Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Juhász István polgármester, Bauer Gábor, Kispál Mihály, Rapcsákné Kiss Henriett, Szente Alfonz Gergely Varga István képviselők (6 fő ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Csőke József képviselő ( 1 fő) Tanácskozási joggal jelen van: Jankovicsné Vizin Csilla az Ügyrendi-Önkormányzati Bizottság tagja, Kissné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Időskorúak Otthonának vezetője, Gracza Józsefné a Petőfi Sándor ÁMK Óvodai Intézményegység vezetője, Márk Ágoston körzeti megbízott. Juhász István polgármester: köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bauer Gábor és Rapcsákné Kiss Henriett képviselőket javasolja, melyet a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Ezt követően Juhász István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a meghívón szereplő napirend pontok szerint javasolt tárgyalni. Miután sem módosító sem pedig kiegészítő javaslat nem hangzott el a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirend tárgyalását kezdte meg: NAPIREND 1.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 2.) Gazdasági program 3.) Gondozási Központ Alapdokumentumainak módosítása Előadó: Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető 4.) A Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 5.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.) Közbeszerzési terv 7.) Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása 8.) Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 9.) Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása

2 10.) Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme 11.) Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme Bejelentések Kötvény felhasználás Egyebek 1.) NAPIREND A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólások Rapcsákné Kiss Henriett az Ügyrendi - Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselő: a Bizottság mai ülésén megtárgyalta a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendeletet a Képviselőtestületnek megalkotásra ajánlja. Kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester: mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, javasolja a rendelet megalkotását. Felhívja a Képviselők figyelmét, hogy rendeletalkotáshoz 4 igen szavazat szükséges. Kihirdeti, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011. (II.31. ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról. (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 2.) NAPIREND Gazdasági Program ( írásos előterjesztés csatolva ) Juhász István polgármester: elkészítette a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, évekre szóló gazdasági programot. A program vázát az előző ciklus gazdasági programja adta, kikerültek belőle a már megvalósult elképzelések és aktualizálva lett az új vágyakkal, fejlesztési elképzelésekkel. A program különös hangsúlyt fektet a fejlesztési elképzelésekre, munkahelyteremtés elősegítésére, egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására és az adópolitika javítására. A programban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítani kell az intézmények működőképességét, valamint a felvállalt egyéb feladatok célszerű és gazdaságos ellátását. Ennek megvalósítása érdekében a gazdálkodásban résztvevő valamennyi vezetőtől, intézmények vezetőitől folyamatos együttműködést, takarékos, ésszerű gazdálkodást vár el. A gazdasági program az intézmények vezetőivel egyeztetésre került. Máté Györgyné a Petőfi Sándor ÁMK igazgatója a tervezetre ben tett észrevételt. ( ismerteti a elektronikus levél tartalmát, mely a tervezethez becsatolásra került.) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: az informatika tantárgy választhatóságával kapcsolatos észrevétel jogos, a tervezetben kijavításra került. Juhász István polgármester: az igazgatónő további változtatási javaslatait nem szükséges, hogy a gazdasági program ilyen mélységig lebontva tartalmazza. Ezek a feladatok nem új feladatok, megvalósításukhoz

3 szükséges feltételeket az önkormányzat eddig is és ezután is biztosítja. Kéri a képviselőket, ha egyetértenek ezzel erről a program végleges elfogadása előtt szavazzanak. Hozzászólás/kérdés Máté Györgyné igazgató javaslatával kapcsolatosan nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem tartja szükségesnek, hogy Máté György igazgató ÁMK-t érintő témában írt módosítási javaslata a Gazdasági Programba bekerüljön. Juhász István polgármester kéri a Gazdasági Programmal kapcsolatos képviselői javaslatokat, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 31/2011.(III.30.) Kt. Gazdasági Program Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági programot jóváhagyta. és folyamatos 3.)NAPIREND Gondozási Központ Alapdokumentumainak módosítása Előadó: Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető ( írásos előterjesztés csatolva ) Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető: az írásos előterjesztésben leírta, hogy a módosításokat milyen jogszabályi változások tették szükségessé. Röviden úgy foglalná össze, hogy a bekerülési eljárás egyszerűsítését, ésszerűsítését valósíthatták meg a jogszabályoknak köszönhetően. Javasolja férőhelyek számának módosítását - emelt szintű ellátás megszüntetését követően- 27 főről 31 főre emelni, valamint az egységes szerkezetű alapdokumentumokat jóváhagyni. Hozzászólás Juhász István polgármester: a visszaminősítéssel az ellátás színvonala nem romolhat. Kérdés Rapcsákné Kiss Henriett: a visszaminősítés az apartmanokat érintené? Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető válasza: igen, de ez folyamatosan történik majd. Amennyiben a most apartmanban élők elhaláloznak az új bekerülők már átlagos színvonalú ellátást kapnának. Juhász István polgármester: amennyiben az alapdokumentumokkal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nincs kéri azok elfogadását. Kéri, hogy a képviselő-testülete döntsön a Gondviselés Háza Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4 32/2011.(III.30.) Kt. Gondviselés Háza Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ 42/2009. Kt. számú határozatával jóváhagyott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja április 1-től: ALAPÍTÓ OKIRAT Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9 (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése és 90. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: GONDVISELÉS HÁZA GONDOZÁSI KÖZPONT 2. Rövid neve: GONDVISELÉS HÁZA MADARAS 3. Székhelye: 6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA 11. (Tel.:79/ , 4. Létrehozásról rendelkező határozat: 4/2002. Kt. számú határozat Azonosító adatok: Költségvetési törzsszám: Statisztikai számjel: Adószám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján: tanyagondnoki szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés nappali ellátás ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása 7. Tevékenységi besorolás: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8. Alaptevékenysége: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása

5 Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (ellátott feladat: tanyagondnoki szolgáltatás) 9. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 10. Működési köre: Madaras község közigazgatási területe Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásnál az intézmény működési köre a Bácsalmási Kistérség településeinek (Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza) közigazgatási területe 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 12. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, pénzügyi-gazdasági szervezetével. 13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg pályázat alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a törvény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető magasabb vezető, magasabb vezetői megbízása 5 évre szól. 14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: Az intézményben a foglalkoztatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamit végrehajtási rendelete a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról alapján történik. 15. Telephelyek: Madaras, Báthori István u. 2. Madaras, Dózsa Gy. u Telephelyeken ellátott tevékenységek, férőhelyek: Madaras, Báthori u. 11. Idősek otthona 31 férőhely (átlagos színvonalú bentlakásos ellátás)

6 Báthori István u. 2. Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás ellátható személyek száma 14 Nappali ellátás Idősek klubja férőhelyek száma 16 Dózsa György u. 5. Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás 17. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendeletében foglaltak szerint történik. Juhász István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 33/2011.(III.30.) Kt. Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítását, és egyben az egységes szerkezetű alapdokumentumokat április 1-től jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza Juhász István polgármestert, hogy az idősek otthona férőhelyeinek bővítése érdekében az intézmény működési engedélyének módosítását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál. és folyamatos. 4.)NAPIREND A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosítását a Bácsflóra termelőiskola létrehozása megnyert pályázat indokolja, ugyanis a lebonyolításhoz új szakfeladat megnyitása szükséges. Juhász István polgármester rövid tájékoztatást adott a Bácsflóra Termelőiskola indulásáról, a négy mentor személyéről, a képzés helyszínéről, OKJ-s képzésben résztvevőkről. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 34/2011.(III.30.) Kt. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 41/2009.Kt.sz. határozatával jóváhagyott alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja április 1-től. ALAPÍTÓ OKIRAT Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, 88. (2) bekezdése, és 90. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2. Rövid neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL MADARAS 3. Székhelye: 6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA Létrehozásról rendelkező határozat: 77/2002. Kt. számú határozat Azonosító adatok: Költségvetési törzsszám: Statisztikai számjel: Adószám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján: a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. b) Helyi közszolgáltatások a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása. a helyi közutak és közterületek fenntartása, piac fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a foglalkoztatás megoldásában., gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről és oktatásról, az egészségügyi ellátásról, sport támogatása, nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása

8 7. Tevékenységi besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8. Alaptevékenysége: a) Igazgatási tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai b) Helyi közszolgáltatások Út, autópálya építés (út építés) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Közvilágítás Város,- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások (községgazdálkodás) Sport, szabadidős tevékenység Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka

9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Köztemető-fenntartás és működtetés 9. Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Illetékességi területe: Madaras község közigazgatási területe Működési köre a közszolgáltatások körében: Madaras község közigazgatási területe 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 12. Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: Polgármester: megválasztása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény alapján történik Jegyző: kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján történik, határozatlan időre 14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36.. (2) b) pontja, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján. Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak Madaras község Önkormányzatával állnak közalkalmazotti jogviszonyba, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdése alapján. A közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyvéről szóló évi törvény alapján Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával állnak munkaviszonyban. A munkáltatói jogkör gyakorlója Madaras község Önkormányzatának Polgármestere. 15. Telephelyek: Egészségház Hunyadi J. u hrsz. Orvosi rendelő Nagyboldogasszony u hrsz. Köztemető 362 hrsz. 16. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A Polgármesteri Hivatal feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendeletében foglaltak szerint történik.

10 5.)NAPIREND Szociális szolgáltatástervezési koncepció Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a szociális szolgáltatástervezési koncepciót az évi III. törvény írja feladatul az önkormányzatunk számára. A koncepció tervezetét a képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértet és elrendelte a véleményezésre történő megküldését a jogszabályban meghatározott szerveknek. Ez megtörtént. A visszajelzések megérkeztek. A Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács a koncepciót elfogadásra javasolja. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pedig javaslatot tett arra, hogy a koncepció egészüljön ki a SWOT analízissel. Az analízist az intézményvezető elkészítette. Ezzel a kiegészítéssel javasolja a koncepció elfogadását. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 35/2011.(III.30.) Kt. Szociális szolgáltatástervezési koncepció Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális szolgáltatástervezési koncepciót jóváhagyta. Felelős: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.)NAPIREND Közbeszerzési terv ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri a közbeszerzési terv elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 36/2011.(III.30.) Kt évi Közbeszerzési terv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyta. 7.)NAPIREND Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása ( szóbeli előterjesztés ) Juhász István polgármester: a képviselő-testület 119/2010.Kt.számú határozatában pályázatot írt ki az 1 sz. körzet háziorvosi álláshelyére. A pályázatra nem jelentkezett senki, így annak ismételt kiírása szükséges. Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat kiírásáról. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

11 Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 37/2011.(III.30.) Kt. Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Madaras község I. számú vegyes háziorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére az alábbiak szerint: Munkakör megnevezése: háziorvos Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte Büntetlen előélet Cselekvőképesség A pályázathoz csatolandó: Orvosi diplomát ás szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata Részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentéstől számított 30 naptári nap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 15 nap. Az álláshely a Képviselő-testület döntését követően azonnal betölthető. Az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít a háziorvos részére. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket. A pályázatot az alábbi címre lehet benyújtani: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. A pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, a 79/ es telefonszámon. 8.)NAPIREND Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos ingatlan felajánlása ( írásos felajánlás csatolva ) Juhász István polgármester: Külterületi szántó ingatlanról van szó, melynek gyommentesítését a tulajdonos nem tudja megoldani, számára a terület semmilyen hasznot nem hoz ezért kíván megszabadulni tőle. Javasolja, hogy a képviselő-testület az ingatlanra vonatkozó térítés nélküli felajánlást fogadja el.

12 38/2011.(III.30.) Kt. Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos madarasi külterületi ingatlanának felajánlása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bischof Zulejka 1147 Budapest, Öv u A lépcsőház 3. emelet 6. ajtó szám alatti lakos tulajdonában lévő, tehermentes, Madaras külterület 0246/68 helyrajzi szám alatti ingatlanára tett térítésmentes felajánlását. Felkéri Juhász István polgármestert az ingatlan átruházásával kapcsolatos eljárás megindítására, a dokumentációk aláírására. 9.)NAPIREND Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása ( írásos felajánlás csatolva ) Juhász István polgármester: a tulajdonostársakat képviselő Simon Józsefné Madaras Bajcsy Zs.utca 56 szám alatti lakos térítésmentesen felajánlotta a tulajdonukban lévő Madaras, Bajcsy Zs. utca 6 szám alatti lakóház, udvar művelési ágú ingatlanukat. Az ingatlanon lévő lakóház már régen összedőlt, a kertet művelni nem tudják felajánlásukat ezért tették. Javasolja, hogy a képviselő-testület a tehermentes ingatlanra tett felajánlást fogadja el. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 39/2011.(III.30.) Kt. Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Józsefné (6456 Madaras Bajcsy Zs.u. 56.) és három társa tulajdonában lévő tehermentes a Madaras belterület 1541 helyrajzi számú, Madaras, Bajcsy-Zs. utca 6 szám alatt lévő ingatlanukra tett felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület az ingatlan átruházásával kapcsolatos ügyintézéssel, az adásvételi szerződés aláírásával Juhász István polgármestert bízza meg. 10.)NAPIREND Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos földvásárlási kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Juhász István polgármester: Nádai Csaba Madaras, Széchenyi utca 3 szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az általa az önkormányzattól korábban bérelt szántó ingatlanra. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá az értékesítéshez, a most megszabott forint/ aranykorona értékesítési áron. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

13 Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2011.(III.30.) Kt. Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos földvásárlási kérelme Madaras község Önkormányzatának képviselő-testülete eladja az önkormányzat tulajdonát képező, a madarasi 0311/1 helyrajzi számú, 2504 m2 területű, szántó művelési ágú, 6,54 aranykorona értékű ingatlanát Nádai Csaba 6456 Madaras, Széchenyi István utca 3 szám alatti lakosnak ,- Ft/Ar, az ,-Ft ( nyolcvannyolcezer - kilencszáznegyvennégy forint ) vételárért. Az adásvétel lebonyolításával és a szerződés aláírásával Juhász István polgármestert bízza meg. 11)NAPIREND Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Juhász István polgármester: Gieszinger István és felesége ( Madaras, Árpád vezér utca 18.) az önkormányzat dolgozói május 28-án a művelődési házban tartandó lakodalmi rendezvényre kérnek bérleti díj fizetése alóli felmentést. Javasolja, hogy a képviselő-testület adja meg részükre a mentességet. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 41/2011.(III.30.) Kt. Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testület Gieszinger István és felesége Madaras, Árpád vezér utca 18 szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, és május 28-án a művelődési házban tartandó lakodalmi rendezvényükre teljes mentességet biztosít. Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető Bejelentések Kötvény felhasználás ( szóbeli előterjesztés ) Juhász István polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvodai beruházás utófinanszírozása, az egészségügyi központ áfa befizetési kötelezettségünk, -melyre nem kaptunk előleget - valamint önrész befizetési kötelezettségünk teszik indokolttá, hogy a kötvényhez nyúljunk. Ezen beruházáshoz kapcsolódó igényünk 9,5 millió forint, de a működésünk stabilizálásához is szükségessé vált 8 millió forint pótlása. Kéri a képviselő-testületet, hogy adja hozzájárulását, hogy két részletben,összesen 18 millió forintot hívjunk le a kötvényből..az összeg visszapótlása elsődlegességet kell, hogy élvezzen, melyre pályázati pénzekből lesz lehetőségünk.

14 42/2011.(III.30.) Kt. Kötvény felhasználás Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat a kötvény összegéből beruházási célra 10 millió, működőképességének biztosítására 8 millió forint kerüljön lehívásra. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy soron kívül gondoskodik a működési célra felvett 8 millió forint visszafizetéséről. A Képviselő-testület a beruházási célra felvett 10 millió forintot a pályázati pénzek megtérülésekor maradéktalanul visszahelyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a dokumentumok aláírására. Egyebek napirendi pont keretében Juhász István polgármester ismertette z Országos Mentőszolgálat alapítvány levelét, melyben köszönetüket fejezik ki a támogatásért. Tájékoztatást adott arról, hogy az idei évben Backa Madaras rendezi meg a Madarasi Napokat, július 1-3 időpontban. A rendezvényt szervező település 40 fős delegációt tud fogadni. Szeretné településünket a képviselő-testület tagjai és a fúvós zenekar képviselné. Kisné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Gondozási Központ vezetője megköszönte a képviselőtestületnek a Gondozóházban kialakított, fedett kerékpártárolót. Jankovicsné Vizin Csilla Petőfi Sándor ÁMK intézményegység vezető pedig arról tájékoztatta a képviselőket, hogy testvértelepüléseink gyermekeinek évi Hagyományőrző Közösségi Tábora az idei évben Madarason kerül megrendezésre. A tábor ideje: 2011 július ig. Elszállásolás a Plébánia épületben vagy annak annak udvarán felállított sátrakban történik. A meghívó levelet elkészítette és a polgármester, valamint az iskola igazgatójának aláírásával a településekre postázta. Több napirend nem lévén Juhász István polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 18:20 órakor bezárta. kmf. Juhász István polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Hitelesítők: Bauer Gábor képviselő Rapcsákné Kiss Henriett képviselő

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Iktatószám: 1679-11/2009. ALAPÍTÓ OKIRAT Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása Iktatószám 69/2011.

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. december 20-án, a Városháza Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben