H/1663. Az Országgyűlé s /2010. ( ) OGY határozat a. (javaslat )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H/1663. Az Országgyűlé s /2010. ( ) OGY határozat a. (javaslat )"

Átírás

1 H/1663. A MAGYAR ORSZÁGGY Ű LÉ S ELNÖKE tádmányej'~- N \ b G 1az«: 2010 W OV 1 5. Az Országgyűlé s /2010. ( ) OGY határozat a (javaslat ) a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjaina k megválasztásáról 1. Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 52/A. -a (4)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján a Magyar Nemzeti Ban k Felügyel ő Bizottsága elnökének Járai Zsigmondot, tagjának dr. Katona Tamást, Madarász Lászlót, dr. Róna Pétert dr. Szényei Gábor Andrást, Varga Istvánt, megválasztja. 2. E határozat elfogadásakor lép hatályba. Budapest, november " " Dr. Kövér László

2 12/ PE. 12 :58 FAX t PARLAMENT ELNOKE -`-- JOGI FOOBZTALY zwo2/00 9 Önéletraj z NÉV : Végzettség : JÁRAI ZSIGMON D közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudomány i Egyete m Munkahely : $7-19$ CIG Pannonia Életbiztosító Zrt. alapító, a felügyelő bizottság elnöke Magyar Nemzeti Bank elnök Pénzügyminisrtérim miniszte r Budapesti Értéktőzsde elnö k ABN AMRO (Magyar) Bank Rt. (korábban Magyar Hitel Bank Rt.) -- vezérigazgató, elnök-vezérigazgató Samuel Montagu Financial Consultant and Securities Co., Budapest ügyvezető igazgató James Capel & Co., London, England Director for East- Europ e Pénzügyminisztérium miniszter-helyettes, a Bankfelügyelet vezetője Budapest Bank Rt. főosztályvezető, vezérigazgatóhelyettes Allami Fejlesztési Bank befektetési vezető, bels ő ellen őr, közgazdasági osztály vezetője Vízellátási Minisztérium, Mongolia konzulen s Állami Fejlesztési Bank befektetési vezető 12/ PÉ. 13 :18 [MUNKASZÁM 8494] IA002

3 29/1U lu1u r'k1 13 ;38 1+'AÁ +3b lU r'otitkarsag 444 JOGI 1] UUl/UUl / P K'AX PARLAMENT ELNOKD yee SOTITHAR SOLTESS ISTVÁN 001/00 8 Szakmai önéletrajz Név: Dr. Katona Tamás Beosztás: tanszekvczető egyetemi tanáru, SZTE lutk-gtk e-maii : Tanultmánydke ' "e; Miskolci Egyetem dr. hahil (kflzgaa!daságtudomarry) 1998 Tudományos MinósitöBizottság ademográfia tudomanykandidátusa Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyelem kőzgcrsdatczgtudamanyi doktor I978 Leningrádi Tudományegyetem matematikus yeívisnmcrétt Angol nyelv (középfokú) Orosz nyelv (felsőfokú) Jelenlegi mnnkahély _ Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK-GTK, Statisztikai és Demográfiai Tanszék 1996-lói,Siakmai Munka és,gyakorlat:,', Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár Pcn~Sztérium Miniszterelnöki Kabinetirod a JATI3 majd SZTE Központi Statisikai Hivata l HM Adatfeldolgozó I{ivatal Állami Népességtyilvántartó Hivatal ELTE ÁJTK Marx Károly KSzg.tud. Egyetem KSH Népességtudományi Kutató Intézet államtitkár elnök politikai, majd közigazgatási államtitkár h. államtitkár, c, államtitkár, kabinelíónők tans2elcvezető egyetemi docens, majd tanár 1996rtó l elnök Hivatalvezető-helyettes főosztályvezető, hivatalvezető-helyettes egyetemi docens, tanár (megbízásos jogviszony) egyetemi tanárseb, adjunktus, docens(félállású) tudományos segédmunkatárs, munkatárs bkiatás! és'kútntási fcvi:lényaég. Oktatás-t 1974-tőt statisztika ós demográfia tanítása a,jogász cs közgazdászképzésben (MKKE, ELTE, Miskolci Egyetem, JATIISZTE), 1978 óta megszakítás nélkül egyetemi oktatói állásban, 1998 és között és 2010 től i ááilású jogviszonyban, az egyéb id őszakban mellékfoglalkozásban óta részvétel a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karcin a doktori kópzésben, a kar Doktori Tanácsának tagja, ig elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsárak tagja. A Szegedi Tudományegyetem közgazdaságtudományi, illetve állam- és jogtudományi habilitációs szakbizottságának tagja től a SZTE szenátusának tagja. 29/ PÉ. 13 :41 [MUNKASZÁM 8370] 1J001

4 l9/1u IUlU Ml 13 ;38 N'AX U N'otiiKarsag 444 JUG1 Ig002/ / Pi. 13e19 PAX PARLAMENT 9LNpRE FOTTTRAR éoltesz ISTVAH 0002/00 2 Kurathc_ népességi prognózisok készítése, számítógépes modell alapján haláloki halandósági táblák é s más matematikai modellek kidolgozása, az I990-es népsyáni1álás előkészítése, valamint OTKA kutatások: egyes közigazgatási nyiivántarttísok statisztikai célú összekaposolása, a megyei történeti helységnévtárak látrchozsissa, a tcörtóncti Magyarország nemzetiségi adatainak feltárása, történet i helységnévtálak és a történeti Magyarország népességi adatai. Tudúmányos kszéleti tevékcnys'ég: A Nemzetközi Statisztikai Intézet, a Magyar Statisztikai Társaság, ez MTA Demográfiai Bizottsága és a z MTA Statisztikai Bizottsága tagja. Egy akadémiai ciklusban az utóbbi bizottság elnöke, jelenle g alelnöke. Egy-egy ciklusban tagja az ATKA statisztikai és demográfiai zsűrijének és 1998 között a Statisztikai Szemle szerkesztő bizottságának elnöke, 1997 óta tagja az Acta Juridica et Politica Szege d szerkesztő bizottságának, és 2005 óta a Pénzügyi Szemle szerkeszt ő bizottságának t512010ig tartó ciklusban a Magyar Tudományos Akadémia doktor képvisel ője ig az Egészségbiztosítási Felügyelet Fclvgyeleti -tanácsának elnöke. A Magyar Pénzügyi-gazdasági Ellen őrök Közhasznú Egyesülete elnökségének tuja; a Jogi Informatikai Társaság alelnöke. Kitiintctcsck: Fényes Elek emlékérem (1987), a Magyar Köztársasági Crdemrend K őzépkcresztje (1998). 29/ PI;. 13 :41 (MUNKASZAM fh002

5 1L/ 11 Lyly PLi. 1 : 7Q FLiA -I-3Q 1 YY1 Ya VO YAKLACIGIYw L`L1VVx4 --- JVbl KVVbZTALY JVU3,Vv a MADARÁSZ LÁSZLÓ TANULMÁNYO K SZAKMAI ÉLETUT Harvard Business School (PMD) Boston, US A Ecole Pratique des H.autes Etudes, Párizs MBA, Ecole des Hautcs Etudes Commerciales, Páriz s Malév Felügyelő Bizottság elnök BNP PARIBAS BANK Rt. igazgatósági tag Postabank Rt. elnök BNP Dresdner Bank (Hungária) Rt. vezérigazgató BNP Vezérigazgatóság, Corporate Finance, Párizs - tanácsad ó BNP IFS vezérigazgató (a BNP befektetési bankja az USA-ban) BNP Genf vezérigazgat ó BNP Kanada vezérigazgató-helyettes BNP Chicago vezérigazgató-helyettes BNP Vezérigazgatóság, Párizs belső ellenőr Új Delhi BNP Képviseleti Iroda vezetője BNP Hong Kong BNP Bombay hitelez ő Szakmai gyakorlat a BNP-nél NYELVTUDÁ S francia, angol, magyar EGYÉB TISZTSÉGEK Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi tagja ( ) Rekreációért Idegenforgalmi és Vendéglát ó üzemeltetési Kft. Felügyel ő Bizottságának elnöke ( ) Magyar Francia Kereskedelmi és Iparkamar a elnöke ( ), azóta tiszteletbeli elnö k Skála Coop Rt. Felügyelő Bizottságának tagja ( ) Hungexpo Rt. Felügyel ő Bizottságának tagja ( ) Duna TV Felügyelő Bizottságának tagja ( ) BNP Dresdner (Hungária) Erlékpapít Rt. Igazgatóságának elnöke ( ) Franciaország külkereskedelmii tanácsadója ( ) Bankszövetség Elnökségi tagja ( ) Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriumának tagja ( ) Corvinus Rt. elnöke ( ) Ventura Rt. Felügyelő Bizottságának tagja ( ) KITÜNTETÉSEK Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének Lovagj a 12/ PÉ. 13 :18 [MUNKASZÁM

6 rjgp gp.0 11UVnOV,1Vili y JUV1 ruuog1[1l 1 V a & ED 8 :00 FAI f oo2iao 2 Róna Péter Született: május 4-én, Miskolcon december 2-án elhagyta Magyarországot, és édesanyjával az Egyesiilt. Államokban, Washington D.C.-ben telepedett le ban érettségizett a washingtoni Western liigh School-ban között a University of Pennsylvania hallgatója ben diplomát (cum laude) kap gazdaságtörténelmi szakon között az oxfordi egyetem (University College) hallgatója, 1966-ban osztályelsőként végez a jogi szakon között az Arnold & Porter washingtoni ügyvédi iroda munkatársa között az USA Kereskedelmi Minisztériumában a Nemzetközi Befektetési nőosztály (Oí; iee of Foreign Direct Investn2ents) jogtanácsosa, munkájáért a minisztérium legmagasabb kitüntetését kapja között Lord Gordon Richardsan el őször mint a Schroders plc angol befektetés i bank elnökének, majd a Bank of England (a brit jegybank) kormányzójának -- kabinetf ő nöke t ől 1991-ig a J. Henry Schroder Bank & Trust Company munkatársa, 1986-tól 1991-ig a bank vezérigazgatója, között a Federal Reserve Bank of New York árfolyamelemz ö tanácsadó testületének tagja, között az Aubrcy Lanston els ődleges államkötvén y forgalmazó cég igazgatóságának alelnöke. New York állam ügyvédi kamarájának tagja ban az Első Magyar Alap egyik alapítója, majd 1993-ba.n hazatér, 2003-ig az Alapo t vezeti között az ELTE tanára (tiszteletbeli professzori kinevezéssel), ahol a nemzetköz i jogi tanszéken tanít között a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tanácsának alelnöke,. Jelenleg az oxfordi egyetemen a Blackfriars Hall vendégtanára. 10/ SZE 9 :39 [MUNKASZÁM j002

7 ;H/ 1 V LV1V 1. 1,1 :LQ FAJI tzo 1 QQ1 Q*VO YARLAriY,NT F,LBUAZ ii- IWT1T1.AR bvltls5z 1bTVAN wmwvl/vv. Szakmai önéletraj z Név : Dr. Szényei Gábor András Id őtartam = ~ :..._ poziciá SZAKMAI HÁTTÉR, `.-..-~.w-cegnév~:_. _~..' iparáf : : 2007-t ő l FB tag Magyar Nemzeti Bank Pénzügy Részvétel a Felügyelő Bizottság stratégiai és operatív munkájában ; különös tekintettel a banki kockázatkezelés, valamint a banki IT és HR rendszerek ellen őrzésére ügyvezető partner ITDS Tanácsadás (Information Technology, Development an d Services Kft. ) Főbb ügyfele k Nemzeti Közlekedési Hatóság Járm űvezető i utánképzési rendszer stratégia-alkotás és szabályozás PÁV rendszer; stratégia-alkotás és az alkalmasság-vizsgálati technológiák auditj a ügyvezető partner SZÉ-RA Informatikai Kft Informatika A cég - melynek profilja informatikai tanácsadás, fejlesztés é s szolgáltatás nyújtása a banki pénzügyi informatika területén - teljes kör ű irányítása, stratégiájának kialakítása. A kezdeti 5 fős elektronikus banki HELP DESK szolgáltatás és AS 400-as programozás után 1999-ben a cég intenzív növekedésen ment keresztül, mely portfoliójának é s bevételének is jelent ő s bővolésével is járt ben a meglévő technológiák stabilizálása mellett elindultak a webes technológiá t alkalmazó projektek is ben partnerei között megtalálható volt a IBM, Microsoft, Fundtech, Brokat és Utimaco re a vállalat már 32 belső munkatársat és 634 millió Ft-os bevételt tudhatott magáénak. Főbb termékek : DSS: banki döntéstámogató rendsze r GISAS - AS/400 GIRO Interface rendsze r TITÁN: üzletmenet folytonossági tervezési módszerta n INFRA: intranet keretrendszer - a különböz ő banki rendszereket közös platformra helyezve a felhasználó felé csak egyetlen e-portá l jelenik meg FRAUD MONITORING; csalás felderítő rendszer- az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató rendszer CORPORATE POOL : vállalati ügyfelek cash pool l interest poo l rendszerének fejlesztése és üzemeltetése Felügyeleti jelentés szolgálati rendszerek fejlesztés

8 29/ F8. 13 :24 FAX PARLAMENT ELNOKE s FOTITAAR SOLTESE ISTVAN IZOG3/oo a IDOM Rt A tevékenységi kőrében jelentős változáson keresztül ment cég szervezetének kialakítása, az új szervezet struktúra implementálása. Változás menedzsment. Költségelemzés. Vezető kiválasztás és vezetői coaching. POLIGRUPPO A magyarországi leányvállalat átalakítása, új szervezeti struktúra é s funkciók kialakitása, ügyviteli, érdekeltségi és szerző déses rendszerének fejlesztése, teljes kör ű képzések, az emberi erőforrások biztosítása. Stratégiai tanácsadás. Érték- és költségelemzés, cash pozíció meghatározása és 3 éve s prognózisa. APEH Financial Sector Development Programme Hungarian Ministry of Finance, APEH TAX Administration Modernisation Train the Trainer s Programme PHARE projekt (Project No : 94/TX/O11.) francia képzés i és oktatási anyag szaklektora, a program vezető trénere. A képzé s célja: az APEH HR rendszerének átalakítása, bels ő trénere k képzése minden országos és megyei megyei központban. A projekt fővállalkozója a párizsi székhelylí, wordwide pénzügyi és kormányzati reorganizációkat megvalósító IDC 1 Internationa l Development Consultants, időtartama I év volt. OEP Pályázati támogatással a Közlekedési Főfelügyelet szervezésében az utánképzési foglalkozásvezető k szakmai továbbképzése. IBUSZ BANK: Szervezetfejlesztés, felsövezetöi képzések és coaching. NN Magyarország Biztosító Rt Vezetőképzés módszertanának kidolgozása. Vezetői tréningek tréner és pszichodlagnoszta BKV Közlekedés Pszichológiai Laboratóriu m. A közlekedési utánképzési rendszer szakmai fejlesztése és a trénere k kiképzése. Pályázatok keretein belül a mentálhigiéné elméleti és gyakorlati beépítésének kidolgozása az utánképzési programokba. Járművezetési valamint fegyverviselési hatósági pszichológia i alkalmasság vizsgálatok. Kiválasztás tolmács és gkv Marokkói Királyság Külüg y Magyarországi Nagykövetsége pszichiáter magánrendelés Egészségüg y pszichiáter Kecskemét Egészségügy Pécs Budapes t Pomáz Pszichiáter szakorvosként a klinikumban gyógyítás, részleg- majd mb_ osztályvezetés. Kutatási programban részvéte( (pl Társadalm i Beilleszkedési Zavarok / Cingyilkosság Alirány), el ő adások, képzések. 3/5. olda l

9 Önéletrajz Varga István, okleveles gépészmérnök, augusztus 2-án Budapesten született, majd itt tanult és a Budapesti M űszaki Egyetem vegyipari gépész szakán végzett 1967-ben. Bányagyutacsgyárban termelésvezető, majd a Vízügyi Építő Vállalatnál automata fúrópajzs találmány tervezője. Mikor kit űnt, hogy az új berendezés nem épülhet meg, 1970 őszétől önálló fogaskerék és csapágygyártó vállalkozást indít. (A kisüzem 1983-tól családi GMK, ma kifejl ődött Metaplast Kkt., extra pontosságú fogaskerék üzem.) Id őszakosan találmányt fejleszt Párizsban. A `80-as évek els ő felében megalapítja az üzleti szolgáltatást nyújtó Mester Globus Vállalatot, több ismert nagyvállalkozó inkubátorát. Az MNB-ben felmerült lengyel vonatkozású deviza kérdé s következményeként elvállalta és több száz magyar szakemberrel saját vállalkozásban építette Gdyniában a Germanica komphajót 1985 és 1987 között. (Ma Kiel és Göteborg közötti Stena Lin e járat). A hajóépítés alatt másokkal létrehozta a Mentor Kisszövetkezetet, majd a társasági jog hatályba lépésével változatos profilú beruházó, fejleszt ő, külkereskedelmi cégcsoportot létesített re a szövetkezet a legnagyobb önálló alapítású magyar magáncég lett, a vállalatok rangsorában a 76. százmillió dolláros gépipari, élelmiszeripari export mellett, a cégcsopor t holdingja eddig a Legeredményesebb vállalat 1991-ben a Figyel ő szaklap szerint. E vállalkozások nem vettek részt a privatizációban. A csoport egyes cégei kés őbb elvesztették létjogosultságukat, mások átalakulva ma is aktívak. Az üzleti aktivitások pénzhiányának csökkentésére tíz éve, megalapította az Pénzügyi Szolgáltató Zrt. céget a vállalkozások rövidlejáratú forráshiányának pótlására. A svéd rendelés, lengyel gazdaságban magyar vállalkozás felhívta a figyelmet a transzferábili s rubelt Ieváltó új multilaterális klíring szükségességére a kelet-közép európai változások során ban létrehozta az lntereconomics Szirák Alapítványt, mely Robert Triffin aktív részvételével számos nagy, nemzetközi pénzügyi konferenciát rendezett, könyvet adott ki pl. Huszti Ernő Banktan, tanulmányokat publikált, többek között a pénzelmélet és gyakorlat els ő vonalbel i szakembereit tömörítő SUERF European Money and Finance Forummal közösen a pénz- és t őke ismeretek terjesztésére. Ez a pénzügyi kultúrát fejlesztő Alapítvány a XX. század egyik legnagyobb tekintély ű gondolkodójának, Triffínnek felvette a nevét.

társaságirányítás 185

társaságirányítás 185 társaságirányítás 185 Az OTP Bank felsô vezetése és az Igazgatóság belsô tagjai Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató Dr. Pongrácz Antal alelnök, vezérigazgató-helyettes igazgatósági tag Törzskari Divízió

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

Tájékoztató az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztásához és díjazásuk megállapításához

Tájékoztató az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztásához és díjazásuk megállapításához Tájékoztató az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztásához és díjazásuk megállapításához Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés 7-9 napirendi

Részletesebben

Társaságirányítás. Az Igazgatóság

Társaságirányítás. Az Igazgatóság Társaságirányítás A MOL Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta a legmagasabb elvárásoknak megfelelő társaságirányítási rendszer fenntartását. A társaság elkötelezettségét többek között mutatja a

Részletesebben

II.5 A KIBOCSÁTÓ IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERVEI

II.5 A KIBOCSÁTÓ IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERVEI II.5 A KIBOCSÁTÓ IGAZGATÁSI, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERVEI II.5.1 AZ FHB RT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS Felügyelő Bizottság Igazgatóság Vezérigazgatóság vezérigazgató Belső ellenőrzés Személyzeti

Részletesebben

Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesületének (VOE) AJÁNLÁSA Prof. Dr. Noszkay Erzsébet a 2013-as évi ÉV KIVÁLÓ TANÁCSADÓJA díjra

Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesületének (VOE) AJÁNLÁSA Prof. Dr. Noszkay Erzsébet a 2013-as évi ÉV KIVÁLÓ TANÁCSADÓJA díjra Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesületének (VOE) AJÁNLÁSA Prof. Dr. Noszkay Erzsébet a 2013-as évi ÉV KIVÁLÓ TANÁCSADÓJA díjra A VOE tagjainak és Elnökségének nevében, ebben az évben Prof. Dr.

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

III. ESÉLYKONFERENCIA

III. ESÉLYKONFERENCIA Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás III. ESÉLYKONFERENCIA 2013. május 30. Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata Munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III.

Részletesebben

ZWACK UNICUM Nyrt. FELELŐS VÁLLALTIRÁNYÍTÁS. 2006. június 29.

ZWACK UNICUM Nyrt. FELELŐS VÁLLALTIRÁNYÍTÁS. 2006. június 29. ZWACK UNICUM Nyrt. FELELŐS VÁLLALTIRÁNYÍTÁS 2006. június 29. 1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása A menedzsment munkáját az Igazgatóság folyamatosan értékeli, valamint évente egyszer

Részletesebben

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010

Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája 2010 Új logika a gazdaságban 2010. július 8 9. Budapest, Andrássy Egyetem, Pollack Mihály tér 3. 2 A konferencia témái Az Európai Zöld Költségvetés Projekt

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. Szakmai önéletrajz Név: Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Jelenlegi pozíció Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. vezérigazgató Végzettségek: Magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

AZ OTP BANK RT. IGAZGATÓSÁGA

AZ OTP BANK RT. IGAZGATÓSÁGA AZ OTP BANK RT. IGAZGATÓSÁGA DR. CSÁNYI SÁNDOR elnök-vezérigazgató (1992. május 15-tôl az igazgatóság elnöke) SDR. SPÉDER ZOLTÁN alelnök, vezérigazgató-helyettes (1991. augusztus 30-tól az igazgatóság

Részletesebben

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS Rába Járműipari Holding Nyrt. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 2011 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. I-IV. negyedéves jelentés 2011. február 23. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

A leendő kancellárok életrajzai

A leendő kancellárok életrajzai A leendő kancellárok életrajzai Név: Dr. Pavlik Lívia Születési hely, idő: Ajka, 1969.08.12 Budapesti Corvinus Egyetem Végzettség: 2003 Okleveles könyvvizsgáló és adószakértő 1993 Okleveles közgazdász,

Részletesebben

Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás II. ESÉLYKONFERENCIA. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségei

Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás II. ESÉLYKONFERENCIA. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségei Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás II. ESÉLYKONFERENCIA 2011. május 26. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségei Farmer Szakács Fagylaltos Balogh Ágnes,

Részletesebben

BLUE SEVEN GROUP NYRT 1061 Budapest Andrássy út 10.

BLUE SEVEN GROUP NYRT 1061 Budapest Andrássy út 10. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján A Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1061 Budapest,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. 1 Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. Magyarországot sokszor a tehetségek hazájaként ismerik szerte a világban.

Részletesebben

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelô: MKB Befektetési Alapkezelô Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. telefon: 268-7081, 268-7826; telefax: 268-7509 Letétkezelô: Magyar Külkereskedelmi

Részletesebben

Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások 2011 Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Készült a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, zárt végű befektetési alappá alakulásához és tőzsdei forgalmazásához

A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, zárt végű befektetési alappá alakulásához és tőzsdei forgalmazásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, zárt végű befektetési alappá alakulásához és tőzsdei forgalmazásához Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

2006. június 27. Hírlevél. www.innovacio.hu. 13. szám. XVI. évfolyam 2006. június 27.

2006. június 27. Hírlevél. www.innovacio.hu. 13. szám. XVI. évfolyam 2006. június 27. XVI. évf. 2006. június 27. 13. szám Hírlevél www.innovacio.hu 13. szám XVI. évfolyam 2006. június 27. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelô: MKB Befektetési Alapkezelô Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. telefon: 268-7081, 268-7826; telefax: 268-7509 Letétkezelô: Magyar

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Tisztelt Vendégeink!

Elnöki köszöntő. Tisztelt Vendégeink! Elnöki köszöntő Tisztelt Vendégeink! Ismét egy nagyon tartalmas, turbulens változásokkal jellemezhető évet tudhatunk magunk mögött a XVIII. Főenergetikusi Szemináriumot követően! Ezért örömömre szolgál,

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben