Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERSZAK SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM

2 TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP... 3 I. A KÉPZÉS TARTALMA... 5 I.1 A SZAKRA VALÓ BELÉPÉS FELTÉTELEI... 5 I.2 A KÉPZÉS PROGRAMJA, A SZAK TANTERVE I.3 TANTÁRGYI PROGRAMOK, TANTÁRGYLEÍRÁSOK I.4 A KÉPZÉSI FOLYAMAT, AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK (A KKK 7. PONTJA ALAPJÁN) II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI II.1 A SZAKFELELŐS ÉS A SZAKIRÁNYFELELŐS(ÖK) II.2 AZ OKTATÓI KÖR: TANTÁRGYLISTA TANTÁRGYAK FELELŐSEI, OKTATÓI II.3 ÖSSZESÍTÉS AZ OKTATÓI KÖRRŐL II.4 AZ OKTATÓ SZEMÉLYI-SZAKMAI ADATAI II.5 IDEGEN NYELVŰ KÉPZÉS II.6 NYILATKOZATOK III. A SZAKINDÍTÁS TUDOMÁNYOS HÁTTERE III.1 SZAKMAI MŰHELYEK III.2 TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ OKTATÓK III.3 TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK III.4 PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG III.5 SZAKMAI ELISMERÉSEK IV. A SZAKINDÍTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI IV.1 TANTERMEK, ELŐADÓTERMEK, LABORATÓRIUMOK ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGUK IV.2 SZÁMÍTÁSTEHCNIKAI, OKTATÁSTECHNIKAI ELLÁTOTTSÁG IV.3 KÖNYVTÁRI ELLÁTOTTSÁG IV.4 A TANULMÁNYOK EREDMÉNYES ELVÉGZÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK IV.5 AZ OKTATÁS EGYÉB, SZÜKSÉGESNEK ÍTÉLT FELTÉTELEI V. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS V.1 A TERVEZETT HALLGATÓI LÉTSZÁM ÉS ANNAK INDOKLÁSA V.2 AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI KAPACITÁSA AZ ÉRINTETT KÉPZÉSI TERÜLETEN, ILL. SZAKON

3 Adatlap 1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe: neve: Óbudai Egyetem címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (KVK) 2. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i): Óbudai Egyetem székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Óbudai Egyetem KVK telephelyek: 1084 Budapest, Tavaszmező u Budapest, Bécsi út 96/a. 3. Az indítandó mesterszak megnevezése: Villamosmérnöki 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint): Okleveles villamosmérnök 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek A szak KKK-jában (már) nevesített szakirány(ok): A szak KKK-jában (még) nem nevesített szakirány(ok): Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek 6. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, 7. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk): Teljes idejű (nappali): 25-30, részidejű (levelező): A képzési idő: 4 félév oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 3

4 9. a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: Teljes idejű (nappali) képzésben: 1218 Részidejű (levelező) képzésben: 391 a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 hét, nyári gyakorlat vállalatnál A szak indításának tervezett időpontja: február 10. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása Dr. Krómer István DSc, egyetemi tanár 11. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása: Budapest, november 23. Dr. Rudas Imre DSc, egyetemi tanár, rektor 4

5 I. A képzés tartalma I.1 A szakra való belépés feltételei a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: Villamosmérnöki b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott (alap)szakok: Mérnökinformatikus, energetikai mérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki. c) továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomános ismeretek (20 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika, villamosipari anyagismeret gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek: elektrotechnika, elektronika, jelek és rendszerek, digitális technika, informatika, programozás, villamosmérnöki szakmai alapismeretek (20 kredit): híradástechnika, méréstechnika, szabályozástechnika/automatika, mikroelektronika, elektronikai technológia,villamos energetika, laboratórium Hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben: A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fent felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (TVSZ) meghatározottak szerint kell megszerezni. 5

6 I.2 A képzés programja, a szak tanterve I.2.1. MSc mintatanterv Villamosmérnöki szak Nappali tagozat Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek számonkérés tantárgy (koll / gyj / tanóraszám (heti/félévi), Kreditszáma egyéb) tanóratípus (ea / sz / gy / konz /labor) alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Természettudományos 21 alapismeretek: 1. Információ és kódelmélet 4 /56 ea. 5 Koll Szeidl László 2. Műszaki fizika 3/28 ea. 3 Évközi jegy Nemcsics Ákos 3. Tömegkiszolgálás 3/42 ea. 3 Koll Szeidl László 4. Irányítástechnikai rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 2/28 ea. 2 Évközi jegy 5. Anyagtudomány Horváth Zsolt József 6. Optimumszámítási módszerek Galántai Aurél Gazdasági és Humán ismeretek: 7. Üzleti gazgaságtan Nagy Imre Zoltán 8. Mérnöki menedzsment Kadocsa György 9. Döntéstámogató rendszerek és módszerek Szűts István 10. EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek Maros Dóra 2/28 ea + 1/14 lab. 2/28 ea + 2/28 gy 3/42 ea + 1/14 gy 2/28 ea + 2/28 gy Összesen: 16/224 ea 5/70 ea 1/14 lab 3/42 gy 2/28 gy szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 11. Operációs rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 12. Jelanalízis és érzékelő eszközök Schuszter György 13. Villamos hálózatszámítás Krómer István 14. Infokommunikációs technológiák alapjai Wührl Tibor 3 Évközi jegy 5 Koll 14 5 Koll 5 Koll 2/28 ea. 2 Koll 2/28 ea. 2 Évközi jegy 2/28 ea 2/28 ea 35 2/28 ea 3 2/28 ea + 1/14 lab. 3 Koll 3/42 ea 3 Koll Évközi jegy 2/28 ea 3 Évközi jegy 6

7 15. A villamos energia átvitel és elosztás alapeszközei Kádár Péter 16. Elektronikus hírközlési hálózatok Wührl Tibor 17. Energia hálózatok Kádár Péter 18. Önálló laboratóriumi gyakorlat I. 19. Technikai és technológiai folyamatok automatizálása Mikó Balázs Összesen: 7/98 ea 1/14 lab 3/42 ea 4 2/28 ea 3 Koll Koll 3/42 ea 4 Koll 4/56 lab 2 Évközi jegy 10/140 ea 4/56 lab 2/28 ea 3 Évközi jegy 2/28 ea 28 differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány felelőse: Dr. Maros Dóra 20. Infrastruktúra 3/42 ea 4 Koll informatikai rendszerek Schuszter György 21. Kríziskezelés 2/28 ea 3 Évközi jegy Beinschróth József 22. Elosztott villamos 3/42 ea 4 Koll energia termelés Kádár Péter 23. Adatátviteli rendszerek 2/28 ea 2 Koll Maros Dóra 24. Hálózat felügyeleti 3/42 ea 4 Koll rendszerek Kádár Péter 25. Önálló laboratóriumi 4/56 lab 2 Koll gyakorlat II. 26. Önálló laboratóriumi 4/56 lab 2 Évközi jegy gyakorlat III. 27. Diplomamunka I. 2/28 gy 10 Évközi jegy 28. Diplomamunka II. 5/70 gy 20 Évközi jegy Összesen: 3/42 ea 10/140 ea 4/56 lab 2/28 gy 4/56 lab 5/70 gy szabadon választható tantárgyak 29. Szabadon választható 1. 2/28 ea 3 Koll 30. Szabadon választható 2. 2/28 ea 3 Koll a szakon összesen 23/322 ea 2/28 lab 2/28 gy 18/252 ea 4/56 lab 3/42 gy 14/196 ea 4/56 lab 2/28 gy 6/84 ea 4/56 lab 5/70 gy ea: 854 gy+lab: 364 gyak. ism. aránya: 30% 7

8 I.2.2. MSc mintatanterv Villamosmérnöki szak Levelező tagozat Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök tanóraszám (hét/féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz /labor) félévek számonkérés tantárgy (koll / gyj / Kreditszáma egyéb) alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Természettudományos 21 alapismeretek: 1. Információ és kódelmélet 1,14/16 ea 5 Koll Szeidl László 2. Műszaki fizika 0,57/8 ea 3 Évközi jegy Nemcsics Ákos 3. Tömegkiszolgálás 0,85/12 ea 3 Koll Szeidl László 4. Irányítástechnikai rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 0,57/8 ea 2 Évközi jegy 5. Anyagtudomány Horváth Zsolt József 6. Optimumszámítási módszerek Galántai Aurél Gazdasági és Humán ismeretek: 7. Üzleti gazgaságtan Nagy Imre Zoltán 8. Mérnöki menedzsment Kadocsa György 9. Döntéstámogató rendszerek és módszerek Szűts István 10. EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek Maros Dóra 0,57/8 ea + 0,85/12 labor 3 Évközi jegy 1,14/16 ea 5 Koll 1,14/16 ea 5 Koll Összesen: 4,84/68 ea 0,85/12 lab szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 11. Operációs rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 12. Jelanalízis és érzékelő eszközök 13. Villamos hálózatszámítás Schuszter György Krómer István 14. Infokommunikációs technológiák alapjai Wührl Tibor 0,85/12 ea 0,57/8 ea + 0,85/12 labor 1,14/16 ea 5 Koll 14 0,57/8 ea 2 Koll 0,57/8 ea 2 Évközi jegy 2,28/32 ea 0,57/8 ea 0,57/8 ea Koll 0,85/12 ea 3 Koll Évközi jegy 0,57/8 ea 3 Évközi jegy 8

9 15. A villamos energia 0,85/12 ea Koll átvitel és elosztás 4 alapeszközei Kádár Péter 16. Elektronikus hírközlési 0,85/12 ea Koll hálózatok 3 Wührl Tibor 17. Energia hálózatok 0,85/12 ea 4 Koll Kádár Péter 18. Önálló laboratóriumi 1,14/16 lab 2 Évközi jegy gyakorlat I. 19. Technikai és 0,85/12 ea 3 Évközi jegy technológiai folyamatok automatizálása Mikó Balázs Összesen: 2,27/32 ea 3,12/44 ea 0,85/12 ea 28 0,85/12 lab 1,14/16 lab differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány felelőse: Dr. Maros Dóra 20. Infrastruktúra 0,85/12 ea 4 Koll informatikai rendszerek Schuszter György 21. Kríziskezelés 0,57/8 ea 3 Évközi jegy Beinschróth József 22. Elosztott villamos energia termelés Kádár Péter 23. Adatátviteli rendszerek Maros Dóra 0,85/12 ea 4 Koll 0,71/10 ea 2 Koll 24. Hálózat felügyeleti 0,85/12 ea 4 Koll rendszerek Kádár Péter 25. Önálló laboratóriumi 1,42/20 lab 2 Koll gyakorlat II. 26. Önálló laboratóriumi 1,42/20 lab 2 Évközi jegy gyakorlat III. 27. Diplomamunka I. 0,85/12 gyak 10 Évközi jegy 28. Diplomamunka II. 1,78/25 gyak 20 Évközi jegy Összesen: 0,85/12 ea 3,0/42 ea 1,42/20 lab 0,85/12 gyak 1,42/20 lab 1,78/25 gyak szabadon választható tantárgyak 29. Szabadon választható 1. 0,85/12 ea 3 Koll 30. Szabadon választható 2. 0,85/12 ea 3 Koll a szakon összesen 7,11/100 ea 1,7/24 lab 6,25/88 ea 1,14/16 lab 4,43/62 ea 1,42/20 lab 0,85/12 gyak 1,7/24 ea 1,42/20 lab 1,78/25 gyak ea:274 gy+lab: 117 gyak. ism. aránya: 30% 9

10 Javasolt záróvizsga tárgyak mindkét tagozaton Ipari információs Operációs rendszerek (3 kr), Infokommunikákós 12 rendszerek technológiák alapjai (3 kr), Infrastruktúra inf. rendszerek (4 kr), Adatátviteli rendszerek (2 kr) Energia ellátó rendszerek A villamos energia átvitel és elosztás alapeszközei (4 kr), Energia hálózatok (4 kr), Hálózat 12 felügyeleti rendszerek (4 kr) a szakon összesen 24 10

11 I.3 Tantárgyi programok, tantárgyleírások Természettudományos és műszaki alapismeretek tárgyai: 1. Tantárgy neve: Információ és kódelmélet Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: elóadás és száma: 4 óra/hét konzultáció és száma: 16 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tárgy bevezetést ad az információs folyamatok (az adattömörítés, a biztonságos adatátvitel, valamint a titkosítás) elméletébe és az ehhez kapcsolódó gyakorlati tervezésbe. A félév során a hallgatók kellő mélységű ismereteket szerezhetnek az információ tárolásának, továbbításának és feldolgozásának leírására szolgáló matematikai modellekről és algoritmikus eljárásokról. A tantárgy többek között foglalkozik a forráskódolás típusaival, a csatornakódolás fajtáival (konvolúciós kódolás, inteleaving, Viterbi kódolás), valamint a kriptográfia egyes fontos elemeivel is. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Györfi L., Győri S., Vajda I.: Információ- és kódelmélet, Typotex, Budapest, 2002 D. MacKay: Information Theory, Pattern Recognition and Neural Networks Cambridge University Press, A könyv elektronikus formában az alábbi helyről letölthető: Ajánlott irodalom: T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements of Information Theory, Wiley, New York, 1991 R. B. Wells: Applied Coding and Information Theory for Engineers, Prentice-Hall, 1999 Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Szeidl László DSc egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 11

12 2. Tantárgy neve: Műszaki fizika Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: elóadás és száma: 2 óra/hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Tantárgy első része a kinetikus energiával, mint a fenomenológiai és az analitikus leírások közti kapoccsal foglalkozik. Tárgyalásra kerül a Lagrange függvény, a Hamilton elv, az Euler-Lagrange egyenletek, az általános erők fizikai tartalma és mérhetősége, a Lagrange szorzók bevezetése kényszerek leírására. A második részben a klasszikus mechanikai és a klasszikus elektrodinamikai inerciális vonatkoztatási rendszerek azonosságával, az elektromos töltés, elektromos és mágneses erőtér tulajdonságaival, Stokes tételével, a Maxwell egyenletek integrális és differenciális formáiról lesz szó. A tantárgy továbbá tárgyalja az elektrodinamikában a Minkowski geometriát, a Lorenzt csoportot, négyesvektorokat, négyestenzorokat. Az utolsó fejezetben a kvantummechanikából a szilárdtestek elektronszerkezetével, vezetetési jelenségekkel a szilárdtestekben, kristálydiffrakcióval, fermi-felületekkel, szerkezet és összetétel vizsgálattal, határfelületi jelenségekkel foglalkozunk. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Antal János (szerk.): Fizikai Kézikönyv Műszakiaknak I-II. MK., Bp., (1980) Alvin Hudson, Rex Nelson: Útban a modern fizikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, ISBN , 1994 Ajánlott irodalom: Ch. Kittel: Bevezetés a szilárdtest-fizikába, MK., Bp., (1981) O. Bömmer és szerzőtársai: Szilárdtestek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással, MK., Bp., (1984) Giber János és szerzőtársai: Szilárdtestek felületfizikája, MK., Bp., (1987) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. habil Nemcsics Ákos CSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 12

13 3. Tantárgy neve: Tömegkiszolgálás Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 3 óra /hét konzultáció és száma: 12 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tömegkiszolgálás elmélete tömegesen előforduló igények és kiszolgálásuk problémájának matematikai modellezésével és megoldásával foglalkozik. A tárgy ennek alapjait mutatja be, megismertetve egyben a hallgatókat azokkal a szükséges speciális sztochasztikus folyamatokra vonatkozó ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a különböző tömegkiszolgálási rendszerek modellezéséhez és vizsgálatához. A tárgy megértését számos példa segíti. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Györfi L., Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben, Műegyetemi Kiadó, (1996) Lakatos L., Szeidl L., Telek M.: Tömegkiszolgálási algoritmusok, In: Informatikai algoritmusok, 2. kötet (szerkesztő: Iványi A.), ELTE Eötvös Kiadó (2005) Ajánlott irodalom: S.Karlin, H.M.Taylor: Sztochasztikus folyamatok, Gondolat, Budapest (1985) L.Kleinrock: Sorbanállás kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe, Műszaki Kiadó, Budapest (1979) Sztrik J.:Bevezetés a sorbanállási elméletbe és alkalmazásaiba, Debrecen (2004) (elektronikus változat: A.S.Tanenbaum, M. van Steen: Számítógép-hálózatok, Panem, Budapest (2004) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Szeidl László DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 13

14 4. Tantárgy neve: Irányítástechnikai rendszerek Kreditszáma: 2 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra/hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tantárgy áttekintést ad a napjainkban, az iparban alkalmazott irányítástechnikai rendszerek felépítéséről, az egyes elemek működéséről, valamint a fontosabb folyamatok irányításához szükséges algoritmusok megvalósításának lehetőségeiről. Így például foglalkozunk a folyamatirányítás szintjeivel, az egyes szintek feladataival, a folyamatirányításban alkalmazott irányító hálózatok jellegzetes vonásaival, megvalósítási formáival, fő műszaki jellemzőivel. Ismertetésre kerülnek az ipari Ethernet megoldások, vezeték nélküli kommunikáció lehetőségei, a folyamatirányító szint terephez közeli alszintjének eszközei. Megbízhatóság növelését célzó hardver kialakítás megvalósítása (redundancia, safety technológia), a folyamatirányító rendszerfejlesztő programjának program moduljai, szabványos programozási nyelvek, valamint a mérnöki munkahelyek, feladatai, hardver felépítése, programjai és az operátor felület kialakítása és a felügyeleti irányító termek megvalósítási szempontjai. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Harkay Tamás, Kucsera Péter: Számítógépes folyamatautomatizálás, jelenleg írás alatt álló ÓE-KVK egyetemi jegyzet Ajánlott irodalom: Harold L. Wade Basic and Advanced Regulatory Control System Design and Application, ISA 2004, New York C. L. Albert, D. A. Coggan: Fundamentals of Industrial Control, Instrument Society of America New York (1992), ISBN Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 14

15 5. Tantárgy neve: Anyagtudomány Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + labor és számuk: 2 ea +1 labor /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció + labor és számuk: 8 óra /félév konzultáció; 12 óra/félév labor Ötvözetek mikroszerkezetének kvantitatív jellemzése. Átalakulási folyamatok ötvözetekben. Átalakulási folyamatok modellezése és szimulációja. Korszerű anyagvizsgálati eljárások. Anyagtulajdonságok előrejelzése. Hőkezelési, felületkezelési eljárások szimulációja. Korszerű szerkezeti acélok (HSS, DP, TRIP, IF acélok) Különleges fizikai tulajdonságú kerámiák (szupravezető kerámiák), tulajdonságaik és alkalmazási lehetőségek. Korszerű műanyagok (növelt szilárdságú, kopásálló és hőálló polimerek) gyártása, szerkezetük, tulajdonságaik. Kompozit anyagok. Cellás szerkezetű anyagok, fémhabok. Korszerű felületkezelési eljárások, bevonatolási technikák. Porkohászati technológiával gyártott különleges ötvözetek, kerámiák. Fullerének és nanoszerkezetű anyagok, strukturális felépítésük, előállításuk, műszaki alkalmazási területek. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegy. Kiadó, Budapest, Bodor G., Vas L.: Polimer anyagszerkezettan, Műegyetemi Kiadó, Budapest (1999) Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba I. Tankönyvkiadó, Budapest (1988) Ajánlott irodalom: Czvikovszky T., Nagy P., Gaál J.: Polimertechnika alapjai, Műegyetem Kiadó (2003) Bodor G., Vas L.: Polimer anyagszerkezettan, Műegyetemi Kiadó, Budapest (1999) Prohászka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Műegy. Kiadó, Budapest (2001) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Horváth Zsolt József, DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 15

16 6. Tantárgy neve: Optimum számítási módszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + gyak. és száma: 3 ea + 1gy /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tömegkiszolgálás Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció és száma: 16 óra /félév A tárgy ismeretanyaga tartalmazza azokat a legfontosabb matematikai eszközöket és módszereket, melyek segítségével alapvető optimalizálási feladatok oldhatók meg különböző gazdasági, ipari, logisztikai és tudományos területeken. A feladat általában az, hogy adott modell esetén bizonyos feltételeknek eleget tevő paraméterértékek közül kell kiválasztani az optimálist. Gyakran a modell és a feltételek is lineárisak (vagy azzal közelíthetők), ezért az anyagban fontos szerepet játszik az erre az esetre vonatkozó optimalizálási eljárás, az ún. lineáris programozás. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Komlósi S.: Az optimalizáláselmélet alapjai, Dialóg Campus Kiadó Budapest - Pécs, (2001) Ajánlott irodalom: Galántai A., Hujter M.: Optimalizálási módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1997 F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont, Budapest (1994) Illés T., Nagy M., Terlaky T.: Belsőpontos algoritmusok, Informatikai algoritmusok (szerkesztő: Iványi A.), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (2005) Kárász P., Schmidt E.: Operációkutatás, BMF, Budapest (2004) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Galántai Aurél DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 16

17 Gazdasági és társadalomtudományi ismeretek tárgyai: 7. Tantárgy neve: Üzleti gazdaságtan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + gyak. és száma: 2 ea + 2 gy /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció és száma: 16 óra /félév A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel, működésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése. Néhány címszó: a külső érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete, az üzleti döntések alapjai, tervezési, szervezési, ellenőrzési döntések, termelés és szolgáltatás, beruházás, mint a műszaki fejlesztés hordozója. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Helmut Schmalen (fordította Agárdi Ilona.): Általános üzleti gazdaságtan, Axel- Springer Kiadó, Budapest (2002) Dr. Rooz József.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Kiadó, Budapest (2003) Ajánlott irodalom: Bárdos Péter: Cégalapítás és befektetés az Európai Unióban, HVG-Orac Kiadó, Budapest (2004) Lengyel László: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ (2002) Chikán Attila.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest (2003) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Nagy Imre Zoltán PhD, egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 17

18 8. Tantárgy neve: Mérnöki menedzsment Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + gyak. és száma: 2 ea + 2 gy /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció és száma: 16 óra /félév Elősegíteni azt, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni kezdetben beosztottként, majd vezetőként leendő munkahelyükön. A kurzus segítséget nyújt a leendő menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetőkkel szemben támasztott sokrétű követelményeket, a rendszerszemléletet, a különféle menedzsment módszereket, technikákat, különösen az emberi erőforrással való bánásmód, illetve gazdálkodás elméleti és gyakorlati megoldásait. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Kadocsa György: Menedzsment mérnöki ismeretek. AMICUS Kiadó Budapest (2009) Ajánlott irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest (2001) Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest (2001) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Kadocsa György CSc egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 18

19 9. Tantárgy neve: Döntéstámogatási rendszerek és módszerek Kreditszáma: 2 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra /hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A műszaki problémák megoldása során is szükséges döntéshozatal elméleti hátterének és gyakorlati alkalmazásának bemutatása, a döntési készség fejlesztése. További cél a döntéstámogatás informatikai lehetőségeinek bemutatása, mivel napjaink realitása a humán gondolkodási tevékenység részleges illetve teljes automatizálása. A komplex problémákhoz szükséges műszaki és vezetői döntések meghozatalának nélkülözhetetlen eszközei a döntéshozatalt támogató számítógépes rendszerek. A hallgatók képesek legyenek későbbi munkájuk, feladataik során felmerülő komplex problémákat az emberi tényezők, döntéstámogató módszerek és eszközök alkalmazhatósága szempontjából elemezni. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kő A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), "Döntéstámogató rendszerek", PANEM Könyvkiadó, Budapest (2008) Zoltayné Paprika Zita Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Budapest (2002, 2005) Ajánlott irodalom: Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon (szerkesztő: Hetyei József) Komputerbux Budapest (2001) Baracskai Zoltán, Követő nélkül nincs vezető, Myrror Média, Budapest (2004) Bajalinov E., Imreh B.: Operációkutatás, Polygon Szeged (2001) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Szűts István PhD, egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 19

20 10. Tantárgy neve: EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek Kreditszáma: 2 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra /hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a műszaki ismereteken túl megismerjék a szakmához kapcsolódó nemzetközi és magyar szabályozási (jogszabályok, irányelvek, szabványok stb.) környezetet, annak struktúráját. A tantárgy első részében ismertetésre kerülnek azok az európai úniós szabályozási keretrendszerek (direktívák, ajánlások), amelyek közvetlenül érintik a képzés műszaki szakterületeihez kapcsolódó releváns infrastruktúrák szabályozási kérdéseit (pl. energiaszektor, infokommunikációs szektor stb.). Itt külön kitérünk azokra a speciális szabályozási testületekre (pl. Nemzetközi Távközlési Únió stb.) és szabályozási rendszerekre, amelyek az egyes infrastruktúra hálózatok vonatkozásában relevánsak. A tantárgy második felében az Európai Únió Kritikus Infrastruktúravédelmi programja (CIP), és annak magyarországi megvalósításának lépései, jogszabályai kerülnek tárgyalásra, valamint egyéb a biztonság védelmével kapcsolatos (pl. katasztrófahelyzet kezelése) nemzetközi egyezmények. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Dr. Maros Dóra: Létfontosságú infrastruktúrák EU-s és magyar biztonságvédelmi jogi ismeretei (készülő ÓE-KVK elektronikus jegyzet) Ajánlott irodalom: Kapcsolódó EU direktívák és ajánlások (www.europa.eu) Vonatkozó ITU és ETSI szabályok (www.etsi.org, Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Maros Dóra PhD, egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 20

21 Szakmai törzsanyag tárgyai: 11. Tantárgy neve: Operációs rendszerek Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra /hét konzultáció és száma: 12 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tantárgy betekintést nyújt az informatika azon ágaiba, amelyek a rendszerfelügyelet témakörében szükségesek. A tantárgy első részében áttekintjük az operációs rendszer kategóriákat, ezek felhasználását és főbb jellemzőit. Erre épülve ismertetjük a real-time feldolgozás követelményeit és az ezen követelményeket megvalósító operációs rendszerek felépítését, jellemzőit és egy mintapélda alapján a kezelésüket. A tárgy ezen részét felhasználási esettanulmányok egészítik ki. A tantárgy második részében a szoftverek megbízhatósági kategóriáit, ezek jellemzőit ismertetjük, esettanulmányok segítségével részletesen elemezzük a követelményeket. A követelményekre és megbízhatósági ismeretekre építve a szoftverek minőségi kritériumait, a minőség mérésének szabványait (pl. ISO9126) tekintjük át és ezekre mintapéldákat hozunk. A harmadik részben a szoftver fejlesztés lépéseivel foglalkozunk, bemutatjuk a tipikus hibákat és ezek következményeit, illetőleg ezek elkerülhetőségét. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Kozma László - Varga László: A szoftvertechnológia elméleti kérdései ELTE Eötvös Kiadó (2006) Kóczy A., Kondorosi K., (szerk): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest (2000) Ajánlott irodalom: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 2004 Version SWEBOK A project of the IEEE Computer Society Professional Practices Committee Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 21

MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK)

MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) BMF NIK MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2004 Tartalom Elõszó 3 A Mérnök informatikus mesterszak képzési követelményei és tanterve 5 Mérnök informatikus mesterszak tantervi táblája

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus mesterszak képzési programja A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debrecen 2010 Tartalom Előszó 3 A biomérnöki mesterszakra való belépés feltételei 4 Tájékoztató a biomérnöki

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben