Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája"

Átírás

1 A5_garancia.indd :45

2 A5_garancia.indd :45

3 Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája A motor beszerelését, beüzemelését csak márkaszerviz, vagy olyan vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakember végezheti, aki rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges célszerszámokkal, ismeri a beállítási adatokat, betartja a gyártó szerelési, technológiai utasításait. Indítás: Az elvégzett javítás során az olajcsatornák nem kerültek feltöltésre olajjal. Ezért az első indítás előtt gondoskodni kell azok olajjal történő feltöltéséről. A legjobb megoldás a külön erre a célra szolgáló berendezés, amelyet a motor olajrendszerére csatlakoztatva túlnyomás segítségével feltölti azt. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, és az olajszivattyú sem hajtható meg külön, a porlasztók vagy gyújtógyertya nélkül,szakaszos önindítózással, vagy a főtengely kézi hajtásával a kenőanyagot el kell juttatni minden kenési ponthoz. Ezután lehet a porlasztókat vagy gyújtógyertyákat beszerelve indítani a motort. Ügyelni kell azonban arra, hogy egyes motortípusok esetén ezzel a módszerrel nem lehet az olajcsatornákat feltölteni, mert a szivattyúja nem képes az olajat felszívni.. Bejáratás: szigorúan be kell tartani a gyártó erre vonatkozó előírásait! Öreg motornál, ha a gyártó előírása nem áll rendelkezésre, javasoljuk a következőket: 2-4 órás alapjáraton történő járatás után km-t /kb. 20 üzemóra/ kell terheletlenül megtenni, a motort nem pörgetve. Max km-nél /kb. 20 üzemóra/ olaj és olajszűrő csere. További km-t /kb. 50 üzemóra/ kell megtenni, fokozatosan növekvő /max. 50%/ terheléssel, a motort még mindig nem pörgetve. A javítás után max km-nél /kb. 70 üzemóra/ ismét olaj és olajszűrő csere. A második olajcsere után lehet fokozatosan teljes terheléssel igénybe venni a motort. Csak a gyártó által előírt minőségű motorolajat szabad használni és az adott típusra előírt olajcsere periódust be kell tartani /kb. 200 üzemóránként/. Az olaj és szűrőcseréket dokumentálni kell. A levegőszűrőt is minden esetben cserélni kell, nem szabad a használt levegőszűrőt kifúvatva viszszatenni. 1. A Nagy Gépműhely Bt. az általa elvégzett szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Ptk aiban meghatározott feltételek szerint felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. 2. A Nagy Gépműhely Bt. a Ptk.-ban kikötött minimum időtartam helyett 2 év időtartamra vállal felelősséget az általa hibásan teljesített szolgáltatásokért, ha a javítást a megrendelő a Nagy Gépműhely Bt. javaslata szerint végezteti el. 3. A Nagy Gépműhely Bt. a Ptk.-ban kikötött minimum időtartamra vállal felelősséget az általa hibásan teljesített szolgáltatásokért, ha a megrendelő nem a Nagy Gépműhely Bt. javaslata alapján végeztette el a javítást. 4. A felelősségvállalás kezdete a munka átadásának a napja. 5. A felelősség vállalással kapcsolatos munkákat a Nagy Gépműhely Bt. a saját telephelyén teljesíti. A munkadarab oda és visszaszállítása a Megrendelő feladata. Természetesen hibás teljesítés esetén ennek a költsége a Nagy Gépműhely Bt.-t terheli. 6. A megrendelő a hibás teljesítésből eredő kártérítési igényét a szolgáltatásról kapott számla, vagy nyugta alapján igényelheti. 7. A hibás teljesítés esetei: Hibásan teljesít a Nagy Gépműhely Bt., ha a teljesítés (átadás) időpontjában a szolgáltatott dolgot nem a jogszabályban vagy a megrendelés során kötött szóbeli vagy írásbeli szerződésben foglaltaknak megfelelő tulajdonságokkal adja át a Megrendelőnek. Hibásan teljesít a Nagy Gépműhely Bt., ha szakszerűtlenül szereli vagy szerelteti össze a megrendelést, de csak ha a szolgáltatás megrendelése során kötött szóbeli vagy írásbeli szerződés szerint ennek elvégzéséért ő a felelős. Hibásan teljesít akkor is a Nagy Gépműhely Bt., ha a szolgáltatás megrendelése során kötött szóbeli vagy írásbeli szerződés szerint az öszszeszerelést a Megrendelő végzi el és az esetleges szakszerűtlen szerelés a Nagy Gépműhely Bt. által kiadott használati útmutató hibájára vezethető vissza. A5_garancia.indd :45

4 8. Mikor mentesül a Nagy Gépműhely Bt. a felelősség alól? Ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, akkor a Nagy Gépműhely Bt. mentesül a felelősség alól. Akkor is mentesül a Nagy Gépműhely Bt. a felelősség alól, ha a hiba a Megrendelő által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a Nagy Gépműhely Bt. figyelmeztette a Megrendelőt. 9. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint javítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Nagy Gépműhely Bt.-nek a másik szavatossági igény teljesítésével öszszehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott kényelmetlenséget. 10. Ha a Megrendelőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Nagy Gépműhely Bt. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (7) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 11. Kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 12. Ha a Nagy Gépműhely Bt. a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát a Nagy Gépműhely Bt. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 13. A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Nagy Gépműhely Bt.-vel közölni, a közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő a felelős. 14. Megrendelő a teljesítéstől számítva 24 hónapig érvényesítheti a jogait. 15. A dolog kijavítása esetében a határidő meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdődően azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő a dolgot a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 16. A hibás teljesítés körében felmerülő kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek a Nagy Gépműhely Bt.-t terhelik, ha a hibás teljesítésben ö, vagy az ő általa megbízott a felelős. 17. A hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésére megállapított határidőn belül a Nagy Gépműhely Bt. nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, ami a rendeltetésszerű használat következménye. 18. Megrendelő a hibás teljesítésből eredő meghibásodás kijavításán kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő egyéb kárának megtérítését is követelheti, kivéve, ha a Nagy Gépműhely Bt. bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 19. Hibás teljesítésből eredő kártérítési igény benyújtásának feltétele, a kiegyenlített számla. 20. A felmerülő egyéb minőségi kifogások és panaszok rendezésére a Polgári törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak. A szolgáltatással szemben felmerült panaszok, valamint azok intézésére vonatkozó előírások 1. A megrendelő garanciális igényét írásbeli bejelentés alapján érvényesítheti. (Erre a célra a vállalkozásunknál rendszeresített garanciális igénybejelentő nyomtatvány használatos.) 2. Az írásbeli jótállási igény elbírálására a műszaki ellenőr jogosult. 3. A téves hibafelvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését megrendelő megtagadhatja. 4. A megrendelő minőségi kifogását legkésőbb 15 nap alatt ki kell vizsgálni, és ha a minőségi kifogás jogos, a garanciára vonatkozó rendelkezések szerint kell intézkedni (lásd VIII. fejezetben leírtakat is). 5. Jogos igény esetén megrendelő követelheti: a hibásan végzett munka kijavítását, vagy a díj arányos csökkentését; az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását; ha az elvégzett szolgáltatás teljesen alkalmatlan, továbbá, ha műhelyünk a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy végzi el, A5_garancia.indd :45

5 megrendelő a díj kifizetését megtagadhatja, ill. a már kifizetett díjat visszakövetelheti (a kijavítási határidő nem haladhatja meg az eredeti vállalási határidőt); 6. A megrendelő vállalkozásunk költségére más vállalkozóval is elvégeztetheti a hibás teljesítés folytán szükséges munkát, ha műhelyünk a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, nem végzi el, vagy ismételten hibásan végzi el. 7. Ha műhelyünk a kijavítandó hibát tévesen állapította meg, a szükségtelenül végzett munka ellenértékét nem követelheti, illetve az ezért kifizetett díjat köteles visszafizetni. 8. A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha műhelyünk a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámította. 9. Nem tekinthető hibás szolgáltatásnak, ha műhelyünk a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását műhelyünknél nem rendelte meg. A társaság ezúton kijelenti, hogy a panaszokkal előítélet nélkül foglalkozik. 10. Műhelyünknél írásban bejelentett panaszok kivizsgálását a műszaki ellenőr végzi az alábbi szempontok figyelembe vételével: A munkavégzés mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (hibafelvételi lapon) rögzített és a megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását? A jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást? A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e az ügyfélnek átadott anyag-felhasználási bizonylatokon szereplő alkatrészek és anyagok beépítésének szükségszerűsége? A műhely a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján helyesen állapította-e meg a vonatkozó garancia mértékét? A műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári, javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek? A jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat. 11. Amennyiben panaszt tevő a vizsgálatnál jelen kíván lenni, úgy azt számára vállalkozásunknak lehetővé kell tenni. 12. A kivizsgálást lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül el kell végezni. 13. A műszaki ellenőr vizsgálati megállapításait Garanciális igénybejelentő nyomtatványon írásban rögzíti és aláírja. 14. Amennyiben a bejelentést (minőségi kifogás) alaposnak találja, a Garanciára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles azt rendezni. 15. Amennyiben műszaki kontroller intézkedése ellenére is a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel megrendelő és a vállalkozás között, akkor az ügyvezető igazgató köteles 3 napon belül egy igazságügyi műszaki szakértő szakvéleményét kikérni. 16. A vizsgálatot végző szerv tájékoztatja a vállalkozást, hogy a vizsgálatot a szolgáltatást végző telephelyén, vagy saját műszaki vizsgáló állomásán végzi el. 17. A minőségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni. 18. Biztosítani kell, hogy a vizsgálaton a vállalkozásunk képviselője és a panaszt tevő is jelen lehessen. 19. A terméket a megrendelőtől a helyszíni vizsgálatot kivéve elismervény ellenében kell átvenni. 20. A minőségvizsgáló szervezettel közölni kell a szolgáltatás időpontját, díját, a megrendelői kifogást, műhelyünk megállapításait és az egyéb lényeges adatokat (név, cím, elvégzett javítások, rendszám, alváz- és motorszám). 21. A minőségvizsgáló szervezet szakvéleménye vállalkozásunkra nézve kötelező. 22. Ha a minőségvizsgáló szervezet a minőségi kifogást alaposnak találja, A5_garancia.indd :45

6 vállalkozásunk díjfizetésre köteles; egyébként a vizsgálat ingyenes. 23. A vállalkozó a megrendelő garanciális igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a.) a megrendelő nevét, címét, b.) a megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt, c.) az elvégzett javító szolgáltatás megnevezését, díját, d.) a jármű átadása időpontját, e.) a hiba bejelentésének időpontját f.) a hiba leírását, g.) a kifogás rendezésének módját. 24. Amennyiben a kifogás rendezésének módja a megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben kell feltüntetni. 25. A vállalkozó a jegyzőkönyv egy példányát köteles a megrendelőnek átadni. 26. A megrendelő reklamációjának a kivizsgálása a következő alapelvek alapján történik: a munkavégzés mennyiben szolgálta a megrendelésben rögzített és a megrendelő tudomására hozott, az általa kért hiba elhárítását. a jármű megbontása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett, és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást. a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e az ügyfélnek átadott anyagfelhasználási bizonylatokon szereplő alkatrészek és anyagok szükségessége. a műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása és ha beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott mértékeknek. a jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés- illetve futáspróba szolgál év garancia: Azaz minden teljesen felújított motorblokkra, hengerfejre és turbófeltöltőre 2 év garanciát adunk, ami az általunk javasolt módon készül el az összes kopó alkatrész kicserélésével. 2. Zéró járulékos költség: A garancia ideje alatt a hibásan teljesített felújítások kijavításért egy fillért sem kell fizetnie. Nálunk a 2 év garanciával felújított motorblokkot, hengerfejet és turbófeltöltőt ebben az esetben ingyen kijavítjuk, és a járulékos költségeket is megtérítjük. 3. Motordiploma: Írásban pontos adatokat kap a motorblokk, hengerfej és turbófeltöltő felújításáról. Ezen fődarabok felújítása mellé Motordiplomát adunk, amibe precízen rögzítjük az elvégzett felújítás paramétereit. 4. Biztosan azt kapja, amiben megegyeztünk: Sem Önt sem ügyfelét nem éri meglepetés, ha esetleg megnézi a fődarab belsejét. Mi garantáljuk, hogy a felújítás során egy hajszállal sem térünk el attól, amiben megegyeztünk. Ha szeretne megbizonyosodni erről kérésére Ön előtt, ingyen szétszedjük és összerakjuk a fődarabot. 5. Minden reklamációra választ kap: Garanciális igényét minden téren jól kivizsgáljuk. Garantáljuk, hogy minden reklamációt cégvezetői szinten vizsgálunk ki, mert nekünk fontos az ügyfelek elégedettsége. 6. Kiadásait előre megtervezheti! Biztos lehet benne, hogy nálunk a fizetés során, nem éri meglepetés, mert fillérre pontosan annyit fizet, mint amiben előre megállapodtunk. 7. Hajszálpontos határidő: Garantáljuk, hogy az általunk kitűzött határidőt pontosan betartjuk. Ha 24 óránál többet csúszunk, akkor Ön nem fizet munkadíjat. Ennek a garanciának előfeltétele, hogy a szokott forrásokból a szükséges alkatrész rendelkezésre álljon. A5_garancia.indd :45

7 Kiemelten figyelni kell a következőkre A garancia megszűnését eredményezi: a porlasztók vagy az adagoló hibás működése, az üzemanyag ellátó rendszer tisztítatlanságából eredő hibás működés, nem megfelelő üzemanyag használata; a motor túlmelegszik, vagy elégtelen hűtést kap; a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beállításokat nem végzik el időben; nem megfelelő beüzemelés, bejáratás; a motor működésével kapcsolatos akármelyik jelző műszer kifogásolható állapotú, vagy hibásan működik; szerelési hiányosság, mulasztás; nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás; Ha a motor beüzemelőjében vagy tulajdonosában, a motor nem megfelelő működése esetén felmerül esetleges garanciális igény, nem szabad a motort működtetni. A Nagy Gépműhely Bt. képviselője megérkezéséig az eredeti állapot megváltoztatását, a motor megbontását nem szabad elvégezni! Ha a motort megbontják a garancia elvész. A motor részegységeinek egyidejű javítása elengedhetetlen feltétele a helyes működésnek. Használt alkatrészt csak az ügyfél kérésre teszünk vissza, ebben az esetben az ebből eredő károk költségei az ügyfelet terhelik. Ha garanciális probléma merül fel, azonnali értesítést kérünk. Amennyiben a motort hibásan tovább működtetik, az abból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Bármilyen beavatkozás, megbontás előtt a Nagy Gépműhely Bt. képviselőjével egyeztetni kell. Szétszerelés csak a javítást végző összes érdekelt jelenlétében történhet. Megbontáskor az érdekeltek jegyzőkönyvben rögzítik a tényeket és vitás esetben a gyártó és/vagy független szakmai minőség ellenőrző szervezet véleménye alapján állapodnak meg. A5_garancia.indd :45

8 Kötelező szervizek bejegyzései Kötelező szervizek bejegyzései km-es szerviz km-es szerviz km-es szerviz A5_garancia.indd :45

9 6000 Kecskemét Fecske u. 5. Tel: 76/ , 76/ Mobil: 30/ Fax: 76/ A5_garancia.indd :45

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Bubuvill-Plusz kft 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 21 Pf.:309 Tel:0623/500-509 e-mail: bubuvill@bubuvill.hu www.bubuvill.hu VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyás dátuma: 2008. augusztus 26. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára

Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára Garanciális és jótállási kötelezettségek a szakmánk számára Az érvényben lévő fogyasztóvédelmi jogszabályok előírják, hogy a gépjárműjavító szolgáltatói rendszerben a fogyasztói kötelezettségeknek eleget

Részletesebben

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK. Felügyeleti szervek: Az 1. számú mellékletben, és a kifüggesztett hirdetményben találhatók.

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK. Felügyeleti szervek: Az 1. számú mellékletben, és a kifüggesztett hirdetményben találhatók. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Vállalkozás neve: EDC Service Autótechnikai Kft. Telephely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. Felügyeleti szervek: Az 1. számú mellékletben, és a kifüggesztett hirdetményben találhatók.

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT 1. A KÉT MÁRTON KFT. VERSENYAUTÓ-KAROSSZÉRIA ÉPÍTŐ MŰHELYÉNEK TEVÉKENYSÉGI KÖRE közúti gépjármű gyártása fém épületelem gyártása fémalakítás, porkohászat fém felületkezelése fémmegmunkálás

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. TOYOTA Buda márkakereskedés és márkaszerviz 1112 Budapest, Budaörsi út 185-195. VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Személy- és tehergépkocsik, egytengelyes pótkocsik javításához és

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Vállalkozó által elvégzendő fogtechnikai munkák és szolgáltatások, és az ahhoz kapcsolódó ellenszolgáltatások általános feltételei képezik. VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Szerződés iktatószáma: 13/06/. a(z) és

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Fehér-Truck Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1173 Budapest, Tápiószecső u. 1. VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Ez a vállalási szabályzat az egyes kereskedelmi és javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező

Részletesebben

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR)

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR) HU / JÓTÁLLÁSI JEGY MODEL NAME (Termék megnevezése és típusszáma) SERIAL NO. (Gyártási száma) DATE OF PURCHASE (Vásárlás napja) DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés

A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés A Szabolcs Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a KRAVTEX Kereskedelmi Kft. között létrejött szállítási szerződés Készült: 4 db eredeti példányban Nyíregyháza, 2010. július 28.

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van?

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van? Fogyasztói jogok hibás termék esetén Minden ember életében előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére olyan terméket vásárol meg, melyről utóbb kiderül, hogy hibás vagy nem felel meg szerződésben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződési feltételek alapfogalmai 1.1. Szolgáltató alap adatai Cég neve: A Takács Kft Cég képviselő neve: Takács Zoltán Cég székhelye: 2045 Törökbálint Tópark utca 9.

Részletesebben

SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZEMÉLYKIVÁLASZTÓ RPC-02 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALŰOM Általános... 2 Általános Felépítés... 2 Használati utasítás... 2 Általános használat... 2 Azonnali kiválasztás... 3 Százalék beállítás... 3 Relé beállítás...

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Budapesti Békéltető Testület 2014. március 28. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

BKV Zrt. 15/T-103/13 13. számú melléklet Műszaki leírás felújításra

BKV Zrt. 15/T-103/13 13. számú melléklet Műszaki leírás felújításra Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania. A megajánlott felújítási egységárat jelen műszaki leírásban meghatározott

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz

használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz használati útmutató de Buyer vas serpenyőkhöz 1 de Buyer vas serpenyő használati útmutató Információ indukciós hőforráshoz A vas serpenyőők nagyon gyorsan reagálnak a hőőforrásokra. Az indukciós hőőforrások

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET!

FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! FELVONÓ, ÁLLAGMEGÓVÓ KARBANTARTÁSI SZERZ DÉS TERVEZET! Amely létrejött, egyrészt.. másrészt IMSZI-M Kft. 1122 Budapest Krisztina krt. 31-33. között, az alulírott helyen és időben a mellékletben felsorolt

Részletesebben

B - 733 Antidecubitus betét

B - 733 Antidecubitus betét HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B - 733 Antidecubitus betét REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja.. Vj48 Név: Eladószerv tölti ki! JÓTÁLLÁSI JEGY

Részletesebben

MÁSOLAT JÓTÁLLÁS JEGY, INFORMÁCIÓK A GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL

MÁSOLAT JÓTÁLLÁS JEGY, INFORMÁCIÓK A GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL JÓTÁLLÁS JEGY, INFORMÁCIÓK A GARANCIÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL Magyarország JÓTÁLLÁSI JEGY Az értékesítő Vállalkozás tölti ki: A készülék típusa, megnevezése:... Gyártási száma: Gyártó neve: Whirlpool Magyarország

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1 Az AutoCarma Zrt. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1. számú módosított változat Telephelyei: AutoCarma Zrt. Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: (24) 443 443 Telefax: (24) 540 350 E-mail:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mediwel Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Törpe u. 8.; továbbiakban: Mediwel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Általános rendelkezések. Vásárlás. Rendelés menete

Általános rendelkezések. Vásárlás. Rendelés menete Általános rendelkezések Jelen szerződés, mely létrejött az Forrás Centrum Kft. (továbbiakvan: Eladó) és Vásárló között jött létre, mely magyar nyelven íródott. Rendelés esetén a Vásárló és az Eladó is

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

Karbantartási szerződés

Karbantartási szerződés UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1147 BUDAPEST, FŰRÉSZ U. 25. +36 1 221 9607, 252 9910 +36 1 252 9510 info@univill.hu http://www.univill.hu Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra

Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra Az alábbi Általános Feltételek - továbbiakban: Feltételek - az internetes áruházban történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak.

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

DTP biztonsági ajtó. Garanciális feltételek

DTP biztonsági ajtó. Garanciális feltételek DTP biztonsági ajtó Garanciális feltételek 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 3 1. Általános Garanciális Feltételek... 4 2. Garancia időtartama és kiterjedése... 4 3. A garancia érvényessége...

Részletesebben

MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása. Műszaki leírás

MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása. Műszaki leírás MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania.

Részletesebben

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.cegfejleszto.eu honlapot a Cégfejlesztői Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Cégfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

DAF típusú autóbusz dízelmotorok felújítása, Műszaki leírása BKV Zrt. 15/T-60 /13. Műszaki leírás

DAF típusú autóbusz dízelmotorok felújítása, Műszaki leírása BKV Zrt. 15/T-60 /13. Műszaki leírás Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania a dízelmotorok felújítására vonatkozó fűzött blokkos technológia alapján.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ Köszöntjük a Recobin weboldalán. Vásárlás előtt kérjük figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat. A sikeres vásárláshoz kötelező az Üzletszabályzat elfogadása. Üzemeltető: Recobin

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

BÁRDI AUTÓ ZRT. JÓTÁLLÁSI FELTÉTFÜZET

BÁRDI AUTÓ ZRT. JÓTÁLLÁSI FELTÉTFÜZET 1 BÁRDI AUTÓ ZRT. JÓTÁLLÁSI FELTÉTFÜZET 2 MEGHOSSZABÍTOTT BÁRDI JÓTÁLLÁS Egy új fogalom az autóalkatrész-forgalmazásban a meghosszabbított 1-2-3 éves BÁRDI JÓTÁLLÁS. Ezzel az alkatrészpiacon szinte egyedülálló

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): A MAXTER CLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (székhelye: 4150 Püspökladány, Katona József u. 34. cégjegyzékszáma: 09-09-024580) által működtetett csomagküldő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK - a vevő a Pogrányi Kft. -től vásárolta az alkatrészt, amelyet számlával igazol - a beépítés (igazoltan pl. számla, beépítő jótállási jegye stb.) szakszerű volt, - a beépítés a megfelelő

Részletesebben

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A szerződés nyelve: Magyar A Tutto Bici Kft. kerékpárok, kapcsolódó termékek és felszerelések, illetve sportruházati termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZERZ.: 187/2012. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.; képviseli: Dr. Sárközi

Részletesebben