csökkentési lehető sége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csökkentési lehető sége"

Átírás

1 Cégtörténet: VIKI nergia+ Kft. Társaságunk 1991-ben alakult a VIKI Zrt. Nagyerő m ű i munkáinak szakmai támogatására. z alapítók a VIKI Zrt., a Tiszai rő m ű Rt, az rő kar Rt. És a H ő energetikai Divízió munkatársai voltak. z alapító tagok közül a T Rt. És az rő kar Rt. z idő k folyamán kilépett a Társaságból. Társaságunk 2009-ben önállósodott, független cégként változatlan módon tevékenykedik, megtartva korábbi, a VIKI Zrt. keretei között folytatott tevékenységi köreit, ső t bő vítve azokat a piac igényeihez igazodva. VIKI nergia+ Kft. a VIKI Zrt. Hő energetikai Divízió (VIKI HD) szakmai utódszervezeteként m ű ködik a korábbi VIKI HD teljes szakmai létszámával. TVÉKNYSÉGI KÖRINK: Társaságunk a P ZRt. Partnere. z erő m ű elő írás szerinti vizsgálati programjainak kidolgozásában, és az ÜH programja kidolgozásában, öregedés-kezelésben és élettartam gazdálkodásban. OH partnere a P ZRt ÜH kidolgozása során. Élettartam meghatározás és gazdálkodás nagyerő m ű i rendszerek, fő berendezések számára. Szilárdsági számítások, erő m ű i f ő berendezésekre, nemzetközileg minő sített véges elem programmal. rő m ű i komplex vizsgálatok, üzemviteli-energetikai jellemző k független mérő rendszerre alapozott meghatározása. Gazdaságossági vizsgálatok. Üzemviteli problémák feltárása, megoldása. nergiahatékonyságot növelő javaslatok kidolgozása, megvalósítása. F ő berendezések, kazánok, turbinák, h ű t ő rendszerek intenzifikálásának megvalósítása, kondenzációs h ő hasznosítás. rő m ű i rendszerek tervezése, engedélyeztetése, megvalósítása. Távhő rendszerek fejlesztése, kapcsolt energiatermelő rendszerek fejlesztése, optimalizálása, meglévő k intenzifikálása, h ő hasznosítás. kondenzációs Meglévő tüzelési rendszerek és kazánok átalakítása bio, illetve alternatív tüzelésre. Szakértő i tevékenység az energetikai berendezéseket, az energiatermelést, a hő termelést, hő szolgáltatást érintő kérdésekben. Hőtermelők és hőszolgáltatók részére H ő szolgáltatás csökkentési lehető sége M inden szakember elő tt ismert, hogy az elmúlt 20 évben jelentő sen módosult a magyar energiatermelés szerkezete. z egyrészt a fogyasztási szint általános csökkenésébő l, másrészt a piac jogi szabályozásnak nem feltétlenül elő nyös változásából következett. z elmúlt két évtizedben új nagyerő m ű nem épült, a meglévő erő m ű veknél, kapacitásoknál inkább a mű szaki leépülés volt a jellemző. néhány nagyerő m ű nél végrehajtott korszerű sítések közül, hosszú távon Magyarország gazdasági érdekei csak két esetben jelennek meg igazán erő teljesen, a Paksi tomerő m ű és a Mátrai rő m ű esetén. többi esetében inkább a pillanatnyi gazdasági érdekek mentén megvalósuló korszerű sítésekr ő l beszélhetünk, amelyek nem feltétlenül esnek egybe Magyarország gazdasági érdekeivel, a rendelkezésre álló erő forrásainkat, energiahordozóinkat sok esetben indokolatlanul pazarolva. U gyanakkor, a nagyerő m ű i kapacitások leépülésével párhuzamosan, a hő szolgáltatásh ő termelés területén, a technológiai fejlő dés nyújtotta lehető ségek gázmotorok, gázturbinák és a jogi szabályozás biztosította extra bevételek, hozamok KÁP (1) új befektető i körök megjelenését eredményezték. z új befektető i kör jelentő s kapcsolt energiatermelést megvalósító kiserő m ű i kapacitást CHP (2) épített be a távfű t ő hő szolgáltató rendszerekbe, részben saját, többségében azonban banki finanszírozással. z a beépült kapacitás jellemző en földgáz alapú kapacitás, aminek következtében hazánkban a földgázból készített távhő részaránya és 2009 között 59 %-ról közel 80 %-ra nő tt. Nemzetközi összehasonlításban, ilyen mértékű fölgázra alapozott villamosenegia és hő termelés, még a primer energiahordozó kitermelését kő olaj, földgáz végző országoknál sem szokásos, földgázból importra szoruló országok esetén pedig végképp nem ben tapasztalt földgázzal kapcsolatos problémák rámutattak arra a tényre is, hogy ilyen mértékű kiszolgáltatottság esetén könnyen primer energiahordozó nélkül maradhatnak még a távfű t ő rendszerek is. központi intézkedések e téren ugyan teremtenek némi biztonságot, de érdemben nem tudják kezelni a piaci folyamatokat, azok bizonytalanságát, a földgáz világpiaci árának alakulását, a földgázból termelt hő árát. hő ár befolyásolásának egyetlen valódi eszköze csak az alternatív, biomassza tüzelő anyagok hő termelésbe való bevonása és a tüzelő anyagok diverzifikálása lehet, amelyekkel első sorban korszerű, CHP rendszereket kell üzemeltetnie. H a kézbe akarjuk igazán venni a távhő szolgáltatás költségeinek, a termelés üzemi költségeinek alakulását és a szolgáltatás biztonságát, fontos az alternatív tüzelő anyagokra alapozott, gazdaságos és környezetbarát rendszerek építése, üzemeltetése. költségeinek lternatív tüzelő anyagok és együttes alkalmazása bben segíthetünk a Távfű tésben érdekelt Társaságoknak és a mögöttük álló települések, kisvárosok, városok, városrészek közösségeinek. ZDI Kft. Fölgáz tüzelés kiváltása Biomassza tüzeléssel és kapcsolt energiatermeléssel (ORC) Magyarország Szentendre: Két biomassza kazán: 9 MWth Turbogenerátor: 1,3 MWe Beruházási költség: UR KVVM Banki hitel Sopron, IK: Biomassza kazán: 4,0 MWth Baja: Biomassza kazán: 2,5 MWth (5MW beépíthető ) Beruházási költség: UR Beruházó saját erő Banki hitel GOP pályázat Szlovákia: Nová Dubnica: Két biomassza kazán: 2 x 7 MWth Beruházási költség: UR U Strukt. lapok: UR Banki kölcsön: UR Hriň ová: Biomassza kazán: 1,9 MWth Beruházási költség: UR 60% U Strukturális lapok Költségvetés Hrušov: Biomassza kazán: 0,6 MWth Beruházási költség: UR Önkormányzat: 5% U Strukt. lapok: 95% Románia Întorsura Buză ului: Biomassza kazán: 7 MWth Beruházási költség: UR ORC technológia LINZ TO Biokazán+ORC: 5 MWth+1 MWe Beruházási költség: ~ UR ORC a világban: Kitekintés: (1) KÁP a megújuló és kapcsolt villamosenergia-termelés kötelező átvételéhez kapcsolódó, az átvételre kötelezett szolgáltatót illető, kompenzációs célú pénzeszköz. (2) CHP jelentése: Combined Heat and Power (Kapcsolt hő -, és villamosenergia termelés)

2 lternatív tüzelőanyagok alkalmazása B Diverzifikáció lternatív tüzelő anyagok alkalmazása alatt a földgáz kiváltására alkalmas tüzelő anyagokat értjük, első sorban biomasszát. biomassza értelmezését azonban fontos tisztázni: iomassza fogalma és alkalmazhatósága: Biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, első dleges, másodlagos, harmadlagos megjelenési formában. ZDI Kft. Tüzelésalapú hasznosításnál az első dleges és a harmadlagos forma jöhet szóba. lső dleges forma: természetes vegetáció terméke, normál gazdálkodás mellett (megújulás biztosítása fontos szempont). Ilyen lehet a normál erdő gazdálkodás mellett keletkező fa, faapríték, kéreg, stb., mező gazdaságból származó növényi anyagok, szalma, növényi szálas termény, a városi közterület karbantartásából származó fű, lomb, nyesedék stb. J Harmadlagos forma: Biológiai eredetű ipari melléktermékek, hulladékok; maghéjak, magok, maradék szálas termények, fű - részpor, kezeletlen faipari hulladékok, stb. mberi települések biológiai eredetű hulladékai (újrahasznosítás lehető sége után). biomasszák eltüzelésére különböző tüzelési eljárásokat megvalósító kazánberendezések állnak rendelkezésre. elenleg elterjedten alkalmaznak biomasszák tüzeléséhez: Rostélytüzelésű berendezéseket, amelyek alapvető en tüzelő anyag specifikusak, nagyon változó minő ségű tüzelő anyag nem tüzelhető, csak amire tervezték a berendezést. lő tét tüzelő berendezések, után kapcsolt hő hasznosító berendezéssel. Szintén tüzelő anyag specifikus berendezések. j irány és nagyobb szabadságfokot biztosít tüzelő anyag diverzifikáció terén a fluid tüzelésű Ú kazánberendezések alkalmazása. magyar fejlesztésű Hibrid-fluid tüzelő berendezésekben többféle anyag keveréke is tüzelhető egyidő ben. technológia erő m ű i környezetben is kipróbált, jelentő s referenciákkal rendelkezik. (jkai rő m ű, S Borsodi rő m ű, Vértesi rő m ű, Komlói Fű t ő erő m ű ) technológia a biomassza tüzeléssel együtt, szénpor lignit tüzelés lehető ségét is biztosítja. 10 MW teljesítmény alatti kazánberendezések fejlesztése e kazántípus vonatkozásában folyamatban van. z alternatív tüzelő anyagok alkalmazásával, azok keverésével a tüzelő anyag költségek jelentő s mértékben befolyásolhatók, függetlenítve a hő szolgáltatás árát a kedvező tlen piaci folyamatoktól. z alternatív tüzelő anyagok elő készítése, keverése új munkahelyek teremtését is biztosíthatja.

3 Kapcsolt energiatermelés ZDI Kft. K fű t ő erő m ű vekben eddig megvalósult, alapvető en gázmotoros kapcsolt energiatermelés CHP rámutatott a kapcsolt energiatermelésben rejlő gazdasági és környezetvédelmi elő nyökre: apcsolt energiatermelés fogalma és alkalmazhatósága: z energia-átalakító ciklusba bevezetett energiából villamosenergia és hő energia elő állítása is történik, optimálisan illesztve a hő igényekhez. z elmúlt években bekövetkezett technológiai és mű szaki fejlő dés a kis egységteljesítményű körfolyamatok megvalósítását is lehető vé teszi, nem csak földgáz felhasználására alapozva. hő szolgáltatás kapcsolt energiatermelésbő l való biztosítása jelentő s gazdasági és környezetvédelmi elő nyöket is hordoz. biomasszák, alternatív tüzelő anyagok eltüzelésével elő állíthatunk melegvizet, forróvizet önmagában, közvetlenül ellátva a hő fogyasztókat, vagy folyamatos ipari hő igény gő zigény esetén felmerülhet gő zturbinás kapcsolt hő termelés megvalósítása. gő zturbinás energiatermelés az elmúlt két évtizedben szintén hatalmas fejlő désen ment keresztül. Megjelentek a kisméretű, fajlagosan nagy egységteljesítményű, kompakt, készre szerelt gő zturbinák, amelyek beépítési feladatai jelentő sen egyszerű södtek. Folyamatos ipari gő zigény esetén a gő zturbina alkalmazási Hagyományos víz-gőz kapcsolás lehető ségének vizsgálata fontos, alkalmazása versenyképes alternatívát biztosíthat. hagyományos távhő szolgáltatás keretein belül azonban az egyszerű bb, felépítésű, kisebb üzemviteli készültséget, felkészültséget igénylő ORC Organic Rankine Cycle rendszert célszerű használni. z ORC rendszer alapját egy biomassza tüzelésű Termo olaj kazán adja. kazán az ORC rendszer névleges üzemi jellemző inek megfelelő paraméterű termo olajat állít elő. KIV termo olaj kazán,

4 Általános jellemzés z ORC rendszer felépítését az alábbi vázlat mutatja. hő forrás az elő z ő ekben bemutatott termo olaj kazán. ZDI Kft. z ORC rendszerű CHP energiamérlegét az alábbi diagram szemlélteti: (forrás: KIV és Turboden) Turboden által gyártott Standard ORC berendezések jellemző i:

5 Termelési és Beruházási jellemző k gy ORC rendszerrel termelhető villamosenergia és hő energia összmennyisége alapvető en függ a rendszertő l és az abba való illesztésétő l, mégis célszerű egy névleges 1 MW villamos teljesítményű berendezés termelési mutatóit és beruházási költségigényét egy kicsit bemutatni: ZDI Kft. fenti energetikai modell és séma egy valós kapcsolásból elő állítható teljesítményeket mutatja be. z adatok értékeléséhez az alábbi üzemi és ár adatok-paraméterek tartoznak: VIKI NRGI+ Kft Murányi u 47. Tel:+36 (1) Fax:+36 (1) mail: WB:www.veikihed.hu Fábián Béla Projektvezető Mobil: +36 (30) mail: Kazán és ORC éves üzemidő (képesség, rendelkezésre állás): 8000 óra/év Villamosenergia átvételi ára ( tő l): Csúcsidejű termelés (~4160 óra/év) 2011 : 32,10 HUF/kWh Völgy idejű termelés (~3218 óra/év) 2011 : 28,72 HUF/kWh Mélyvölgy idejű termelés (1382 óra/év) 2011 : 11,72 HUF/kWh Biotüzelő anyag ára: 1250 HUF/GJ rendszerbe való illesztéstő l függő en a villamosenergia termelés bevétele MHUF/év között realizálható. villamosenergia termelés prioritása mellett a hő árbevétel éves volumene MHUF/év közé tervezhető, a rendszer illesztésétő l, az üzemviteli stratégiától és a konkrét körülményektő l függő en. beruházási költségek, a nemzetközi tapasztalatok és saját számításaink alapján ehuf/kwe, a konkrét körülményektő l függő en. z éves üzemeltetési költségek a tüzelő anyag beszerzését is figyelembe véve MHUF/év között mozognak. beruházás megtérülési ideje 5-9 év között várható, pályázati forrás figyelembevétele nélkül. megvalósuló beruházás 20% saját erő és 80 % banki hitel mellet is nyereséget termel és minden 100 MHUF pályázati forrás bevonása (KOP 4.4.0) ~0,6 évvel csökkenti az alapként megadott megtérülési idő t. N yilvánvaló, hogy egy konkrét település esetén a számok változnak, pontosodnak. zért minden esetben konkrét megvalósíthatósági vizsgálatot (tanulmány) kell készíteni, amely elkészítésében örömmel állunk rendelkezésre, partnerek vagyunk.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Tóth Tamás Szegedi Sándor A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Bevezetés A gazdasági és a lakossági energiaigény zavartalan, és folyamatos kielégítése minden társadalom

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL 2008. szeptember Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához,

Részletesebben

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Bohoczky Ferenc 5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Budapest 2005. január E lõszó Ez a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

ORSZÁGOS KONFERENCIA

ORSZÁGOS KONFERENCIA AUTONÓM KISTÉRSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIA 2003. JANUÁR 15. SZERDA 9.30-16.00 BUDAPEST, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, II. EMELETI NAGYTEREM VÉDNÖKÖK DR. ENYEDI GYÖRGY, AKADÉMIKUS DR. KÓRÓDI MÁRIA, VÍZÜGYI ÉS

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

Megújuló energia Horváth, Róbert

Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Tartalom 1. A megújuló energiaforrások felhasználása az EU-ban és Magyarországon... 1 1. 1.1. Megújuló energiaforrás alapú villamos-energia

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben