Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Juhász István polgármester, Bauer Gábor, Kispál Mihály, Rapcsákné Kiss Henriett, Szente Alfonz Gergely Varga István képviselők (6 fő ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Csőke József képviselő ( 1 fő) Tanácskozási joggal jelen van: Jankovicsné Vizin Csilla az Ügyrendi-Önkormányzati Bizottság tagja, Kissné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Időskorúak Otthonának vezetője, Gracza Józsefné a Petőfi Sándor ÁMK Óvodai Intézményegység vezetője, Márk Ágoston körzeti megbízott. Juhász István polgármester: köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bauer Gábor és Rapcsákné Kiss Henriett képviselőket javasolja, melyet a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Ezt követően Juhász István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a meghívón szereplő napirend pontok szerint javasolt tárgyalni. Miután sem módosító sem pedig kiegészítő javaslat nem hangzott el a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirend tárgyalását kezdte meg: NAPIREND 1.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 2.) Gazdasági program 3.) Gondozási Központ Alapdokumentumainak módosítása Előadó: Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető 4.) A Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 5.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.) Közbeszerzési terv 7.) Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása 8.) Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 9.) Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása

2 10.) Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme 11.) Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme Bejelentések Kötvény felhasználás Egyebek 1.) NAPIREND A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólások Rapcsákné Kiss Henriett az Ügyrendi - Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselő: a Bizottság mai ülésén megtárgyalta a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendeletet a Képviselőtestületnek megalkotásra ajánlja. Kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester: mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, javasolja a rendelet megalkotását. Felhívja a Képviselők figyelmét, hogy rendeletalkotáshoz 4 igen szavazat szükséges. Kihirdeti, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011. (II.31. ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról. (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 2.) NAPIREND Gazdasági Program ( írásos előterjesztés csatolva ) Juhász István polgármester: elkészítette a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, évekre szóló gazdasági programot. A program vázát az előző ciklus gazdasági programja adta, kikerültek belőle a már megvalósult elképzelések és aktualizálva lett az új vágyakkal, fejlesztési elképzelésekkel. A program különös hangsúlyt fektet a fejlesztési elképzelésekre, munkahelyteremtés elősegítésére, egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására és az adópolitika javítására. A programban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítani kell az intézmények működőképességét, valamint a felvállalt egyéb feladatok célszerű és gazdaságos ellátását. Ennek megvalósítása érdekében a gazdálkodásban résztvevő valamennyi vezetőtől, intézmények vezetőitől folyamatos együttműködést, takarékos, ésszerű gazdálkodást vár el. A gazdasági program az intézmények vezetőivel egyeztetésre került. Máté Györgyné a Petőfi Sándor ÁMK igazgatója a tervezetre ben tett észrevételt. ( ismerteti a elektronikus levél tartalmát, mely a tervezethez becsatolásra került.) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: az informatika tantárgy választhatóságával kapcsolatos észrevétel jogos, a tervezetben kijavításra került. Juhász István polgármester: az igazgatónő további változtatási javaslatait nem szükséges, hogy a gazdasági program ilyen mélységig lebontva tartalmazza. Ezek a feladatok nem új feladatok, megvalósításukhoz

3 szükséges feltételeket az önkormányzat eddig is és ezután is biztosítja. Kéri a képviselőket, ha egyetértenek ezzel erről a program végleges elfogadása előtt szavazzanak. Hozzászólás/kérdés Máté Györgyné igazgató javaslatával kapcsolatosan nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem tartja szükségesnek, hogy Máté György igazgató ÁMK-t érintő témában írt módosítási javaslata a Gazdasági Programba bekerüljön. Juhász István polgármester kéri a Gazdasági Programmal kapcsolatos képviselői javaslatokat, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 31/2011.(III.30.) Kt. Gazdasági Program Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági programot jóváhagyta. és folyamatos 3.)NAPIREND Gondozási Központ Alapdokumentumainak módosítása Előadó: Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető ( írásos előterjesztés csatolva ) Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető: az írásos előterjesztésben leírta, hogy a módosításokat milyen jogszabályi változások tették szükségessé. Röviden úgy foglalná össze, hogy a bekerülési eljárás egyszerűsítését, ésszerűsítését valósíthatták meg a jogszabályoknak köszönhetően. Javasolja férőhelyek számának módosítását - emelt szintű ellátás megszüntetését követően- 27 főről 31 főre emelni, valamint az egységes szerkezetű alapdokumentumokat jóváhagyni. Hozzászólás Juhász István polgármester: a visszaminősítéssel az ellátás színvonala nem romolhat. Kérdés Rapcsákné Kiss Henriett: a visszaminősítés az apartmanokat érintené? Kissné Salamon Zsuzsanna intézményvezető válasza: igen, de ez folyamatosan történik majd. Amennyiben a most apartmanban élők elhaláloznak az új bekerülők már átlagos színvonalú ellátást kapnának. Juhász István polgármester: amennyiben az alapdokumentumokkal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nincs kéri azok elfogadását. Kéri, hogy a képviselő-testülete döntsön a Gondviselés Háza Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4 32/2011.(III.30.) Kt. Gondviselés Háza Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ 42/2009. Kt. számú határozatával jóváhagyott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja április 1-től: ALAPÍTÓ OKIRAT Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9 (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése és 90. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: GONDVISELÉS HÁZA GONDOZÁSI KÖZPONT 2. Rövid neve: GONDVISELÉS HÁZA MADARAS 3. Székhelye: 6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA 11. (Tel.:79/ , 4. Létrehozásról rendelkező határozat: 4/2002. Kt. számú határozat Azonosító adatok: Költségvetési törzsszám: Statisztikai számjel: Adószám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján: tanyagondnoki szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés nappali ellátás ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása 7. Tevékenységi besorolás: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8. Alaptevékenysége: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása

5 Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (ellátott feladat: tanyagondnoki szolgáltatás) 9. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 10. Működési köre: Madaras község közigazgatási területe Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásnál az intézmény működési köre a Bácsalmási Kistérség településeinek (Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza) közigazgatási területe 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 12. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, pénzügyi-gazdasági szervezetével. 13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg pályázat alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a törvény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető magasabb vezető, magasabb vezetői megbízása 5 évre szól. 14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: Az intézményben a foglalkoztatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamit végrehajtási rendelete a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról alapján történik. 15. Telephelyek: Madaras, Báthori István u. 2. Madaras, Dózsa Gy. u Telephelyeken ellátott tevékenységek, férőhelyek: Madaras, Báthori u. 11. Idősek otthona 31 férőhely (átlagos színvonalú bentlakásos ellátás)

6 Báthori István u. 2. Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás ellátható személyek száma 14 Nappali ellátás Idősek klubja férőhelyek száma 16 Dózsa György u. 5. Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás 17. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendeletében foglaltak szerint történik. Juhász István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 33/2011.(III.30.) Kt. Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondviselés Háza Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítását, és egyben az egységes szerkezetű alapdokumentumokat április 1-től jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza Juhász István polgármestert, hogy az idősek otthona férőhelyeinek bővítése érdekében az intézmény működési engedélyének módosítását kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál. és folyamatos. 4.)NAPIREND A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosítását a Bácsflóra termelőiskola létrehozása megnyert pályázat indokolja, ugyanis a lebonyolításhoz új szakfeladat megnyitása szükséges. Juhász István polgármester rövid tájékoztatást adott a Bácsflóra Termelőiskola indulásáról, a négy mentor személyéről, a képzés helyszínéről, OKJ-s képzésben résztvevőkről. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 34/2011.(III.30.) Kt. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 41/2009.Kt.sz. határozatával jóváhagyott alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja április 1-től. ALAPÍTÓ OKIRAT Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, 88. (2) bekezdése, és 90. (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv: 1. Neve: MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2. Rövid neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL MADARAS 3. Székhelye: 6456 MADARAS, BÁTHORI ISTVÁN UTCA Létrehozásról rendelkező határozat: 77/2002. Kt. számú határozat Azonosító adatok: Költségvetési törzsszám: Statisztikai számjel: Adószám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján: a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. b) Helyi közszolgáltatások a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása. a helyi közutak és közterületek fenntartása, piac fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a foglalkoztatás megoldásában., gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről és oktatásról, az egészségügyi ellátásról, sport támogatása, nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása

8 7. Tevékenységi besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8. Alaptevékenysége: a) Igazgatási tevékenység Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai b) Helyi közszolgáltatások Út, autópálya építés (út építés) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Közvilágítás Város,- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások (községgazdálkodás) Sport, szabadidős tevékenység Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka

9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Köztemető-fenntartás és működtetés 9. Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 10. Illetékességi területe: Madaras község közigazgatási területe Működési köre a közszolgáltatások körében: Madaras község közigazgatási területe 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Irányító szerv vezetője: Madaras község Önkormányzatának Polgármestere 12. Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 13. Vezető kinevezési, megbízási választási rendje: Polgármester: megválasztása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény alapján történik Jegyző: kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján történik, határozatlan időre 14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36.. (2) b) pontja, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján. Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak Madaras község Önkormányzatával állnak közalkalmazotti jogviszonyba, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/A. (1) bekezdése alapján. A közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyvéről szóló évi törvény alapján Madaras község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával állnak munkaviszonyban. A munkáltatói jogkör gyakorlója Madaras község Önkormányzatának Polgármestere. 15. Telephelyek: Egészségház Hunyadi J. u hrsz. Orvosi rendelő Nagyboldogasszony u hrsz. Köztemető 362 hrsz. 16. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A Polgármesteri Hivatal feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés a hatályos jogszabályok, valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendeletében foglaltak szerint történik.

10 5.)NAPIREND Szociális szolgáltatástervezési koncepció Előadó: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a szociális szolgáltatástervezési koncepciót az évi III. törvény írja feladatul az önkormányzatunk számára. A koncepció tervezetét a képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértet és elrendelte a véleményezésre történő megküldését a jogszabályban meghatározott szerveknek. Ez megtörtént. A visszajelzések megérkeztek. A Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács a koncepciót elfogadásra javasolja. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pedig javaslatot tett arra, hogy a koncepció egészüljön ki a SWOT analízissel. Az analízist az intézményvezető elkészítette. Ezzel a kiegészítéssel javasolja a koncepció elfogadását. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 35/2011.(III.30.) Kt. Szociális szolgáltatástervezési koncepció Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális szolgáltatástervezési koncepciót jóváhagyta. Felelős: Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 6.)NAPIREND Közbeszerzési terv ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kéri a közbeszerzési terv elfogadását. Kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 36/2011.(III.30.) Kt évi Közbeszerzési terv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyta. 7.)NAPIREND Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása ( szóbeli előterjesztés ) Juhász István polgármester: a képviselő-testület 119/2010.Kt.számú határozatában pályázatot írt ki az 1 sz. körzet háziorvosi álláshelyére. A pályázatra nem jelentkezett senki, így annak ismételt kiírása szükséges. Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat kiírásáról. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

11 Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 37/2011.(III.30.) Kt. Háziorvosi álláshelyre pályázat kiírása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Madaras község I. számú vegyes háziorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére az alábbiak szerint: Munkakör megnevezése: háziorvos Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2. Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte Büntetlen előélet Cselekvőképesség A pályázathoz csatolandó: Orvosi diplomát ás szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata Részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentéstől számított 30 naptári nap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 15 nap. Az álláshely a Képviselő-testület döntését követően azonnal betölthető. Az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít a háziorvos részére. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket. A pályázatot az alábbi címre lehet benyújtani: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. A pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást, a 79/ es telefonszámon. 8.)NAPIREND Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos ingatlan felajánlása ( írásos felajánlás csatolva ) Juhász István polgármester: Külterületi szántó ingatlanról van szó, melynek gyommentesítését a tulajdonos nem tudja megoldani, számára a terület semmilyen hasznot nem hoz ezért kíván megszabadulni tőle. Javasolja, hogy a képviselő-testület az ingatlanra vonatkozó térítés nélküli felajánlást fogadja el.

12 38/2011.(III.30.) Kt. Bischof Zulejka 1147 Budapest Öv u A lépcsőház 3 em. 6. szám alatti lakos madarasi külterületi ingatlanának felajánlása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bischof Zulejka 1147 Budapest, Öv u A lépcsőház 3. emelet 6. ajtó szám alatti lakos tulajdonában lévő, tehermentes, Madaras külterület 0246/68 helyrajzi szám alatti ingatlanára tett térítésmentes felajánlását. Felkéri Juhász István polgármestert az ingatlan átruházásával kapcsolatos eljárás megindítására, a dokumentációk aláírására. 9.)NAPIREND Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása ( írásos felajánlás csatolva ) Juhász István polgármester: a tulajdonostársakat képviselő Simon Józsefné Madaras Bajcsy Zs.utca 56 szám alatti lakos térítésmentesen felajánlotta a tulajdonukban lévő Madaras, Bajcsy Zs. utca 6 szám alatti lakóház, udvar művelési ágú ingatlanukat. Az ingatlanon lévő lakóház már régen összedőlt, a kertet művelni nem tudják felajánlásukat ezért tették. Javasolja, hogy a képviselő-testület a tehermentes ingatlanra tett felajánlást fogadja el. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 39/2011.(III.30.) Kt. Simon Józsefné ( Madaras, Bajcsy Zs. u.56.) és társai ingatlan felajánlása Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Józsefné (6456 Madaras Bajcsy Zs.u. 56.) és három társa tulajdonában lévő tehermentes a Madaras belterület 1541 helyrajzi számú, Madaras, Bajcsy-Zs. utca 6 szám alatt lévő ingatlanukra tett felajánlását elfogadja. A Képviselő-testület az ingatlan átruházásával kapcsolatos ügyintézéssel, az adásvételi szerződés aláírásával Juhász István polgármestert bízza meg. 10.)NAPIREND Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos földvásárlási kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Juhász István polgármester: Nádai Csaba Madaras, Széchenyi utca 3 szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az általa az önkormányzattól korábban bérelt szántó ingatlanra. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá az értékesítéshez, a most megszabott forint/ aranykorona értékesítési áron. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

13 Juhász István polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 40/2011.(III.30.) Kt. Nádai Csaba Madaras Széchenyi utca 3 szám alatti lakos földvásárlási kérelme Madaras község Önkormányzatának képviselő-testülete eladja az önkormányzat tulajdonát képező, a madarasi 0311/1 helyrajzi számú, 2504 m2 területű, szántó művelési ágú, 6,54 aranykorona értékű ingatlanát Nádai Csaba 6456 Madaras, Széchenyi István utca 3 szám alatti lakosnak ,- Ft/Ar, az ,-Ft ( nyolcvannyolcezer - kilencszáznegyvennégy forint ) vételárért. Az adásvétel lebonyolításával és a szerződés aláírásával Juhász István polgármestert bízza meg. 11)NAPIREND Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Juhász István polgármester: Gieszinger István és felesége ( Madaras, Árpád vezér utca 18.) az önkormányzat dolgozói május 28-án a művelődési házban tartandó lakodalmi rendezvényre kérnek bérleti díj fizetése alóli felmentést. Javasolja, hogy a képviselő-testület adja meg részükre a mentességet. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 41/2011.(III.30.) Kt. Gieszinger István és felesége művelődési ház teremhasználatával kapcsolatos kérelme Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testület Gieszinger István és felesége Madaras, Árpád vezér utca 18 szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, és május 28-án a művelődési házban tartandó lakodalmi rendezvényükre teljes mentességet biztosít. Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető Bejelentések Kötvény felhasználás ( szóbeli előterjesztés ) Juhász István polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvodai beruházás utófinanszírozása, az egészségügyi központ áfa befizetési kötelezettségünk, -melyre nem kaptunk előleget - valamint önrész befizetési kötelezettségünk teszik indokolttá, hogy a kötvényhez nyúljunk. Ezen beruházáshoz kapcsolódó igényünk 9,5 millió forint, de a működésünk stabilizálásához is szükségessé vált 8 millió forint pótlása. Kéri a képviselő-testületet, hogy adja hozzájárulását, hogy két részletben,összesen 18 millió forintot hívjunk le a kötvényből..az összeg visszapótlása elsődlegességet kell, hogy élvezzen, melyre pályázati pénzekből lesz lehetőségünk.

14 42/2011.(III.30.) Kt. Kötvény felhasználás Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat a kötvény összegéből beruházási célra 10 millió, működőképességének biztosítására 8 millió forint kerüljön lehívásra. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy soron kívül gondoskodik a működési célra felvett 8 millió forint visszafizetéséről. A Képviselő-testület a beruházási célra felvett 10 millió forintot a pályázati pénzek megtérülésekor maradéktalanul visszahelyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a dokumentumok aláírására. Egyebek napirendi pont keretében Juhász István polgármester ismertette z Országos Mentőszolgálat alapítvány levelét, melyben köszönetüket fejezik ki a támogatásért. Tájékoztatást adott arról, hogy az idei évben Backa Madaras rendezi meg a Madarasi Napokat, július 1-3 időpontban. A rendezvényt szervező település 40 fős delegációt tud fogadni. Szeretné településünket a képviselő-testület tagjai és a fúvós zenekar képviselné. Kisné Salamon Zsuzsanna a Gondviselés Háza Gondozási Központ vezetője megköszönte a képviselőtestületnek a Gondozóházban kialakított, fedett kerékpártárolót. Jankovicsné Vizin Csilla Petőfi Sándor ÁMK intézményegység vezető pedig arról tájékoztatta a képviselőket, hogy testvértelepüléseink gyermekeinek évi Hagyományőrző Közösségi Tábora az idei évben Madarason kerül megrendezésre. A tábor ideje: 2011 július ig. Elszállásolás a Plébánia épületben vagy annak annak udvarán felállított sátrakban történik. A meghívó levelet elkészítette és a polgármester, valamint az iskola igazgatójának aláírásával a településekre postázta. Több napirend nem lévén Juhász István polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 18:20 órakor bezárta. kmf. Juhász István polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Hitelesítők: Bauer Gábor képviselő Rapcsákné Kiss Henriett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.)

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Képviselő-testületének 2012. február 29-én 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt testületi üléséről. ának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben