TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FİIGAZGATÓSÁG 1054 Budapest, Báthory u. 12. TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése tárgyú tervpályázati eljáráshoz február 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. PREAMBULUM... 3 II. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS... 5 III. ÚTMUTATÓ A PÁLYAMŐ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

3 I. A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala a 2208/2004. (VIII. 27.) sz. Korm. határozat alapján nyílt tervpályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezésére. Az 1956-os Emlékévet elıkészítı Emlékbizottság és az 56-os forradalmárokat, valamint az közötti politikai üldözötteket képviselı Társadalmi Bizottság véleménye alapján a Miniszterelnöki Hivatal a pályázókat az alábbiakban leírtakkal kívánja segíteni az alkotó gondolkodásban. A kiíró nem kívánja meghatározni, milyen mőveknek kell születniük. A jelen preambulummal azokat a kereteket vázoljuk föl, melyek segítségül szolgálhatnak egy, az 56-os forradalom és szabadságharc eszmeiségét hően kifejezı Emlékmő elkészítéséhez. Az Emlékmő monumentális alkotás, amelynél a szimbólumképzés során a következı szempontokat érdemes figyelembe venni: 1. Az Emlékmő megtestesíti a magyar nép évszázados, nemzeti függetlenség iránti vágyát, azt a hagyományt, melynek keretében helyezhetı el az 56-os forradalom és szabadságharc. A magyar nemzet történelme során mindig határozottan fellépett az idegen elnyomás ellen. Mindemellett 56-ban a társadalom felháborodásának adott hangot az egy évtizede tartó torz kommunista diktatúra ellen. Az 56-os szabadságharc a függetlenségért fellépı törekvések kicsúcsosodása. Nem csak minden magyar, de a világ szabadságszeretı népei is a magukénak érezhetik azt a hısi tettet, amellyel elnyomott országunk a túlerı tankjaival szemben is felvette a harcot a szabadságáért. Az, hogy ma békében élhetünk egy fejlıdı országban, nem kis részben azoknak köszönhetı, akik a forradalomban és a szabadságharcban részt vettek. Annak a folyamatnak, mely oda vezetett, hogy ma már nem a terror uralkodik rémületet keltve Kelet- és Közép Európában, a magyar nép bátor felkelése volt a kiindulópontja. Fontos, hogy az Emlékmő a szabadságharc hısies és felemelı napjainak méltó megemlékezési helye legyen. 2. Forradalomról és szabadságharcról egyként beszélhetünk, ez 1956 alapvetı dichotómiája. 3. A fent vázolt kettısséget két aspektusból lehet megközelíteni. Egyrészt, mint az október 23-án felszínre tört, addig elfojtott erı, amely a gyıztes forradalomban testesült meg, hiszen elsöpörte a diktatúrát, és demokratikus elveket alapul vevı kormány alakult, mely a magyar nép bizalmát és támogatását élvezte. Másrészt a gyıztes forradalom eredményeit hamarosan meg kellett védeni az idegen elnyomó hatalom túlereje ellen. A forradalom védelmében folytatott szabadságküzdelem nem lehetett sikeres, de a szabadság utáni vágy tovább élt a szocialista éra alatt és az 1989-es rendszerváltozásban csúcsosodott ki ismét. Tehát eszmeileg egyáltalán nem bukott meg sem a forradalom, sem a szabadságharc. 4. Ebbıl következıen az Emlékmő szellemisége kifejezheti azt, hogy a forradalom a jövı felé irányult, eszméje tovább élt és a mai korunkra, nemzedékekre, évtizedekre kihatott. 5. Az Emlékmő a nép gyızelmét jelképezheti az elnyomók ellen, ugyanakkor kifejezheti az emberi áldozatvállalást a szabadságért. 3

4 6. Az Emlékmőnek arra az üzenetre lenne érdemes felhívnia a figyelmet, hogy a magyar emberek szabadság utáni vágya teljesedett be, a szabadságra, emberséges életre vágyó nemzet tömörült egységbe. Ez a szabadságmozgalom a kelet-európai szabadságvágy legerıteljesebb kitörése volt, amelynek világtörténelmi jelentısége abban rejlik, hogy a forradalom és annak következményei nagyban hozzájárultak a Szovjetunió és a szovjet típusú rendszerek bukásához. 7. Az Emlékmő jelképe lehet a magyar nép erejének, közösségének, a közös felelısségnek, a magyar társadalom összetartásának, a nemzeti egységnek, amely jellemzı volt október 23-ára. 8. Mivel az Emlékmő nem csupán a múltnak állít emléket a jelenben, hanem az elkövetkezı generációknak is szól, ezért egyszerre, mintegy hídként foglalhatná magába a hagyományos elemeket a modern, a jövıbe mutató alkotás keretei között. Az Emlékmő jelképezhetné a képzeletbeli kapcsolatot, 1956 és a jelenkor, a szabad, európai, demokratikus Magyarország között. 4

5 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) , (+352) , (+352) On-line értesítés: TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolgáltatás Egyes ágazatokban x A Kiadványhivatal tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: KIÍRÓ I.1) A KIÍRÓ HIVATALOS MEGNEVEZÉS ÉS CÍME Szervezet Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Cím 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Város/Község Budapest Telefon Címzett Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Postai irányítószám H-1055 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİK BE Azonos az I.1) pontban megadottal Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİ BE Azonos az I.1) pontban megadottal Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet I.4) A PÁLYÁZATOKAT (PÁLYAMŐVEKET)/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZİ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azonos az I.1) pontban megadottal Ha attól eltérı, lásd az A. mellékletet 5

6 I.5) A KIÍRÓ TÍPUSA* Központi szintő x EU-intézmény Egyéb Regionális/helyi szintő Közjogi szervezet II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmőve tervének megalkotása. II.1.2) Meghatározás (a terv meghatározása) Az alkotás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése az 50. évforduló alkalmából 1:10 léptékő terve. II.1.3) Helyszín A felállítandó emlékmő tervezett helyszíne: a budapesti Városliget (XIV. kerület, helyrajzi szám: 29732/1.) területén kijelölt 40 m sugarú félkör, melynek teljes átmérıje az egykori Felvonulási tér burkolatának park felıli határvonalára esik, középpontját pedig e vonal és a Városligeti fasor meghosszabbított középtengelyének metszése adja. NUTS-kód*: HU II.1.4) Nómenklatúra II.1.4.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) Fı tárgy További tárgyak II.1.4.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPC)* Szolgáltatási kategória: 12 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK 6

7 III.1) A RÉSZTVEVİK/RÉSZVÉTELRE JELENTKEZİK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI (adott esetben) - A pályázó azzal, hogy pályamővét benyújtja, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezınek fogadja el. - Nem indulhat pályázóként, akivel szemben fennállnak a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) sz. Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott kizáró okok. - A bírálóbizottság a bírálatból kizárja: a) a határidı után benyújtott pályamővet, bontás nélkül; b) azt a pályamővet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget; c) a titkosságot sértı pályamővet, valamint d) azt a pályamővet, amelynek szerzıjével szemben kizáró ok áll fenn. - A bírálóbizottság a pályázatok bontása után a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítı, illetve hiányos pályamőveket. III.2) A RÉSZVÉTEL EGY BIZONYOS FOGLALKOZÁSHOZ (KÉPZETTSÉGHEZ) VAN-E KÖTVE? (adott esetben) NEM IGEN x Ha igen, nevezze meg az adott foglalkozást (képzettséget): szobrász-építész; szobrász; építész IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Nyílt x Meghívásos IV.1.1) A résztvevık létszáma vagy keretszáma (adott esetben) Létszám vagy: maximum / minimum IV.1.1.1) A már kiválasztott résztvevık neve (adott esetben) IV.2) A PÁLYÁZATOK (PÁLYAMŐVEK) ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI 7

8 - Az emlékmő a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel milyen mértékben fejezi ki a szabadságeszményt, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeiségét, nemzeti és világtörténelmi jelentıségét. - Az emlékmő milyen mértékben városképet meghatározó elem. - Az emlékmő milyen mértékben biztosít lehetıséget az egyéni és az ünnepélyes közösségi megemlékezések megtartására. - A kiíró sem az emlékmő karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerőségét. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám* IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje 02/06/2005 (nap/hó/év) Ár (adott esetben): térítésmentes Pénznem A fizetés feltételei és módja: - A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A tervpályázati dokumentáció átvehetı az I.3. A mellékletben megjelölt helyen, a II. emelet 30. számú irodában, munkanapokon 9-12 óra között. A személyes átvételi szándékot két munkanappal korábban telefonon, faxon vagy ben jelezni kell, de ezen módokon jelzett kérés esetén a dokumentációt a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság a kért címre postázza is. IV.3.3) A pályázatok (pályamővek) vagy a részvételi jelentkezések benyújtásának határideje (attól függıen, hogy nyílt vagy meghívásos eljárásra kerül sor) 02/06/2005 (nap/hó/év) vagy: nap (a hirdetmény feladásától számítva) Idıpont: óra. IV.3.4) A pályázat (pályamő) benyújtására történı felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (meghívásos eljárás esetén) Tervezett dátum // (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)et a pályázók (jelentkezık) használhatnak ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország x 8

9 IV.4) DÍJAK ÉS A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG (ZSŐRI) IV.4.1) Az odaítélendı díjak száma és értéke (adott esetben) A bírálóbizottság a pályázók díjazásra 18 millió forintot fordíthat. A legmagasabb díj értéke nem lehet magasabb 8 millió forintnál, a legalacsonyabb díj értéke nem lehet kisebb 4 millió forintnál. A pályamővek díjazásának összege a további tervezıi megbízás díjába nem számítható bele. IV.4.2) Az összes pályázónak történı kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben) IV.4.3) A tervpályázati eljárást követıen a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzıdést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell-e megkötni? NEM IGEN x IV.4.4) A bírálóbizottság döntése kötelezı-e a kiíró számára? NEM IGEN x IV.4.5) A bírálóbizottság tagjainak neve Dr. Hans Belting igazgató, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Boros Géza mővészettörténész Csíkvári Péter szobrászmővész Dr. Fabényi Júlia mővészettörténész, a Mőcsarnok fıigazgatója Ferencz István DLA, építész Prof. Hans Hollein építész, designer Körösényi Tamás DLA, szobrász, a Képzımővészeti Egyetem docense Dr. Lázár Antal DLA, építész, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar dékánja 9

10 Schiffer János fıpolgármester-helyettes Szöllıssy Enikı szobrászmővész Zsigmond Attila Budapest Galéria igazgatója, a bírálóbizottság elnöke VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZİ JELLEGŐ? NEM x IGEN VI.2) A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM x IGEN Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot VI.3) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) - A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban kérdéseket tehetnek fel a kiírónak április 16-ig. Úgy a kérdéseket, mind a válaszokat a kiíró mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt a válaszadás idıpontjáig átvették. Ugyanettıl a határnaptól a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok idıpontjáig a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti. - A tervpályázat eredményét a kiíró június 16-án 11 órakor hirdeti ki. Az eredményhirdetés helyszíne: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út A pályázónak meg kell neveznie a lehetséges társtervezıket, szakági tervezıket. - A kiíró a pályázat gyıztesével kíván szerzıdést kötni a tervezésre és a kivitelezés mővészeti-építészeti irányítására. - A pályamővek beadásának helye és ideje: A pályázatokat a Mőcsarnokba kell vagy postán, vagy a sérülésmentességet biztosított módon becsomagolva közvetlenül eljuttatni, a pályázattal egyidejőleg, de külön, a dokumentációhoz csatolt borítékban benyújtott, szintén csatolt címzéslap felhasználásával. Sem a pályamővet tartalmazó csomagon, sem a címzéslapot tartalmazó borítékon nem lehet a pályázó kilétére utaló jelzést feltüntetni. A benyújtás idıpontjának a postai feladás igazolt dátumát, illetve az átvételi elismervény keltét tekinti a kiíró. Beadási határidı: június óra (közép-európai idı szerint). Cím: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út 37. A kiíró a pályamővek átvételérıl jegyzıkönyvet készít, amely tartalmazza az 10

11 azonosításhoz szükséges adatokat, a csomagoláson található postabélyegzı keltét, a postai feladóvevény számát, illetve az átvételi elismervényt. A pályázatok bontása a felkért közjegyzı jelenlétében történik. Jelen hirdetmény módosítás. Az eredeti hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005/S számon, illetve a Közbeszerzési Értesítı 205/22. számában, február 23-án jelent meg, 1743/2005. szám alatt. A tervpályázati kiírás módosítással érintett része a IV.4.5. pont: a bírálóbizottság tagjainak neve. VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 28/02/2005 (nap/hó/év) 11

12 A. MELLÉKLET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİK BE Szervezet Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Cím 1054 Budapest, Báthory u. 12. Város/Község Budapest Telefon Címzett Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Postai irányítószám H-1054 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEN SZEREZHETİ BE Szervezet Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Cím 1054 Budapest, Báthory u. 12. Város/Község Budapest Telefon Címzett Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság Postai irányítószám H-1054 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) 1.4) A PÁLYÁZATOKAT (PÁLYAMŐVEKET)/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZİ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet Mőcsarnok Cím 1146 Budapest, Dózsa György út 37. Város/Község Budapest Telefon Címzett Mőcsarnok Postai irányítószám H-1146 Ország Magyarország Telefax Internet cím (URL) 12

13 Pályázati kiírás: III. ÚTMUTATÓ A PÁLYAMŐ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala a 2208/2004. (VIII. 27.) sz. Korm. határozat alapján nyílt tervpályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezésére. Az emlékmő helyszíne: A budapesti Városliget ( XIV. kerület, helyrajzi szám 29732/1.) területén kijelölt 40 m sugarú félkör, melynek teljes átmérıje az egykori Felvonulási tér burkolatának park felıli határvonalára esik, középpontját pedig e vonal és a Városligeti fasor meghosszabbított középtengelyének metszése adja. A pályázat célja: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése és a pályázat eredményeként az emlékmő felállítása az 50. évforduló alkalmából. A pályázat jellege: Nemzetközi, nyilvános, a pályázó személye titkos. A titkosság biztosítása érdekében: - a pályamővet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértı módon megjelölni nem szabad, és a pályamő nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelybıl a szerzı személyére következtetni lehet. - a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét illetve a kiírásban kért egyéb adatait a címzéslapon, a pályamőhöz lezártan kell csatolni, a lezárt borítékot a pályázatok elbírálásáig a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság által felkért közjegyzı ırzi. - a díjazásban illetve esetleg megvételben nem részesített pályamővek szerzıinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a bírálóbizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A pályázók köre: A kiíró szobrász, szobrász-építész illetve építész alkotók vagy alkotó közösségek pályamőveit várja. A pályázónak, alkalmassága igazolására nyilatkoznia kell, - a lehetséges társtervezık, szakági tervezık megnevezésérıl. Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálóbizottság - tagja - résztvevıjének hozzátartozója, - résztvevıjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 13

14 - résztvevıjével egy éven belül közösen pályamővet nyújtott be. A pályázat nyelve: Magyar, illetve külföldi pályázó esetén anyanyelvén és a pályázó által készítetett magyar fordításban. Pályázati útmutatás: Az emlékmőnek a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel kell kifejeznie a szabadságeszményt, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeiségét, nemzeti és világtörténelmi jelentıségét. A kiíró sem az emlékmő karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerőségét. Az emlékmő a kiíró szándéka szerint városképet meghatározó elem legyen. Lehetıséget kell biztosítani az egyéni megemlékezés és az ünnepélyes tömegdemonstrációk megtartására is. A pályázónak, megoldási javaslatot kell tennie az emlékmő közvetlen környezetének kialakítására. A kijelölt helyszín mőemléki környezet. A mő teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg, a bruttó ,- Ft-ot. A tervpályázati dokumentáció tartalmaz: történeti összefoglalást archív fotómelléklettel, a helyszín részletes ismertetését tanulmányban, áttekintı helyszínrajzot, helyszínrajzot, közmő-helyszínrajzot, geodéziai felmérést, kertészeti állapotfelmérést, helyszíni fotókat, a nyugati térfal fotóit, címzéslapot, borítékot, adatlapot (a szerzık adatainak és a díjazás szerzık közötti százalékos arányának feltüntetésére). A tervpályázati dokumentáció térítésmentes. A tervpályázati dokumentáció átvehetı a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság; 1054 Budapest, Báthory u. 12. címen, a II. emelet 30. számú irodában, munkanapokon 9-12 óra között, június 2-ig. A személyes átvételi szándékot két munkanappal korábban telefonon, faxon vagy e- mailben jelezni kell, illetve ezen módokon jelzett kérés esetén a dokumentációt a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság a kért címre postázza. Kérdések és a megválaszolás módja, határideje: A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban (külföldi pályázó esetén angol nyelven) kérdéseket tehetnek fel a kiírónak április 16-ig. Úgy a kérdéseket, mind a válaszokat a kiíró mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt átvették. Ugyanettıl a határnaptól a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok idıpontjáig a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti. A pályamővek benyújtása: A pályázatra benyújtandó munkarészek: 14

15 1. az alkotás 1:10 léptékő terve tetszıleges anyagban és a makett bemutatása CDn vagy DVD-n 2. építési és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben 3. perspektív kép a fınézet felıl (tetszıleges technikával) 4. mőleírás 5. az esti díszkivilágítás tervei 6. költségbecslés 7. az emlékmő kivitelezésének ütemterve (a kivitelezés lehetséges fázisainak határideje) A tervlapok mérete egységesen A/1. A szöveges részek A/3 mérető lapokon nyújtandók be. A pályamővek beadásának helye és ideje: A pályázatokat a Mőcsarnokba kell vagy postán, vagy a sérülésmentességet biztosított módon becsomagolva közvetlenül eljuttatni, a pályázattal egyidejőleg, de külön, a dokumentációhoz csatolt borítékban benyújtott, szintén csatolt címzéslap felhasználásával. Sem a pályamővet tartalmazó csomagon, sem a címzéslapot tartalmazó borítékon nem lehet a pályázó kilétére utaló jelzést feltüntetni. A benyújtás idıpontjának a postai feladás igazolt dátumát, illetve az átvételi elismervény keltét tekinti a kiíró. Beadási határidı: június óra (közép-európai idı szerint) Cím: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út 37. A kiíró a pályamővek átvételérıl jegyzıkönyvet készít, amely tartalmazza az azonosításhoz szükséges adatokat, a csomagoláson található postabélyegzı keltét, a postai feladóvevény számát, illetve az átvételi elismervényt. A pályázatok bontása a felkért közjegyzı jelenlétében történik. A pályamő vizsgálatának szempontjai: Egy pályamő csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázaton egy alkotó csak egy pályamővel vehet részt. A pályázó a titkosság feltételeinek betartásával nyilatkozatban megtilthatja pályamővének és nevének egyszerre történı nyilvánosságra hozatalát, vagy hozzájárulhat a díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályamővének és nevének egyszerre történı nyilvánosságra hozatalához. A pályázó tudomásul veszi, hogy az alkotó titkossága feltételeinek betartásával pályamővének másolata (az alkotó nevével, vagy hozzájárulás hiányában neve nélkül) kiállításra kerülhet. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bírálóbizottság döntése ellen kifogással nem élhet. A pályamővek elbírálása: A pályázók pályamővük benyújtásával vállalják, hogy a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat. 15

16 A bíráló bizottság tagjai: Hans Belting igazgató, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Boros Géza mővészettörténész (A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának javaslata.) Csíkvári Péter szobrászmővész (A Magyar Képzı- és Iparmővészek Szövetségének javaslata.) Dr. Fabényi Júlia mővészettörténész, a Mőcsarnok fıigazgatója Ferencz István DLA, építész (A Magyar Építımővészek Szövetsége javaslata.) Körösényi Tamás DLA, szobrász, Magyar Képzımővészeti Egyetem docense (A Magyar Képzımővészeti Egyetem javaslata.) Dr. Lázár Antal dékán, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem javaslata.) Schiffer János fıpolgármester-helyettes, Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal (A Fıpolgármesteri Hivatal javaslata.) Szöllıssy Enikı szobrászmővész (A Budapest Galéria Javaslata.) Zsigmond Attila Budapest Galéria igazgatója, a bírálóbizottság elnöke A zsőri felkért szakértıi: Fónay Jenı alapító elnök, Politikai Foglyok Országos Szövetsége (A Társadalmi Bizottság részérıl.) Jánosi Katalin festımővész (Az Emlékbizottság részérıl.) Jovánovics György egyetemi docens, Magyar Képzımővészeti Egyetem (Az Emlékbizottság részérıl.) Kocsis László vezérigazgató, Fıvárosi Kertészeti Kft., közgazdász, kertészmérnök (A Fıvárosi Kertészeti Kft. javaslata.) Okrutay Miklós mőemléki szakmai igazgatóhelyettes (A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslata.) Dr. Rainer M. János történész az 56-os Intézet igazgatója 16

17 Dr. Szerencsés Károly történész (A XIV. ker. Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala javaslata.) A bíráló bizottság munkáját a Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság közbeszerzési szakreferense és jogtanácsosa felügyeli folyamatosan. A bizottság a bírálati munkát június 3-án kezdi meg. A bírálóbizottság a bírálatból kizárja: - a határidı után benyújtott pályamővet, bontás nélkül. - azt a pályamővet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget. - a titkosságot sértı pályamőveket, valamint - azt a pályamővet, amelynek szerzıjével szemben kizáró ok áll fenn. A bírálóbizottság a pályázatok bontása után a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítı, illetve hiányos pályamőveket. A bírálóbizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékelésérıl, a pályamővek rangsorolásáról, valamint a díjakról és az esetleges megvételekrıl hozott döntésérıl folyamatos jegyzıkönyvet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít. A díjazott, illetve a megvásárolt pályamővekhez csatolt lezárt borítékot csak a folyamatos jegyzıkönyv és a szakmai bírálatokat rögzítı dokumentumok aláírása után bontja fel a felkért közjegyzı az 1956-os Emlékévet elıkészítı Emlékbizottság tagjainak jelenlétében. Az adatlapon feltüntetett valamennyi személy (szerzık és munkatársak) adatait külön jegyzıkönyvben kell a zárójelentéshez csatolni. Amennyiben a szerzıkkel illetve munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, illetve a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályamővet a tervpályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani. A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása: A tervpályázat eredményét a kiíró június 16-án 11 órakor hirdeti ki. Az eredményhirdetés helyszíne: Mőcsarnok; 1146 Budapest, Dózsa György út 37. A kiíró a zárójelentés egy-egy példányát az eredményhirdetést követı harminc napon belül mindazok részére megküldi, akik a dokumentációt átvették, függetlenül attól, hogy pályamővet benyújtottak-e, vagy sem. Az eredményhirdetés nyilvános. Arra meghívást kapnak a bírálatban részt vevık, a díjazott és az esetleg megvételt nyert pályamővek szerzıi, és a nem díjazott pályamővek szerzıi közül azok, akik kérik ezt. A díjazott és az esetleg megvételt nyert pályamővek a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzıi jogi védelemre vonatkozó elıírások betartásával. A díjazásban nem részesített pályamőveket a kiíró igazolás ellenében a hazai pályázóknak megkeresés után visszaadja. A külföldi pályázók anyagát postán juttatja vissza. Az át nem vett pályamőveket a kiíró a nyilvános eredményhirdetéstıl számított harminc napig köteles megırizni. A kiíró a pályázatról készült folyamatos jegyzıkönyvet, zárójelentést és egyéb iratokat öt évig köteles megırizni. A kiíró a pályázat gyıztesével kíván szerzıdést kötni a tervezésre és a kivitelezés mővészeti-építészeti irányítására. 17

18 A pályázatot követı, továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bírálóbizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján kerülhet sor, a bírálóbizottság ajánlása alapján a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel, a közbeszerzési eljárás szabályai szerint. A bírálóbizottság eredménytelennek minısítheti a pályázatot, ha egyetlen pályamővet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára. 18

19 A tervpályázati felhívásban és dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak csatolandók a pályamőhöz: Megnevezés Rendben Oldal szám 1. Nyilatkozat a Korm. rendelet 13. (3)-(4) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. 2. Nyilatkozat a lehetséges társszervezık, szakági tervezık megnevezésérıl. 3. Nyilatkozat a tervezési munkák teljes körő vállalásáról. 4. Nyilatkozat a tervezési határidık vállalásáról. 5. Az alkotás 1:10 léptékő terve tetszıleges anyagban és a makett bemutatása CD-n vagy DVD-n. 6. Építési és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben. 7. Perspektív kép a fınézet felıl (tetszıleges technikával). 8. Mőleírás. 9. Az esti díszkivilágítás tervei. 10. Költségbecslés. 11. Az emlékmő kivitelezésének ütemterve (a kivitelezés lehetséges fázisainak határideje). 19

20 1. sz. melléklet Nyilatkozat A Korm. rendelet 13. (3)-(4) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról Budapest, hó.. nap aláírás 20

21 2. sz. melléklet Nyilatkozat a lehetséges társszervezık, szakági tervezık megnevezésérıl Budapest, hó... nap aláírás 21

22 3. sz. melléklet Nyilatkozat tervezési munkák teljes körő vállalásáról Alulírott vezetı tervezı(k) jogérvényesen nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a tervpályázat megnyerése esetén Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése munkáit a pályázatban megfogalmazott feltételekkel teljes körően vállalom/vállaljuk. Budapest,

23 4. sz. melléklet Nyilatkozat a tervezési határidık vállalásáról Alulírott vezetı tervezı(k) jogérvényesen nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy A 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmővének megtervezése tárgyú tervpályázat megnyerése esetén a tovább tervezésre vonatkozó szerzıdés aláírásától számított.. napon belül a kiviteli tervdokumentációt elkészítem/elkészítjük. Budapest,

24 A tervpályázati dokumentáció további mellékleteinek jegyzéke: - a helyszín történeti bemutatása, - fıvárosi szabályozási keretterv részlete, - geodéziai térkép, - helyszínrajzok, földhivatali térképmásolatok, - helyszínrajz a tervezési terület megjelölésével, - Budapest XIV. kerület környezetföldtani térképei (a talajvíz becsült maximális tengerszint feletti magassága, építés-alkalmassági térkép), - Budapest XIV. kerület térinformatikai térképei, - légi és egyéb felvételek a helyszínrıl, - korabeli felvételek a helyszínrıl és a forradalomról, - adatlap - címzéslap, - boríték. 24

25 Az Emlékmő helyszínének története A Felvonulási tér Ilyen nevő tér hivatalosan soha nem létezett. Mégsem akad budapesti, aki ne tudná, hogy arról a Városliget széli kietlen betonplaccról van szó, ahol a szocialista korszak idején ünnepi felvonulásokat rendeztek, a rendszerváltás óta pedig gépkocsik parkolnak. A kopár jelent megelızıen azonban nagy idık tanúja volt a tér. A XIX. század végén épült ki Budapest legreprezentatívabb sugárútja, az Andrássy út, és annak torkolatában a Hısök tere. A Szépmővészeti Múzeum, a Mőcsarnok és az Ezredéves emlékmő által határolt területet elıbb virágágyások tarkították, de az as Eucharisztikus Kongresszus tömegrendezvényére díszburkolattal látták el a teret. Ezáltal a hely, a Városliget bátorító ölelésében alkalmassá vált politikai nagygyőlések, kereskedelmi vásárok, kulturális rendezvények lebonyolítására. A tér egyfelıl a belvárosból az impozáns Andrássy úton volt megközelíthetı, de a Keleti Pályaudvar környéki munkáskerületekbıl a mind forgalmasabb Aréna (ma: Dózsa György) úton is gyorsan el lehetett érni. Nem véletlen, hogy május 1-én az Arénánál, a Városliget sarkán tartották es munkásgyőlést. A széles Aréna út Andrássy úthoz közel esı szakaszán villák álltak, majd különbözı közintézmények székházai következtek, többek között a Glück, a Liget, a Park és a Batizfalvy Szanatórium. Az Ajtósi Dürer sortól a Kerepesi útig pedig bérkaszárnyák helyezkedtek el. Az Aréna helyén az 1930-as évektıl mőködött az Erzsébetvárosi Színház, ahol igényes operett elıadásokat rendeztek neves vendégmővészek (Honthy Hanna, Turay Ida, Csortos Gyula, Jávor Pál) közremőködésével. Kicsit beljebb, a Damjanich utca torkolatával szemben a húszas évek közepén kezdték felépíteni a Magna Domina Hungarorum, más néven Regnum Marianum-plébániatemplomot. A Regnum Marianum katolikus hitbuzgalmi egyesület a 20. század elején alakult Prohászka Ottokár és Mailáth Gusztáv püspökök kezdeményezésére. Az ifjúságnevelést célzó elıadássorozatok és lelkigyakorlatok szervezésére a Damjanich utca 50. szám alatt kaptak székházat, amely egyben papi otthon is volt. Az egyesület az alsóbb társadalmi rétegek felé próbált nyitni: az elıtérbe nyomuló socializmus és materializmus, a küzdés és nyomorúság közepette az emberekkel lassan lassan elfeledtette a lelkiélet szükségességét ban az egyesület elhatározta, hogy új, 2000 fı befogadására alkalmas templomot építtet. A Templomépítı Bizottság tervpályázatát Kosits István mőegyetemi tanár nyerte meg. A bizottság 1925-ben a következıképpen indokolta a templomépítés ideológiai célját: Emeljük e templomot, hogy maradandóan emlékeztessen mindenkit a vörös rémuralom borzalmaira, melyeket ránk zúdított egyházunkról és hazánkról megfeledkezett hőtlenség, önzés és győlölködés. Emeljük e templomot, hogy a megcsonkítás és anyagi romlás közepette fennen hirdesse és szolgálja az ezer éves integer-magyarország, a történelmi Regnum Marianum gondolatát. A templom alapkövét Horthy Miklós kormányzó jelenlétében rakták le, a tényleges munkálatok 1926 nyarán kezdıdtek. A monumentum jelleget hangsúlyozó középpontos elrendezéső templomot Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel június 14-én. Ekkoriban már valóságos közlekedési csomópontról beszélhetünk, hiszen a liget szélén, a Regnum Marianumtól nem messze fordult a 8-as, 10-es és 27-25

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Eger Megyei Jogú Város EGER Bárány Uszoda felújítása Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiíró: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945 1989

A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945 1989 RING ORSOLYA A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945 1989 A Nemzeti Színház elhelyezésének, felépítésének, mûködésének problémája az 1945 utáni Magyarország

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 10. szám 2006. október Nyitogató Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével Polgármester Úr, mindenekelıtt gratulálok

Részletesebben