Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra"

Átírás

1 Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Készítés napja: verzió Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a v{llalat/v{llalkoz{s azonosít{sa 1.1. Termékazonosító: Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhaszn{l{sa, illetve ellenjavallt felhaszn{l{sa: Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra A biztons{gi adatlap sz{llítój{nak adatai Gy{rtó: EUREKA HELLAS SA A' INDUSTRIAL AREA OF VOLOS, VOLOS, GREECE Tel.: Fax: Honlap: Forgalmazó: Agriment Kft Szeged, Mozdony u. 12/C. Biztons{gi adatlapért felelős személy: 1.4. Sürgősségi telefonsz{m: Orsz{gos Kémiai Biztons{gi Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toxikológiai T{jékoztató Szolg{lat (Health Toxicological Information Service) Budapest, HU Telefon: (0-24 h, HU-EN) [ltal{nos vészhívósz{m: SZAKASZ: A veszély meghat{roz{sa 2.1. Az anyag vagy keverék oszt{lyoz{sa: A 44/2000. EüM rendelet szerint a termék veszélyes keverékként oszt{lyozott, mint: O oxid{ló, égést t{pl{ló R8, C maró, R35. Az R-mondatok teljes szövegét l{sd a 16. szakaszban! 2.2. Címkézési elemek: Lefolyó tisztító hideg vizes alkalmaz{sra Összetevők: N{trium-hidroxid, n{trium-nitr{t Veszélyjelzés: O C Oxid{ló, égést t{pl{ló Maró Kock{zati mondatok: R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. R35 Súlyos égési sérülést okoz. Biztons{gi mondatok: S1/2 Elz{rva és gyermekek sz{m{ra hozz{férhetetlen helyen tartandó. S8 Az edényzet sz{razon tartandó. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejut{st. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni 1/12.

2 S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon {rtalmatlanítani kell. S36/37/39 Megfelelő védőruh{zatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S50 M{s tisztítószerekkel nem keverhető. Nettó tartalom: 60 g. Gy{rt{si idő: L{sd a csomagol{son. Minőségét megőrzi: A gy{rt{stól sz{mított 5 évig. Gy{rtó: EUREKA HELLAS SA A' INDUSTRIAL AREA OF VOLOS, VOLOS, GREECE Forgalmazó: Agriment Kft Szeged, Mozdony u. 12/c. Tel.: / Egyéb veszélyek: A termék maradv{nyait ne hagyja nyitott tasakban. Tartsuk be a 4., 7. és 8. szakasz előír{sait. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Veszélyes összetevők a 44/2000. EüM rendelet és az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint: Komponensek Koncentr{ció Azonosítók CLP 44/2000. EüM rendelet Sodium hydroxide / n{trium-hidroxid sodium nitrate / n{trium-nitr{t > 10 % CAS sz{m: EU sz{m: Regisztr{ciós sz{m: xxxx > 10 % CAS sz{m: EU sz{m: Regisztr{ciós sz{m: xxxx H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318 C maró R35 Eye Irrit. 2 H319 O oxid{ló, égést t{pl{ló R8 Parfum 0,01-0,1 % CAS sz{m: - /keverék/ - R10 Színezék 0,01-0,1 % CAS sz{m: - - Xi irritatív R41 A H- és R-mondatok teljes szövegét és a 648/2004/EK EPT rendelet szerinti inform{ciókat l{sd a 16. szakaszban! 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújt{si intézkedések: 4.1. Az elsősegély-nyújt{si intézkedések ismertetése [ltal{nos: A személyi védőfelszerelésre vonatkozó inform{ciókat l{sd a 8. szakaszban. Ha a termék a szembe és az arcra fröccsen, először a szemet kezeljük. A szennyezett ruh{zatot jól szellőző helyen helyezzük el, s vizes medencébe merítsük. Munka közben és a munka végén szigorú higiéniai óvintézkedéseket alkalmazzunk. 2/12.

3 Bőrrel érintkezve: T{volítsuk el a szennyezett cipőt, zoknit és ruh{t. Az érintett bőrfelületet folyó vízzel mossuk. Tartsuk a sérültet melegen (takaró), s biztosítsunk tiszta ruh{t. Minden esetben konzult{ljunk orvossal. Szembe jut{s: Minden esetben azonnal konzult{ljunk szemésszel. A sérültet azonnal vigyük kórh{zba. A nyitott szemet mossuk ki amilyen gyorsan csak lehet folyó vízzel legal{bb 15 percig. Ha a szemhéjak szétnyit{sa nehéz, haszn{ljunk f{jdalomcsillapító szemmosót (oxibuprokain). Lenyelés: Minden esetben azonnal konzult{ljunk orvossal. A sérültet azonnal vigyük kórh{zba. Ha a sérült teljesen eszméletén van: öblítsük ki a sérült sz{j{t és adjunk friss vizet. Ne h{nytassunk. Ha a sérült eszméletlen: lazítsuk ki a gallérj{t és szoros ruhadarabjait, s fektessük a sérültet a bal oldal{ra. Szükség esetén oxigént vagy tüdő újraélesztést alkalmazzunk. Tartsuk a sérültet melegen (takaró). Belégzés: Amilyen gyorsan csak lehet t{volítsuk el a sérültet a szennyezett területről, s sz{llítsuk lefektetve, a fejét a testénél magasabban tartva, csendes, nem szennyezett, jól szellőzött helyre. Szükség esetén oxigént vagy tüdő újraélesztést alkalmazzunk. Légzési tünetek esetén konzult{ljunk orvossal A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hat{sok Főbb hat{sok: Maró a ny{lkah{rty{kra, a szemre és a bőrre. Elhal{loz{st figyeltek meg 5,8 g/afölötti egyszeri dózis bevétele ut{n egy 70 kg-os felnőttnél. Bőrrel érintkezve: F{jdalmas irrit{ció, bőrpír és duzzanat a bőrön. Súlyos égési sérülések veszélye, lassú gyógyul{s. Kock{zati fok: 4 komoly következmények minden körülmények közt; alap- és speci{lis orvosi ell{t{s szükséges minden esetben. Szembe jut{s: Súlyos szemirrit{ció, könnyezés, vörösödés és duzzanat a szemhéjakon. Égési sérülések. Súlyos vagy tartós szemk{rosod{s veszélye. A megvakul{s veszélye. Kock{zati fok: 5 rendkívül súlyos következményekkel j{r (visszafordíthatatlan); azonnali alap- és speci{lis orvosi ell{t{s szükséges minden esetben. Lenyelés: Súlyos irrit{ció, égési sérülések, a gyomor- és bélrendszer perfor{ciója sokk kíséretében. Bőséges ny{lfoly{s. A torok-ödéma és fullad{s veszélye. H{nyinger, h{ny{s (véres), alhasi görcsök és hasmenés (véres). [ltal{nos tünetek veszélye. Kock{zati fok: 5 rendkívül súlyos következményekkel j{r (visszafordíthatatlan vagy hal{l); azonnali alap- és speci{lis orvosi ell{t{s szükséges minden esetben. Belégzés: Az orr és a torok súlyos irrit{ciója. Köhögés és légzési nehézségek. Nagyobb koncentr{ción{l a vegyi eredetű tüdőgyullad{s és tüdővizenyő veszélye. Ismételt vagy hosszantartó érintkezés esetén torokf{j{s, orrvérzés és krónikus hörghurut veszélye. Kock{zati fok: 3 bizonyos körülmények közt súlyos következményekkel j{r; rendszeres {ltal{nos óvintézkedések, és a körülményeknek megfelelően specialista A szükséges azonnali orvosi ell{t{s és különleges ell{t{s jelzése Bőrrel érintkezve: Égési sérülések szok{sos kezelése. Szembe jut{s: Szemész javaslata szerint. Lenyelés: Oxigén ter{pia intra-trache{lis intub{cióval. Ha szükséges, légcsőmetszés. Erőteljes f{jdalom esetén: intramuszkul{ris f{jdalom-csillapító gyógyszer (piritramid) injekcióz{sa a kórh{zba sz{llít{s előtt. 3/12.

4 Belégzés: A sokk megelőzése vagy kezelése. Sürgős emésztőrendszeri endoszkópia a termék belégzésével. A gyomor- és bélrendszer égési és tov{bbi hat{sainak kezelése. A nyelőcső-szűkület megelőzése és kezelése. Oxigén ter{pia intra-trache{lis intub{cióval. A tüdővizenyő és a m{sodlagos bakteri{lis fertőzés megelőzése és kezelése. Nyugalom és 48 ór{s orvosi megfigyelés. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyagok: A norm{l tüzeknél haszn{latos tűzoltószer. Biztons{gi okokból nem haszn{lható tűzoltó anyagok: A víz hat{stalan lehet Az anyagból vagy a keverékből sz{rmazó különleges veszélyek Vízzel érintkezve exoterm reakció. Bizonyos fémekkel érintkezve (l{sd 10. szakasz) gyúlékony g{zok képződése Tűzoltóknak szóló javaslat: Ha biztons{gosan megtehető, t{volítsuk el a veszélyeztetett tart{lyokat. Kerüljük a termék közvetlen érintkezését vízzel. Az illetékteleneket t{volítsuk el. Csak szakképzett, és a termék veszélyeit ismerő személyzet végezze a beavatkoz{st. A termék szoros közelségében történő beavatkoz{sn{l haszn{ljunk sav{lló felsőruh{zatot. Haszn{ljunk z{rt rendszerű légzőkészüléket a termék szoros közelségében vagy z{rt térben. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíción{l 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti elj{r{sok Ha biztons{gosan megtehető b{rmilyen túl-expozíció nélkül, {llítsuk el a kiszóród{st Környezetvédelmi óvintézkedések Előzzük meg a környezetbe (csatorn{k, folyók, talaj, <) való kiszabadul{st. Nagyobb mennyiség kiszabadul{sa esetén azonnal értesítsük az illetékes hatós{gokat A területi elhat{rol{s és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A porképződés elkerülésével megfelelően gyűjtsük össze a terméket. Kerüljük a gyúlékony szil{rd anyagok, pl. fűrészpor alkalmaz{s{t az összegyűjtésnél. Helyezzük egy z{rható, megfelelően jelölt, a termékkel összeférhető anyagból készült tart{lyba. A területet bő vízzel tisztítsuk meg Hivatkoz{s m{s szakaszokra Kövessük az 5. és 8. szakaszokban megadott óvintézkedéseket. Az {rtalmatlanít{sra vonatkozó inform{ciókat l{sd a 13. szakaszban. 4/12.

5 7. SZAKASZ: Kezelés és t{rol{s 7.1. A biztons{gos kezelésre ir{nyuló óvintézkedések A reaktív anyagoktól (l{sd 10. szakasz) tartsuk t{vol. Csak olyan szerkezeti anyagokat haszn{ljunk, amelyek összeférnek a termékkel. Kerüljünk b{rmiféle érintkezést vízzel vagy nedvességgel. Előzzük meg a porképződést. Haszn{ljunk szemvédőt. Munkavédelmi és munkahigiéniai óvintézkedések: Biztons{gi zuhany és szemöblítő {llom{s. A szennyezett felszerelést mossuk le. Alkalmazzuk a helyes munkahigiéniai óvintézkedéseket. A munkahelyi körülményeknek megfelelő személyi védőeszközök kiv{laszt{s{n{l konzult{ljon munkavédelmi szakembereivel A biztons{gos t{rol{s feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Jól szellőztetett, sz{raz helyen, az eredeti, z{rt tart{lyokban t{roljuk. Tartsuk t{vol az összeférhetetlen anyagoktól (l{sd 10. szakasz). Megfelelő csomagolóanyagok: poliészter-alumínium-polietilén zs{k. A dolgozókat figyelmeztessük a termék veszélyeire. Biztosítsunk korrózió ellen jól védett elektromos berendezéseket. Tartsuk be a 8. szakasz óvintézkedéseit Meghat{rozott végfelhaszn{l{s (végfelhaszn{l{sok) Különösebben nincsenek. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek A termék komponenseire meghat{rozott munkahelyi expozíciós hat{rértékek az adatlap kibocs{t{sakor hat{lyos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben. Megnevezés CAS-sz{m [K-érték mg/m 3 CK-érték mg/m 3 MK-érték mg/m 3 Jellemző tulajdons{g/hivatkoz{s N[TRIUM- 2 2 m I HIDROXID m: maró hat{sú anyag (felmarja a bőrt, ny{lkah{rty{t, szemet vagy mindh{rmat); CSÚCSKONCENTR[CIÓ Kategória jele I. KATEGÓRIA (BESOROL[S) HELYILEG IRRIT[LÓ ANYAGOK [K ÉRTÉKE IDŐTARTAMA MŰSZAKONKÉNTI (CK) (a) (perc) GYAKORIS[GA DNEL: N{trium-hidroxid: Hosszantartó belégzés, helyi hat{sok: 1,0 mg/m 3. N{trium-nitr{t: Munkav{llalók, ember, bőr, hosszantartó/ismételt expozíció, szisztematikus hat{sok: 20,8 mg/kg/nap. Munkav{llalók, ember, belégzés, hosszantartó/ismételt expozíció, szisztematikus hat{sok: 36,7 mg/m 3. 5/12.

6 Fogyasztók, ember, bőr, hosszantartó/ismételt expozíció, szisztematikus hat{sok: 12,5 mg/kg/nap. Fogyasztók, ember, belégzés, hosszantartó/ismételt expozíció, szisztematikus hat{sok: 10,9 mg/m 3. Fogyasztók, ember, lenyelés, hosszantartó/ismételt expozíció, szisztematikus hat{sok: 12,5 mg/kg/nap. PNEC: N{trium-hidroxid: Nem relev{ns. N{trium-nitr{t: Édesvíz, folyamatos: 0,45 mg/l. Tengervíz, folyamatos: 0,045 mg/l. Víz, szakaszos kibocs{t{s: 4,5 mg/l. Szennyvízkezelő üzem, folyamatos: 18 mg/l Az expozíció ellenőrzése Műszaki ellenőrzés: Tartsuk a terméket az eredeti csomagol{sban. Jól szellőztetett helyen haszn{ljunk. Tartsuk be a 7. szakaszban előírt utasít{sokat. Személyi védőeszközök: Légzésvédelem: Porfelhő/köd/füst esetén haszn{ljunk P2 típusú szűrőbetétes légzésvédőt. Z{rt vagy oxigén-hi{nyos közegben, nagyobb vagy ellenőrizetlen kiszabadul{sn{l, ill. minden esetben, ha a szűrőbetétes légzésvédő nem nyújt megfelelő védelmet haszn{ljunk z{rt rendszerű légzőkészüléket. Csak a nemzetközi/nemzeti szabv{nyoknak (CE, OMMF) megfelelő légzésvédőt haszn{ljunk. Kézvédelem: Vegyileg ellen{lló, {t nem eresztő védőkesztyű. Aj{nlott kesztyűanyagok: PVC, neoprén, gumi. Szemvédelem: Felfröccsenés veszélye esetén vegyszer{lló védőszemüveg/arcvédő. Minden ipari műveletnél haszn{ljunk védőszemüveget. Bőr- és testvédelem: [t nem eresztő overall. Por esetén PVC, neoprén kötény, csizma. Környezetvédelmi ellenőrzés: Az öblítővíz {rtalmatlanít{sa a helyi, nemzeti előír{sok szerint. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdons{gok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdons{gokra vonatkozó inform{ció a) Külső jellemzők: Zöldes színű, krist{lyos szil{rd, gyöngy form{ban. Nagyon higroszkópos. b) Szag: Nincs adat. c) Szagküszöbérték: Nincs adat. d) ph-érték (0,5 % vizes oldat): > 13. e) Olvad{spont/fagy{spont: Nincs adat. f) Kezdeti forr{spont és forr{sponttartom{ny: Nem alkalmazható. g) Lobban{spont: Nem alkalmazható. h) P{rolg{si sebesség: Nem alkalmazható. 6/12.

7 i) Tűzveszélyesség (szil{rd, g{zhalmaz{llapot): Nem tűzveszélyes. j) Felső/alsó gyullad{si hat{r vagy robban{si tartom{nyok: Nincs adat. k) Gőznyom{s: Nem alkalmazható. l) Gőzsűrűség: Nem alkalmazható. m) Sűrűség: 0,9-1,2 g/cm 3. n) Oldékonys{g vízben: Oldható vízben (0 C): 420 g/l. (100 C): 3470 g/l. Oldható alkoholban, glicerinben. o) Megoszl{si h{nyados: n-oktanol/víz: Nincs adat. p) Öngyullad{si hőmérséklet: Nincs adat. q) Boml{si hőmérséklet: Nincs adat. r) Viszkozit{s: Nem alkalmazható. s) Robban{sveszélyes tulajdons{gok: A termék nem robban{sveszélyes. L{sd a 10. szakaszt. t) Oxid{ló tulajdons{gok: Oxid{lószer Egyéb inform{ciók:különösebben nincsenek. 10. SZAKASZ: Stabilit{s és reakciókészség Reakciókészség: Reag{l nedvességgel és vízzel (exoterm oldód{s), ak{r robban{s is. Sokféle exoterm reakció. Mindenféle fémmel reag{l hidrogén- és ammóniafejlődés mellett. A legtöbb fémmel korrozív reakció Kémiai stabilit{s: Norm{l t{rol{si körülmények (l{sd 7. szakasz) esetén stabil A veszélyes reakciók lehetősége: L{sd Kerülendő körülmények: Nem összeférhető anyagok: Veszélyes boml{stermékek: Környezeti nedvességnek és víznek való kitétel. Fagy. Nedvesség, víz, tömény savak, fémek. Hidrogén, ammónia, nitrogén-oxidok (NOx), n{trium-nitrit és n{trium-oxid. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hat{sokra vonatkozó inform{ció Akut toxicit{s: N{trium-hidroxid: LD50 (sz{jon {t, egér): 40 mg/kg. LDmin (nyúl): 500 mg/kg. Embernél hal{los dózis lenyelve: 4,95 mg/kg. 7/12.

8 N{trium-nitr{t: LD50 (sz{jon {t, patk{ny): > 2000 mg/kg (OECD 405). LD50 (bőrön {t, patk{ny): > 5000 mg/kg (OECD 402). LC50 (belélegezve, patk{ny, 4 h): > 0,527 mg/l (OECD 403). Közvetlen irrit{ció: - emberi bőrön: Irritatív. - szemen (nyúl): Irritatív. Maró hat{s: - emberi bőrön: Maró. - szemen (nyúl): Súlyos szemk{rosod{s. Szenzibiliz{ció: Nincs hat{s. Ismételt dózisú toxicit{s: - belégzés, akut és ismételt expozíció, patk{ny: Célszerv: légzőszervek maró hat{s. - sz{jon {t, ismételt expozíció, patk{ny: Célszerv: gyomor- és bélrendszer maró hat{s. Karcinogenit{s: Nincs hat{s. Mutagenit{s: In vitro nincs mutagén hat{s. Reprodukciós toxicit{s: Nincs hat{s. Megjegyzés: A toxikus hat{s a maró tulajdons{gon alapszik. 12. SZAKASZ: Ökológiai inform{ciók Toxicit{s: N{trium-hidroxid: LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 45,4 mg/l. LC50 (Carassius auratus, 24 h): 160 mg/l. LC50 (Leuciscus idus melanotus, 48 h): 189 mg/l. LC50 (Gambusia affinis, h): 125 mg/l. EC50 (Daphnia magna): mg/l. LC50 (Ophryotrocha diadema, 48 h): 40 mg/l. EC50 (Photobacterium phosphoreum, 15 perc): 22 mg/l. LC50 (Crangon és Asteroidne, 48 h): N{trium-nitr{t: mg/l. LC50 (édesvízi hal, 96 h):6000 mg/l (irodalmi adat) 8/12.

9 LC50 (tengeri hal, 96 h): 4400 mg/l (irodalmi adat) EC50 (Daphnia magna, 24 h): LC50 (különböző alg{k, 10 nap): 8600 mg/l (irodalmi adat) > mg/l (irodalmi adat) Perzisztencia és lebonthatós{g: N{trium-hidroxid: Levegő - semlegesítődés (légköri CO2), t1/2: 15 sec. Boml{stermék: n{trium-karbon{t (aeroszol). Víz azonnali ioniz{ció ph-csökkenéssel. Vízsemlegesítődés. Boml{stermékek: sók. Talaj ioniz{ció/semlegesítődés Bioakkumul{ciós képesség: Nem bioakkumulatív A talajban való mobilit{s: Levegő: azonnali leboml{s. Víz: jelentős oldód{s és mozgékonys{g. Talaj/üledék: jelentős oldód{s és mozgékonys{g. Esőzésnél talajvíz-szennyeződés A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Nincs adat Egyéb k{ros hat{sok: A lúgos ph miatt {rtalmas a vízi szervezetekre. A hígított termék gyorsan semlegesítődik a környezeti ph-ra. A nitr{t-felesleg kimosód{sa növeli a vizek eutrofiz{iój{t. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanít{si szempontok Hulladékkezelési módszerek: Aj{nl{sok: [rtalmatlanítsuk a helyi, nemzeti, hatós{gi előír{sok (2012. évi CLXXXV. törvény, 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) szerint. Hulladék azonosító kód: Az {ltalunk javasolt hulladék azonosító kódok csak aj{nl{sok, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorol{sra lehet szükség: - szermaradék/hulladék: T{jékozódjunk az újrahasznosít{ssal kapcsolatban a hulladék csereprogramokról. Ha nem lehet újrahasznosítani, óvatosan hígítsuk fel bőven vízzel vagy semlegesítsük savval. Ne engedjük felszíni vizekbe vagy csatorn{kba. Alkalmazzunk szennyvízkezelő elj{r{sokat. 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZ[RMAZÓ HULLADÉKOK lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmaz{s{ból és felhaszn{l{s{ból sz{rmazó hulladékok * n{trium- és k{lium-hidroxid 9/12.

10 - kiürült, tisztítatlan göngyöleg: A helyi szab{lyoz{sok szerint, a termékhez hasonló módon tisztítsuk meg. 15 HULLADÉKK[ V[LT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHAT[ROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUH[ZAT csomagol{si hulladékok (beleértve a v{logatottan gyűjtött települési csomagol{si hulladékokat) * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagol{si hulladékok 14. SZAKASZ: Sz{llít{sra vonatkozó inform{ciók A sz{llít{si előír{sok (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR) oszt{lyoz{si rendszerei szerint a termék veszélyes {runak sz{mít UN-sz{m: Az ENSZ szerinti megfelelő sz{llít{si megnevezés: SZIL[RD N[TRIUM-HIDROXID (marón{rtron) / SODIUM HYDROXIDE, SOLID - a fuvarbejegyzésnél haszn{latos azonosító: UN 1823 SZIL[RD N[TRIUM-HIDROXID (marón{rtron), 8, II, (E) Sz{llít{si veszélyességi oszt{ly(ok): 8 - oszt{lyoz{si kód: C6 - veszélyességi b{rc{k: 8 - sz{llít{si kategória: 2 - alagút-korl{toz{si kód:e - veszélyt jelölő sz{mok: Csomagol{si csoport: (PG) II - csomagol{si inform{ciók: P002 IBC08, B4 MP10 - tart{nyos sz{llít{s: SGAN - j{rmű: AT Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag A felhaszn{lót érintő különleges óvintézkedések Vigy{zat: maró anyag. - korl{tozott és engedményes mennyiség: 1 kg E2 - különleges előír{sok: V A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett sz{llít{s: Nem alkalmazható. - mobiltart{nyos/ömlesztett sz{llít{s: T3 TP33. 10/12.

11 15. SZAKASZ: Szab{lyoz{ssal kapcsolatos inform{ciók Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztons{gi, egészségügyi és környezetvédelmi előír{sok/jogszab{lyok SEVESO II: n{trium-nitr{t Veszélyes anyag veszélyességi oszt{lyok Küszöbmennyiség (tonn{ban) alsó felső 3. oxid{ló anyagok és készítmények A Tan{cs 96/82/EK ir{nyelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről Az Európai Parlament és a Tan{cs 2003/105/EK ir{nyelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tan{csi ir{nyelv módosít{s{ról évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozz{ kapcsolódó egyes törvények módosít{s{ról 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A Bizotts{g június 20-i 907/2006/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tan{csi rendelet módosít{s{ról Az Európai Parlament és a Tan{cs m{rcius 31-i 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről (EGT vonatkoz{sú szöveg) 15.2 Kémiai biztons{gi értékelés: Nem készült. 16. SZAKASZ: Egyéb inform{ciók A biztons{gi adatlapot a gy{rtó i (4. kiad{s) angol nyelvű biztons{gi adatlapja alapj{n készítette a Czikó bt. ( M.: ), a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelet I. melléklete szerint. A 2. és 3. szakaszban szereplő R- és H-mondatok teljes szövege: R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. R10 Kevésbé tűzveszélyes. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R41 Súlyos szemk{rosod{st okozhat. H290 Fémekre korrozív hat{sú lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemk{rosod{st okoz. H318 Súlyos szemk{rosod{st okoz H319 Súlyos szemirrit{ciót okoz. Rövidítések: Eye Dam. Súlyos szemk{rosod{s Eye Irrit. Szemirrit{ció Skin Corr. Bőrmar{s A 648/2004/EK európai parlamenti és tan{csi rendelet VII. melléklet C. szakasz{ban említett összetevőjegyzék az illetékesek sz{m{ra rendelkezésre {ll a gy{rtó telephelyén. Az adatlapon közölt inform{ciók a publik{ció időpontj{ban a legjobb tud{sunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helyt{llóak. A megadott inform{ciók célja a biztons{gos kezeléshez, felhaszn{l{shoz, feldolgoz{shoz, t{rol{shoz, sz{llít{shoz, {rtalmatlanít{shoz és elhelyezéshez adott útmutat{s, és nem tekinthető minőségi bizonylatnak. 11/12.

12 Az inform{ció csak a megadott keverékre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a keveréket egyéb anyaggal kombin{ltan, illetve m{s folyamatban alkalmazz{k. A vevő / felhaszn{ló felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szab{lyoz{sokat betartsa. Szeged, febru{r 2. 12/12.

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap Készült a 2015/830/EU bizottsági rendeletnek megfelelően. *Felülvizsgálat: 2015.11.24. 3. verzió. Kék csoda lefolyó tisztító

Biztonsági adatlap Készült a 2015/830/EU bizottsági rendeletnek megfelelően. *Felülvizsgálat: 2015.11.24. 3. verzió. Kék csoda lefolyó tisztító Biztonsági adatlap Készült a 2015/830/EU bizottsági rendeletnek megfelelően. *Felülvizsgálat: 2015.11.24. 3. verzió Kék csoda lefolyó tisztító *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Lefolyó tisztító meleg vizes alkalmaz{sra

Lefolyó tisztító meleg vizes alkalmaz{sra Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Készítés napja: 2015.01.28. 1. verzió Lefolyó tisztító meleg vizes alkalmaz{sra 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat kelte: 2013. 01. 07. Kiadás dátuma: 2012. 11. 21. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Panda hideg zsíroldó 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 20013 05. 06. Felülvizsgálat: - Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál hideg zsíroldó 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: LINAX PLUS 10 L D/H/SK/CZ

: LINAX PLUS 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61607 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Z 260 / Z 260/90 / Z 260/180 / Z 260/1000

Z 260 / Z 260/90 / Z 260/180 / Z 260/1000 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Grano Starter 65 oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 47086 Felülvizsgálat ideje: 20.10.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Anyagszám/Genisys-szám : 05268826001 Az anyag megnevezése : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010 EK rendelet, 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010 EK rendelet, 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010 EK rendelet, 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító A termék neve: A termék angol neve: A termék latin

Részletesebben

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP

AMMÓNIUM-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Ammónium-szulfát CAS szám: 7783-20-2 EK szám: 231-984-1 Index-szám: - OKBI szám: B-001811

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61188 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN Kibocsátás kelte: 2013. május 15. Felülvizsgálva: 2013. május 15. Változat: 2.0 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 06.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 06.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64156 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint *Felülvizsgálat: 2015.06.01. 2. verzió *1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUNDER folyékony mosogatószer 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 1999 Felülvizsgálat dátuma: 2012-11-14. Változat száma: 5 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

: UNIVERSAL- REINIGER 10 L

: UNIVERSAL- REINIGER 10 L 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61273 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t e k n e k m e g f

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2007-07-30 Felülvizsgálat dátuma: 2011-01-07 Változat száma: 3. 1./ A keverék és a vállalkozás azonosítása Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 100 14 - D3 FAENYV 12 KG

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 100 14 - D3 FAENYV 12 KG 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : D3 FAENYV 12 KG Termék kódja : 0892 100 14 SDS-Identcode : 10032938 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2013.05.13./1-0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI GÉL Égőpaszta 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Tűzgyújtásra,gyújtási

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 07.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 07.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64445 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61545 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: maró hatású készítmény, jelölése: C = maró R mondatok: R 35 Súlyos égési sérülést okoz

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: maró hatású készítmény, jelölése: C = maró R mondatok: R 35 Súlyos égési sérülést okoz 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Palackok, csıvezetékek, tartályok,

Részletesebben

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletek szerint

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletek szerint caraform active biztonsági adatlap 1/5 Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61687 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.20. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Trinátrium-foszfát

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 06.

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 06. Oldal: 1 / 9 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Cleanpower 50 Cikkszám: EV-CP50K 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Felülvizsgálat kelte: - Kiadás dátuma: 2013. 01. 17. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Panda általános tisztítóhab 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2215 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9

Biztonsági adatlap Azonosító: 2215 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9 Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX Wash and Wax viaszos autósampon 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1.

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1. Kibocsátási dátum 03/12/2013 Feldolgozva Változat 1.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Keverék 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Verziószám: 1.0 (cseh: 1.1) Kiadás: 2015. 09. 04. Felülvizsgálat: BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK és az (EU) 830/2015 rendeleteknek megfelelően 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint Felülvizsgálat: 2014.06.10. 2.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: BELNET 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 020328 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/7 Verzió: 2.0 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: BIO

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000016510 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000016510 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 SENCOR 600 SC 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév SENCOR 600 SC Termék kódja (UVP) 79017286, 80899823 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Hangyasav min. 85% 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Aktívklór tartalmú padozat

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/11 D-Alkal 45 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2010.06.20. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EGK rendelet irányelvei szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EGK rendelet irányelvei szerint Oldalszám: 1/8 Zeolit-Kalcium-klorid (CaCl2) keverék 1.0. AZ ANYAG/ ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Az anyag nevei: Kereskedelmi elnevezés: IUPAC-név: Azonosító számok: CAS-szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 1

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 1 Oldal : 1...nek a 6 Ennek a Biztonsági Adatlapnak a tartalma és formája összhangban van az Az Európai Parlament és a Tanács irányelvében fohlalt 453/2010 sz. Rendelettel SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült: 2015.11.04. BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült: 2015.11.04. BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1 Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek Kibocsátási dátum: 17/10/2007 Feldolgozva: 06/11/2013 Felváltja ezt: 12/03/2013 Változat: 11.4 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML Termék kódja : 0890 023 701 SDS-Identcode : 10036916

Részletesebben

Verzió 03.04 Felülvizsgálat dátuma 19.11.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 03.04 Felülvizsgálat dátuma 19.11.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 DM CID S BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DM CID S

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátrium-hipoklorit oldat Márkanév: H-lúg EC szám: 231-668-3

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. 1. verzió Destello fugatisztító, 750 ml 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1778 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1778 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 08. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX rovareltávolító (szórópisztolyos) 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.01.26. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Nátrium-karbonát

Részletesebben

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

FM GROUP Magyarország Kft. Verziószám: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: Szinoníma név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MSDS szám: 125524-00001

MSDS szám: 125524-00001 Első kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML Termék kódja : 0890 023 801 SDS-Identcode : 10033313

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 05.

Biztonsági Adatlap. A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 05. Oldal: 1 / 10 A nyomtatás kelte: 2014. június 6. Felülvizsgálat időpontja: 2014. március 05. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/ és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/ és a 453/2010/EK rendelet szerint PC ph+ mosószer-adalék 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/ és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PC ph+ mosószer-adalék

Részletesebben

D-pH csökkentő-f -- Verzió: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

D-pH csökkentő-f -- Verzió: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítók Kereskedelmi elnevezés: D-PH CSÖKKENTŐ-F A keverék/anyag neve: KÉNSAV 30-33% Termékkód/egyedi azonosítók: CAS szám: 7664-93-9

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 12/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Kalcium ammónium-nitrát

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Kalcium ammónium-nitrát 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : NAC 27 N 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 01. Verziószám: 3

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2008. 09. 09. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 01. Verziószám: 3 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Zsírtalanító,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: MOGUL TRANS 85W-140 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Hajtóműolaj. 1.3 Gyártó cég neve: Név:

Részletesebben

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B

: Sikafloor -381/-381 AS/-381 ECF Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A készítmény a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000.(XII:27.) EüM rendelet és módosításai szerint veszélyes anyagként van besorolva

A készítmény a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000.(XII:27.) EüM rendelet és módosításai szerint veszélyes anyagként van besorolva Adatlap száma: TETOL-2 Oldalszám: 1/12 1. A készítmény és a vállalat azonosítása. 1.1 A készítmény azonosítása: TETOL ÖKO 1.2 A készítmény felhasználása: faanyagvédőszer 1.3 A vállalat azonosítása:.gyártó

Részletesebben

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Well Dish Base BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2010.07.10. *1.) Szakasz:

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Chemipur CL 80 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.06.05. 1.) A keverék

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000011280 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000011280 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 FALCON 460 EC 1/12 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FALCON 460 EC Termék kódja (UVP) 06353711 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FIX CEMENT 5KG

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FIX CEMENT 5KG 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890350 MSDS-Identcode : 10034862 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. 1. verzió Destello ker{mialap tisztító, 500 g 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal Part B

: Sikadur -31 AUT Normal Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: BLEACH

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: BLEACH 1. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 8100699 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit GXS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Calgonit GXS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Üvegpalackok, serpenyık, centrifugák,

Részletesebben

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Irritatív hatású készítmény. Xi= irritatív R mondatok: R 36/38 Szem- és bırizgató hatású

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Irritatív hatású készítmény. Xi= irritatív R mondatok: R 36/38 Szem- és bırizgató hatású 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-T3-175 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 605 01 (B) - VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 605 01 (B) - VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B) Termék kódja : 0892 605 01 (B) SDS-Identcode : 10034596

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék. BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. június 26. Felülvizsgálva: 2009. december 14. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A keverék neve: A keverék felhasználása: Hidrogén-peroxidot

Részletesebben

Festo Spezialfett LUB-KB 1

Festo Spezialfett LUB-KB 1 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017080 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

ph csökkentő G -- Verzió: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

ph csökkentő G -- Verzió: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítók Kereskedelmi elnevezés: ph csökkentő-g A keverék/anyag neve: NÁTRIUM-BISZULFÁT GLOBULAR Egyéb nevek, szinonimák:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LCK 114 CSB/COD/DCO

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LCK 114 CSB/COD/DCO Oldal 1 -tól/-től 12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. LCK 318 Schlammaktivität/TTC Test, LCK318 A; 1/2 Nyomtatás dátuma: 07.04.2014 Termék kódja: LCK318-1 Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és a 453/2010 EU rendelet szerint

Biztonsági adatlap. 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és a 453/2010 EU rendelet szerint Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és a 453/2010 EU rendelet szerint A kiállítás kelte: 2011. április 21. Felülvizsgálva: 2013. január 7. 1. * Keverék és a vállalat azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: sensiva hand disinfection

: sensiva hand disinfection 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Felülvizsgálat dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1. Sodium Formate

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Felülvizsgálat dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1. Sodium Formate Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Sodium Formate Kémiai név CAS sz EK-szám REACH

Részletesebben