLET TÉMA HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Céljellegű Dajkák és egyéb alkalmazottak nov. látogatás: munkavégzésének ellenőrzése. 2. Tájékozódó látogatás: 3. Tematikus látogatás: Nevelőmunka feltételeinek vizsgálata nov jún. Kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM, febr. tehetséges, HH/HHH.) gyerekek Ángyán Attiláné aránya, befogadása, beilleszkedése a okban. A szocializáció vizsgálata mindhárom ban nov. vége Ángyán Attiláné 4. Visszatérő látogatás 5. Összegező értékelés: Szocializációs térkép készítése, értékelése a okban. Ugyanebben a témában, évente többször. A látogatások tapasztalatainak összegzése a szakmai mk. vezető és a vezető óvónő együttes véleménye alapján márc. vége Ángyán Attiláné szükségnek megfelelően Ángyán Attiláné jún. Ángyán Attiláné 5. Aktuális feladatok: Ünnepek, ünnepélyek Sorsz. TÉMA, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Mihály-napi vásár a gyerekekkel az szept.29. Farkasné S. Valéria, Koltai Beáta óvodában. 2. Mesemondó délután, nagyos óvodásoknak. 3. Témahét a nagyban, Almafának hét az ága - témakör 4. Témahét a középső ban, Márton napi liba buli témakör szept.30 Farkasné S. Valéria, okt ig nov ig Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta Pálné Simon Erika Takács Anita 5 Márton-napi vásár a SZMK. nov.11. Kocsis Ildikó szervezésében. 6. Alapítványi jótékonysági est dec. 05. Alapítvány Kuratórium 7. Mikulás ünnepély-onként dec. 05. Ángyán Attiláné- 8. Lucázás dec.12. Pálné Simon Erika, Takács Anita 9. Karácsony: - betlehemezés, óvodai dec.19. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta szintű ünnep. 10. Betlehemi játék a Templomban. dec.21. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta 11. Farsang: onként, húshagyó kedden 12. Témahét a kisban: Rügyfakasztó szép tavasz 13. Márc. 15-ei megemlékezés Nagycsop.: közös koszorúzás febr. 24 minden óvónő márc. 9- Ángyán Attiláné- 13-ig márc.13 minden óvónő Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta 7

8 14 Prücsök Gyermektánc Fesztivál márc. 21. Pálné Simon Erika, Koltai Beáta, Farkasné S. Valéria, Beősze Tamásné 15. Húsvét: ajándékkészítés a gyerm. - nek ápr. 3. minden óvónő 16. Anyák napja: nyilvános ünnep máj. 04. minden óvónő 17. Madarak, fák napja: onként máj. 08. minden óvónő 18. Nevelési időn kívüli szolgáltatások záró foglalkozásai. Tanévzáró, ballagás 19. Gyermeknap: ajándékkészítés a gyerekeknek. Gyermeknapi kirándulás szervezése. máj. foglalkozások vezetői között máj.29. Farkasné S. Valéria- Koltai Beáta Ángyán Attiláné- jún. 01. jún. 05. minden óvónő Pálné Simon Erika Részletes rendezvény naptár mellékelve. 6. Értekezleteink: TERÜLET TÉMAKÖR HATÁRIDŐ FELELŐS 1. Tanév előkészítő nev. test. értekezlet. A 2014/ ös nevelési év feladatainak megbeszélése. Felkészülés az őszi szülői értekezletre /15-ös nevelési év feladatainak elfogadása munkaterv a munkatervek alapján. készítésére köt. Nevelőtestületi értekezletek Alkalmazotti értekezlet 3. Szülői értekezletek előkészítése. Farsang, tavaszi aktuális feladatok megbeszélése. 4. Tanévzáró nev. test. értekezlet. Értékelések. Nyári munkarend, szabadságoltatás előkészítése. 1. Tanév eleji feladatok, munkafegyelem, munkaidő, munkarend. A 2014/15-ös nevelési év feladatai. Új munkatársak bemutatása. 2. A 2015-ös költségvetési év fejlesztéseinek, előirányzatainak megtárgyalása. 3. Tanévvégi megbeszélés. Nyári program, nyári munkarend, szabadságoltatás. személyek Nagy Judit Szülői értekezletek 1. Tanévnyitó szülői értekezlet. A 2014/15-ös tanév feladatai. Csoport elosztások, aktuális feladatok. Szülői Mk. választás. 2. Kötetlen beszélgetés a kisban. Ismerkedés a szülőkkel. 3. Farsangi előkészületek. Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése. Szakvélemények kiosztása. 4. Iskolára felkészítő szülői értekezlet a nagycs.-ban. Az I. oszt. nevelő meghívása. Csoportonkénti tanévértékelés. (különböző napokon) óra Ángyán Attiláné, -ig minden óvónő Farkasné S. Vali, Koltai Beáta Farkasné S. Vali, Pálné S. Erika Ángyán Attiláné, 8

9 A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjainak, az aktualitásoknak megfelelően, tekintettel a nevelési év szervezési teendőire, feladataira! A felvetődött problémák, gondok megbeszélése, kiemelve az információk áramlását, átadását egymásnak! Munkaértekezlet értelemszerű 7. Továbbképzések, tanfolyamok: A módosított beiskolázási terv alapján: Pályázati pedagógusképzés támogatása: Pálné Simon Erika Óvodai szaktanácsadói képzés 3. OFI által szervezett, mesterpedagógus minősítés óra Pécs Bp. OFI A területen, a kistérségen belül, ill. kívül szervezett szakmai napokon a részvétel akkor biztosított, ha a feltételek adottak. Belső továbbképzés: A szakmai mk. keretein belül, a szakmai mk. részletes munkaprogramja alapján. F: Ángyán Attiláné szakmai mk. vezető /15-ös tanév rendje, szünetei: Az óvoda egész éven át folyamatosan üzemel. Kivétel: A téli szünet időszaka alatt, dec jan. 02-ig. 5 nap szabadság Nyári nagytakarítás munkálatai alatt: augusztus 10-től 3 hét Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap Szakmai nap, értekezletek igénybe vételére: (2 nap) október 18. és január 02. Jún. pedagógus napi kirándulás (1 nap) Az iskolához igazodó napok száma: (2 nap)- munkáltatói szünet, egyéb 9. Óvodai beiratkozás: Az óvodai felvétel és beiratkozás a tervezetteknek és a törvénynek megfelelően megtörtént a 2014/2015-ös tanévre. Az óvoda felvételi körzete: Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs, Szőkedencs, Szegerdő, Főnyed A beiratkozással kapcsolatos feladataink: a következő nevelési évre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, az óvoda népszerűsítése a körzetben és azon kívül, nyílt napok, közös rendezvények, az intézmény bemutatása 9

10 2015. évi óvodai beiratkozást: május 04-tól - 08-ig tervezzük. Cél: Legyen biztosított az óvodai ellátást igénybe vevő, 3 éves korú gyermekek felvétele. A felvételi körzet területén valamennyi óvodáskorú F: Intézmény és tagint. vezető Érintettek: Int. vezető, Tagint. vezető, Óvodapedagógusok, Védőnők, Gyermekjóléti Szolgálat, Népesség nyilvántartó, IPR. MCS., Szülők. Dokumentumok:,Óvodai IPR. dok., és az Óvodai felvételi előjegyzési napló 10. Pedagógusok csop. kívüli feladatai és fogadó órája: Pedagógus Beősze Tamásné Ángyán Attiláné Csop Csoporton kívüli feladatai Hét. Ke. Szer. Csüt. Pént. Maci int. vezető, munkáltatói - gazdálk. tanügyigazgatási feladatok, és min. fejl. MCS Óvodai szaktanácsadó. szakmai mk. vezető, BTM-es gyermekek fejl. e, zeneóvoda vezetése, Farkasné Simon Valéria Koltai Beáta Lepke BGR., Mérés-értékelés MCS. vezetése, ovitorna vezetés, óvodai fotózás szervezés, BTM-es gyermekek fejl. e, óv. - iskola átmenet MCS vezetése, gyermektánc vezetése, jkv-k, emlékeztetők dokumentálása, óv.-iskola átmenet, Pálné Simon Erika Takács Anita Méhecske min. fejl. MCS. tagja, kirándulás és színház lát. szervezés, Óvodai Alapítvány Kurat. Elnöke BTM-es gyermekek fejl. e, természetjárás. Óvodai szaktanácsadó. kézműves fogl. vezetése, óvodai IPR. vezetése, Gyerm. és ifj. véd. fela. ellátása, Kapcsolattartások, együttműködések: Család gyermek pedagógus: A PP.- ben előírtaknak megfelelően. Iskolával: A PP.- ben és az iskolával történt megállapodásban, továbbá a Suli-kóstolgató programban meghatározottak alapján. Családdal: A PP.- ben előírtaknak megfelelően, a okban változó módon. Eüg.szervekkel, gyermekjóléti szolgálattal: A PP.- ben, a Gyerm.véd. munkatervben és a megállapodásokban meghatározott módon. 12. Fejlesztési terv: Az épület állagának megőrzése, megóvása, berendezések karbantartása Udvari játékok karbantartása, festése SZMK. támogatás Udvari játékeszközök felülvizsgálata költségvetés terhére Udvari játékok bővítése, a szabványnak megfelelően, játékeszközök beépítése, gumitégla beszerzése - alapítványi forrásból szobai játék, szakmai anyagok, fogyóeszközök (vegyi) pótlása, - a szükségességnek megfelelően a költségvetésből Mikulásra játék beszerzés, szakmai anyagok pótlása alapítványi segítséggel 10

11 könyv, textília, munkaruhapótlás, étkezéshez szükséges eszközök - a szükségességnek megfelelően, költségvetésből játszóudvar kerítésének rekonstrukciója, terület bővítése költségvetésből és alapítványi támogatással udvari kerítés felújítása, utcai kerítés festése - Szülői MK. támogatásával. a bejárat felöli szigetelés leszegése - költségvetés Balatonszentgyörgy, október 15. intézményvezető 11

2011/2012 NEVELÉSI ÉV

2011/2012 NEVELÉSI ÉV ÉVES MUNKATERV 211/212 NEVELÉSI ÉV Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás (Pestalossi) Intézmény OM azonosítója: 202064 Intézmény vezető: Varga Jánosné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda. és Manóvár Bölcsőde MUNKATERVE. 2013/2014. Nevelési évre

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda. és Manóvár Bölcsőde MUNKATERVE. 2013/2014. Nevelési évre Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde MUNKATERVE 2013/2014. Nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: 033000 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Szűcs Jánosné.. Legitimációs

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2014/15-ös nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető 1 Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel, a gyermekekkel, s akkor ők csodákra képesek. (Erich

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: ------------------------------------------------- Javitásné

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. ÉVRE. OM azonosító:202575

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. ÉVRE. OM azonosító:202575 JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. ÉVRE OM azonosító:202575 5141 Jásztelek, Szabadság út 57. Készítette: Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető Munkatervet a nevelőtestület megtárgyalta

Részletesebben

Óvodai Munkaterv 2014/2015. OM azonosító: 029991

Óvodai Munkaterv 2014/2015. OM azonosító: 029991 Óvodai Munkaterv 2014/2015. OM azonosító: 029991 Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015.nevelési évben 1.1. A nevelési

Részletesebben

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/313-467 E-mail: benczurteriovi@gmail.com 2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2015-2016 NEVELÉSI ÉV 2014-2015 ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2014-2015. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2014-2015. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2014 / 2015. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2014 / 2015. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2014 / 2015 Az intézmény OM azonosítója: : 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Lázár Gyöngyike.. aláírás A dokumentum

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Jánoshidai Napsugár Óvoda

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Jánoshidai Napsugár Óvoda Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Jánoshidai Napsugár Óvoda NAPIREND I. Köszöntő, Köznevelési törvény II. Óvodánk feltételrendszere III. Nyári élet értékelése IV. Gyermekvédelem V. Fejlesztő munkacsoport

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2013/2014 nevelési évre

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2013/2014 nevelési évre Munkaterve a 2013/2014 nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:.. Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében: Közalkalmazotti Tanács nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015.

MUNKATERVE 2014/2015. Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ MUNKATERVE 2014/2015. Készítette: Szegfű Ferencné 2014. szeptember 4. Az Óvodák működési rendje Az óvodai nevelési év rendje: A 2014/2015-ös nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. nevelési évre LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MUNKATERV 2014/2015. nevelési évre LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MUNKATERV 2014/2015. nevelési évre LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde 3021 Lőrinci Rákóczi út 73. Munkaterv 2014/2015. nevelési évre TARTALOM I. MŰKÖDÉSI TERV... 4 II.

Részletesebben

EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA

EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA EMŐDI GYERMEKÁLOM ÓVODA (3432 Emőd, Geleji utca 21.) MUNKATERV 2014/2015 Intézmény OM- azonosítója: 028725 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Matiz Csilla Legitimációs eljárás Mészárosné Virág

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

A Bóbita Óvoda 2014/2015. évi munkaterve ÉVES MUNKATERV 2014/2015.

A Bóbita Óvoda 2014/2015. évi munkaterve ÉVES MUNKATERV 2014/2015. ÉVES MUNKATERV 2014/2015. Akármiben különbözünk is, a közös bennünk, hogy szeretni vágyunk, és azt is szeretnénk, hogy szeressenek. (Hazat Inaiat Khan) Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 l. Működési

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2015/2016. nevelési évre Budapest 2015. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...5

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv Mesevár Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Pedagógiai munkaterv OM azonosító: 201 932 Készítette: PH. Legitimációs eljárás: A 2013/2014 nevelési év munkaterve a nevelőtestület

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben