A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 K D R M E I M D Y K l IMG A A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY K K B U D A P E S T

2

3 Körmendy Kinga A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOG I COLLECTIONS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SOROZATSZERKESZTŐ: F. CSANAK DÓRA

5 KÖRMENDY KINGA A SZÉCHENYI - GYŰJTEMÉNY K 163-K 311 BUDAPEST 1976

6 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA Lektorálta: Csapodi Csaba ISBN

7 TARTALOM BEVEZETÉS 1 I. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETÉRE VONATKOZÓ IRATOK 5 1. Szülei 5 2. Személyére vonatkozó okmányok 6 3. Személyével kapcsolatos vegyes iratok 8 4. Családjával kapcsolatos vegyes iratok 8 5. Egyesületi tagságok okmányai 9 6. Kitüntetések Meghivók Birtok- és magánpénzügyek 11 H. MŰKÖDÉSE Katonáskodás Akadémia 13 a. Előzmények 13 b. Alapitás 14 c. Alapszabályok 14 d. Alapszabálymódositások 15 e. Széchenyi István akadémiai működésével kapcsolatos iratok Nemzeti Casino Vidéki kaszinók és egyéb egyesületek Róka vadász Társaság Juhtenyésztő Egyesület Sopron Vasi Szederegylet Lótenyésztő Társaság Állattenyésztő Társaság Gazdasági Egyesület Lóverseny Lánchid 30 a. Előzmények 30 b. Épités. Hid Egyesület 31 c. Pénzügyi tervek 32 d. Technikai tervek 32 e. Egyéb iratok 33

8 n. 13. Alagút Duna Gőzhajózási Társaság Egyéb gőzhajózási társaságok Al-Duna szabályozás Közlekedési Bizottság Tisza-szabályozás Egyéb folyószabályozások Balaton Kikötők Vasutépités Buda és Pest Pesti hengermalom Egyéb malmok Két garas Dohánymonopólium Védegylet. Gyáralapitó Részvénytársaság Országgyűlés ' Pest megye Közlekedésügyi miniszterség Döbling. Széchenyi halála 48 Hl. LEVELEZÉS Széchenyi István levelei Széchenyi Istvánnak irt levelek 113 IV. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SÍREMLÉKÉNEK KÉPE 184 V. NAPLÓK, JEGYZETKÖNYVEK 184 VI. MÜVEK 187 VR. TÖREDÉKEK, JEGYZETEK, FELJEGYZÉSEK 194 vni. KÉPEK 198 a. Képek Széchenyi Istvánról 198 b. A családdal kapcsolatos képek 203 c. Képek Széchenyi István kortársairól 203 d. Képek Széchenyi István szobrairól és tárgyi emlékéről 205 e. Festmények, rajzok Széchenyi István személyével és működésével kapcsolatban 206 IX. SZÉCHENYI-KULTUSZ 209 X. KORTÁRSAK, CSALÁDTAGOK MÜVEI, KÉZIRATAI 212 XI. A SZÉCHÉNYI CSALÁDDAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK ÉS EGYÉB NYOMTATVÁNYOK 220

9 in. XII. CSALÁDTAGOK ÉS KORTÁRSAK LEVELEI 221 XHI. ÚJSÁGOK, UJSÁGKIVÁGATOK 231 a. Széchenyi halálával kapcsolatos újságcikkek 231 b. Széchenyi István személyével, müveivel, működésével kapcsolatos újságok, ujságkivágatok 232 XIV. NAGYALAKÚ KÉPEK, IRATOK 235 XV. EGYÉB SZÉCHENYI MÜVEK, IRATOK, LEVELEK A KÉZIRAT- TÁRBAN 240 NÉVMUTATÓ 242 RÖVIDÍTÉSEK 259 SUMMARY 261 ZUSAMMENFASSUNG IN DEUTSCHER SPRACHE 262 KÉPEK (PLATES, ABBILDUNGEN) 263

10

11 BEVEZETÉS október 5-én a Magyar Tudományos Akadémia "összes o -ülése"szily Kálmán főtitkár előterjesztésére elhatározta a Széchenyi-kéziratok, a Széchenyire vonatkozó Írások, könyvek, művészeti alkotások és tárgyi emlékek összegyűjtését, miután már korábban, 1875 és 1880 közt Széchenyi István kézirat -hagya - tékának nagy része az Akadémia birtokába került. Majdnem egy évtized gyűjtőmunkája után november 3-án megnyílt az Akadémia palotájának első emeletén három helyiségben a Széchenyi -Muzeum. Ott, ahol ma az elnöki és a főtitkári szobák vannak, tehát az épületnek az Akadémia utcára és a Roosevelt térre néző sarkában. Ugyanekkor megjelent Szily Kálmán és Viszota Gyula összeállításában "A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-Muzeumának tárgyjegyzéke. " A Muzeum anyaga,i következő részekből tevődött össze: 1. Széchenyi István nyomtatásban megjelent művei, 2. Széchenyi életére és működésére vonatkozó nyomtatványok, 3. folyóirat - és napilap-cikkek, 4. kisebb nyomtatványok, 5. Széchenyi kéziratai, levelei, 6. Széchenyi működésével kapcsolatos kéziratok, hozzá intézett levelek, 7. képek és szobrok, 8. emléktárgyak. A szépen rendezett muzeum, az Akadémia épületének egyik vonzó látványossága, így nemcsak emlékek őrzőhelye és bemutatója volt, hanem a Széchenyire vonatkozó kutatásoknak is legfőbb forrásgyűjteménye, s egyúttal élő, (főleg az ujabb és ujabb szakirodalommal és kéziratmásolatokkal) állandóan gyarapodó intézmény. 1/ Sajnos 1945-ben, Budapest ostroma idején károsodás érte azt a helyet is, ahol annyi minden emlékeztetett Széchenyire és alkotó munkájára: A Lánchíd karcsn ivei a Dunába omlottak, mert a barbár pusztítás most sikeresebb volt, mint 1849-ben; a budai Vár német ágvui összelőtték Széchenyi egykori lakóhelyét, ahonnan a Lánchíd építését figyelte (a főkapitányság épülete), kiégett a Kereskedelmi Kaszinó épülete (ILoyd -palota), de a pusztulás az Akadémia székházát sem kímélte meg, s benne romhalmazzá váltak a Széchenyi-Muzeum helyiségei is. Sok emléktárgy, kép pusztult el, veszett el ekkor. Szerencsére a biztonságba helyezett kéziratokat és könyveket nagyobb veszteség nem érte. Az Akadémia épületének helyreállítása után a Széclienyi -Muzeumot nem rendezték be újra. Kéziratoknak, könyveknek muzeális tárgyakként való kezelése nem is felelt volna meg a kutatás érdekeinek. így a megmaradt emléktárgyak főként a Tudós Klub üvegszekrényeibe kerültek, a kéziratokat, könyveket, képeket az Akadémia a Könyvtár őrizetére bizta. A közel ezer kötet számláló könyvgyűjtemény, eredeti egységét megtartva, mintegy másfél évtized óta már az Akadémiai Könyvtár Régi -könyv Gyűjteményének muzeális részlegében

12 2 ( jelzetek alatt) van fölállitva, a rekatalogizált anyag cédulái megtalálhatók a Könyvtár katalógusaiban, maguk a könyvek pedig a kézirattári olvasóteremben a kutatók rendelkezésére állnak. Az egykori Széchenyi -Muzeum kéziratainak, mint most már a Kézirattár legnagyobb és kiemelkedő értékű gyűjteményének végleges feldolgozása, a kézirattár több munkatársának egymást követő munkája során, mostanra fejeződött be. A teljes kéziratanyag megtalálható a kézirattár katalógusában, de egyidejűleg a kézirattár kiadott katalógus -sorozatának ebben a jelenlegi, legújabb kötetében is a kutatók rendelkezésére bocsátjuk, mint szerény hozzájárulást az Akadémia alapítása 150 éves évfordulójához. Széchenyi István kézirathagyatékának és a Széchenyi-Muzeum kéziratanyagának sorsát 11. Boros Vilma néhány évvel ezelőtt megjelent tanulmánya ismerteti:"széchenyi István hátrahagyott iratainak története. Az Akadémiai Könyvtár gyűjteményének ismertetésével." (Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. 54. sz. ) ' Szükségtelen lenne tehát az ott megtalálhatók ismétlése. Ezért csak egészen röviden jelezzük a legfontosabbakat. A Széchenyi -gyűjtemény kéziratai két különböző eredetű anyagból tevődik össze: 1. Széchenyi István kézirathagyatéka. Ezeknek a kéziratoknak első részletét (főleg Széchenyi naplóit és müveinek autográf kéziratait) az Akadémia ben vásárolta meg Tasner Gézától, Tasner Antal fiától. Széchenyi ugyanis kitűnő titkárára, bizalmi emberére, Tasner Antalra hagyta teljes jogú tulajdonként a maga kéziratait ban és 1880-ban azután Széchenyi István fia, Béla két részletben a család nagycenki levéltárából küldött el az Akadémiának két-két láda irományt. Ezekből az Akadémia csak a Széchenyi István működésével kapcsolatos iratokat tartotta meg, a családi, birtokügyi vonatkoztatásuakat visszaküldőt - te Cenkre, a műszaki iratokat, tervrajzokat, térképeket pedig átadta a Közmunka* és Közlekedésügyi Minisztériumnak, Nagy iratmennyiség érkezett végül ban, ismét a cenki levéltárból, Széchenyi Bertalan ajándékaként, s igy ezek az értékes iratok elkerülték a nemsokára ott bekövetkezett pusztulást. 2. Azok a Széchenyire vonatkozó iratok, amelyeket az Akadémia, a Széchenyi-Muzeum, később pedig az Akadémiai Könyvtár Kézirattára szerzett meg és csatolt a gyűjteményhez. Ennek a hatalmas gyűjteménynek az anyaga rendkívül összetett és sokré - tű; rendezése, földolgozása sok nehézséggel, körültekintő feltáró munkával járt. Széchenyi ugyanis működésének legnagyobb részét magánemberként fejtette ki, de ennek a működésnek során valamint egész hihetetlen mennyiségű alkotásnak, intézménynek volt kezdeményezője, megszervezője, feltételeinek megteremtője, munkálatainak irányitója. Működésének egyes szakaszaiban viszont hivatalos megbízottként, illetve állami funkcionáriusként végezte sokoldalú tevékenységét. így azután irataiban, levelezésében szénbonthatatlanul összekeverednek személyi, egye- 2/ Ugyanennek nagyobb terjedelmű, sok részletadatot és lemásolt forrásszöveget is tartalmazó gépiurata megtalálható. Kézirattárunkbán Ms jelzett alatt.

13 2 stileti, hivatalos iratok, sőt még állami hatóságok iratai is, amelyeknek voltaképpen nem itt lenne a helyük, azonban súlyos kegyeletsértés nélkül ezeket sem lehetne utólag kiemelni Széchenyi István kéziratai közül, ha ő maga azok közt tartotta. Másrészt viszont azt sem lehet mondani, hogy Széchenyi egész kézirathagyatéka, vagy minden jelentős Széchenyi-vonatkozású kézirat a Széchenyi-gyüjte - ményben lenne. Mindenekelőtt azok a Döblingben 1860-ban lefoglalt írások, amelyek csak a Monarchia összeomlása után kerültek napfényre (pl. Széchenyi naplóinak utolsó kötetei), a Bécsből hazakerült több irattal együtt az Országos Levéltárban kutathatók. 3/ Ugyanitt van a Széchenyi-család egykori soproni levéltárának anyaga, meg a jelentős Széchenyi-dokumentumokat tartalmazó Iunkányihagyaték. 4/ Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őrzi viszont Széche - nyi egyes olyan kéziratait, amelyeket még ő ajándékozott Török Jánosnak; ugyanitt vannak Tasner hagyatékából Széchenyinek őhozzá intézett levelei. Vannak még Széchenyi-iratok Sopronban is, a Strono-Muzeumban és a Soproni levéltárban. A végleges rendezés alkalmával a Széchenyi-gyűjtemény egész anyagát, eredetre való tekintet nélkül, egységesen, Széchenyi működésének megfelelő tárgyi csoportokba foglaltuk. (Ezek a csoportok több ponton eltérnek attól az előzetes rendezési elvtől, amelyet még H. Boros Vilma idézett tanulmánya közölt.) A tárgyi csoportok rendszerétől egyetlen ponton kellett eltérnünk, gyakorlati kényszerűségből. A nagyalakú kéziratokat és képeket a raktározási lehetőségeknek megfelelően külön kellett választanunk a többi anyagtól (Ms jelzetek alatt), ezért ez a csoport függelékszerüen csatlakozik a többihez.) Az irományok különböző eredetét nem vehettük a rendezés alapjául, mert a legújabb, kézirattári beszerzésektől eltekintve az iratokon nem tüntették föl a beérkezés idejét, vagy valamilyen gyarapodási számot. így ma már a kéziratok legnagyobb részéről nem tudjuk pontosan megállapítani, mikor kerültek a gyűjteménybe. Nem vehettük alapul a nyomtatott "tárgyjegyzék" sorszámait sem. Ez a jegyzék a ma gyűjteményünkben található anyagnak csak egy részét tartalmazza. De azt is sokszor olyan elnagyoltan, hogy az azonosítás ezen az alapon lehetetlen, maga a közlés pedig a kutatás számára alig használható. Pl.: "Egyesületekre vonatkozó iratok ( ) 222 drb." vagy egyetlen tételszámként "Széchenyi sajátkezű jegyzetei a rókavadászatra, a hidra, a pesti kikötőre, a gyáralapító társaságra, a balatoni gőzhajózásra, Pest városára, a hengermalomra, a szederegyletre, a pestmegyei gyűlés - re, Pesti por és sár cz. és Két garas cz. müveire és más tárgyakra vonatkozólag." Ezért is nem közlünk ennek a tárgyjegyzéknek a számairól a mai jelzetekre utaló konkordancia-jegyzéket, de természetesen, ahol megállapítható volt, az egyes tételek alatt hivatkozunk a jegyzék számaira. Ugyancsak közöljük az ujabb, kézirattári beszerzések gyarapodási számait és az előző tulajdonos nevét. 3/ Országos Levéltár. Levéltári alapleltárak 11. Paulinyi Oszkár: Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. I.Budapest, / Országos L.evéltár. Levéltári leltárak. 5. Bakács Istvani A Széchenyi család levéltára. Budapest, 1958.

14 4 Meg kell még emlitentink annak a látszólagos következetlenségnek az okát, hogy mig Széchenyi leveleinek és a hozzá intézetteknek legnagyobb része a "Széchenyi Istvánhoz intézett levelek", illetve a "Széchenyi levelei" c. fejezetekben található a katalógusban, a levélirók, illetve a cimzettek rendjében,mégis a levelek egy része a tárgyi csoportok alatt kapott helyet. Ezek az utóbbiak a- zonban nem magánlevdek, hanem hivatalos akták. Olyan levelek, amelyeket Széchenyi valamilyen intézmény, vagy munkakör nevében hivatalosan küldött, vagy kapott, tehát az illető intézmény ügyintézéséhez tartoztak. Ugyanis bizonyos szükségszerű kettó'sség érvényesül abban is, hogy az egyes tárgyi csoportok cimeinek egy részével a "Müvek" csoportjában is találkozunk. Ebbe a csoportba ugyanis nemcsak Széchenyi müveinek befejezett kéziratait helyeztük el, hanem sajátkezű anyaggyűjtéseit, jegyzetei is, hogy minden autográf Széchenyi -kézirat egy csoportba kerüljön. Katalógusnak végén, ugyanugy mint az előző kézirattári katalógus -kötetekben tettük, a kutatók tájékoztatására röviden közöljük azokat a Széchenyi-kéziratokat, amelyek a Kézirattárban vannak, de nem kerülhettek a Széchenyi-gyűjteménybe, mert már más gyűjteménybe, vagy hagyatékba tartoznak (pl. Vörösmarty-levele - zés). A Széchenyi-gyűjtemény feldolgozásához és katalógus-publikálásához később csatlakozó, még megoldásra váró feladat lesz a Széchenyi-Muzeum egykori vezetője, Viszota Gyula gyűjtésének és levelezésének, valamint a Széchenyi-Muzeum iratainak földolgozása. Budapest, április 6. Csapodi Csaba

15 5 I. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETÉRE VONATKOZÓ IRATOK 1. SZÜLEI K 163/1-2. SZÉCHÉNYI FERENC levele SZÉCHÉNYI MÁRIA -nak Wien, jul f. Ném. Mellette Zichy Andor levele Széchenyi Bélának f. K 163/3. SZÉCHÉNYI FERENC végintelmei Széchenyi Istvánhoz Német ny. Autogr. 2 f. Poss. Sz.M K 163/4. SZÉCHÉNYI FERENC levele MESZÉNA, JOHANN-nak Wien, márc f. Ném. K 163/5-10. SZÉCHÉNYI FERENC levélfogalmazványai Széchenyi István milánói tartozásaival kapcsolatban Német ny. Másolatok, a - 9. autogr. 6 db. 7 f. K 163/ SZÉCHÉNYI FERENC iratai Széchenyi István holmijainak szállítása ügyében Német ny. Korabeli kéziratok, 3 db. 4 í. K 163/14. GALLI, GIULIO levele SZÉCHÉNYI FERENC -nek Milano, 1819.jan f. Fr. K 163/ A HENGELMÜLLER CÉG levelei SZÉCHÉNYI FERENC-nek Milano, bői 12 db. 14 f. Ném. K 163/ MESZÉNA, JOHANN levelei SZÉCHÉNYI FERENC -nek Milano, bői 6 db. 6 f. Ném. Mellette jegyzőkönyvmásolatok. 2 db. 4 f. Német ny. K 163/35. SCHMID levele SZÉCHÉNYI FERENC-nek Milano, 1819.jun f. Ném.

16 6 K 163/ SEIPELT, ANTON levele SZÉCHENYI FERENC-nek Wien, jan f. Ném. Mellette Seipelt, Anton levelei Pigay Antalnak db. 4 f. Ném. K 163/38. TASSY levele SZÉCHENYI FERENC-nek Milano, ápr f. Ném. K 163/39. VERHOVACZ, MAXIMILIAN levele SZÉCHÉNYI FERENC -nek Zágráb, dec f. Latin ny. K 163/40. SZÉCHÉNYI FERENCNE Festetics Julianna gyászjelentése. Wien, jan. 30. Nyomt. Zichy Ferencnek címezve, Széchényi Lajos autogr. aláirásával. 2 f. K 163/41. [LUNKÁNYI LIEBENBERG JÁNOS]: Ének Széchényi Ferenc és Festetics Julianna ezüstlakodalmára Autogr. 13 f. K 163/42. MADARÁSZ JÁNOS: Adatok nagyjaink életéből Autogr. 2 I. Poss. Sz.M SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ OXMÁNYOX K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN keresztlevelének másolatai. I860., Német ny. Zichy Géza irása, ill. hivatalos másolat. 2 db. 3 f. Poss. 44.: Sz.M, K 163/ SZÉCHÉNYI ISTVÁN iskolai bizonyítványai Latin ny. Eredeti okmányok, 10 db. 12 f. Poss. Sz.M K 163/55. SZÉCHENYI ISTVÁN házasságkötéséről anyakönyvi bejegyzés iébr. 4. Latin ny. Levelezőlap-foto. 1 db. K 163/56. SZÉCHENYI ISTVÁN, mint a Sopron-Bécsújhelyi Vasút elnökének vasúti tiszteletjegye a Bécs -Gloggnitz vasútvonalra, Nyomt. 1 db.

17 7 K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN halálának bejegyzése a döblingi halotti ápr. 8. Német ny. Hitelesitett fotomásolat, fotomásolat. 2 db. anyakönyvbe. K 163/59. SZÉCHENYI ISTVÁN kamarási kinevezése márc. 29. Német ny. Fényképmásolat. 1 db. K 163/ SZÉCHÉNYI ISTVÁN Borsod, Sopron, Bihar megyétől kapott tiszteleti kinevezései , 1837., Eredeti iratok. 3. db. 6 í. K 163/62. SZÉCHENYI ISTVÁN titkos tanácsosi kinevezése aug. 15. Német ny. Eredeti okirat. 1 db. K 163/63. f - r SZÉCHÉNYI 1ST VAN -nak a Közlekedési Bizottság elnökévé való kinevezése szept.16. E redeti okirat. 1 db. Poss. Sz.M K 163/64. SZÉCHENYI ISTVÁN keleti útjára szóló útlevél Metternichtől Olasz ny. Eredeti irat. 1 db. K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN török útlevelei Eredeti iratok. A 78. másolat. Mellettük a latin betűs átirás és a magyar forditás. 17 iib. K 163/82. SZÉCHENYI ISTVÁN csehországi útlevele Eredeti irat. 1 db. K lb3/83. SZÉCHENYI ISTVÁN útlevele Innsbruckba Eredeti irat. 1 db. K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN végrendeletei Magyar és német ny. Autogr. fogalmazványok és kiegészítések. Tasner ill, mások másolatai. 17 db.

18 3. SZEMÉLYÉVEL KAPCSOLATOS VEGYES IRATOK K 163/91. SZÉCHENYI ISTVÁN számára receptek Almási Balogh Páltól Almási Balogh Pál irása. 6 f. K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN tervezett amerikai útjára ajánlólevelek Béldi [Ferenc?] - tői. Pest, jun. 2. Angol ny. 92. King, Charlesnak, New York. 2 f. 93. Everett, Alexandernek, Boston. 2 f. 94. Priamnak, New York. 2 f. 95. Valchnak, Philadelphia. 2 f. K 163/96. SZÉCHENYI ISTVÁNról titkos jelentés. [ Német ny. Ismeretlen kéz irása. 2 f. K 163/97. SZÉCHENYI ISTVÁN születési és halálozási évéről Széchenyi Istvánné feljegyzése ápr. 8. után. Német ny. Poss. Sz.M K 163/98. SZÉCHENYI ISTVÁNról. életrajzi vázlat.é.n.febr. 9. Magyar és német ny. Toldy Ferenc fogalmazványa. 9 f. K 163/99. SZÉCHENYI ISTVÁN napiparancsa Hradeczky Gáspárnak máj. 30. Német ny. Autogr. 1 f. Poss. Sz.M [Pest,] K 163/100. SZÉCHENYI ISTVÁNt betegségében meglátogatók aláirása jan. 4. Az aláírásokon kivül Széchenyi István és Almási Balogh Pál jegyzete. 1 f. Poss. Sz.M K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN rajzos jegyzetei önmagáról. Autogr. ill. fotomásolat. 2 db. 4. CSALÁDJÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES IRATOK K 163/103. SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei a családi születés, -és névnapokról.

19 9 K 163/104. SZÉCHENYI ISTVÁN gyermekeinek neveltetésével kapcsolatos nyomtatvány a bécsi mérnöki akadémiáról Német ny. Nyomt. 2 f. K 163/105. LIGETI JÓZSEF levele TASNER ANTAL -nak Cenk, okt f. Poss. Sz.M K 163/106. ANTAL IGNÁC levele TASNER ANTAL-nak Bécs, márc f. Poss. Sz.M K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN levelei, számlái, nyugtái Zichy Géza adósságával kapcsolatban Széchenyi István, Zichy Géza, Lunkányi János és mások irása. 14 db. 20 f. K 163/120. / / SZÉCHÉNYI ISTVÁN és Széchenyi Istvánná nyomtatott névjegyei. Magyar, angol, fr. ny. Nyomt. 12 db. Poss. Sz.M EGYESÜLETI TAGSÁGOK OKMÁNYAI K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN különböző tagsági és tiszteleti tagsági oklevelei. Magyar és német ny. Eredeti okiratok. 14 db. 34 f. Poss.-J.23.: Sz.M : Sz.M Die kaiserliche königliche Landwirtschaftsgeseilschaft in Wien Pesti Hangász Egylet Landwirtschaftlicher Verein in Bayern Mellette a köszönőlevélfogalmazvány és latin betűs átírása Szombathelyi Vas megyei Gazdasági Egyesjlilet Casino Verein in Wien Magyar Természettudományi Társulat Böhmischer Gewerksverein n Galíciai Mezei Gazdasági Egylet Mellette az alapsza - bály.

20 10 6. KITÜNTETÉSEK K 164/1. SZÉCHENYI ISTVÁN Vladimir rendjének adománylevele jun. 12. Orosz ny. Fényképmásolat. 2 f. Poss. Viszota Gyula. MTAK. 257/1952. K 164/2-22. SZÉCHENYI ISTVÁN különböző megtiszteltetései Magyar, német, olasz ny. Eredeti iratok, nyomt. 21 db. 40 f. Poss.-20.: Sz.M Bereg megye magasztalása alánchidért máj Sopron megye arcképét kéri dec Sopron városa díszpolgárává választja febr Hont megye koronaőrnek ajánlja Sopron városa szám feletti tagul választja okt Bihar megye képének másolási jogát kéri dec Fehér megye tiszteletét fejezi ki febr Sopron megye arcképét kéri máj Győr város diszpolgárrá választja aug Buda városa polgárlevelet küld febr Liptó megye kifüggesztette arcképét jun Arad város polgárlevele jul Középszolnok vármegye tiszteletét fejezi ki márc Bakabánya tiszteletét fejezi ki nov Debrecen város diszpolgári oklevele és nyomtatványa okt Fiume város megtiszteltetése okt a. A Helytartótanács megküldi a József nádor emlékérmet márc b. Borsod megyei megemlékezés Széchenyi Istvánról a szabadságharc bukása után. K 164/ SZÉCHENYI ISTVÁN megyei táblabirói kinevezései Magyar és latin ny. Eredeti iratok, ill. másolatok. 30 db. 50 f. 23. Heves megye nov Szabolcs megye jan Temes megye okt Szerém megye szept. 20. ill. dec Torna megye nov Torontál megye jul Árva megye aug Zólyom megye. 1835, aug Arad megye ápr Ugocsa megye aug Csanád megye szept Szepes megye nov Ung megye aug Komárom megye szept Gömör megye jul Vecse szék nov Pozsega megye aug. 3. K 164/ SZÉCHENYI. ISTVÁNt dicsőitő versek, beszédek Magyar, latin, német, olasz, angol ny. Eredeti kéziratok, másolatok, nyomt. 30 db. 64 f. Poss. 83/b.: Sz.M

21 11 53a. Dessewffy József: Das schöne Beispiel nov b. Dóczy ez - redes levele Somogyi Ferenc verse Piringer [?] verse (?) 56. Literarischer Hochwächter cikke a. Széché - nyi Staphanum... Vers b. Kolbenheyer Mór: Graf Stephan Széche - nyi Gróf Széchenyi Istvánhoz HevesbUl. Vers. Az jun. 3-i Rajzolatokból a cenzor törölte. 59. Farkas Sándor (gyulafehérvári) beszéde az aranytoll átadásakor szept Eulenstein, Marie Sigora verse Schätze], Ludwig verse Pálóczy László beszéde jun Dobosi István beszéde Niváky György verse Wecsey László verse "Nagyméltóságú gróf Széchenyi István ő exellentiája üdvözletére." "Gróf Széchenyi István ur... méltó tiszteleletéül adatik: A hála örömünnepe. Debrecen " Szinlap, 70. "Verskoszoru." "Nel novembre di sua illustre presenza la cittá di Fiume onorava." 77. "Nagy férfi üdvöz légy..." Vers Széchenyi István fiumei fogadtatásának napirendje "From a little Friend. " Vers. [1847.?] B[erta] S[ándor] : "Epigramma Gr. Sz.I. hoz "-81. F.E.S. T.K. versei Pap Gábor verse. 83a. Újvári Mihály verse. 83b. Tretter György: "Das liebste Wort. (An den unerschrockenen und geistvollen Verfasser des "Hitel". )" 84a."Zum neuen Jahre ehfurchtsvoll dargebracht." Vers. 84b. "Summus Pontifex Hun - gariae." Vers. 84c-d. Sujánszky Antal versei. 7. MEGHÍVÓK K 164/ SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött meghivók Eredeti kéziratok, nyomt. 11 db. 19 f. Poss.-95.: Sz.M Szepes vármegye főispánjának beiktatására vagy Temes megye küldöttségébe való meghívás I. Ferenc uralkodásának 40. évfordulójának ünneplésével kapcsolatban A csanádi káptalan Lonovics Józsefbeiktatására A győri káptalan Stankovics János beiktatására A Népnevelési küldöttség ülésére Pest megye közgyűlésére A meghivó hátlapján Széchenyi jegyzete. 91. István főherceg meghívója A nemzeti polgári zászló győri felszentelésére Kassa és Eperjes város orvosainak VII. társulati naggyíilésére Ferdinánd király meghívója a nádor választásra szept Országgyűlési tagok báljára. E.n. 8. BIRTOK- ÉS MAGÁNPÉNZÜGYEK K 164/ SZÉCHENYI ISTVÁN birtokaival és lótenyésztésével kapcsolatos iratok Magyar, lat., német ny.

22 12 A autogr., a -141., 143. autogr. jegyzetek, a Lunkányi irása, valamint korabeli kéziratok. 75 db. 103 f. Poss. -96.: Törzsök Pál, MTAK. 75/ : Balogh Lajosné, MTAK. 4/1959. Közte: 96. Széchényi Ferenc urbáriuma Szentgyörgyvár számára Lunkányi János jegyzetei a lótenyésztésről Széchenyi István és Wesselényi Miklós egyezséglevele közös versenylótenyésztésről. Pest, febr A cenki ménesre vonatkozó iratok. K 165/1-10. SZÉCHENYI ISTVÁN családtagjaival kapcsolatos pénzügyi iratai Magyar és német ny. Részben autogr. ill. másolatok, korabeli kéziratok. 10 db. 11 f. Poss : Törzsök Pál, MTAK. 75/1963. K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN által rendelt könyvek számlái Magyar, német, francia, angol ny. Korabeli kéziratok és Tasner irása. 23 db. 48 f. Poss. -25.: Balogh Lajosné, MTAK. 24/ : Balogh Lajosné, MTAK. 18/1968. K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN lakásszerződései, számlái. Bécs és Pozsony Autogr. ill. korabeli kéziratok. 16 db. 21 f. K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN budai és pesti lakásaira, majorjára vonatkozó iratok Magyar, latin, német ny. A 61. autogr., a 53. Tasner fogalmazványa, valamint korabeli kéziratok. 15 db. 20 f. Poss : Törzsök Pál, MTAK. 75/1963. K 165/65. SZÉCHÉNYI ISTVÁN vasúti részvény-jegyzéséről nyugta Wenckheim ápr. 11. Német ny. Idegen kéz irása, Wenckheim József autogr. aláírásával. 1 f. Józseftől. K 165/66. SZÉCHENYI ISTVÁN részvénye a pesti Magyar Szinház fenntartására aug. 1. Poss. Sz.M K 165/ SZÉCHÉNYI ISTVÁN vámiratai. Csónakjára, kocsijaira vonatkozó számlák,iratok Magyar, német, angol ny. Korabeli kéziratok. 21 db. 24 f.

23 13 K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött különféle számlák, elszámolások Magyar, német, angol, olasz ny. A 102. autogr., 112. Wesselényi Miklós és Széchenyi István irása, -116., autogr.,ill. korabeli kéziratok, nyomt. 40 db. 62 f. Poss. -95.: Törzsök Pál, MTAK. 36/ : Balogh Lajosné, MTAK. 24/ : Balogh Lajosné, MTAK. 29/ , : KandySamu, Sz.M : Kiss Ödön, MTAK. 257/1952. Közte: 102. Széchenyi István elszámolása Andrásy Györgynek angliai utjuk után Wesselényi Miklós utalványa Széchenyi számára Wodianernak Széchenyi nyugtája Wesselényi számára Széchenyi nyugtája Kendeffy [Adámnélnak a közösen bérelt Magyar szinházi páholy átadásáról II. MŰKÖDÉSE 1. KATONÁSKODÁS K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodásával kapcsolatos iratok Német és olasz ny. Részben autogr., valamint korabeli kéziratok ill. fotomásolatok. 70 db. 103 i. Poss : Sz.M : Sz.M : Sz.M : Sz.M : Sz. M : Sz.M Közte: 128. Széchenyi katonai pályafutásáról fogalmazvány. K 166/1-88. SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodása idejéből való számlák Német, olasz, francia ny. Részben autogr, valamint idegen kezek irása, nyomi. 88 db. 104 f. Poss. -40.: Sz.M : Sz.M AKADÉMIA 2/a. ELŐZMÉNYEK K 166/ [JANKOVICH MIKLÓS]: Budai Tudós Társaság a tudom;inyok és mesterségek gyarapitására Magyar és latin ny. Autogr. 2 db f.

24 14 K 166/91. A Magyar Tudós Társaságról Zala megye küldöttsége által szerkesztett tervezet. [1809.?! Latin ny. Korabeli kézirat. 4 f. 2/b. ALAPÍTÁS K 166/92. Az Akadémia alapító okiratának korabeli másolata. Ismeretlen kéz irása. 2 f. K 166/93. Deputatio Regnicolaris mixta in objecto Litterariae Societatis Hungaricae anno 1826 die 17-o Februarii exmissa. Korabeli kézirat. 2 f. K 166/94. A Magyar Tudós Társaság létrehozására az Országos küldöttség egyik tagjának beszéde az országgyűlésen febr. 17. után. Ismeretlen kéz irása. 5 f. K 166/95. SCHUSTER JÁNOS levele [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak Pest, febr f. Ném. K 166/96. [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS: A Magyar Akadémia eránti vélekedés. Sopron, márc. 5. Autogr. 7 f. K 166/ [KISS PÁL] terve a magyar irodalom előmozditására és egy nemzeti nyomda felállításra. Wien, Magyar és német ny. Autogr. [?] 2 db. 6 f. 2/c. ALAPSZABÁLYOK K 166/99. Az Akadémia alapszabályainak kidolgozására létrehozott bizottság üléseiről készült jegyzó'könyv. Pest, márc. 15. ápr. 17. Korabeli másolat. 28 f. K 166/ A Magyar Tudós Társaság alapintézete. (Fejér György, Kis János, Lajos, Kövy Sándor, Bitnicz Lajos tervezete.) [1828-?] Magyar és latin ny. Korabeli másolat. 2 db f. Schedius

25 15 K 166/102. FEJÉR GYÖRGY: A Magyar Tudós Társaság rendszabásai. [ Magyar és latin ny. Korabeli másolat. 8 f. K 166/ A Magyar Tudós Társaság azonnali felállítására javaslat a meglévő jövedelem alapján ápr. 2. Magyar és latin ny. Korabeli másolat f. K 166/105. Az Akadémia címerére vonatkozó javaslat [ ? Francia ny. Korabeli kézirat. 1 f. 2/d.ALAPSZABÁLYMÓDOSITÁSOK K 166/ A Magyar Tudós Társaság rendszabásai. munkálatai.) (Az nov i nagygyűlés Korabeli másolat. A 106. elsőfolióján Széchenyi autogr. jav. 2 db. 18 f. K 166/108. A Magyar Tudós Társaság rendszabásainak módosítására javaslat. Buda, Nyomt. 9 f. 2/e.SZÉCHENYI AKADÉMIAI MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRATOK K 166/109. JÓZSEF NÁDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Buda, nov f. Latin ny. K 166/110. TELEKI JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Pest, jan f. K 166/ MARCZAI L. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Pest, jun. 1 f. Ném. Mellette Hócseppke és Mi pattan? c. 23 f. K.166/114. Az Akadémia ügyében Pestre hivott küldöttségi tagok szálláscime Nyomt. 1 f. gyerekmeséi.

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Széchenyi István. alkotásaiból

Széchenyi István. alkotásaiból Széchenyi István alkotásaiból Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet Széchenyi naplófeljegyzése (1846. május 2.): Bárhová néz az ember mindent Széchenyi István alapított 1825-től

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. CSÁNY LÁSZLÓ LEVELEI, BESZÉDEI, ÍRÁSAI 1817-1848...15 I/1. Alsócsány, 1817. június 23. Csány László levele özvegy Darvay Józsefné, Spissich Katalinhoz...17 I/2. [Csány,

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 25. Séllyei család iratai 1597-1931 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 14 doboz = 1,54 ifm 1 csomó = 0,08

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864 2 doboz 0,26 fm 3B1 a7 1. doboz Raktári hely: 22/403/18 I. Gróf Festetics Györgyné sz. Jakabházi

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.807. KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ RENDELİINTÉZETÉNEK IRATAI 1900-1996 101 db (0,12) doboz = 12, 12 ifm 1 db Doboz/kötet

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

A Kulturális Javak Bizottsága november 14-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

A Kulturális Javak Bizottsága november 14-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: A Kulturális Javak Bizottsága 2016. november 14-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: [napirend előtt] Ismeretlen mester: A vát-szentkúti Mária-kápolna egykori kegyképe, 1743 előtt (fémfonál,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427 453117

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút 140 éves KEZDETI KÍSÉRLETEK GófSéh Gróf SzéchenyiIstvánnak, 1848. január 25-én Pozsonyban kiadott előterjeszése (J ( Javaslat a magyar közlekedési k ügy rendezésirül

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben