A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 K D R M E I M D Y K l IMG A A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY K K B U D A P E S T

2

3 Körmendy Kinga A SZÉCHENYI- GYŰJTEMÉNY

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOG I COLLECTIONS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SOROZATSZERKESZTŐ: F. CSANAK DÓRA

5 KÖRMENDY KINGA A SZÉCHENYI - GYŰJTEMÉNY K 163-K 311 BUDAPEST 1976

6 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA Lektorálta: Csapodi Csaba ISBN

7 TARTALOM BEVEZETÉS 1 I. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETÉRE VONATKOZÓ IRATOK 5 1. Szülei 5 2. Személyére vonatkozó okmányok 6 3. Személyével kapcsolatos vegyes iratok 8 4. Családjával kapcsolatos vegyes iratok 8 5. Egyesületi tagságok okmányai 9 6. Kitüntetések Meghivók Birtok- és magánpénzügyek 11 H. MŰKÖDÉSE Katonáskodás Akadémia 13 a. Előzmények 13 b. Alapitás 14 c. Alapszabályok 14 d. Alapszabálymódositások 15 e. Széchenyi István akadémiai működésével kapcsolatos iratok Nemzeti Casino Vidéki kaszinók és egyéb egyesületek Róka vadász Társaság Juhtenyésztő Egyesület Sopron Vasi Szederegylet Lótenyésztő Társaság Állattenyésztő Társaság Gazdasági Egyesület Lóverseny Lánchid 30 a. Előzmények 30 b. Épités. Hid Egyesület 31 c. Pénzügyi tervek 32 d. Technikai tervek 32 e. Egyéb iratok 33

8 n. 13. Alagút Duna Gőzhajózási Társaság Egyéb gőzhajózási társaságok Al-Duna szabályozás Közlekedési Bizottság Tisza-szabályozás Egyéb folyószabályozások Balaton Kikötők Vasutépités Buda és Pest Pesti hengermalom Egyéb malmok Két garas Dohánymonopólium Védegylet. Gyáralapitó Részvénytársaság Országgyűlés ' Pest megye Közlekedésügyi miniszterség Döbling. Széchenyi halála 48 Hl. LEVELEZÉS Széchenyi István levelei Széchenyi Istvánnak irt levelek 113 IV. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SÍREMLÉKÉNEK KÉPE 184 V. NAPLÓK, JEGYZETKÖNYVEK 184 VI. MÜVEK 187 VR. TÖREDÉKEK, JEGYZETEK, FELJEGYZÉSEK 194 vni. KÉPEK 198 a. Képek Széchenyi Istvánról 198 b. A családdal kapcsolatos képek 203 c. Képek Széchenyi István kortársairól 203 d. Képek Széchenyi István szobrairól és tárgyi emlékéről 205 e. Festmények, rajzok Széchenyi István személyével és működésével kapcsolatban 206 IX. SZÉCHENYI-KULTUSZ 209 X. KORTÁRSAK, CSALÁDTAGOK MÜVEI, KÉZIRATAI 212 XI. A SZÉCHÉNYI CSALÁDDAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK ÉS EGYÉB NYOMTATVÁNYOK 220

9 in. XII. CSALÁDTAGOK ÉS KORTÁRSAK LEVELEI 221 XHI. ÚJSÁGOK, UJSÁGKIVÁGATOK 231 a. Széchenyi halálával kapcsolatos újságcikkek 231 b. Széchenyi István személyével, müveivel, működésével kapcsolatos újságok, ujságkivágatok 232 XIV. NAGYALAKÚ KÉPEK, IRATOK 235 XV. EGYÉB SZÉCHENYI MÜVEK, IRATOK, LEVELEK A KÉZIRAT- TÁRBAN 240 NÉVMUTATÓ 242 RÖVIDÍTÉSEK 259 SUMMARY 261 ZUSAMMENFASSUNG IN DEUTSCHER SPRACHE 262 KÉPEK (PLATES, ABBILDUNGEN) 263

10

11 BEVEZETÉS október 5-én a Magyar Tudományos Akadémia "összes o -ülése"szily Kálmán főtitkár előterjesztésére elhatározta a Széchenyi-kéziratok, a Széchenyire vonatkozó Írások, könyvek, művészeti alkotások és tárgyi emlékek összegyűjtését, miután már korábban, 1875 és 1880 közt Széchenyi István kézirat -hagya - tékának nagy része az Akadémia birtokába került. Majdnem egy évtized gyűjtőmunkája után november 3-án megnyílt az Akadémia palotájának első emeletén három helyiségben a Széchenyi -Muzeum. Ott, ahol ma az elnöki és a főtitkári szobák vannak, tehát az épületnek az Akadémia utcára és a Roosevelt térre néző sarkában. Ugyanekkor megjelent Szily Kálmán és Viszota Gyula összeállításában "A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-Muzeumának tárgyjegyzéke. " A Muzeum anyaga,i következő részekből tevődött össze: 1. Széchenyi István nyomtatásban megjelent művei, 2. Széchenyi életére és működésére vonatkozó nyomtatványok, 3. folyóirat - és napilap-cikkek, 4. kisebb nyomtatványok, 5. Széchenyi kéziratai, levelei, 6. Széchenyi működésével kapcsolatos kéziratok, hozzá intézett levelek, 7. képek és szobrok, 8. emléktárgyak. A szépen rendezett muzeum, az Akadémia épületének egyik vonzó látványossága, így nemcsak emlékek őrzőhelye és bemutatója volt, hanem a Széchenyire vonatkozó kutatásoknak is legfőbb forrásgyűjteménye, s egyúttal élő, (főleg az ujabb és ujabb szakirodalommal és kéziratmásolatokkal) állandóan gyarapodó intézmény. 1/ Sajnos 1945-ben, Budapest ostroma idején károsodás érte azt a helyet is, ahol annyi minden emlékeztetett Széchenyire és alkotó munkájára: A Lánchíd karcsn ivei a Dunába omlottak, mert a barbár pusztítás most sikeresebb volt, mint 1849-ben; a budai Vár német ágvui összelőtték Széchenyi egykori lakóhelyét, ahonnan a Lánchíd építését figyelte (a főkapitányság épülete), kiégett a Kereskedelmi Kaszinó épülete (ILoyd -palota), de a pusztulás az Akadémia székházát sem kímélte meg, s benne romhalmazzá váltak a Széchenyi-Muzeum helyiségei is. Sok emléktárgy, kép pusztult el, veszett el ekkor. Szerencsére a biztonságba helyezett kéziratokat és könyveket nagyobb veszteség nem érte. Az Akadémia épületének helyreállítása után a Széclienyi -Muzeumot nem rendezték be újra. Kéziratoknak, könyveknek muzeális tárgyakként való kezelése nem is felelt volna meg a kutatás érdekeinek. így a megmaradt emléktárgyak főként a Tudós Klub üvegszekrényeibe kerültek, a kéziratokat, könyveket, képeket az Akadémia a Könyvtár őrizetére bizta. A közel ezer kötet számláló könyvgyűjtemény, eredeti egységét megtartva, mintegy másfél évtized óta már az Akadémiai Könyvtár Régi -könyv Gyűjteményének muzeális részlegében

12 2 ( jelzetek alatt) van fölállitva, a rekatalogizált anyag cédulái megtalálhatók a Könyvtár katalógusaiban, maguk a könyvek pedig a kézirattári olvasóteremben a kutatók rendelkezésére állnak. Az egykori Széchenyi -Muzeum kéziratainak, mint most már a Kézirattár legnagyobb és kiemelkedő értékű gyűjteményének végleges feldolgozása, a kézirattár több munkatársának egymást követő munkája során, mostanra fejeződött be. A teljes kéziratanyag megtalálható a kézirattár katalógusában, de egyidejűleg a kézirattár kiadott katalógus -sorozatának ebben a jelenlegi, legújabb kötetében is a kutatók rendelkezésére bocsátjuk, mint szerény hozzájárulást az Akadémia alapítása 150 éves évfordulójához. Széchenyi István kézirathagyatékának és a Széchenyi-Muzeum kéziratanyagának sorsát 11. Boros Vilma néhány évvel ezelőtt megjelent tanulmánya ismerteti:"széchenyi István hátrahagyott iratainak története. Az Akadémiai Könyvtár gyűjteményének ismertetésével." (Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. 54. sz. ) ' Szükségtelen lenne tehát az ott megtalálhatók ismétlése. Ezért csak egészen röviden jelezzük a legfontosabbakat. A Széchenyi -gyűjtemény kéziratai két különböző eredetű anyagból tevődik össze: 1. Széchenyi István kézirathagyatéka. Ezeknek a kéziratoknak első részletét (főleg Széchenyi naplóit és müveinek autográf kéziratait) az Akadémia ben vásárolta meg Tasner Gézától, Tasner Antal fiától. Széchenyi ugyanis kitűnő titkárára, bizalmi emberére, Tasner Antalra hagyta teljes jogú tulajdonként a maga kéziratait ban és 1880-ban azután Széchenyi István fia, Béla két részletben a család nagycenki levéltárából küldött el az Akadémiának két-két láda irományt. Ezekből az Akadémia csak a Széchenyi István működésével kapcsolatos iratokat tartotta meg, a családi, birtokügyi vonatkoztatásuakat visszaküldőt - te Cenkre, a műszaki iratokat, tervrajzokat, térképeket pedig átadta a Közmunka* és Közlekedésügyi Minisztériumnak, Nagy iratmennyiség érkezett végül ban, ismét a cenki levéltárból, Széchenyi Bertalan ajándékaként, s igy ezek az értékes iratok elkerülték a nemsokára ott bekövetkezett pusztulást. 2. Azok a Széchenyire vonatkozó iratok, amelyeket az Akadémia, a Széchenyi-Muzeum, később pedig az Akadémiai Könyvtár Kézirattára szerzett meg és csatolt a gyűjteményhez. Ennek a hatalmas gyűjteménynek az anyaga rendkívül összetett és sokré - tű; rendezése, földolgozása sok nehézséggel, körültekintő feltáró munkával járt. Széchenyi ugyanis működésének legnagyobb részét magánemberként fejtette ki, de ennek a működésnek során valamint egész hihetetlen mennyiségű alkotásnak, intézménynek volt kezdeményezője, megszervezője, feltételeinek megteremtője, munkálatainak irányitója. Működésének egyes szakaszaiban viszont hivatalos megbízottként, illetve állami funkcionáriusként végezte sokoldalú tevékenységét. így azután irataiban, levelezésében szénbonthatatlanul összekeverednek személyi, egye- 2/ Ugyanennek nagyobb terjedelmű, sok részletadatot és lemásolt forrásszöveget is tartalmazó gépiurata megtalálható. Kézirattárunkbán Ms jelzett alatt.

13 2 stileti, hivatalos iratok, sőt még állami hatóságok iratai is, amelyeknek voltaképpen nem itt lenne a helyük, azonban súlyos kegyeletsértés nélkül ezeket sem lehetne utólag kiemelni Széchenyi István kéziratai közül, ha ő maga azok közt tartotta. Másrészt viszont azt sem lehet mondani, hogy Széchenyi egész kézirathagyatéka, vagy minden jelentős Széchenyi-vonatkozású kézirat a Széchenyi-gyüjte - ményben lenne. Mindenekelőtt azok a Döblingben 1860-ban lefoglalt írások, amelyek csak a Monarchia összeomlása után kerültek napfényre (pl. Széchenyi naplóinak utolsó kötetei), a Bécsből hazakerült több irattal együtt az Országos Levéltárban kutathatók. 3/ Ugyanitt van a Széchenyi-család egykori soproni levéltárának anyaga, meg a jelentős Széchenyi-dokumentumokat tartalmazó Iunkányihagyaték. 4/ Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őrzi viszont Széche - nyi egyes olyan kéziratait, amelyeket még ő ajándékozott Török Jánosnak; ugyanitt vannak Tasner hagyatékából Széchenyinek őhozzá intézett levelei. Vannak még Széchenyi-iratok Sopronban is, a Strono-Muzeumban és a Soproni levéltárban. A végleges rendezés alkalmával a Széchenyi-gyűjtemény egész anyagát, eredetre való tekintet nélkül, egységesen, Széchenyi működésének megfelelő tárgyi csoportokba foglaltuk. (Ezek a csoportok több ponton eltérnek attól az előzetes rendezési elvtől, amelyet még H. Boros Vilma idézett tanulmánya közölt.) A tárgyi csoportok rendszerétől egyetlen ponton kellett eltérnünk, gyakorlati kényszerűségből. A nagyalakú kéziratokat és képeket a raktározási lehetőségeknek megfelelően külön kellett választanunk a többi anyagtól (Ms jelzetek alatt), ezért ez a csoport függelékszerüen csatlakozik a többihez.) Az irományok különböző eredetét nem vehettük a rendezés alapjául, mert a legújabb, kézirattári beszerzésektől eltekintve az iratokon nem tüntették föl a beérkezés idejét, vagy valamilyen gyarapodási számot. így ma már a kéziratok legnagyobb részéről nem tudjuk pontosan megállapítani, mikor kerültek a gyűjteménybe. Nem vehettük alapul a nyomtatott "tárgyjegyzék" sorszámait sem. Ez a jegyzék a ma gyűjteményünkben található anyagnak csak egy részét tartalmazza. De azt is sokszor olyan elnagyoltan, hogy az azonosítás ezen az alapon lehetetlen, maga a közlés pedig a kutatás számára alig használható. Pl.: "Egyesületekre vonatkozó iratok ( ) 222 drb." vagy egyetlen tételszámként "Széchenyi sajátkezű jegyzetei a rókavadászatra, a hidra, a pesti kikötőre, a gyáralapító társaságra, a balatoni gőzhajózásra, Pest városára, a hengermalomra, a szederegyletre, a pestmegyei gyűlés - re, Pesti por és sár cz. és Két garas cz. müveire és más tárgyakra vonatkozólag." Ezért is nem közlünk ennek a tárgyjegyzéknek a számairól a mai jelzetekre utaló konkordancia-jegyzéket, de természetesen, ahol megállapítható volt, az egyes tételek alatt hivatkozunk a jegyzék számaira. Ugyancsak közöljük az ujabb, kézirattári beszerzések gyarapodási számait és az előző tulajdonos nevét. 3/ Országos Levéltár. Levéltári alapleltárak 11. Paulinyi Oszkár: Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. I.Budapest, / Országos L.evéltár. Levéltári leltárak. 5. Bakács Istvani A Széchenyi család levéltára. Budapest, 1958.

14 4 Meg kell még emlitentink annak a látszólagos következetlenségnek az okát, hogy mig Széchenyi leveleinek és a hozzá intézetteknek legnagyobb része a "Széchenyi Istvánhoz intézett levelek", illetve a "Széchenyi levelei" c. fejezetekben található a katalógusban, a levélirók, illetve a cimzettek rendjében,mégis a levelek egy része a tárgyi csoportok alatt kapott helyet. Ezek az utóbbiak a- zonban nem magánlevdek, hanem hivatalos akták. Olyan levelek, amelyeket Széchenyi valamilyen intézmény, vagy munkakör nevében hivatalosan küldött, vagy kapott, tehát az illető intézmény ügyintézéséhez tartoztak. Ugyanis bizonyos szükségszerű kettó'sség érvényesül abban is, hogy az egyes tárgyi csoportok cimeinek egy részével a "Müvek" csoportjában is találkozunk. Ebbe a csoportba ugyanis nemcsak Széchenyi müveinek befejezett kéziratait helyeztük el, hanem sajátkezű anyaggyűjtéseit, jegyzetei is, hogy minden autográf Széchenyi -kézirat egy csoportba kerüljön. Katalógusnak végén, ugyanugy mint az előző kézirattári katalógus -kötetekben tettük, a kutatók tájékoztatására röviden közöljük azokat a Széchenyi-kéziratokat, amelyek a Kézirattárban vannak, de nem kerülhettek a Széchenyi-gyűjteménybe, mert már más gyűjteménybe, vagy hagyatékba tartoznak (pl. Vörösmarty-levele - zés). A Széchenyi-gyűjtemény feldolgozásához és katalógus-publikálásához később csatlakozó, még megoldásra váró feladat lesz a Széchenyi-Muzeum egykori vezetője, Viszota Gyula gyűjtésének és levelezésének, valamint a Széchenyi-Muzeum iratainak földolgozása. Budapest, április 6. Csapodi Csaba

15 5 I. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETÉRE VONATKOZÓ IRATOK 1. SZÜLEI K 163/1-2. SZÉCHÉNYI FERENC levele SZÉCHÉNYI MÁRIA -nak Wien, jul f. Ném. Mellette Zichy Andor levele Széchenyi Bélának f. K 163/3. SZÉCHÉNYI FERENC végintelmei Széchenyi Istvánhoz Német ny. Autogr. 2 f. Poss. Sz.M K 163/4. SZÉCHÉNYI FERENC levele MESZÉNA, JOHANN-nak Wien, márc f. Ném. K 163/5-10. SZÉCHÉNYI FERENC levélfogalmazványai Széchenyi István milánói tartozásaival kapcsolatban Német ny. Másolatok, a - 9. autogr. 6 db. 7 f. K 163/ SZÉCHÉNYI FERENC iratai Széchenyi István holmijainak szállítása ügyében Német ny. Korabeli kéziratok, 3 db. 4 í. K 163/14. GALLI, GIULIO levele SZÉCHÉNYI FERENC -nek Milano, 1819.jan f. Fr. K 163/ A HENGELMÜLLER CÉG levelei SZÉCHÉNYI FERENC-nek Milano, bői 12 db. 14 f. Ném. K 163/ MESZÉNA, JOHANN levelei SZÉCHÉNYI FERENC -nek Milano, bői 6 db. 6 f. Ném. Mellette jegyzőkönyvmásolatok. 2 db. 4 f. Német ny. K 163/35. SCHMID levele SZÉCHÉNYI FERENC-nek Milano, 1819.jun f. Ném.

16 6 K 163/ SEIPELT, ANTON levele SZÉCHENYI FERENC-nek Wien, jan f. Ném. Mellette Seipelt, Anton levelei Pigay Antalnak db. 4 f. Ném. K 163/38. TASSY levele SZÉCHENYI FERENC-nek Milano, ápr f. Ném. K 163/39. VERHOVACZ, MAXIMILIAN levele SZÉCHÉNYI FERENC -nek Zágráb, dec f. Latin ny. K 163/40. SZÉCHÉNYI FERENCNE Festetics Julianna gyászjelentése. Wien, jan. 30. Nyomt. Zichy Ferencnek címezve, Széchényi Lajos autogr. aláirásával. 2 f. K 163/41. [LUNKÁNYI LIEBENBERG JÁNOS]: Ének Széchényi Ferenc és Festetics Julianna ezüstlakodalmára Autogr. 13 f. K 163/42. MADARÁSZ JÁNOS: Adatok nagyjaink életéből Autogr. 2 I. Poss. Sz.M SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ OXMÁNYOX K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN keresztlevelének másolatai. I860., Német ny. Zichy Géza irása, ill. hivatalos másolat. 2 db. 3 f. Poss. 44.: Sz.M, K 163/ SZÉCHÉNYI ISTVÁN iskolai bizonyítványai Latin ny. Eredeti okmányok, 10 db. 12 f. Poss. Sz.M K 163/55. SZÉCHENYI ISTVÁN házasságkötéséről anyakönyvi bejegyzés iébr. 4. Latin ny. Levelezőlap-foto. 1 db. K 163/56. SZÉCHENYI ISTVÁN, mint a Sopron-Bécsújhelyi Vasút elnökének vasúti tiszteletjegye a Bécs -Gloggnitz vasútvonalra, Nyomt. 1 db.

17 7 K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN halálának bejegyzése a döblingi halotti ápr. 8. Német ny. Hitelesitett fotomásolat, fotomásolat. 2 db. anyakönyvbe. K 163/59. SZÉCHENYI ISTVÁN kamarási kinevezése márc. 29. Német ny. Fényképmásolat. 1 db. K 163/ SZÉCHÉNYI ISTVÁN Borsod, Sopron, Bihar megyétől kapott tiszteleti kinevezései , 1837., Eredeti iratok. 3. db. 6 í. K 163/62. SZÉCHENYI ISTVÁN titkos tanácsosi kinevezése aug. 15. Német ny. Eredeti okirat. 1 db. K 163/63. f - r SZÉCHÉNYI 1ST VAN -nak a Közlekedési Bizottság elnökévé való kinevezése szept.16. E redeti okirat. 1 db. Poss. Sz.M K 163/64. SZÉCHENYI ISTVÁN keleti útjára szóló útlevél Metternichtől Olasz ny. Eredeti irat. 1 db. K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN török útlevelei Eredeti iratok. A 78. másolat. Mellettük a latin betűs átirás és a magyar forditás. 17 iib. K 163/82. SZÉCHENYI ISTVÁN csehországi útlevele Eredeti irat. 1 db. K lb3/83. SZÉCHENYI ISTVÁN útlevele Innsbruckba Eredeti irat. 1 db. K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN végrendeletei Magyar és német ny. Autogr. fogalmazványok és kiegészítések. Tasner ill, mások másolatai. 17 db.

18 3. SZEMÉLYÉVEL KAPCSOLATOS VEGYES IRATOK K 163/91. SZÉCHENYI ISTVÁN számára receptek Almási Balogh Páltól Almási Balogh Pál irása. 6 f. K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN tervezett amerikai útjára ajánlólevelek Béldi [Ferenc?] - tői. Pest, jun. 2. Angol ny. 92. King, Charlesnak, New York. 2 f. 93. Everett, Alexandernek, Boston. 2 f. 94. Priamnak, New York. 2 f. 95. Valchnak, Philadelphia. 2 f. K 163/96. SZÉCHENYI ISTVÁNról titkos jelentés. [ Német ny. Ismeretlen kéz irása. 2 f. K 163/97. SZÉCHENYI ISTVÁN születési és halálozási évéről Széchenyi Istvánné feljegyzése ápr. 8. után. Német ny. Poss. Sz.M K 163/98. SZÉCHENYI ISTVÁNról. életrajzi vázlat.é.n.febr. 9. Magyar és német ny. Toldy Ferenc fogalmazványa. 9 f. K 163/99. SZÉCHENYI ISTVÁN napiparancsa Hradeczky Gáspárnak máj. 30. Német ny. Autogr. 1 f. Poss. Sz.M [Pest,] K 163/100. SZÉCHENYI ISTVÁNt betegségében meglátogatók aláirása jan. 4. Az aláírásokon kivül Széchenyi István és Almási Balogh Pál jegyzete. 1 f. Poss. Sz.M K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN rajzos jegyzetei önmagáról. Autogr. ill. fotomásolat. 2 db. 4. CSALÁDJÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES IRATOK K 163/103. SZÉCHENYI ISTVÁN jegyzetei a családi születés, -és névnapokról.

19 9 K 163/104. SZÉCHENYI ISTVÁN gyermekeinek neveltetésével kapcsolatos nyomtatvány a bécsi mérnöki akadémiáról Német ny. Nyomt. 2 f. K 163/105. LIGETI JÓZSEF levele TASNER ANTAL -nak Cenk, okt f. Poss. Sz.M K 163/106. ANTAL IGNÁC levele TASNER ANTAL-nak Bécs, márc f. Poss. Sz.M K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN levelei, számlái, nyugtái Zichy Géza adósságával kapcsolatban Széchenyi István, Zichy Géza, Lunkányi János és mások irása. 14 db. 20 f. K 163/120. / / SZÉCHÉNYI ISTVÁN és Széchenyi Istvánná nyomtatott névjegyei. Magyar, angol, fr. ny. Nyomt. 12 db. Poss. Sz.M EGYESÜLETI TAGSÁGOK OKMÁNYAI K 163/ SZÉCHENYI ISTVÁN különböző tagsági és tiszteleti tagsági oklevelei. Magyar és német ny. Eredeti okiratok. 14 db. 34 f. Poss.-J.23.: Sz.M : Sz.M Die kaiserliche königliche Landwirtschaftsgeseilschaft in Wien Pesti Hangász Egylet Landwirtschaftlicher Verein in Bayern Mellette a köszönőlevélfogalmazvány és latin betűs átírása Szombathelyi Vas megyei Gazdasági Egyesjlilet Casino Verein in Wien Magyar Természettudományi Társulat Böhmischer Gewerksverein n Galíciai Mezei Gazdasági Egylet Mellette az alapsza - bály.

20 10 6. KITÜNTETÉSEK K 164/1. SZÉCHENYI ISTVÁN Vladimir rendjének adománylevele jun. 12. Orosz ny. Fényképmásolat. 2 f. Poss. Viszota Gyula. MTAK. 257/1952. K 164/2-22. SZÉCHENYI ISTVÁN különböző megtiszteltetései Magyar, német, olasz ny. Eredeti iratok, nyomt. 21 db. 40 f. Poss.-20.: Sz.M Bereg megye magasztalása alánchidért máj Sopron megye arcképét kéri dec Sopron városa díszpolgárává választja febr Hont megye koronaőrnek ajánlja Sopron városa szám feletti tagul választja okt Bihar megye képének másolási jogát kéri dec Fehér megye tiszteletét fejezi ki febr Sopron megye arcképét kéri máj Győr város diszpolgárrá választja aug Buda városa polgárlevelet küld febr Liptó megye kifüggesztette arcképét jun Arad város polgárlevele jul Középszolnok vármegye tiszteletét fejezi ki márc Bakabánya tiszteletét fejezi ki nov Debrecen város diszpolgári oklevele és nyomtatványa okt Fiume város megtiszteltetése okt a. A Helytartótanács megküldi a József nádor emlékérmet márc b. Borsod megyei megemlékezés Széchenyi Istvánról a szabadságharc bukása után. K 164/ SZÉCHENYI ISTVÁN megyei táblabirói kinevezései Magyar és latin ny. Eredeti iratok, ill. másolatok. 30 db. 50 f. 23. Heves megye nov Szabolcs megye jan Temes megye okt Szerém megye szept. 20. ill. dec Torna megye nov Torontál megye jul Árva megye aug Zólyom megye. 1835, aug Arad megye ápr Ugocsa megye aug Csanád megye szept Szepes megye nov Ung megye aug Komárom megye szept Gömör megye jul Vecse szék nov Pozsega megye aug. 3. K 164/ SZÉCHENYI. ISTVÁNt dicsőitő versek, beszédek Magyar, latin, német, olasz, angol ny. Eredeti kéziratok, másolatok, nyomt. 30 db. 64 f. Poss. 83/b.: Sz.M

21 11 53a. Dessewffy József: Das schöne Beispiel nov b. Dóczy ez - redes levele Somogyi Ferenc verse Piringer [?] verse (?) 56. Literarischer Hochwächter cikke a. Széché - nyi Staphanum... Vers b. Kolbenheyer Mór: Graf Stephan Széche - nyi Gróf Széchenyi Istvánhoz HevesbUl. Vers. Az jun. 3-i Rajzolatokból a cenzor törölte. 59. Farkas Sándor (gyulafehérvári) beszéde az aranytoll átadásakor szept Eulenstein, Marie Sigora verse Schätze], Ludwig verse Pálóczy László beszéde jun Dobosi István beszéde Niváky György verse Wecsey László verse "Nagyméltóságú gróf Széchenyi István ő exellentiája üdvözletére." "Gróf Széchenyi István ur... méltó tiszteleletéül adatik: A hála örömünnepe. Debrecen " Szinlap, 70. "Verskoszoru." "Nel novembre di sua illustre presenza la cittá di Fiume onorava." 77. "Nagy férfi üdvöz légy..." Vers Széchenyi István fiumei fogadtatásának napirendje "From a little Friend. " Vers. [1847.?] B[erta] S[ándor] : "Epigramma Gr. Sz.I. hoz "-81. F.E.S. T.K. versei Pap Gábor verse. 83a. Újvári Mihály verse. 83b. Tretter György: "Das liebste Wort. (An den unerschrockenen und geistvollen Verfasser des "Hitel". )" 84a."Zum neuen Jahre ehfurchtsvoll dargebracht." Vers. 84b. "Summus Pontifex Hun - gariae." Vers. 84c-d. Sujánszky Antal versei. 7. MEGHÍVÓK K 164/ SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött meghivók Eredeti kéziratok, nyomt. 11 db. 19 f. Poss.-95.: Sz.M Szepes vármegye főispánjának beiktatására vagy Temes megye küldöttségébe való meghívás I. Ferenc uralkodásának 40. évfordulójának ünneplésével kapcsolatban A csanádi káptalan Lonovics Józsefbeiktatására A győri káptalan Stankovics János beiktatására A Népnevelési küldöttség ülésére Pest megye közgyűlésére A meghivó hátlapján Széchenyi jegyzete. 91. István főherceg meghívója A nemzeti polgári zászló győri felszentelésére Kassa és Eperjes város orvosainak VII. társulati naggyíilésére Ferdinánd király meghívója a nádor választásra szept Országgyűlési tagok báljára. E.n. 8. BIRTOK- ÉS MAGÁNPÉNZÜGYEK K 164/ SZÉCHENYI ISTVÁN birtokaival és lótenyésztésével kapcsolatos iratok Magyar, lat., német ny.

22 12 A autogr., a -141., 143. autogr. jegyzetek, a Lunkányi irása, valamint korabeli kéziratok. 75 db. 103 f. Poss. -96.: Törzsök Pál, MTAK. 75/ : Balogh Lajosné, MTAK. 4/1959. Közte: 96. Széchényi Ferenc urbáriuma Szentgyörgyvár számára Lunkányi János jegyzetei a lótenyésztésről Széchenyi István és Wesselényi Miklós egyezséglevele közös versenylótenyésztésről. Pest, febr A cenki ménesre vonatkozó iratok. K 165/1-10. SZÉCHENYI ISTVÁN családtagjaival kapcsolatos pénzügyi iratai Magyar és német ny. Részben autogr. ill. másolatok, korabeli kéziratok. 10 db. 11 f. Poss : Törzsök Pál, MTAK. 75/1963. K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN által rendelt könyvek számlái Magyar, német, francia, angol ny. Korabeli kéziratok és Tasner irása. 23 db. 48 f. Poss. -25.: Balogh Lajosné, MTAK. 24/ : Balogh Lajosné, MTAK. 18/1968. K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN lakásszerződései, számlái. Bécs és Pozsony Autogr. ill. korabeli kéziratok. 16 db. 21 f. K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN budai és pesti lakásaira, majorjára vonatkozó iratok Magyar, latin, német ny. A 61. autogr., a 53. Tasner fogalmazványa, valamint korabeli kéziratok. 15 db. 20 f. Poss : Törzsök Pál, MTAK. 75/1963. K 165/65. SZÉCHÉNYI ISTVÁN vasúti részvény-jegyzéséről nyugta Wenckheim ápr. 11. Német ny. Idegen kéz irása, Wenckheim József autogr. aláírásával. 1 f. Józseftől. K 165/66. SZÉCHENYI ISTVÁN részvénye a pesti Magyar Szinház fenntartására aug. 1. Poss. Sz.M K 165/ SZÉCHÉNYI ISTVÁN vámiratai. Csónakjára, kocsijaira vonatkozó számlák,iratok Magyar, német, angol ny. Korabeli kéziratok. 21 db. 24 f.

23 13 K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN -nak küldött különféle számlák, elszámolások Magyar, német, angol, olasz ny. A 102. autogr., 112. Wesselényi Miklós és Széchenyi István irása, -116., autogr.,ill. korabeli kéziratok, nyomt. 40 db. 62 f. Poss. -95.: Törzsök Pál, MTAK. 36/ : Balogh Lajosné, MTAK. 24/ : Balogh Lajosné, MTAK. 29/ , : KandySamu, Sz.M : Kiss Ödön, MTAK. 257/1952. Közte: 102. Széchenyi István elszámolása Andrásy Györgynek angliai utjuk után Wesselényi Miklós utalványa Széchenyi számára Wodianernak Széchenyi nyugtája Wesselényi számára Széchenyi nyugtája Kendeffy [Adámnélnak a közösen bérelt Magyar szinházi páholy átadásáról II. MŰKÖDÉSE 1. KATONÁSKODÁS K 165/ SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodásával kapcsolatos iratok Német és olasz ny. Részben autogr., valamint korabeli kéziratok ill. fotomásolatok. 70 db. 103 i. Poss : Sz.M : Sz.M : Sz.M : Sz.M : Sz. M : Sz.M Közte: 128. Széchenyi katonai pályafutásáról fogalmazvány. K 166/1-88. SZÉCHENYI ISTVÁN katonáskodása idejéből való számlák Német, olasz, francia ny. Részben autogr, valamint idegen kezek irása, nyomi. 88 db. 104 f. Poss. -40.: Sz.M : Sz.M AKADÉMIA 2/a. ELŐZMÉNYEK K 166/ [JANKOVICH MIKLÓS]: Budai Tudós Társaság a tudom;inyok és mesterségek gyarapitására Magyar és latin ny. Autogr. 2 db f.

24 14 K 166/91. A Magyar Tudós Társaságról Zala megye küldöttsége által szerkesztett tervezet. [1809.?! Latin ny. Korabeli kézirat. 4 f. 2/b. ALAPÍTÁS K 166/92. Az Akadémia alapító okiratának korabeli másolata. Ismeretlen kéz irása. 2 f. K 166/93. Deputatio Regnicolaris mixta in objecto Litterariae Societatis Hungaricae anno 1826 die 17-o Februarii exmissa. Korabeli kézirat. 2 f. K 166/94. A Magyar Tudós Társaság létrehozására az Országos küldöttség egyik tagjának beszéde az országgyűlésen febr. 17. után. Ismeretlen kéz irása. 5 f. K 166/95. SCHUSTER JÁNOS levele [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS-nak Pest, febr f. Ném. K 166/96. [LUNKÁNYI] LIEBENBERG JÁNOS: A Magyar Akadémia eránti vélekedés. Sopron, márc. 5. Autogr. 7 f. K 166/ [KISS PÁL] terve a magyar irodalom előmozditására és egy nemzeti nyomda felállításra. Wien, Magyar és német ny. Autogr. [?] 2 db. 6 f. 2/c. ALAPSZABÁLYOK K 166/99. Az Akadémia alapszabályainak kidolgozására létrehozott bizottság üléseiről készült jegyzó'könyv. Pest, márc. 15. ápr. 17. Korabeli másolat. 28 f. K 166/ A Magyar Tudós Társaság alapintézete. (Fejér György, Kis János, Lajos, Kövy Sándor, Bitnicz Lajos tervezete.) [1828-?] Magyar és latin ny. Korabeli másolat. 2 db f. Schedius

25 15 K 166/102. FEJÉR GYÖRGY: A Magyar Tudós Társaság rendszabásai. [ Magyar és latin ny. Korabeli másolat. 8 f. K 166/ A Magyar Tudós Társaság azonnali felállítására javaslat a meglévő jövedelem alapján ápr. 2. Magyar és latin ny. Korabeli másolat f. K 166/105. Az Akadémia címerére vonatkozó javaslat [ ? Francia ny. Korabeli kézirat. 1 f. 2/d.ALAPSZABÁLYMÓDOSITÁSOK K 166/ A Magyar Tudós Társaság rendszabásai. munkálatai.) (Az nov i nagygyűlés Korabeli másolat. A 106. elsőfolióján Széchenyi autogr. jav. 2 db. 18 f. K 166/108. A Magyar Tudós Társaság rendszabásainak módosítására javaslat. Buda, Nyomt. 9 f. 2/e.SZÉCHENYI AKADÉMIAI MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRATOK K 166/109. JÓZSEF NÁDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Buda, nov f. Latin ny. K 166/110. TELEKI JÓZSEF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Pest, jan f. K 166/ MARCZAI L. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Pest, jun. 1 f. Ném. Mellette Hócseppke és Mi pattan? c. 23 f. K.166/114. Az Akadémia ügyében Pestre hivott küldöttségi tagok szálláscime Nyomt. 1 f. gyerekmeséi.

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

140 ÉVES AZ INTÉZMÉNYES MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM

140 ÉVES AZ INTÉZMÉNYES MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM 140 ÉVES AZ INTÉZMÉNYES MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM Érdekes társaság gyûlt össze 1872. február 8-án csütörtök napján a Belváros egy csendes lakásában. A Vasárnapi Ujság híradása szerint a város a báli szezon

Részletesebben

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi 1 Horváth Attila Az egyesületalapító Széchenyi Mai világban s csuda, hogy annyi idő kelle ily egyszerűség kitalálására, már kiki átlátja, hogy egy magányos ember semmi s csak egyesületeknek van hosszú

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

A balatonfüredi nyári színház (1904 k.) (A képeslap a Városi Helytörténeti Gyűjtemény tulajdona)

A balatonfüredi nyári színház (1904 k.) (A képeslap a Városi Helytörténeti Gyűjtemény tulajdona) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 24. 2010. A balatonfüredi nyári színház (1904 k.) (A képeslap a Városi Helytörténeti Gyűjtemény tulajdona) Jókai villa (Jókai Mór akvarellje)

Részletesebben

... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen.

... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. ... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárának hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. (Széchenyi István: Napló,

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Gyakran nyugtalankodik mostanában. Az jár a fejében, lesz-e orvos vagy be - teg, aki jövôre, a századik születésnapján felköszönti majd? Hoznak-e az ápolónôk virágot az ablakába? Az öregek nyugalmával

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 2012 1 Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham- palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor DSc Intézetvezető egyetemi tanár Pázmány

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István

ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István Debrecen kulturális életében a XIX. század utolsó harmadában fellendülés következett be. Az 1891-ben megtartott országos

Részletesebben

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN,

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Gróf Esterházy László (1626 1652)

Gróf Esterházy László (1626 1652) PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MARTÍ TIBOR Gróf Esterházy László (1626 1652) Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez Doktori (PhD) értekezés Pázmány Péter

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben