Conrad Electronic SE Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím Klaus-Conrad-Str. 1 Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Conrad Electronic SE 92240 Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím Klaus-Conrad-Str. 1 Telefon +49 (0) 180-5312111 Telefax +49 (0) 180-5312110"

Átírás

1 RAGASZTÓÉS TÖMÍTŐANYAGELTÁVOLÍTÓ Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név / TOOLCRAFT ragasztó és tömítőanyageltávolító Megnevezés Kémiaimegnevezés CASNr. EGNr. IndexNr. REACHNr Az anyag vagy keverék fontos azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Lényegi azonosított felhasználás Tisztítószer Ellenjavallt felhasználás nincs meghatározva 1.3 A biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállító adatai Cégnév Conrad Electronic SE Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím KlausConradStr. 1 Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) A cég címe Az SDBkapcsolat címe 1.4 Vészhívószám Telefon +49 (0) (24 óra) 2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása Besorolás a 67/548/EWG [DSD] vagy a 1999/45/EG [DPD] irányelv szerint F+; RENDKÍVÜL GYÚLÉKONY R 12 Rendkívül gyúlékony. R36 Ingerli a szemet Xi; INGERLŐ HATÁSÚ R 66 Az ismételt érintkezés merev vagy repedezett bőrt okozhat. R 67 A gőzök álmosságot és kábultságot okozhatnak Besorolás a 1272/2008 [CLP] rendelet (EG) szerint. Gyúlékony gáz 1 Sűrített. gáz H220 Rendkívül gyúlékony gáz.

2 Szemingerlés STOT egyszeri 3 H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot és kábultságot okozhat. R66: Az ismételt érintkezés érdes, vagy repedezett bőrt eredményezhet Megjelölés a 67/548/EWG [DSD] Irányelv szerint Veszélyszimbólumok Biztonsági tanácsok Adpott keverékek különleges megjelölés. F+ nagyon gyúlékony Xi ingerlő hatású R 12 nagyon gyúlékony. R36: Ingerli a szemet. R66: Az ismételt érintkezés érdes, vagy repedezett bőrt eredményezhet. R 67 A gőzök álmosságot és kábultságot okozhatnak. 23 Ne lélegezze be az aeroszolt. S 51 Csak jól szellőztetett légtérben használja. S 26: Ha az anyag a szembe jut, vízzel azonnal alaposan mossa ki, és forduljon orvoshoz. A tartály nyomás alatt áll. Óvni kell napsugárzástól és 50 C feletti hőmérséklettől. Elhasználás után se nyissa fel erőszakkal, és ne dobja tűzbe. Ne permetezze az anyagot lángba vagy izzó tárgyra. Tűzforrásoktól tartsa távol Ne dohányozzon A termék nem juthat gyerekek kezébe! 2.3. Egyéb veszélyek Környezeti veszélyek: A termék/az anyag a 2. vízveszélyeztetési osztályba tartozik 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK Anyagnév CASsz. EGsz. Indexszám: Koncentráció Besorolás Spezifikus koncen tráció határértékek: aceton dimetiléter < 50 F, R11 Xi; R36 R66 R67 Entz. F. 2, H225 Augenreiz. 2, H < 50 F+, R12 gyúlékony gáz

3 sűrített gáz H220 nbutilacetát < 15 R10 R66 R67 gyúlékony folyadék 3, H226 STOT egyszeri 3, H336 1metoxi2 propanol 2 (2 butoxietoxi)et anol zsíralkoholetox ilát < 15 R10 R67 gyúlékony folyadék 3, H226 STOT egyszeri 3, H < 10 Xi, R36 szemingerlő 2 H polimer 0,1 1 Xn, R22 Xi, R41 akut toxicitás 4, H302 szemkárosító 1, H318 ciklohexanon < 12,5 R10 Xn, R20 gyúlékony folyadék 3, H226 akut toxicitás 4, H332 Megjegyzés az alkotórészekhez: A felsorolt Rmondatok szó szerinti szövege a 16. fejezetben olvasható. SVHC: Nem tartalmaz az SVHC listában (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation) megnevezett anyagokat. 4. ELSŐSEGÉLY TEENDŐK 4.1. Az elsősegélyteendők ismertetése Általános teendők Belégzés után Szembe jutás után: Ki kell cserélni a benedvesedett ruházatot. Gondoskodjon friss levegőről. Panaszok esetén forduljon orvoshoz. Ha az anyag a bőrrel érintkezett, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal. A bőr tartós ingerlése esetén keresse fel orvosát. Azonnal öblítse ki bő vízzel és konzultáljon orvossal A legfontosabb akut és elhúzódóan jelentkező tünetek és hatások Nem áll rendelkezésre 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése Tüneti kezelés.

4 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyagok: Alkalmas oltószerek: por, hab, széndioxid, fecskendezett vízsugár Alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Mérgező pirolízistermékek keletkezésének a veszélye. A szétrepedő aeroszolos dobozok nagy erővel vetődhetnek ki a tűzből. Környező levegőtől független légzőkészüéket alkalmazzon Tűzoltási teendők 5.3. Kiegészítő tudnivalók A veszélyeztetett tartályokat fecskendezett vízzel kell hűteni. A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatóságok előírásainak megfelelően távolítsa el. 6.INTÉZKEDÉSEK VÉTLEN KISZABADULÁS ESETÉRE 6.1. Személyi intézkedések Tartsa távol a gyújtóforrásokat. Biztonsági intézkedések Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Védőfelszerelések és vészhelyzetben alkalmazandó eljárások 6.2 Környezetvédelmi teendők 6.3. Módszerek és Mechanikai módszerrel szedje fel. visszatartó anyagok A maradékot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homokkal) szedje fel. és tisztítószerek A felszedett anyagot az előírásoknak megfelelően távolítsa el. 6.4 Hivatkozás más Biztonságos kezelés: lásd 7. fejezet fejezetekre Eltávolítás: lásd 13. fejezet Személyi védőfelszerelés: lásd a 8. fejezetben. 7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS 7.1. Védőintézkedések Gondoskodjon a helyiség kielégítő szellőzéséről a padlószinten is (gőzei nehezebbek a levegőnél) A biztonságos tárolás Tudnivalók a tűz és robbanásvédelemről: feltételei A gyújtóforrásoktól tartsa távol ne dohányozzon. Gőzei a levegővel robbanásképes elegyet képezhetnek. Követelmények a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben: Oldószerálló és tömör padló ajánlott. Az együtttárolás tudnivalói: Ne tárolja együtt oxidálószerekkel. További adatok a raktározási körülményekről: Hidegen tárolni A felmelegedés nyomásnövekedéshez és a szétrepedés veszélyéhez vezet. Óvni kell a felmelegedéstől/túlhevüléstől Specifikus végfelhasználások Nem áll rendelkezésre

5 8. A KITETTSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS A KITETTSÉG MEGFIGYELÉSE/SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK 8.1. Ellenőrizendő paraméterek Alkotórészek a munkahelyekre vonatkozó ellenőrizendő határértékekkel Tartalom Alkotórész / Munkahelyi határérték 1 < 15 1metoxi2propanol / 100ppm, 370mg/m3, Y, DFG 20 < 50 dimetiléter / 1000ppm, 1900mg/m3, DFG 1 < 12,5 ciklohexanon / 20ppm, 80mg/m3, AGS, H, Y 20 < 50 aceton / 500ppm, 1200mg/m3, BAT, DFG 1 < 10 2(2butoxietoxi)etanol /ppm, 100mg/m3, Y, DFG 8.2. A környezeti kitettség korlátozása és megfigyelése Alkalmas műszaki szabályozó berendezések Személyi védőfelszerelések A környezeti kitettség korlátozása és megfeigyelés Légzőszervek védelme: Légzőszervek védelme nagy koncentrációk esetén. Rövid időre szűrőkészülék, AP2 összetett szűrő. A kéz védelme: butilkaucsuk, >120 perc (EN 374). Az adatoknál tulajdonképpen ajánlásokról van szó. További információkért vegye fel a kapcsolatot a kesztyű szállítójával. A szem védelme: védőszemüveg. A test védelme: oldószerálló védőruházat Tisztasági szabályok: Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Szünetek előtt és a munkaidő végén mosson kezet. A bőr megelőző védelme bőrvédő kenőccsel. Általános védelmi intézkedések: Ne kerüljön a szembe és a bőrre. Ne lélegezze be gőzeit/permetét. A személyi védőfelszerelések kivitelét a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkahelyspecifikus módon kell kiválasztani. A védőeszközök vegyszerekkel szembeni ellenállóságát a szállítóval kell tisztáznia. Nincs megadva 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok halmazállapot aeroszol szín rózsaszín szag: jellegzetes szagküszöb. ph érték 5 Olvadáspont olvadási tartomány forráspont/forrási tartomány lobbanáspont

6 olvadási tartomány forráspont/forrási tartomány lobbanáspont gyúlékonyság felső/alsó lobbanékonyság vagy robbanási határok gőznyomás gőzsűrűség sűrűség [g/ml]: oldhatóság vízben (g/l) más oldószerrel eloszlási együttható n oktanol/víz (log Po/w) öngyulladási hőmérséklet bomlási hőmérséklet viszkozitás robbanásveszélyek tüzet elősegítő tulajdonságok.... 0,767 (20 C/ 68,0 F) részben keverhető Nincs megadva nincsenek 9.2. További tudnivalók Nincs 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Reaktivitás Nincs megadva 10.2 Kémiai stabilitás Nincs megadva Veszélyes szétrepedés veszélye reakciók lehetősége 10.4 Kerülendő körülmények Nincs megadva feltételek alapján: Nem összeférhető Nincs megadva anyagok Veszélyes gyúlékony gázok/gőzök bomlástermékek: A levegőben gyúlékony keverékek keletkezhetnek a lobbanáspont fölé történő felmelegítéskor elködösítéskor. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Adatok a toxikológiai hatásokról akut belégzési toxicitás: ingerlő hatások Maróhatások Érzékenyítő hatások Ismételt kitettség Rákkeltő hatás Mutagenitás Reprodukciós toxicitás Nincs megadva

7 11.2. Kiegészítő tudnivalók Gyakorlati tapasztalatok: Általános megjegyzések nincsenek Nincs besorolva a Készítményi Irányelv meghatározási eljárása szerint. 12.KÖRNYEZETI ADATOK Toxicitás Nincs megadva 12.2 Perzisztencia és lebomlóképesség A készítményben lévő tenzid(ek) teljesítik a Lebonthatóság a biológiai lebonthatóságnak a 648/2004 Rendelet (EU) szerinti, a felületaktív anyagokra (detergens) vonatkozó feltételeit. Az ezt igazoló dokumentumok készen állnak a bemutatásra a tagországok illetékes hatóságai számára, és vagy közvetlenül nekik, vagy egy tisztítószergyártó kérésére rajtuk keresztül rendelkezésre állnak Bioakkumulációs Nincs megadva potenciál; 12.4 Mobilitás a talajban Nincs megadva APBTtulajdonságok Nincs megadva meghatározásának az eredményei 12.6 Egyéb káros Nincs megadva hatások Kiegészítő CSBadatok: nincs meghatározva BSB 5: Nincs megadva AOXadat:. 2006/11/EG:. Nincs besorolva a Készítményi Irányelv meghatározási eljárása szerint. 13. ELTÁVOLÍTÁSI TEENDŐK 13.1.A hulladékkezelési eljárás Eltávolítás a hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó 75/442/EWG és 91/689/EWG EU Irányelv mindenkori aktuális változatának megfelelően hulladékkód / hulladékmegjelölések Lerakott hulladék Veszélyes hulladékként Termék A tisztítatlan csomagolás hulladékkódja AAVsz. (ajánlott) A szennyezetlen csomagolást újrahasznosítási eljárásba lehet vinni * A veszélyes anyagokat tartalmazó gázokat nyomótartályban (halonokat is).

8 14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Belvízi (ADN) hajószállítás Tengeri hajószállítás Légi szállítás ICAO (IMDG) TI és IATADGR: UNNr Hivatalos nyomógáztartályok aeroszolok aeroszolok, szállítási lobbanékony megnevezés Osztály(ok) Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszélyek 14.6 UN 1950 nyomógáztartályok 2.1 UN 1950 aeroszolok UN 1950 Osztályozás F 2.1 aeroszolok, lobbanékony 2.10 Osztályozási kód 14,8 Veszélycímke: Korlátozott mennyiség (LQ) LQ2 1l LQ: 1 l Egyéb vonatkozó adatok Szállítási kategória (alagútkorlátozási kód): 2 (D) EMSszám: F D,SU Különleges elővigyázatossági intézkedések a felhasználó számára Tömeges áruszállítás a MARPOL 73/78 egyezmény II. függeléke és az IBC Code szerint 15.JOGI ELŐÍRÁSOK 15.1.Az anyagra vagy a keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi, illetve környezetspecifikus jogszabályok előírásai15,2 Anyagbiztonság megítélése Engedély, TITEL VII:. Korlátozás, TITEL VIII:. EUELŐÍRÁSOK: 1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG). SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK: ADR (2009); IMDGCode (34. Amdt.); IATADGR (2010). NEMZETI ELŐÍRÁSOK (DE): Rendelet a veszélyes anyagokról (Gefahrstoffverordnung GefStoffV 2004; Törvény a mosóés tisztítószerekről (Wasch und Reinigungsmittelgesetz WRMG); Vízháztartási törvény (Wasserhaushaltsgesetz WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905).

9 Vízveszélyeztetési osztály: 1, a i (2009i állapot) VwVwS szerint Störfallverordnung (Üzemzavarrendelet): igen Osztályozás a TALuft szerint: szervesanyagok. GISBAU, termékkód: Nincs megadva VCI raktározási osztály: LGK 2B: Nyomógázas csomagolások (aeroszolok) Egyéb előírások: TRGS 401: Veszélyeztetés bőrérintkezés útján. Meghatározás, értékelés, intézkedések. TRG 300: Raktározási előírások a nyomógázas csomagolások (aeroszolok) számára. BGI 595: Adatlap: ingerlő anyagok/maróanyagok (M 004). BfRregisztrációs szám: Foglalkoztatási korlátozások: igen VOC (1999/13/EG): > 96,4 % 15,2 Anyagbiztonság megítélése Tisztítószerek, 648/2004/EG, tartalmaz: <5% nemionos tenzidek. 16. EGYÉB ADATOK 16. EGYÉB ADATOK Változtatási adatok Revízió november 15én: Veszélyosztályok hozzáfűzése az 1272/2008 [CLP] (EU) Rendelet osztályozása szerint Rövidítések és betűszavak: ADN/ADNR: Regulations concerning the transport of dangerous substances in barges on inland waterways. (Veszélyes anyagoknak belvízi hajózóutakon való szállításának az előírásai.) ADR/RID: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/ Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail. (Európai Egyezmény veszélyes áruknak a nemzetközi közúti szállításáról/rendelet veszélyes árúknak a nemzetközi vasúti szállításáról.) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert (munkahelyi határéték) / BGW = Biologischer Grenzwert (biológiai határérték) AOX = adsorbierbare organische Halogenverbindungen (adszorbeálható szerves halogénvegyületek) CAS Nr.: Chemical Abstract Service Number CLP: Classification, Labelling and Packaging (besorolás, megjelölés és csomagolás) DSD: Dangerous Substance Directive (veszélyes anyagok irányelv) DPD : Dangerous Preparation Directive (veszélyes készítmények irányelv) EG Nr.: European Commission Number (Európai Bizottsági szám) IATA: International Air Transport Associations (nemzetközi légiszállítási szövetségek) IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódja, nincs német neve). = nincs adat PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (perzisztens, bioakkumulatív, toxikus) UN Nr.: United Nations Number (ENSZ szám) UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials (ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, komplex reakciós termékek vagy biológiai anyagok) VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Rendelet az éghető folyadékokról, osztrák rendelet) VOC = Volatile organic compounds (illékony szerves vegyületek) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) WGK = Wassergefährdungsklasse gem. Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe VwVwS (vízveszélyeztetési osztály a vízveszélyeztető anyagok hatósági előírása szerint, német rendelet)

10 16.1. Fontos irodalmi adatok és adatforrások nem áll rendelkezésre Keverékek besorolása és az alkalmazott értékelési módszerek A besorolás a Készítményi Irányelv (1999/45/EG) meghatározási eljárása szerint Az R, H és EUHmondatok szövegei (szám és teljes szöveg) Rmondatok: R 67 A gőzök álmosságot és kábultságot okozhatnak. R6 Az ismételt érintkezés érdes vagy repedezett bőrt eredményezhet. R 41 Komoly szemsérülés veszélye. R 2 Lenyelve ártalmas az egészségre. R 11 Nagyon gyúlékony. R 10 Gyúlékony. R 20: Belégzésnél az egészségre ártalmas. R 12 Rendkívül gyúlékony R36: Ingerli a szemet. Hmondatok: H225 Nagyon gyúlékony folyadék vagy gőz. H336 Álmosságot és kábultságot okozhat. H332 Belégzésnél az egészségre ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H226 Gyúlékony folyadék vagy gőz. H220 Rendkívül gyúlékony gáz. H302 Lenyelve ártalmas Oktatási tudnivalók Nem áll rendelkezésre Ennek a Biztonsági adatlapnak az adatai legjobb tudásunk szerint megfelelnek a nyomtatáskori ismereteinknek. Ezek az információk támpontul kívánnak szolgálni Önnek az ebben a biztonsági adatlapban megnevezett termék tárolásakor, feldolgozásakor, szállításakor és eltávolításakor szükséges teendők biztonságos elvégzéséhez. Az adatok nem vihetők át más termékre.

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 06. 11. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap. Terméksz. : AJ94-7609 0101 Oldal 1 tól 14 1 01 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Termékazonosító GLASURIT 90-MAS QP609 Grigio Paladio AJ94-7609 0101 53170489 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: CORGON 10 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben