TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FİIGAZGATÓSÁG 1054 Budapest, Báthory u. 12. TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése tárgyú tervpályázati eljáráshoz február 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. PREAMBULUM... 3 II. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS... 5 III. ÚTMUTATÓ A PÁLYAMŐ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

3 I. A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala a 2208/2004. (VIII. 27.) sz. Korm. határozat alapján nyílt tervpályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezésére. Az 1956-os Emlékévet elıkészítı Emlékbizottság és az 56-os forradalmárokat, valamint az közötti politikai üldözötteket képviselı Társadalmi Bizottság véleménye alapján a Miniszterelnöki Hivatal a pályázókat az alábbiakban leírtakkal kívánja segíteni az alkotó gondolkodásban. A kiíró nem kívánja meghatározni, milyen mőveknek kell születniük. A jelen preambulummal azokat a kereteket vázoljuk föl, melyek segítségül szolgálhatnak egy, az 56-os forradalom és szabadságharc eszmeiségét hően kifejezı Emlékmő elkészítéséhez. Az Emlékmő monumentális alkotás, amelynél a szimbólumképzés során a következı szempontokat érdemes figyelembe venni: 1. Az Emlékmő megtestesíti a magyar nép évszázados, nemzeti függetlenség iránti vágyát, azt a hagyományt, melynek keretében helyezhetı el az 56-os forradalom és szabadságharc. A magyar nemzet történelme során mindig határozottan fellépett az idegen elnyomás ellen. Mindemellett 56-ban a társadalom felháborodásának adott hangot az egy évtizede tartó torz kommunista diktatúra ellen. Az 56-os szabadságharc a függetlenségért fellépı törekvések kicsúcsosodása. Nem csak minden magyar, de a világ szabadságszeretı népei is a magukénak érezhetik azt a hısi tettet, amellyel elnyomott országunk a túlerı tankjaival szemben is felvette a harcot a szabadságáért. Az, hogy ma békében élhetünk egy fejlıdı országban, nem kis részben azoknak köszönhetı, akik a forradalomban és a szabadságharcban részt vettek. Annak a folyamatnak, mely oda vezetett, hogy ma már nem a terror uralkodik rémületet keltve Kelet- és Közép Európában, a magyar nép bátor felkelése volt a kiindulópontja. Fontos, hogy az Emlékmő a szabadságharc hısies és felemelı napjainak méltó megemlékezési helye legyen. 2. Forradalomról és szabadságharcról egyként beszélhetünk, ez 1956 alapvetı dichotómiája. 3. A fent vázolt kettısséget két aspektusból lehet megközelíteni. Egyrészt, mint az október 23-án felszínre tört, addig elfojtott erı, amely a gyıztes forradalomban testesült meg, hiszen elsöpörte a diktatúrát, és demokratikus elveket alapul vevı kormány alakult, mely a magyar nép bizalmát és támogatását élvezte. Másrészt a gyıztes forradalom eredményeit hamarosan meg kellett védeni az idegen elnyomó hatalom túlereje ellen. A forradalom védelmében folytatott szabadságküzdelem nem lehetett sikeres, de a szabadság utáni vágy tovább élt a szocialista éra alatt és az 1989-es rendszerváltozásban csúcsosodott ki ismét. Tehát eszmeileg egyáltalán nem bukott meg sem a forradalom, sem a szabadságharc. 4. Ebbıl következıen az Emlékmő szellemisége kifejezheti azt, hogy a forradalom a jövı felé irányult, eszméje tovább élt és a mai korunkra, nemzedékekre, évtizedekre kihatott. 5. Az Emlékmő a nép gyızelmét jelképezheti az elnyomók ellen, ugyanakkor kifejezheti az emberi áldozatvállalást a szabadságért. 3

4 6. Az Emlékmőnek arra az üzenetre lenne érdemes felhívnia a figyelmet, hogy a magyar emberek szabadság utáni vágya teljesedett be, a szabadságra, emberséges életre vágyó nemzet tömörült egységbe. Ez a szabadságmozgalom a kelet-európai szabadságvágy legerıteljesebb kitörése volt, amelynek világtörténelmi jelentısége abban rejlik, hogy a forradalom és annak következményei nagyban hozzájárultak a Szovjetunió és a szovjet típusú rendszerek bukásához. 7. Az Emlékmő jelképe lehet a magyar nép erejének, közösségének, a közös felelısségnek, a magyar társadalom összetartásának, a nemzeti egységnek, amely jellemzı volt október 23-ára. 8. Mivel az Emlékmő nem csupán a múltnak állít emléket a jelenben, hanem az elkövetkezı generációknak is szól, ezért egyszerre, mintegy hídként foglalhatná magába a hagyományos elemeket a modern, a jövıbe mutató alkotás keretei között. Az Emlékmő jelképezhetné a képzeletbeli kapcsolatot, 1956 és a jelenkor, a szabad, európai, demokratikus Magyarország között. 4

5 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) , (+352) , (+352) On-line értesítés: TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolgáltatás Egyes ágazatokban x A Kiadványhivatal tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: KIÍRÓ I.1) A KIÍRÓ HIVATALOS MEGNEVEZÉS ÉS CÍME Szervezet Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Cím 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Város/Község Budapest Telefon Címzett Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Postai irányítószám H-1055 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİK BE Azonos az I.1) pontban megadottal Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİ BE Azonos az I.1) pontban megadottal Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet I.4) A PÁLYÁZATOKAT (PÁLYAMŐVEKET)/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZİ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azonos az I.1) pontban megadottal Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet 5

6 I.5) A KIÍRÓ TÍPUSA* Központi szintő x EU-intézmény Egyéb Regionális/helyi szintő Közjogi szervezet II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmőve tervének megalkotása. II.1.2) Meghatározás (a terv meghatározása) Az alkotás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése az 50. évforduló alkalmából 1:10 léptékő terve. II.1.3) Helyszín A felállítandó emlékmő tervezett helyszíne: a budapesti Városliget (XIV. kerület, helyrajzi szám: 29732/1.) területén kijelölt 40 m sugarú félkör, melynek teljes átmérıje az egykori Felvonulási tér burkolatának park felıli határvonalára esik, középpontját pedig e vonal és a Városligeti fasor meghosszabbított középtengelyének metszése adja. NUTS-kód*: HU II.1.4) Nómenklatúra II.1.4.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) Fı tárgy További tárgyak II.1.4.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPC)* Szolgáltatási kategória: 12 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK 6

7 III.1) A RÉSZTVEVİK/RÉSZVÉTELRE JELENTKEZİK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI (adott esetben) - A pályázó azzal, hogy pályamővét benyújtja, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezınek fogadja el. - Nem indulhat pályázóként, akivel szemben fennállnak a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) sz. Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott kizáró okok. - A bírálóbizottság a bírálatból kizárja: a) a határidı után benyújtott pályamővet, bontás nélkül; b) azt a pályamővet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget; c) a titkosságot sértı pályamővet, valamint d) azt a pályamővet, amelynek szerzıjével szemben kizáró ok áll fenn. - A bírálóbizottság a pályázatok bontása után a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítı, illetve hiányos pályamőveket. III.2) A RÉSZVÉTEL EGY BIZONYOS FOGLALKOZÁSHOZ (KÉPZETTSÉGHEZ) VAN-E KÖTVE? (adott esetben) NEM IGEN x Ha igen, nevezze meg az adott foglalkozást (képzettséget): szobrász-építész; szobrász; építész IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Nyílt x Meghívásos IV.1.1) A résztvevık létszáma vagy keretszáma (adott esetben) Létszám vagy: maximum / minimum IV.1.1.1) A már kiválasztott résztvevık neve (adott esetben) IV.2) A PÁLYÁZATOK (PÁLYAMŐVEK) ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI 7

8 - Az emlékmő a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel milyen mértékben fejezi ki a szabadságeszményt, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeiségét, nemzeti és világtörténelmi jelentıségét. - Az emlékmő milyen mértékben városképet meghatározó elem. - Az emlékmő milyen mértékben biztosít lehetıséget az egyéni és az ünnepélyes közösségi megemlékezések megtartására. - A kiíró sem az emlékmő karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerőségét. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám* IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje 02/06/2005 (nap/hó/év) Ár (adott esetben): térítésmentes Pénznem A fizetés feltételei és módja: - A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A tervpályázati dokumentáció átvehetı az I.3. A mellékletben megjelölt helyen, a II. emelet 30. számú irodában, munkanapokon 9-12 óra között. A személyes átvételi szándékot két munkanappal korábban telefonon, faxon vagy ben jelezni kell, de ezen módokon jelzett kérés esetén a dokumentációt a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság a kért címre postázza is. IV.3.3) A pályázatok (pályamővek) vagy a részvételi jelentkezések benyújtásának határideje (attól függıen, hogy nyílt vagy meghívásos eljárásra kerül sor) 02/06/2005 (nap/hó/év) vagy: nap (a hirdetmény feladásától számítva) Idıpont: óra. IV.3.4) A pályázat (pályamő) benyújtására történı felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (meghívásos eljárás esetén) Tervezett dátum // (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)et a pályázók (jelentkezık) használhatnak ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország x 8

9 IV.4) DÍJAK ÉS A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG (ZSŐRI) IV.4.1) Az odaítélendı díjak száma és értéke (adott esetben) A bírálóbizottság a pályázók díjazásra 18 millió forintot fordíthat. A legmagasabb díj értéke nem lehet magasabb 8 millió forintnál, a legalacsonyabb díj értéke nem lehet kisebb 4 millió forintnál. A pályamővek díjazásának összege a további tervezıi megbízás díjába nem számítható bele. IV.4.2) Az összes pályázónak történı kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben) IV.4.3) A tervpályázati eljárást követıen a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzıdést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell-e megkötni? NEM IGEN x IV.4.4) A bírálóbizottság döntése kötelezı-e a kiíró számára? NEM IGEN x IV.4.5) A bírálóbizottság tagjainak neve Dr. Hans Belting igazgató, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Boros Géza mővészettörténész Csíkvári Péter szobrászmővész Dr. Fabényi Júlia mővészettörténész, a Mőcsarnok fıigazgatója Ferencz István DLA, építész Prof. Hans Hollein építész, designer Körösényi Tamás DLA, szobrász, a Képzımővészeti Egyetem docense Dr. Lázár Antal DLA, építész, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar dékánja 9

10 Schiffer János fıpolgármester-helyettes Szöllıssy Enikı szobrászmővész Zsigmond Attila Budapest Galéria igazgatója, a bírálóbizottság elnöke VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZİ JELLEGŐ? NEM x IGEN VI.2) A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM x IGEN Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot VI.3) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) - A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban kérdéseket tehetnek fel a kiírónak április 16-ig. Úgy a kérdéseket, mind a válaszokat a kiíró mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt a válaszadás idıpontjáig átvették. Ugyanettıl a határnaptól a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok idıpontjáig a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti. - A tervpályázat eredményét a kiíró június 16-án 11 órakor hirdeti ki. Az eredményhirdetés helyszíne: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út A pályázónak meg kell neveznie a lehetséges társtervezıket, szakági tervezıket. - A kiíró a pályázat gyıztesével kíván szerzıdést kötni a tervezésre és a kivitelezés mővészeti-építészeti irányítására. - A pályamővek beadásának helye és ideje: A pályázatokat a Mőcsarnokba kell vagy postán, vagy a sérülésmentességet biztosított módon becsomagolva közvetlenül eljuttatni, a pályázattal egyidejőleg, de külön, a dokumentációhoz csatolt borítékban benyújtott, szintén csatolt címzéslap felhasználásával. Sem a pályamővet tartalmazó csomagon, sem a címzéslapot tartalmazó borítékon nem lehet a pályázó kilétére utaló jelzést feltüntetni. A benyújtás idıpontjának a postai feladás igazolt dátumát, illetve az átvételi elismervény keltét tekinti a kiíró. Beadási határidı: június óra (közép-európai idı szerint). Cím: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út 37. A kiíró a pályamővek átvételérıl jegyzıkönyvet készít, amely tartalmazza az 10

11 azonosításhoz szükséges adatokat, a csomagoláson található postabélyegzı keltét, a postai feladóvevény számát, illetve az átvételi elismervényt. A pályázatok bontása a felkért közjegyzı jelenlétében történik. Jelen hirdetmény módosítás. Az eredeti hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005/S számon, illetve a Közbeszerzési Értesítı 205/22. számában, február 23-án jelent meg, 1743/2005. szám alatt. A tervpályázati kiírás módosítással érintett része a IV.4.5. pont: a bírálóbizottság tagjainak neve. VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 28/02/2005 (nap/hó/év) 11

12 A. MELLÉKLET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİK BE Szervezet Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Cím 1054 Budapest, Báthory u. 12. Város/Község Budapest Telefon Címzett Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Postai irányítószám H-1054 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİ BE Szervezet Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Cím 1054 Budapest, Báthory u. 12. Város/Község Budapest Telefon Címzett Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Postai irányítószám H-1054 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) 1.4) A PÁLYÁZATOKAT (PÁLYAMŐVEKET)/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZİ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet Mőcsarnok Cím 1146 Budapest, Dózsa György út 37. Város/Község Budapest Telefon Címzett Mőcsarnok Postai irányítószám H-1146 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) 12

13 Pályázati kiírás: III. ÚTMUTATÓ A PÁLYAMŐ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala a 2208/2004. (VIII. 27.) sz. Korm. határozat alapján nyílt tervpályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezésére. Az emlékmő helyszíne: A budapesti Városliget ( XIV. kerület, helyrajzi szám 29732/1.) területén kijelölt 40 m sugarú félkör, melynek teljes átmérıje az egykori Felvonulási tér burkolatának park felıli határvonalára esik, középpontját pedig e vonal és a Városligeti fasor meghosszabbított középtengelyének metszése adja. A pályázat célja: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése és a pályázat eredményeként az emlékmő felállítása az 50. évforduló alkalmából. A pályázat jellege: Nemzetközi, nyilvános, a pályázó személye titkos. A titkosság biztosítása érdekében: - a pályamővet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértı módon megjelölni nem szabad, és a pályamő nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelybıl a szerzı személyére következtetni lehet. - a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét illetve a kiírásban kért egyéb adatait a címzéslapon, a pályamőhöz lezártan kell csatolni, a lezárt borítékot a pályázatok elbírálásáig a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság által felkért közjegyzı ırzi. - a díjazásban illetve esetleg megvételben nem részesített pályamővek szerzıinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a bírálóbizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A pályázók köre: A kiíró szobrász, szobrász-építész illetve építész alkotók vagy alkotó közösségek pályamőveit várja. A pályázónak, alkalmassága igazolására nyilatkoznia kell, - a lehetséges társtervezık, szakági tervezık megnevezésérıl. Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálóbizottság - tagja - résztvevıjének hozzátartozója, - résztvevıjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 13

14 - résztvevıjével egy éven belül közösen pályamővet nyújtott be. A pályázat nyelve: Magyar, illetve külföldi pályázó esetén anyanyelvén és a pályázó által készítetett magyar fordításban. Pályázati útmutatás: Az emlékmőnek a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel kell kifejeznie a szabadságeszményt, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeiségét, nemzeti és világtörténelmi jelentıségét. A kiíró sem az emlékmő karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerőségét. Az emlékmő a kiíró szándéka szerint városképet meghatározó elem legyen. Lehetıséget kell biztosítani az egyéni megemlékezés és az ünnepélyes tömegdemonstrációk megtartására is. A pályázónak, megoldási javaslatot kell tennie az emlékmő közvetlen környezetének kialakítására. A kijelölt helyszín mőemléki környezet. A mő teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg, a bruttó ,- Ft-ot. A tervpályázati dokumentáció tartalmaz: történeti összefoglalást archív fotómelléklettel, a helyszín részletes ismertetését tanulmányban, áttekintı helyszínrajzot, helyszínrajzot, közmő-helyszínrajzot, geodéziai felmérést, kertészeti állapotfelmérést, helyszíni fotókat, a nyugati térfal fotóit, címzéslapot, borítékot, adatlapot (a szerzık adatainak és a díjazás szerzık közötti százalékos arányának feltüntetésére). A tervpályázati dokumentáció térítésmentes. A tervpályázati dokumentáció átvehetı a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság; 1054 Budapest, Báthory u. 12. címen, a II. emelet 30. számú irodában, munkanapokon 9-12 óra között, június 2-ig. A személyes átvételi szándékot két munkanappal korábban telefonon, faxon vagy e- mailben jelezni kell, illetve ezen módokon jelzett kérés esetén a dokumentációt a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság a kért címre postázza. Kérdések és a megválaszolás módja, határideje: A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban (külföldi pályázó esetén angol nyelven) kérdéseket tehetnek fel a kiírónak április 16-ig. Úgy a kérdéseket, mind a válaszokat a kiíró mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt átvették. Ugyanettıl a határnaptól a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok idıpontjáig a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti. A pályamővek benyújtása: A pályázatra benyújtandó munkarészek: 14

15 1. az alkotás 1:10 léptékő terve tetszıleges anyagban és a makett bemutatása CDn vagy DVD-n 2. építési és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben 3. perspektív kép a fınézet felıl (tetszıleges technikával) 4. mőleírás 5. az esti díszkivilágítás tervei 6. költségbecslés 7. az emlékmő kivitelezésének ütemterve (a kivitelezés lehetséges fázisainak határideje) A tervlapok mérete egységesen A/1. A szöveges részek A/3 mérető lapokon nyújtandók be. A pályamővek beadásának helye és ideje: A pályázatokat a Mőcsarnokba kell vagy postán, vagy a sérülésmentességet biztosított módon becsomagolva közvetlenül eljuttatni, a pályázattal egyidejőleg, de külön, a dokumentációhoz csatolt borítékban benyújtott, szintén csatolt címzéslap felhasználásával. Sem a pályamővet tartalmazó csomagon, sem a címzéslapot tartalmazó borítékon nem lehet a pályázó kilétére utaló jelzést feltüntetni. A benyújtás idıpontjának a postai feladás igazolt dátumát, illetve az átvételi elismervény keltét tekinti a kiíró. Beadási határidı: június óra (közép-európai idı szerint) Cím: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út 37. A kiíró a pályamővek átvételérıl jegyzıkönyvet készít, amely tartalmazza az azonosításhoz szükséges adatokat, a csomagoláson található postabélyegzı keltét, a postai feladóvevény számát, illetve az átvételi elismervényt. A pályázatok bontása a felkért közjegyzı jelenlétében történik. A pályamő vizsgálatának szempontjai: Egy pályamő csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázaton egy alkotó csak egy pályamővel vehet részt. A pályázó a titkosság feltételeinek betartásával nyilatkozatban megtilthatja pályamővének és nevének egyszerre történı nyilvánosságra hozatalát, vagy hozzájárulhat a díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályamővének és nevének egyszerre történı nyilvánosságra hozatalához. A pályázó tudomásul veszi, hogy az alkotó titkossága feltételeinek betartásával pályamővének másolata (az alkotó nevével, vagy hozzájárulás hiányában neve nélkül) kiállításra kerülhet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bírálóbizottság döntése ellen kifogással nem élhet. A pályamővek elbírálása: A pályázók pályamővük benyújtásával vállalják, hogy a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat. 15

16 A bíráló bizottság tagjai: Hans Belting igazgató, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Boros Géza mővészettörténész (A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának javaslata.) Csíkvári Péter szobrászmővész (A Magyar Képzı- és Iparmővészek Szövetségének javaslata.) Dr. Fabényi Júlia mővészettörténész, a Mőcsarnok fıigazgatója Ferencz István DLA, építész (A Magyar Építımővészek Szövetsége javaslata.) Körösényi Tamás DLA, szobrász, Magyar Képzımővészeti Egyetem docense (A Magyar Képzımővészeti Egyetem javaslata.) Dr. Lázár Antal dékán, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem javaslata.) Schiffer János fıpolgármester-helyettes, Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal (A Fıpolgármesteri Hivatal javaslata.) Szöllıssy Enikı szobrászmővész (A Budapest Galéria Javaslata.) Zsigmond Attila Budapest Galéria igazgatója, a bírálóbizottság elnöke A zsőri felkért szakértıi: Fónay Jenı alapító elnök, Politikai Foglyok Országos Szövetsége (A Társadalmi Bizottság részérıl.) Jánosi Katalin festımővész (Az Emlékbizottság részérıl.) Jovánovics György egyetemi docens, Magyar Képzımővészeti Egyetem (Az Emlékbizottság részérıl.) Kocsis László vezérigazgató, Fıvárosi Kertészeti Kft., közgazdász, kertészmérnök (A Fıvárosi Kertészeti Kft. javaslata.) Okrutay Miklós mőemléki szakmai igazgatóhelyettes (A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslata.) Dr. Rainer M. János történész az 56-os Intézet igazgatója 16

17 Dr. Szerencsés Károly történész (A XIV. ker. Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala javaslata.) A bíráló bizottság munkáját a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság közbeszerzési szakreferense és jogtanácsosa felügyeli folyamatosan. A bizottság a bírálati munkát június 3-án kezdi meg. A bírálóbizottság a bírálatból kizárja: - a határidı után benyújtott pályamővet, bontás nélkül. - azt a pályamővet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget. - a titkosságot sértı pályamőveket, valamint - azt a pályamővet, amelynek szerzıjével szemben kizáró ok áll fenn. A bírálóbizottság a pályázatok bontása után a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítı, illetve hiányos pályamőveket. A bírálóbizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékelésérıl, a pályamővek rangsorolásáról, valamint a díjakról és az esetleges megvételekrıl hozott döntésérıl folyamatos jegyzıkönyvet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít. A díjazott, illetve a megvásárolt pályamővekhez csatolt lezárt borítékot csak a folyamatos jegyzıkönyv és a szakmai bírálatokat rögzítı dokumentumok aláírása után bontja fel a felkért közjegyzı az 1956-os Emlékévet elıkészítı Emlékbizottság tagjainak jelenlétében. Az adatlapon feltüntetett valamennyi személy (szerzık és munkatársak) adatait külön jegyzıkönyvben kell a zárójelentéshez csatolni. Amennyiben a szerzıkkel illetve munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, illetve a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályamővet a tervpályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani. A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása: A tervpályázat eredményét a kiíró június 16-án 11 órakor hirdeti ki. Az eredményhirdetés helyszíne: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út 37. A kiíró a zárójelentés egy-egy példányát az eredményhirdetést követı harminc napon belül mindazok részére megküldi, akik a dokumentációt átvették, függetlenül attól, hogy pályamővet benyújtottak-e, vagy sem. Az eredményhirdetés nyilvános. Arra meghívást kapnak a bírálatban részt vevık, a díjazott és az esetleg megvételt nyert pályamővek szerzıi, és a nem díjazott pályamővek szerzıi közül azok, akik kérik ezt. A díjazott és az esetleg megvételt nyert pályamővek a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzıi jogi védelemre vonatkozó elıírások betartásával. A díjazásban nem részesített pályamőveket a kiíró igazolás ellenében a hazai pályázóknak megkeresés után visszaadja. A külföldi pályázók anyagát postán juttatja vissza. Az át nem vett pályamőveket a kiíró a nyilvános eredményhirdetéstıl számított harminc napig köteles megırizni. A kiíró a pályázatról készült folyamatos jegyzıkönyvet, zárójelentést és egyéb iratokat öt évig köteles megırizni. A kiíró a pályázat gyıztesével kíván szerzıdést kötni a tervezésre és a kivitelezés mővészeti-építészeti irányítására. 17

18 A pályázatot követı, továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bírálóbizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján kerülhet sor, a bírálóbizottság ajánlása alapján a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel, a közbeszerzési eljárás szabályai szerint. A bírálóbizottság eredménytelennek minısítheti a pályázatot, ha egyetlen pályamővet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára. 18

19 A tervpályázati felhívásban és dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak csatolandók a pályamőhöz: Megnevezés Rendben Oldal szám 1. Nyilatkozat a Korm. rendelet 13. (3)-(4) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. 2. Nyilatkozat a lehetséges társszervezık, szakági tervezık megnevezésérıl. 3. Nyilatkozat a tervezési munkák teljes körő vállalásáról. 4. Nyilatkozat a tervezési határidık vállalásáról. 5. Az alkotás 1:10 léptékő terve tetszıleges anyagban és a makett bemutatása CD-n vagy DVD-n. 6. Építési és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben. 7. Perspektív kép a fınézet felıl (tetszıleges technikával). 8. Mőleírás. 9. Az esti díszkivilágítás tervei. 10. Költségbecslés. 11. Az emlékmő kivitelezésének ütemterve (a kivitelezés lehetséges fázisainak határideje). 19

20 1. sz. melléklet Nyilatkozat A Korm. rendelet 13. (3)-(4) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról Budapest, hó.. nap aláírás 20

21 2. sz. melléklet Nyilatkozat a lehetséges társszervezık, szakági tervezık megnevezésérıl Budapest, hó... nap aláírás 21

22 3. sz. melléklet Nyilatkozat tervezési munkák teljes körő vállalásáról Alulírott vezetı tervezı(k) jogérvényesen nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a tervpályázat megnyerése esetén Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése munkáit a pályázatban megfogalmazott feltételekkel teljes körően vállalom/vállaljuk. Budapest,

23 4. sz. melléklet Nyilatkozat a tervezési határidık vállalásáról Alulírott vezetı tervezı(k) jogérvényesen nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy A 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése tárgyú tervpályázat megnyerése esetén a tovább tervezésre vonatkozó szerzıdés aláírásától számított.. napon belül a kiviteli tervdokumentációt elkészítem/elkészítjük. Budapest,

24 A tervpályázati dokumentáció további mellékleteinek jegyzéke: - a helyszín történeti bemutatása, - fıvárosi szabályozási keretterv részlete, - geodéziai térkép, - helyszínrajzok, földhivatali térképmásolatok, - helyszínrajz a tervezési terület megjelölésével, - Budapest XIV. kerület környezetföldtani térképei (a talajvíz becsült maximális tengerszint feletti magassága, építés-alkalmassági térkép), - Budapest XIV. kerület térinformatikai térképei, - légi és egyéb felvételek a helyszínrıl, - korabeli felvételek a helyszínrıl és a forradalomról, - adatlap - címzéslap, - boríték. 24

25 Az Emlékmő helyszínének története A Felvonulási tér Ilyen nevő tér hivatalosan soha nem létezett. Mégsem akad budapesti, aki ne tudná, hogy arról a Városliget széli kietlen betonplaccról van szó, ahol a szocialista korszak idején ünnepi felvonulásokat rendeztek, a rendszerváltás óta pedig gépkocsik parkolnak. A kopár jelent megelızıen azonban nagy idık tanúja volt a tér. A XIX. század végén épült ki Budapest legreprezentatívabb sugárútja, az Andrássy út, és annak torkolatában a Hısök tere. A Szépmővészeti Múzeum, a Mőcsarnok és az Ezredéves emlékmő által határolt területet elıbb virágágyások tarkították, de az as Eucharisztikus Kongresszus tömegrendezvényére díszburkolattal látták el a teret. Ezáltal a hely, a Városliget bátorító ölelésében alkalmassá vált politikai nagygyőlések, kereskedelmi vásárok, kulturális rendezvények lebonyolítására. A tér egyfelıl a belvárosból az impozáns Andrássy úton volt megközelíthetı, de a Keleti Pályaudvar környéki munkáskerületekbıl a mind forgalmasabb Aréna (ma: Dózsa György) úton is gyorsan el lehetett érni. Nem véletlen, hogy május 1-én az Arénánál, a Városliget sarkán tartották es munkásgyőlést. A széles Aréna út Andrássy úthoz közel esı szakaszán villák álltak, majd különbözı közintézmények székházai következtek, többek között a Glück, a Liget, a Park és a Batizfalvy Szanatórium. Az Ajtósi Dürer sortól a Kerepesi útig pedig bérkaszárnyák helyezkedtek el. Az Aréna helyén az 1930-as évektıl mőködött az Erzsébetvárosi Színház, ahol igényes operett elıadásokat rendeztek neves vendégmővészek (Honthy Hanna, Turay Ida, Csortos Gyula, Jávor Pál) közremőködésével. Kicsit beljebb, a Damjanich utca torkolatával szemben a húszas évek közepén kezdték felépíteni a Magna Domina Hungarorum, más néven Regnum Marianum-plébániatemplomot. A Regnum Marianum katolikus hitbuzgalmi egyesület a 20. század elején alakult Prohászka Ottokár és Mailáth Gusztáv püspökök kezdeményezésére. Az ifjúságnevelést célzó elıadássorozatok és lelkigyakorlatok szervezésére a Damjanich utca 50. szám alatt kaptak székházat, amely egyben papi otthon is volt. Az egyesület az alsóbb társadalmi rétegek felé próbált nyitni: az elıtérbe nyomuló socializmus és materializmus, a küzdés és nyomorúság közepette az emberekkel lassan lassan elfeledtette a lelkiélet szükségességét ban az egyesület elhatározta, hogy új, 2000 fı befogadására alkalmas templomot építtet. A Templomépítı Bizottság tervpályázatát Kosits István mőegyetemi tanár nyerte meg. A bizottság 1925-ben a következıképpen indokolta a templomépítés ideológiai célját: Emeljük e templomot, hogy maradandóan emlékeztessen mindenkit a vörös rémuralom borzalmaira, melyeket ránk zúdított egyházunkról és hazánkról megfeledkezett hőtlenség, önzés és győlölködés. Emeljük e templomot, hogy a megcsonkítás és anyagi romlás közepette fennen hirdesse és szolgálja az ezer éves integer-magyarország, a történelmi Regnum Marianum gondolatát. A templom alapkövét Horthy Miklós kormányzó jelenlétében rakták le, a tényleges munkálatok 1926 nyarán kezdıdtek. A monumentum jelleget hangsúlyozó középpontos elrendezéső templomot Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel június 14-én. Ekkoriban már valóságos közlekedési csomópontról beszélhetünk, hiszen a liget szélén, a Regnum Marianumtól nem messze fordult a 8-as, 10-es és 27-25

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1054 Budapest, Báthory u. 12. Térítésmentes TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékművének megtervezése tárgyú tervpályázati

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓ TERVEZİJE cím elnyerésére 2009 Az év felvonója díjat olyan új, a tárgy évben üzembe

Részletesebben

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓJÁNAK TERVEZİJE cím elnyerésére 2011 Az év felvonója díjat olyan új tárgy évben üzembe

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 7. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/136.

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezıgazdasági, Gépészeti Szakképzı Iskola 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Debrecen, Hatvan utca 44. sz. Fazekas Mihály Gimnázium épületének a távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és hőközpont építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Építési

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása

Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/20 Szolgáltatás; A szerződés a közbeszerzési Beszerzés tárgya: megállapodás

Részletesebben

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege

II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 144 Ajánlatkérı: Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevı: Balázs - Diák Kft Teljesítés helye: Puskás Ferenc Általános Iskola

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/144.

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. egyszerű eljárás Beszerzés tárgya: ajánlattételi

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ A Budapest Főváros csatornarekonstrukciójára 2010. október 1. napján megkötött keretmegállapodás alapján a II. szakasz XV. ütemére, mindösszesen 766,0 fm hosszra szóló ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi

Részletesebben

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.

Teljesítés helye: Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/36. lapszám

Részletesebben

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK A Marcali Önkormányzat közigazgatási területe (Somogy megye)

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK A Marcali Önkormányzat közigazgatási területe (Somogy megye) Közbeszerzési Értesítő Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 22 Ajánlatkérő: Marcali Városi Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: KÖRNYEZETTERV KFT. ÉS VÁROS ÉS HÁZ BT. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK Teljesítés

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 6 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 70 Ajánlatkérı: Mátrai Gyógyintézet Nyertes ajánlattevı: Budatech Hőtı és Klímatechnikai Kft és SZIN-KER Kereskedelmi

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta)

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/47.

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 42 Ajánlatkérı: Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u. 46-48. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 90 Ajánlatkérő: Corvin János Múzeum Nyertes ajánlattevő: E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK 1. oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/80.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Marcali Városi Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: K+K Bau-Profil Kft. Teljesítés helye: Marcali 1629/2. hrsz. Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése kivitelezésére vállalkozási szerződés

Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése kivitelezésére vállalkozási szerződés Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése kivitelezésére vállalkozási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/86 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

Tervezés Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése

Tervezés Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Tervezés Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/18 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_ KÉ Eljárás fajtája: Közvetlen

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 15 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Teljesítés helye: Balmazújváros Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés 6 Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75. lapszám

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Page 1 of 7 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmenykozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/8 Beszerzés tárgya: SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1 további

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése 2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: +36-63/577-021. Telefon: +36-20/946-0056

Telefon: +36-63/577-021. Telefon: +36-20/946-0056 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 102 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben