Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERSZAK SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM

2 TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP... 3 I. A KÉPZÉS TARTALMA... 5 I.1 A SZAKRA VALÓ BELÉPÉS FELTÉTELEI... 5 I.2 A KÉPZÉS PROGRAMJA, A SZAK TANTERVE I.3 TANTÁRGYI PROGRAMOK, TANTÁRGYLEÍRÁSOK I.4 A KÉPZÉSI FOLYAMAT, AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK (A KKK 7. PONTJA ALAPJÁN) II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI II.1 A SZAKFELELŐS ÉS A SZAKIRÁNYFELELŐS(ÖK) II.2 AZ OKTATÓI KÖR: TANTÁRGYLISTA TANTÁRGYAK FELELŐSEI, OKTATÓI II.3 ÖSSZESÍTÉS AZ OKTATÓI KÖRRŐL II.4 AZ OKTATÓ SZEMÉLYI-SZAKMAI ADATAI II.5 IDEGEN NYELVŰ KÉPZÉS II.6 NYILATKOZATOK III. A SZAKINDÍTÁS TUDOMÁNYOS HÁTTERE III.1 SZAKMAI MŰHELYEK III.2 TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ OKTATÓK III.3 TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK III.4 PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG III.5 SZAKMAI ELISMERÉSEK IV. A SZAKINDÍTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI IV.1 TANTERMEK, ELŐADÓTERMEK, LABORATÓRIUMOK ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGUK IV.2 SZÁMÍTÁSTEHCNIKAI, OKTATÁSTECHNIKAI ELLÁTOTTSÁG IV.3 KÖNYVTÁRI ELLÁTOTTSÁG IV.4 A TANULMÁNYOK EREDMÉNYES ELVÉGZÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK IV.5 AZ OKTATÁS EGYÉB, SZÜKSÉGESNEK ÍTÉLT FELTÉTELEI V. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS V.1 A TERVEZETT HALLGATÓI LÉTSZÁM ÉS ANNAK INDOKLÁSA V.2 AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI KAPACITÁSA AZ ÉRINTETT KÉPZÉSI TERÜLETEN, ILL. SZAKON

3 Adatlap 1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe: neve: Óbudai Egyetem címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (KVK) 2. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i): Óbudai Egyetem székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Óbudai Egyetem KVK telephelyek: 1084 Budapest, Tavaszmező u Budapest, Bécsi út 96/a. 3. Az indítandó mesterszak megnevezése: Villamosmérnöki 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint): Okleveles villamosmérnök 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek A szak KKK-jában (már) nevesített szakirány(ok): A szak KKK-jában (még) nem nevesített szakirány(ok): Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek 6. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, 7. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk): Teljes idejű (nappali): 25-30, részidejű (levelező): A képzési idő: 4 félév oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 3

4 9. a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: Teljes idejű (nappali) képzésben: 1218 Részidejű (levelező) képzésben: 391 a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 hét, nyári gyakorlat vállalatnál A szak indításának tervezett időpontja: február 10. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása Dr. Krómer István DSc, egyetemi tanár 11. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása: Budapest, november 23. Dr. Rudas Imre DSc, egyetemi tanár, rektor 4

5 I. A képzés tartalma I.1 A szakra való belépés feltételei a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: Villamosmérnöki b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott (alap)szakok: Mérnökinformatikus, energetikai mérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki. c) továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomános ismeretek (20 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika, villamosipari anyagismeret gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek: elektrotechnika, elektronika, jelek és rendszerek, digitális technika, informatika, programozás, villamosmérnöki szakmai alapismeretek (20 kredit): híradástechnika, méréstechnika, szabályozástechnika/automatika, mikroelektronika, elektronikai technológia,villamos energetika, laboratórium Hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben: A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fent felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (TVSZ) meghatározottak szerint kell megszerezni. 5

6 I.2 A képzés programja, a szak tanterve I.2.1. MSc mintatanterv Villamosmérnöki szak Nappali tagozat Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek számonkérés tantárgy (koll / gyj / tanóraszám (heti/félévi), Kreditszáma egyéb) tanóratípus (ea / sz / gy / konz /labor) alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Természettudományos 21 alapismeretek: 1. Információ és kódelmélet 4 /56 ea. 5 Koll Szeidl László 2. Műszaki fizika 3/28 ea. 3 Évközi jegy Nemcsics Ákos 3. Tömegkiszolgálás 3/42 ea. 3 Koll Szeidl László 4. Irányítástechnikai rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 2/28 ea. 2 Évközi jegy 5. Anyagtudomány Horváth Zsolt József 6. Optimumszámítási módszerek Galántai Aurél Gazdasági és Humán ismeretek: 7. Üzleti gazgaságtan Nagy Imre Zoltán 8. Mérnöki menedzsment Kadocsa György 9. Döntéstámogató rendszerek és módszerek Szűts István 10. EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek Maros Dóra 2/28 ea + 1/14 lab. 2/28 ea + 2/28 gy 3/42 ea + 1/14 gy 2/28 ea + 2/28 gy Összesen: 16/224 ea 5/70 ea 1/14 lab 3/42 gy 2/28 gy szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 11. Operációs rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 12. Jelanalízis és érzékelő eszközök Schuszter György 13. Villamos hálózatszámítás Krómer István 14. Infokommunikációs technológiák alapjai Wührl Tibor 3 Évközi jegy 5 Koll 14 5 Koll 5 Koll 2/28 ea. 2 Koll 2/28 ea. 2 Évközi jegy 2/28 ea 2/28 ea 35 2/28 ea 3 2/28 ea + 1/14 lab. 3 Koll 3/42 ea 3 Koll Évközi jegy 2/28 ea 3 Évközi jegy 6

7 15. A villamos energia átvitel és elosztás alapeszközei Kádár Péter 16. Elektronikus hírközlési hálózatok Wührl Tibor 17. Energia hálózatok Kádár Péter 18. Önálló laboratóriumi gyakorlat I. 19. Technikai és technológiai folyamatok automatizálása Mikó Balázs Összesen: 7/98 ea 1/14 lab 3/42 ea 4 2/28 ea 3 Koll Koll 3/42 ea 4 Koll 4/56 lab 2 Évközi jegy 10/140 ea 4/56 lab 2/28 ea 3 Évközi jegy 2/28 ea 28 differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány felelőse: Dr. Maros Dóra 20. Infrastruktúra 3/42 ea 4 Koll informatikai rendszerek Schuszter György 21. Kríziskezelés 2/28 ea 3 Évközi jegy Beinschróth József 22. Elosztott villamos 3/42 ea 4 Koll energia termelés Kádár Péter 23. Adatátviteli rendszerek 2/28 ea 2 Koll Maros Dóra 24. Hálózat felügyeleti 3/42 ea 4 Koll rendszerek Kádár Péter 25. Önálló laboratóriumi 4/56 lab 2 Koll gyakorlat II. 26. Önálló laboratóriumi 4/56 lab 2 Évközi jegy gyakorlat III. 27. Diplomamunka I. 2/28 gy 10 Évközi jegy 28. Diplomamunka II. 5/70 gy 20 Évközi jegy Összesen: 3/42 ea 10/140 ea 4/56 lab 2/28 gy 4/56 lab 5/70 gy szabadon választható tantárgyak 29. Szabadon választható 1. 2/28 ea 3 Koll 30. Szabadon választható 2. 2/28 ea 3 Koll a szakon összesen 23/322 ea 2/28 lab 2/28 gy 18/252 ea 4/56 lab 3/42 gy 14/196 ea 4/56 lab 2/28 gy 6/84 ea 4/56 lab 5/70 gy ea: 854 gy+lab: 364 gyak. ism. aránya: 30% 7

8 I.2.2. MSc mintatanterv Villamosmérnöki szak Levelező tagozat Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök tanóraszám (hét/féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz /labor) félévek számonkérés tantárgy (koll / gyj / Kreditszáma egyéb) alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Természettudományos 21 alapismeretek: 1. Információ és kódelmélet 1,14/16 ea 5 Koll Szeidl László 2. Műszaki fizika 0,57/8 ea 3 Évközi jegy Nemcsics Ákos 3. Tömegkiszolgálás 0,85/12 ea 3 Koll Szeidl László 4. Irányítástechnikai rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 0,57/8 ea 2 Évközi jegy 5. Anyagtudomány Horváth Zsolt József 6. Optimumszámítási módszerek Galántai Aurél Gazdasági és Humán ismeretek: 7. Üzleti gazgaságtan Nagy Imre Zoltán 8. Mérnöki menedzsment Kadocsa György 9. Döntéstámogató rendszerek és módszerek Szűts István 10. EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek Maros Dóra 0,57/8 ea + 0,85/12 labor 3 Évközi jegy 1,14/16 ea 5 Koll 1,14/16 ea 5 Koll Összesen: 4,84/68 ea 0,85/12 lab szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 11. Operációs rendszerek Várkonyiné Kóczy Annamária 12. Jelanalízis és érzékelő eszközök 13. Villamos hálózatszámítás Schuszter György Krómer István 14. Infokommunikációs technológiák alapjai Wührl Tibor 0,85/12 ea 0,57/8 ea + 0,85/12 labor 1,14/16 ea 5 Koll 14 0,57/8 ea 2 Koll 0,57/8 ea 2 Évközi jegy 2,28/32 ea 0,57/8 ea 0,57/8 ea Koll 0,85/12 ea 3 Koll Évközi jegy 0,57/8 ea 3 Évközi jegy 8

9 15. A villamos energia 0,85/12 ea Koll átvitel és elosztás 4 alapeszközei Kádár Péter 16. Elektronikus hírközlési 0,85/12 ea Koll hálózatok 3 Wührl Tibor 17. Energia hálózatok 0,85/12 ea 4 Koll Kádár Péter 18. Önálló laboratóriumi 1,14/16 lab 2 Évközi jegy gyakorlat I. 19. Technikai és 0,85/12 ea 3 Évközi jegy technológiai folyamatok automatizálása Mikó Balázs Összesen: 2,27/32 ea 3,12/44 ea 0,85/12 ea 28 0,85/12 lab 1,14/16 lab differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirány felelőse: Dr. Maros Dóra 20. Infrastruktúra 0,85/12 ea 4 Koll informatikai rendszerek Schuszter György 21. Kríziskezelés 0,57/8 ea 3 Évközi jegy Beinschróth József 22. Elosztott villamos energia termelés Kádár Péter 23. Adatátviteli rendszerek Maros Dóra 0,85/12 ea 4 Koll 0,71/10 ea 2 Koll 24. Hálózat felügyeleti 0,85/12 ea 4 Koll rendszerek Kádár Péter 25. Önálló laboratóriumi 1,42/20 lab 2 Koll gyakorlat II. 26. Önálló laboratóriumi 1,42/20 lab 2 Évközi jegy gyakorlat III. 27. Diplomamunka I. 0,85/12 gyak 10 Évközi jegy 28. Diplomamunka II. 1,78/25 gyak 20 Évközi jegy Összesen: 0,85/12 ea 3,0/42 ea 1,42/20 lab 0,85/12 gyak 1,42/20 lab 1,78/25 gyak szabadon választható tantárgyak 29. Szabadon választható 1. 0,85/12 ea 3 Koll 30. Szabadon választható 2. 0,85/12 ea 3 Koll a szakon összesen 7,11/100 ea 1,7/24 lab 6,25/88 ea 1,14/16 lab 4,43/62 ea 1,42/20 lab 0,85/12 gyak 1,7/24 ea 1,42/20 lab 1,78/25 gyak ea:274 gy+lab: 117 gyak. ism. aránya: 30% 9

10 Javasolt záróvizsga tárgyak mindkét tagozaton Ipari információs Operációs rendszerek (3 kr), Infokommunikákós 12 rendszerek technológiák alapjai (3 kr), Infrastruktúra inf. rendszerek (4 kr), Adatátviteli rendszerek (2 kr) Energia ellátó rendszerek A villamos energia átvitel és elosztás alapeszközei (4 kr), Energia hálózatok (4 kr), Hálózat 12 felügyeleti rendszerek (4 kr) a szakon összesen 24 10

11 I.3 Tantárgyi programok, tantárgyleírások Természettudományos és műszaki alapismeretek tárgyai: 1. Tantárgy neve: Információ és kódelmélet Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: elóadás és száma: 4 óra/hét konzultáció és száma: 16 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tárgy bevezetést ad az információs folyamatok (az adattömörítés, a biztonságos adatátvitel, valamint a titkosítás) elméletébe és az ehhez kapcsolódó gyakorlati tervezésbe. A félév során a hallgatók kellő mélységű ismereteket szerezhetnek az információ tárolásának, továbbításának és feldolgozásának leírására szolgáló matematikai modellekről és algoritmikus eljárásokról. A tantárgy többek között foglalkozik a forráskódolás típusaival, a csatornakódolás fajtáival (konvolúciós kódolás, inteleaving, Viterbi kódolás), valamint a kriptográfia egyes fontos elemeivel is. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Györfi L., Győri S., Vajda I.: Információ- és kódelmélet, Typotex, Budapest, 2002 D. MacKay: Information Theory, Pattern Recognition and Neural Networks Cambridge University Press, A könyv elektronikus formában az alábbi helyről letölthető: Ajánlott irodalom: T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements of Information Theory, Wiley, New York, 1991 R. B. Wells: Applied Coding and Information Theory for Engineers, Prentice-Hall, 1999 Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Szeidl László DSc egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 11

12 2. Tantárgy neve: Műszaki fizika Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: elóadás és száma: 2 óra/hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Tantárgy első része a kinetikus energiával, mint a fenomenológiai és az analitikus leírások közti kapoccsal foglalkozik. Tárgyalásra kerül a Lagrange függvény, a Hamilton elv, az Euler-Lagrange egyenletek, az általános erők fizikai tartalma és mérhetősége, a Lagrange szorzók bevezetése kényszerek leírására. A második részben a klasszikus mechanikai és a klasszikus elektrodinamikai inerciális vonatkoztatási rendszerek azonosságával, az elektromos töltés, elektromos és mágneses erőtér tulajdonságaival, Stokes tételével, a Maxwell egyenletek integrális és differenciális formáiról lesz szó. A tantárgy továbbá tárgyalja az elektrodinamikában a Minkowski geometriát, a Lorenzt csoportot, négyesvektorokat, négyestenzorokat. Az utolsó fejezetben a kvantummechanikából a szilárdtestek elektronszerkezetével, vezetetési jelenségekkel a szilárdtestekben, kristálydiffrakcióval, fermi-felületekkel, szerkezet és összetétel vizsgálattal, határfelületi jelenségekkel foglalkozunk. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Antal János (szerk.): Fizikai Kézikönyv Műszakiaknak I-II. MK., Bp., (1980) Alvin Hudson, Rex Nelson: Útban a modern fizikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, ISBN , 1994 Ajánlott irodalom: Ch. Kittel: Bevezetés a szilárdtest-fizikába, MK., Bp., (1981) O. Bömmer és szerzőtársai: Szilárdtestek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással, MK., Bp., (1984) Giber János és szerzőtársai: Szilárdtestek felületfizikája, MK., Bp., (1987) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. habil Nemcsics Ákos CSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 12

13 3. Tantárgy neve: Tömegkiszolgálás Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 3 óra /hét konzultáció és száma: 12 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tömegkiszolgálás elmélete tömegesen előforduló igények és kiszolgálásuk problémájának matematikai modellezésével és megoldásával foglalkozik. A tárgy ennek alapjait mutatja be, megismertetve egyben a hallgatókat azokkal a szükséges speciális sztochasztikus folyamatokra vonatkozó ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a különböző tömegkiszolgálási rendszerek modellezéséhez és vizsgálatához. A tárgy megértését számos példa segíti. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Györfi L., Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben, Műegyetemi Kiadó, (1996) Lakatos L., Szeidl L., Telek M.: Tömegkiszolgálási algoritmusok, In: Informatikai algoritmusok, 2. kötet (szerkesztő: Iványi A.), ELTE Eötvös Kiadó (2005) Ajánlott irodalom: S.Karlin, H.M.Taylor: Sztochasztikus folyamatok, Gondolat, Budapest (1985) L.Kleinrock: Sorbanállás kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe, Műszaki Kiadó, Budapest (1979) Sztrik J.:Bevezetés a sorbanállási elméletbe és alkalmazásaiba, Debrecen (2004) (elektronikus változat: A.S.Tanenbaum, M. van Steen: Számítógép-hálózatok, Panem, Budapest (2004) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Szeidl László DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 13

14 4. Tantárgy neve: Irányítástechnikai rendszerek Kreditszáma: 2 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra/hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tantárgy áttekintést ad a napjainkban, az iparban alkalmazott irányítástechnikai rendszerek felépítéséről, az egyes elemek működéséről, valamint a fontosabb folyamatok irányításához szükséges algoritmusok megvalósításának lehetőségeiről. Így például foglalkozunk a folyamatirányítás szintjeivel, az egyes szintek feladataival, a folyamatirányításban alkalmazott irányító hálózatok jellegzetes vonásaival, megvalósítási formáival, fő műszaki jellemzőivel. Ismertetésre kerülnek az ipari Ethernet megoldások, vezeték nélküli kommunikáció lehetőségei, a folyamatirányító szint terephez közeli alszintjének eszközei. Megbízhatóság növelését célzó hardver kialakítás megvalósítása (redundancia, safety technológia), a folyamatirányító rendszerfejlesztő programjának program moduljai, szabványos programozási nyelvek, valamint a mérnöki munkahelyek, feladatai, hardver felépítése, programjai és az operátor felület kialakítása és a felügyeleti irányító termek megvalósítási szempontjai. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Harkay Tamás, Kucsera Péter: Számítógépes folyamatautomatizálás, jelenleg írás alatt álló ÓE-KVK egyetemi jegyzet Ajánlott irodalom: Harold L. Wade Basic and Advanced Regulatory Control System Design and Application, ISA 2004, New York C. L. Albert, D. A. Coggan: Fundamentals of Industrial Control, Instrument Society of America New York (1992), ISBN Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 14

15 5. Tantárgy neve: Anyagtudomány Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + labor és számuk: 2 ea +1 labor /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció + labor és számuk: 8 óra /félév konzultáció; 12 óra/félév labor Ötvözetek mikroszerkezetének kvantitatív jellemzése. Átalakulási folyamatok ötvözetekben. Átalakulási folyamatok modellezése és szimulációja. Korszerű anyagvizsgálati eljárások. Anyagtulajdonságok előrejelzése. Hőkezelési, felületkezelési eljárások szimulációja. Korszerű szerkezeti acélok (HSS, DP, TRIP, IF acélok) Különleges fizikai tulajdonságú kerámiák (szupravezető kerámiák), tulajdonságaik és alkalmazási lehetőségek. Korszerű műanyagok (növelt szilárdságú, kopásálló és hőálló polimerek) gyártása, szerkezetük, tulajdonságaik. Kompozit anyagok. Cellás szerkezetű anyagok, fémhabok. Korszerű felületkezelési eljárások, bevonatolási technikák. Porkohászati technológiával gyártott különleges ötvözetek, kerámiák. Fullerének és nanoszerkezetű anyagok, strukturális felépítésük, előállításuk, műszaki alkalmazási területek. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegy. Kiadó, Budapest, Bodor G., Vas L.: Polimer anyagszerkezettan, Műegyetemi Kiadó, Budapest (1999) Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba I. Tankönyvkiadó, Budapest (1988) Ajánlott irodalom: Czvikovszky T., Nagy P., Gaál J.: Polimertechnika alapjai, Műegyetem Kiadó (2003) Bodor G., Vas L.: Polimer anyagszerkezettan, Műegyetemi Kiadó, Budapest (1999) Prohászka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Műegy. Kiadó, Budapest (2001) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Horváth Zsolt József, DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 15

16 6. Tantárgy neve: Optimum számítási módszerek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + gyak. és száma: 3 ea + 1gy /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tömegkiszolgálás Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció és száma: 16 óra /félév A tárgy ismeretanyaga tartalmazza azokat a legfontosabb matematikai eszközöket és módszereket, melyek segítségével alapvető optimalizálási feladatok oldhatók meg különböző gazdasági, ipari, logisztikai és tudományos területeken. A feladat általában az, hogy adott modell esetén bizonyos feltételeknek eleget tevő paraméterértékek közül kell kiválasztani az optimálist. Gyakran a modell és a feltételek is lineárisak (vagy azzal közelíthetők), ezért az anyagban fontos szerepet játszik az erre az esetre vonatkozó optimalizálási eljárás, az ún. lineáris programozás. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Komlósi S.: Az optimalizáláselmélet alapjai, Dialóg Campus Kiadó Budapest - Pécs, (2001) Ajánlott irodalom: Galántai A., Hujter M.: Optimalizálási módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1997 F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont, Budapest (1994) Illés T., Nagy M., Terlaky T.: Belsőpontos algoritmusok, Informatikai algoritmusok (szerkesztő: Iványi A.), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (2005) Kárász P., Schmidt E.: Operációkutatás, BMF, Budapest (2004) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Galántai Aurél DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 16

17 Gazdasági és társadalomtudományi ismeretek tárgyai: 7. Tantárgy neve: Üzleti gazdaságtan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + gyak. és száma: 2 ea + 2 gy /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció és száma: 16 óra /félév A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel, működésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése. Néhány címszó: a külső érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete, az üzleti döntések alapjai, tervezési, szervezési, ellenőrzési döntések, termelés és szolgáltatás, beruházás, mint a műszaki fejlesztés hordozója. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Helmut Schmalen (fordította Agárdi Ilona.): Általános üzleti gazdaságtan, Axel- Springer Kiadó, Budapest (2002) Dr. Rooz József.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Kiadó, Budapest (2003) Ajánlott irodalom: Bárdos Péter: Cégalapítás és befektetés az Európai Unióban, HVG-Orac Kiadó, Budapest (2004) Lengyel László: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ (2002) Chikán Attila.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest (2003) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Nagy Imre Zoltán PhD, egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 17

18 8. Tantárgy neve: Mérnöki menedzsment Kreditszáma: 5 A tanóra típusa nappali tagozaton: előadás + gyak. és száma: 2 ea + 2 gy /hét A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: Levelező tagozaton: konzultáció és száma: 16 óra /félév Elősegíteni azt, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni kezdetben beosztottként, majd vezetőként leendő munkahelyükön. A kurzus segítséget nyújt a leendő menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetőkkel szemben támasztott sokrétű követelményeket, a rendszerszemléletet, a különféle menedzsment módszereket, technikákat, különösen az emberi erőforrással való bánásmód, illetve gazdálkodás elméleti és gyakorlati megoldásait. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Kadocsa György: Menedzsment mérnöki ismeretek. AMICUS Kiadó Budapest (2009) Ajánlott irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest (2001) Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest (2001) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Kadocsa György CSc egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 18

19 9. Tantárgy neve: Döntéstámogatási rendszerek és módszerek Kreditszáma: 2 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra /hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A műszaki problémák megoldása során is szükséges döntéshozatal elméleti hátterének és gyakorlati alkalmazásának bemutatása, a döntési készség fejlesztése. További cél a döntéstámogatás informatikai lehetőségeinek bemutatása, mivel napjaink realitása a humán gondolkodási tevékenység részleges illetve teljes automatizálása. A komplex problémákhoz szükséges műszaki és vezetői döntések meghozatalának nélkülözhetetlen eszközei a döntéshozatalt támogató számítógépes rendszerek. A hallgatók képesek legyenek későbbi munkájuk, feladataik során felmerülő komplex problémákat az emberi tényezők, döntéstámogató módszerek és eszközök alkalmazhatósága szempontjából elemezni. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kő A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), "Döntéstámogató rendszerek", PANEM Könyvkiadó, Budapest (2008) Zoltayné Paprika Zita Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Budapest (2002, 2005) Ajánlott irodalom: Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon (szerkesztő: Hetyei József) Komputerbux Budapest (2001) Baracskai Zoltán, Követő nélkül nincs vezető, Myrror Média, Budapest (2004) Bajalinov E., Imreh B.: Operációkutatás, Polygon Szeged (2001) Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Szűts István PhD, egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 19

20 10. Tantárgy neve: EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek Kreditszáma: 2 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra /hét konzultáció és száma: 8 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): évközi jegy A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a műszaki ismereteken túl megismerjék a szakmához kapcsolódó nemzetközi és magyar szabályozási (jogszabályok, irányelvek, szabványok stb.) környezetet, annak struktúráját. A tantárgy első részében ismertetésre kerülnek azok az európai úniós szabályozási keretrendszerek (direktívák, ajánlások), amelyek közvetlenül érintik a képzés műszaki szakterületeihez kapcsolódó releváns infrastruktúrák szabályozási kérdéseit (pl. energiaszektor, infokommunikációs szektor stb.). Itt külön kitérünk azokra a speciális szabályozási testületekre (pl. Nemzetközi Távközlési Únió stb.) és szabályozási rendszerekre, amelyek az egyes infrastruktúra hálózatok vonatkozásában relevánsak. A tantárgy második felében az Európai Únió Kritikus Infrastruktúravédelmi programja (CIP), és annak magyarországi megvalósításának lépései, jogszabályai kerülnek tárgyalásra, valamint egyéb a biztonság védelmével kapcsolatos (pl. katasztrófahelyzet kezelése) nemzetközi egyezmények. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Dr. Maros Dóra: Létfontosságú infrastruktúrák EU-s és magyar biztonságvédelmi jogi ismeretei (készülő ÓE-KVK elektronikus jegyzet) Ajánlott irodalom: Kapcsolódó EU direktívák és ajánlások (www.europa.eu) Vonatkozó ITU és ETSI szabályok (www.etsi.org, Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Maros Dóra PhD, egyetemi docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 20

21 Szakmai törzsanyag tárgyai: 11. Tantárgy neve: Operációs rendszerek Kreditszáma: 3 A tanóra típusa nappali tagozaton: Levelező tagozaton: előadás és száma: 2 óra /hét konzultáció és száma: 12 óra /félév A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 félév Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: A tantárgy betekintést nyújt az informatika azon ágaiba, amelyek a rendszerfelügyelet témakörében szükségesek. A tantárgy első részében áttekintjük az operációs rendszer kategóriákat, ezek felhasználását és főbb jellemzőit. Erre épülve ismertetjük a real-time feldolgozás követelményeit és az ezen követelményeket megvalósító operációs rendszerek felépítését, jellemzőit és egy mintapélda alapján a kezelésüket. A tárgy ezen részét felhasználási esettanulmányok egészítik ki. A tantárgy második részében a szoftverek megbízhatósági kategóriáit, ezek jellemzőit ismertetjük, esettanulmányok segítségével részletesen elemezzük a követelményeket. A követelményekre és megbízhatósági ismeretekre építve a szoftverek minőségi kritériumait, a minőség mérésének szabványait (pl. ISO9126) tekintjük át és ezekre mintapéldákat hozunk. A harmadik részben a szoftver fejlesztés lépéseivel foglalkozunk, bemutatjuk a tipikus hibákat és ezek következményeit, illetőleg ezek elkerülhetőségét. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv): Kötelező irodalom: Kozma László - Varga László: A szoftvertechnológia elméleti kérdései ELTE Eötvös Kiadó (2006) Kóczy A., Kondorosi K., (szerk): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest (2000) Ajánlott irodalom: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 2004 Version SWEBOK A project of the IEEE Computer Society Professional Practices Committee Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud.fokozat): Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária DSc, egyetemi tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak: 21

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM MAB kérésére módosított végleges KÉRELEM SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA - Agrár képzési terület - Debrecen 2013. november Tartalom:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰMÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok...3 Bevezetés...4 1. A szak képzési és kutatási előzményei az

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

A Villamos ipari anyagismeret labor beosztása V1-V9.

A Villamos ipari anyagismeret labor beosztása V1-V9. A Villamos ipari anyagismeret labor beosztása V1-V9. 1 8.00-8.40 2 8.50-9.30 3 9.40-10.20 V3 A x 4 10.30 - V3 B xx 11.10 V8 A x V2 A x 5 11.20 - V8 B xx V2 B xx 12.00 V9 A x V4 A x 6 12.10 - V9 B xx V4

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja:

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: Agrárinformatikai rendszerek I. MG2524 Meghirdetés féléve: 5. félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): MG1207; MG1404 Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 19760/2007. TERVEZET! Tárgy: Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról szóló OKM rendelet

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak 1. magyar nyelv és irodalom, történelem, közoktatási vezetı, pedagógus szakvizsga magyar nyelv és irodalom tanulásmódszertan 2. fizika 3. 4 villamos üzemmérnök; okleveles mérnök; mérnöktanár; közoktatási

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK. képzési és kimeneti követelmények

OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK. képzési és kimeneti követelmények OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: olaj-és gázmérnöki (Oil and Gas Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 24. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen 1,2 1:, Neumann János Informatikai Kar, Élettani Szabályozások Csoport 2: Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék MTA Statisztikai Tudományos

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben