13/1991. (V. 21.) PM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/1991. (V. 21.) PM rendelet"

Átírás

1 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem: 1. (1) A települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását az e rendeletben szabályozott módon látja el. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés kiterjed: a) a helyi adókra (a továbbiakban: adó), b) a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban: gépjárműadó), c) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó), d) a luxusadóra, e) a talajterhelési díjra, f) azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalja, g) az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő államigazgatási eljárási illetékre, amelyet nem illetékbélyegben kell leróni. Nyilvántartások létrehozása 2. (1) Az adóhatóság a fizetési kötelezettség jogcíme, összege, az abban bekövetkezett változás, továbbá a befizetés, az ebből számolt késedelmi pótlék, bírság, végrehajtási költség, valamint a fennálló hátralék vagy túlfizetés megállapításához szükséges adatokról nyilvántartást vezet. (2) Az adóhatóságnak az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez a következő nyilvántartásokat kell létrehoznia: a) az adózó törzsadat (állandó adatok) nyilvántartása, b) az adózó nem állandó jellegű (változó) adatait tartalmazó nyilvántartás, c) az adózó egyedi adatait tartalmazó - folyamatosan vezetett - adószámla, külön az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról, a luxusadóról és az államigazgatási eljárási illetékről, d) a forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartása, e) az adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása, f) biztosítási intézkedés nyilvántartása, g) végrehajtási eljárás nyilvántartása. (3) Nyilvántartások tartalma 3. (1) Az adózó törzsadat nyilvántartása [2. (2) bek. a) pontja] a következő adatokat (a továbbiakban: törzsadatok) tartalmazza: a) az adózó, a talajterhelési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban együtt: adózó) azonosító adatait (nem vállalkozó magánszemélyeknél családi és utónév, nők esetében leánykori családi és utónév is, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel; vállalkozóknál név, székhely, telephely, adószám és statisztikai számjel), b) az adó, a gépjárműadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, a luxusadó adatait (a kivetett vagy a bevallott adók és az adóelőleg összegét, a bevallott talajterhelési díj összegét, valamint az ezek összegének megállapításához szükséges alapadatokat). (2) Az adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartása [2. (2) bek. b) pontja] tartalmazza: a) az évközi adóváltozási tételeket (pótelőírást, törlést stb.), tételenként az adózó azonosító adatát, az adó nemét, a változás forint összegét, azt a megnevezést vagy jelölést, amely egyértelműen meghatározza a változás könyvelési tétel jellegét,

2 b) az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adója, a vállalkozók kommunális adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, az építmény utáni idegenforgalmi adó, az iparűzési adó, a jövedelemadó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj, a luxusadó, az államigazgatási eljárási illeték, a pótlék és a bírság beszedési számlán jóváírt, de véglegesen el nem számolható befizetések (átfutó bevételek) adatait, a befizető nevét, a befizetett összeget, a befizetés dátumát és az átfutó tétel rendezése érdekében szükséges adatokat. (3) Az adózó adószámlája [2. (2) bek. c) pontja] tartalmazza: a) az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokat, b) az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett adóazonosító adatokat, a kivetett vagy a bevallott adó, gépjárműadó, jövedelemadó, luxusadó, talajterhelési díj, a fizetendő államigazgatási eljárási illeték összegét, a bevallott adó és az előírt adóelőleg különbözetét, valamint a befizetések összegét, c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, d) a befizetés összegét, számlakivonat számát, az esetleg felszámolt pótlék, bírság és végrehajtási költség azonosító adatait és az összeget. (4) A forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartása [2. (2) bek. d) pontja] tartalmazza: a) az adózó nevét, adóazonosító jelét, adószámát és a statisztikai számjelét, b) az adó megnevezését és a törölt adótartozás összegét. (5) Az adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása [2. (2) bek. e) pontja] tartalmazza: a) az adózó nevét, adóazonosító jelét, b) az adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét, helyrajzi számát, alapterületét, c) az adófelfüggesztés kezdő évét, d) éves bontásban a kivetett (előírt) adó összegét és az előző év(ek)ben a felszámított kamatot, a tárgyévben bejegyzett jelzálog összegét, valamint az előző évben vagy az előző években bejegyzett jelzálog összegét, e) az adófelfüggesztés megszűnésének időpontját és okát. (6) A biztosítási intézkedés nyilvántartása [2. (2) bek. f) pontja] tartalmazza: a) a biztosítási intézkedés alá vont fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító jelét vagy adószámát és statisztikai számjelét, b) a biztosítási intézkedés elrendelésének időpontját, c) az intézkedés alapjául szolgáló okirat megnevezését, iktatószámát, d) a biztosítási intézkedés megnevezését (pénzkövetelés biztosítása, meghatározott dolog zárolása), e) a biztosítási intézkedés feloldásának időpontját és annak jogalapját. (7) A végrehajtási eljárás nyilvántartása [2. (2) bek. g) pontja] tartalmazza: a) a fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító jelét, adószámát és a statisztikai számjelét, b) a végrehajtható okirat megnevezését (határozat, adóbevallás stb.) és iktatószámát, c) a végrehajtható köztartozás megnevezését, d) a fizetésre kötelezett munkahelyének nevét, címét, e) a fizetésre kötelezett bankszámlaszámát, f) a végrehajtás során tett intézkedéseket (inkasszó benyújtását, ingó és ingatlan vagyontárgyak végrehajtását stb.) és azok időpontját, az intézkedés eredményeként befolyt pénzösszegeket, a jelentési kötelezettség időpontját, g) a behajtásra kimutatott köztartozás összegét, a késedelmi pótlékot, h) a végrehajtási költséget, i) a levonás, átutalás, megfizetés elmulasztásának tényét. (8) A (3) bekezdésben felsorolt adatokat az elszámolás (számfejtés) elvégzéséhez szükséges részletezésben kell nyilvántartani, elkülönítve a saját, illetve az idegen tartozásokat, befizetéseket, változásokat. Nyilvántartások vezetése, kezelése 4. (1) Az adózói törzsadat-nyilvántartás vezetésének rendje: a) A 2. (1) bekezdése és a 3. (1) bekezdése szerinti törzsadatokat az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi vagy törli. b) Az éves adókivetésről kivetési összesítőt (lajstromot), az önadózók bevallásainak feldolgozásáról összesítőt kell készíteni. E listának a 3. (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. A törzsadatok alapjául szolgáló adóbevallásokat egy helyen, elkülönítetten kell tárolni. c) Az adóhatóságnak biztosítani kell, hogy mind a törzsadatok létrehozását követően, mind ezek esetleges módosítása után valamennyi adat (mágneses) adathordozón kimentésre kerüljön, és az állományt elkülönítve a biztonsági-technikai előírásokhoz igazodóan tárolják.

3 d) Év végén az éves adattartalomról listát kell készíteni és az adatokat - biztosítva a technikai változásoknak megfelelően az adatállomány továbbvitelét - számítógépes adathordozón kell tárolni. (2) A 3. (2) bekezdése szerint létrehozott, nem állandó jellegű adatnyilvántartás vezetésének rendje: a) Az esetenként jelentkező évközi változási tételeket az adóhatóság listába foglalja (könyvelési napló stb.). Ez a lista folyamatosan növekvő sorszámmal ellátva, tételesen tartalmazza a 3. (2) bekezdésében felsorolt adatokat. b) Az előállított könyvelési lista - melynek sorszámozását a gépi program biztosítja - az (1) bekezdés c) pontjában előírt módon kerül tárolásra és kimentésre. (3) A 3. (3) bekezdés szerinti adószámla adattartalmát számítógépes programmal kell előállítani oly módon, hogy egyben erre a lapra ki kell nyomtatni az előző félév valamennyi (előírás, változás, befizetés stb.) adatát, és el kell végezni a számszaki adatok összegzését (egyenlegezését). A programnak biztosítani kell, hogy az adózó az összes adatával együtt mind azonosító szám szerint, mind név szerint megkereshető legyen. (4) Ha az adózó adófizetési kötelezettségét más személy átvállalja, vagy az adó megfizetéséért kezességet vállal, az adóhatóság gondoskodik az átvállalás, illetve a kezességvállalás nyilvántartásba vételéről. Az adóelőleg (adó) előírása és elszámolása 4/A. (1) A fizetési meghagyással (határozattal) megállapított adóelőleget elő kell írni, és a befizetéseket az adóelőleggel szemben kell elszámolni. (2) Ha az adóbevallásban megállapított tényleges adó eltér az előírt adóelőleg összegétől, akkor a különbözetet elő kell írni, vagy törölni kell. (3) Az előző évben megfizetett adóelőleg és az adóbevallás alapján megállapított tényleges adó közötti különbözetet el kell számolni. Az iparűzési adóbevallás feldolgozásának általános szabályai 4/B. (1) Az iparűzési adóbevallásokat fel kell dolgozni az előtársaságok, az év közben kezdő vállalkozások, a megszűnt vállalkozások, naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások, a teljes adóévben működő vállalkozások, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelők, a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 37. (2) bekezdésének (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység, valamint az önkormányzati rendeletekben meghatározott adómentes vállalkozások szerint, és az elkészült listákat településenként összesíteni kell. (2) Az adóalap egyszerűsített meghatározási módját - ezen belül a személyi jövedelemadóban átalányadózást - választó adózók, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók iparűzési adóbevallásait külön is fel kell dolgozni. (3) Utólag fel kell dolgozni azoknak az adóalanyoknak az iparűzési adó bevallását, akik korábban a mentességük miatt 0 -ás bevallást nyújtottak be, de az adóév során mentességük megszűnt. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerült vállalkozók adóévre vonatkozó mindkét benyújtott iparűzési adóbevallását fel kell dolgozni. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó időszakra vonatkozó adatokat a 13/b) számú melléklet alapján kell elkészíteni. (4) Az iparűzési adóbevallásokat településsorosan a 13. számú melléklet alapján úgy kell feldolgozni, hogy a magánszemély vállalkozók Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások, a nem magánszemély vállalkozók esetében Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adólappal rendelkező, Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, befektetési vállalkozások, kockázati tőke társaságok, kockázati tőkealapok iparűzési adóbevallásait Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kell feldolgozni. Valamennyi vállalkozás iparűzési adóbevallását Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adólappal rendelkező, Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kell feldolgozni. (5) Az iparűzési adóbevallásokat nemzetgazdasági ágazatok szerint a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalommal úgy kell feldolgozni, hogy forint iparűzési adóalapot meg nem haladó, forint közötti iparűzési adóalappal rendelkező, forint közötti iparűzési adóalappal

4 rendelkező, valamint forint iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre. A nemzetgazdasági ágazatokat a KSH Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere alapján kell meghatározni. (6) Egyszerűsített adóalap megállapítást választó adózók iparűzési adóbevallásait a 13/b. számú melléklet alapján településsorosan kell feldolgozni. (7) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről szóló bevallásokat a 13/c. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell feldolgozni. 4/C. Az iparűzési adóerő-képesség számítása A befizetések teljesítése 5. (1) Az építményadó befizetése az adóhatóság építményadó beszedési számlájára, a telekadó befizetése az adóhatóság telekadó beszedési számlájára, a magánszemély kommunális adójának befizetése az adóhatóság magánszemély kommunális adója beszedési számlájára, a vállalkozók kommunális adójának befizetése az adóhatóság vállalkozók kommunális adója beszedési számlájára, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó befizetése az adóhatóság tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára, az építmény utáni idegenforgalmi adó befizetése az adóhatóság építmény utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára, a helyi iparűzési adó befizetése az adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára, a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése az adóhatóság jövedelemadó beszedési számlájára, a késedelmi pótlék befizetése az adóhatóság pótlék beszedési számlájára, a mulasztási bírság, az önellenőrzési pótlék, a végrehajtási költség az adóbírság az adóhatóság bírság beszedési számlájára történik. (2) A gépjárműadót a gépjárműadó beszedési számlára kell befizetni. (3) A talajterhelési díj befizetése az adóhatóság talajterhelési díj beszedési számlájára történik. (4) Az önkormányzatot megillető adók módjára behajtandó köztartozások befizetése az egyéb bevételek elszámolási számlára történik. (5) A luxusadót a luxusadó beszedési számlára kell befizetni. (6) Más szerv által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások befizetése az idegen bevételek elszámolási számlára történik. (7) Az államigazgatási eljárási illetéket és az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték után felszámított mulasztási bírságot, valamint a késedelmi pótlékot az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell befizetni. A befizetések ellenőrzése 6. (1) Az adóhatóság a számláit vezető hitelintézettől naponta érkező számlakivonatokon jóváírt összegeket egyezteti a hitelintézet által mellékelt fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokról készített másolatokkal, illetve a Postán befizetett a Posta Elszámoló Központ által rögzített készpénz-átutalási megbízásokról készült kivonatokkal, eltérés esetén a különbözetet - rendeltetésének felderítéséig - átfutó tételként tartja nyilván. (2) Ha a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonat szerint a jóváírás több, mint a befizetett készpénzátutalási megbízásokról készült flopin szereplő összeg, illetve a számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénzátutalási megbízásokon szereplő összeg, elszámolni csak készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összeget szabad. A befizetések elszámolása (számfejtése) 7. (1) Az adózó által teljesített befizetések elszámolásánál az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni. (2) (3) 8. A befizetések nyilvántartása, utalása

5 9. (1) A hitelintézet az adóhatóság számára helyi adók befizetésére adónemenként külön beszedési számlát, a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó befizetésére jövedelemadó beszedési számlát, a gépjárműadó befizetésére gépjárműadó beszedési számlát, a luxusadó befizetésére luxusadó beszedési számlát, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési számlát, (a továbbiakban együtt: adóbeszedési számla), az államigazgatási eljárási illeték befizetésére államigazgatási eljárási illeték beszedési számlát - a Fővárosi önkormányzat adóhatósága számára külön államigazgatási eljárási illeték beszedési számlát - (a továbbiakban: illetékbeszedési számla) nyit. A hitelintézet a késedelmi pótlék beszedésére pótlék beszedési számlát, a mulasztási bírság, az adóbírság, az önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére - ideértve az illetékbeszedés kapcsán megállapított végrehajtási költséget is - bírság beszedési számlát nyit. (2) Az adóhatóság adóbeszedési számláit, az illeték beszedési számlát, a pótlék beszedési számlát és a bírság beszedési számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza a napi - a hitelintézet által megküldött - befizetéseket, a beszedési számlákról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegeket, valamint ezek egyenlegét. A nyilvántartás adatait a hitelintézet számlakivonatának [6. (1) bek.] adataival folyamatosan egyeztetni kell. (3) Az adóbeszedési számlákról, az illeték beszedési számláról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegekről kiadási naplót kell vezetni, amely tartalmazza a számlakivonat számát, az utalás megnevezését vagy annak jelölését (kódját), az utalt összeget és a beszedési számla banki megterhelésének napját. (4) A számlakivonat nyilvántartás adatai alapján utalt összegnek zárás idején meg kell egyeznie a kiadási napló utalási összegével. A befizetett összegnek egyezni kell az egyedi nyilvántartó lapokra a bejegyzett befizetések, valamint az átfutó nyilvántartásba vett befizetések együttes összegével. (5) Pénzügyi zárások során a számlakivonat nyilvántartás ellenőrzött záró összegét az adóhatóság a főkönyvi könyvelés részére adja át. (6) Az államigazgatási eljárási illeték beszedési számláról a kincstárhoz történő utalásokat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt módon és időpontban kell teljesíteni. (7) (8) (9) Befizetések visszatérítése 10. (1) Túlfizetés esetén az adózó rendelkezhet az összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság - ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása - a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésre számolja el. (2) Ha az adózó nem szerepel a nyilvántartásban, az adóhatóság a befizetett összeget átfutó bevételként kezeli és rendeltetésének közlése végett a befizetőt haladéktalanul megkeresi. Pótlékok, bírságok 11. A késedelmes befizetés utáni pótlék, az önellenőrzéshez kapcsolódó pótlék számítás rendjét, az adóhiány esetén fizetendő adóbírság és a mulasztási bírság szabályait az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza. Egyéb és idegen bevételek elszámolása 12. (1) Az adóhatóság az egyéb bevételek elszámolási számlára befolyt bevételeket az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára utalja át. Az önkormányzat egyéb bevételek elszámolási számlájára befolyt befizetések utalásának rendjét és időpontját az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szabályozza. (2) Az adóhatóság az idegen bevételek elszámolási számlára befolyt, az önkormányzatot megillető bevételeket, az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára, a nem az önkormányzatot megillető bevételeket a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára utalja át. Az önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájára befolyt befizetések utalásának rendjét és időpontját az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szabályozza. (3) Az egyéb bevételek elszámolási számlára, valamint az idegen bevételek elszámolási számlára történt ismeretlen rendeltetésű befizetésekről az adóhatóság átfutó bevételi nyilvántartást vezet.

6 (4) Ha az egyéb bevételek elszámolási számlára, valamint az idegen bevételek elszámolási számlára befizetett összeg végrehajtási költséget is tartalmaz, akkor a végrehajtási költségről az adóhatóság analitikus nyilvántartást vezet, és a végrehajtási költséget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalja. (5) Az egyéb bevételek elszámolási számlát, valamint az idegen bevételek elszámolási számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet. Az összegek nyilvántartására a 9. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Az adó, a gépjárműadó, a luxusadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási illeték és az adók módjára behajtandó köztartozások számítógépes adatfeldolgozásának rendje 13. (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek számítógépes nyilvántartása az adópolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott programrendszerrel végezhető. (2) A számítógépes programrendszert leíró dokumentációt (rendszerleírást, határozatmintákat stb.) a programrendszer tervezett bevezetését megelőző 180 nappal elektronikus úton és 6 darab papír alapú példányon kell az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz benyújtani. A benyújtással egyidejűleg igazolni kell a programrendszer jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. Ha a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, illetve felhívásra 8 napon belül nem fizeti meg a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. (3) A számítógépes programrendszer nem hagyható jóvá, ha működése jogszabálysértő vagy alkalmazása jogszabálysértést eredményez. (4) A kérelemhez csatolni kell a kincstár adatfogadásról szóló igazolását, valamint a díj megfizetését igazoló banki átutalási bizonylatot is. Az információs szolgáltatás rendje 14. (1) Az adóhatóság - a kincstár területi szervei közreműködésével - az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról, a luxusadóról, az államigazgatási eljárási illetékről, az adók módjára behajtandó köztartozásokról az adózók adószámláján lévő adatok alapján június 30-ai állapotnak megfelelő féléves, továbbá a december 31-ei állapotnak megfelelő év végi zárási összesítőt készít. A zárási összesítő és az adószámlák összegei között eltérés nem lehet. A zárási összesítő kiadási tételeit magánszemély és vállalkozó megbontásban kell a főkönyv részére átadni. A zárási összesítőt a 3., 3/b. és 3/c. számú mellékletek alapján kell elkészíteni. A zárási összesítő elkészítéséhez szükséges kitöltési útmutatót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a kincstár területi szervein keresztül bocsátja az adóhatóságok rendelkezésére. Az adóhatóság az első félévi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját július 20-áig, az év végi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 20-áig ellenőrizve, aláírással és az adóhatóság pecsétjével ellátva a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az adóhatóságok zárási összesítőiből a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) szintű zárási összesítőt készít. A féléves zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját július 30. napjáig, az év végi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 30. napjáig a kincstár területi szerve a kincstár részére megküldi. (2) Az adóhatóság az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt adattartalommal és határidőre adatszolgáltatást teljesít. Az adóhatóság az általa nyilvántartott követelések, kötelezettségek változását és az adóbeszedési számlák forgalmát az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett Tájékoztató alapján - legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig - összesíti és feladja az önkormányzati főkönyvi nyilvántartás számára rögzítés céljából. (3) Az adóhatóság a kivetéssel megállapított adók, gépjárműadó, luxusadó adatairól összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyév május 20. napjáig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. A kivetéssel megállapított adók, a gépjárműadó, luxusadó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyév május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. Az adóbeszedésre kötelezett által beszedett idegenforgalmi adó (a továbbiakban: beszedett adó), a jövedelemadó adatairól az adóhatóság összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év május 20. napjáig megküldi a kincstár illetékes területi szerve részére. A beszedett adó, a jövedelemadó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. Az adóhatóság az E,

7 illetve a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól a december 31-i állapotnak megfelelően összesítést készít és a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az E, illetve a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 25. napjáig megküldi a kincstár részére. A kivetési összesítőt és a beszedett adóról, valamint az E és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól készült összesítőt az számú mellékletek, a jövedelemadó összesítőt a 14. számú melléklet, a luxusadó kivetési összesítőt pedig a 20. számú melléklet alapján kell elkészíteni. (4) Az adóhatóság a vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó június 30-áig beérkező bevallásainak feldolgozásáról összesítőt készít, az erről készült mágneses adathordozót a tárgyévet követő év augusztus 15-ig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. A vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó bevallásainak feldolgozásáról a kincstár területi szerve településtípusonként (megyei jogú város, város, nagyközség, község) megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint az iparűzési adóbevallások települési önkormányzatonkénti bontásban készült feldolgozási összesítőinek mágneses adathordozóját a tárgyév szeptember 1. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár országos összesítőt készít és azt, valamint a megyei (fővárosi) kincstár területi szervei által készített megyei (fővárosi) és településsoros összesítők mágneses adathordozóját az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szeptember 5. napjáig megküldi. Az adóhatóság a december 31-ig beérkezett iparűzési adóbevallásokat január 20-áig feldolgozza és a területileg illetékes Igazgatóság részére megküldi. Az iparűzési adóbevallások feldolgozásáról a kincstár területi szerve településtípusonként (megyei jogú város, város, nagyközség, község) megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint annak települési önkormányzatonkénti bontását mágneses adathordozón január 30-áig megküldi a kincstár részére. A kincstár országos összesítőt készít és azt, valamint a megyei (fővárosi) kincstár területi szervei által készített megyei (fővárosi) és településsoros összesítők mágneses adathordozóját 5 munkanapon belül az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. Az önadózók bevallásainak feldolgozásáról készült összesítőket a 12-13/b. számú melléklet alapján kell elkészíteni. Az adóhatóság a december 31-éig beérkező ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallásainak (bejelentéseinek) feldolgozásáról összesítőt készít, az erről készült mágneses adathordozót a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint annak mágneses adathordozóját január 30-ig a kincstár részére megküldi. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról készült összesítőt a 13/c. számú melléklet alapján kell elkészíteni. (5) A kincstár a (2)-(4) bekezdés szerinti megyei (fővárosi) összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít, és az erről készült mágneses adathordozót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. (6) Az adóhatóság a január 1-jei állapotnak megfelelően összesítést készít az önkormányzat által bevezetett helyi adókról. Az összesítést az adóhatóság január 31-ig küldi meg a kincstár területileg illetékes szervének. Az önkormányzatok által bevezetett helyi adókról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és annak mágneses adathordozóját a kincstár adatfeldolgozásért felelős területi szerve részére, papírra nyomtatott adattartalmát az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére február 10-ig megküldi. Az összesítőt a 15. számú melléklet alapján kell elkészíteni. (7) Az adóhatóság a lakás utáni építményadó fizetési kötelezettség alól igényelt adófelfüggesztésről összesítőt készít a február 15-i állapotnak megfelelően és azt a kincstár illetékes területi szerve részére március 20-áig megküldi. A kincstár illetékes területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít és mágneses adathordozóját március 25-éig a kincstár részére megküldi. A kincstár a megyei (fővárosi) összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít és az erről készült mágneses adathordozót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. (8) (9) (10) Az adóhatóságnak a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal, szerkezetben és hivatkozásokkal kell a helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványt rendszeresítenie. Az adóhatóság az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében további kiegészítő adatokat kérhet a bevallásban. Ha az adóhatóság az adózót az önkormányzati rendelet alapján adókedvezményben vagy adómentességben részesíti, akkor a 17. számú melléklet szerinti összesítést kell elkészítenie. Az összesítőt az adóhatóság augusztus 15-éig megküldi a kincstár területi szervének. A kincstár területi szerve az összesítésből megyei (fővárosi) szintű összesítőt készít és annak mágneses adathordozóját szeptember 1. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár országos összesítőt készít és azt

8 mágneses adathordozón az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szeptember 5. napjáig megküldi. (11) Az adóhatóság a luxusadóról a 21. számú melléklet szerinti adattartalommal összesítőt készít, annak mágneses adathordozóját pedig a tárgyév május 20. napjáig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az adóhatóság által elkészített összesítőkből a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyév május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár az összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít, és az erről készült mágneses adathordozót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. (12) Az adóhatóságnak a 22. számú melléklet szerinti adattartalommal és szerkezetben luxusadó bevallási nyomtatványt kell rendszeresítenie. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági adók és az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, könyveléséről és elszámolásáról szóló 113/1981. (PK. 23.) PM utasítás. 1. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Az adóhatóság megnevezése:... Azonosítószáma:... Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz 1. Az adóalany neve:... születési helye és ideje:... anyja leánykori családi és utóneve:... adóazonosító jele, adószáma:... lakcíme:... székhelyének, vagy telephelyének címe: a gépjármű rendszáma, alvázszáma:... a gépjármű teljesítménye (kilowatt/lóerő): Az adómentesség jogcíme (a megfelelő válasz betűjelét karikázza be): a) költségvetési szerv, egyház tulajdonában lévő gépjármű, b) társadalmi szervezet, alapítvány, ha az adóévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem volt, c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű, da) súlyos mozgáskorlátozott személy gépjárműve, db) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító gépjármű, e) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, f) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az évi XVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű. 3. A 2. pont szerinti mentességhez kapcsolódó feltételek beálltának/megszűnésének időpontja (a megfelelő aláhúzandó):

9 ... év... hó... nap 4. A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú születési ideje:... év... hó... nap 5. A rendőrhatóság igazolása szerinti időpont, amikor a gépjármű jogellenesen kikerült az adóalany birtokából:... év... hó... nap Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek...., év... hó... nap 2. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez... (cégszerű) aláírás AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Az adóhatóság megnevezése:... Azonosítószáma:... Az adózó azonosítószáma:... BEJELENTÉS a kombinált áruszállítás esetén a belföldi forgalmi rendszámú tehergépjárművek után az adóalanyt megillető adókedvezmény igénybevételéhez [A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 8. (4)-(6) bek.] 1. A tehergépjármű utáni adó alanyának neve:... lakcíme:... székhelyének, telephelyének címe: adószáma: A tehergépjármű rendszáma: Az adókedvezményt az... évben lebonyolított 40 járat feletti kombinált áruszállítás után igényli. 4. A fuvarokmány száma:

10 , év... hó... nap 3. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Zárási összesítő I.... (cégszerű) aláírás (az adó, a gépjárműadó, a luxusadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság számlán szereplő adatok összesítéséhez) ( év hó nap) Évközi változás Megnevezés Adózók száma Nyitó Folyó évi terhelés Terhelés Törlés Felsz megszű csö összes hátralék nem esedékes hátralék túlfizeté s múltra folyóra múltra folyóra múltra Adónem megnevezése magánszemély vállalkozó Pótlék Bírság Elszámolásra nem került befizetés Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés) ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II. Bevételek Nyitó egyenleg Bevétel Átfutó bevétel Bevétel összesen Átfutó visszafizetés Átvezetett befizetések Költségvetéstől visszakapott bevétel Bevételek együtt magánszemély Forint vállalkozó

11 Kiadások 10 Visszatérítés előző évi túlfizetésből 11 Visszatérítés folyó évi túlfizetésből 12 Érdekeltségi célú utalás 13 Gépjárműadó 15 Építményadó 16 Telekadó 17 Magánszemélyek kommunális adója 18 Vállalkozók kommunális adója 19 Iparűzési adó 20 Luxusadó 21 Egyéb utalás 22 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) 23 Idegenforgalmi adó (építmény után) 24 Jövedelemadó 25 Pótlék 26 Bírság 27 Talajterhelési díj 28 Adószámlák közötti átutalás 29 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó 36 Helyszíni bírság 37 Saját szabálysértés Költségvetéstől visszakapott utalás Kiadás összesen Számla egyenleg Megnevezés Összes helyesbített tartozás múlt évi előírásra Befizetés folyó évi előírásra összes hátralék Záró nem esedékes hátralék Ft-ban Hátralék változás túlfizeté s Adónem megnevezése magánszemély vállalkozó Pótlék Bírság Elszámolásra nem került befizetés Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés) ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ III. (gépjárműadó zárási összesítőhöz)

12 Ft-ban Adózók száma Adótárgyak száma Gjt. 8. (2)-(4) bek. alapján adott kedvezmény (10. oszlopból) /a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 3/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ (idegen bevételek elszámolásához) (... év... hó... nap) Megnevezés Hátralékoso k száma köztartozás Behajtásra kimutatott köztartozások késedelmi pótlék változások együtt köztartozás késedelmi pótlék Befizetések Idegen bevételek Elszámolásra nem került befizetés ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II. behajtási költség Bevételek Nyitó egyenleg Átfutó bevétel Átfutó visszafizetés Bevételek együtt Kiadások 31 Átutalás saját költségvetésnek 32 Átutalás más szerv részére 34 Egyéb utalás 35 Idegen szabálysértés 36 Visszafizetés egyéb címen Kiadások összesen Számla egyenleg Ft-ban 3/c. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Zárási összesítő I. (államigazgatási eljárási illeték számlán szereplő adatok összesítéséhez) (... év... hó... nap)

13 Megnevezés Adózók száma összes hátralék Nyitó Követelés túlfizetés Előírása Törlése mú előí múltra folyóra múltra folyóra Államigazgatási eljárási illeték Mulasztási bírság Pótlék Elszámolásra nem került befizetés Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés) ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II. Bevételek Nyitó egyenleg Bevétel Átfutó bevétel Bevétel összesen Átfutó visszafizetés Átvezetett befizetések Bevételek együtt Kiadások 10 Visszatérítés előző évi befizetésből 11 Visszatérítés folyó évi befizetésből 13 Visszautalás saját költségvetésnek 14 Utalás a Magyar Államkincstárhoz Saját költségvetéstől kapott összeg a visszatérítés fedezetének biztosítása érdekében Kiadás összesen Számla egyenleg Forint 4. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 4/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 5. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez ÉPÍTMÉNYADÓ (terület után) évi kivetési összesítő Megnevezés Jellemző érték (szám, m 2 ) Adómegállapítás (Ft)

14 Adóalanyok száma összesen - Ebből: Magánszemély - Jogi személy - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - Egyéb - Adóalanyiság jogcíme - Tulajdonosok - Vagyoni értékű jog jogosítottjai - 1. Lakás hasznos alapterület - 2. Htv. *13. a)-b) pontja alapján mentes - L 3. Htv. 13. d), f) pontja alapján mentes - A 4. Htv. 13. g) pontja alapján mentes - K 5. Htv a alapján mentes - Á 6. Önkormányzati döntés alapján mentes - S 7. LAKÁS ADÓKÖTELES TERÜLETE ÉS ADÓJA [1- ( )] 8. Önkormányzati döntés alapján mentes Ft - 9. Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ [7-(8+9)] Üdülő hasznos alapterülete - Ü 12. Htv. 13. d), f) pontja alapján mentes - D 13. Htv. 13. g) pontja alapján mentes - Ü 14. Önkormányzati döntés alapján mentes - L 15. ÜDÜLŐ ADÓKÖTELES TERÜLETE ÉS ADÓJA [11- ( )] Ő 16. Önkormányzati döntés alapján mentes Ft Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ [15-(16+17)] Garázs - E 20. Műhely, gazdasági épület - G 21. Üzlethelyiség, raktár, pince - Y 22. Műterem, iroda - É 23. Egyéb - B 24. Htv. 13. d) pontja alapján mentes Htv. 13. f) pontja alapján mentes - É 26. Htv. 13. h) pontja alapján mentes P 26. Önkormányzati döntés alapján mentes - Ü 27. ADÓKÖTELES TERÜLET ÉS ADÓ [ ( )] L 28. Önkormányzati döntés alapján mentes Ft - E 29. Htv a alapján csökkentés - T 30. FIZETENDŐ ADÓ [27-(28+29)] ÖSSZES TERÜLET ÉS AZ ADÓJA ( ) 32. AZ ÖSSZES FIZETENDŐ ADÓ ( ) -

15 * A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez ÉPÍTMÉNYADÓ (forgalmi érték után) évi kivetési összesítő Megnevezés Jellemző érték (szám, Ft) Adómegállapítás (Ft) Adóalanyok száma összesen - Ebből: Magánszemély - Jogi személy - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - Egyéb - Adóalanyiság jogcíme - Tulajdonosok - Vagyoni értékű jog jogosítottjai - 1. Az építmény forgalmi értéke - 2. Korrigált forgalmi érték - 3. Htv. 13. a)-b) pontja alapján mentes - 4. Htv. 13. d), f) pontja alapján mentes - 5. Htv. 13. g) pontja alapján mentes - 6. Htv. 13. h) pontja alapján mentes - 6. Htv a alapján mentes - 7. Önkormányzati döntés alapján mentes - 8. Adóköteles forgalmi érték és adó [2-( )] 9. Önkormányzati döntés alapján mentes Htv a alapján csökkentés FORG.ÉRTÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ [8-(9+10)] - 7. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez TELEKADÓ... ÉVI KIVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Megnevezés Jellemző érték (szám, m 2 ) Adómegállapít ás (Ft) Adóalanyok száma összesen - Ebből: Magánszemély - Jogi személy -

16 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - Egyéb - Adóalanyiság jogcíme - Tulajdonosok - Vagyoni értékű jog jogosítottjai - 1. Belterületi földrészlet területe - 2. Htv. 19. a) pontja alapján mentes - T 3. Htv. 19. b) pontja alapján mentes - E 4. Htv. 19. c) pontja alapján mentes - R 5. Htv. 19. d) pontja alapján mentes - Ü 6. Htv. 19. e) pontja alapján mentes - L 7. Htv. 19. f) pontja alapján mentes - E 8. Önkormányzati döntés alapján mentes - T 9. ADÓKÖTELES TERÜLET ÉS AZ UTÁNA FIZETENDŐ ADÓ [1-( )] Önkormányzati döntés alapján mentes Ft. 11. Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ [9-(10+11)] 13. Belterületi földrészlet forgalmi értéke Korrigált forgalmi érték - F É 15. Htv. 19. a) pontja alapján mentes - O 16. Htv. 19. b) pontja alapján mentes - R R 17. Htv. 19. c) pontja alapján mentes - G 18. Htv. 19. d) pontja alapján mentes - A T 19. Htv. 19. e) pontja alapján mentes - L 20. Htv. 19. f) pontja alapján mentes - É 21. Önkormányzati döntés alapján csökkentés - M I 22. ADÓKÖTELES FORGALMI ÉRTÉK ÉS AZ UTÁNA FIZETENDŐ ADÓ K [14-( )] Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ (22-23) 8. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Magánszemélyek kommunális adója... évi kivetési összesítő Megnevezés Adótárgy jellege Építmény Telek Bérlet Jellemző érték (darabszám) Adómegállapít ás (Ft)

17 1. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZEGE - 2. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény - 3. Htv. 10. alapján csökkentés - 4. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ 1-(2+3) - 9. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Idegenforgalmi adó (épület után)... évi kivetési összesítő

18 10. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Gépjárműadó I évi kivetési összesítő Személyszállító gépjárművek (autóbusz, lakópótkocsi kivételével) Megnevezés... éves Mindösszesen 1. Adóköteles személygépkocsi db adóalap (kilowatt) adó összeg (Ft) db adóalap (kilowatt) adó összeg (Ft)

19 2. Adómentes személygépkocsi ( ) 3. a gépjárműadó törvény 5. a) 4. a gépjárműadó törvény 5. b) 5. a gépjárműadó törvény 5. f) 6. a gépjárműadó törvény 5. j) 7. a gépjárműadó törvény 5. k) 8. Összes személygépkocsi (1+2) 9. Adóköteles motorkerékpár 10. Adómentes motorkerékpár ( ) 11. a gépjárműadó törvény 5. a) 12. a gépjárműadó törvény 5. b) 13. a gépjárműadó törvény 5. j) 14. a gépjárműadó törvény 5. k) 15. Összes motorkerékpár (9+10) 16. A Központi Adatfeldolgozó Hivatal által átadott adatok: - személygépkocsi - motorkerékpár 17. MINDÖSSZESEN 10/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Gépjárműadó II évi kivetési összesítő Megnevezés 1. Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek 2. Kedvezmény összesen (3+4+5+) 3. 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 4. 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 5. 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek száma db AUTÓBUSZ (lakópótkocsi) TEHERGÉPJÁRMŰ NYER adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség öszszege Ft fizetendő adó Ft öszszes adó Ft száma db adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség öszszege Ft fizetendő adó Ft öszszes adó Ft száma db adóköteles adóalap kg

20 6. Mentesség összesen ( ) 8. a gépjárműadó törvény 5. a) 9. a gépjárműadó törvény 5. b) 10. a gépjárműadó törvény 5. c) 11. a gépjárműadó törvény 5. j) 12. a gépjárműadó törvény 5. k) 13. MINDÖSSZESEN (1+2+6) 10/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője év Nem mentes gépjárművek MENTESSÉG a gépjárműadó törvény 5. a) a gépjárműadó törvény 5. b) a gépjárműadó törvény 5. f) Mentesség összesen MINDÖSSZESEN Megnevezés SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ TEHERGÉPJÁRMŰ adótárgy (db) mentesség összege Ft összes adó Ft adótárgy (db) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője év mentesség összege Ft összes adó Ft darab összes adó (Ft) 11. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez IDEGENFORGALMI ADÓ (tartózkodási idő után vagy szállásdíj, ellenérték alapján) 20. évi feldolgozási összesítő Megnevezés Jellemző érték (szám) Adómegállapítás (Ft) Tartózkodási idő után 1. Vendégéjszakák száma 2. IDEGENFORGALMI ADÓ 3. Htv. 31. (1) bekezdésének a) pontja alapján mentes

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat azonosító száma:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS. adóévről POGÁNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodája 2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1. Tel: 29/330-011 Iparűzési adó számla : 11742197-15392017-03540000 Mulasztási bírság számla: 11742197-15392017-03610000 Késedelmi pótlék számla:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Szentgotthárd önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Statisztikai számjele: Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):...

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Statisztikai számjele: Számláját vezető pénzintézet(ek) megnevezése, címe:... Bankszámlaszáma(i):... Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Écs önkormányzat illetékességi

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20. adóévről Márianosztra önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről VÁMOSÚJFALU önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Iparűzési adó beszedési számla: 11734169-15545813-03540000

Részletesebben

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. adóévről LEVÉL önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyomaendrőd önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g é n e k B á c s b o r s ó d i H i v a t a l a 6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3. Tel./Fax: 79/451-501,451-562 e-mail: korj.b.borsod@t-online.hu

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

- - 2. Bevallási időszak : 2008. év hó naptól 2008. év hó napig

- - 2. Bevallási időszak : 2008. év hó naptól 2008. év hó napig HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Dorog Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről P o l g á r m e s t e r i H i v a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Adócsoport ADÓ /7

Szerencs Város Önkormányzata Adócsoport ADÓ /7 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóben a Szerencs Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Önkormányzati adóhatóság tölti ki! BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. év Beérkezés/postára adás dátuma: 20... év hó nap Átvevő aláírása:.. Iktatószám:..

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Etyek Község Önkormányzat Adóirodája ... Név:.. Adóazonosító:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandójellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Etyek önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168, 96/474-087 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Ravazd önkormányzat

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Gyomaendrőd önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről DUNAVECSE VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám::30- /2012. Benyújtás, postára adás napja:.év hó.. nap Adózó adó-nyilvántartási száma:.. A bevallás benyújtási határideje: 2012. május 31. Átvevő aláírása BEVALLÁS a

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve Benyújtandó: Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tel.: 63/364-800 23-mellék Helyi iparűzési adó számlaszám: Késedelmi pótlék számlaszám: Mulasztási bírság

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) 1. Éves bevallás 5. Évközben kezdő adózó bevallása

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) 1. Éves bevallás 5. Évközben kezdő adózó bevallása 35/2008.(XII.3) PM rendelet alapján HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Tolna Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Jászárokszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Écs-Ravazd körjegyzőség 9083 Écs, Fő u. 94. Tf: 96/473-168, 96/474-087 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. Önkormányzati szám: Iktatószám: Érkezés időpontja:...

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdő adózó bevallása 2.6. Naptári

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdő adózó bevallása 2.6. Naptári HELYI I PARŰZÉSI A DÓBEVAL LÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: az átvevő aláírása 1. Azonosító adatok: címe (lakóhelye, székhelye): telephelye:

Részletesebben

2007. adóévről EGER Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

2007. adóévről EGER Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről HELYI I PARŰZÉSI A DÓBEVAL LÁS 0 7 87ÁM 2007. adóévről EGER Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben az Ordacsehi önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Vaszar önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a Karcag Városi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Helyi iparűzési adó. Az adó alanya:

Helyi iparűzési adó. Az adó alanya: Helyi iparűzési adó Az adó alanya: Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző Az szja törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég Az szja törvényben meghatározott mezőgazdasági

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben... Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségról (Benyújtandó

Részletesebben

Adózó adó-nyilvántartási száma: 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

Adózó adó-nyilvántartási száma: 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Jászboldogháza Község önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - 2011. adóévben KOMÁROM önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS. II. Bevallott időszak

BEVALLÁS. II. Bevallott időszak BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2012. adóévben a Murony Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Jászszentandrás önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Számlaszám: 11745114-15409814-03540000

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóben TISZALÖK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak I. Bevallás jellege BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:...

1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Születési helye, ideje:... 3. Anyja születési családi és utóneve:... BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Péteri Község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - adóévében

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - adóévében BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - FŐLAP - adóévében KOMÁROM önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Jászszentandrás község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki!

Lesence Völgye Településk Körjegyzősége 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. Tel/Fax.: 87/436-151 Az adóhatóság tölti ki! HELYI I PARŰZÉSI A D ÓBEVA L L Á S 200.. adóévről Lesencetomaj Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Lesence Völgye Településk

Részletesebben

VII. Az adó 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)...., 2. Eladott áruk beszerzési értéke....,

VII. Az adó 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)...., 2. Eladott áruk beszerzési értéke...., BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben a püspökladányi önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben