TERJESZTÉS. Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERJESZTÉS. Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz"

Átírás

1 EL TERJESZTÉS Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása az alábbi okok miatt szükséges: I. A korábbi években a strandi pavilonok bérleti díja általános forgalmi adó mentesen került meghatározásra, tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 86. (1) bekezdés l) pontja szerint e tevékenység mentes az általános forgalmi adó alól. Az áfa tv a ugyanakkor lehet séget ad e szolgáltatás tekintetében az adókötelessé tételre. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak egyéb e körbe ingatlan bérbeadása - tartozó tevékenységét adókötelessé kellett tennie, és tekintettel arra a szabályra, hogy az adókötelessé tételnek egységesnek kell lennie, így a strandi pavilonok bérleti díját is általános forgalmi adóval terhelten kell meghatározni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy ez a bérleti szerz désben szerepl bérleti díjhoz képest növekedést jelent, és tekintettel arra, hogy erre a bérleti szerz dés lehet séget nem ad, így ennek átvezetéséhez szükséges a szerz dések bérleti díjat meghatározó rendelkezéseinek módosítása. II. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) december 31-én hatályba lépett. A Vtv. többek között a nemzeti vagyon az önkormányzat vagyona is ennek min sül - hasznosítására vonatkozó szerz dések kapcsán is új szabályokat határozott meg, melyeknek való megfelelés érdekében szükséges a szerz dések kiegészítése. III. Végül csak az 1. pavilont érinti az a probléma, hogy április 24-én az Önkormányzat és a Julianus Bt. kötött bérleti szerz dést a K vágóörs, hrsz-ú pálkövei strandon lev 1- es számú pavilon bérbeadására április 24-éig terjed határozott id re december 3-án a Kovács és társa Bt. kérte a Julianus Bt részére kiadott m ködési engedély módosítását az üzemeltet személyében történt változásra tekintettel. Úgy nyilatkozott, hogy a tevékenységet a továbbiakban fogja ellátni, és nyilatkozott arról is, hogy a Kovács és társa Bt jogutód. A m ködési engedély módosítása megtörtént, az err l szóló határozatban szerepel, hogy a Kovács és társa Bt csatolta a használati jogát igazoló érvényes bérleti szerz dést. Ez a bérleti szerz dés azonban nem lelhet fel az iratban, vélhet en a megkötése, illetve a szerz dés módosítása elmaradt, és erre a kés bbiekben sem került sor. Tekintettel arra ugyanakkor, hogy az azóta eltel évek alatt e változás ellen egyik fél sem tiltakozott, illetve arra, hogy az üzemeltetést végz természetes személyek nem változtak, szükséges e változást rögzíteni. Határozati javaslat: K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETE /2012. HATÁROZATA

2 A strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs hrsz-ú pálkövei strandon lev 1.; 2.; 4.; 5. pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosításának tervezeteit megismerte, azokat jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra. Felel s: Horváth Dezs, polgármester Határid : június 1. K vágóörs, május 24. dr. Szabó Tímea körjegyz

3 BÉRLETI SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészr l K vágóörs Község Önkormányzata (8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.; képviseli: Horváth Dezs, polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) másrészr l Kovács és társa Bt. (székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Szalézi u. 7.; adószám: ; képviseli: Parák Istvánné, beltag), mint bérl (a továbbiakban: Bérl ) között az alábbi feltételekkel: El zmények: I. A korábbi években a strandi pavilon bérleti díja általános forgalmi adó mentesen került meghatározásra, tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 86. (1) bekezdés l) pontja szerint e tevékenység mentes az általános forgalmi adó alól. Az áfa tv a ugyanakkor lehet séget ad e szolgáltatás tekintetében az adókötelessé tételre. Tekintettel arra, hogy Bérbeadónak egyéb e körbe ingatlan bérbeadása - tartozó tevékenységét adókötelessé kellett tennie, és tekintettel arra a szabályra, hogy az adókötelessé tételnek egységesnek kell lennie, így a strandi pavilon bérleti díját is általános forgalmi adóval terhelten kell meghatározni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy ez a bérleti szerz désben szerepl bérleti díjhoz képest növekedést jelent, és tekintettel arra, hogy erre a bérleti szerz dés lehet séget nem ad, így ennek átvezetéséhez szükséges a szerz dés bérleti díjat meghatározó rendelkezéseinek módosítása. II. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) december 31-én hatályba lépett. A Vtv. többek között a nemzeti vagyon az önkormányzat vagyona is ennek min sül - hasznosítására vonatkozó szerz dések kapcsán is új szabályokat határozott meg, melyeknek való megfelelés érdekében szükséges a szerz dés kiegészítése. III április 24-én a Bérbeadó és a Julianus Bt. kötött bérleti szerz dést a K vágóörs, hrsz-ú pálkövei strandon lev 1-es számú pavilon bérbeadására április 24-éig terjed határozott id re (a továbbiakban: szerz dés) december 3-án a Kovács és társa Bt. kérte a Julianus Bt részére kiadott m ködési engedély módosítását az üzemeltet személyében történt változásra tekintettel. Úgy nyilatkozott, hogy a tevékenységet a továbbiakban fogja ellátni, és nyilatkozott arról is, hogy a Kovács és társa Bt jogutód. A m ködési engedély módosítása megtörtént, az err l szóló határozatban szerepel, hogy a Kovács és társa Bt csatolta a használati jogát igazoló érvényes bérleti szerz dést. Ez a bérleti szerz dés azonban nem lelhet fel az iratban, vélhet en a megkötése, illetve a szerz dés módosítása elmaradt, és erre a kés bbiekben sem került sor. Tekintettel arra ugyanakkor, hogy az azóta eltel évek alatt e változás ellen egyik fél sem tiltakozott, illetve arra, hogy az üzemeltetést végz természetes személyek nem változtak, szükséges e változást rögzíteni. Fenti el zmények alapján felek a Bérbeadó és a Bérl jogel dje között április 24-én a K vágóörs, hrsz-ú pálkövei strandon lev 1-es számú pavilon bérbeadására létrejött szerz dést (a továbbiakban: szerz dés) az alábbiak szerint módosítják: 1. A szerz dés a következ 0. ponttal egészül ki: 0. A felek rögzítik, hogy a Bérl személye február 15-ét l: Kovács és társa Bt. (székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Szalézi u. 7.; adószám: ; képviseli: Parák Istvánné, beltag). 2. A szerz dés 5. pontja helyébe a következ rendelkezés lép: 5. Az ingatlan éves bérleti díja Ft + áfa, melyet Bérl két részletben fizethet meg úgy, hogy évben az els részlet ( Ft + áfa) megfizetése a

4 szerz dés módosítás hatálybalépését követ 3 munkanapon belül Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, az azon meghatározott határid vel történik, a második részlet ( Ft + áfa) befizetésének határideje július 1. A következ években az els részletet március 1-ig, a második részletet július 1-ig kell megfizetni. Amennyiben Bérl a bérleti díjat késedelmesen fizeti meg, Bérbeadó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamatot számol fel. 3. A szerz dés 7. pontja hatályát veszti. 4. A szerz dés a következ pontokkal egészül ki: 14. Bérl vállalja, hogy a) a szerz désben el írt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti; b) az átengedett nemzeti vagyont a szerz dési el írásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelel en használja; c) a hasznosításban - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 15. A szerz dést a Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja rendkívüli felmondási ok -, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vev bármely - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél isszervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerz dés megkötését követ en beállott körülmény folytán már nem min sül átlátható szervezetnek. 16. Bérl köteles Bérbeadót tájékoztatni, ha a hasznosításban részt vev bármely szervezet már nem min sül átlátható szervezetnek. A tájékoztatás határideje: a változástól, illetve az arról való tudomásszerzést l számított három munkanap. 5. A szerz dés-módosítás mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 6. A szerz dés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak. K vágóörs, , Horváth Dezs polgármester Parák Istvánné bérl El ttünk, mint tanúk el tt:

5 BÉRLETI SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészr l K vágóörs Község Önkormányzata (8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.; képviseli: Horváth Dezs, polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) másrészr l Kovács és társa Bt. (székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Szalézi u. 7.; adószám: ; képviseli: Parák Istvánné, beltag), mint bérl (a továbbiakban: Bérl ) között az alábbi feltételekkel: El zmények: I. A korábbi években a strandi pavilon bérleti díja általános forgalmi adó mentesen került meghatározásra, tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 86. (1) bekezdés l) pontja szerint e tevékenység mentes az általános forgalmi adó alól. Az áfa tv a ugyanakkor lehet séget ad e szolgáltatás tekintetében az adókötelessé tételre. Tekintettel arra, hogy Bérbeadónak egyéb e körbe ingatlan bérbeadása - tartozó tevékenységét adókötelessé kellett tennie, és tekintettel arra a szabályra, hogy az adókötelessé tételnek egységesnek kell lennie, így a strandi pavilon bérleti díját is általános forgalmi adóval terhelten kell meghatározni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy ez a bérleti szerz désben szerepl bérleti díjhoz képest növekedést jelent, és tekintettel arra, hogy erre a bérleti szerz dés lehet séget nem ad, így ennek átvezetéséhez szükséges a szerz dés bérleti díjat meghatározó rendelkezéseinek módosítása. II. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) december 31-én hatályba lépett. A Vtv. többek között a nemzeti vagyon az önkormányzat vagyona is ennek min sül - hasznosítására vonatkozó szerz dések kapcsán is új szabályokat határozott meg, melyeknek való megfelelés érdekében szükséges a szerz dés kiegészítése. Fenti el zmények alapján felek a közöttük március 25-én a K vágóörs, hrsz-ú pálkövei strandon lev 2-es számú pavilon bérbeadására létrejött szerz dést (a továbbiakban: szerz dés) az alábbiak szerint módosítják: 1. A szerz dés 5. pontja helyébe a következ rendelkezés lép: 5. Az ingatlan éves bérleti díja Ft + áfa, melyet Bérl két részletben fizethet meg úgy, hogy évben az els részlet ( Ft + áfa) megfizetése a szerz dés módosítás hatálybalépését követ 3 munkanapon belül Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, az azon meghatározott határid vel történik, a második részlet ( Ft + áfa) befizetésének határideje július 1. A következ években az els részletet március 1-ig, a második részletet július 1-ig kell megfizetni. Amennyiben Bérl a bérleti díjat késedelmesen fizeti meg, Bérbeadó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamatot számol fel. 2. A szerz dés 7. pontja hatályát veszti. 3. A szerz dés a következ pontokkal egészül ki: 14. Bérl vállalja, hogy a) a szerz désben el írt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti;

6 b) az átengedett nemzeti vagyont a szerz dési el írásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelel en használja; c) a hasznosításban - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 15. A szerz dést a Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja rendkívüli felmondási ok -, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vev bármely - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél isszervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerz dés megkötését követ en beállott körülmény folytán már nem min sül átlátható szervezetnek. 16. Bérl köteles Bérbeadót tájékoztatni, ha a hasznosításban részt vev bármely szervezet már nem min sül átlátható szervezetnek. A tájékoztatás határideje: a változástól, illetve az arról való tudomásszerzést l számított három munkanap. 4. A szerz dés-módosítás mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 5. A szerz dés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak. K vágóörs, , Horváth Dezs polgármester Parák Istvánné bérl El ttünk, mint tanúk el tt:

7 BÉRLETI SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészr l K vágóörs Község Önkormányzata (8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.; képviseli: Horváth Dezs, polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) másrészr l Kondor Jen né, vállalkozó (székhely: 8308 Zalahaláp, Hegy u. 44.; adószám: ; bankszámlaszám: ), mint bérl (a továbbiakban: Bérl ) között az alábbi feltételekkel: El zmények: I. A korábbi években a strandi pavilon bérleti díja általános forgalmi adó mentesen került meghatározásra, tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 86. (1) bekezdés l) pontja szerint e tevékenység mentes az általános forgalmi adó alól. Az áfa tv a ugyanakkor lehet séget ad e szolgáltatás tekintetében az adókötelessé tételre. Tekintettel arra, hogy Bérbeadónak egyéb e körbe ingatlan bérbeadása - tartozó tevékenységét adókötelessé kellett tennie, és tekintettel arra a szabályra, hogy az adókötelessé tételnek egységesnek kell lennie, így a strandi pavilon bérleti díját is általános forgalmi adóval terhelten kell meghatározni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy ez a bérleti szerz désben szerepl bérleti díjhoz képest növekedést jelent, és tekintettel arra, hogy erre a bérleti szerz dés lehet séget nem ad, így ennek átvezetéséhez szükséges a szerz dés bérleti díjat meghatározó rendelkezéseinek módosítása. II. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) december 31-én hatályba lépett. A Vtv. többek között a nemzeti vagyon az önkormányzat vagyona is ennek min sül - hasznosítására vonatkozó szerz dések kapcsán is új szabályokat határozott meg, melyeknek való megfelelés érdekében szükséges a szerz dés kiegészítése. Fenti el zmények alapján felek a közöttük március 25-én a K vágóörs, hrsz-ú pálkövei strandon lev 4-es számú pavilon bérbeadására létrejött szerz dést (a továbbiakban: szerz dés) az alábbiak szerint módosítják: 1. A szerz dés 5. pontja helyébe a következ rendelkezés lép: 5. Az ingatlan éves bérleti díja Ft + áfa, melyet Bérl két részletben fizethet meg úgy, hogy évben az els részlet ( Ft + áfa) megfizetése a szerz dés módosítás hatálybalépését követ 3 munkanapon belül Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, az azon meghatározott határid vel történik, a második részlet ( Ft + áfa) befizetésének határideje július 1. A következ években az els részletet március 1-ig, a második részletet július 1-ig kell megfizetni. Amennyiben Bérl a bérleti díjat késedelmesen fizeti meg, Bérbeadó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamatot számol fel. 2. A szerz dés 7. pontja hatályát veszti. 3. A szerz dés a következ pontokkal egészül ki: 14. Bérl vállalja, hogy a) a szerz désben el írt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti;

8 b) az átengedett nemzeti vagyont a szerz dési el írásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelel en használja; c) a hasznosításban - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 15. A szerz dést a Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja rendkívüli felmondási ok -, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vev bármely - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél isszervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerz dés megkötését követ en beállott körülmény folytán már nem min sül átlátható szervezetnek. 16. Bérl köteles Bérbeadót tájékoztatni, ha a hasznosításban részt vev bármely szervezet már nem min sül átlátható szervezetnek. A tájékoztatás határideje: a változástól, illetve az arról való tudomásszerzést l számított három munkanap. 4. A szerz dés-módosítás mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 5. A szerz dés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak. K vágóörs, , Horváth Dezs polgármester Kondor Jen né bérl El ttünk, mint tanúk el tt:

9 BÉRLETI SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészr l K vágóörs Község Önkormányzata (8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.; képviseli: Horváth Dezs, polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) másrészr l Kondor Jen né, vállalkozó (székhely: 8308 Zalahaláp, Hegy u. 44.; adószám: ; bankszámlaszám: ), mint bérl (a továbbiakban: Bérl ) között az alábbi feltételekkel: El zmények: I. A korábbi években a strandi pavilon bérleti díja általános forgalmi adó mentesen került meghatározásra, tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 86. (1) bekezdés l) pontja szerint e tevékenység mentes az általános forgalmi adó alól. Az áfa tv a ugyanakkor lehet séget ad e szolgáltatás tekintetében az adókötelessé tételre. Tekintettel arra, hogy Bérbeadónak egyéb e körbe ingatlan bérbeadása - tartozó tevékenységét adókötelessé kellett tennie, és tekintettel arra a szabályra, hogy az adókötelessé tételnek egységesnek kell lennie, így a strandi pavilon bérleti díját is általános forgalmi adóval terhelten kell meghatározni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy ez a bérleti szerz désben szerepl bérleti díjhoz képest növekedést jelent, és tekintettel arra, hogy erre a bérleti szerz dés lehet séget nem ad, így ennek átvezetéséhez szükséges a szerz dés bérleti díjat meghatározó rendelkezéseinek módosítása. II. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) december 31-én hatályba lépett. A Vtv. többek között a nemzeti vagyon az önkormányzat vagyona is ennek min sül - hasznosítására vonatkozó szerz dések kapcsán is új szabályokat határozott meg, melyeknek való megfelelés érdekében szükséges a szerz dés kiegészítése. Fenti el zmények alapján felek a közöttük május 23-án a K vágóörs, hrsz-ú pálkövei strandon lev 5-ös számú pavilon bérbeadására létrejött szerz dést (a továbbiakban: szerz dés) az alábbiak szerint módosítják: 1. A szerz dés 5. pontja helyébe a következ rendelkezés lép: 5. Az ingatlan éves bérleti díja Ft + áfa, melyet Bérl két részletben fizethet meg úgy, hogy évben az els részlet ( Ft + áfa) megfizetése a szerz dés módosítás hatálybalépését követ 3 munkanapon belül Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, az azon meghatározott határid vel történik, a második részlet ( Ft + áfa) befizetésének határideje július 1. A következ években az els részletet március 1-ig, a második részletet július 1-ig kell megfizetni. Amennyiben Bérl a bérleti díjat késedelmesen fizeti meg, Bérbeadó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel késedelmi kamatot számol fel. 2. A szerz dés a következ pontokkal egészül ki: 14. Bérl vállalja, hogy a) a szerz désben el írt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti; b) az átengedett nemzeti vagyont a szerz dési el írásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelel en használja;

10 c) a hasznosításban - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 15. A szerz dést a Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja rendkívüli felmondási ok -, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vev bármely - a Bérl vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél isszervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerz dés megkötését követ en beállott körülmény folytán már nem min sül átlátható szervezetnek. 16. Bérl köteles Bérbeadót tájékoztatni, ha a hasznosításban részt vev bármely szervezet már nem min sül átlátható szervezetnek. A tájékoztatás határideje: a változástól, illetve az arról való tudomásszerzést l számított három munkanap. 3. A szerz dés-módosítás mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 4. A szerz dés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak. K vágóörs, , Horváth Dezs polgármester Kondor Jen né bérl El ttünk, mint tanúk el tt:

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 27. napjára összehívott ülésére

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 27. napjára összehívott ülésére 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A helyi adókról szóló rendeletek módosítása Tárgykört

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ../2015.(V.28.) határozata. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ../2015.(V.28.) határozata. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének E LŐTERJESZTÉS megbízási szerződések módosítására Készült: 2015. május 28-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-41/2013. Tárgy: A Kiszombor 05326/2 hrsz-ú (korábban: 027/2 hrsz) ingatlan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az építményadóról szóló rendelet módosítására

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az építményadóról szóló rendelet módosítására Ügyiratszám: 340708/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - az építményadóról szóló rendelet módosítására Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének

Részletesebben

Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr ől szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáró l

Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr ől szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáró l i: c 2015. évi... törvény Érkezett: 2015 JÚN 0 2. a Budapesten megrendezend ő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr ől szóló 2015.

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

JAVASLAT. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Adókötelezettség 1.

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Adókötelezettség 1. CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Csány Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 159. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 159. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 159. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 2014. június 23. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Tárgy: napirend elfogadása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2010. december 9. napján tartandó rendkívüli

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2010. december 9. napján tartandó rendkívüli Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 2 Ügyiratszám: 980-8 /2010. 70-12-1/2010. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek eire vonatkozóan Hatályos: 2016.július 1-től 2016. július 1-jén vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek: éves Kamat 22,13 % 24,89 % 24,89

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-42/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

A Rendelet 4. (4) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 4. (4) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2012. (..) önkormányzati rendelete az tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 75/2006. (XII. 22.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

A Rendelet módosításának másik eleme a Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett

A Rendelet módosításának másik eleme a Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je t 9 ' l '1-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. (2) A közérdekű célra történő bérbeadás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. (2) A közérdekű célra történő bérbeadás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december...-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december...-i nyilvános ülésére 1 4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december...-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012. évi munkaterve

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya a Bocskaikert közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre terjed ki.

(1) A rendelet hatálya a Bocskaikert közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4. -ában meghatározott személyekre terjed ki. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmének helyi szabályairól és a térítési díjról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 0743-06/3/17 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Az előterjesztés száma: 110/2016. A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT. önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására

JAVASLAT. önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-14/2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 916 végleges 2006/0300 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Külügyminisztérium Iktatószám: 1752/2009-EURINT ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzetközi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornéia Előterjesztiő: Vargáné

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-3/2016. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

1. Sárvár, Kossuth tér 5. földszint 1. szám (hrsz: 173/A/8) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Kossuth tér 5. földszint 1. szám (hrsz: 173/A/8) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 784/10/A/1 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. SZ. MÓDOSÍTÁS MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 14/2008 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA A 437/2009. (X. 28.) KT. HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 28/2009. (X. 29.) ÖK.

Részletesebben

Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása. 1 db határozati javaslat

Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása. 1 db határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Iktatószám: 7473-7/2015. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

8. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

8. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 8. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Kajászó Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés-tervezet

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés-tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı Kakas Béla polgármester Tárgy Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés köztemetı fenntartására Iktatószám 3-83/2011. Melléklet

Részletesebben

Az 1-4. és a 12. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie, az 5-11. sz. melléklete elkészítéséhez az alábbiakban találhatnak mintákat.

Az 1-4. és a 12. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie, az 5-11. sz. melléklete elkészítéséhez az alábbiakban találhatnak mintákat. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói, őstermelői igazolvány másolata 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. február 26. (OR. en) 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 ENV 447 ENT 104 CODEC 899 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig Igényelhető kölcsönök Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsön Termék

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány új tisztségviselőinek megválasztása, Alapító Okirat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVE

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVE BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. FEBRUÁR 23. (csütörtök) 15:00 1. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2014. február 17.

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat Napirend: 1 Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Község Önkormányzata és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. június 15-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. június 15-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. június 15-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 34/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. február 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

KOIB_02 - Nyári napközi szervezése (2016) 2016. március 23. ELŐTERJESZTÉS

KOIB_02 - Nyári napközi szervezése (2016) 2016. március 23. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 2016. március 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Nyári napközi szervezése (2016) Előadó: Margruber János jegyző Melléklet:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a kunfehértói 393/10. hrsz-ú ingatlan bérbeadásának meghosszabbítása tárgyában. (Képviselő-testület 2016. május 25.

E l ő t e r j e s z t é s a kunfehértói 393/10. hrsz-ú ingatlan bérbeadásának meghosszabbítása tárgyában. (Képviselő-testület 2016. május 25. Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a kunfehértói 393/10. hrsz-ú ingatlan bérbeadásának meghosszabbítása tárgyában (Képviselő-testület 2016. május 25. ülésére) Kunfehértó Község

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 19.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./A Geszterédi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a házi gyermekorvosi és fogorvosi megállapodások módosítására Előterjesztő: Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 28-án 13.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné

Részletesebben

Czeglédi Sándorné Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság elnöke

Czeglédi Sándorné Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság elnöke Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, közösségek számára, nyári szabadidős programok támogatására. A pályázatnak tartalmaznia kell:

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS VEZETŐI PÓTLÉKÁRÓL, AZ ŐKET MEGILLETŐ SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Csöbör Katalin képviselő tagságának lemondásával megüresedett az alpolgármesteri poszt. A választási eljárásról szóló törvény előírásai alapján a megüresedett képviselői helyet

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2010.(VI.09.) számú r e n d e l e t e. az egészségügyi alapellátás körzeteiről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2010.(VI.09.) számú r e n d e l e t e. az egészségügyi alapellátás körzeteiről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2010.(VI.09.) számú r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátás körzeteiről Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi

Részletesebben

A HVB 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 3/2014. (V.20.) HVB határozat: Helyi Választási Biztosság póttagjának lemondása

A HVB 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 3/2014. (V.20.) HVB határozat: Helyi Választási Biztosság póttagjának lemondása 1. számú HVB jegyzőkönyv Készült: a HVB üléséről 2014. május 20-án 16:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB elnöke Síposné Ferge Katalin HVB elnök helyettes Beke Árpád HVB tag Urbánné Lengyel Zsuzsanna

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 13/2014.(III.13.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-1/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-1/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére 5548-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 2015. december 16-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft-nek biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

LfJo. számú előterjesztés

LfJo. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere LfJo. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida a bizottság tagja, Távolmaradt: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím:

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet, egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére Szám: 02/79-6/2007 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL 2. sz melléklet MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér

Részletesebben

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről 1/2016. (I.28.) BRNÖ határozat Az ülés napirendjéről Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) "HUBERTUS" Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-060077, székhely: 7624 Pécs, Hungária utca 53. / 1.., levelezési cím: 7624 Pécs, Hungária utca 53. / 1..), mint a(z) Szekszárdi NÖVÉNY Zrt.

Részletesebben

Módosító Okirat. Okirat szám: 22/30750-2/2015.

Módosító Okirat. Okirat szám: 22/30750-2/2015. Okirat szám: 22/30750-2/2015. Módosító Okirat A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. március 12.

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 38. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a Támasz

Részletesebben

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE Orosz Endre főosztályvezető Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzési referens képzés PTE A közbeszerzési törvény előzményei A központosított közbeszerzés

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. április 14-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. április 14-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. április 14-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 22/2009.( IV. 14. ) VMKB. hat. 6 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész) Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsön visszafizetése Előterjesztő:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.:

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. február 15-én megtartott

Részletesebben

152/1. H a t á r o z a t

152/1. H a t á r o z a t 11. Alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Várospolitikai Alpolgármester 152/1 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány az előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a Heller

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató. Határozat száma:

Jegyzőkönyv. Mutató. Határozat száma: Jegyzőkönyv Készült: Csataszög, Hunyadfalva, Kötelek, Nagykörű és Tiszasűly Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 29-én megtartott együttes testületi üléséről Mutató Tárgy: Határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról, és

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 36/2009. (XI. 25.) sz. rendelete. Kezelői feladatok ellátása 1.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 36/2009. (XI. 25.) sz. rendelete. Kezelői feladatok ellátása 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (XI. 25.) sz. rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2007. (VII. 23.) sz. rendelettel módosított

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1 / 7 ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-80/2004 Üi.: Nagy N.. Tárgy: A Magyar Állam tulajdonában lévő, önkormányzati célra hasznosítható ingatlanok igénylése. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Szám: 2/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; 531 031, Fax 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az állattartás

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról ELŐTERJESZTÉS Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői

Részletesebben

J A V A S L A T. az óvodai intézményekben 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására. Ózd, 2015. június 24.

J A V A S L A T. az óvodai intézményekben 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására. Ózd, 2015. június 24. J A V A S L A T az óvodai intézményekben 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Ózd, 2015. június 24. Előterjesztő: Előkészítő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 13-án (hétfő) 16.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 13-án (hétfő) 16.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13-án (hétfő) 16.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Döntés Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szolgáltatói szerződés módosításáról

Döntés Sárpilis Község Önkormányzatával kötött szolgáltatói szerződés módosításáról Az előterjesztés száma: 37/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés Sárpilis

Részletesebben

Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT

Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Tájékoztató Szaniter és irodakonténerek bérlete tárgyú közbeszerzési eljárás bérleti szerződésének 3. sz. módosításáról.

Tájékoztató Szaniter és irodakonténerek bérlete tárgyú közbeszerzési eljárás bérleti szerződésének 3. sz. módosításáról. Tájékoztató Szaniter és irodakonténerek bérlete tárgyú közbeszerzési eljárás bérleti szerződésének 3. sz. módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2013.(XII.12.) sz. önkormányzati határozat: Megállapodás a Törökszentmiklós és Térsége Többcélú

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Fórizs Zita helyiséggazdálkodó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Jogi és Ügyrendi Bizottság

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Fórizs Zita helyiséggazdálkodó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

EPER E-KATA integráció

EPER E-KATA integráció EPER E-KATA integráció 1. Összhang a Hivatalban A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok, nyilvántartások között egyezőség jön létre. Mit is jelent az integráció?

Részletesebben

Kondíciós Lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan FORINT SZÁMLÁK Havi számlavezetési díj. CIB Classic. CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz 1

Kondíciós Lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan FORINT SZÁMLÁK Havi számlavezetési díj. CIB Classic. CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz 1 A magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan a magánszemélyek részére vezetett Classic, a Online, a, a Plusz, valamint a magánszemélyek kártyafedezeti típusú, korlátozott rendeltetéső A Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete.../. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete.../. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../. (..) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÍZI- KÖZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ DÍJÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben