Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája"

Átírás

1 A5_garancia.indd :45

2 A5_garancia.indd :45

3 Hogyan kell bejáratni a motort? A Nagy Gépműhely Bt. garanciája A motor beszerelését, beüzemelését csak márkaszerviz, vagy olyan vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakember végezheti, aki rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges célszerszámokkal, ismeri a beállítási adatokat, betartja a gyártó szerelési, technológiai utasításait. Indítás: Az elvégzett javítás során az olajcsatornák nem kerültek feltöltésre olajjal. Ezért az első indítás előtt gondoskodni kell azok olajjal történő feltöltéséről. A legjobb megoldás a külön erre a célra szolgáló berendezés, amelyet a motor olajrendszerére csatlakoztatva túlnyomás segítségével feltölti azt. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, és az olajszivattyú sem hajtható meg külön, a porlasztók vagy gyújtógyertya nélkül,szakaszos önindítózással, vagy a főtengely kézi hajtásával a kenőanyagot el kell juttatni minden kenési ponthoz. Ezután lehet a porlasztókat vagy gyújtógyertyákat beszerelve indítani a motort. Ügyelni kell azonban arra, hogy egyes motortípusok esetén ezzel a módszerrel nem lehet az olajcsatornákat feltölteni, mert a szivattyúja nem képes az olajat felszívni.. Bejáratás: szigorúan be kell tartani a gyártó erre vonatkozó előírásait! Öreg motornál, ha a gyártó előírása nem áll rendelkezésre, javasoljuk a következőket: 2-4 órás alapjáraton történő járatás után km-t /kb. 20 üzemóra/ kell terheletlenül megtenni, a motort nem pörgetve. Max km-nél /kb. 20 üzemóra/ olaj és olajszűrő csere. További km-t /kb. 50 üzemóra/ kell megtenni, fokozatosan növekvő /max. 50%/ terheléssel, a motort még mindig nem pörgetve. A javítás után max km-nél /kb. 70 üzemóra/ ismét olaj és olajszűrő csere. A második olajcsere után lehet fokozatosan teljes terheléssel igénybe venni a motort. Csak a gyártó által előírt minőségű motorolajat szabad használni és az adott típusra előírt olajcsere periódust be kell tartani /kb. 200 üzemóránként/. Az olaj és szűrőcseréket dokumentálni kell. A levegőszűrőt is minden esetben cserélni kell, nem szabad a használt levegőszűrőt kifúvatva viszszatenni. 1. A Nagy Gépműhely Bt. az általa elvégzett szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Ptk aiban meghatározott feltételek szerint felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. 2. A Nagy Gépműhely Bt. a Ptk.-ban kikötött minimum időtartam helyett 2 év időtartamra vállal felelősséget az általa hibásan teljesített szolgáltatásokért, ha a javítást a megrendelő a Nagy Gépműhely Bt. javaslata szerint végezteti el. 3. A Nagy Gépműhely Bt. a Ptk.-ban kikötött minimum időtartamra vállal felelősséget az általa hibásan teljesített szolgáltatásokért, ha a megrendelő nem a Nagy Gépműhely Bt. javaslata alapján végeztette el a javítást. 4. A felelősségvállalás kezdete a munka átadásának a napja. 5. A felelősség vállalással kapcsolatos munkákat a Nagy Gépműhely Bt. a saját telephelyén teljesíti. A munkadarab oda és visszaszállítása a Megrendelő feladata. Természetesen hibás teljesítés esetén ennek a költsége a Nagy Gépműhely Bt.-t terheli. 6. A megrendelő a hibás teljesítésből eredő kártérítési igényét a szolgáltatásról kapott számla, vagy nyugta alapján igényelheti. 7. A hibás teljesítés esetei: Hibásan teljesít a Nagy Gépműhely Bt., ha a teljesítés (átadás) időpontjában a szolgáltatott dolgot nem a jogszabályban vagy a megrendelés során kötött szóbeli vagy írásbeli szerződésben foglaltaknak megfelelő tulajdonságokkal adja át a Megrendelőnek. Hibásan teljesít a Nagy Gépműhely Bt., ha szakszerűtlenül szereli vagy szerelteti össze a megrendelést, de csak ha a szolgáltatás megrendelése során kötött szóbeli vagy írásbeli szerződés szerint ennek elvégzéséért ő a felelős. Hibásan teljesít akkor is a Nagy Gépműhely Bt., ha a szolgáltatás megrendelése során kötött szóbeli vagy írásbeli szerződés szerint az öszszeszerelést a Megrendelő végzi el és az esetleges szakszerűtlen szerelés a Nagy Gépműhely Bt. által kiadott használati útmutató hibájára vezethető vissza. A5_garancia.indd :45

4 8. Mikor mentesül a Nagy Gépműhely Bt. a felelősség alól? Ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, akkor a Nagy Gépműhely Bt. mentesül a felelősség alól. Akkor is mentesül a Nagy Gépműhely Bt. a felelősség alól, ha a hiba a Megrendelő által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a Nagy Gépműhely Bt. figyelmeztette a Megrendelőt. 9. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint javítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Nagy Gépműhely Bt.-nek a másik szavatossági igény teljesítésével öszszehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott kényelmetlenséget. 10. Ha a Megrendelőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Nagy Gépműhely Bt. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (7) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 11. Kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 12. Ha a Nagy Gépműhely Bt. a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát a Nagy Gépműhely Bt. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 13. A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Nagy Gépműhely Bt.-vel közölni, a közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő a felelős. 14. Megrendelő a teljesítéstől számítva 24 hónapig érvényesítheti a jogait. 15. A dolog kijavítása esetében a határidő meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdődően azzal az idővel, amely alatt a Megrendelő a dolgot a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 16. A hibás teljesítés körében felmerülő kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek a Nagy Gépműhely Bt.-t terhelik, ha a hibás teljesítésben ö, vagy az ő általa megbízott a felelős. 17. A hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésére megállapított határidőn belül a Nagy Gépműhely Bt. nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, ami a rendeltetésszerű használat következménye. 18. Megrendelő a hibás teljesítésből eredő meghibásodás kijavításán kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő egyéb kárának megtérítését is követelheti, kivéve, ha a Nagy Gépműhely Bt. bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 19. Hibás teljesítésből eredő kártérítési igény benyújtásának feltétele, a kiegyenlített számla. 20. A felmerülő egyéb minőségi kifogások és panaszok rendezésére a Polgári törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak. A szolgáltatással szemben felmerült panaszok, valamint azok intézésére vonatkozó előírások 1. A megrendelő garanciális igényét írásbeli bejelentés alapján érvényesítheti. (Erre a célra a vállalkozásunknál rendszeresített garanciális igénybejelentő nyomtatvány használatos.) 2. Az írásbeli jótállási igény elbírálására a műszaki ellenőr jogosult. 3. A téves hibafelvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését megrendelő megtagadhatja. 4. A megrendelő minőségi kifogását legkésőbb 15 nap alatt ki kell vizsgálni, és ha a minőségi kifogás jogos, a garanciára vonatkozó rendelkezések szerint kell intézkedni (lásd VIII. fejezetben leírtakat is). 5. Jogos igény esetén megrendelő követelheti: a hibásan végzett munka kijavítását, vagy a díj arányos csökkentését; az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását; ha az elvégzett szolgáltatás teljesen alkalmatlan, továbbá, ha műhelyünk a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy végzi el, A5_garancia.indd :45

5 megrendelő a díj kifizetését megtagadhatja, ill. a már kifizetett díjat visszakövetelheti (a kijavítási határidő nem haladhatja meg az eredeti vállalási határidőt); 6. A megrendelő vállalkozásunk költségére más vállalkozóval is elvégeztetheti a hibás teljesítés folytán szükséges munkát, ha műhelyünk a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, nem végzi el, vagy ismételten hibásan végzi el. 7. Ha műhelyünk a kijavítandó hibát tévesen állapította meg, a szükségtelenül végzett munka ellenértékét nem követelheti, illetve az ezért kifizetett díjat köteles visszafizetni. 8. A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha műhelyünk a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámította. 9. Nem tekinthető hibás szolgáltatásnak, ha műhelyünk a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását műhelyünknél nem rendelte meg. A társaság ezúton kijelenti, hogy a panaszokkal előítélet nélkül foglalkozik. 10. Műhelyünknél írásban bejelentett panaszok kivizsgálását a műszaki ellenőr végzi az alábbi szempontok figyelembe vételével: A munkavégzés mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (hibafelvételi lapon) rögzített és a megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását? A jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást? A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e az ügyfélnek átadott anyag-felhasználási bizonylatokon szereplő alkatrészek és anyagok beépítésének szükségszerűsége? A műhely a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján helyesen állapította-e meg a vonatkozó garancia mértékét? A műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári, javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek? A jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat. 11. Amennyiben panaszt tevő a vizsgálatnál jelen kíván lenni, úgy azt számára vállalkozásunknak lehetővé kell tenni. 12. A kivizsgálást lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül el kell végezni. 13. A műszaki ellenőr vizsgálati megállapításait Garanciális igénybejelentő nyomtatványon írásban rögzíti és aláírja. 14. Amennyiben a bejelentést (minőségi kifogás) alaposnak találja, a Garanciára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles azt rendezni. 15. Amennyiben műszaki kontroller intézkedése ellenére is a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel megrendelő és a vállalkozás között, akkor az ügyvezető igazgató köteles 3 napon belül egy igazságügyi műszaki szakértő szakvéleményét kikérni. 16. A vizsgálatot végző szerv tájékoztatja a vállalkozást, hogy a vizsgálatot a szolgáltatást végző telephelyén, vagy saját műszaki vizsgáló állomásán végzi el. 17. A minőségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni. 18. Biztosítani kell, hogy a vizsgálaton a vállalkozásunk képviselője és a panaszt tevő is jelen lehessen. 19. A terméket a megrendelőtől a helyszíni vizsgálatot kivéve elismervény ellenében kell átvenni. 20. A minőségvizsgáló szervezettel közölni kell a szolgáltatás időpontját, díját, a megrendelői kifogást, műhelyünk megállapításait és az egyéb lényeges adatokat (név, cím, elvégzett javítások, rendszám, alváz- és motorszám). 21. A minőségvizsgáló szervezet szakvéleménye vállalkozásunkra nézve kötelező. 22. Ha a minőségvizsgáló szervezet a minőségi kifogást alaposnak találja, A5_garancia.indd :45

6 vállalkozásunk díjfizetésre köteles; egyébként a vizsgálat ingyenes. 23. A vállalkozó a megrendelő garanciális igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a.) a megrendelő nevét, címét, b.) a megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt, c.) az elvégzett javító szolgáltatás megnevezését, díját, d.) a jármű átadása időpontját, e.) a hiba bejelentésének időpontját f.) a hiba leírását, g.) a kifogás rendezésének módját. 24. Amennyiben a kifogás rendezésének módja a megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben kell feltüntetni. 25. A vállalkozó a jegyzőkönyv egy példányát köteles a megrendelőnek átadni. 26. A megrendelő reklamációjának a kivizsgálása a következő alapelvek alapján történik: a munkavégzés mennyiben szolgálta a megrendelésben rögzített és a megrendelő tudomására hozott, az általa kért hiba elhárítását. a jármű megbontása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett, és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást. a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e az ügyfélnek átadott anyagfelhasználási bizonylatokon szereplő alkatrészek és anyagok szükségessége. a műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása és ha beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott mértékeknek. a jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés- illetve futáspróba szolgál év garancia: Azaz minden teljesen felújított motorblokkra, hengerfejre és turbófeltöltőre 2 év garanciát adunk, ami az általunk javasolt módon készül el az összes kopó alkatrész kicserélésével. 2. Zéró járulékos költség: A garancia ideje alatt a hibásan teljesített felújítások kijavításért egy fillért sem kell fizetnie. Nálunk a 2 év garanciával felújított motorblokkot, hengerfejet és turbófeltöltőt ebben az esetben ingyen kijavítjuk, és a járulékos költségeket is megtérítjük. 3. Motordiploma: Írásban pontos adatokat kap a motorblokk, hengerfej és turbófeltöltő felújításáról. Ezen fődarabok felújítása mellé Motordiplomát adunk, amibe precízen rögzítjük az elvégzett felújítás paramétereit. 4. Biztosan azt kapja, amiben megegyeztünk: Sem Önt sem ügyfelét nem éri meglepetés, ha esetleg megnézi a fődarab belsejét. Mi garantáljuk, hogy a felújítás során egy hajszállal sem térünk el attól, amiben megegyeztünk. Ha szeretne megbizonyosodni erről kérésére Ön előtt, ingyen szétszedjük és összerakjuk a fődarabot. 5. Minden reklamációra választ kap: Garanciális igényét minden téren jól kivizsgáljuk. Garantáljuk, hogy minden reklamációt cégvezetői szinten vizsgálunk ki, mert nekünk fontos az ügyfelek elégedettsége. 6. Kiadásait előre megtervezheti! Biztos lehet benne, hogy nálunk a fizetés során, nem éri meglepetés, mert fillérre pontosan annyit fizet, mint amiben előre megállapodtunk. 7. Hajszálpontos határidő: Garantáljuk, hogy az általunk kitűzött határidőt pontosan betartjuk. Ha 24 óránál többet csúszunk, akkor Ön nem fizet munkadíjat. Ennek a garanciának előfeltétele, hogy a szokott forrásokból a szükséges alkatrész rendelkezésre álljon. A5_garancia.indd :45

7 Kiemelten figyelni kell a következőkre A garancia megszűnését eredményezi: a porlasztók vagy az adagoló hibás működése, az üzemanyag ellátó rendszer tisztítatlanságából eredő hibás működés, nem megfelelő üzemanyag használata; a motor túlmelegszik, vagy elégtelen hűtést kap; a gyártó által előírt ellenőrzéseket, beállításokat nem végzik el időben; nem megfelelő beüzemelés, bejáratás; a motor működésével kapcsolatos akármelyik jelző műszer kifogásolható állapotú, vagy hibásan működik; szerelési hiányosság, mulasztás; nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás; Ha a motor beüzemelőjében vagy tulajdonosában, a motor nem megfelelő működése esetén felmerül esetleges garanciális igény, nem szabad a motort működtetni. A Nagy Gépműhely Bt. képviselője megérkezéséig az eredeti állapot megváltoztatását, a motor megbontását nem szabad elvégezni! Ha a motort megbontják a garancia elvész. A motor részegységeinek egyidejű javítása elengedhetetlen feltétele a helyes működésnek. Használt alkatrészt csak az ügyfél kérésre teszünk vissza, ebben az esetben az ebből eredő károk költségei az ügyfelet terhelik. Ha garanciális probléma merül fel, azonnali értesítést kérünk. Amennyiben a motort hibásan tovább működtetik, az abból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Bármilyen beavatkozás, megbontás előtt a Nagy Gépműhely Bt. képviselőjével egyeztetni kell. Szétszerelés csak a javítást végző összes érdekelt jelenlétében történhet. Megbontáskor az érdekeltek jegyzőkönyvben rögzítik a tényeket és vitás esetben a gyártó és/vagy független szakmai minőség ellenőrző szervezet véleménye alapján állapodnak meg. A5_garancia.indd :45

8 Kötelező szervizek bejegyzései Kötelező szervizek bejegyzései km-es szerviz km-es szerviz km-es szerviz A5_garancia.indd :45

9 6000 Kecskemét Fecske u. 5. Tel: 76/ , 76/ Mobil: 30/ Fax: 76/ A5_garancia.indd :45

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1 Az AutoCarma Zrt. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 1. számú módosított változat Telephelyei: AutoCarma Zrt. Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: (24) 443 443 Telefax: (24) 540 350 E-mail:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A szerződés nyelve: Magyar A Tutto Bici Kft. kerékpárok, kapcsolódó termékek és felszerelések, illetve sportruházati termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőinek adatai: Cégnév: Nyilas Judit és Társai Bt. Székhely: 1111 Bp, Kruspér utca 1/b. Cégjegyzékszám: 01-06-411992 Adószám: 28556662-1-43,

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.)

METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság (METALCONSTRUCT Zrt.) Általános Szerződéses Feltételek Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindenképpen olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket, mivel az a 45/2014. (II.26. ) Kormányrendelet "a fogyasztó és a vállalkozás

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (Érvényes: 2014. június 26.-tól visszavonásig) 1. Fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. Vonatkozó törvények, jogszabályok 4. Üzemeltetői adatok 5. Megvásárolható

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Web-áruház adatai: A www.kocsmasportok.hu web-áruház üzemeltetője, az Ön által vásárolt termékek eladója a KOCSMASPORTOK.HU. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Web-áruház adatai: A www.kocsmasportok.hu web-áruház üzemeltetője, az Ön által vásárolt termékek eladója a KOCSMASPORTOK. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Részletesebben

Vizetiszom.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Vizetiszom.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Vizetiszom.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vizetiszom.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit tartalmazza. A Webáruház

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Budapesti Békéltető Testület 2014. március 28. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés a Vásárló a www.bymarjan.hu webáruház (a továbbiakban Webáruház) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával

Részletesebben

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: A www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) A Webáruház üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010)

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi ismeretek 1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya [1949. évi XX. törvény] 2. A Polgári Törvénykönyv (PTK)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) tartalmazza a Média-Star Kft. (Üzemeltető) és a természetesen személy (Megrendelő) között fellépő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben