Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács"

Átírás

1 Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács Szolnok Jegyzőkönyv Helye: Szolnok, Boldog Sándor István klt. 4. IX. emeleti Tisza Iroda tárgyalóterem Időp ontja: április 22. Jelen vannak: Aros János Priváczki-Juhászné Hajdú Zsuzsnna h. Barla Enikő Veres József Zalai Mihály h. Réti László Bara Sándor h. Törjék Károly Lovas Attila Háfra Mátyás Kimmel Kornél Kónya Károly h. Urbán Tamás Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság F első-tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Országos Vízügyi Főigazgatóság Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács Kormányhivatalok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Dr. Borbás Istvánné - Szabó László Országos Tisztifőorvosi Hivatal Csongrád Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Kovács Sándor Kerpely Klára Egri Sándor Ifj. Hubai Imre Nagy Gyula Takácsné Tóth Ágnes Szedlák Gabriella Ifj. Király Tibor Gál Alla Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület Magyar Országos Horgász Szövetség Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

2 Tasnádi Gabriella Ménesné Óvári Judit Bartókné Tassonyi Annamária Távol maradását e lőre jelezte: Gampel Tamás Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság A Tisza Ré szv ízgyűjtő jelent meg. Vízgazdálkodási Tanács (TRV T) 25 tagú, az ülésen 16 kép vi s elő Kovács Sándor a tanács elnöke üdvözli a j el enl é v ő ket, és mint az ülés l eve ze t ő elnöke megnyitj a a TRVT ülését. Megállapította, hogy a Tanács határozatképes. Ezek után ismeli ette a napirendi pontokat, melyek a követ k ező k voltak: Na pirendi pontok: 1. Köszöntés 2. A Ví z gyűjtő - ga zd álkodá si Terv felülvizsgálatának állása, aktuá lis feladatok, határidő k E l ő ad ó : Háfra Mátyás (KÖTIVIZIG) 3. A Tisza Részvízgyűjtő Jelentő s Vízgazdálkodási Kérdéseinek ismertetése, beérkezett vélemén yek, észrevételek megtárgyalása Előadó: Szedlák Gabri ella (KÖTIVIZIG) 4. Egyebek Majd felk érte a tagokat, hogy tegyék meg napirenddel kapcsolatosan esetleges módosító javaslataikat. Javaslat nem volt. A napirend elfogadását az Elnök szavazásra bocsátotta. A napirendi pontokat a Tanács egyhangúan elfogadta. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető Ifj. Király Tibor személyére. A jegyzőkönyvvezetőt a Tanács egyhangúan elfogadta. Javaslatot tesz a jeg yzőkönyv hitelesítőjére Urbán Tamás és Háfra Mátyás személyekre. A hitelesítőket a Tanács egyhangúan elfogadta. Ezt kö vetően a Tanács rátért a 2.) "A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának állása, aktuális feladatok, határidők" napirendi pontra. Háfra Mátyás tájékoztatta a Tanácsülést a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy április 16-án a tervezési Konzorcium létrejött és szerződést kötöttek a Konzorcium tagjaival. A Konzorcium tagjai: ÖKO Zl1., Utiber Kft, Aquaprofit Rt. A te rvezői csoport - hasonlóan a VGTI-hez - három tervezési szintből fog állni. Lesz egy központi tervezői csoport, egy területi és lesz egy az OVF és VIZIG-ek által alkotott csoport, Az egész tervezés az OVF felügyelete és irán yítása mellett fog zajlani. A Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések konzultációs időszaka május 30-i g lezárul. A Konzorcium május elejére tervezi az Országos Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések közzétételét. Az Országos Vízgazdálkodási Terv május 30-a után lesz nyilvánosságra hozva. A Terv társadalmasítását november 30-ig el kell végezni. A végleges tervet pedig december 22-ig el kell készíteni. A társadalmasítás két ütemben fog zajlani. Az első ütem június és augusztus között fog történni. Ez után a Tervet a társadalmasítás folyamán elhangzottakkal bővítik, kiegészítik. A második :űtem szeptember és november hónapban fog zajlani. Ekkor már a teljes Tervet nyilvánosságra kell hozni. 2

3 Az Elnök kérd ést tett fel, ho gy aj elenl évő Tagoknak van-e bármilyen kérdése az elhangozottakkal kapcsolatosan. Egri Sándor a Konzorcium tagjaival kapcsolatban tett fel kérdé st. K érte, hogy Háfra Mátyás ismételje meg a Konzorcium tagjait. Tanács többi tagjának nem volt kérdése, észrevétele. Ezt követően a Tanács r át ért a 3.) " A Tisza Ré s zví zgyűjtő J el entős Vízgazdálkodási Ké rdéseinek ism ertet ése, beérk eze tt vélemények, észrevételek megtárgyalása" napirend i pontra. Szediák Gabriella elmondta, hogy a J el entős Vízgazdálkodási Kérd ések kidol gozása, megá llapítása a területi Vízgazdálkodási Tanácsok bevonásával történt. A Tisza Ré szvízgyűj tő V ízgazdálkodási Tanác s (TRVT) titkársága felk ereste az érintett Területi Vízgazdálkodási Ta nácsokat (TVT), hogy a terül etükre eső j e lentő s vízhasználók vélemé nyé t kélj ék ki és foglalj ák egységbe. Jelenl eg az összesített, a Tis za Részvízgyűjtő J el entő s Vízgazdá lkodási Ké rdéseive l kell fog lalkozni. Szediák Gabriella felk érte a Tanácsok képviselőit, hog y röviden foglalj ák össze a beérkezett vélemé nye ket és emelj ék ki, amik számukra fontosak, j e l e n tő s e k. Az ülés a TVT képv iselők beszámolásával folytatódott. 1, Fe ls ő -T i sza-v i dé k i Területi Vízgazdálkodási Tanács Pufferzónák l eszűkülés e, Felszín alatti vizek túlzott használata, öntözés száradás miatt az invazív fajok elszaporodása Felszíni csatornák kotrása - ökológiai problémák 2, Észak-magyarországi területi Vízgazdálkodási Tanács Áradások során lerakott kommunális hulladék, illetve özönnövények terjed ése Fogalmi, tartalmi pontosítások 3, Tiszántúli terül eti Vízgazdálkodási Tanács Szikes területek kérd ésére nagy hangsúlyt kell tenni Vízkivételek, vízhasználatok összefüggése As zályérzé kenység kérd ése Termálvíz, mint használtvíz elhelyezésének problémája A 2000 LE alatti települések szennyvíz elhelyezésének problémája 4, Alsó -Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Termálvizek problémája, jelenleg csak lokális Országhatár által metszett vízfolyások kérdése Maros hordalékkúp vízmennyiségének problémája 5, Körös-vid éki Területi Vízgazdálkodási Tanács Országhatár által metszett vízfolyások kérdése Ökológiai vízigény kérdése, mennyiségének meghatározása Maros hordalékkúp vízkészletének mennyiségi, minőségi problémájának kérdése 2000 LE alatti települések szennyvíz elhelyezésének problémája Holtágak vízpótlásának kérdése 3

4 6, Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács Klímaválto zás hatá sai a Részvízgyűjtő Tervb en nagyobb hangsúlyt kapjon Árvízvédel em, kis vízfolyások ökológiája, árvízvédelmi szempontú mederrendez és Felszín alatti vizek védelme érdeké ben az erre vonatkozó rend elet módosítását javasolják 7, Alsó-Duna-völgyi Terül eti Vízgazdálkodási Tanács A beérkezett vélemény ek alapján nem fogalmazódott meg olyan kérdés, probléma, amit a lvk nem tartalmazna 8, Köz ép-tisza-vidéki Területi Vízgazdálkod ási Tanács Termálvizek problémája A beszámol ók után az ülés a Tisza Ré s zvízgyűj tő terü letén azonosított általános Vízgazdá lkodási Problémák megbeszélésével, megvitatásával folytatódott. A Tanács az azonosított problémákat egyhangúan elfogadta és az alábbi határo zatot hozta: (04.22) számú TRVT határozat: A Tisza Részvízgyűjtő Területén azonosított általános Vízga zd álkod ási Problémák 1.) Felszí ni vizek koncentrált és diffú z terhelése (tápanyag, szerves anyag, hormon, használt termálvíz okozta só és hő terhelés, mikro szennyezők) LE alatti települ éseken k el etk ező szenny vizek ártalomme ntes elhelyezésének alacsony szintje. 2.) Felszín alatti vizek (sekély porózus, karszt) szennyezése (szennyvízszikkasztás, hull adéklerakó, veszé lyes anyag elhelyezés). 3.) Réteg- és termálvizek túlhasználatából eredő nyomásszint-csökkenés a Homokhátság, Nyírség, Maros hordal ékkúp vízt estek esetében. 4.) Holtágak elörege dése. 5.) Táj gazdálkodás, vízgazdálkodás, m ezőgazdasá gi ig ény öss zhangján ak hiányosságai (vízv isszatartás, fenn tarthatóság, földhasznál at, vízhasználat). 6.) Víztestek pufferzónájának hiánya. 7.) Zagyva és Maros folyók vízjárásába va ló beavatkozás, tennészetes vízkés zlet hiánya. 8.) Települések esetében a tisztítást nem i génylő csapadékvizek visszatartásának hiánya illetve főleg vízhiányos vagy szabad vízkészlette l nem rendelkező térségben az agrárgazdálkodók körében a természetes vízkészlet visszatartásához szükséges agrotechnikák alkalmazásának hiányosságai. 9.) Tisza-tónál felmerülő társadalmi igények (turisztika, természetvédel em, halgazdálkodás) és a létesítmény rendszer funkcióinak összehangolása és az ehhez szükséges fejlesztések elma radása (növé nys zabályozás, vízjárás, feliszapodás, energetika, vízkormányzás). 10.) Klímaváltozás hatásait mérséklő földhasználat és vízhasználat hiánya. 11.) Tisza-völgy árvízi biztonságának alacsony szintje. 12.) Invazív fajok terjed ése, 13.) Felszín alatti v i ze kt ő l függő ökoszisztémák állapota. 4

5 14.) Mesterséges víztestek (öntöző csatornák) magas aránya (mennyiségi víztest új típusként való megjelenítése). 15.) Nitrátérzékenynek nyilvánított területeken a vízgazdálkodási célú fejlesztések korlátai. 16.) Határral osztott víztesteken az operatív vízkészlet-gazdálkodás (mennyiség, minőség) problémái. 17.) Tisza-völgy vízkész let-gazdálkodásá ban érintett szervezetek tevékenységének koord inációs hiányossága. A Tanács elnökének j avaslata, hogy a határozatba foglalt Vízgazdálkodási Problémákat Lovas Attila teljessze e lő az Ország os Vízgazdálkodási Tanács e lő tt. A Tanács egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 2/2015. (04.22) számú TRVT határozat: A Tisza Részvízgy űjtő Vízgazdálkodási Tanács által az (04.22) határ ozatban foglalt Jelentős Vízgazdálkodási Problémákat az OVT ülés én Lovas Attila terjeszti elő. Ezt kö v ető en a Tanács rátért a 4.) "Egyebek" napirendi pontra. Az egyebek napirendi pontban Egri Sándor röviden ismeliette az EU Kárpátok-Tisza Stratégia célkitűzés eit. A Stratégia anyagát Egri Sándor átadta a TRVT titkárságának, melyet a j e g yzőkön yvhöz csatolunk. Kovács Sándor elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, és további jó munkát kívánva bezárja a Tanács ülését. kmf....l..~. Urbán Tamás Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Tisza Ré s zv í zgyűj tő Környezetvédelmi és Természetvédelmi F őosztá ~\\\1TI VQ~ Vízgazdálkodási Tanács! e\\ Elnöke 5 l;". l~ - / \ \~~ #./ ~.J'''Szo'n{\\ ~... Mellékletek: - Jelenléti ív - EU Kárpátok-T isza Stratégia anyaga 5

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége

1. A Tisza részvízgyűjtő helyzete és nemzetközi jelentősége A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A FELSZÍN ALATTI VÍZHASZNÁLATOKKAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A FELSŐ-TISZA-VIDÉK VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Emlékeztető. Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:

Emlékeztető. Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-16 Hármas-Körös alegységen Dátum: 2009.07.14. Helyszín: Vajda Péter Művelődési Központ 5540 Szarvas

Részletesebben

Emlékeztető. 10.00 10.05 Megnyitó

Emlékeztető. 10.00 10.05 Megnyitó VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-10 Zagyva alegységen Dátum: 2009.07.27. Helyszín: Liszt Ferenc Művelődési Központ 3000 Hatvan Mészáros

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz HUNGARY 2014 Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz TARTALOMJEGYZÉK I. Az árvízkockázat-kezelés tervezési folyamat...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály A

Részletesebben

Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00

Emlékeztetı. Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00 Emlékeztetı Tisza Vízgyőjtı-gazdálkodási Fórum Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2. 2008. június 26. 10.00 Az EU Víz Keretirányelvének megfelelıen vízgyőjtı-gazdálkodási terv készül a Dunamedencére

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Szolnok legnagyobb vízügyi beruházása

Szolnok legnagyobb vízügyi beruházása A TARTALOMBÓL: Projektszemle 1 7. oldal Hidrometeorológiai értékelés 9 10. oldal Vízkárelhárítási készültség a Kiskörei Vízlépcsõnél 10 11. oldal A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG LAPJA XXXV. évfolyam,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 1-3. jelű, Rába vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

BORSODBA LÁTOGATOTT A MINISZTER

BORSODBA LÁTOGATOTT A MINISZTER AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 2007. III. NEGYEDÉV XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BORSODBA LÁTOGATOTT A MINISZTER TISZAVIRÁGZÁS KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben