greenteq rozsdamentes acél-ápoló spray Biztonsági adatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "greenteq rozsdamentes acél-ápoló spray Biztonsági adatlap"

Átírás

1 1 /10 oldal 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keresk. név / greenteq rozsdamentes acél-ápoló spray megnevezés Cikkszám Kémiai / megnevezés CAS-sz. - EG-sz. - Index-sz. - REACH-sz Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználás Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Tisztítószer felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználás nem meghat A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító VBH Holding AG Cím Siemensstraße Korntal-Münchingen Telefon +49 (0) / 15-0 Telefax +49 (0) / Sürgősségi telefonszám Telefon +49 (0) (24 órás elérhetőség) ETTSZ: ( ingyenesen hívható zöld szám ) 2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Az 1999/45/EK [DPD] irányelv szerinti osztályozás F+;FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 52/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Az (EK) 1272/2008 [CLP] sz. irányelv szerinti osztályozás Tűzv. gáz 1 nyom. gáz Aqu. chron. 3 H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2 2 /10 oldal 2.2. A 67/548/EK [DSD] irányelv szerinti jelölés Veszélyszimbólumok R mondatok Biztonsági tanácsok Meghatározott keverékek különleges jelölése F+ Fokozottan tűzveszélyes R 12 Fokozottan tűzveszélyes S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. A tartály nyomás alatt áll. Naptól és 50 C feletti hőmérsékletektől óvni kell. Használat után se nyissuk fel erőszakkal és ne égessük el. Ne permetezzük nyílt lángba vagy izzó felületre. Tartsuk távol tűzforrástól - Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet Egyéb veszélyek Környezeti veszélyek: A termék/anyag nem veszélyes a vízre. 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK Anyagnév CAS-sz. EG-sz. Index-sz. Koncentráció Osztályozás Specifikus [%] koncentr. határért. Propán (1) <25 F+, R12 - Flam. Gas 1 - Pressgas H220 Izobután (1) (2) <25 F+, R12 - Flam. Gas 1 - Pressgas H220 Bután (1) (2) < 10 F+, R12 - Flam. Gas 1 - Pressgas H220 Citrál ,1 - < 1 Xi, R38, R43 - Skin Irrit.. 2; - H315 Sens. Haut 1; H317 (R)-p-menta-1, ,1 - < 1 R10 - dién (2) Xi; R38, R43 N; R50/53 Flam. Sol. 3; H226 - Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic acute 1; H400 Aquatic chronic 1; H410

3 3 /10 oldal Kerozin (3) < 10 Xn, R Asp. Tox 1 ; H304 - EUH066 Szénhidrogének < 5 Xn, R C9-16 (3) Asp.Tox. 1 ; H304 - EUH066 Alkotóelemekre vonatkozó megjegyzések: A felsorolt R mondatok szövege a 16. fejezetben található. SVHC: Az SVHC listában (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation) megnevezett anyagokat nem tartalmaz. (1) U megjegyzés: Kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a gázokat, mint nyomás alatt álló gáz a sűrített gázok, a folyékony gázok, a mélyhűtött gázok vagy az oldott gázok csoportjába kell besorolni. Egy csoportba történő besorolás attól a halmazállapottól függ, amelyben a gáz töltésre került, és erről egyes esetben dönteni kell. (2) C megjegyzés: Ezek az anyagok egy robbanásveszélyes formában kereskedelmi fogalomba hozhatók. Ebben az esetben a robbanékony tulajdonságokat megfelelő vizsgálati módszerekkel kell megvizsgálni. Az osztályozásnak és a jelölésnek megfelelő információt kell tartalmaznia, ezen tulajdonságoknak a függvényében. (3) H megjegyzés: Az erre az anyagra vonatkozó osztályozás és jelölés a veszélyes tulajdonság(ok)ra érvényes, amelyre a veszélyre utaló információ(k), az érintett veszélyességi osztállyal/osztályokkal és kategóriával/kategóriákkal összefüggésben utalnak. A 4. cikk gyártókra, importőrökre vagy utólagos felhasználók számára, ezen anyagra vonatkozó előírásai minden egyéb veszélyességi osztályra és kategóriára érvényesek. Az olyan veszélyességi csoportok számára, ahol az expozíciós út vagy a hatások típusa a veszélyességi osztályozás megkülönböztetéséhez vezet, a gyártónak, az importőrnek agy az utólagos felhasználónak figyelembe kell vennie azokat az expozíciós utakat és hatástípusokat, amelyek még nem lettek figyelembe véve. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk: Cserélje le az átnedvesedett ruházatot. Belélegzés esetén : Bőrrel való érintkezés esetén Szembe jutás esetén Lenyelés esetén Gondoskodjunk friss levegőről. Panasz esetén hívjunk orvost. Bőrrel érintkezve azonnal mossuk le bő vízzel és szappannal. Tartós bőrirritáció esetén keressünk fel egy orvost. Szembe jutás esetén alaposan öblítsük ki bő vízzel és konzultáljunk. orvossal A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Nem érhető el 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tünetileg kezelendő. 5. TűZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó Megfelelő oltóanyag: oltópor, hab, széndioxid, vízpermet-sugár. Nem megfelelő oltóanyag: vízsugár Toxikus pirolízis-termékek képzésének veszélye. Nyomtatás dátuma: 2015/04/08 Powered by

4 4 /10 oldal különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 5.4. További információk Megrepedt aeroszol palackok egy tűzből nagy erővel lövellhetnek ki. Alkalmazzunk környezeti levegőtől független légzésvédőt. Az égésmaradványokat és kontaminált oltóvizet a helyi hivatali előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A veszélyeztetett tartályokat vízpermet-sugárral hűtse. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 6.2. Környezetvédelmi int A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Tartsuk távol tűzforrásoktól. Gondoskodjunk elegendő levegőről. nem alkalmazható Mechanikus feltakarítás. A felitatott anyagot előírásnak megfelelően ártalmatlanítsa. A maradékokat folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok) itassuk fel. Biztonságos kezelés: lásd 7. szakasz Ártalmatlanítás: lásd 13. szakasz Személyes védőfelszerelés: lásd 8. szakasz 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenségek figyelembe vétele mellett Gondoskodjunk a talaj közelében is a helyiség megfelelő szellőzéséről (a gőzök nehezebbek, mint a levegő). Tűz- és robbanásvédelmi információk: Tartsuk távol tűzforrástól - Dohányozni tilos. A gőzök a levegővel robbanóképes elegyet alkothatnak. A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben tám. követelmények: Gondoskodjunk oldószernek ellenálló és szigetelt padlóról Együttes tárolással kapcsolatos információk: Oxidáló szerektől elkülönítve tároljuk. További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Hűvös helyen tároljuk A hevítés nyomásnövekedéshez és szétrobbanáshoz vezethet. Melegedéstől/túlhevüléstől óvjuk Specifikus Nem érhető el. végfelhasználások 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek Alkotórészek, munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékei: (DE)

5 5 /10 oldal Tart. [%] Alkotórész / munkahelyi határérték 10 - <25 propán / 1000ppm, 1800mg/m³, DFG, (II) 1 - < 10 bután / 1000ppm, 2400mg/m³, DFG 8.2. Az expozíció korlátozása és felügyelete Megfelelő műszaki Gondoskodjunk a munkahely megfelelő szellőzéséről és az elszívásról. vezérlőberendezések Személyes védőfelszerelés Az expozíció korlátozása és felügyelete Légzésvédelem: Viseljünk légzésvédőt magas koncentrációk esetén. Rövid idejű szűrő, A-P2 kombinációs szűrő. Kézvédelem: butilkaucsuk, >120 min (EN 374). Az adatok csupán ajánlás jellegűek. További információkért forduljunk a kesztyű beszállítójához. Szemvédelem: védőszemüveg. Testvédelem: oldószernek ellenálló védőruházat. Higiéniai intézkedések: A munkavégzés alatt ne együnk, igyunk, dohányozzunk, tubákoljunk. A szünetek és a munka végeztével mossunk kezet. Megelőző bőrvédelem bőrvédő krém használatával. Általános óvintézkedések: Kerüljük a szembe jutást és a bőrrel való érintkezést. Gázokat/gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be. A személyes védőfelszerelést kivitelét a veszélyes anyag koncentráció és mennyiség függvényében, a munkahelynek megfelelően válasszuk ki. A védőszer kémiai ellenállóságát annak beszállítójával kell egyeztetni. nem meghat. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot aeroszol Szín áttetsző Szag jellegzetes Szag-küszöbérték ph-érték Olvadáspont / olvadási tart. Forráspont / forrási tart. Gyulladáspont Gyúlékonyság Alsó / felső gyulladás Alsó robbanáshatár: 1,5 térf.% vagy robbanási határok Felső robbanáshatár: 12,8 térf.% Gőznyomás Gőzsűrűség Sűrűség [g/ml] 0,60

6 6 /10 oldal Vízben való old. (g/l) Egyéb oldószer oktanol/víz(log PO/W) Öngyulladási hőmérséklet Boml. hőm. Viszkozitás Robbanásveszélye Égést támogató tulajdonságok nem old. nem meghat. nem alkalmazható nem alkalmazh. nem alkalmazh. nem alkalmazh. nem 9.2. További információk nincs 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reaktivitás nem meghat Kémiai stabilitás nem meghat Veszélyes Gyúlékony keverékek képződése reakciók lehetősége levegőben lehetséges a gyulladáspont fölé hevítve és/vagy szétpermetezés vagy ködképzés esetén Kerülendő nem meghat. körülmények Nem nem meghat. összeférhető anyagok Veszélyes Gyúlékony gázok/gőzök. bomlástermékek 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk Akut toxicitás nem meghat. Izgató hatás nem meghat. Maró hatás nem meghat. Szenzibilizáló hatások nem meghat. Ismételt expozíció nem meghat. Karcogenitás nem meghat. Mutegenitás nem meghat. Reprodukciós toxicitás További információk Tapasztalatok a gyakorlatból: nincs Általános megjegyzések: Az elkészítési irányelv számítási eljárása alapján nincs besorolás.

7 7 /10 oldal 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás Perzisztencia és lebomlókép Bioakkumulációs potenciál Mobilitás a talajban A PBT tulajdonságok meghat. eredm Egyéb káros hatások További információk CSB: nem alkalmazható BSB5: nem alkalmazható AOX-információ: nem alkalmazható 2006/11/EK: igen Általános információk: Az elkészítési irányelv számítási eljárása alapján nincs besorolás. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek Az ártalmatlanítást a 75/442/EGK és 91/689/EGK, hulladékok és veszélyes hulladékokra vonatkozó EK irányelvek aktuális változata szerint végezzük Hulladékkulcs / hulladék megjelölések Hulladékkulcs Veszélyes hulladékként kezelendő. termék Hulladékkulcs A nem szennyezett csomagolások visszavezethetők a recycling nem tisztított csomagol. körfolyamatba AAV-sz. (ajánlott) * Veszélyes anyagokat tartalmazó gázok nyomás alatt álló tartályokban (halonokat beleértve) 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Közúti szállítás Belvízi szállítás Tengeri szállítás Légi szállítás (ADR/RID) (ADN) (IMDG) (ICAO -TI / IATA- DGR) UN-sz Hivatalos szállítási Nyomógáz csomagolások Aeroszolok Aeroszolok, gyúlék. megnevezés Osztály(ok)

8 8 /10 oldal Csomagolási csop Környezeti - veszélyek UN 1950 Aerosz., UN 1950 Nyomógáz csom. 2.1, UN 1950 Aerosz. 2.1 Osztályozás gyúlék. 2.1 (), Osztályozási kód 5F Veszélycímke Korl. LQ2 1l LQ: 1 l - menny. (LQ) Egyéb Szállítási kategória idevágó adat EMS: F-D, S-U - (Alagút korl. kód): 2 (D) Különleges óvintézkedések a felhasználók számára nem alkalmazható Tömegáru szállítás a 73/78 MARPOL megállapodás II. függeléke és az IBC-Code alapján nem alkalmazható 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások /jogszabályok Nyomtatás dátuma: 2015/04/08 Engedélyezés, VII CÍM: nem alkalmazható Korlátozás, VIII CÍM: nem alkalmazható EU-ELŐÍRÁSOK: 1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EK). SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK: ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2010). NEMZETI ELŐÍRÁSOK Veszélyes anyagokra von. rendelet - GefStoffV 2004; Mosó- és tisztítószer törvény - WRMG; Vízháztartási törvény - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, Vízveszélyeztetettségi osztály: 2, VwVwS szerint, (Állapot: 2009) - Zavarállapot rendelet: igen - TA-levegő szerinti osztályozás: Organikus anyagok. - GISBAU,termékkód: nem meghat - VCI-tárolási osztály: LGK 2B: Nyomás alatt álló csom. (aeroszolok) - Egyéb előírások: TRG 300: Tárolási előírások nyomás alatt álló csom. (aeroszolok). TRGS 401: Bőrrel érintkezve veszélyes. - Meghatározás, elbírálás, intézkedések. - BfR regisztrációs szám: nem meghat. Powered by

9 9 /10 oldal Magyar rendeletek, szabályozások: Üzletviteli korlátozások: - VOC(1999/13/EK): ~ 39,1 % Tisztítószer, 648/2004/EK, tartalmaz: >30% alifatikus szénhidrogént (hajtógáz) Tartalmaz: 5% aromás szénhidrogént, nemionos tenzideket, illatanyagokat (D-limonene, Citrál) évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről Kémiai biztonsági értékelés nem történt. 16. EGYÉB ADATOK Módosítási információk április 8-án felülvizsgálva. Módosított pontok: 3, Rövidítések és mozaikszavak ADN/ADNR: Regulations concerning the transport of dangerous substances in barges on inland waterways. (előírások belvízi utakon történő veszélyes anyagok, uszályokon történő szálljtásáról) ADR/RID: European agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/ Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail. (Európai megállapodás a veszélyes anyagok utakon történő szálljtásáról / rendelet a veszélyes anyagok vasúti síneken történő nemzetközi szálljtásáról) AGW = munkahelyi határérték / BGW = biológiai határérték AOX = adszorbeállható organikus halogén-kapcsolatok CAS Nr.: Chemical Abstract Service Number CLP: Classification, Labelling and Packaging (besorolás, jelölés, csomagolás) DSD: Dangerous Substance Directive (anyagirányelv) DPD : Dangerous Preparation Directive (elkészítési irányelv) EG Nr.: European Commission Number (Europai Bizottság szám) IATA: International Air Transport Associations (International Air Transport Szövetségek) IMDG: International Maritime Dangerous Goods code k.d.v. = nincs adat PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (perzisztens, bioakkum., toxikus) UN Nr.: United Nations Number UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials (ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, komplex reakciótermékek vagy biológiai anyagok) VbF = éghető folyadékokról szóló rendelet (osztrák rendelet) VOC = Volatile organic compounds (illékony organikus kém. kapcsolatok) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (nagy perzisztens és nagyon bioakkum.) WGK = vízi veszélyeztetettségi osztály a vízre veszélyes anyagokra vonatkozó kezelési előírások szerint - VwVwS (német rendelet)

10 10 /10 oldal Fontos irodalomjegyzékek és adatforrások nem érhető el A keverékek besorolása és az alkalmazott értékelési módszer A besorolás az elkészítési irányelv (1999/45/EK) számítási eljárása alapján történt Az R, H és EUH mondatok szövege (számok és teljes szövegek) R mondatok: R 43 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R 38 Bőrizgató hatású. R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R10 10 Kevésbé tűzveszélyes. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. H mondatok: H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja Oktatási információk nem érhető el Az ebben a biztonsági adatlapban található adatok a nyomtatás idején, a legjobb tudásunknak felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a a biztonsági adatlapon megnevezett termék biztonságos kezeléséhe z a tárolás, feldolgozás, szállítás és áratalmatlanítás során. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak.

greenteq szilikon spray Biztonsági adatlap

greenteq szilikon spray Biztonsági adatlap 1 /10 oldal 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZON. 1.1. Termékazaonosító Keresk. név / greenteq szilikon spray megnevezés Cikkszám 180.025/2001 Kémiai - megnevezés CAS-sz. - EG-sz. - Index-sz.

Részletesebben

Conrad Electronic SE 92240 Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím Klaus-Conrad-Str. 1 Telefon +49 (0) 180-5312111 Telefax +49 (0) 180-5312110

Conrad Electronic SE 92240 Hirschau / DEUTSCHLAND (NÉMETORSZÁG) Cím Klaus-Conrad-Str. 1 Telefon +49 (0) 180-5312111 Telefax +49 (0) 180-5312110 RAGASZTÓÉS TÖMÍTŐANYAGELTÁVOLÍTÓ Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név / TOOLCRAFT ragasztó és tömítőanyageltávolító Megnevezés Kémiaimegnevezés

Részletesebben

oldalszám: 1/11 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/11 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/11 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 302012 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 270 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási

Részletesebben

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: V05561 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 15 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási

Részletesebben

oldalszám: 1/11 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/11 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/11 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 04091 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FAG Arcanol Anticorrosion Oil

FAG Arcanol Anticorrosion Oil A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/10 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol Anticorrosion

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Nincs adat.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): BODY 950 UNDERBODY COATING SPRAY

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): BODY 950 UNDERBODY COATING SPRAY 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2008.09.20. Aktualizálás kelte: 2012. 08. 22. (2.változat*) 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék

Részletesebben

oldalszám: 1/10 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/10 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/10 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 629013 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

oldalszám: 1/11 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/11 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/11 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: M06003, M06004, M06005 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. STOT egy. 3 H335+H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. STOT egy. 3 H335+H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat. oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: MOTIP COLOR CREATIONS WITE ALUMINIUM G. Cikkszám: 591615 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/9 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 5 Felülvizsgálat: 2014. 11. 11. Kiadás kelte: 2008. 04. 08. Oldal: 1/14 1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MAXIGAS 400 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

MAXIGAS 400 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP MAXIGAS 400 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2009.07.28. Aktualizálás kelte: 2013.08.21. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a

Részletesebben

1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító:

1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2014. 07. 29. Oldal: 1/11 1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Terméknév: MOL Ultrans Synt HC 220 szintetikus ipari hajtóműolaj

Terméknév: MOL Ultrans Synt HC 220 szintetikus ipari hajtóműolaj Változat: 3 Felülvizsgálat: 2014. 03. 21. Kibocsátás kelte: 2009. 10. 19. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Ultrans Synt HC 220 szintetikus ipari

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 20043 Indexszám: - Regisztrációs szám - 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: DURLIN UNIVERSALVERDÜNNUNG UV 80 UV 80 Univerzális higító Cikkszám: 29380/3 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/10 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító OBI Prémium Lépcső- és Parkettalakk fényes Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/15 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 15 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat kelte: 2015. 02. 23. Kiadás dátuma: 2013. 01. 09. Oldal: 1/(13) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Panda ablaktisztító 1.2 A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: - Regisztrációs szám A termék regisztrált összhangban rendelet követelményeinek (EK) 1107/2009.

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 06.02.2013 1.1 Termékazonosító CAS-szám: 9010-94-0 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 2 Felülvizsgálat: 2014. 11. 11. Kiadás kelte: 2012.01.06. Oldal: 1/13 1. Szakasz A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben