Az író előszava. A kiválasztott.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az író előszava. A kiválasztott."

Átírás

1 Az író előszava A Jóisten segítségével átadjuk szeretetüknek a második könyvet, amitmegígértünk, és ami a boldog emlékű Paisziosz Atya életének történeteit tartalmazza ésaminek címe: A kiválasztott.szükségét érzem azonban, hogy elnézésüket kérjem a szeretett olvasóknak,amiért késtem a könyv kiadásával.ennek nincs más oka, csak az, hogy nem láthattuk előre, hogy mi fog történni azelső könyv - Paisziosz Atya - terjesztésénél. Ugyanis ez a könyv nagyon nagypéldányszámban kelt el és a hozzáértők szerint ilyen még nem történt az egyházikiadványok között. Úgyszintén kérésünk nyomán, amit a külhoni testvéreink felétettünk az első könyv fordításra került és lassacskán már 12 nyelven jelenik meg. Ilyenkörülmények mellett az újranyomtatások és a 12 nyelvre való fordítás gondozásaközben lehetetlenné vált, hogy hű legyek újabb megígért kiadói találkozásunkhoz.szeretném megköszönni mindnyaiuknak, hogy olyan nagy szeretettel fogadták akönyvet és egyben olyan elnézőek voltak az írójához, aki - minden tekintetbentapasztalatlan - vette a bátorságot, hogy első alkalommal ragadjon tollat, ráadásul ajerondaszról, aki szent életével kiemelkedő szereplője volt századunknak. Még akkoris, hogy ha lelki és írói hibáim száma számtalan, ezeket az Önök jósága elnézte.mindenekelőtt azonban szükségét érzem, hogy szerényen bevalljam, hogy ez anagy kiadói siker elsősorban az Isten kegyelmének köszönhető, aminek segítségenélkül semmilyen jó nem történhet, csak úgy, mint a Jerondasz fohászainak, aki,amikor még a könyv a nyomdában volt, csodálatos módon az ott jelenlévők előttmegmutatta, hogy együttműködik a kiadással.másodsorban a kiadás sikere, annak a kegyeletteljes szeretetnek köszönhető,ami mindig jellemezte az Önök felsőbbséges lelkületét, és szomjuhozásukat, azért,hogy meg tudjanak valamit az életéről.az író úgy véli, hogy ha bármilyen más témáról próbált volna írni, a könyvekminden bizonnyal valami raktárban porosodnának. Ezért úgy tartja, hogy az egyetlenami neki tudható be, az az elhivatottság, amit a cél érdekében érzett és semmi több.köszönve mindannyiuk szeretetét szerényen kérem, hogy imádkozzanak értem,mivel nagyon bízok testvéri imáikban. Remélem, hogy csak ezekből tud a Jóistenmeghatódni, hogy megsegítse megfáradt lelkemet, mivel én nem hordozom semmilyenjónak a jegyeit, ami meghathatná Ot, hogy rám küldje végtelen irgalmát. Alázatosan imádkozó,a szent szerzetességben csekélkrisztodulosz Angeloglu A kiválasztott. Hogy ha valaki - a Szent Lélek kiválasztottja, akkor közülünk senki semilletékes ezt kinyilvánítani. Amikor mi a Jerondaszról írunk, nem azzal a céllal tesszük,hogy a világ elé tárjuk erényeit, mivel a Jerondasz - még életében - az egyetlenkezelhetetlen probléma amivel küzdött, a százával és ezrével

2 hozzá özönlő testvérektömege. O maga mindig hangsúlyozta "a legnagyobb ellenségem a nevem". Amit tehátteszünk, azért tesszük, mivel "mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunkés hallottunk" (Ap.cse1.4, 20).A Jerondasznak, az első aki kinyilatkoztatott a Krisztus volt, a KappadokiaiSzent Arszeniosz által, akinek emlékét szent egyházunk rendelése szerint november10-én ünnepeljük. Amikor a kis Jerondaszt keresztelni vitték, Arszeniosz Atyamegtagadta, hogy azt a nevet adja a gyereknek, amit a szülei akartak, ezzel szemben asajátját Arszenioszt adta, megjósolva egyúttal, hogy ezt a gyermeket az Istenválasztotta, hogy őt felváltsa. Az első jelet tehát arról, hogy a Jerondasz kiválasztottmaga az Isten adja, egy nagy Szentje által.attól a pillanattól fogva megkezdődik számunkra a Szent Szózat beteljesedése.a kis Arszeniosz nagyon fiatal korától fogva vágyik a szerzetes életre: Mindennéljobban szeretett elvonulni az erdőségbe, hogy ott órákra imádkozhasson. "Növekedettés erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta." (Lukács 40)Látva az Isten az ő tiszta szívét, kiskorától fogva méltatta arra, hogymegjelenjen Neki, Szent Barbara egy kis pusztában lévő kápolnájában, Konitszakörnyékén. Es amikor az álma és a vágya a kis Arszeniosznak megvalósult, szerzetesséavatásával az Athoszon, nagy alázatosságot mutatott, tiszta lelkében alázatos érzületetápolva, önmagát olyannak tartva, aki "beszennyezi a Szent Hely tiszta légkörét".alárendeltsége és tökéletes engedelmessége halálig megismételhetetlen volt.megérdemelte tehát, hogy érvényben volt rá a századok óta ismert lelki törvény, hogy"aki magát megalázza felemeltetik". Birtokolva tehát az egyetlen "fedezetet", amit azisten kért, az alázatosságot, általa neki adatott a Kegyelem. És lassacskán kezdtekmegnyilvánulni az első jelei ennek a kimondhatatlan kegyelemnek, amit ő magaminden eszközzel és csellel, próbált elrejteni. De mivel "Aki lámpást gyújt, nemtakarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akikbemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan elrejtett dolog, amely napvilágra nekerülne, és nincs olyan titok, amely ki nem tudódna, és ismertté ne válna." (Lukács 8,16), az Isten kegyelmét tovább adta az embereknek. Mi tehát, a környezete, nemteszünk semmi mást, csak megvalljuk azokat, amikre a Kegyelem méltatott, hog,lássunk, halljunk, és tapasztalva megéljünk.az Urunk, Jézus Krisztus, hogy megmutassa, hogyan vehetjük észre az ő szentszolgáit, három ismertetőjegyet hagyott: Először megmondta nekünk, hogy az 0Kegyelmét csak és kizárólag annak adja, aki alázatos "Isten a kevélyeknek ellenáll, azalázatosoknak pedig kegyelmét adja" (Jakab levele 4, 6) A második félreérthetetlen jel, hogy megismerjük, hogy ha egy alázatosnakmegadatott a kegyelem, a következő: "arról fogja megtudni mindenki, hogy az éntanítványaim vagytok, hogy ha szeretitek egymást" (János 13, 35).A harmadik és utolsó kritérium a következő: Azok, akik alázatoságukkalelnyerték a kegyelmet és őszintén szeretik az embereket, életüket különféle csodálatosjelek követik, amik egyben bizonyságtételei és pecsétje az igaz szolga valódiságának"azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki,új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem ártnekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak" (Márk 16, 17-18).Ilyen módon tehát az O szent szolgái mindig cselekszik: "...hirdették az igétmindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést anyomában járó jelekkel" (Márk 16-20).Az alázatosság.egész szerzetesi életpályáján a Jerondaszt alázatos viselkedése jellemezte. Mégfiatalon nagyon jól megértette, ahhoz, hogy ne hűljön ki lelkileg fel kellett, hogy öltse,mint köntöst, az alázatosságot. És nem csak egyszerűen magára kanyaritva, de PálApostol javaslata szerint "...egymás iránt valamennyien legyetek

3 alázatosak, mert azisten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad" (Péter első levele 5,5-7). Nekünk, kik kezdők vagyunk a szerzetesi életben - tapasztalatlan lelkitévelygésünk végett - folyton hangsúlyozta, hogy az alázatosságra kell törekedni,magunkban (értelmünket alárendelni a Kegyelemnek). Természetes következményepedig, a Szent Kegyelem munkája lesz, ami a bérmálás szentségével adatott nekünk, akereszteléskor és ami utána elvégez mindent. "Azt javasolta, hogy ne próbáljunk elérniszeretetet, imádkozást, böjtöt, virrasztást és más erényeket. Fölöslegesen fogtokfáradni, mivel nem fog nektek segíteni az Isten, mivel hiányzik belőletek azalázatosság. És ez nem másért van igy, csak azért, mert ha segítene,megsemmisülnétek a büszkeségtől. Az Isten csak az alázatosságot kéri tőlünk, mindenmás természetes gyümölcse a jó együttműködésnek, az alázatos ember hozzáállása és aminden jó forrása a Szent Kegyelem között. "A lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm,békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (PálGalátákhoz írt levele 5, 22-23).Látjátok, hogy a Szűz Anya is vallja, és meg is mutatja, hogy az Isten "...reátekintett szolgálóleánya megalázott voltára" (Lukács 1, 48).A Jerondasznak minden tette ebből az alázatosságból indult ki. Teljesenátérezve emberi gyengeségét, mélyen átélte a ragaszkodás szükségességét - avágyakozás és a szeretet által - hogy értelmével az egyetlen jótét erővel a mi Urunk,Jézus Krisztussal teljen el. Neki vetette alá magát és tőle függött teljesen, tőle kapvaminden cselekvést és energiát. És még az értelme ebben az állapotban volt, rajtakeresztül jelentek meg a kegyelem csodálatos jelei A Jerondasz egy pillanatra sem hagyta, hogy értelme mással foglalkozzon, hogymegszakítsa lelki egyesülését a Szent Kegyelemmel, nehogy felváltsa az Isteni energiátaz emberivel. Az értelme nehézkesen olvasta még a szent szövegeket is aszertartásokon, amit pedig felettébb szeretett és csodált és mindannyiunknak javasolta,hogy figyeljünk szent értelmükre. ("Annyira szeretem az egyházunk könyveit, mondtanekünk, hogy amikor imádkozok fogom az evhologiont és a szívemre szorítom!")a Jerondasz egész nagysága az utánozhatatlan alázatos viselkedésében rejlett ésmindezek után ezt mondta nekünk:"úgy érzem magam, mint egy használhatatlan konzervdoboz, bedobva egyszemétgödörbe, ami azonban - Isten gondoskodása által - tetejével a Nap felé fordul.fogadja így magán Annak világos sugarait, azzal az eredménnyel, hogy az egész Naptükröződik benne és Kegyelem által az is világossá válik!"csodáltuk az alázatos gondolkodását, hogy magát haszontalan, kidobottkonzervdoboznak tartotta és a szívből jövő vallomását, hogy miért tartja magát mégisfénylőnek. Ez a kettő, egyrészről a maga betegségének felismerése, másrészről azegyetlen jótét erő, adományozták neki az alázatosság teljességét. Csodálattal figyeltük,hogy még a világiaknak is meghajlással hódol, azoknak persze, akikről tudta, hogy ez acselekedete nem fog nekik ártani. - Jerondasz, szerzetesként miért hódol a világiaknak? kérdezte egy nap őt azíró.és Ő a teljes szeretet kifejezésével válaszolt: - Mivel látom bennük a Szent Lélek Kegyelmét, amit a szent keresztségbenkaptak és látva Őt (a Kegyelmet), hódolok a testvéreknek."szeretet.a Jerondasznak ebből az alázatosságából eredt az őszinte és tiszta szeretete:értelmét az Istenen tartva az ártatlanság állapotában volt és a többi embert is így látta.magát viszont a legbűnösebbnek, és a világ legutolsó emberének tartotta, ezért isszolgált alázatosan minden testvérnek. Mindennek és mindenkinek a szolgájává lett ésezért helyezte őt az Isten elsőnek. A Jerondasz szeretete látható volt. Megkülönböztetésnélkül mindenki

4 iránt, egyformán.megbocsátó volt, vagyis nagyon élnéző mások bűneivel szemben, mivel mindiga bűnöket mikroszkóp alatt próbálta nézni, az enyhítő körülményeket pedig nagyítóval,ami megtízszerezte őket.a szeretete nem irigykedett. Mit is irigyelhetett volna egy olyan szív, aki amindenek Urát látta vendégül? A dicsőséget? Dehát a Jerondasz a teremtő által aszent Lélek energiája segítségével az egész teremtéssel együtt dicsőítetett meg. Milyenmás tett hozhatott volna neki állandó és igaz dicsőséget? A dicsőséget persze ajerondasz sosem szerette, még akkor sem, hogyha magától az Istentől jött. Mindigvisszafordította és annak tulajdonította, akihez valóban tartozott A Jerondasz szeretete sose magának kért, mindig másokat tartott szem előtt,ami az utolsó években még tisztábban látszott, amikor betegségével és csillapíthatatlanvérzésével szolgálta a bajba jutott embereket, nem véve tudomást akövetkezményekről, a kimeáilésről és "az ember feletti" fáradozásáról, egészségerovására. A nappalt az emberek fájdalmának szentelte, az éjszakát pedig az Istennek. Avérzéstől két-három alkalommal ájult el a liturgián, úgy, hogy a földről kellett őtfeltámasztani és nem hogy visszavonult volna a szent liturgiáról, nem akart, de még apadra sem ült le, hogy ne ájuljon el újból. Egészen haláláig figyelmen kívül hagytaönmagát, csak az Istenre és az embertársaira figyelt.a Jerondasz szeretete mindig, mint fedezék szolgált számunkra bűnösöknek:azt akarta, hogy gyermekei ne szenvedjenek hiányt, ha azonban így volt, egyáltalánnem akarta, hogy ez feltűnjön mások előtt.a Jerondasz szeretete mindig hitt és remélt, hogy valamikor meg fogunkjavulni, még ha mi hálátlanul meg is hazudtoltuk. Ő azonban nem keseredett el, miveltudta "hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges". Sosem adta fela Jerondasz a Krisztusba vetett reménységét és nem cselekedett nélküle.és mit mondhatnánk szeretetének türelmére? Minden ember számára hosszantűrésnek van valamilyen határa. A Jerondasznak is megvolt a magáé. Csakhogy ezt ahatárt nem maga szabta, hanem a testi halála. Hogyha módjában lett volna folytattavolna hosszan tűrését, túl minden határon.a Jerondasz szeretetét sosem láttuk megbotlani. De hová is botolhatott volna? Őmaga magát rendelte minden teremtmény alá, hová eshetett volna onnan? (A büszkéksajátossága az, hogy a fellegekben járnak, és onnan zuhannak alá.)célzatosan hagytuk a végére, hogy a Jerondasz szeretete nem gondolt arosszra. Nagyon hamar gondoskodott róla, hogy megtisztítsa értelmét ésmegszabaduljon minden emberi gondolattól, még a jóktól is, így úgy tarthatta azértelmét "ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edénylesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas". (Pál második leveletimotheushoz 221).A Jerondasz értelmét nagyon hamar a Krisztus töltötte ki és nem tűrhette, hogymást fogadjon Őmellé. Egész figyelme arra irányult, hogy ne legyen ő az oka - másfeléfordítva figyelmét - hogy elhagyja öt a Kegyelem. Igy az ő szent érintkezése nemengedte, hogy elnézze, hogy ha egy ember valaki másról rossz gondolatokat táplált, ésne próbálta volna őt kijavítani. "Az én munkám az, hogy kijavítsam a rosszgondolatokat és ezt a munkát mindannyiunknak kötelessége elvégezni!" Sokszor az írólement a Jerondasz kellijébe, rossz érzülettel és hozzáállással, hogy megítélje valakimás tetteit, aki szerinte nem cselekedett helyesen. Mindig azonban észrevette, hogy ajerondasz nagyon fáradt és álmos, folyton ásít! Egyszer észrevéve, hogy ezek nemtetszenek a Jerondasznak, témát váltott és azonnal látta, hogy a Jerondasz "más emberlett", jó közérzettel. Más alkalommal, amikor illetlenül szóba hozta egy másik testvérdolgait, hozzá fordult és figyelmet

5 felkeltően mondta: "Fiacskám, te otthagytál mindentés a Szent Hegyre jöttél, hogy azt nézzed, hogy mit csinálnak mások, vagy hol.):megtiszítsad a lelkedet?" Jerondasz, vette a bátorságot egyszer egy világi, hogy azt mondja nekivalakiről, hogy erkölcstelen. Önnek mi a véleménye erről? - Az, hogy: "A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Istenországában," (Máté 21.,3 L) nem mond neked semmit? Mivel végül őket, mivel átérziksemmirekellőségüket az Isten gondoskodik felőlük - bűnbánatukkal - eltörölvevétkezéseiket mennyei királyságával.velünk van problémája az Istennek, akik azt hisszük, hogy igazak vagyunk ésmegítéljük a többieket, és nem érezzük szükségét a segítségének, következésképp nemis kérjük és nélkülözzük a Szent Kegyelmet és a jogot, hogy hasson bennünk ésmegmentsen bennünket. - Jerondasz, a szüleim folyton veszekszenek, nem tudom már őket otthonelviselni, mitévő legyek? - Ide figyelj, te áldott. Te amikor bölcsőben voltál, éjjel-nappal sírtál, ők akkor akarjukba vettek téged, és telve szeretettel és gondoskodással, magukhoz öleltek.tetszett volna neked akkor, hogy ha ők is problémáztak volna - ügy, ahogy te most - ésarra gondoltak volna, hogy talán el kéne küldeni téged valami árvaházba, hogymegnyugodjanak? Az Isten igazságossága megadja most neked a lehetőséget, hogykicsit törlesszél abból a tartozásból, ami a szüleid felé van. Ugyanezzel az érzülettel,amivel ők is viseltettek irántad.jerondasz, mondta egy másik testvér, ma az ördög végig szántja az egészföldet és mindent felfordít.megnyugtatólag válon veregette őt és mosolyogva válaszolt: - Ne nyugtalankodj, levente! A Krisztus majd kész felszántott földet fog találniés fáradság nélkül arat majd!egy egész életen át a Jerondasz vizsgálódott és egyszer sem láttuk őt, hogyrosszat gondolt volna, sőt kijavította a mi, helytelen gondolatainkat.ha egy testvér rossz gondolatokat táplált és látta, hogy a testvér még egoizmusáltal is megszállott, példabeszéddel hívta fel a figyelmét és sokszor olyan beburkoltmódon, hogy maga a testvér sem vette észre mit tett.a Jerondasz inkább azt akarta, hogy a testvér ne értse meg hibáját, nehogyelkeseredjen és felinduljon egoizmusra. Ilyen esetekben talányosan és feltételesenbeszélt, mintha valaki mssról lenne szó. Amikor aztán a testvér eltávozott, a Jerondaszimádkozott, hogy hasson titokban a Kegyelem, finoman emlékeztesse a testvért ajerondasz szavaira, hogy magától értse meg hibáját és kijavítsa.ez volt a Jerondasz állandó taktikája és a testvérek csak egy idő után értettékmeg, hogy mit akar nekik mondani. Tehát ezt a lelki előkelőséget tapasztaltuk, aszeretet óceánját láttuk, aminek érzékenységének nem volt határa. Olyan volt, hogymég az elesett elme előtt is próbálta elrejteni az állapotát, hogy ne találja őtfelkészületlenül és megsérüljön. Lehetséges ezek után, hogy ne jöjjenek atyai SZÁN chezszázával és ezrével az elfogult emberek az egész világból, kiket megsebzett az ördög,és hogy feltárják előtte szívüket, az előtt, aikt mindennél jobban tiszteltek.

6 Vagy lehetséges-e azoknak, akik éreztük a szeretet eme kemencéjét, hogyvalaha is hallgassanak? Ezért először az a Szent Hegy történetében útjelző táblákmutatták a felé vezető ösvényt a hívők százezreinek "Paisziosz atya felé táblák vannak,ne zavarják a remetelakokat."egy szerzetes bácsika Zakinthoszról, az öreg Daniel, aki már elszendeffilt, látvaminden napakolostor ajtajából az elhaladó zarándokok százait a Jerondasz felé,jellemzően azt mondta: "Ez annyi embert hoz ide, hogy nem győzünk nekik kenyeretkeleszteni, hogy ellássuk őket." Emlékszem egyszer Daniel atyát orvoshoz vittemthesszalonikibe (az atyát a többi szerzetes nagyon nehéz és házsártos természetűnektartotta), ott odament hozzá valaki és megkérdezte mit tegyen, mivel a kis gyermekerákos. Akkor az öreg Daniel válaszolt: - Vidd el őt az orvosokhoz. - Elvittem öt, felelte, de nem tudnak semmit sem tenni. - Na, ha ők ezt mondják, akkor fogd magad és vidd el a Paiszioszhoz.mindenkit meggyógyít!mindenki szerette és tisztelte a Jerondaszt. Ha volt is néhány ember (egy kézenmegszámlálhatók), akik nem kedvelték, azok azok voltak, akik nem hagyták, hogyhelyre tegye téveszméiket, sőt még őt akarták meggyőzni. A Jerondasz sosem tette mega kedvükért, hogy egyetértésben legyen velük, természetes tehát, hogy a rosszszándékúak nem tisztelték őt. Ezért mondta az Urunk, hogy "jaj, amikor ját mondrólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáink a hamis prófétákkal." (Lukács 6.26.) Mivel az emberek két félék: jószándékúak és rossz szándékúak. És ha mind a kétféle ember dicsér valakit, azon az látszik, hogy tetszeni akar, amit az Isten egyáltalánnem akar, ezért előre megmondta, hogy az O tanítványait vádolni fogják. Láthatjuktehát, hogy rosszul vélekedő testvéreink is bizonyságát adják, a Jerondasz tisztaszeretetének, ami sose engedett a rossznak. A Jerondasz azonban csak a jót szerette, arosszat nem. Hogy is lett volna ez lehetséges, amikor megmondta az Úr "Senki semszolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy azegyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti" (Máté 6., 24.)Sajnos, mi, fiatalok - egy olyan "szeretet" nevében akarunk mindenkinektetszeni, ami viszályt szít - a rosszat is szeretjük, de az Istent sem akarjukelszomorítani, de az ördöggel is jóban akarunk lenni. Csúfosan tévedünk azonban,mivel a mi Urunk, Jézus Krisztis színtiszta szeretete megmondta, hogy "Senki semszolgálhat két úrnak."a Jerondasz nagyon szomorú volt, ha azt tapasztalta, hogy a lelki atyáknak nemaz voltacéljuk, hogy a helytelen gondolkodást kijavítsák a testvérekben, hanemmindenféleképpen csak megnyugtatni akarták őket. Elment hozzá két testvér, akiknekvalami gondjuk volt egymással - külön-külön természetesen - és ő megkérdezte azelsőt: - Mit mondott neked a lelki atyád?és a testvér: - Azt mondta, hogy igazam van. És, hogy nem tudhatom, hogy milyen furcsa amásik. Ne foglalkozzak vele, nyugodjak meg.

7 Utána ment a másik testvér. Kérdezi őt a Jerondasz: - Mit mondott neked a lelki atyád?és a testvér: - Azt mondta, hogy ne foglalkozzak azzal a testvérrel, mivel úgysem értem megsosem a furcsaságait.a Jerondasz persze mindig helyre hozta a gondolataikat, de szomorú volt, mertegyszer csak mindkét testvér észrevette, hogy a lelki atyjuk egyikőjüket sem szeretteigazán, hanem csak jó színben akart előttük feltűnni és utána nagyon nehéz volt nekihelyrehozni ezt."én - mondta a Jerondasz - ha ezt a módszert követem, még az ördögnek is akedvében járnék!"különösen az utolsó években, a Jerondasz emberfeletti módon igyekezettmegállítani a szeretet elhűlését.mint gondoskodó anya, elfedte és kijavította gyermekeit, és ebben a tekintetbena Mennyei Atyánkhoz hasonlított. Mert ő is ugyanezt tette, megtestesülésénekmisztériuma által, szövetségre lépve az emberekkel, függetlenül attól, hogyhálátlanságunkkal és a rosszhoz való vonzódásunkkal kiábrándítottuk, úgy, hogy eztmondja: "hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá,de nem akartátok!" (Lukács 13., 34.) És elszomorodva emberi gondolatain előtérbehelyezése végett - annyira, hogy nincs egy stabil pont, ami felé fordulhatnánk - (úgymint ma) ide-oda forgolódunk, mintanyári ventillátor, igy szólt: "...Mert eljöttkeresztelő Jáos, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög vanbenne. Eljött az Ember, aki eszik és iszik, és mondjátok: Íme, falánk és részegesember, vámszedők és bűnösök barátja." (Lukács 7., 31., 34.)A Jerondasz csak egy esetben nem akarta kijavítani a rossz gondolatokat, ha rávonatkoztak.soha, ha valaki vádolta őt, nem védekezett, se nem akarta helyrehozni agondolatait, ellenkezőleg láttuk, hogy azokról gondoskodik és igazat ad nekik, akikvádolják.egy testvér, K... úr, Kavalából, elment a Jerondaszhoz és kérte, hogy fogadjonel egy jelentős pénzösszeget, de ő elutasította. Mivel azonban a testvér nagyonerősködött, azt mondta neki: - Ide figyelj, menj és ad ezt a pénzt...-nek. Mivel azonban ártana neki ennyipénz, menjél ki, vedd meg a következő dolgokat (megmutatta melyeket), és add neki,anélkül, hogy egyáltalán megemlítsd, hogy ki tanácsolta ezt neked!k... úr úgy tett, ahogy mondta neki. Csodálta nagyon a Jerondasz szerénységét,hogy nem akarta felfedni magát a megsegített testvér előtt.amikor azonban K...úr elárulta nekünk, hogy mit tett a Jerondasz útmutatásaszerint, mi még jobban csodáltuk, mivel a megsegített testvér aközül a két-három közülvaló volt, akik látva a arándokok ezreinek özönlését irigységből vádolták őt, hogymágus stb. Ez volt a Jerondasz magatartása: hogy gondoskodjon azokról, tökéletesmódon, akik nem szerették és rágalmazták Egy volt az Isten gyermekei közül, akik Mennyi Atyánkra hasonlított, Akijósága végett igy szólt: "...aki felhozza a napját gonoszokra és jókra, és esőt adigazaknak és hamisaknak." (Máté 5., 45.)Szerette kiszolgáltatottan hagyni magát, hogy igazságtalankodjanak vele azemberek, de pontosan azért egész életét úgy élte, hogy az Úr voltasegítsége, éskísérője.így a Jerondasz betöltötte a hű és igaz szolga

8 harmadik ismertető jelét is, miveltanította "hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük,megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel."néhányat tehát a sok jel közül a következőkben a szeretetük elé tárunk, sokakbizonyságával Nem mindenki számára szól az, amit mondok!a Jerondasz az Athoszon kívül volt és értesített egy kolostort, hogy egy üggyelkapcsolatban felkeresi őket.amint ez a hír elterjedt sok kegyeletes testvér összegyűlt, hogy megragadják azalkalmat és az áldását kérjék. Ott a kolostor szerzeteseinek és az istenfélőzarándékoknak a kérésére a Jerondasz elhatározta, hogy rövid beszédet mond.azalatt, amíg a Jerondasz beszélt egy gyermek titokban egy kis magnetofonnalfelvételt készített. Néhányan látva ezt felháborodtak rajta, mert féltek, hogy észreveszia Jerondasz (ismeretes volt ugyanis mindenki előtt, hogy egyáltalán nem akarta, hogyhangfelvétel, vagy fénykép készüljön róla), és abbahagyja a nagyon szép lelkibeszédét.akkoragyermek, aki szerette a Jerondaszt és nagy tisztelője volt személyének atöbbiek unszolására elhatározta, hogy a közelébe megy és nyilvánosan kéri rá azáldását. Odamerészkedett tehát a Jerondaszhoz és kérte az áldását, hogy felvehesse,amit mond.a Jerondasz megkérdezte, hogy ha már ott van, miért nem a másik kazettára (azemlékezet-re gondolt) veszi fel a hallottakat. A kisfiú válaszolt, hogy a szülei nemtudtak eljönni és ezért akarja nekik így megadni a lehetőséget, hogy eredetiben halljáka Jerondasz szavait.a Jerondasz mosolyogva és meggyőződve a fiúcska»szándékáról nem tudottellenállni neki, de a következőket mondta: - Figyelj ide, mivel én nem tudom, hogy hogy beszéljek és mit mondjak, azistent kérem, hogy világosítson meg, hogy olyat mondjak mindenkinek, ami a hasznáraválik. Ennek viszont az az eredménye, hogy a Szent Lélek tájékoztat bizonyosdolgokról, amiknek meghatározott pillanatban és meghatározott személyeknek kell,hogy elhangozzanak és akkoraszavaim kizárólag csak nekik szólnak. Máskor olyandolgokról tájékoztat, amik csak abban a pillanatban szükségesek, megint máskor pedigolyanról, amik mindenki számára szólnak, minden időben. Ezért tehát megengedemugyan, hogy felvedd. De tudjad, hogy csak azt fogja rögzíteni magnetofonod, amikmindenki számára vannak. A többit, amik egy bizonyos pillanatra szólnak, nem fogja.a következőkben szavai valóra váltak. Amikor a kisgyermek hazament éslejátszotta az övéinek a kazettát, észrevette, hogy sok az üres rész és a Jerondaszbeszédéből hiányoznak részek. A gyermek és övéi csodálták a hihetetlen eseményt,amit a Jerondasz imái folytán az Isten tett, és levonhatták azt a fontos tapasztalatot,hogy nem ő maga cselekedett, hanem a benne élő Kegyelme a Szent Léleknek. AKegyelem ami mindent elvégez, a kellő módon és a kellő időben!jerondasz Paisziosz a kiválasztott, akit Krisztus elhívott, nagy alázatával,mellyel önmagát alkalmatlannak tartja mindenféle jóra és mindig és mindenben a SzentKegyelembe bízott és sosem önmagában. Ő sosem akart a saját beteg, emberi értelemszerint való erőivel hatni. Mindig próbálta, hogy a lelke és az értelme ahhoz forduljon,akit jobban szeretett a saját életénél, Krisztushoz. Akart beszélni a Jerondasz? Nempróbált szép dolgokra emlékezni, hogy azokat mesélgesse, nem nézte, hogy hogyanválhat kellemessé a hallgatósága számára, mindig csak azt nézte, aki megázérte"amikor a zsinagógákba visznek titeket, a hatóságok és a felsőbbségiek ele, netöprengjetek: hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. mert a SzentLélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok."

9 És a Jerondasz Krisztusnak minden szavában hitt, és ezért mindig előbb a Krisztusmondta meg neki, hogy mit mondjon utána a Jerondasz. Sokszor ő is el volt ragadtatvaattól, amit a hallgatóságnak szólt, mert bevallotta, hogy először hallott azokról adolgokról, amikről beszélt és a testvérek kegyelme által az ő lelke is gazdagodik!a Jerondasznak csak egy dologra volt gondja, arra amit Krisztus hagyott megnekünk "hogy valójában egy valami fontos". Megpróbált megalázkodni és megtisztítania lelkét minden saját akaratától, saját értelmétől, saját gondolatától és szándékától,hogy tisztán tartsa a lelkét. Az akarata tehát csak annyi volt, amire vágyott, hogy akrisztusunk Kegyelme uralkodjék benne. Mindig azt akarta, hogy Ő hasson benne ésmindig Őrá hallgatott. Már kiskorától fogva nagyon jól megértette, hogy amikor akeresztény a lelkét tisztán tartja, emberi tettek helyett az Isteni energia sugároz belőle,ami segíti öt és az egész világot is, azonban hacsak egy kicsit is eltávolodik ettől atisztaságtól és alázattól, akkor azonnal, automatikusan megszűnik az, hogy lehetőségetadunk magunkban a Krisztus energiáinak. És a Jerondasz nagyon jól tudta, hogyhasznosabb hogy ha a bölcs és mindenható felfoghatatlan jóságú Isten lakozik bennesaját emberi koldusszegény ereje helyett. Ilyen módon vált kiválasztottá és hordozójáváa kiapadhatatlan Isteni energiának!egyszer megkérdeztük őt: - Jerondasz, azzal a sokmindennel amit a szentjeink tesznek (mi persze rágondoltunk) nem félnek, hogy elragadja őket a büszkeség? - A Jerondasz egy kedves mosollyal boldogan a következőket válaszolta: - Miért gúnyoljátok ki a szenteket, legyenek nagyképűek, hogy elveszítsék akegyelmet és maradjon nekik csak a saját emberi erejük? Talán kezdetben a Kegyelemneveli őket egy kicsit és megtaníttatja velük "hogy nélkülem semmire sem vagytokképesek". Amikor azonban a szentek átérzik saját erőtlenségüket és azt, hogy belőlüknem származhat semmiféle jó, az Isten Kegyelmére támaszkodnak és nem veszik abátorságot, hogy ők hassanak, hogy ne veszítsék el az Isteni Kegyelmet és energiát. Ígytehát egyrészről ismerik és érzik saját gyengeségüket és betegségüket. Párhuzamosanazonban ismerik a Kegyelmet, amit ajándékba kaptak csak úgy, mint minden ember aszent keresztség által, anélkül, hogy ők maguk bármiféle jót cselekedtek volna, nehogyisten fizettségének tartsák és büszkélkedjenek vele. Másrészről örök szeretetük van ésvágyakoznak rá, hogy szüntelenül a Krisztusunk kegyelme működjön bennük. Tehátígy haladnak előre alázatos viselkedéssel "felfegyverezve" és sosem fenyegeti őket aveszély, hogy nagyképűségük által elveszítsék azt amit az alázatossággal elnyertek A földi és az égi hátizsákp.atyát, aki az Athoszon folytatott aszkézist felkereste édesapja, hogymegbeszéljenek néhány dolgot a fiával és hogy zarándoklatot tegyen a szent hegyen.abban az

ATHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ IGÉK

ATHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ IGÉK CSALÁDI ÉLET ATHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ IGÉK 4. kötet CSALÁDI ÉLET Thesszaloniki-Szuroti, Theológus Szent János Evangélistának szentelt Kolostor 4 Thesszaloniki-Szuroti, Theológus Szent János Evangélistának

Részletesebben

A szabadulás rózsafüzére

A szabadulás rózsafüzére Regis Castro Maisa Castro A szabadulás rózsafüzére 10. angol kiadás Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36) 2,800,000 eladott példány portugál, spanyol és angol

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei életre kelnek... William MacDonald EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe: God still speaks 2002 by William MacDonald

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai, Athén, Görögország, 1999. május 20. Közvetlen kapcsolat Istennel a béke elérésének módja 130-131. old. 653. videószalag (eredetileg angolul) Isten ismerete az egyetlen

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben