K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1."

Átírás

1 K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete február 27. napján 18:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Helye: M vel dési Ház Jelen vannak: Horváth Dezs polgármester Kerner Gábor képvisel Pelikán Attila képvisel Papp István képvisel Szabó Lajos képvisel Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van: Dr. Szabó Tímea körjegyz Kolláth Zsuzsanna jegyz könyvvezet I. napirendi pont tekintetében: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéz Velláné Kondor Katalin vezet óvón Horváth Dezs, polgármester: Köszönti a megjelenteket, körjegyz asszonyt intézményvezet t, kollégan ket. Megállapítja, hogy a Képvisel -testület 5 f vel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Sürg sségi indítványra lenne javaslata. Kéri a körjegyz asszonyt a sürg sségi indítvány ismertetésére. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A 40 millió forintos hitelkeretb l fennmaradt összeg rendelkezésre tartása lejár február 28-án, kezdeményeznék a meghosszabbítását az év végéig. Horváth Dezs, polgármester: Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat? Amennyiben nincs, aki a kiegészítéssel együtt a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 1

2 10/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A február 27-i ülés napirendjének elfogadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a február 27-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: I. Hitelszerz dés módosítása II. A évi költségvetés elfogadása III. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása IV. Vagyonrendelet módosítása V. Szolgáltató kiválasztása, szerz déskötés az óvodai gyermekétkeztetésre VI. A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet elfogadása VII. Véd n i szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása VIII. Közbeszerzési terv IX. Bels ellen rzési terv X. Támogatási kérelmek XI. Vegyes ügyek 1. Hitelszerz dés módosítása NAPIREND TÁRGYALÁSA 2

3 Horváth Dezs, polgármester: Elmondja, hogy 40 milliós hitelkeret állt rendelkezésre a többfunkciós épület felújítására. Azt az összeget, ami els körben kért a vállalkozó a kiegyenlítették, az kb. 32 millió forint. A kivitelez újabb követeléssel állt el, mivel nem várható munkákat végzett el, és ezekre hivatkozva kér még összeget. Egyösszeg átalányvállalásról van szó. Elvileg nem járna. A vállalkozó kb 7 m Ft körüli összeget kér. A vállalkozó ezzel kapcsolatos megbeszélésük végén olyan érveket mondott, hogy megtámadja a közbeszerzési eljárást, aminek az eredményeként el fordulhat, hogy tételes felméréssel mindent felmérnek, még bajba is kerülhetnek. A m szaki szakért nek létezik olyan észrevétele, hogy írja le a vállalkozó, hogy mire kéri konkrétan ezt az összeget. A hitel lejár, a hitelkeretb l fennmaradó részt szeretnék meghosszabbítani. A bank vezet je sem sok jóval kecsegteti ket. Szeretné kérni, hogy legalább induljanak el azzal, hogy hosszabbítsák meg a hitelb l fennmaradt összeg rendelkezésre tartását. Aki egyetért a szerz dés módosításával, kéri, kézfeltartással szavazzon. 11/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Hitelszerz dés módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete kezdeményezi a Kinizsi Bank Zrt. és K vágóörs Község Önkormányzata között március 24-én létrejött önkormányzati hitelszerz dés módosítását a tekintetben, hogy a még igénybe nem vett kölcsön ( Ft) összegének rendelkezésre tartása február 28. helyett december 31-ére módosuljon. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés-módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére. Határid : azonnal Felel s: Horváth Dezs, polgármester II. A évi költségvetés elfogadása Horváth Dezs, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Betervezték a játszótér megvalósítását 11 m Ft + ÁFA összegben. Utófinanszírozott a pályázat, az áfa-t kell kifizetni. Betervezték még a strandi felújítást, ami nem tudott megvalósulni az elmúlt évben. Szeretnék befejezni az öntöz rendszer kiépítése kapcsán elmaradt füvesítést. A többfunkciós épület dolgai évi kb 5 m Ft-ot jelentenek, az önkormányzati busz költsége évi 460 e Ft. A költségvetés a tavalyi tényszámokra épül, illetve a jelenleg tudott, ismert változások kerültek beépítésre. A gazdálkodás továbbra is takarékos. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képvisel -testületnek. Kérdés, hozzászólás? 3

4 Amennyiben nincs, aki az el terjesztéssel egyez en a évi költségvetetést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 1/2012. önkormányzati rendelete A évi költségvetésr l Dr. Szabó Tímea, körjegyz : elmondja, hogy tartozik a költségvetéshez két el terjesztés. Az egyik a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség. Itt nincs határozathozatal. Van egy másik, amir l határozatot is kell hozni. Meg kell állapítani a következ három évre, hogy mennyi lesz az adósságot keletkeztet ügyleteknek fels határa. Horváth Dezs, polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kérdezi, hogy az el terjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 12/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettsége megállapításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: Saját bevételek összege: Ft Ft Ft Ft Adósságot keletkeztet ügyletekb l ered fizetési kötelezettségek: Ft Ft Ft Ft 4

5 III. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Horváth Dezs, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. A törvényi el írások változtak meg. Megsz nt a helyi lakásfenntartási támogatás rendszere. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Elmondja, hogy társadalmi egyeztetésre került a tervezet, semmilyen vélemény nem érkezett. Horváth Dezs, polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki az el terjesztéssel egyez en a rendelet-tervezetet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 2/2012. önkormányzati rendelete 2/2012. (III. 10.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete és a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 6/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésér l IV. Vagyonrendelet módosítása Horváth Dezs, polgármester: szintén megkapták az el terjesztést, törvényi módosítás indokolja. Van-e kérdés, észrevétel a körjegyz asszony felé? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Az a lényeg, hogy az önkormányzatnak volt un. törzsvagyona, és volt a forgalomképes vagyona. Megmaradt a törzsvagyoni kör, a forgalomképes vagyoni kör is megmaradt üzleti vagyon néven. Eddig a törzsvagyon úgy nézett ki, hogy voltok a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes dolgok. A forgalomképtelen kategóriája úgy nézett ki, hogy volt, ami az Ötv. alapján forgalomképtelen volt, volt, ami a képvisel - testület döntése alapján volt forgalomképtelen. Ez a rendszer változott annyiban, ami a csoportosítást érinti, hogy egyrészt vannak kizárólagos önkormányzati tulajdonban lev dolgok. Ezeket a nemzeti vagyonról szóló törvény sorolja fel, vannak az un. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség vagyontárgyak, amir l a képvisel -testületnek rendeletben kell rendelkeznie. Ami a rendeletben a képvisel -testület egyedi döntése alapján forgalomképtelen volt, az a módosítással átkerül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 5

6 jelent ség vagyontárgyak körében. A kategóriákat meghatározó részek kerültek módosításra, vagy hatályon kívül helyezésre, amit meghatároz a törvény az nem került bele a rendeletbe. Társadalmi egyeztetésre került a tervezet, semmilyen vélemény nem érkezett. Horváth Dezs, polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet az el terjesztéssel egyez en elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 3/2012. önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról V. Szolgáltató kiválasztása, szerz déskötés az óvodai gyermekétkeztetésre Horváth Dezs, polgármester: Elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság is. Két helyi vállalkozás maradt a körben. Úgy döntöttek, hogy helybeli vállalkozó legyen. Elmondja, hogy behívták a két érintettet és közölték velük, az egyiknél a futamid nagyon rövid, a másik vállalkozó magas árajánlatot adott. Kérték, hogy amennyiben úgy gondolják, ezen változtassanak. Megtették a kiegészítésüket. Az egyik vállalkozónak nincs szakácsa, a rezsiköltség nagyon alacsony. A másik ajánlat éves szinten 1 m Ft többletet jelentene az önkormányzatnak., mint polgármester az 1 m Ft-ot irreálisan magas összegnek tartja. Kérdés, vélemény? Papp István, képvisel : Pénzügyi részét maximálisan megérti, de ez a dolog nem jókor van id zítve a szakács kérdése. Két hét múlva megint más lesz a felállás? Ki kell találni ennek a felülvizsgálatát. Kerner Gábor, alpolgármester: Szerinte jól döntött a testület, amikor azt a szempontot vették figyelembe, hogy ki foglalkoztat helybéli embereket. Az egyiknél három bizonytalansági tényez van. Az egyik majdnem kizáró tényez. Egyik bizonytalansági tényez nem lehet kihozni az árat abból a nyersanyagárból, amit adtak ajánlatot. Nincs szakácsuk, ha ez már pénteken tudott volt, akkor miért nem jöttek be, és kértek volna haladékot. Innent l számára nem megbízható a dolog. A plusz kiadás elég megterhel a községnek, de az még nagyobb megterhelés, ha nincs szolgáltatás. Ezt bármibe is kerül, fenn kell tartani. Az adókintlév ségeket kell beszedni, és akkor megvan a fedezete ennek. Változatlanul azt a szempontot tartaná elöl, még ha drágább is, és kevésbé bizonytalan. Azt javasolja a képvisel -testületnek, hogy a Popovicsék ajánlatát fogadják el. Horváth Dezs, polgármester: Várja további véleményeket. Szabó Lajos, képvisel : A három héttel ezel tti határozatot felül lehet-e vizsgálni? 6

7 Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ebben a témában nem hoztak határozatot. Tartottak egy egyeztetést, ahol meghallgatták az ajánlattev k közül, aki megjelent, és ezt követ en beszélgetett a testület, és a mellé helyezte a hangsúlyt a közétkeztetésben tapasztalattal rendelkez k és a helyiek közötti versenyben, hogy inkább a helyieket részesítenék el nyben. Két ilyen vállalkozó van. Err l nem hoztak határozatot, mert az nem testületi ülés volt. A múltkori megbeszélésnek megfelel en behívták a két ajánlattev t, és kezdeményezték az ajánlatuk átdolgozását. Szabó Lajos, képvisel : Problémája az 1 m Ft-os plusz kiadás. Kéri a vezet óvón t, hogy a régi szolgáltatóról mondja el a véleményét. Velláné Kondor Katalin, vezet óvón : Köszöni a meghívást. A kezdeti nehézségek után sikerült megállapodni, és a tett észrevételeket megpróbálta korrigálni. Az a véleménye, hogy nem lett volna szabad, hogy a személyi változások befolyásolják az ellátás min ségét. Voltak min ségbeli problémák. Aki gyermekétkeztetést vállal, annak tudnia kell, hogy az óvodás korosztálynak mi az, amit biztosítani kell. Horváth Dezs, polgármester: Nem ért egyet az 1 m Ft-tal. Kéri, hogy döntsön a testület, elfogadja a testület döntését. Szabó Lajos, képvisel : a dolog szakmai részét is nézi. Közétkeztetésr l van szó, a gyereket etetni kell. A kiszolgált étel min sége, mennyisége nem a vezet n múlik, hanem aki az ételt elkészíti. Egyetért azzal, hogy ez plusz költséget jelent. Nézi a dolog megbízhatóságát, fenntarthatóságát. Horváth Dezs, polgármester: Aki a Popovics László ajánlatát fogadná el, kéri, kézfeltartással szavazzon. A képvisel -testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül Popovics László ajánlatát fogadná el. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ha a vállalkozót kiválasztották, a szerz dés-tervezet eldöntend kérdéseit is meg kellene nézni március 1-i hatállyal indulna a szerz dés, meddig? Kerner Gábor, alpolgármester: Nem lehet beépíteni próbaid t? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Két fajta támadási lehet ség van benne. Az egyik 30 napos indoklás nélküli felmondás, a másik pedig szerz désszegés esetén azonnali hatállyal történ felmondás. Pelikán Attila, képvisel : A vállalkozó is felmondhatja 30 napos határid vel a szerz dést. Horváth Dezs, polgármester: Ki mondaná fel 1 m Ft-ért a szerz dést? Vicc kategória már ez a gy lés. Kerner Gábor, alpolgármester: Nem viccelnek. A viccet annak érzi, hogy a határozati javaslatban szerepel olyan mondat, hogy javasolják a révfülöpi önkormányzatnak, hogy kössenek a vállalkozóval közétkeztetésre szerz dést. Szerinte ezt nem tehetik meg. 7

8 Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Javasolni bárkinek bármit lehet. Ez úgy m ködik más helyeken, K vágóörs kivételével, ebben az esetben meglep módon az önkormányzat kötött szociális étkeztetésre szerz dést. Ez azért furcsa, mert erre ott van a szolgálat, és mint intézmény neki kell erre kötni szerz dést. Ez úgy szokott történni, hogy akit az önkormányzat javasol, azzal köt a szolgálat vezet je szerz dést a szociális étkeztetésre. Akkor egy évre szóljon a szerz dés, február végéig? A szolgáltatás ára 690 Ft/f. Akkor ennek megfelel en kell kiegészíteni a tervezetet. Horváth Dezs, polgármester: Akkor mindent elfogadtak. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A határozati javaslatot még nem fogadták el. Horváth Dezs, polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kéri, kézfeltartással szavazzon. Kerner Gábor, alpolgármester: Hogy szól a határozati javaslat? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ismerteti a határozati javaslatot. Kerner Gábor, alpolgármester: Volt egy tárgyalás, akkor miért nem zárták ki ket, mert akkor is annyi volt az ára, mint most. Horváth Dezs, polgármester: Az összeggel van baja. Kerner Gábor, alpolgármester: Akkor miért nem zárták ki a pályázatból? Horváth Dezs, polgármester: Hagyják az egészet, majd eldönti, mit akar. Az iskolát támadja, akkor azt is hagyják. Mondják meg a bevételi forrásokat. Kerner Gábor, alpolgármester: A gyerekeknek csütörtökt l enni kell. Nem lehet hetente alkudozni a szakáccsal az ételek min sége miatt. Horváth Dezs, polgármester: Neki az óriási pénzzel van baja. Aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal, kéri, kézfeltartással jelezze. A képvisel -testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül egyet értett a határozati javaslattal. Horváth Dezs, polgármester: Még elmondaná, hogy felvállalja a racionálást, elküldi a dolgozókat, a másik oldalon meg nyomják a vállalkozóba a pénzt. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ismét ismerteti a szerz dés-tervezet felmondásra vonatkozó rendelkezéseit. Kerner Gábor, alpolgármester: Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy tudunk érte 630 Ft-ot adni, és egyedül maradt, mint ajánlattev? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : a pénteki megbeszélés is erre irányuló próbálkozás volt. 8

9 Kerner Gábor, alpolgármester: ajánlattev nél. k már tudták, hogy 1-jét l nincs szakács a másik Horváth Dezs, polgármester: nem alkudozik. Ezt a vitát már lezárták. Kerner Gábor, alpolgármester: Kérjenek áralkut. Az egyik oldalon fel van háborodva. Horváth Dezs, polgármester: a költségvetés számait nézi, elfogadta a testület, így lesz. Ezt már a múltkor eldöntötték a képvisel társak, hogy ki a nyer. Kerner Gábor, alpolgármester: Ezt kikéri magának, ez nem igaz. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Javasolja, hogy tartsanak egy rövid szünetet. Szünet A szünetet követ en: Kerner Gábor, alpolgármester: Javasolja, hogy hívják be Popovics Lászlót és feleségét, amiatt, hogy megkérdezzék, hogy tudnak-e engedni az adott árajánlatból. A Képvisel -testület tagjai a javaslattal egyetértettek, a Káli Ház kft. képvisel i telefonon keresztül értesítésre kerültek arról, hogy el kellene jönniük a testületi ülésre, úgy nyilatkoztak, hogy negyed óra múlva megérkeznek. Horváth Dezs, polgármester: Amíg megérkeznek, folytassuk az ülést a következ napirendi pont megtárgyalásával. VII. Véd n i szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása Horváth Dezs, polgármester: Mindenki megkapta az el terjesztés. Kérdés, hozzászólás? Szabó Lajos, képvisel : Zánka is ide tartozik? Annak a költsége hol van? Horváth Dezs, polgármester: Az állami támogatás pontrendszeren alapul, ehhez szükség volt Zánkára. Szabó Lajos, képvisel : Nem látja Zánka hozzájárulását. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Jó kérdés. Ilyet nem tartalmaz a költségvetés. Szabó Lajos, képvisel : Nincs egyensúlyban a költségvetés. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A két véd n szolgálat hiába állt volna össze, nem lett volna meg a létszám, ami alapján új körzetet lehet alakítani, és nem kapott volna m ködési engedélyt. Ezért kellett hozzá az Ifjúsági Centrumban lév iskola létszáma. Horváth Dezs, polgármester: Kérdezi Szabó Lajos képvisel t, el tudja-e így fogadni azzal, hogy megkérdezik, hozzájárul-e az Ifjúsági Centrum a költségekhez. 9

10 Szabó Lajos, képvisel : Igen. Horváth Dezs, polgármester: Aki a véd n i szolgálat évi költségvetését elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 13/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A véd n i szolgálat évi költségvetésének jóváhagyásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a véd n i szolgálat évi költségvetését az el terjesztéssel egyez en jóváhagyja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l Köveskál község polgármesterét tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március 15. Horváth Dezs, polgármester: Aki a véd n munkájáról készített beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 14/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A véd n munkájáról készített beszámoló elfogadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a véd n munkájáról készített beszámolót jóváhagyja. A képvisel -testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l a véd n t tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március

11 Horváth Dezs, polgármester: Visszatérnek a VI. napirendi pont tárgyalásához. Köszönti Popovics Lászlót és Popovics Olgát. Elmondja, hogy miért hívták be ket a testületi ülésre. Nem szeretné azt, hogy Horváth Dezs nem akarta, hogy ki f zzön. Testület dönt ebben. A következ hangzott el a testületi ülésen. Mérlegelés kapcsán úgy döntött a testület, ket választanák közétkeztetésre. Személy szerint ezzel neki van baja, mégpedig a tett árajánlat az önkormányzatnak durván 1 millió forintba kerülne, ami nagyon sok. Ezt mondja, mint polgármester. A képvisel -testület nem értett vele ebben egyet. Szeretné tisztázni, hogy csak a költségvetés számait nézi, nem a személyeket. Beszéljék át, hogy tudnának-e ebb l az összegb l lefaragni. Arra gondoltak, hogy ha 100 forintot tudnának engedni az árból, akkor azt talán tudnák vállalni. Várhatóan min ségibb szolgáltatás lesz, de a szolgáltatás eddig is m ködött. Ha van rá mód, szeretnének megegyezni. A többi ajánlat alatta van. Azt szeretné kérni, hogy próbálják meg végiggondolni, hogy ha tudnának engedni, akkor ennek az összegnek az önkormányzat is bevállalná felét, így korrekt lenne. Popovics László: Kérdezné, hogy az a 100 Ft a helyi versenytársukkal szemben van? Horváth Dezs, polgármester: Nem, jóval magasabb árat adtak a többinél. Popovics László: El tudja valaki képzelni, hogy ennél olcsóbban el lehet látni egy óvodát? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A jelenlegi szolgáltató jóval alacsonyabb összeggel látja el a feladatot. Horváth Dezs, polgármester: szerinte korrekt ajánlatként el tudnak mozdulni ebben a dologban. most mereven csak a számokat látja. Megfogalmazódott a testület részér l, hogy hosszú távon tudnának együttm ködni. Popovics László: Egy perc gondolkodási id t kérnek. Popovics Olga: az ajánlatot sokszor átszámolta. Amit oda kell adni a gyerekeknek, azt nem nagyon lehet ennél kevesebb l. most mondhatja, hogy bevállalják, de nagyon nehéz. Nagyon komoly el írások vannak. Kerner Gábor, alpolgármester: Akkor mondják el, hogy k maradtak egyedül, de nem tudnak annyit fizetni. Popovics Olga: Akkor vállalják. Popovics László: Többet fognak ebbe befektetni, mint amennyit kihoznak. Ez hosszú távon meg fog térülni. Popovics Olga: Akkor ezzel az árral egy évre vállalnák. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Ett l függetlenül alapból arra hajlott a testület, hogy inkább egy évre kössék a szerz dést. Az lenne még a kérdése, hogy azon túl, hogy a szolgáltatás ára 100 Ft-tal kevesebb, vagyis 590 Ft, akkor hogyan alakulnak az árajánlatban kidolgozott részek. Popovics László: A nyersanyagköltség maradjon változatlan, és a 100 Ft-ot a rezsi költségb l engedik el. 11

12 Horváth Dezs, polgármester: Köszöni, hogy megjelentek. Popovics László és Popovics Olga az ülésr l távozott. Dr. Szabó Tímea, körjegyz : ismerteti a határozati javaslatot. Horváth Dezs, polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 15/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerz désr l K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel -testülete az óvodai gyermekétkezetési feladatok ellátására Káli-Ház Vendéglátó Kereskedelemi és Termel Kft.-vel (1205 Budapest, Tátra u. 4.) köt szerz dést március 1-jei hatállyal február 28-ig terjed határozott id re. A szolgáltatás ára bruttó 590 Ft/f. A Képvisel -testület a szerz dés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerz dés megkötésére. A Képvisel -testület javasolja a Révfülöpi Szociális Szolgálat Vezet jének, hogy a k vágóörsi ellátottak szociális étkezetésére szintén fenti vállalkozóval kössön szerz dést. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : azonnal VI. A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet elfogadása Horváth Dezs, polgármester: Az el terjesztést megkapták. Kéri a körjegyz tájékoztatását. asszony Dr. Szabó Tímea, körjegyz : A rendeletbe nem a szolgáltatás díja kerül, hanem annak a nyersanyagnorma része az imént elfogadottak szerint. A rendelet még tartalmazza a kedvezményeket, melyeket az önkormányzat eddig is nyújtott. Horváth Dezs, polgármester: aki a rendelet-tervezetet az el terjesztéssel egyez en, elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 12

13 4/2012. önkormányzati rendelete Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról VIII. Közbeszerzési terv Horváth Dezs, polgármester: Az anyagok mindenki megkapta. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 16/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A évre vonatkozó közbeszerzési tervr l K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. IX. Bels ellen rzési terv Horváth Dezs, polgármester: Az anyagot szintén megkapták. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 17/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A évre vonatkozó bels ellen rzési tervr l K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel -testülete a évre vonatkozó bels ellen rzési tervet jóváhagyja. 13

14 Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : a tervben meghatározottak szerint X. Támogatási kérelmek Horváth Dezs, polgármester: Az el terjesztést megkapták, szerepel az el terjesztésben melyek a kizáró okok. Kérdés, vélemény? Két kérelem érkezett. Az egyik a katasztrófavédelmi igazgatóságtól érkezett. Szeretnének anyagi forráshoz jutni. Költségvetés ismeretében milyen összeget tudnának felajánlani. Nagyon visszafogott ebben a dologban, mert nekik van egy t zoltó gárdájuk, akik a t zoltási feladatokat eddig is ellátták. Nem javasolja a támogatást. Ha pénzük lenne, akkor a helyieket támogatná. Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 18/2012. (II. 27.) HATÁROZATA A Polgári Védelmi Iroda támogatás iránti kérelmér l K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolcai kirendeltségének támogatás iránti kérelmét nem támogatja. Utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l kérelmez t tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március 15. b.) Sítáboroztatáshoz támogatás iránti kérelem Horváth Dezs, polgármester: A révfülöpi iskola k vágóörsi gyermekek sítáboroztatásához kér támogatást. Az elmúlt évben sem támogatták a kérelmet. Nem javasolja a támogatást. Kérdés, vélemény? Dr. Szabó Tímea, körjegyz : Elmondja, hogy erre nagyon jogcím nincs, hogy mi alapján támogatnák a gyerekeket. Támogatásokat a helyi rendelet alapján adják, melyben meghatározva vannak azok a támogatási formákat, amiket nyújt az önkormányzat a kötelez ellátásokon kívül. Aki a kérelmet nem támogatja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 14

15 19/2012. (II. 27.) HATÁROZATA Támogatási kérelem K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Révfülöpi Általános Iskola Diákönkormányzata a k vágóörsi gyermekek sítáborozása támogatására benyújtott kérelmét forráshiány miatt elutasítja, a kérelmez t nem támogatja. Utasítja a polgármestert, hogy a döntésr l kérelmez t tájékoztassa. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : március 15. XI. Vegyes ügyek Horváth Dezs, polgármester: A maga részér l szeretne elnézést kérni, ha egy kicsit ingerültnek t nt az étkeztetés kapcsán. csak a költségvetést nézi. Örül, hogy ilyen módon meg tudtak egyezni a vállalkozóval. Az iskolával kapcsolatban még elmondja, hogy megállapodtak abban a révfülöpi polgármester úrral, hogy leülnek tárgyalni, és akkor eld l, hogy kívánnak-e valamit lépni. Az elmúlt ülésen Varga Béláné keményen fogalmazott több kérdésben a pedagógiai program kapcsán. A révfülöpi testület nem kíván pénzt fektetni az iskolai kérdésbe. K vágóörs pedig nem tudja ezt felvállalni. Jöv re az állam átveszi az iskolafenntartást. A révfülöpi polgármester úr mondta neki, hogy ne fenyegesse, és ezt kikérte magának, mert ezt egy éve jelezte már, hogy ebben kell valamit tenni. 25 f s osztálylétszámmal kezd dik egy iskola. Elmondja, hogy a strandi bérleti szerz déseket is át kell dolgozni, az Áfa miatt. A bérl k nehezen értik meg, hogy mir l van szó. Az egyik bérl visszaadja a bérletet, azt is meg kell hirdetni. Tájékoztatja a képvisel ket pályázati lehet ségekr l a Kernács-ház és a Bajcsy-Zsilinszky házzal kapcsolatban. Elmondja, hogy a körjegyz asszonnyal holnapi napon mennek a Kormányhivatalba Hajnos Miklós ügyében, Volt egy szakért, aki a véleményében 10, 5 m Ft-ot javasol, mint értékvesztést. Nagy felháborodást keltett a Jókai utcába kihelyezett közúti jelz táblák visszahelyezése. Valaki feljelentett falubelieket, hogy megálltak. Beszélt a Közútkezel vel, és megteszik a szükséges intézkedéseket. A Káli-Háznál kint marad a várakozni tilos tábla méter korlátozással, hogy az orvosi rendel el tt meg lehessen állni. Kerner Gábor, alpolgármester: A holnapi tárgyaláshoz elmondja, hogy mindenféleképpen hivatkozási alap, hogy a balatoni rendezési tervben foglaltak az önkormányzati rendezési terveknél kötelez en átvett elemek. Ha valaki ezzel kárt okozott, akkor nyilván az, aki az egész Balatoni rendezési tervet kitalálta. Ez a zöldövezeti besorolás ez a déli parttól kedvez az északi partig a Balaton-part rendezését szolgálja. Ha ezt k találták volna ki a rendezési terv készítésekor, akkor joggal szólhatna Hajnos Miklós, de nem így történt. 15

16 A Kernács-ház vonatkozásában valamikor a telek végében volt egy pajta, és egy istálló, erre vonatkozóan készített még a Kincstár megbízásából engedélyes tervet, mint rendezvénypajta címen. Pontosan az idegenforgalmi hasznosítás feler sítésére. Az az építési engedély már lejárt, de el lehetne venni a továbbgondoláshoz. Horváth Dezs, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el megköszönve a részvételt az ülést 19:40 órakor bezárta. Kmft. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea körjegyz 16

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2014. Határozatok száma: 1-2/2014 (01.08.) Rendeletek száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l 2008. január 31. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2008. Határozatok száma: 1-20/2008. Rendelet száma: 1/2008 JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008.

Részletesebben

20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata

20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata 20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta. El ször

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének. 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének. 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képvisel -testületének 4/2009. számú JEGYZ KÖNYVE Készült: 2009. március 26-án 17 00 órai kezdettel megtartott képvisel -testületi ülésr l Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 1/3/16/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 8-án 16.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. (A képviselő-testület teljes

Részletesebben