13/1991. (V. 21.) PM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/1991. (V. 21.) PM rendelet"

Átírás

1 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem: 1. (1) A települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását az e rendeletben szabályozott módon látja el. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés kiterjed: a) a helyi adókra (a továbbiakban: adó), b) a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban: gépjárműadó), c) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó), d) a luxusadóra, e) a talajterhelési díjra, f) azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalja, g) az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő államigazgatási eljárási illetékre, amelyet nem illetékbélyegben kell leróni. Nyilvántartások létrehozása 2. (1) Az adóhatóság a fizetési kötelezettség jogcíme, összege, az abban bekövetkezett változás, továbbá a befizetés, az ebből számolt késedelmi pótlék, bírság, végrehajtási költség, valamint a fennálló hátralék vagy túlfizetés megállapításához szükséges adatokról nyilvántartást vezet. (2) Az adóhatóságnak az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez a következő nyilvántartásokat kell létrehoznia: a) az adózó törzsadat (állandó adatok) nyilvántartása, b) az adózó nem állandó jellegű (változó) adatait tartalmazó nyilvántartás, c) az adózó egyedi adatait tartalmazó - folyamatosan vezetett - adószámla, külön az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról, a luxusadóról és az államigazgatási eljárási illetékről, d) a forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartása, e) az adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása, f) biztosítási intézkedés nyilvántartása, g) végrehajtási eljárás nyilvántartása. (3) Nyilvántartások tartalma 3. (1) Az adózó törzsadat nyilvántartása [2. (2) bek. a) pontja] a következő adatokat (a továbbiakban: törzsadatok) tartalmazza: a) az adózó, a talajterhelési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban együtt: adózó) azonosító adatait (nem vállalkozó magánszemélyeknél családi és utónév, nők esetében leánykori családi és utónév is, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel; vállalkozóknál név, székhely, telephely, adószám és statisztikai számjel), b) az adó, a gépjárműadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, a luxusadó adatait (a kivetett vagy a bevallott adók és az adóelőleg összegét, a bevallott talajterhelési díj összegét, valamint az ezek összegének megállapításához szükséges alapadatokat). (2) Az adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartása [2. (2) bek. b) pontja] tartalmazza: a) az évközi adóváltozási tételeket (pótelőírást, törlést stb.), tételenként az adózó azonosító adatát, az adó nemét, a változás forint összegét, azt a megnevezést vagy jelölést, amely egyértelműen meghatározza a változás könyvelési tétel jellegét,

2 b) az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adója, a vállalkozók kommunális adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, az építmény utáni idegenforgalmi adó, az iparűzési adó, a jövedelemadó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj, a luxusadó, az államigazgatási eljárási illeték, a pótlék és a bírság beszedési számlán jóváírt, de véglegesen el nem számolható befizetések (átfutó bevételek) adatait, a befizető nevét, a befizetett összeget, a befizetés dátumát és az átfutó tétel rendezése érdekében szükséges adatokat. (3) Az adózó adószámlája [2. (2) bek. c) pontja] tartalmazza: a) az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokat, b) az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett adóazonosító adatokat, a kivetett vagy a bevallott adó, gépjárműadó, jövedelemadó, luxusadó, talajterhelési díj, a fizetendő államigazgatási eljárási illeték összegét, a bevallott adó és az előírt adóelőleg különbözetét, valamint a befizetések összegét, c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, d) a befizetés összegét, számlakivonat számát, az esetleg felszámolt pótlék, bírság és végrehajtási költség azonosító adatait és az összeget. (4) A forintot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartása [2. (2) bek. d) pontja] tartalmazza: a) az adózó nevét, adóazonosító jelét, adószámát és a statisztikai számjelét, b) az adó megnevezését és a törölt adótartozás összegét. (5) Az adófelfüggesztést igénybe vevők nyilvántartása [2. (2) bek. e) pontja] tartalmazza: a) az adózó nevét, adóazonosító jelét, b) az adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét, helyrajzi számát, alapterületét, c) az adófelfüggesztés kezdő évét, d) éves bontásban a kivetett (előírt) adó összegét és az előző év(ek)ben a felszámított kamatot, a tárgyévben bejegyzett jelzálog összegét, valamint az előző évben vagy az előző években bejegyzett jelzálog összegét, e) az adófelfüggesztés megszűnésének időpontját és okát. (6) A biztosítási intézkedés nyilvántartása [2. (2) bek. f) pontja] tartalmazza: a) a biztosítási intézkedés alá vont fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító jelét vagy adószámát és statisztikai számjelét, b) a biztosítási intézkedés elrendelésének időpontját, c) az intézkedés alapjául szolgáló okirat megnevezését, iktatószámát, d) a biztosítási intézkedés megnevezését (pénzkövetelés biztosítása, meghatározott dolog zárolása), e) a biztosítási intézkedés feloldásának időpontját és annak jogalapját. (7) A végrehajtási eljárás nyilvántartása [2. (2) bek. g) pontja] tartalmazza: a) a fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító jelét, adószámát és a statisztikai számjelét, b) a végrehajtható okirat megnevezését (határozat, adóbevallás stb.) és iktatószámát, c) a végrehajtható köztartozás megnevezését, d) a fizetésre kötelezett munkahelyének nevét, címét, e) a fizetésre kötelezett bankszámlaszámát, f) a végrehajtás során tett intézkedéseket (inkasszó benyújtását, ingó és ingatlan vagyontárgyak végrehajtását stb.) és azok időpontját, az intézkedés eredményeként befolyt pénzösszegeket, a jelentési kötelezettség időpontját, g) a behajtásra kimutatott köztartozás összegét, a késedelmi pótlékot, h) a végrehajtási költséget, i) a levonás, átutalás, megfizetés elmulasztásának tényét. (8) A (3) bekezdésben felsorolt adatokat az elszámolás (számfejtés) elvégzéséhez szükséges részletezésben kell nyilvántartani, elkülönítve a saját, illetve az idegen tartozásokat, befizetéseket, változásokat. Nyilvántartások vezetése, kezelése 4. (1) Az adózói törzsadat-nyilvántartás vezetésének rendje: a) A 2. (1) bekezdése és a 3. (1) bekezdése szerinti törzsadatokat az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi vagy törli. b) Az éves adókivetésről kivetési összesítőt (lajstromot), az önadózók bevallásainak feldolgozásáról összesítőt kell készíteni. E listának a 3. (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. A törzsadatok alapjául szolgáló adóbevallásokat egy helyen, elkülönítetten kell tárolni. c) Az adóhatóságnak biztosítani kell, hogy mind a törzsadatok létrehozását követően, mind ezek esetleges módosítása után valamennyi adat (mágneses) adathordozón kimentésre kerüljön, és az állományt elkülönítve a biztonsági-technikai előírásokhoz igazodóan tárolják.

3 d) Év végén az éves adattartalomról listát kell készíteni és az adatokat - biztosítva a technikai változásoknak megfelelően az adatállomány továbbvitelét - számítógépes adathordozón kell tárolni. (2) A 3. (2) bekezdése szerint létrehozott, nem állandó jellegű adatnyilvántartás vezetésének rendje: a) Az esetenként jelentkező évközi változási tételeket az adóhatóság listába foglalja (könyvelési napló stb.). Ez a lista folyamatosan növekvő sorszámmal ellátva, tételesen tartalmazza a 3. (2) bekezdésében felsorolt adatokat. b) Az előállított könyvelési lista - melynek sorszámozását a gépi program biztosítja - az (1) bekezdés c) pontjában előírt módon kerül tárolásra és kimentésre. (3) A 3. (3) bekezdés szerinti adószámla adattartalmát számítógépes programmal kell előállítani oly módon, hogy egyben erre a lapra ki kell nyomtatni az előző félév valamennyi (előírás, változás, befizetés stb.) adatát, és el kell végezni a számszaki adatok összegzését (egyenlegezését). A programnak biztosítani kell, hogy az adózó az összes adatával együtt mind azonosító szám szerint, mind név szerint megkereshető legyen. (4) Ha az adózó adófizetési kötelezettségét más személy átvállalja, vagy az adó megfizetéséért kezességet vállal, az adóhatóság gondoskodik az átvállalás, illetve a kezességvállalás nyilvántartásba vételéről. Az adóelőleg (adó) előírása és elszámolása 4/A. (1) A fizetési meghagyással (határozattal) megállapított adóelőleget elő kell írni, és a befizetéseket az adóelőleggel szemben kell elszámolni. (2) Ha az adóbevallásban megállapított tényleges adó eltér az előírt adóelőleg összegétől, akkor a különbözetet elő kell írni, vagy törölni kell. (3) Az előző évben megfizetett adóelőleg és az adóbevallás alapján megállapított tényleges adó közötti különbözetet el kell számolni. Az iparűzési adóbevallás feldolgozásának általános szabályai 4/B. (1) Az iparűzési adóbevallásokat fel kell dolgozni az előtársaságok, az év közben kezdő vállalkozások, a megszűnt vállalkozások, naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások, a teljes adóévben működő vállalkozások, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelők, a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 37. (2) bekezdésének (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység, valamint az önkormányzati rendeletekben meghatározott adómentes vállalkozások szerint, és az elkészült listákat településenként összesíteni kell. (2) Az adóalap egyszerűsített meghatározási módját - ezen belül a személyi jövedelemadóban átalányadózást - választó adózók, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók iparűzési adóbevallásait külön is fel kell dolgozni. (3) Utólag fel kell dolgozni azoknak az adóalanyoknak az iparűzési adó bevallását, akik korábban a mentességük miatt 0 -ás bevallást nyújtottak be, de az adóév során mentességük megszűnt. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerült vállalkozók adóévre vonatkozó mindkét benyújtott iparűzési adóbevallását fel kell dolgozni. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó időszakra vonatkozó adatokat a 13/b) számú melléklet alapján kell elkészíteni. (4) Az iparűzési adóbevallásokat településsorosan a 13. számú melléklet alapján úgy kell feldolgozni, hogy a magánszemély vállalkozók Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások, a nem magánszemély vállalkozók esetében Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adólappal rendelkező, Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, befektetési vállalkozások, kockázati tőke társaságok, kockázati tőkealapok iparűzési adóbevallásait Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kell feldolgozni. Valamennyi vállalkozás iparűzési adóbevallását Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, Ft közötti iparűzési adólappal rendelkező, Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kell feldolgozni. (5) Az iparűzési adóbevallásokat nemzetgazdasági ágazatok szerint a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalommal úgy kell feldolgozni, hogy forint iparűzési adóalapot meg nem haladó, forint közötti iparűzési adóalappal rendelkező, forint közötti iparűzési adóalappal

4 rendelkező, valamint forint iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre. A nemzetgazdasági ágazatokat a KSH Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere alapján kell meghatározni. (6) Egyszerűsített adóalap megállapítást választó adózók iparűzési adóbevallásait a 13/b. számú melléklet alapján településsorosan kell feldolgozni. (7) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről szóló bevallásokat a 13/c. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell feldolgozni. 4/C. Az iparűzési adóerő-képesség számítása A befizetések teljesítése 5. (1) Az építményadó befizetése az adóhatóság építményadó beszedési számlájára, a telekadó befizetése az adóhatóság telekadó beszedési számlájára, a magánszemély kommunális adójának befizetése az adóhatóság magánszemély kommunális adója beszedési számlájára, a vállalkozók kommunális adójának befizetése az adóhatóság vállalkozók kommunális adója beszedési számlájára, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó befizetése az adóhatóság tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára, az építmény utáni idegenforgalmi adó befizetése az adóhatóság építmény utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára, a helyi iparűzési adó befizetése az adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára, a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése az adóhatóság jövedelemadó beszedési számlájára, a késedelmi pótlék befizetése az adóhatóság pótlék beszedési számlájára, a mulasztási bírság, az önellenőrzési pótlék, a végrehajtási költség az adóbírság az adóhatóság bírság beszedési számlájára történik. (2) A gépjárműadót a gépjárműadó beszedési számlára kell befizetni. (3) A talajterhelési díj befizetése az adóhatóság talajterhelési díj beszedési számlájára történik. (4) Az önkormányzatot megillető adók módjára behajtandó köztartozások befizetése az egyéb bevételek elszámolási számlára történik. (5) A luxusadót a luxusadó beszedési számlára kell befizetni. (6) Más szerv által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások befizetése az idegen bevételek elszámolási számlára történik. (7) Az államigazgatási eljárási illetéket és az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték után felszámított mulasztási bírságot, valamint a késedelmi pótlékot az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell befizetni. A befizetések ellenőrzése 6. (1) Az adóhatóság a számláit vezető hitelintézettől naponta érkező számlakivonatokon jóváírt összegeket egyezteti a hitelintézet által mellékelt fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokról készített másolatokkal, illetve a Postán befizetett a Posta Elszámoló Központ által rögzített készpénz-átutalási megbízásokról készült kivonatokkal, eltérés esetén a különbözetet - rendeltetésének felderítéséig - átfutó tételként tartja nyilván. (2) Ha a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonat szerint a jóváírás több, mint a befizetett készpénzátutalási megbízásokról készült flopin szereplő összeg, illetve a számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénzátutalási megbízásokon szereplő összeg, elszámolni csak készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összeget szabad. A befizetések elszámolása (számfejtése) 7. (1) Az adózó által teljesített befizetések elszámolásánál az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni. (2) (3) 8. A befizetések nyilvántartása, utalása

5 9. (1) A hitelintézet az adóhatóság számára helyi adók befizetésére adónemenként külön beszedési számlát, a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó befizetésére jövedelemadó beszedési számlát, a gépjárműadó befizetésére gépjárműadó beszedési számlát, a luxusadó befizetésére luxusadó beszedési számlát, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési számlát, (a továbbiakban együtt: adóbeszedési számla), az államigazgatási eljárási illeték befizetésére államigazgatási eljárási illeték beszedési számlát - a Fővárosi önkormányzat adóhatósága számára külön államigazgatási eljárási illeték beszedési számlát - (a továbbiakban: illetékbeszedési számla) nyit. A hitelintézet a késedelmi pótlék beszedésére pótlék beszedési számlát, a mulasztási bírság, az adóbírság, az önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére - ideértve az illetékbeszedés kapcsán megállapított végrehajtási költséget is - bírság beszedési számlát nyit. (2) Az adóhatóság adóbeszedési számláit, az illeték beszedési számlát, a pótlék beszedési számlát és a bírság beszedési számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza a napi - a hitelintézet által megküldött - befizetéseket, a beszedési számlákról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegeket, valamint ezek egyenlegét. A nyilvántartás adatait a hitelintézet számlakivonatának [6. (1) bek.] adataival folyamatosan egyeztetni kell. (3) Az adóbeszedési számlákról, az illeték beszedési számláról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegekről kiadási naplót kell vezetni, amely tartalmazza a számlakivonat számát, az utalás megnevezését vagy annak jelölését (kódját), az utalt összeget és a beszedési számla banki megterhelésének napját. (4) A számlakivonat nyilvántartás adatai alapján utalt összegnek zárás idején meg kell egyeznie a kiadási napló utalási összegével. A befizetett összegnek egyezni kell az egyedi nyilvántartó lapokra a bejegyzett befizetések, valamint az átfutó nyilvántartásba vett befizetések együttes összegével. (5) Pénzügyi zárások során a számlakivonat nyilvántartás ellenőrzött záró összegét az adóhatóság a főkönyvi könyvelés részére adja át. (6) Az államigazgatási eljárási illeték beszedési számláról a kincstárhoz történő utalásokat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt módon és időpontban kell teljesíteni. (7) (8) (9) Befizetések visszatérítése 10. (1) Túlfizetés esetén az adózó rendelkezhet az összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság - ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása - a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésre számolja el. (2) Ha az adózó nem szerepel a nyilvántartásban, az adóhatóság a befizetett összeget átfutó bevételként kezeli és rendeltetésének közlése végett a befizetőt haladéktalanul megkeresi. Pótlékok, bírságok 11. A késedelmes befizetés utáni pótlék, az önellenőrzéshez kapcsolódó pótlék számítás rendjét, az adóhiány esetén fizetendő adóbírság és a mulasztási bírság szabályait az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza. Egyéb és idegen bevételek elszámolása 12. (1) Az adóhatóság az egyéb bevételek elszámolási számlára befolyt bevételeket az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára utalja át. Az önkormányzat egyéb bevételek elszámolási számlájára befolyt befizetések utalásának rendjét és időpontját az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szabályozza. (2) Az adóhatóság az idegen bevételek elszámolási számlára befolyt, az önkormányzatot megillető bevételeket, az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára, a nem az önkormányzatot megillető bevételeket a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára utalja át. Az önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájára befolyt befizetések utalásának rendjét és időpontját az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szabályozza. (3) Az egyéb bevételek elszámolási számlára, valamint az idegen bevételek elszámolási számlára történt ismeretlen rendeltetésű befizetésekről az adóhatóság átfutó bevételi nyilvántartást vezet.

6 (4) Ha az egyéb bevételek elszámolási számlára, valamint az idegen bevételek elszámolási számlára befizetett összeg végrehajtási költséget is tartalmaz, akkor a végrehajtási költségről az adóhatóság analitikus nyilvántartást vezet, és a végrehajtási költséget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalja. (5) Az egyéb bevételek elszámolási számlát, valamint az idegen bevételek elszámolási számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet. Az összegek nyilvántartására a 9. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Az adó, a gépjárműadó, a luxusadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási illeték és az adók módjára behajtandó köztartozások számítógépes adatfeldolgozásának rendje 13. (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek számítógépes nyilvántartása az adópolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott programrendszerrel végezhető. (2) A számítógépes programrendszert leíró dokumentációt (rendszerleírást, határozatmintákat stb.) a programrendszer tervezett bevezetését megelőző 180 nappal elektronikus úton és 6 darab papír alapú példányon kell az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz benyújtani. A benyújtással egyidejűleg igazolni kell a programrendszer jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. Ha a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, illetve felhívásra 8 napon belül nem fizeti meg a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. (3) A számítógépes programrendszer nem hagyható jóvá, ha működése jogszabálysértő vagy alkalmazása jogszabálysértést eredményez. (4) A kérelemhez csatolni kell a kincstár adatfogadásról szóló igazolását, valamint a díj megfizetését igazoló banki átutalási bizonylatot is. Az információs szolgáltatás rendje 14. (1) Az adóhatóság - a kincstár területi szervei közreműködésével - az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról, a luxusadóról, az államigazgatási eljárási illetékről, az adók módjára behajtandó köztartozásokról az adózók adószámláján lévő adatok alapján június 30-ai állapotnak megfelelő féléves, továbbá a december 31-ei állapotnak megfelelő év végi zárási összesítőt készít. A zárási összesítő és az adószámlák összegei között eltérés nem lehet. A zárási összesítő kiadási tételeit magánszemély és vállalkozó megbontásban kell a főkönyv részére átadni. A zárási összesítőt a 3., 3/b. és 3/c. számú mellékletek alapján kell elkészíteni. A zárási összesítő elkészítéséhez szükséges kitöltési útmutatót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a kincstár területi szervein keresztül bocsátja az adóhatóságok rendelkezésére. Az adóhatóság az első félévi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját július 20-áig, az év végi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 20-áig ellenőrizve, aláírással és az adóhatóság pecsétjével ellátva a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az adóhatóságok zárási összesítőiből a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) szintű zárási összesítőt készít. A féléves zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját július 30. napjáig, az év végi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 30. napjáig a kincstár területi szerve a kincstár részére megküldi. (2) Az adóhatóság az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt adattartalommal és határidőre adatszolgáltatást teljesít. Az adóhatóság az általa nyilvántartott követelések, kötelezettségek változását és az adóbeszedési számlák forgalmát az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett Tájékoztató alapján - legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig - összesíti és feladja az önkormányzati főkönyvi nyilvántartás számára rögzítés céljából. (3) Az adóhatóság a kivetéssel megállapított adók, gépjárműadó, luxusadó adatairól összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyév május 20. napjáig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. A kivetéssel megállapított adók, a gépjárműadó, luxusadó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyév május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. Az adóbeszedésre kötelezett által beszedett idegenforgalmi adó (a továbbiakban: beszedett adó), a jövedelemadó adatairól az adóhatóság összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év május 20. napjáig megküldi a kincstár illetékes területi szerve részére. A beszedett adó, a jövedelemadó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. Az adóhatóság az E,

7 illetve a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól a december 31-i állapotnak megfelelően összesítést készít és a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az E, illetve a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 25. napjáig megküldi a kincstár részére. A kivetési összesítőt és a beszedett adóról, valamint az E és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól készült összesítőt az számú mellékletek, a jövedelemadó összesítőt a 14. számú melléklet, a luxusadó kivetési összesítőt pedig a 20. számú melléklet alapján kell elkészíteni. (4) Az adóhatóság a vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó június 30-áig beérkező bevallásainak feldolgozásáról összesítőt készít, az erről készült mágneses adathordozót a tárgyévet követő év augusztus 15-ig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. A vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó bevallásainak feldolgozásáról a kincstár területi szerve településtípusonként (megyei jogú város, város, nagyközség, község) megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint az iparűzési adóbevallások települési önkormányzatonkénti bontásban készült feldolgozási összesítőinek mágneses adathordozóját a tárgyév szeptember 1. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár országos összesítőt készít és azt, valamint a megyei (fővárosi) kincstár területi szervei által készített megyei (fővárosi) és településsoros összesítők mágneses adathordozóját az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szeptember 5. napjáig megküldi. Az adóhatóság a december 31-ig beérkezett iparűzési adóbevallásokat január 20-áig feldolgozza és a területileg illetékes Igazgatóság részére megküldi. Az iparűzési adóbevallások feldolgozásáról a kincstár területi szerve településtípusonként (megyei jogú város, város, nagyközség, község) megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint annak települési önkormányzatonkénti bontását mágneses adathordozón január 30-áig megküldi a kincstár részére. A kincstár országos összesítőt készít és azt, valamint a megyei (fővárosi) kincstár területi szervei által készített megyei (fővárosi) és településsoros összesítők mágneses adathordozóját 5 munkanapon belül az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. Az önadózók bevallásainak feldolgozásáról készült összesítőket a 12-13/b. számú melléklet alapján kell elkészíteni. Az adóhatóság a december 31-éig beérkező ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallásainak (bejelentéseinek) feldolgozásáról összesítőt készít, az erről készült mágneses adathordozót a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint annak mágneses adathordozóját január 30-ig a kincstár részére megküldi. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról készült összesítőt a 13/c. számú melléklet alapján kell elkészíteni. (5) A kincstár a (2)-(4) bekezdés szerinti megyei (fővárosi) összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít, és az erről készült mágneses adathordozót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. (6) Az adóhatóság a január 1-jei állapotnak megfelelően összesítést készít az önkormányzat által bevezetett helyi adókról. Az összesítést az adóhatóság január 31-ig küldi meg a kincstár területileg illetékes szervének. Az önkormányzatok által bevezetett helyi adókról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és annak mágneses adathordozóját a kincstár adatfeldolgozásért felelős területi szerve részére, papírra nyomtatott adattartalmát az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére február 10-ig megküldi. Az összesítőt a 15. számú melléklet alapján kell elkészíteni. (7) Az adóhatóság a lakás utáni építményadó fizetési kötelezettség alól igényelt adófelfüggesztésről összesítőt készít a február 15-i állapotnak megfelelően és azt a kincstár illetékes területi szerve részére március 20-áig megküldi. A kincstár illetékes területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít és mágneses adathordozóját március 25-éig a kincstár részére megküldi. A kincstár a megyei (fővárosi) összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít és az erről készült mágneses adathordozót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. (8) (9) (10) Az adóhatóságnak a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal, szerkezetben és hivatkozásokkal kell a helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványt rendszeresítenie. Az adóhatóság az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében további kiegészítő adatokat kérhet a bevallásban. Ha az adóhatóság az adózót az önkormányzati rendelet alapján adókedvezményben vagy adómentességben részesíti, akkor a 17. számú melléklet szerinti összesítést kell elkészítenie. Az összesítőt az adóhatóság augusztus 15-éig megküldi a kincstár területi szervének. A kincstár területi szerve az összesítésből megyei (fővárosi) szintű összesítőt készít és annak mágneses adathordozóját szeptember 1. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár országos összesítőt készít és azt

8 mágneses adathordozón az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szeptember 5. napjáig megküldi. (11) Az adóhatóság a luxusadóról a 21. számú melléklet szerinti adattartalommal összesítőt készít, annak mágneses adathordozóját pedig a tárgyév május 20. napjáig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az adóhatóság által elkészített összesítőkből a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, mágneses adathordozóját a tárgyév május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár az összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít, és az erről készült mágneses adathordozót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. (12) Az adóhatóságnak a 22. számú melléklet szerinti adattartalommal és szerkezetben luxusadó bevallási nyomtatványt kell rendszeresítenie. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági adók és az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, könyveléséről és elszámolásáról szóló 113/1981. (PK. 23.) PM utasítás. 1. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Az adóhatóság megnevezése:... Azonosítószáma:... Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz 1. Az adóalany neve:... születési helye és ideje:... anyja leánykori családi és utóneve:... adóazonosító jele, adószáma:... lakcíme:... székhelyének, vagy telephelyének címe: a gépjármű rendszáma, alvázszáma:... a gépjármű teljesítménye (kilowatt/lóerő): Az adómentesség jogcíme (a megfelelő válasz betűjelét karikázza be): a) költségvetési szerv, egyház tulajdonában lévő gépjármű, b) társadalmi szervezet, alapítvány, ha az adóévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem volt, c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű, da) súlyos mozgáskorlátozott személy gépjárműve, db) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító gépjármű, e) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, f) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az évi XVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű. 3. A 2. pont szerinti mentességhez kapcsolódó feltételek beálltának/megszűnésének időpontja (a megfelelő aláhúzandó):

9 ... év... hó... nap 4. A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú születési ideje:... év... hó... nap 5. A rendőrhatóság igazolása szerinti időpont, amikor a gépjármű jogellenesen kikerült az adóalany birtokából:... év... hó... nap Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek...., év... hó... nap 2. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez... (cégszerű) aláírás AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Az adóhatóság megnevezése:... Azonosítószáma:... Az adózó azonosítószáma:... BEJELENTÉS a kombinált áruszállítás esetén a belföldi forgalmi rendszámú tehergépjárművek után az adóalanyt megillető adókedvezmény igénybevételéhez [A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 8. (4)-(6) bek.] 1. A tehergépjármű utáni adó alanyának neve:... lakcíme:... székhelyének, telephelyének címe: adószáma: A tehergépjármű rendszáma: Az adókedvezményt az... évben lebonyolított 40 járat feletti kombinált áruszállítás után igényli. 4. A fuvarokmány száma:

10 , év... hó... nap 3. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Zárási összesítő I.... (cégszerű) aláírás (az adó, a gépjárműadó, a luxusadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság számlán szereplő adatok összesítéséhez) ( év hó nap) Évközi változás Megnevezés Adózók száma Nyitó Folyó évi terhelés Terhelés Törlés Felsz megszű csö összes hátralék nem esedékes hátralék túlfizeté s múltra folyóra múltra folyóra múltra Adónem megnevezése magánszemély vállalkozó Pótlék Bírság Elszámolásra nem került befizetés Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés) ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II. Bevételek Nyitó egyenleg Bevétel Átfutó bevétel Bevétel összesen Átfutó visszafizetés Átvezetett befizetések Költségvetéstől visszakapott bevétel Bevételek együtt magánszemély Forint vállalkozó

11 Kiadások 10 Visszatérítés előző évi túlfizetésből 11 Visszatérítés folyó évi túlfizetésből 12 Érdekeltségi célú utalás 13 Gépjárműadó 15 Építményadó 16 Telekadó 17 Magánszemélyek kommunális adója 18 Vállalkozók kommunális adója 19 Iparűzési adó 20 Luxusadó 21 Egyéb utalás 22 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) 23 Idegenforgalmi adó (építmény után) 24 Jövedelemadó 25 Pótlék 26 Bírság 27 Talajterhelési díj 28 Adószámlák közötti átutalás 29 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó 36 Helyszíni bírság 37 Saját szabálysértés Költségvetéstől visszakapott utalás Kiadás összesen Számla egyenleg Megnevezés Összes helyesbített tartozás múlt évi előírásra Befizetés folyó évi előírásra összes hátralék Záró nem esedékes hátralék Ft-ban Hátralék változás túlfizeté s Adónem megnevezése magánszemély vállalkozó Pótlék Bírság Elszámolásra nem került befizetés Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés) ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ III. (gépjárműadó zárási összesítőhöz)

12 Ft-ban Adózók száma Adótárgyak száma Gjt. 8. (2)-(4) bek. alapján adott kedvezmény (10. oszlopból) /a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 3/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ (idegen bevételek elszámolásához) (... év... hó... nap) Megnevezés Hátralékoso k száma köztartozás Behajtásra kimutatott köztartozások késedelmi pótlék változások együtt köztartozás késedelmi pótlék Befizetések Idegen bevételek Elszámolásra nem került befizetés ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II. behajtási költség Bevételek Nyitó egyenleg Átfutó bevétel Átfutó visszafizetés Bevételek együtt Kiadások 31 Átutalás saját költségvetésnek 32 Átutalás más szerv részére 34 Egyéb utalás 35 Idegen szabálysértés 36 Visszafizetés egyéb címen Kiadások összesen Számla egyenleg Ft-ban 3/c. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Zárási összesítő I. (államigazgatási eljárási illeték számlán szereplő adatok összesítéséhez) (... év... hó... nap)

13 Megnevezés Adózók száma összes hátralék Nyitó Követelés túlfizetés Előírása Törlése mú előí múltra folyóra múltra folyóra Államigazgatási eljárási illeték Mulasztási bírság Pótlék Elszámolásra nem került befizetés Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés) ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II. Bevételek Nyitó egyenleg Bevétel Átfutó bevétel Bevétel összesen Átfutó visszafizetés Átvezetett befizetések Bevételek együtt Kiadások 10 Visszatérítés előző évi befizetésből 11 Visszatérítés folyó évi befizetésből 13 Visszautalás saját költségvetésnek 14 Utalás a Magyar Államkincstárhoz Saját költségvetéstől kapott összeg a visszatérítés fedezetének biztosítása érdekében Kiadás összesen Számla egyenleg Forint 4. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 4/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 5. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez ÉPÍTMÉNYADÓ (terület után) évi kivetési összesítő Megnevezés Jellemző érték (szám, m 2 ) Adómegállapítás (Ft)

14 Adóalanyok száma összesen - Ebből: Magánszemély - Jogi személy - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - Egyéb - Adóalanyiság jogcíme - Tulajdonosok - Vagyoni értékű jog jogosítottjai - 1. Lakás hasznos alapterület - 2. Htv. *13. a)-b) pontja alapján mentes - L 3. Htv. 13. d), f) pontja alapján mentes - A 4. Htv. 13. g) pontja alapján mentes - K 5. Htv a alapján mentes - Á 6. Önkormányzati döntés alapján mentes - S 7. LAKÁS ADÓKÖTELES TERÜLETE ÉS ADÓJA [1- ( )] 8. Önkormányzati döntés alapján mentes Ft - 9. Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ [7-(8+9)] Üdülő hasznos alapterülete - Ü 12. Htv. 13. d), f) pontja alapján mentes - D 13. Htv. 13. g) pontja alapján mentes - Ü 14. Önkormányzati döntés alapján mentes - L 15. ÜDÜLŐ ADÓKÖTELES TERÜLETE ÉS ADÓJA [11- ( )] Ő 16. Önkormányzati döntés alapján mentes Ft Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ [15-(16+17)] Garázs - E 20. Műhely, gazdasági épület - G 21. Üzlethelyiség, raktár, pince - Y 22. Műterem, iroda - É 23. Egyéb - B 24. Htv. 13. d) pontja alapján mentes Htv. 13. f) pontja alapján mentes - É 26. Htv. 13. h) pontja alapján mentes P 26. Önkormányzati döntés alapján mentes - Ü 27. ADÓKÖTELES TERÜLET ÉS ADÓ [ ( )] L 28. Önkormányzati döntés alapján mentes Ft - E 29. Htv a alapján csökkentés - T 30. FIZETENDŐ ADÓ [27-(28+29)] ÖSSZES TERÜLET ÉS AZ ADÓJA ( ) 32. AZ ÖSSZES FIZETENDŐ ADÓ ( ) -

15 * A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez ÉPÍTMÉNYADÓ (forgalmi érték után) évi kivetési összesítő Megnevezés Jellemző érték (szám, Ft) Adómegállapítás (Ft) Adóalanyok száma összesen - Ebből: Magánszemély - Jogi személy - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - Egyéb - Adóalanyiság jogcíme - Tulajdonosok - Vagyoni értékű jog jogosítottjai - 1. Az építmény forgalmi értéke - 2. Korrigált forgalmi érték - 3. Htv. 13. a)-b) pontja alapján mentes - 4. Htv. 13. d), f) pontja alapján mentes - 5. Htv. 13. g) pontja alapján mentes - 6. Htv. 13. h) pontja alapján mentes - 6. Htv a alapján mentes - 7. Önkormányzati döntés alapján mentes - 8. Adóköteles forgalmi érték és adó [2-( )] 9. Önkormányzati döntés alapján mentes Htv a alapján csökkentés FORG.ÉRTÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ [8-(9+10)] - 7. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez TELEKADÓ... ÉVI KIVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Megnevezés Jellemző érték (szám, m 2 ) Adómegállapít ás (Ft) Adóalanyok száma összesen - Ebből: Magánszemély - Jogi személy -

16 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - Egyéb - Adóalanyiság jogcíme - Tulajdonosok - Vagyoni értékű jog jogosítottjai - 1. Belterületi földrészlet területe - 2. Htv. 19. a) pontja alapján mentes - T 3. Htv. 19. b) pontja alapján mentes - E 4. Htv. 19. c) pontja alapján mentes - R 5. Htv. 19. d) pontja alapján mentes - Ü 6. Htv. 19. e) pontja alapján mentes - L 7. Htv. 19. f) pontja alapján mentes - E 8. Önkormányzati döntés alapján mentes - T 9. ADÓKÖTELES TERÜLET ÉS AZ UTÁNA FIZETENDŐ ADÓ [1-( )] Önkormányzati döntés alapján mentes Ft. 11. Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ [9-(10+11)] 13. Belterületi földrészlet forgalmi értéke Korrigált forgalmi érték - F É 15. Htv. 19. a) pontja alapján mentes - O 16. Htv. 19. b) pontja alapján mentes - R R 17. Htv. 19. c) pontja alapján mentes - G 18. Htv. 19. d) pontja alapján mentes - A T 19. Htv. 19. e) pontja alapján mentes - L 20. Htv. 19. f) pontja alapján mentes - É 21. Önkormányzati döntés alapján csökkentés - M I 22. ADÓKÖTELES FORGALMI ÉRTÉK ÉS AZ UTÁNA FIZETENDŐ ADÓ K [14-( )] Htv a alapján csökkentés FIZETENDŐ ADÓ (22-23) 8. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Magánszemélyek kommunális adója... évi kivetési összesítő Megnevezés Adótárgy jellege Építmény Telek Bérlet Jellemző érték (darabszám) Adómegállapít ás (Ft)

17 1. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZEGE - 2. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény - 3. Htv. 10. alapján csökkentés - 4. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ 1-(2+3) - 9. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Idegenforgalmi adó (épület után)... évi kivetési összesítő

18 10. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Gépjárműadó I évi kivetési összesítő Személyszállító gépjárművek (autóbusz, lakópótkocsi kivételével) Megnevezés... éves Mindösszesen 1. Adóköteles személygépkocsi db adóalap (kilowatt) adó összeg (Ft) db adóalap (kilowatt) adó összeg (Ft)

19 2. Adómentes személygépkocsi ( ) 3. a gépjárműadó törvény 5. a) 4. a gépjárműadó törvény 5. b) 5. a gépjárműadó törvény 5. f) 6. a gépjárműadó törvény 5. j) 7. a gépjárműadó törvény 5. k) 8. Összes személygépkocsi (1+2) 9. Adóköteles motorkerékpár 10. Adómentes motorkerékpár ( ) 11. a gépjárműadó törvény 5. a) 12. a gépjárműadó törvény 5. b) 13. a gépjárműadó törvény 5. j) 14. a gépjárműadó törvény 5. k) 15. Összes motorkerékpár (9+10) 16. A Központi Adatfeldolgozó Hivatal által átadott adatok: - személygépkocsi - motorkerékpár 17. MINDÖSSZESEN 10/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Gépjárműadó II évi kivetési összesítő Megnevezés 1. Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek 2. Kedvezmény összesen (3+4+5+) 3. 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 4. 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 5. 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek száma db AUTÓBUSZ (lakópótkocsi) TEHERGÉPJÁRMŰ NYER adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség öszszege Ft fizetendő adó Ft öszszes adó Ft száma db adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség öszszege Ft fizetendő adó Ft öszszes adó Ft száma db adóköteles adóalap kg

20 6. Mentesség összesen ( ) 8. a gépjárműadó törvény 5. a) 9. a gépjárműadó törvény 5. b) 10. a gépjárműadó törvény 5. c) 11. a gépjárműadó törvény 5. j) 12. a gépjárműadó törvény 5. k) 13. MINDÖSSZESEN (1+2+6) 10/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője év Nem mentes gépjárművek MENTESSÉG a gépjárműadó törvény 5. a) a gépjárműadó törvény 5. b) a gépjárműadó törvény 5. f) Mentesség összesen MINDÖSSZESEN Megnevezés SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ TEHERGÉPJÁRMŰ adótárgy (db) mentesség összege Ft összes adó Ft adótárgy (db) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője év mentesség összege Ft összes adó Ft darab összes adó (Ft) 11. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez IDEGENFORGALMI ADÓ (tartózkodási idő után vagy szállásdíj, ellenérték alapján) 20. évi feldolgozási összesítő Megnevezés Jellemző érték (szám) Adómegállapítás (Ft) Tartózkodási idő után 1. Vendégéjszakák száma 2. IDEGENFORGALMI ADÓ 3. Htv. 31. (1) bekezdésének a) pontja alapján mentes

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben