Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Juhász István polgármester, Bauer Gábor, Kispál Mihály, Rapcsákné Kiss Henriett, Szente Alfonz Gergely Varga István képviselők (6 fő ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Csőke József képviselő ( 1 fő) Tanácskozási joggal jelen van: Jankovicsné Vizin Csilla az Ügyrendi-Önkormányzati Bizottság tagja, Kissné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Időskorúak Otthonának vezetője, Gracza Józsefné a Petőfi Sándor ÁMK Óvodai Intézményegység vezetője, Márk Ágoston körzeti megbízott. Juhász István polgármester: köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bauer Gábor és Rapcsákné Kiss Henriett képviselőket javasolja, melyet a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Ezt követően Juhász István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a meghívón szereplő napirend pontok szerint javasolt tárgyalni. Miután sem módosító sem pedig kiegészítő javaslat nem hangzott el a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirend tárgyalását kezdte meg: NAPIREND 1.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 2.) Gazdasági program 3.) Gondozási Központ Alapdokumentumainak módosítása Előadó: Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető 4.) A Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 5.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.) Közbeszerzési terv 7.) Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása 8.) Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 9.) Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása

2 10.) Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme 11.) Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme Bejelentések Kötvény felhasználás Egyebek 1.) NAPIREND A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólások Rapcsákné Kiss Henriett az Ügyrendi - Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselő: a Bizottság mai ülésén megtárgyalta a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendeletet a Képviselőtestületnek megalkotásra ajánlja. Kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester: mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, javasolja a rendelet megalkotását. Felhívja a Képviselők figyelmét, hogy rendeletalkotáshoz 4 igen szavazat szükséges. Kihirdeti, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011. (II.31. ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról. (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 2.) NAPIREND Gazdasági Program ( írásos előterjesztés csatolva ) Juhász István polgármester: elkészítette a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, évekre szóló gazdasági programot. A program vázát az előző ciklus gazdasági programja adta, kikerültek belőle a már megvalósult elképzelések és aktualizálva lett az új vágyakkal, fejlesztési elképzelésekkel. A program különös hangsúlyt fektet a fejlesztési elképzelésekre, munkahelyteremtés elősegítésére, egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására és az adópolitika javítására. A programban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítani kell az intézmények működőképességét, valamint a felvállalt egyéb feladatok célszerű és gazdaságos ellátását. Ennek megvalósítása érdekében a gazdálkodásban résztvevő valamennyi vezetőtől, intézmények vezetőitől folyamatos együttműködést, takarékos, ésszerű gazdálkodást vár el. A gazdasági program az intézmények vezetőivel egyeztetésre került. Máté Györgyné a Petőfi Sándor ÁMK igazgatója a tervezetre ben tett észrevételt. ( ismerteti a elektronikus levél tartalmát, mely a tervezethez becsatolásra került.) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: az informatika tantárgy választhatóságával kapcsolatos észrevétel jogos, a tervezetben kijavításra került. Juhász István polgármester: az igazgatónő további változtatási javaslatait nem szükséges, hogy a gazdasági program ilyen mélységig lebontva tartalmazza. Ezek a feladatok nem új feladatok, megvalósításukhoz

3 szükséges feltételeket az önkormányzat eddig is és ezután is biztosítja. Kéri a képviselőket, ha egyetértenek ezzel erről a program végleges elfogadása előtt szavazzanak. Hozzászólás/kérdés Máté Györgyné igazgató javaslatával kapcsolatosan nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem tartja szükségesnek, hogy Máté György igazgató ÁMK-t érintő témában írt módosítási javaslata a Gazdasági Programba bekerüljön. Juhász István polgármester kéri a Gazdasági Programmal kapcsolatos képviselői javaslatokat, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 31/2011.(III.30.) Kt. Gazdasági Program Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági programot jóváhagyta. és folyamatos 3.)NAPIREND Gondozási Központ Alapdokumentumainak módosítása Előadó: Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető ( írásos előterjesztés csatolva ) Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető: az írásos előterjesztésben leírta, hogy a módosításokat milyen jogszabályi változások tették szükségessé. Röviden úgy foglalná össze, hogy a bekerülési eljárás egyszerűsítését, ésszerűsítését valósíthatták meg a jogszabályoknak köszönhetően. Javasolja férőhelyek számának módosítását - emelt szintű ellátás megszüntetését követően- 27 főről 31 főre emelni, valamint az egységes szerkezetű alapdokumentumokat jóváhagyni. Hozzászólás Juhász István polgármester: a visszaminősítéssel az ellátás színvonala nem romolhat. Kérdés Rapcsákné Kiss Henriett: a visszaminősítés az apartmanokat érintené? Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető válasza: igen, de ez folyamatosan történik majd. Amennyiben a most apartmanban élők elhaláloznak az új bekerülők már átlagos színvonalú ellátást kapnának. Juhász István polgármester: amennyiben az alapdokumentumokkal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nincs kéri azok elfogadását. Kéri, hogy a képviselő-testülete döntsön a Gondviselés Háza Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4 32/2011.(III.30.) Kt. Gondviselés Háza Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ 42/2009. Kt. számú határozatával jóváhagyott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja április 1-től: ALAPÍTÓ OKIRAT Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9 (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése és 90. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: GONDVISELÉS HÁZA GONDOZÁSI KÖZPONT 2. Rövid neve: GONDVISELÉS HÁZA MADARAS 3. Székhelye: 6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA 11. (Tel.:79/ , 4. Létrehozásról rendelkező határozat: 4/2002. Kt. számú határozat Azonosító adatok: Költségvetési törzsszám: Statisztikai számjel: Adószám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján: tanyagondnoki szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés nappali ellátás ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása 7. Tevékenységi besorolás: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8. Alaptevékenysége: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása

5 Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (ellátott feladat: tanyagondnoki szolgáltatás) 9. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 10. Működési köre: Madaras község közigazgatási területe Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásnál az intézmény működési köre a Bácsalmási Kistérség településeinek (Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza) közigazgatási területe 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 12. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, pénzügyi-gazdasági szervezetével. 13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg pályázat alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a törvény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető magasabb vezető, magasabb vezetői megbízása 5 évre szól. 14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: Az intézményben a foglalkoztatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamit végrehajtási rendelete a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról alapján történik. 15. Telephelyek: Madaras, Báthori István u. 2. Madaras, Dózsa Gy. u Telephelyeken ellátott tevékenységek, férőhelyek: Madaras, Báthori u. 11. Idősek otthona 31 férőhely (átlagos színvonalú bentlakásos ellátás)

6 Báthori István u. 2. Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás ellátható személyek száma 14 Nappali ellátás Idősek klubja férőhelyek száma 16 Dózsa György u. 5. Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás 17. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendeletében foglaltak szerint történik. Juhász István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 33/2011.(III.30.) Kt. Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítását, és egyben az egységes szerkezetű alapdokumentumokat április 1-től jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza Juhász István polgármestert, hogy az idősek otthona férőhelyeinek bővítése érdekében az intézmény működési engedélyének módosítását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál. és folyamatos. 4.)NAPIREND A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosítását a Bácsflóra termelőiskola létrehozása megnyert pályázat indokolja, ugyanis a lebonyolításhoz új szakfeladat megnyitása szükséges. Juhász István polgármester rövid tájékoztatást adott a Bácsflóra Termelőiskola indulásáról, a négy mentor személyéről, a képzés helyszínéről, OKJ-s képzésben résztvevőkről. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 34/2011.(III.30.) Kt. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 41/2009.Kt.sz. határozatával jóváhagyott alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja április 1-től. ALAPÍTÓ OKIRAT Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, 88. (2) bekezdése, és 90. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2. Rövid neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL MADARAS 3. Székhelye: 6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA Létrehozásról rendelkező határozat: 77/2002. Kt. számú határozat Azonosító adatok: Költségvetési törzsszám: Statisztikai számjel: Adószám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján: a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. b) Helyi közszolgáltatások a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása. a helyi közutak és közterületek fenntartása, piac fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a foglalkoztatás megoldásában., gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről és oktatásról, az egészségügyi ellátásról, sport támogatása, nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása

8 7. Tevékenységi besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8. Alaptevékenysége: a) Igazgatási tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai b) Helyi közszolgáltatások Út, autópálya építés (út építés) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Közvilágítás Város,- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások (községgazdálkodás) Sport, szabadidős tevékenység Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka

9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Köztemető-fenntartás és működtetés 9. Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Illetékességi területe: Madaras község közigazgatási területe Működési köre a közszolgáltatások körében: Madaras község közigazgatási területe 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 12. Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: Polgármester: megválasztása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény alapján történik Jegyző: kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján történik, határozatlan időre 14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36.. (2) b) pontja, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján. Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak Madaras község Önkormányzatával állnak közalkalmazotti jogviszonyba, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdése alapján. A közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyvéről szóló évi törvény alapján Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával állnak munkaviszonyban. A munkáltatói jogkör gyakorlója Madaras község Önkormányzatának Polgármestere. 15. Telephelyek: Egészségház Hunyadi J. u hrsz. Orvosi rendelő Nagyboldogasszony u hrsz. Köztemető 362 hrsz. 16. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A Polgármesteri Hivatal feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendeletében foglaltak szerint történik.

10 5.)NAPIREND Szociális szolgáltatástervezési koncepció Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a szociális szolgáltatástervezési koncepciót az évi III. törvény írja feladatul az önkormányzatunk számára. A koncepció tervezetét a képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértet és elrendelte a véleményezésre történő megküldését a jogszabályban meghatározott szerveknek. Ez megtörtént. A visszajelzések megérkeztek. A Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács a koncepciót elfogadásra javasolja. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pedig javaslatot tett arra, hogy a koncepció egészüljön ki a SWOT analízissel. Az analízist az intézményvezető elkészítette. Ezzel a kiegészítéssel javasolja a koncepció elfogadását. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 35/2011.(III.30.) Kt. Szociális szolgáltatástervezési koncepció Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális szolgáltatástervezési koncepciót jóváhagyta. Felelős: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.)NAPIREND Közbeszerzési terv ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri a közbeszerzési terv elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 36/2011.(III.30.) Kt évi Közbeszerzési terv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyta. 7.)NAPIREND Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása ( szóbeli előterjesztés ) Juhász István polgármester: a képviselő-testület 119/2010.Kt.számú határozatában pályázatot írt ki az 1 sz. körzet háziorvosi álláshelyére. A pályázatra nem jelentkezett senki, így annak ismételt kiírása szükséges. Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat kiírásáról. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

11 Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 37/2011.(III.30.) Kt. Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Madaras község I. számú vegyes háziorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére az alábbiak szerint: Munkakör megnevezése: háziorvos Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte Büntetlen előélet Cselekvőképesség A pályázathoz csatolandó: Orvosi diplomát ás szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata Részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentéstől számított 30 naptári nap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 15 nap. Az álláshely a Képviselő-testület döntését követően azonnal betölthető. Az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít a háziorvos részére. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket. A pályázatot az alábbi címre lehet benyújtani: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. A pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, a 79/ es telefonszámon. 8.)NAPIREND Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos ingatlan felajánlása ( írásos felajánlás csatolva ) Juhász István polgármester: Külterületi szántó ingatlanról van szó, melynek gyommentesítését a tulajdonos nem tudja megoldani, számára a terület semmilyen hasznot nem hoz ezért kíván megszabadulni tőle. Javasolja, hogy a képviselő-testület az ingatlanra vonatkozó térítés nélküli felajánlást fogadja el.

12 38/2011.(III.30.) Kt. Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos madarasi külterületi ingatlanának felajánlása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bischof Zulejka 1147 Budapest, Öv u A lépcsőház 3. emelet 6. ajtó szám alatti lakos tulajdonában lévő, tehermentes, Madaras külterület 0246/68 helyrajzi szám alatti ingatlanára tett térítésmentes felajánlását. Felkéri Juhász István polgármestert az ingatlan átruházásával kapcsolatos eljárás megindítására, a dokumentációk aláírására. 9.)NAPIREND Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása ( írásos felajánlás csatolva ) Juhász István polgármester: a tulajdonostársakat képviselő Simon Józsefné Madaras Bajcsy Zs.utca 56 szám alatti lakos térítésmentesen felajánlotta a tulajdonukban lévő Madaras, Bajcsy Zs. utca 6 szám alatti lakóház, udvar művelési ágú ingatlanukat. Az ingatlanon lévő lakóház már régen összedőlt, a kertet művelni nem tudják felajánlásukat ezért tették. Javasolja, hogy a képviselő-testület a tehermentes ingatlanra tett felajánlást fogadja el. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 39/2011.(III.30.) Kt. Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Józsefné (6456 Madaras Bajcsy Zs.u. 56.) és három társa tulajdonában lévő tehermentes a Madaras belterület 1541 helyrajzi számú, Madaras, Bajcsy-Zs. utca 6 szám alatt lévő ingatlanukra tett felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület az ingatlan átruházásával kapcsolatos ügyintézéssel, az adásvételi szerződés aláírásával Juhász István polgármestert bízza meg. 10.)NAPIREND Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos földvásárlási kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Juhász István polgármester: Nádai Csaba Madaras, Széchenyi utca 3 szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az általa az önkormányzattól korábban bérelt szántó ingatlanra. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá az értékesítéshez, a most megszabott forint/ aranykorona értékesítési áron. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

13 Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2011.(III.30.) Kt. Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos földvásárlási kérelme Madaras község Önkormányzatának képviselő-testülete eladja az önkormányzat tulajdonát képező, a madarasi 0311/1 helyrajzi számú, 2504 m2 területű, szántó művelési ágú, 6,54 aranykorona értékű ingatlanát Nádai Csaba 6456 Madaras, Széchenyi István utca 3 szám alatti lakosnak ,- Ft/Ar, az ,-Ft ( nyolcvannyolcezer - kilencszáznegyvennégy forint ) vételárért. Az adásvétel lebonyolításával és a szerződés aláírásával Juhász István polgármestert bízza meg. 11)NAPIREND Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Juhász István polgármester: Gieszinger István és felesége ( Madaras, Árpád vezér utca 18.) az önkormányzat dolgozói május 28-án a művelődési házban tartandó lakodalmi rendezvényre kérnek bérleti díj fizetése alóli felmentést. Javasolja, hogy a képviselő-testület adja meg részükre a mentességet. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 41/2011.(III.30.) Kt. Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testület Gieszinger István és felesége Madaras, Árpád vezér utca 18 szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, és május 28-án a művelődési házban tartandó lakodalmi rendezvényükre teljes mentességet biztosít. Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető Bejelentések Kötvény felhasználás ( szóbeli előterjesztés ) Juhász István polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvodai beruházás utófinanszírozása, az egészségügyi központ áfa befizetési kötelezettségünk, -melyre nem kaptunk előleget - valamint önrész befizetési kötelezettségünk teszik indokolttá, hogy a kötvényhez nyúljunk. Ezen beruházáshoz kapcsolódó igényünk 9,5 millió forint, de a működésünk stabilizálásához is szükségessé vált 8 millió forint pótlása. Kéri a képviselő-testületet, hogy adja hozzájárulását, hogy két részletben,összesen 18 millió forintot hívjunk le a kötvényből..az összeg visszapótlása elsődlegességet kell, hogy élvezzen, melyre pályázati pénzekből lesz lehetőségünk.

14 42/2011.(III.30.) Kt. Kötvény felhasználás Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat a kötvény összegéből beruházási célra 10 millió, működőképességének biztosítására 8 millió forint kerüljön lehívásra. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy soron kívül gondoskodik a működési célra felvett 8 millió forint visszafizetéséről. A Képviselő-testület a beruházási célra felvett 10 millió forintot a pályázati pénzek megtérülésekor maradéktalanul visszahelyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a dokumentumok aláírására. Egyebek napirendi pont keretében Juhász István polgármester ismertette z Országos Mentőszolgálat alapítvány levelét, melyben köszönetüket fejezik ki a támogatásért. Tájékoztatást adott arról, hogy az idei évben Backa Madaras rendezi meg a Madarasi Napokat, július 1-3 időpontban. A rendezvényt szervező település 40 fős delegációt tud fogadni. Szeretné településünket a képviselő-testület tagjai és a fúvós zenekar képviselné. Kisné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Gondozási Központ vezetője megköszönte a képviselőtestületnek a Gondozóházban kialakított, fedett kerékpártárolót. Jankovicsné Vizin Csilla Petőfi Sándor ÁMK intézményegység vezető pedig arról tájékoztatta a képviselőket, hogy testvértelepüléseink gyermekeinek évi Hagyományőrző Közösségi Tábora az idei évben Madarason kerül megrendezésre. A tábor ideje: 2011 július ig. Elszállásolás a Plébánia épületben vagy annak annak udvarán felállított sátrakban történik. A meghívó levelet elkészítette és a polgármester, valamint az iskola igazgatójának aláírásával a településekre postázta. Több napirend nem lévén Juhász István polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 18:20 órakor bezárta. kmf. Juhász István polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Hitelesítők: Bauer Gábor képviselő Rapcsákné Kiss Henriett képviselő

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Iktatószám: 1679-11/2009. ALAPÍTÓ OKIRAT Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án (péntek) 8 órai kezdettel a Kiskunmajsai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása Iktatószám 69/2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén. Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Madaras községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. február 15-én 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul. A Képviselő-testület az

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben