K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1."

Átírás

1 K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete február 27. napján 18:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Helye: M vel dési Ház Jelen vannak: Horváth Dezs polgármester Kerner Gábor képvisel Pelikán Attila képvisel Papp István képvisel Szabó Lajos képvisel Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van: Dr. Szabó Tímea körjegyz Kolláth Zsuzsanna jegyz könyvvezet I. napirendi pont tekintetében: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéz Velláné Kondor Katalin vezet óvón Horváth Dezs, polgármester: Köszönti a megjelenteket, körjegyz asszonyt intézményvezet t, kollégan ket. Megállapítja, hogy a Képvisel -testület 5 f vel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Sürg sségi indítványra lenne javaslata. Kéri a körjegyz asszonyt a sürg sségi indítvány ismertetésére. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A 40 millió forintos hitelkeretb l fennmaradt összeg rendelkezésre tartása lejár február 28-án, kezdeményeznék a meghosszabbítását az év végéig. Horváth Dezs, polgármester: Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat? Amennyiben nincs, aki a kiegészítéssel együtt a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 1

2 10/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A február 27-i ülés napirendjének elfogadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a február 27-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: I. Hitelszerz dés módosítása II. A évi költségvetés elfogadása III. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása IV. Vagyonrendelet módosítása V. Szolgáltató kiválasztása, szerz déskötés az óvodai gyermekétkeztetésre VI. A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet elfogadása VII. Véd n i szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása VIII. Közbeszerzési terv IX. Bels ellen rzési terv X. Támogatási kérelmek XI. Vegyes ügyek 1. Hitelszerz dés módosítása NAPIREND TÁRGYALÁSA 2

3 Horváth Dezs, polgármester: Elmondja, hogy 40 milliós hitelkeret állt rendelkezésre a többfunkciós épület felújítására. Azt az összeget, ami els körben kért a vállalkozó a kiegyenlítették, az kb. 32 millió forint. A kivitelez újabb követeléssel állt el, mivel nem várható munkákat végzett el, és ezekre hivatkozva kér még összeget. Egyösszeg átalányvállalásról van szó. Elvileg nem járna. A vállalkozó kb 7 m Ft körüli összeget kér. A vállalkozó ezzel kapcsolatos megbeszélésük végén olyan érveket mondott, hogy megtámadja a közbeszerzési eljárást, aminek az eredményeként el fordulhat, hogy tételes felméréssel mindent felmérnek, még bajba is kerülhetnek. A m szaki szakért nek létezik olyan észrevétele, hogy írja le a vállalkozó, hogy mire kéri konkrétan ezt az összeget. A hitel lejár, a hitelkeretb l fennmaradó részt szeretnék meghosszabbítani. A bank vezet je sem sok jóval kecsegteti ket. Szeretné kérni, hogy legalább induljanak el azzal, hogy hosszabbítsák meg a hitelb l fennmaradt összeg rendelkezésre tartását. Aki egyetért a szerz dés módosításával, kéri, kézfeltartással szavazzon. 11/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Hitelszerz dés módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete kezdeményezi a Kinizsi Bank Zrt. és K vágóörs Község Önkormányzata között március 24-én létrejött önkormányzati hitelszerz dés módosítását a tekintetben, hogy a még igénybe nem vett kölcsön ( Ft) összegének rendelkezésre tartása február 28. helyett december 31-ére módosuljon. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés-módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére. Határid : azonnal Felel s: Horváth Dezs, polgármester II. A évi költségvetés elfogadása Horváth Dezs, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Betervezték a játszótér megvalósítását 11 m Ft + ÁFA összegben. Utófinanszírozott a pályázat, az áfa-t kell kifizetni. Betervezték még a strandi felújítást, ami nem tudott megvalósulni az elmúlt évben. Szeretnék befejezni az öntöz rendszer kiépítése kapcsán elmaradt füvesítést. A többfunkciós épület dolgai évi kb 5 m Ft-ot jelentenek, az önkormányzati busz költsége évi 460 e Ft. A költségvetés a tavalyi tényszámokra épül, illetve a jelenleg tudott, ismert változások kerültek beépítésre. A gazdálkodás továbbra is takarékos. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képvisel -testületnek. Kérdés, hozzászólás? 3

4 Amennyiben nincs, aki az el terjesztéssel egyez en a évi költségvetetést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 1/2012. önkormányzati rendelete A évi költségvetésr l Dr. Szabó Tímea, körjegyz : elmondja, hogy tartozik a költségvetéshez két el terjesztés. Az egyik a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség. Itt nincs határozathozatal. Van egy másik, amir l határozatot is kell hozni. Meg kell állapítani a következ három évre, hogy mennyi lesz az adósságot keletkeztet ügyleteknek fels határa. Horváth Dezs, polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kérdezi, hogy az el terjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 12/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettsége megállapításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: Ft Ft Ft Ft Adósságot keletkeztet ügyletekb l ered fizetési kötelezettségek: Ft Ft Ft Ft 4

5 III. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Horváth Dezs, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. A törvényi el írások változtak meg. Megsz nt a helyi lakásfenntartási támogatás rendszere. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Elmondja, hogy társadalmi egyeztetésre került a tervezet, semmilyen vélemény nem érkezett. Horváth Dezs, polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki az el terjesztéssel egyez en a rendelet-tervezetet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 2/2012. önkormányzati rendelete 2/2012. (III. 10.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete és a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 6/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésér l IV. Vagyonrendelet módosítása Horváth Dezs, polgármester: szintén megkapták az el terjesztést, törvényi módosítás indokolja. Van-e kérdés, észrevétel a körjegyz asszony felé? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Az a lényeg, hogy az önkormányzatnak volt un. törzsvagyona, és volt a forgalomképes vagyona. Megmaradt a törzsvagyoni kör, a forgalomképes vagyoni kör is megmaradt üzleti vagyon néven. Eddig a törzsvagyon úgy nézett ki, hogy voltok a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes dolgok. A forgalomképtelen kategóriája úgy nézett ki, hogy volt, ami az Ötv. alapján forgalomképtelen volt, volt, ami a képvisel - testület döntése alapján volt forgalomképtelen. Ez a rendszer változott annyiban, ami a csoportosítást érinti, hogy egyrészt vannak kizárólagos önkormányzati tulajdonban lev dolgok. Ezeket a nemzeti vagyonról szóló törvény sorolja fel, vannak az un. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség vagyontárgyak, amir l a képvisel -testületnek rendeletben kell rendelkeznie. Ami a rendeletben a képvisel -testület egyedi döntése alapján forgalomképtelen volt, az a módosítással átkerül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 5

6 jelent ség vagyontárgyak körében. A kategóriákat meghatározó részek kerültek módosításra, vagy hatályon kívül helyezésre, amit meghatároz a törvény az nem került bele a rendeletbe. Társadalmi egyeztetésre került a tervezet, semmilyen vélemény nem érkezett. Horváth Dezs, polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet az el terjesztéssel egyez en elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 3/2012. önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról V. Szolgáltató kiválasztása, szerz déskötés az óvodai gyermekétkeztetésre Horváth Dezs, polgármester: Elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság is. Két helyi vállalkozás maradt a körben. Úgy döntöttek, hogy helybeli vállalkozó legyen. Elmondja, hogy behívták a két érintettet és közölték velük, az egyiknél a futamid nagyon rövid, a másik vállalkozó magas árajánlatot adott. Kérték, hogy amennyiben úgy gondolják, ezen változtassanak. Megtették a kiegészítésüket. Az egyik vállalkozónak nincs szakácsa, a rezsiköltség nagyon alacsony. A másik ajánlat éves szinten 1 m Ft többletet jelentene az önkormányzatnak., mint polgármester az 1 m Ft-ot irreálisan magas összegnek tartja. Kérdés, vélemény? Papp István, képvisel : Pénzügyi részét maximálisan megérti, de ez a dolog nem jókor van id zítve a szakács kérdése. Két hét múlva megint más lesz a felállás? Ki kell találni ennek a felülvizsgálatát. Kerner Gábor, alpolgármester: Szerinte jól döntött a testület, amikor azt a szempontot vették figyelembe, hogy ki foglalkoztat helybéli embereket. Az egyiknél három bizonytalansági tényez van. Az egyik majdnem kizáró tényez. Egyik bizonytalansági tényez nem lehet kihozni az árat abból a nyersanyagárból, amit adtak ajánlatot. Nincs szakácsuk, ha ez már pénteken tudott volt, akkor miért nem jöttek be, és kértek volna haladékot. Innent l számára nem megbízható a dolog. A plusz kiadás elég megterhel a községnek, de az még nagyobb megterhelés, ha nincs szolgáltatás. Ezt bármibe is kerül, fenn kell tartani. Az adókintlév ségeket kell beszedni, és akkor megvan a fedezete ennek. Változatlanul azt a szempontot tartaná elöl, még ha drágább is, és kevésbé bizonytalan. Azt javasolja a képvisel -testületnek, hogy a Popovicsék ajánlatát fogadják el. Horváth Dezs, polgármester: Várja további véleményeket. Szabó Lajos, képvisel : A három héttel ezel tti határozatot felül lehet-e vizsgálni? 6

7 Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ebben a témában nem hoztak határozatot. Tartottak egy egyeztetést, ahol meghallgatták az ajánlattev k közül, aki megjelent, és ezt követ en beszélgetett a testület, és a mellé helyezte a hangsúlyt a közétkeztetésben tapasztalattal rendelkez k és a helyiek közötti versenyben, hogy inkább a helyieket részesítenék el nyben. Két ilyen vállalkozó van. Err l nem hoztak határozatot, mert az nem testületi ülés volt. A múltkori megbeszélésnek megfelel en behívták a két ajánlattev t, és kezdeményezték az ajánlatuk átdolgozását. Szabó Lajos, képvisel : Problémája az 1 m Ft-os plusz kiadás. Kéri a vezet óvón t, hogy a régi szolgáltatóról mondja el a véleményét. Velláné Kondor Katalin, vezet óvón : Köszöni a meghívást. A kezdeti nehézségek után sikerült megállapodni, és a tett észrevételeket megpróbálta korrigálni. Az a véleménye, hogy nem lett volna szabad, hogy a személyi változások befolyásolják az ellátás min ségét. Voltak min ségbeli problémák. Aki gyermekétkeztetést vállal, annak tudnia kell, hogy az óvodás korosztálynak mi az, amit biztosítani kell. Horváth Dezs, polgármester: Nem ért egyet az 1 m Ft-tal. Kéri, hogy döntsön a testület, elfogadja a testület döntését. Szabó Lajos, képvisel : a dolog szakmai részét is nézi. Közétkeztetésr l van szó, a gyereket etetni kell. A kiszolgált étel min sége, mennyisége nem a vezet n múlik, hanem aki az ételt elkészíti. Egyetért azzal, hogy ez plusz költséget jelent. Nézi a dolog megbízhatóságát, fenntarthatóságát. Horváth Dezs, polgármester: Aki a Popovics László ajánlatát fogadná el, kéri, kézfeltartással szavazzon. A képvisel -testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül Popovics László ajánlatát fogadná el. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ha a vállalkozót kiválasztották, a szerz dés-tervezet eldöntend kérdéseit is meg kellene nézni március 1-i hatállyal indulna a szerz dés, meddig? Kerner Gábor, alpolgármester: Nem lehet beépíteni próbaid t? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Két fajta támadási lehet ség van benne. Az egyik 30 napos indoklás nélküli felmondás, a másik pedig szerz désszegés esetén azonnali hatállyal történ felmondás. Pelikán Attila, képvisel : A vállalkozó is felmondhatja 30 napos határid vel a szerz dést. Horváth Dezs, polgármester: Ki mondaná fel 1 m Ft-ért a szerz dést? Vicc kategória már ez a gy lés. Kerner Gábor, alpolgármester: Nem viccelnek. A viccet annak érzi, hogy a határozati javaslatban szerepel olyan mondat, hogy javasolják a révfülöpi önkormányzatnak, hogy kössenek a vállalkozóval közétkeztetésre szerz dést. Szerinte ezt nem tehetik meg. 7

8 Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Javasolni bárkinek bármit lehet. Ez úgy m ködik más helyeken, K vágóörs kivételével, ebben az esetben meglep módon az önkormányzat kötött szociális étkeztetésre szerz dést. Ez azért furcsa, mert erre ott van a szolgálat, és mint intézmény neki kell erre kötni szerz dést. Ez úgy szokott történni, hogy akit az önkormányzat javasol, azzal köt a szolgálat vezet je szerz dést a szociális étkeztetésre. Akkor egy évre szóljon a szerz dés, február végéig? A szolgáltatás ára 690 Ft/f. Akkor ennek megfelel en kell kiegészíteni a tervezetet. Horváth Dezs, polgármester: Akkor mindent elfogadtak. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A határozati javaslatot még nem fogadták el. Horváth Dezs, polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kéri, kézfeltartással szavazzon. Kerner Gábor, alpolgármester: Hogy szól a határozati javaslat? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ismerteti a határozati javaslatot. Kerner Gábor, alpolgármester: Volt egy tárgyalás, akkor miért nem zárták ki ket, mert akkor is annyi volt az ára, mint most. Horváth Dezs, polgármester: Az összeggel van baja. Kerner Gábor, alpolgármester: Akkor miért nem zárták ki a pályázatból? Horváth Dezs, polgármester: Hagyják az egészet, majd eldönti, mit akar. Az iskolát támadja, akkor azt is hagyják. Mondják meg a bevételi forrásokat. Kerner Gábor, alpolgármester: A gyerekeknek csütörtökt l enni kell. Nem lehet hetente alkudozni a szakáccsal az ételek min sége miatt. Horváth Dezs, polgármester: Neki az óriási pénzzel van baja. Aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal, kéri, kézfeltartással jelezze. A képvisel -testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül egyet értett a határozati javaslattal. Horváth Dezs, polgármester: Még elmondaná, hogy felvállalja a racionálást, elküldi a dolgozókat, a másik oldalon meg nyomják a vállalkozóba a pénzt. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ismét ismerteti a szerz dés-tervezet felmondásra vonatkozó rendelkezéseit. Kerner Gábor, alpolgármester: Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy tudunk érte 630 Ft-ot adni, és egyedül maradt, mint ajánlattev? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : a pénteki megbeszélés is erre irányuló próbálkozás volt. 8

9 Kerner Gábor, alpolgármester: ajánlattev nél. k már tudták, hogy 1-jét l nincs szakács a másik Horváth Dezs, polgármester: nem alkudozik. Ezt a vitát már lezárták. Kerner Gábor, alpolgármester: Kérjenek áralkut. Az egyik oldalon fel van háborodva. Horváth Dezs, polgármester: a költségvetés számait nézi, elfogadta a testület, így lesz. Ezt már a múltkor eldöntötték a képvisel társak, hogy ki a nyer. Kerner Gábor, alpolgármester: Ezt kikéri magának, ez nem igaz. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Javasolja, hogy tartsanak egy rövid szünetet. Szünet A szünetet követ en: Kerner Gábor, alpolgármester: Javasolja, hogy hívják be Popovics Lászlót és feleségét, amiatt, hogy megkérdezzék, hogy tudnak-e engedni az adott árajánlatból. A Képvisel -testület tagjai a javaslattal egyetértettek, a Káli Ház kft. képvisel i telefonon keresztül értesítésre kerültek arról, hogy el kellene jönniük a testületi ülésre, úgy nyilatkoztak, hogy negyed óra múlva megérkeznek. Horváth Dezs, polgármester: Amíg megérkeznek, folytassuk az ülést a következ napirendi pont megtárgyalásával. VII. Véd n i szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása Horváth Dezs, polgármester: Mindenki megkapta az el terjesztés. Kérdés, hozzászólás? Szabó Lajos, képvisel : Zánka is ide tartozik? Annak a költsége hol van? Horváth Dezs, polgármester: Az állami támogatás pontrendszeren alapul, ehhez szükség volt Zánkára. Szabó Lajos, képvisel : Nem látja Zánka hozzájárulását. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Jó kérdés. Ilyet nem tartalmaz a költségvetés. Szabó Lajos, képvisel : Nincs egyensúlyban a költségvetés. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A két véd n szolgálat hiába állt volna össze, nem lett volna meg a létszám, ami alapján új körzetet lehet alakítani, és nem kapott volna m ködési engedélyt. Ezért kellett hozzá az Ifjúsági Centrumban lév iskola létszáma. Horváth Dezs, polgármester: Kérdezi Szabó Lajos képvisel t, el tudja-e így fogadni azzal, hogy megkérdezik, hozzájárul-e az Ifjúsági Centrum a költségekhez. 9

10 Szabó Lajos, képvisel : Igen. Horváth Dezs, polgármester: Aki a véd n i szolgálat évi költségvetését elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 13/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A véd n i szolgálat évi költségvetésének jóváhagyásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a véd n i szolgálat évi költségvetését az el terjesztéssel egyez en jóváhagyja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l Köveskál község polgármesterét tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március 15. Horváth Dezs, polgármester: Aki a véd n munkájáról készített beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 14/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A véd n munkájáról készített beszámoló elfogadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a véd n munkájáról készített beszámolót jóváhagyja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l a véd n t tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március

11 Horváth Dezs, polgármester: Visszatérnek a VI. napirendi pont tárgyalásához. Köszönti Popovics Lászlót és Popovics Olgát. Elmondja, hogy miért hívták be ket a testületi ülésre. Nem szeretné azt, hogy Horváth Dezs nem akarta, hogy ki f zzön. Testület dönt ebben. A következ hangzott el a testületi ülésen. Mérlegelés kapcsán úgy döntött a testület, ket választanák közétkeztetésre. Személy szerint ezzel neki van baja, mégpedig a tett árajánlat az önkormányzatnak durván 1 millió forintba kerülne, ami nagyon sok. Ezt mondja, mint polgármester. A képvisel -testület nem értett vele ebben egyet. Szeretné tisztázni, hogy csak a költségvetés számait nézi, nem a személyeket. Beszéljék át, hogy tudnának-e ebb l az összegb l lefaragni. Arra gondoltak, hogy ha 100 forintot tudnának engedni az árból, akkor azt talán tudnák vállalni. Várhatóan min ségibb szolgáltatás lesz, de a szolgáltatás eddig is m ködött. Ha van rá mód, szeretnének megegyezni. A többi ajánlat alatta van. Azt szeretné kérni, hogy próbálják meg végiggondolni, hogy ha tudnának engedni, akkor ennek az összegnek az önkormányzat is bevállalná felét, így korrekt lenne. Popovics László: Kérdezné, hogy az a 100 Ft a helyi versenytársukkal szemben van? Horváth Dezs, polgármester: Nem, jóval magasabb árat adtak a többinél. Popovics László: El tudja valaki képzelni, hogy ennél olcsóbban el lehet látni egy óvodát? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A jelenlegi szolgáltató jóval alacsonyabb összeggel látja el a feladatot. Horváth Dezs, polgármester: szerinte korrekt ajánlatként el tudnak mozdulni ebben a dologban. most mereven csak a számokat látja. Megfogalmazódott a testület részér l, hogy hosszú távon tudnának együttm ködni. Popovics László: Egy perc gondolkodási id t kérnek. Popovics Olga: az ajánlatot sokszor átszámolta. Amit oda kell adni a gyerekeknek, azt nem nagyon lehet ennél kevesebb l. most mondhatja, hogy bevállalják, de nagyon nehéz. Nagyon komoly el írások vannak. Kerner Gábor, alpolgármester: Akkor mondják el, hogy k maradtak egyedül, de nem tudnak annyit fizetni. Popovics Olga: Akkor vállalják. Popovics László: Többet fognak ebbe befektetni, mint amennyit kihoznak. Ez hosszú távon meg fog térülni. Popovics Olga: Akkor ezzel az árral egy évre vállalnák. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ett l függetlenül alapból arra hajlott a testület, hogy inkább egy évre kössék a szerz dést. Az lenne még a kérdése, hogy azon túl, hogy a szolgáltatás ára 100 Ft-tal kevesebb, vagyis 590 Ft, akkor hogyan alakulnak az árajánlatban kidolgozott részek. Popovics László: A nyersanyagköltség maradjon változatlan, és a 100 Ft-ot a rezsi költségb l engedik el. 11

12 Horváth Dezs, polgármester: Köszöni, hogy megjelentek. Popovics László és Popovics Olga az ülésr l távozott. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : ismerteti a határozati javaslatot. Horváth Dezs, polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 15/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerz désr l K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel -testülete az óvodai gyermekétkezetési feladatok ellátására Káli-Ház Vendéglátó Kereskedelemi és Termel Kft.-vel (1205 Budapest, Tátra u. 4.) köt szerz dést március 1-jei hatállyal február 28-ig terjed határozott id re. A szolgáltatás ára bruttó 590 Ft/f. A Képvisel -testület a szerz dés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerz dés megkötésére. A Képvisel -testület javasolja a Révfülöpi Szociális Szolgálat Vezet jének, hogy a k vágóörsi ellátottak szociális étkezetésére szintén fenti vállalkozóval kössön szerz dést. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : azonnal VI. A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet elfogadása Horváth Dezs, polgármester: Az el terjesztést megkapták. Kéri a körjegyz tájékoztatását. asszony Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A rendeletbe nem a szolgáltatás díja kerül, hanem annak a nyersanyagnorma része az imént elfogadottak szerint. A rendelet még tartalmazza a kedvezményeket, melyeket az önkormányzat eddig is nyújtott. Horváth Dezs, polgármester: aki a rendelet-tervezetet az el terjesztéssel egyez en, elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 12

13 4/2012. önkormányzati rendelete Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról VIII. Közbeszerzési terv Horváth Dezs, polgármester: Az anyagok mindenki megkapta. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 16/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A évre vonatkozó közbeszerzési tervr l K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. IX. Bels ellen rzési terv Horváth Dezs, polgármester: Az anyagot szintén megkapták. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 17/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A évre vonatkozó bels ellen rzési tervr l K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel -testülete a évre vonatkozó bels ellen rzési tervet jóváhagyja. 13

14 Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : a tervben meghatározottak szerint X. Támogatási kérelmek Horváth Dezs, polgármester: Az el terjesztést megkapták, szerepel az el terjesztésben melyek a kizáró okok. Kérdés, vélemény? Két kérelem érkezett. Az egyik a katasztrófavédelmi igazgatóságtól érkezett. Szeretnének anyagi forráshoz jutni. Költségvetés ismeretében milyen összeget tudnának felajánlani. Nagyon visszafogott ebben a dologban, mert nekik van egy t zoltó gárdájuk, akik a t zoltási feladatokat eddig is ellátták. Nem javasolja a támogatást. Ha pénzük lenne, akkor a helyieket támogatná. Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 18/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A Polgári Védelmi Iroda támogatás iránti kérelmér l K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolcai kirendeltségének támogatás iránti kérelmét nem támogatja. Utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l kérelmez t tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március 15. b.) Sítáboroztatáshoz támogatás iránti kérelem Horváth Dezs, polgármester: A révfülöpi iskola k vágóörsi gyermekek sítáboroztatásához kér támogatást. Az elmúlt évben sem támogatták a kérelmet. Nem javasolja a támogatást. Kérdés, vélemény? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Elmondja, hogy erre nagyon jogcím nincs, hogy mi alapján támogatnák a gyerekeket. Támogatásokat a helyi rendelet alapján adják, melyben meghatározva vannak azok a támogatási formákat, amiket nyújt az önkormányzat a kötelez ellátásokon kívül. Aki a kérelmet nem támogatja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 14

15 19/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Támogatási kérelem K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Révfülöpi Általános Iskola Diákönkormányzata a k vágóörsi gyermekek sítáborozása támogatására benyújtott kérelmét forráshiány miatt elutasítja, a kérelmez t nem támogatja. Utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l kérelmez t tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március 15. XI. Vegyes ügyek Horváth Dezs, polgármester: A maga részér l szeretne elnézést kérni, ha egy kicsit ingerültnek t nt az étkeztetés kapcsán. csak a költségvetést nézi. Örül, hogy ilyen módon meg tudtak egyezni a vállalkozóval. Az iskolával kapcsolatban még elmondja, hogy megállapodtak abban a révfülöpi polgármester úrral, hogy leülnek tárgyalni, és akkor eld l, hogy kívánnak-e valamit lépni. Az elmúlt ülésen Varga Béláné keményen fogalmazott több kérdésben a pedagógiai program kapcsán. A révfülöpi testület nem kíván pénzt fektetni az iskolai kérdésbe. K vágóörs pedig nem tudja ezt felvállalni. Jöv re az állam átveszi az iskolafenntartást. A révfülöpi polgármester úr mondta neki, hogy ne fenyegesse, és ezt kikérte magának, mert ezt egy éve jelezte már, hogy ebben kell valamit tenni. 25 f s osztálylétszámmal kezd dik egy iskola. Elmondja, hogy a strandi bérleti szerz déseket is át kell dolgozni, az Áfa miatt. A bérl k nehezen értik meg, hogy mir l van szó. Az egyik bérl visszaadja a bérletet, azt is meg kell hirdetni. Tájékoztatja a képvisel ket pályázati lehet ségekr l a Kernács-ház és a Bajcsy-Zsilinszky házzal kapcsolatban. Elmondja, hogy a körjegyz asszonnyal holnapi napon mennek a Kormányhivatalba Hajnos Miklós ügyében, Volt egy szakért, aki a véleményében 10, 5 m Ft-ot javasol, mint értékvesztést. Nagy felháborodást keltett a Jókai utcába kihelyezett közúti jelz táblák visszahelyezése. Valaki feljelentett falubelieket, hogy megálltak. Beszélt a Közútkezel vel, és megteszik a szükséges intézkedéseket. A Káli-Háznál kint marad a várakozni tilos tábla méter korlátozással, hogy az orvosi rendel el tt meg lehessen állni. Kerner Gábor, alpolgármester: A holnapi tárgyaláshoz elmondja, hogy mindenféleképpen hivatkozási alap, hogy a balatoni rendezési tervben foglaltak az önkormányzati rendezési terveknél kötelez en átvett elemek. Ha valaki ezzel kárt okozott, akkor nyilván az, aki az egész Balatoni rendezési tervet kitalálta. Ez a zöldövezeti besorolás ez a déli parttól kedvez az északi partig a Balaton-part rendezését szolgálja. Ha ezt k találták volna ki a rendezési terv készítésekor, akkor joggal szólhatna Hajnos Miklós, de nem így történt. 15

16 A Kernács-ház vonatkozásában valamikor a telek végében volt egy pajta, és egy istálló, erre vonatkozóan készített még a Kincstár megbízásából engedélyes tervet, mint rendezvénypajta címen. Pontosan az idegenforgalmi hasznosítás feler sítésére. Az az építési engedély már lejárt, de el lehetne venni a továbbgondoláshoz. Horváth Dezs, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el megköszönve a részvételt az ülést 19:40 órakor bezárta. Kmft. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea körjegyz 16

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. április 14. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2015. november 2. napján 9:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ülés helye: M vel dési Ház (K vágóörs, Jókai u. 49.) Jelen vannak: Balatonrendes Község Önkormányzata Képvisel -testülete részér l:

Az ülés helye: M vel dési Ház (K vágóörs, Jókai u. 49.) Jelen vannak: Balatonrendes Község Önkormányzata Képvisel -testülete részér l: JEGYZ KÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Balatonrendes Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Köveskál Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. június 29. napján 18:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. február 18-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. Szám: 850/2016/K. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2016. február 18. napján 16:00

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyz könyv. Horváth Dezs polgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban a körjegyz asszonynak van kiegészítése, kéri ismertesse.

Jegyz könyv. Horváth Dezs polgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban a körjegyz asszonynak van kiegészítése, kéri ismertesse. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2011. február 17-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Művelődési Ház, Kővágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Művelődési Ház, Kővágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. május 09-én 15:30 órakor megtartott együttes üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. április 14-én 17,00 órakor megtartott testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. április 14-én 17,00 órakor megtartott testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-16/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. április 14-én 17,00 órakor megtartott testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-3/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedden) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2015. április 28. napján 19:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

3.) Nagyközségi Sportegyesület anyagi támogatás kérelme. Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Nagyközségi Sportegyesület anyagi támogatás kérelme. Előterjesztő: Kondor Géza polgármester Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 08.40 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. augusztus 31-én 10,00 órakor megtartott testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. augusztus 31-én 10,00 órakor megtartott testületi ülésér l. Szám: 22-36/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. augusztus 31-én 10,00 órakor megtartott testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. december 21. napján 18: 00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben