Pályamű, Pályázó: Salamon Ferenc Sándor, nyugalmazott tanár,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályamű, Pályázó: Salamon Ferenc Sándor, nyugalmazott tanár,"

Átírás

1 1 Pályamű, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi Tanszéke, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület helytörténeti pályázatának a 6. pontjára: Településem, kistérségem híres szülöttei, neves emberei és életük, munkájuk írott dokumentumai - témában Pályázó: Salamon Ferenc Sándor, nyugalmazott tanár, - Postacíme az ország nyelvén: Tg. Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 2. jud. Covasna, Romania, - Postacíme magyar nyelven: Kézdivásárhely, Budai Nagy Antal utca, 2. szám, Kovászna megye, Románia. Telefon:

2 A NEMZET NAPSZÁMOSAI 2 Mottó: A tanító szerepe hasonlít a harmatéhoz, melyen ember és marhasereg gázol, de amelynek nyomán virány fakad. (Kossuth Lajos: Népnevelők Lapja, 1894.) E cím alatt oktatástőrténetünk múltját szándékszom feltérképezni. Hírneves oktatási inézmények múltját mutatom be, és olyan tanítói portrékat rajzolok meg, akik földi életüket régen felváltották a boldog örökkévalósággal, de örömtelen, tündérvilágukban kórusokat, énekkarokat alapítottak, közkönyvtárakat és olvasóegyleteket hoztak létre, tanítótestületeket hívtak életre, tanszerkiállítást és tanszermúzeumot szerveztek, pedagógiai lapokat szerkesztettek, szaktanulmányokat írtak, gazdaköröket és faiskolákat teremtettek (A teljes felsorolást itt fölöslegesnek tarom, s megjegyzem azt is, hogy jelen pályamű az előbbi felsorolásnak - csak bizonyos részeit meríti ki, a 30 oldalban megállapított terjedelem kötöttséget jelent.) Tanítóelődeim mindenkor és mindenekben, személyes példaadásukkal világítanak a ma emberének is. Megtanítottak hinni és hitemet/hitünket meggyőződéssé ötvözték, miszerint itt élnünk, dolgoznunk, halnunk kell. 1, Utólagos recenzió Berecz Gyula (1) könyve: Háromszék vármegye népoktatási intézeteinek története kilencvenkilenc évvel ezelőtt Brassóban jelent meg. (2) A könyv páratlan értékű kútfő azok számára, akik e megye oktatástörténetét vizsgálják, valamint azoknak is pótolhatatlan kézikönyv, akik többet kívánnak megtudni iskolájuk múltjáról. Berecz Gyula nevével 1880-ban találkozunk: tanító és a fehértemplomi Tanító Egylet elnöke, majd a fiumei állami, elemi és polgári iskola igazgatója. Megyénkbe szeptember 1-jén kerül Gyöngyössy István örökébe, mint állami iskolaigazgató és segédtanfelügyelő, Eötvös Károly Lajos királyi tanfelügyelő mellé március 1-től, május 15-ig a háromszéki tankerület helyettes tanfelügyelője, Dancs Bertalan megérkezéséig. Iskolalátogatásaikor döbbent rá: milyen patinás írott anyag hever parlagon egyházak és iskolák levéltáraiban. Gondolata gyorsan érlelődött. Páratlan szorgalommal elolvas

3 3 minden olyan történelmi munkát (3), mely szűkebb pátriánkkal kapcsolatos (igaz: egyet sem jelöl meg forrásként!), s már az előszóban kijelenti, szívünk-lelkünk gyönyörűségére:...a székelység százados erényét, az önzetlen hazafiságát, minden időkben mocsoktalanul őrizte meg végén szétküldi körleveleit lelkészeknek és tanítóknak, melyekben kéri (nem parancsolja!):...küldjenek be nékem minden régi iratot másollatban, ami az illető helység iskolájára vonatkozik, 1890 februárjáig, mert, Háromszék vármegye népoktatásügyi történetét szándékszom megírni. E kérelmét több nevelési lapnak is eljuttatja. A korabeli pedagógiai sajtóban bőven találunk erre utalást. (4) Megfeszített munkával dolgozza fel a beküldött anyagrészeket február 25-én a Háromszék Megyei Tanító Testület Sepsi-alsó járáskörén, melyet Illyefalván tartottak László Lukács elnökletével, Eötvös Károly Lajos és 35 tanító jelenlétében bemutatta: Kilyén (unitárius), Bélafalva (katolikus) és Lécfalva (református) iskoláinak történetét. (5) A rendszeresen megtartott tanítói köröken ismertetett részek serkentően hatottak a késlekedőkre is. Schneider István a Néptanoda évfolyamának decemberi számában már ezt írja (valószínű, a teljes kézirat ismeretében):...az ilyen természetű irodalmunk a legszegényebb. (6) Így van: között csak (!) három olyan könyv lát napvilágot, mely a történelmi Erdély vármegyei népoktatását tárgyalja. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy megyénk jeles tollforgató-tanítói jelentettek meg rövidebb/hosszabb lélegzetű írásokat oktatástörténetünkről, melynek fontossága számottevő, valószínütlennek tartom, hogy Berecz Gyula figyelmét elkerülték volna. Ízelítőül csak néhányat sorolok fel: - M. Székely János: A kézdivásárhelyi városi államilag segélyezett községi elemi népiskola értesítője ig, Kézdivásárhely, 25 oldal. - M. Székely János: A kézdivásárhelyi államilag segélyezett községi elemi népiskola értesítője az 1881/82 iskolai évről, Kézdivásárhely, Csinosan kiállított, változatos tartalmú füzet, sajnos sok helyütt nem adnak ilyesmire teret - panaszkodik Schneider István, a Néptanoda szerkesztője. - A Háromszék Megyei Tanító Testület Évkönyve, Kézdivásárhely, 1883, Szabó Albert nyomdája, 62. oldal, a Tanító Testület választmányi megbízásából (1882.X Zágon) szerkesztették: Baló László (testületi elnök), Gyöngyössy István (tiszteletbeli titkár), Vajna Károly (jegyző). M. Székely János, Nagy Károly (bizottsági tagok). (8) - Gyöngyössy István: Háromszék Megye Tankerületének Népoktatásügye 1887/88-ban. (9)

4 4 - Eötvös Károly Lajos: Háromszék vármegye tankerületének népoktatásügye az 1888/89-es tanévben. (10) Neveléselméleti írásokban is bővelkedünk Balog Albert, Csulak Lajos, Ősz Salamon, Burján Albert, Barabás Mór, Földes Géza, László Lukács, Csinádi Lajos, Sipos Samu neve említhető. Berecz Gyula előfizetési felhívást tesz közzé a Néptanoda és az Iskola és Szülői Ház pedagógiai szaklapokban, majd ezek visszaküldését kéri, közben tanulmányt is közöl: Erkölcsnemesítő egyesület és a tanítók címmel. A monográfia kéziratát január idusán lezárja, s Alexi nyomdája bámulatos gyorsasággal piacra is dobja. Áprilisban már Földes Géza (Mikes Kelemen szülőfalujában született, tollforgató-szőlőmetsző) könyvismertetését olvashatják az érdeklődők a Népnevelők Lapjában: Községek: ismerösöm valamennyi. Nem tudom árgus szemmel keresni a hibákat lehetek bizonyos fokig elfogult. Berecz Gyula előszavában óvatosabban bocsájtja útjára a könyvet: Sejtem, hogy munkám nem teljes, sőt tudom, hogy számtalan becses anyag heverhet még az egyes családok levelesládájában, mely nem került birtokomba. Ezzel egyetértek, de a továbbiról: Egy emberélet sem lenne elegendő a megszerezhető adatok összegyűjtésére már más a véleményem: között végigjártam a megye összes településit, s átolvastam, majd kijegyzeteltem az iskolákra vonatkozó adatokat, s páratlan értékekre bukkantam két világégés és a román hatóságok kétszeri iratanyag begyűjtése (1952/1954) után. Családi levéltárakban is búvárkodtam, s 11 tanító-házaspár testálta rám ősei irattárát. A könyv első része a magyar népiskolai tanítás történetének a vázlata. Háromszék vármegye tanfelügyelőinek sorát Antalfi Károllyal (1869) kezdi, holott 1779-től Mártonffy József a főtanfelügyelője az összes normális és trivialis iskoláknak. Eötvös Károly Lajos személye körül is ködösítést észlelek: A tulajdonképpeni tanfelügyelet Háromszék vármegyében Eötvös kinevezésével veszi kezdetét. Vitathatatlan: Eötvös Károly Lajosnak múlhatatlan érdemei vannak tanügyi vonatkozásban, de nem volt szakeber, s rövid másfél év után összerúgta a patkót a Háromszék megye tanítóságának elitjével. A parázs sajtóvitában és a Tanító Testület gyűléseinek szópárbajaiban egyértelműen alulmaradt így 1889-ben elhelyezését kérte, és január 15-én meg is kapta. Hajdú vármegye királyi tanfelügyelője lett. Távozása a:...tanítóságnál fájdalmas meglepetést szűlt... állapítja meg Berecz Gyula, de másutt ő maga is elismeri, hogy:...főnököm tapintatlanul járt el. (11)

5 5 Háromszék vármegye népoktatási intézeteinek története a második rész. Terjedelménél fogva a monográfia gerince. Jelen esetben pár település iskolájánál észlelhető hiányosságot pótolok: GELENCE:...a római katholikusoknak már a XV. század elején volt szervezett egyházközségük, templomuk s így bizonyára iskolájuk is. Dacára ennek csak a múlt századtól kezdve vannak adataink, amelyek azonban azt bizonyítják, hogy e községben 1780 körül már két tanító volt alkalmazva állapítja meg Berecz, a beküldött adatok alapján ban:...Nicolaus Hiripinus... (Herepei Miklósról van szó!), publicus notarius... et plebanus de Gelentze..., decanusnak írja magát, tehát Gelence esperesi székhely a XVI. században. Később (a hártyára írott, latin nyelvű szöveg százszázalékosan rongált, következésképpen: kiolvashatatlan): Stephanus Wasarhewli a pap, akit 1620-ban Petrus pap követ. A XVII. századi tanítók sora így következik: VI.27-től: Rátz Mihály deac scholamester, től: Mihály deacus scholamester, II.23-tól: Polyáni Dobri István deac scholamester, I.16-tól: Berecki Péter deak scholamester, és -???? Ferentz deak scholamester. (12) HATOLYKA: Mint régi községnek, mely az évi regestrumban 17 kapuval szerepel, bizonyára már a XVI. században volt iskolája... régebbi tanítóit nem ismerjük... tudjuk meg Berecztől. Mihály deák scholamester működésének ideje számomra is ismeretlen, feltehetőleg a XVII. század legvége, vagy a XVIII.század eleje, esetleg mindkét feltételezés igaz lehet. Utódja, István Mártom diák scholamester 1705-től oktat....(13) IKAFALVA: Az ev.református felekezet már a XVIII. század elején biztosan tartott fenn iskolát. Ezen századnak második felében, 1767 körül, Szacsva György, az oskolamester de, hogy mikor kezdett tanítani és meddig volt ezen álláson azt nem lehet megállapítani. Utóda 1790-ben Szilágyi György, majd Várhegyi István, 1817-ben pedig Kiss György, kit 1824-ben fia, Márton vált fel tudósít Berecz.

6 6 A felsorolás elejére be kell szúrnom Pethő József nevét: A tisztelt Mesternek úgymint Pethő Joseph Úrnak által-adtuk a házat két üveg ablakkal, Anno 1754 Die 29 Marty. A helyesség kedvéért: Kis Márton (és nem Kiss!) működésének kezdetét 1820-ra teszem:...az Tiszteletes Uzoni Zajzon Lajos Papságában és a Tekintetes Dienes Balázs Úr Curátorsága ideje alatt, a mostani folyó 1820-ik Esztendő Pünkösd Havának 4-ik Napján... Kis Márton az Oskola mester.... (14) KISBOROSNYÓ:...segédtanítót is találunk..., írja Berecz X között a segédtanító: Kocsis Ferenc, aki Nagyenyeden nyert képesítést között a segédtanító Imecs Mihály. Berecznél a kétszer is megemlített Böjte rector keresztneve Mózes, tehát: Böjte Mózes a Rector. (15) KIS- és NAGYNYÚJTÓD: Az iskola történetéről alig van számbavehető feljegyezni valónk. Patriarchalis módon folyt itt a tanítás, éppen úgy mint a felekezeti iskolákban általában. Berecz Gyula név szerint Finta Gáspárt említi, aki 1892-ben rendes kántortanító. Egészítsük ki a sort a következő XVII. századi mesterekkel: VI : Péczi (vagy Pécsi) János, : Lenkes Győrgy, IV :?? András, : Bede András. (16) KÉZDIPOLYÁN (új nevén: Kézdiszentkereszt): ban oly pusztító tűzvész dühöngött Polyánban, mely a község legnagyobb részét, a templomot és iskolát is, a benne levő anyakönyvekkel és irományokkal együtt, tönkretette. Mint legrégibb tanítókra, Szőlősy Mihály és Veres Mihály segédtanítóra emlékeznek, mint kik e század elején tanítóskodtak. vallja Berecz. A tűz martalékát átvészelő okiratok tükrében így néz ki a tanítók sora: között bélafalvi Nagy István (Kantában végzett), között segédtanító, polyáni Boldizsár András, ?? (valószínüleg 1835/40-ig) polyáni Szőlősy Mihály, iskoláit Esztelneken és..scholas humaniores in Csiksomlyó cum laude absolvit között harangozó és segédtanító Bagoly Mihály, 1823-ban Szárazpatakon kántortanító. Kantában végzett.

7 7 -? 1835/40?-1872 között Páll Antal as rector. (17) KÉZDISZENTKATOLNA:...iskolája maholnap év körül jár, mert már 1500-ban ismerjük Kis András iskolamester diákot, ki a szentkatolnai filiális községnek volt tanítója tudjuk meg Berecztől. Szabó Lőrinc iskolamesterig a következő magisztereket ismerjük: XI között Ferentz Deak scholamester, től Szaniszló János a mester, között kászonszéki Felsőfalvi Tamás a deák. (18) KÉZDISZENTLÉLEK: Kézdi-Szentléleken van az iskolának Borcsa alapítványa, melytől az egyik iskolának neve is Borcsa iskola. - igazít el Berecz Gyula ban Szentlélek állítja fel megyénk legrégibb kisdedóvóját ben Bortsa Elek ozsdolai plébános 5000 forintot adományoz szülőfalujának: nevelési célokra.... (19) A monografia befejező része a Tanügyi Egyesületeket tárgyalja, kevés oldalszámban. A Háromszék Megyei Tanügyi Testület múltjának aprólékos bemutatása már külön téma (lehet). Berecz Gyula 1894 végén elfoglalta új állomáshelyét: Turócz vármegye királyi tanfelügyelője lett. Jött, látott és győzött! 2, Kiss Áron székelyföldi munkatársai A kiegyezés utáni időszak a századfordulóig a magyar pedagógiai irodalom fénykora. A politikai viszonyok elősegítették a neveléstörténeti irodalom kiterebélyesedését. Megjelennek a neveléstörténeti írók: Lubrich Ágost, Franknói Vilmos és Kiss Áron, kiket Békefi Remig és Finánczy Ernő követ. Kiss Áron neveléstörténeti munkáin kívül érdeme az, hogy a magyar pedagógiai irodalom múltját felkutatta. Átfogó munkásságának egyik fő ága a magyar gyermekjáték-gyűjtemény, melynek összeszedegetésében a székelyföldi népiskolák tanítói is derekasan kivették a részüket. Kezdetben (1887) a térségünkben munkáló eleink nem kapcsolódtak be, kellő számmal a gyűjtőmunkába. Így kimondottan a székelyföldi tanítósághoz Kiss Áron felhívást intézett, melyben kérte:...az előttük ismeretes dalos játékokat és verses játékokat, aki teheti, hangjegyezve küldje be. (20) Sok helységben anyag sem volt, sokan pedig így érveltek:...a divatból kiment, értelmetlen, illetlen tartalmú, vagy szeszélyes játékot nem

8 8 gyüjtenek. (21) Nem így állott a helyzet a Székelyföldön! 1888-ban a Háromszék Megyei Tanító Testület választmánya leszögezi, amelyet a március 28-iki gyűlésen a megyeközpontban tartottak M. Székely János elnöklete alatt: A járásköröknek ki kell dolgozni, mely székely gyermekjátékok, szólásmódok, dalok mozdítják elő a gyermeki test egészségét, edzését, iskolai nevelését és melyek hátráltatják? (22) A Néptanítók Lapja vállalta a szerkesztő és az író közti közvetítés nehéz szerepét. A lap hasábjain vezércikként jelent meg dr. Kerékgyártó Elek írása, melyből megtudjuk, hogy 1802-ben a máramarosszigeti iskolában összeírták a gyerekjátékokat, amelyeket két csoportba osztottak: Játszható és tiltott játékok. (23) Gyergyóújfaluban Boga Bálint elnökletével önképzőköri tevékenységen vitatják meg a, többek által összegyűjtött játékokat. A Háromszék Megyei Tanító Testület 1888-ban tarott évi, rendes közgyűlésén Sipos Samu, Bibó József ás Albu Sándor számolnak be:...helyszíni gyüjtéseikről. Az ország fungens tanítóinak összlátszáma húszezer körűl mozgott, de csak harmincheten küldtek be gyűjtést, ebből tizenketten a székelyföldi megyékből, amint az alább következik: a, Csík megyéből: Ferenc János: Csíkszenttamásról, Boga Bálint: Gyergyóújfaluból, Sata Mihély: Gyímesközéplokról, b, Háromszék megyéből: Bibó József: Barátosról, Albu Sándor: Étfalva-Zoltánból, Sipos Samu: Lécfalváról, Incze Emanuel (Manó): Angyalosról, c, Udvarhely megyéből: Adorján Domokos: Vargyasról. (A jelzett időszakban létezett Udvarhely megye. Az 1968-as megyésítéskor az Erdővidéket Kovászna megyéhez csatolták, következésképpen Vargyas is e megyéhez tartozik.) Darkó Lajos: Bogárfalváról,

9 9 Incze Lajos: Fiatfalváról, Pap József: Demeterfalváról, és Paksi István, Nagygalambfalváról. Nagyon kevesen (1-2-en) jelentkeztek Nagyküküllő és Brassó megyékből, egyetlen munka sem érkezett be a következő erdélyi (tágabb értelemben vett) megyékből: Kolozs, Máramaros, Temes, Hunyad, Kisküküllő, Szeben, Fogaras. (Az erdélyi szászok gyermekjátékairól külön könyvet adott ki Kiss Áron.) 1891-ben jelenik meg a: Magyar gyermekjátékok gyűjtemény, melyben a játékokat alakiformai jegyek alapján rendszerezte. Hézagpótló már megjelenése pillanatában, hiszen egy: fészázad óhaja válik valóra. 3, Két tanító fényképe Rétyről június 3-án a Háromszék Megyei Tanító Testület M. Székely Jánosnak, a Testület tiszteletbeli elnökének,...áldásos tanítói munkásságának negyvenedik évfordulója alkalmából és tiszteletük jeléül Csánki Gyula királyi tanfelügyelő jelenlétében átnyújtottak egy fényképalbumot. Az album 114 tanító portréját tartalmazta, de a két világháború és az avatatlan, barbár képgyűjtő kezek munkálkodásának eredményeképpen a megmaradt képek állománya 82-re csappant. A művészi kivitelezésű fényképfelvételek zöme Gyulai Ferenc sepsiszentgyörgyi műtermében (Csíki u. 5 szám) készültek. Sokan Kézdivásárhelyen, Brassóban és Tordán készíttettek fényképet. E pedagógiai unikum értékét növeli a képek hátára írott ajánlás. - Lelki jó komájának : Nagy Károly. - Kedves barátomnak szeretettel : Vajna Károly (mindkettő Késdivásárhelyről), vagy Aranyérdemkereszttel kitüntetett állami iskolai tanító, barátsággal:, Nagy István Sepsiszentgyörgyről. (24) A tanítói fényképalbum nem előzmény nélküli. Erdélyben Várady Károly, Kolozs megyei tanfelügyelő kérte fel kollégáit, hogy küldjék el hozzá fényképeiket. A gyűjtés jól haladt, de Várady Károly 1886-ban a Kozma Józseffel vívott párbajban szerzett sérülésébe belehalt. A megkezdett munkát Gáspár János, nagynyújtódi származású tanító, között alsófehér

10 10 megyei királyi tanfelügyelő folyatta. Súlyos betegségére hivatkozva 1888-ban átadta Sepsiszentgyőrgyön Koós Ferenc tanfelügyelő kollégájának. Ettől az időponttól semmilyen ismereteink nincsenek erről az albumról. 4, Tanűgyi dőreség Csánki Gyula közel tíz évet volt Háromszék vármegye királyi tanfelügyelője, akit Trianon kergetett haza a Felvidékre. Nevéhez sok újítás, megvalósítás fűződik: Ő szorgalmazta az ifjúsági egyesületek megalapítását, az iskolai könyvállomány szaporítását, tanítói fényképalbum elkészítését. A kézdiszéki tanítóság is a központilag leküldött könyvajánlatokból rendelhetett, kedve s persze pénze függvényében. A kézdiszentkatolnai tanítók (Bardócz Mihály és Hamar Endre) 1911-ben több Mikszáth Kálmán művet kérelmeztek megvásárlásra, s a rendelési ív másolatát, meg az árjegyzéket megküldték láttamozásra Csánki Gyula m. kir. tanfelügyelő úrnak Sepsiszentgyörgyre február 7-én az szám alatt érkezett Szentkatolnára az a dörgedelmesa válasz-átirat, mely szó szerint a következőket mondja ki: Az ifjúsági könyvtárra vonatkozó kimutatást azzal a megjegyzéssel küldöm vissza, hogy miután A MIKSZÁTH MŰVEI SEM TANÍTÓI, SEM IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRBA NEM VALÓK (kiemelés tőlem: S.F.S.), jövőre a felvételi díjakból ily művek be nem szerezhetők. (25) Talán leírnom is fölösleges, hogy tanító elődeim nem jöttek zavarba (bár közel 100 év távlatából kiváncsi lennék, hogy milyen fintorral olvasták el másodszor is a felsőbb rendeletet ): állami segéllyel rendületlenűl rendelték a Mikszáth Kálmán regényeket, egy egész falu szellemi épülésére. 5, Iskolák és iskolák Az erdélyi magyarság vitalitásának elokvens példái az ősi alma materek névadó ceremóniái és az iskolaalapítási kerek évfordulók kapcsán megszervezett, már-már mitikus ünnepségek. E térségben az újkeletű iskolák (egyetlen példa: Liceul Mihai Viteazul, Mihály Vitéz Líceum Sepsiszentgyörgyön, melyet a magyar állam építtetett, tanítóképzőnek!), süthetik le szemüket, amelyeknek fiatalságukból kifolyólag nem igen van, amit ünnepelniük, vagy azok, amelyek a mesterkélt hazafiság keresztelt meg. Némely helyeken az ünnepségeken átesnek

11 11 meggyalázva hírességeink szellemét, más települések eletterében nem mutatkozik semmire igény. Van, ahol az iskola csak épület, a tanító szava már régen nem érlel(het)i a Jövőt. Az érem napos oldalán sokasodik a szobor, a dombormű, a zászló, a népművész faragása és a festett bútor, a kiadvány, a muzeális becsű gyűjtemény, az alapítvány... 6, Maksa iskolatörténete A romániai Tanügyi Reform után (1948) a tanköteles és a ténylegesen iskolába járó gyerekek száma növekvő tendenciát mutatott: 1953-tól jó pár évig a maksai iskolának bentlakása és étkezdéje is volt. Az 1964/65-ös tanévben nyolc osztályban 181 gyermek iratkozott be től ez a létszám a felére csökkent. 1985/85-ben párhuzamos ötödik osztály indult, majd 1988 őszétől bevezették a líceumi osztályt is. A régi iskolaépületet 1949-ben lejjel renoválták, 1965-ben megtoldják három tanteremmel től bitumenes kézilabdapályán tartották a tornaórákat előttről úgyszólván semmi biztos adatunk nincs a maksai iskoláról. Feltételezhetjük, hogy a XV. században már komoly iskolája volt e központi fekvésű nagyközségnek. Háromszék megye vezetői között harmincegy közgyűlést tarottak itt. A falu középkori iratai 1704-ben elégtek. A XVIII. század első felében (1742-ben jegyezték fel, hogy az...o. (értsd: oskola) mester lakására nagyobb ablakokat tettek helbeli mesterek (26) Ki volt a mester, hol állott az iskola, hány gyerek járt megannyi megválaszolhatlan kérdés ma az iskola államilag segélyezetté válik, de még tíz évet kell várni...a megye egyik legszebb épületének felavatására. A legtekintélyesebb középület 1909-ben is az iskola, ahol a helybeli EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület)... saját pénztára javára táncvigadalmat rendez. Múlt századi tanítók: Kelemen László ( ), Albert László ( ), Kiss Lajos ( ), Gocsmann Mihály ( ), Magyari György ( ) és Kőszegi Róza ( ).

12 12 7, Vizsga április 13-án tarották meg az azévi évzáró vizsgákat: A fiak az olvasásban jelesen, a vallás és magyar történettanban hasonlólag a német nyelvben tanult hat fi kitűnően, hasonlólag az egészségi szabályok előadásában kitűnően, a számtanban közepesen, az írásban kevésbé feltűnően feleltek és mutatkoztak. A tanító szorgalmával meg lehet elégedni július 6-án, a Néptanítók Lapjában a következő pályázati felhívást tették közzé: Az államilag segélyezett második tanítói állomás betöltésére olyan képzett tanító kerestetik (Maksára), aki a műének tanításában igazolni tudja jártasságárt, az... előnyben részesül. 8, Tanítók gyűlései Maksán Megyénkben 1851-ben alakult meg a Református Tanító Kar, mely 1873-tól Háromszék Megyei Tanító Testület néven vált ismertté. A Tanító Testület Központi Választmánya 1883-ban kétszer is Maksán ülésezett: június 2-án, és október 6-án. A Tanító Testület megyei, sőt országos jelentőségű határozatot is hozott Maksán: IV.11-én: a Tanító Könyvtár létrehozását döntik el, melyet elöbb (1887) Kézdivásárhelyen, végül (1888) Sepsiszentgyőrgyön helyeznek el felvilágosult tanító eleink, és V.8-án megyei méhészeti egyesület megalakításáról döntenek. Közel száz évvel ezelőtt Sárospatakról diákkántus érkezett Erdélybe a kézdialbisi születésű ifj. Bathó János ének- és zenetanár vezetésével június 19-én (szombaton) Gábor Áron sírjára koszorút helyeztek, melyet az alsócsernátoni leányok készítettek. 9, Igazgatók Maksán, a Tanügyi Reformtól napjainkig : Kelemen Sarolta, : Incze Gábor, : Para Sándor, : Antal Béla, : Antal András (Antal Béla fia), : Mátyás Éva, : Szőlősi Jolán, 1984-től Dálnaki Sándor.

13 13 10, Adatok Sepsibesenyő iskolatörténetéhez A falu temploma a XIII. századból való, az egyházközséget a XVI. században említik. Valószínű, hogy iskolát is tartott fenn a település, már a reformáció előtti időkben. Különálló iskolaépülete 1700 táján épült, melyet 1872-ben újraépítenek, de húsz év sem telik el, s a tatarozásán fáradoznak. A mostani iskola két tanerős, huszonöt gyermekkel. 11, A tanítók fizetése Besenyőn Az 1919.V.18-iki egyháztanácsi gyűlésen Benkő Ferenc református pap elnökletével kimondják, hogy a lelkész és kántortanító megélhetésének biztosítása érdekében a keperendszert visszaállítják. E határozat értelmében a kántortanító évi jövedelme így alakult: I. Javadalmazás - tisztességes lakás (szoba, konyha, kamra) gazdasági épület, - 40 négyszögől kerthasználat. II. Földek haszonélvezete: - szántó: 807 négyszögől, - kaszáló: 430 négyszögől, (A föld művelése a kánrtortanító teendője, ezeknek adóját az egyház fizeti.) - készpénz (stóla címen) 14 Korona. III.Terményjövedelem: - 45 kalangya őszgabona, - 45 kalangya tavaszgabona, - 15 napszám, - 10 szekér keményfa, házhozszállítva. Kötelessége a tanítónak: A mindenkori tőrvények szerint tanítás az iskolában és a jogerős egyházhatósági rendeletekben előírt teendők teljesítése.

14 14 12, Besenyői tanítók 1948-ig között: Kónya István, : Márton László, : Keresztes József, 1809-ben Szabó Péter, 1810-ben Tóth Mihály, 1811-ben Ferencz Gábor, : ebben az időszakban a tanító/tanítók neve ismeretlen, : Porzsolt Béniám, 1866-ban Hajdú József, : Maksai József, : Vágó András, : Csíki József, : Mihályfalvi István, : Hadnagy Gyula, : Györgyjakab Endre, : Szőcs Róza, : ebben az időben egyetlen tanító sem esküdött fel a román állam hűségére, valószínű román anyanyelvű/anyanyelvűek oktatott/oktattak, : Damó Albert és : Antal Gerő. 13, Eresztevény iskolaügye 1809-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban, így áldozatul esett minden irat, mely az iskola múltjára vonatkozott ig Csiszér Lajos lelkész tanítja a gyerekeket, akit Orbán Elek énekvezér-tanító követ. Orbán Elek tíz évet tanítóskodott, s a nebulókat (iskolaépület hiányában) saját lakásán tanította. Fizetése (30 kalangya ősz- és 30 kalangya tavaszbúza, valamint tanulónként 40 krajcár), nem volt elegendő családja fenntartására, ezért fuvarozással is foglalkozott. Az eresztevényi tanítók sorában Imre György és Gocsmann János ( ) következik, akik inkább tanítottak (végzettség nélkűl!) minthogy a terhes katonai szolgálatnak eleget tegyenek ig ismeretlen, de helybeli, falusi írástudó oktatott novembertól márciusig. Puskás Lajos tiszteletes idejében az iskolát községivé nyilvánítják, melynek első tanítója Maksai Lázár, 360 Frt. évi fizetéssel. A ma is álló iskolaépület 1875-ben emelték, és kellőképpen fel is szerelték. A századfordulóig Kovács Zsigmond és Cseh Izsák tanított tól napjainkig az iskola egytanerős, állandóan csappanó gyermeklétszámmal. 14, Bod Péter, a pedagógus Bod Péter a szó klasszikus értelmében hagyatékának külön fejezete a pedagógiáról vallott nézete. nem volt hivatásos mester, de szellemi

15 15 Megtiszteltetés volt számára, hogy Teleki László gróf 1753-ban hozzá küldte (kevés időre ugyan) József fiát teológiát és történelmi tudományokat tanulni ben Técsi Sámuel, a marosvásárhelyi kollégium jeles teológia professzora visszaadta lelkét teremtőjének, és Megváltójának. Utódjául Bod Pétert kérték fel az egyházi dolgok intézői, de a könyvekkel való bíbelődés, az aprólékos tudósi munka, és e munka feltételeinek a megteremtése mindennél jobban érdekelte így visszautasította a meghívást. Saját gyermekeit gondosan nevelte, húsz éven keresztűl Magyarigen ifjúságát becsületes nevelőként készítette fel a konfirmálásra, Magyar Athenasában sok nevelőről és sok nevelőszándékú írásról tudósít. Apácai Csere Jánostól, az erdélyi pedagógia nagy atyjáról többek között ezeket jegyezte fel:...ha ez az ember tovább élhetett volna, úgy lehet itélni, hogy a tudományok is jobb lábra állottak volna. Tudósi módszerének legszembeötlőbb vonása a gyűjtő-rendszerező munka volt, melynek eredménye szintetizáló művekben realizálódott ban Ráday Gedeonhoz írott levelében egy magyar grammatika mielőbbi megírását szorgalmazza. Kimondottan nevelési problémákat tárgyaló műve nincs, de a Szent Hilárius egy része a tanulásról és a tudományokról szól. Művének harmadik, bővített kiadása 1768-ban jelent meg: kérdés-felelet formában, tréfás és tanulságos történelmi anekdota gyűjtemény. Könyvének forrása az 1600-ban Johann Heidfeld által kiadott vaskos mű. A szívet vidámító, elmét éllesítő könyv olyannyira kinyitotta Bécs vigyázó szemét, hogy elrendelik a munka betiltását, majd 1769 decemberében Erdélyben bevezetik a cenzúrát. A kilencedik rész oktató-nevelő igénye manapság is megszívlelhető: A negyvennyolc kegyességekre serkentő, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok témakörök szerint így oszlanak meg: tudomány (22), tanulás (13), könyv (5), írás (5) és tanítómese (3). Íme egy-egy példa: 478. Mit használ a tudomány? Mindeneknek mindent ád: az ifjaknak értelmet, a véneknek vigasztalást, a szegényeknek gazdagságot, a gazdagoknak dicsőséget, gyönyörűséget. Vénségedre utiköltséget A jó tanítónester hol esmérszik meg? A nap az ő sugáriban fényeskedik, a tűz szikráiban láttatik, a rózsa illatjában éreztetik, a jó tanító tanítványiban esmértetik meg Micsoda mesterek tanítanak harag nélkül intnek félelem nélkül? A könyvek.

16 Mi hozza közel a távolvalókat? A levél, mely által úgy beszélgetünk a távolvalókkal, mintha ugyan jelen volnánk Hogy járt egy híres filozófus tanítványival? Két tanítványi valának, az egyik szorgalmatos, de nehézelméjű, a másik pedig elmés, de rest. Monda nékiek: Vesszetek el mind a ketten, mert te akarnál, de nem lehet, tetőled pedig lehetne, de nem akarsz. Bod Péter neve kiszorult a köztudatból. Erdélyben Önéletírása jelent meg 1940-, illetve 1942-ben. Műveinek modern kiadása összmagyar viszonylatban is elenyészően kevés. Eredeti munkái kis példányszámban múzeumok és könyvtárak (esetleg: magánkönyvtárak) ékei, de az olvasó nagyközönség számára elérhetetlenek. (27) 15, Tanítóportrék (28) a, id. és ifj. Bathó János Idősebb Bathó János 1849-ben született Homorodszentpálon. A tanítói oklevél megszerzése után között Siklódon tanít ben Kézdialbisban megüresedik az iskolánál egy állás, amelyet Apor Lajos iskolaszéki elnök tesz közzé a Néptanítók Lapjában, azzal a megszorítással, hogy: kertészet, tornászat és zenében jártasak előnyben részesíttetnek. Bathó János megpályázta, s előnyben részesült, haláláig Albisban lakott. Kezdetben felekezeti, késöbb községi, majd állami tanító 1912-ig től feltehetőleg 1912-ig testületi jegyző is. Id. Bathó János kinmondottan muzikális beállítottságú ember, s mégis Albisban tartózkodásának első évében zenei téren úgyszólván hallani sem lehet róla. Családot alapít, elveszi a nála hat évvel idősebb Barabás Polixéniát ( ), s e házasságból két gyermek születik: János és Eszter. Gyermekeiket nagy gonddal nevelik. Ifj. Bathó János református lelkész: Marosvásárhely, Kovászna és Sepsiszentgyörgy működésének egy-egy állomása től Sárospatakon kollégiumi zenetanár. Bathó Eszter tanítóképzőt végez ben Felsőcsernátonban tanít, ahol a helybeli Olvasó Egylet rendezvényén cimbalomjátékával lepi meg a műpártoló közönséget ban feleségül megy Megyaszai Mihály helybeli lelkészhez. Ifj. Bathó János Sárospatakra kerülése után sem szakad el Háromszéktől. Az július 16-án tartott alsócsernátoni táncmulatságon gyermekeivel koncertezett. Bathó Zoltán (született 1897-ben), Bathó Lenke (született 1898-ban) és Bathó János (született 1901-ben) hegedűn, míg Bathó Béla (született 1899-ben) cimbalmon játszott. Ifj. Bathó János egy férfi kvartettben

17 17 énekelt, melynek tagjai id. Bathó János, György János (felsőcsernátoni énekvezér: ), és Bajka Mihály (alsócsernátoni kántor-tanító) voltak. Ez évi nyári szabadsága idején, augusztus 6-án ismét fellépett Alsócsernátonban, s a Nagymajtányi síkon letörött a zászló kezdetű kuruc dalt énekelte, Bajka Mihály helybeli kántor hegedűkisérete mellett. A XIX. század eleji albisi művelődési és egyházi élet eseményei közül kiemelkedik az évi papbeiktatás. A matuzsálemi kort megért, kézdivásárhelyi származású Színi János református lelkész örökét Erdős Gábor, lekész foglalta el. Az új lelkipásztort a rögtönzött díszkapunál id. Bathó János énekvezér fogadta. Feltehetőleg ebben az időben már kórusa is volt, sajnos, írásos dokumentumokat erre vonatkozóan nem találtam. A XX. század tízes éveiben parázs műkedvelő színjátszás zajlik a faluban. Bemutatják Lukácsi Sándor: Vereshajú, három felvonásos színművét. A műkedvelők 1911-ben leteszik az Albisi Ifjúsági Egyesület alapjait, id. Bathó János és Erdős Gábor vezető irányításával. Az egyesület (pont úgy, mint az 1910-ben megalakult Gazdakör) fontos szerepet tölt be a falu művelődési életében. Az Ifjúsági Egyesület főként népszínművek bemutatásában jeleskedik. Helyszíni kutatásaim fényt derítettek arra, hogy a színjátszók zöme kórustag is volt. Az Ifjúsági Egyesület 1911-ben bemutatta a Gyimesi Vadvirágot, majd 1912-ben a Sárga csikó népszínművet, mindkettő betanítója id. Bathó János volt. Ezek a rendezvények jótékony célúak voltak, ahol fellépett a kórus is, valamint az iskola tanulói, énekszámokkal. Az első világháború előestéjén, ban ismét ifj.bathó János hozza lázba a falu és a vidék zeneértő közönségét. Ifj. Bathó János 1912-ben szabadságát a szüleinél tölti. Július 27-én egész estét betöltő zenés-táncos műsort adott elő. Nagy volt az érdeklődés, ugyanis ifj. Bathó János ekkor már országosan ismert zeneszerző - saját szerzeményű dalaiból is mutatott be. A kézdivásárhelyi polgárság megrökönyödéssel veszi tudomásul, hogy mindennemű interveniálása ellenére a hangversenyt Albisban fogják megtartani. Indoklás: a nagyszámú gyermekszereplőt (42 kisiskolásról volt szó) képtelenség a Városba bevinni. Az albisiak örömére jött az üröm: a hangverseny összes jegyeit felvásárolták a kézdivásárhelyiek, a kovásznaiak, a sepsiszentgyörgyiek, a csernátoniak és a dálnokiak. A nagyszámú közönség hintón, szekéren, lóháton, és gyalog érkezett, s zsúfolásig megtelt az állami iskola nagyterme. Ezért a műsort július 28-án meg kellett ismételjék a helybelieknek. A helyárak így alakultak: I. hely 2 Korona, II. hely 1 Korona 60 fillér, állóhely 1 Korona 20 fillér.

18 18 A XX. század elején a Kézdivásárhelyen szünidőző tanulóifjúság minden nyáron megrendezte a maga mulatságát. A válalkozó szellemű egyetemisták olykor élclapot is szerkesztettek, augusztus 3-án ifj. Bathó János is fellépett a vargavárosban, s az albisi műsor négy énekszámát mutatta be, meghívottként. Jelen írásban nem áll szándékomban ifj. Bathó János erdélyi szerepléseit teljes egészében közreadni, de nem hallgathatom el, hogy ban az álltala vezetett diákkántusz nem kevesebb, mint tíz székelyföldi településen lépett a közönség elé, nyilvánvalóan Kézdivésérhelyen, Alsócsernátonban és Kézdialbisban is. A műsor darabjai közt: Beschnitt-Ossion, Bathó-Novák (kuruc népdalegyveleg), valamint Csokonainóták szerepeltek. Fellépéseiknek a korabeli sajtóban komoly visszhangja volt. A Székely Újság július 22-iki számában egy tusnádi fürdővendég így ír:...fontos volt ez a vállalkozás, mert Tusnádon nagyon sok román anyanyelvű is meghallgatta (mármint a műsort), s így közelebb jutottak a szívünkhöz. Ifj. Bathó János nyarára is beigérkezett, eljönni a háborús viszonyok miatt már nem tudott. Az első világégés és az ezt követő első évtized valósággal megbénította a művelődési életet Kézdialbisban is ban ugyan újraalakítják az Ifjúsági Egyesületet, s ugyanabban az évben be is mutatják az Igmándi kis papot, de az egyesület tevékenysége egyre halványul, s a húszas évek végén már nem is esik szó egyetlen rendezvényről sem. Albisban 1924-ig id. Bathó János kántorizál. Zenei tevékenységéről ez időben keveset tudunk, mindössze annyit, hogy az Igmándi kis pap bemutatója után szervezett táncestélyen zenél. A hetvenöt éves kántor jól bírja magát: január 31-én házasságot kötött özvegy Jakó Károlynéval (született Baktsi Klára), kivel haláláig együtt él (1933) között Turóczy Árpád zenekarának tagja. b, Veres Sándor Neve után zágoni származású, feltehetőleg az 1810-es évben született. (valószínű, hogy idősb Veres Sándor fia, aki tanító volt Zágonban, és 1842-ben halt meg.) Ifj. Veres Sándor Tanítóképzőt végzett, az 1848/49-es forradalom előtt már taníthatott, majd hazament Zágonba. Az 1850-ben elkészűlt új iskolának igazgató-tanítója, egyszersmind mindenese. Központilag már 1865-ben utasítást adtak ki tanítótestületek létrehozására. Igaz, visszhangra alig talált. Báró Eötvös József évi XXXVIII. törvénycikkelyének a 148.

19 19 paragrafusában elrendeli:..., hogy az elemi (iskolák: pontosítás tőlem, Salamon Ferenc Sándor), tanítói járásonként és megyénként tanítóegyleteket alakítsanak, abban ténylegesen részt vegyenek..., a kor kívánalma szerint önmívelődésüket fejlesszék és lehetőleg fokozzák.... E törvény megjelenése előtt magyar nyelvterületen létezett ilyen tömörülés,de csak elenyésző számban. A legelsőként tartjuk számon az január 26-án létrejött Kishonti Tanító Egyletet, mely nyilván nyugati minták alapján alakult meg. Ez időben a Királyhágón innen kevés, a Székelyföldön pedig egyáltalán nem létezett ilyen tanítói egyesület. Bizton állíthatjuk: a legelső háromszéki tanítótestületet az orbai református egyházmegyében Veres Sándor zágoni, és Barabás Sámuel papolci néptanítók hozták létre 1851-ben, jóval az Eötves féle törvény megjelenése elött. Az Orbai Református Egyházmegyei Tanítói Kar, ahogyan magukat nevezték - páratlan e vidék (talán egész Erdély) művelődéstörténetében, nemcsak korai megalakulásának volta miatt, hanem célkitűzéseit tekintve is. Időzzünk itt el részletesebben, hiszen nem érdektelen e darab pedagógiai történelem. A Tanítói Karban való belépés az önkéntesség elve alapján történt. Érdekes, hogy kezdetben csak énekgyakorlásra gyűltek kéthetenként össze a környék valamelyik tanítójának házánál, s létrehozták az Ének Egyletet. Mint ilyen ismét a legelső Háromszéken. Pár hónap múlva összejöveteleiken már más természetű oktatási teendők is terítékre kerültek, mint a taneszközök hiánya, milyen tankönyvek haszálatát fogadtassák el a részleges zsinattal, a kölcsönös önképzés lehetőségeit dédelgették, valamint a tantárgyankénti módszertani kérdéseket is megbeszélték. A Tanítói Kar és a kebelében működő Ének Egylet 1856-ban közmegegyezés alapján, az orbai rsformátus egyházmegye össztanítóinak bevonásával, alapszabályzatot dolgozott ki, s ennek jóváhagyását várták felsőbb egyházi és világi fórumoktól. Bizony ez elég sokat késett, de ben megjött a hivatalos fejbólintás azzal a kitéttel, ha:...figyelmüket egészen a tanítás és nevelés körüli dolgokra fordítják. Ezen kívül kikötötték, hogy a Tanítói Értekezlet mindenkori elnöke lekész legyen. A kezdeti nehézségek után - Finta István pávai református lelkész személyében, aki egyben egyházmegyei közigazgató is volt -, lelkes vezetőre, támogatóra találtak. Finta István tiszteletes úr élvezte a tanítók bizalmát, mert tisztelte őket, meleg szeretetével és buzdítóan lelkes beszédeivel gyámolította gyűléseiket. A Tanítói Értekezlet havonta egyszer tarott összejöveteleket, szintén valamelyik tanító lakásán, mely általában a következő módon zajlott le: a kitűzött helyen és időben a lelkészek és a tanítók összegyűltek,

20 20 felolvasták az előző gyűlés jegyzőkönyvét és hitelesítették. Ezután bementek az iskolába, ahol a helyi tanítók valamelyike mintatanítást tartott abból a tárgyból, amelyet az előző gyűlésen döntöttek el. Az óra után a gyermekeket hazaengedték, s ekkor mindenki szabadon elmondta tapasztalásait, észrevételeit a tanítás módjára, tanszerére nézve. Az elhangzottakat a jegyző szó szerint rögzítette. Ezt követően az elnök ismertette a felsőbb rendeleteket, ajánlatokat, esetleges tankönyvrecenziót terjesztett elő. Végezetül megállapítótták a következő gyűlés helyét, idejét és tárgyát. E Tanítói Kar eldöntötte, hogy a tanulókat ne az életkoruk szerint tömörítsék egy osztályba, hanem értelmi képességeik alapján. Veres Sándor egyik javaslatát elfogadták, éspedig azt, hogy a tanonc szót ne használják a tanuló helyett. Hivatkozott Balog Mór 1857-ben kiadott magyar-német szótárára. A körökre megadott témákra mindannyian dolgozatokat (fogalmazásokat) írtak. Vezérkönyveket (értsd: szakkönyveket, módszertani könyveket) szereztek be, s azokat egymásnak kölcsönözték. Íme a majdani Háromszék Megyei Általános Tanítói Testület könyvtárának csírája! január 14-én megalakítják a Zágoni Olvasó Egyletet, melynek tisztikara tíz éven át igazgatta az egyleti munkát. Tiszteletbeli elnöke bátó Szentkereszthy István, elnöke Demeter Sámuel református lelkész, gazdája Földes Bálint, jegyzője pedig Veres Sándor. Pénzalapjuk jelentős, hiszen járatták a: Falusi Gazda, Hon, Népbarát, Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok című lapokat. A község megrendelte a Pesti Naplót, Kolozsvári Közlönyt, Bolond Miskát és az Üstököst. A tiszteletbeli elnök adománya a Magyar Polgár című lap volt. A könyvállomány is igen jelentős lehetett, hiszen a könyvek összértéke meghaladta a 800 Forintot. A zágoni felekezeti iskola 1872-ben községivé alakult öt tanerővel, ez azt jelentette, hogy a Néptanítók Lapja három példányban érkezett az iskolához ingyen -, s Veres Sándor elődünk ezután egy szál gyergyával többet fogyasztott hetente Komolyan vette a Tanítói Értekezlet az ének tanítást, ez a pályázati felhívásokból derül ki. Íme egy pár izelítő: ben: 1. énekelni múlhatatlanúl tudni kell. (Zágon), 2. Zene, kertészet és tornászatban jártassággal bírók előnyben részesíttetnek. (Páké), 3....zene, kertészet, tornászat megkívántatik. (Barátos), 4. Zene és kertészetet tudni kell. (Feldoboly).

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011

HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011 HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011 Az utóbbi 10 év Műemlék helyreállítási munkálatai KIVITELEZETT MUNKÁK Besenyő Református templom Bodvaj Vashámor (kohó!) Bölön - Unitárius templom Kézdivásárhely Apaffy utca

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

4 Baróti Baptista Gyülekezet A nagybaconi leánygyülekezet templomának javítása 0

4 Baróti Baptista Gyülekezet A nagybaconi leánygyülekezet templomának javítása 0 Sorszám Intézmény / Szervezet megnevezése A programtervezet megnevezése Megítélt összeg 1 Baróti Baptista Gyülekezet Az egyházközség működési költségei 1.000 2 Baróti Baptista Gyülekezet Templomjavítás

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola. harmadik évtizede

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola. harmadik évtizede A marcali Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola harmadik évtizede Marcali, 2010 Kiadja: a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Szerkesztők: Györei Istvánné, Horváth Lajosné, Horváth László, Horváth

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

(Második Makfalvi Felhívás)

(Második Makfalvi Felhívás) (Második Makfalvi Felhívás) Makfalva, Cséje, Hármasfalu, Székelyabod, Szolokma népének népszavazáson kifejezett akaratára alapozva, Makfalva Székely Tanácsa megalakulása óta másodszor fordul felhívással

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

. -.j!i.t1!,. Kozma Ferenc

. -.j!i.t1!,. Kozma Ferenc . -.j!i.t1!,.., ) Kozma Ferenc 1844 1920 Minél rövidebb egy történelem-könyv, annár igaz"ngtalanabb. A rövidség ugyanis, lehetetlennéteszi, bogy a kor leirásával és szereplőivel részletescbhen foglalkozzék

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében Porsche Éva A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében A nevelés mint társadalmi jelenség, egységes és folyamatos jellegű. Egy adott

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben